Klagenævnet for Udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud 96-88.443"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns Lufthavne A/S (advokat Claus Kaare Pedersen) Den 2. november 1995 udbød indklagede, Københavns Lufthavne A/S, som begrænset udbud efter direktiv 93/38/EØF om samordning af fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation storentrepriser vedrørende en ny terminalbygning i Københavns Lufthavn i Kastrup -»Stationsterminalen«- som skal forbinde en kommende jernbanestation med lufthavnens terminalkompleks. Arbejdet er opdelt i 4 storentrepriser, nemlig en råhusentreprise, en lukningsentreprise, en teknisk entreprise og en kompletteringsentreprise. Den tekniske entreprise omfatter dels VVS-arbejder omfattende vand, varme, sanitet, ventilation, køling, cts og sprinkling, dels El- installationsarbejder omfattende transformerstationer, lys- og kraftinstallationer, reserveforsyning, sikringsanlæg, nødbelysning, elektronik- og svagstrømsanlæg og indbygning af persontransportanlæg. Selve persontransportanlægget er ikke omfattet af udbuddet. I udbudsbekendtgørelsen er det anført, at der ikke kan afgives bud på en del af en storentreprise, men at tilbudsgiverne kan anmode om at blive prækvalificeret til en eller flere storentrepriser, eventuelt til samtlige storentrepriser. Det fremgår endvidere af udbudsbekendtgørelsen, at udbyderen forbeholder sig at prækvalificere til storentrepriserne enkeltvis. I udbudsbekendtgørelsens afsnit 14. Oplysninger om leverandørens/entreprenørens egne forhold og de minimumskrav af økonomisk og teknisk art, som leverandøren/entreprenøren skal opfylde hedder det bl.a.:

2 2»I forbindelse med prækvalifikationen ønsker udbyder oplysninger og dokumentation om den tilbudsgivende virksomhed af økonomisk og teknisk art i relation til entreprisens gennemførelse, herunder beskrivelse af virksomhedens kvalitetssikringssystem, faglige kvalifikationer for ansvarlige medarbejdere tilknyttet sagen og referencer fra gennemførte arbejder af tilsvarende kompleksitet og størrelsesorden, som de udbudte entrepriser. Der vil blive udvalgt max. 5 tilbudsgivere indenfor hver storentreprise.«i udbudsbekendtgørelsens afsnit 15. Kriterier, der vil blive lagt til grund for tildeling af kontrakter hedder det:»det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Øvrige kriterier vil fremgå af udbudsmaterialet.«ved udløbet af fristen for modtagelse af anmodning om deltagelse havde ialt 46 virksomheder ansøgt om prækvalifikation, herunder 25 virksomheder vedrørende storentreprisen»teknisk entreprise.«indklagede besluttede vedrørende den tekniske storentreprise at prækvalificere 5 virksomheder. I skrivelser af 25. januar 1996 fra indklagede til de virksomheder, som ikke var blevet prækvalificeret, hedder det:»prækvalifikationen til de fire storentrepriser er nu foretaget. Deres firma kom ikke i betragtning som tilbudsgiver. Vi benytter lejligheden til at takke for den interesse, De har vist lufthavnen ved at deltage i prækvali fikationsrunden...«elinstallatørernes Landsforening ELFO rettede i februar 1996 skriftligt henvendelse til Københavns Lufthavne A/S, der i en skrivelse af 15. februar 1996 anførte følgende:»under henvisning til Deres brev af 12. februar 1996 kan det oplyses, at de 5 prækvalificerede på den tekniske entreprise på Stationsterminalen er udvalgt, fordi de alle fremkom med de efter en samlet bedømmelse mest tilfredsstillende oplysninger om deres respektive kvalitetssikringssystemer, referencer fra gennemførte arbejder af tilsvarende kompleksitet og størrelsesorden som den udbudte tekniske entreprise, og om de faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der for hver enkelt af virksomhederne vil blive tilknyttet sagen. Vi kan af fortrolighedshensyn ikke begrunde udvælgelsen yderligere over for Dem og kan selvsagt heller ikke begrunde de mange afslag, der desværre måtte gives, over for andre end de bydende selv.«den 27. juni 1996 indgav klagerne, Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS, klage over Københavns Lufthavne A/S til Klagenævnet for Udbud vedrørende storentreprisen»teknisk entreprise«. Sagen har været behandlet på et møde i København den 12. september Klagerne har nedlagt følgende påstande: 1. Klagenævnet skal fastslå, at Københavns Lufthavne A/S har handlet i strid med direktiv 93/38/EØF (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) ved blandt de 25 virksomheder, der som udgangspunkt opfyldte betingelserne for at blive prækvalificeret til den tekniske storentreprise vedrørende Stationsterminalen, ikke at have prækvalificeret de 5

