Udbud af offentlige kontrakter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af offentlige kontrakter"

Transkript

1 Kandidatafhandling, Cand.merc.(jur.) Forfattere: Christina Meiner Gitte Sneborg Alrøe Juridisk vejleder: Michael Steinicke Økonomisk vejleder: Valdemar Smith Udbud af offentlige kontrakter Mulighederne for og konsekvenserne af forhandling Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Juridisk Institut August 2013

2 Indholdsfortegnelse Kap 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode- og teorivalg Struktur Begrebsafklaring Ordregiver Tilbudsgiver... 8 Kap 2. Forhandlingsbegrebet Forhandlingsbegrebet Forhandlingsstrategier Distributiv forhandling Integrativ forhandling Forhandlingsbegrebet i forhold til udbud af offentlige kontrakter Kap 3. Retsgrundlag EU s udbudsregler Udbudsdirektivet Forsyningsvirksomhedsdirektivet Udbudsformer Tildelingskriterier Ligheder og forskelle mellem EU s udbudsregler og den danske tilbudslov Tilbudsloven: De danske regler for udbud Tilbudsloven Annonceringspligt ved bygge- og anlægsopgaver Annonceringspligt ved vare- og tjenesteydelser Kap 4. De udbudsretlige grundprincipper Ligebehandlingsprincippet Forbehold Teknisk dialog og inhabilitet Annullation Forhandlingsforbuddet Grænserne for forhandlingsforbuddet Gennemsigtighedsprincippet Kap 5. Udbudsformer med mulighed for forhandling Bilag II B- tjenesteydelser Udbud med forhandling Projektkonkurrencer Konkurrencepræget dialog Forsyningsvirksomheder Tilbudslovens 10 og Partnering OPP Valg af udbudsform Brugen af udbudsformer med forhandling De retlige rammer for forhandlingerne Art. 29 om konkurrencepræget dialog Art. 30 om udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse Side 1 af 92

3 Art. 31 om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse Kap 6. Sammenhængen mellem udbuds- og konkurrencereglerne Udbuddets konkurrencemæssige virkninger Kap 7. Sammenfatning Kap 8. Konkurrence på et marked Bestemmelse af markedsstruktur Markedsformer Konkurrenceformer (antal udbydere) Markedsstrukturen ved simple kontra komplekse udbud Kap 9. Markedsgennemsigtighed Udbudsreglerne for megen gennemsigtighed? Forhandlingens indvirkning på gennemsigtigheden Konsekvens af markedsgennemsigtigheden Tilbudskoordinering i forbindelse med udbud Kap 10. Mulige konsekvenser af forhandling Informationsdiskrimination Udligning af Moral Hazard Kap 11. Samfundsøkonomiske virkninger Transaktionsomkostninger Transaktionsomkostningsteori Aktørforudsætninger Transaktionsdimensioner Transaktionsomkostninger ved udbud af offentlige kontrakter Ordregivers transaktionsomkostninger Tilbudsgivers transaktionsomkostninger Valg af udbudsform i forhold til transaktionsomkostninger Udbud af offentlige kontrakter og samfundsvelfærd Forhandlingens effekter på transaktionsomkostninger og samfundsvelfærd Kap 12. Konklusion Kap 13. Perspektivering Kap 14. Engelsk resume Kap 15. Litteraturliste Side 2 af 92

4 Kap 1. Indledning Udbud af offentlige kontrakter er en vigtig del af at skabe en effektiv offentlig sektor. For at sikre, at opgaverne løses mest effektivt og at samfundet får mest ud af de offentlige ressourcer, skal myndighederne derfor konkurrenceudsætte de udbudsegnede opgaver. I dag konkurren- ceudsættes der for ca. 100 mia. kr. om året i det offentlige i Danmark, men der er potentiale for meget mere. Udbudsreglerne er mange og komplicerede, og der er derfor opstået en usikker- hed hos de offentlige ordregivere, der er bange for klagesager, hvilket har medført, at ikke alle ellers udbudsegnede opgaver bliver konkurrenceudsat. Denne usikkerhed har derudover be- virket, at når den offentlige ordregiver skal vælge hvilken udbudsform der skal anvendes, ofte vælger enten udbudsformen offentligt udbud eller begrænset udbud. Disse to udbudsformer mindsker ordregiverens mulighed for at lave fejl, da de er begrænset af et forhandlingsforbud, der opsætter et forbud mod næsten al dialog mellem ordregiver og tilbudsgiver. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har dog meldt ud, at hvis man i forbindelse med udbud, for eksempel giver for lidt plads til at udvikle nye løsninger eller hvis grænserne for dialog indsnævres unø- digt, kan det medføre at opgaven ikke løses effektivt. 1 Det er derfor nødvendigt, at de offentlige ordregivere prøver at udvide deres horisont af udbudsformer. I afhandlingen er der af samme årsag valgt, at sætte fokus på hvilke muligheder den offentlige ordregiver har for at vælge en anden udbudsform der tillader dialog og forhandling i udbudsprocessen. En effektiv konkurrence om offentlige kontrakter forudsætter, at der sker ligebehandling mel- lem tilbudsgiverne, og at der er gennemsigtighed i udbudsprocessen, hvilket har resulteret i det ovenfornævnte forhandlingsforbud. I udbudsretlig forstand ses forhandlinger som en faktor der modarbejder disse forudsætninger, hvilket også kan ses ved at udbuddet skal opfylde nogle særlige betingelser for, at anvende en udbudsform der tillader forhandling. Muligheden for forhandlinger kan dog være med til at gøre udbuddet mere fleksibelt og give nogle mere innovative løsningsforslag, 2 men på den anden side kan det være meget ressource- fyldt at afholde forhandlingerne. Ved valg af udbudsform skal den offentlige ordregiver derfor vurdere hvilke hensyn der lægges mest vægt på. Afhandlingen har derfor valgt at kigge på nog- le af de konsekvenser som brugen af forhandling i udbudsprocessen kan give. 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Status for offentlig konkurrence 2012, side 4 2 DI Videnrådgiverne Side 3 af 92

5 1.1 Problemformulering Denne afhandling vil fokusere på muligheden for forhandling under udbud af offentlige kon- trakter. Der ses på hvordan forhandling under udbudsprocessen påvirker konkurrencen mel- lem tilbudsgiverne, og om det har nogle samfundsøkonomiske virkninger når forhandling er tilladt. Der vil som start blive lavet en definition af forhandlingsbegrebet i relation til afhandlingens fokus på forhandling, hvorefter reglerne omkring forhandling i Udbudsdirektiverne og Tilbuds- loven vil blive gennemgået og beskrevet for at give en kort introduktion af det europæiske og danske retsgrundlag i forbindelse med udbud af offentlige kontrakter. Der vil desuden blive foretaget en analyse af de grundlæggende principper i Udbudsdirektivet, hvorefter der gives et billede af hvordan sammenhængen mellem udbudsreglerne og konkur- rencereglerne er, for derefter at give en definition af selve konkurrencebegrebet. Videre opererer afhandlingen med en økonomisk del, hvor der vil blive foretaget en analyse af markedsstrukturen ved simple kontra komplekse udbud. Gennemsigtigheden på et marked defineres for at undersøge hvilken indvirkning forhandling har herpå. Det analyseres om der kan ske tilbudskoordinering som en konsekvens af den lovpligtige gen- nemsigtighed, samt om: der som følge af forhandlingen kan opstå informationsdiskrimination af tilbudsgiverne? forhandlingen kan være med til at udligne Moral Hazard? hvilke samfundsøkonomiske virkninger forhandlingen har, herunder o hvilken indvirkning forhandlingen har på transaktionsomkostninger og den totale samfundsvelfærd? Side 4 af 92

6 1.2 Afgrænsning Udbud (nationalt kaldet licitation) anvendes både i Danmark, Europa og internationalt. De na- tionale udbudsregler i Tilbudsloven bygger på minimumsregler, som er fastsat i Udbudsdirek- tivet, hvorfor der i nærværende afhandling vil være fokus på de europæiske udbudsregler, hvor de nationale er harmoniseret hermed. Desuden fokuserer afhandlingen, jf. problemformulerin- gen ovenfor, på forhandlingsaspektet i en udbudsproces, hvorfor der, som udgangspunkt, af- grænses fra andre aspekter i udbudsprocessen. Endvidere vil de internationale aftaler om of- fentlige indkøb (GPA 3 ) ikke blive belyst, da der ikke forefindes nogen global aftale eller aftale mellem alle WTO s medlemmer om offentlige indkøb. 4 GPA har derudover ikke den store be- tydning for Danmark, der allerede er underlagt EU s udbudsregler. De øger dog Danmarks mu- ligheder for at eksportere varer til den offentlige sektor i de lande, der er omfattet af aftalen i WTO. Den juridiske del af afhandlingen gennemgår og analyserer blandt andet forskellige anliggen- der i henhold til forhandling under udbud, heriblandt det udbudsretlige ligebehandlingsprincip, hvorunder begreber som teknisk dialog og inhabilitet hører til. Det generelle forvaltnings- retlige inhabilitetsbegreb vil i denne sammenhæng kun kort blive opridset. Der vil desuden, i forbindelse med de retlige rammer for forhandling, kun blive gennemgået udbudsformerne i art , da disse tre er de mest anvendte. I forbindelse med sammenføringen af den juridiske og økonomiske del af afhandlingen gen- nemgås sammenhængen mellem udbuds- og konkurrencereglerne, for at se hvilke konkurren- cemæssige virkninger et udbud har. Selve indholdet i konkurrencereglerne gennemgås dog ikke, da dette ikke har relevans for afhandlingen. Den økonomiske del af afhandlingen har fokus på forhandlingens samfundsøkonomiske virk- ninger samt indvirkningen på den totale samfundsvelfærd. Under denne del berøres nogle enkelte aspekter indenfor det økonomiske begreb konkurrence, såsom selve det økonomiske konkurrencebegreb samt nogle enkelte konkurrenceformer. Andre konkurrencerelevante be- greber udelades da dette ikke har relevans for analyserne. Som nævnt i problemformuleringen foretages en analyse af markedsstrukturen ved henholdsvis simple og komplekse udbud. Årsa- gen til, at udbuddene deles op i disse to kategorier skyldes, at afhandlingen ikke kun har fokus 3 Government Procurement Agreement (WTO- aftale om offentlige indkøb). 4 Konkurrencestyrelsens delrapport 2: Offentlige indkøbsregler i WTO, (1999) Side 5 af 92

7 på udbud af én bestemt art, hvorfor der ikke kan laves en specifik markedsanalyse, men kun en skitserende. Endvidere vil der i den foreliggende afhandling ikke endeligt konkluderes om forhandling er en fordel eller ulempe i en udbudsproces. Afhandlingen konkluderer udelukkende på de givne problemstillinger i problemformuleringen. 1.3 Metode- og teorivalg Den juridiske del af afhandlingen benytter en retsdogmatisk metode. Denne del har til hensigt, at udlede gældende ret, hvorfor der vil ske en fortolkning og analyse af denne, ved hjælp af relevante retskilder, såsom EU s udbudsdirektiver, Tilbudsloven, dansk og europæisk retsprak- sis samt juridisk litteratur og økonomisk teori. Afhandlingens økonomiske del vil tage udgangspunkt i en neoklassisk teori, som bygger på en teori om, at den rationelle agent (virksomheden), stillet i en valgsituation, vil vælge således at dennes profit maksimeres mest muligt. 5 Der vil blive kigget på hvilke virkninger forhandling har på virksomheders markedsmæssige adfærd under forskellige markedsstrukturer. Desuden analyseres mulige samfundsmæssige konsekvenser af forhandling, ved hjælp af forskellige klassiske økonomiske teorier. Tilgangen til ovenstående vil være med fokus på den relevante, eksisterende litteratur, herunder fagbøger og videnskabelige artikler på området. Den juridisk- og økonomiskintegrerede analyse baseres på en retsøkonomisk tilgang, hvor retsreglerne analyseres i en økonomisk kontekst, for herved at udlede, hvilken effekt de gæl- dende regler har i et samfundsmæssigt perspektiv Struktur Afhandlingens kapitel 1 indeholder en indledning med en tilhørende problemformulering, afgrænsning og metode samt struktur og begrebsafklaring af hvad der skal forstås ved begre- berne ordregiver og tilbudsgiver. Kapitel 2 indeholder en definition og analyse af forhand- lingsbegrebet i forbindelse med udbud. Kapitel 3 giver en teoretisk gennemgang af retsgrund- laget og reglerne for udbud og licitation i henholdsvis EU og Danmark. I kapitel 4 analyseres dernæst de grundprincipper der gælder for udbud af offentlige kontrakter. Kapitel 5 beskriver, hvilke udbudsformer der giver mulighed for forhandling, og hvad en ordregiver skal overveje, 5 Nielsen, Retskilder og retsteorier, (2008), side Nielsen, Retskilder og retsteorier, (2008), side 417f Side 6 af 92

8 når der skal vælges udbudsform. Derudover opremser kapitlet de retlige rammer for forhand- ling ved udvalgte udbudsformer. Kapitel 6 viser sammenhængen mellem udbuds- og konkur- rencereglerne, herunder et udbuds konkurrencemæssige virkninger. I kapitel 7 sammenfattes de ovenstående kapitler. Kapitel 8 behandler, i første del, teorierne om forskellige markeds- og konkurrenceformer, for dernæst, i sidste del, at vurdere, hvilket marked der opstår ved simple og komplekse udbudssituationer. Kapitel 9 beskriver overordnet begrebet markedsgennem- sigtighed, for at kunne analysere gennemsigtigheden ved udbud af offentlige kontrakter. Desu- den indeholder kapitlet også en analyse af den mulige konsekvens gennemsigtigheden kan ha- ve. Kapitel 10 arbejder med de konsekvenser forhandling kan have, såsom mulig informati- onsdiskrimination af tilbudsgiverne og udligning af Moral Hazard. Kapitel 11 ser på de sam- fundsøkonomiske virkninger af forhandlingen via en definition og analyse af transaktionsom- kostninger i forhold til udbud af offentlige kontrakter. Afhandlingen munder, i kapitel 12, ud i en konklusion som, ved