3 3 virksomheder, som i henhold til de kriterier for prækvalifikationen, der fremgår af udbudsbekendtgørelsen af 2. november 1995, var de 5 bedst kvalificerede virksomheder. 2. Klagenævnet skal fastslå, at Københavns Lufthavne A/S har handlet i strid med direktiv 93/38/EØF (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) ved ikke at have givet en tilstrækkelig begrundelse for det afslag på prækvalifikation, som blev meddelt de 20 virksomheder, der ikke blev prækvalificeret, ved de enslydende skrivelser af 25. januar Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Klagerne har til støtte for påstand 1 gjort følgende gældende: Indklagede har foretaget prækvalifikationen ikke som det efter udbudsreglerne skal gøres alene på grundlag af de kriterier, der er offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen, men ved inddragelse af et yderligere kriterium, idet indklagede tillige ved prækvalifikationen har taget hensyn til, hvorledes konkurrencesituationen i forbindelse med den forestående tilbudsgivning kunne optimeres. Inddragelsen af dette yderligere kriterium ved prækvalifikationen strider mod Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Dels var dette kriterium ikke på forhånd kendt, dels var kriteriet ikke medtaget i den angivelse af prækvalifikationskriterierne, der var offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen, og endelig er det pågældende kriterium ikke egnet til at blive anvendt ved udskillelsen af de 5 mest kvalificerede virksomheder. Indklagedes fremgangsmåde medfører endvidere, at de grundlæggende krav i EU-retten om, at kriterier skal være gennemskuelige og kontrollerbare, ikke er opfyldt. Klagerne har henvist til EF-domstolens dom 3. juni 1992 (C-360/89, Samlingens s. 3401). Under et begrænset udbud efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet påhviler det ordregiveren på grundlag af de kriterier for prækvalifikationen, der er fastsat for udbudet og anført i udbudsbekendtgørelsen, at vurdere de virksomheder, der har anmodet om at blive prækvalificeret. Denne vurdering tilsigter at opfylde et af formålene med et begrænset udbud, nemlig at udskille de virksomheder, som ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation. Såfremt der efter udbudsbekendtgørelsen alene skal prækvalificeres et begrænset antal virksomheder - som ved det aktuelle udbud max. 5 virksomheder - påhviler det herefter tillige ordregiveren at afgøre, hvilke af de virksomheder, der som udgangspunkt opfylder betingelserne for prækvalifikation, der skal prækvalificeres. Udvælgelsen af disse virksomheder skal foretages på den måde, at ordregiveren på grundlag af de fastsatte prækvalifikationskriterier - og alene på grundlag af disse - foretager en yderligere vurdering af virksomhederne, således at ordregiveren på denne måde til sidst finder frem til de bedst kvalificerede virksomheder - ved det aktuelle udbud max. de 5 bedst kvalificerede virksomheder. Prækvalifikationskriterierne skal således ikke blot anvendes ved udskydningen af ikke-kvalificerede virksomheder, men skal, når der alene skal prækvalificeres et begrænset antal virksomheder, også efterfølgende anvendes til at finde frem til de bedst kvalificerede virksomheder. Denne efterfølgende vurdering af de 25 virksomheder på grundlag af prækvalifikationskriterierne har indklagede ikke foretaget under det aktuelle udbud, og indklagede har derfor handlet i strid med udbudsreglerne i Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Klagerne har til støtte for påstand 2 gjort gældende, at der gælder en almindelig EU-retlig regel om, at offentlige myndigheder i hvert fald efterfølgende skal begrunde deres afgørelser. Klagerne har henvist til EF-domstolens dom af 15. oktober 1987 (Unictef, 222/86, Samlingen s. 4097) præmis 11. Den begrundelse, som indklagede ved sin efterfølgende skrivelse af 15. februar 1996 gav de

4 4 virksomheder, der ikke blev prækvalificeret, opfylder ikke de krav, som følger af EU-reglerne. Begrundelsen indeholder reelt alene en gengivelse af prækvalifikationskriterierne. Det har som anført vedrørende påstand 1 påhvilet indklagede at foretage en vurdering af, hvilke virksomheder der var de bedst kvalificerede, og det påhviler derfor også indklagede at redegøre for, hvordan denne vurdering er foretaget, og at begrunde resultatet af vurderingen. Indklagede har til støtte for sin påstand gjort følgende gældende: Efter en gennemgang af de oplysninger, der var modtaget fra de 25 virksomheder, som havde anmodet om at blive prækvalificeret vedrørende storentreprisen»teknisk entreprise«, konkluderede indklagede, at samtlige 25 virksomheder opfyldte de krav, som indklagede i henhold til udbudsbekendtgørelsen kunne og skulle stille til virksomheder, som skulle prækvalificeres. Da det i udbudsbekendtgørelsen var bestemt, at der højst ville blive prækvalificeret 5 virksomheder vedrørende denne entreprise, var indklagede herefter såvel forpligtet som berettiget til at udvælge 5 virksomheder blandt de 25 kvalificerede virksomheder. Valget af disse 5 virksomheder skal ikke efter direktivet ske som en udvælgelse af de 5 mest kvalificerede virksomheder blandt de 25 virksomheder, og indklagede har da heller ikke gennemført sin udvælgelse på denne måde. En prækvalifikation efter direktivet tilsigter at udskille virksomheder, som opfylder de stillede krav, og som derfor kan blive blandt dem, der bliver prækvalificeret, fra de virksomheder, som ikke opfylder de stillede krav, og som derfor ikke kan blive prækvalificeret. En prækvalifikation efter direktivet tilsigter derimod ikke, at der gennemføres en konkurrence med henblik på at udvælge de mest kvalificerede virksomheder. Det materiale, som en udbyder under et begrænset udbud modtager fra interesserede virksomheder med henblik på prækvalifikationen, er da også normalt uegnet til at danne grundlag for en sådan udvælgelse. Ved afgørelsen af, hvilke virksomheder blandt en række kvalificerede virksomheder der skal prækvalificeres, er udbyderen ikke bundet af bestemte kriterier, men det er klart, at grundlæggende EU-retlige principper ikke må tilsidesættes, når afgørelsen træffes. Afgørelsen af, hvilke virksomheder der skal prækvalificeres, må ikke have en usaglig begrundelse, og der må ikke ved afgørelsen ske en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet. Indklagede har foretaget udvælgelsen af de virksomheder, der skulle prækvalificeres, med henblik på, at konkurrencesituationen under den senere tilbudsgivning ville blive optimeret mest muligt, og dette hensyn er i nøje overensstemmelse med intentionerne bag Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Indklagede har specielt vedrørende påstand 2 gjort gældende, at den begrundelse for afgørelserne i forbindelse med prækvalifikationen, som selskabet har meddelt virksomhederne ved skrivelsen af 15. februar 1996, opfylder de krav, der efter udbudsreglerne stilles til afgørelser som de pågældende. Parterne har anmodet Klagenævnet om at forelægge spørgsmålet om fortolkning af Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 31, stk. 1 og 3, for EF- domstolen til præjudiciel afgørelse efter traktatens artikel 177, såfremt Klagenævnet ikke mener, at disse artikler skal fortolkes i overensstemmelse med parternes anbringender. Klagenævnet har besluttet ikke at forelægge spørgsmålet for EF-domstolen. Klagenævnet udtaler:

5 5 Efter artikel 31, stk. 1, påhviler det en ordregiver, som har besluttet at gennemføre et begrænset udbud efter artikel 1, nr. 7, litra b, blandt de virksomheder, der har anmodet om at deltage i udbudet, at udvælge de virksomheder, der skal opfordres til at afgive tilbud. Denne udvælgelse skal efter bestemmelsen ske på grundlag af de objektive kriterier og regler, som ordregiveren har fastlagt vedrørende udbudet, og som har været offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen. Ved denne udvælgelse bliver de virksomheder, som ikke opfylder de fastsatte kriterier og regler, afskåret fra at afgive tilbud. En virksomhed, som på dette grundlag afskæres fra at deltage i et udbud, har krav på efter anmodning at få en begrundelse for ordregiverens afgørelse om, at virksomheden ikke opfylder de fastsatte kriterier og regler. Ved det aktuelle udbud fandt indklagede, at alle de 25 virksomheder, der havde anmodet om deltagelse, opfyldt de fastsatte kriterier og regler. Ved det aktuelle udbud havde indklagede i overensstemmelse med artikel 31, stk. 3, af objektive grunde besluttet at begrænse antallet af virksomheder, som skulle have mulighed for at afgive tilbud, til et antal på max. 5, og det har derfor påhvilet indklagede herefter blandt de 25 virksomheder at udvælge et mindre antal og max. 5. Efter Klagenævnets opfattelse er der hverken i ordlyden i artikel 31, stk. 1, eller i de hensyn, der ligger bag Forsyningsvirksomhedsdirektivet, grundlag for at fastslå, at denne udvælgelse skal ske udelukkende på grundlag af de kriterier og regler, der er fastsat i udbudsbekendtgørelsens punkt 14, og ligesom der heller ikke er grundlag for at fastslå, at udvælgelsen skal ske som en proces, der fører frem til, at ordregiveren fastslår, hvilke virksomheder der er de mest kvalificerede. Det bemærkes herved, at formålet med reglerne om begrænset udbud, hvad enten der fastsættes en begrænsning i antallet af tilbudsgivere eller ej, bl.a. er at hindre, at ikke-kvalificerede virksomheder får lejlighed til at afgive tilbud, og at de kriterier og regler, der fastsættes i overensstemmelse med artikel 31, stk. 1, derfor skal fastsættes med henblik på at afskære ikke-kvalificerede virksomheder, men ikke med henblik på at gøre det muligt at udpege»de mest kvalificerede virksomheder.«ordregiverens afgørelse af, hvilke virksomheder der skal udvælges, skal ske på sagligt grundlag, og under hensyn til, at et af formålene bag udbudsreglerne er at fremme konkurrencen, vil det være lovligt, at en ordregiver efter en samlet helhedsvurdering vælger de tilbudsgivere, der må antages at give den bedste konkurrence ved tilbudsgivningen. Indklagede har således handlet i overensstemmelse med udbudsreglerne ved at udvælge de 5 tilbudsgivere med henblik på at optimere konkurrencesituationen ved tilbudsgivningen mest muligt. Klagenævnet tager således ikke klagernes påstand 1 til følge. Der har mellem parterne været enighed om, at det har påhvilet indklagede efterfølgende at give de virksomheder, som ikke blev prækvalificeret, en begrundelse for sin afgørelse. Klagerne har imidlertid gjort gældende, at den begrundelse, som indklagede gav i sin skrivelse af 15. februar 1996 ikke opfylder de krav med hensyn til detaljeringsgrad, som følger af almindelige EU-retlige regler vedrørende offentlige myndigheders pligt til at begrunde deres afgørelser. Den fortolkning af Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 31, som Klagenævnet har lagt til grund for sin afgørelse vedrørende påstand 1, får betydning også ved Klagenævnets vurdering af, hvilke krav der kan stilles til en ordregivers begrundelse for, at en virksomhed alene på grund af en begrænsning af det antal virksomheder, der skal prækvalificeres, ikke er blevet prækvalificeret. Det er på denne baggrund Klagenævnets vurdering, at den begrundelse, som indklagede gav ved sin skrivelse af 15. februar 1996, opfylder de krav, der efter udbudsreglerne kan stilles til en ordregivende myndighed vedrørende afgørelser af denne beskaffenhed.

6 6 Klagenævnet tager derfor heller ikke klagernes påstand 2 til følge. Herefter bestemmes: Klagen fra Elinstallatørernes Landsforening og Dansk VVS over Københavns Lufthavne A/S tages ikke til følge.

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 K E N D E L S E Barslund A/S (advokat Anders Drachmann, Helsingør) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97 196.742

Klagenævnet for Udbud 97 196.742 Klagenævnet for Udbud 97 196.742 (Carsten Haubek, Viggo Olesen, Per Holmgård Andersen) 9. marts 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Ledøje Smørum Kommune (selv) Den 17.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 K E N D E L S E SOS International A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 K E N D E L S E Grontmij A/S (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008 K E N D E L S E Trans-Lift ApS (advokat Per Dalskov, København) mod DSB (advokat Anders Birkelund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 57.996 (A.F. Wehner, Lykstoft Larsen, Lene Dalsgaard) 6. september 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 57.996 (A.F. Wehner, Lykstoft Larsen, Lene Dalsgaard) 6. september 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 57.996 (A.F. Wehner, Lykstoft Larsen, Lene Dalsgaard) 6. september 1999 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Kulturministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 K E N D E L S E Konsortiet Promentum - Factor3 - Stuhr Rådgivning v/promentum A/S (selv) mod Moderniseringsstyrelsen (advokat

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller Tildelingskriterier og evalueringsmodeller IKA Leverandørjura 2011 14. september 2011 Tina Braad, Partner Holst, Advokater Tildelingskriterier Laveste pris - Prisen kan vurderes på forskellige elementer,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 K E N D E L S E KCI Medical ApS (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Region Hovedstaden (advokat Henning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere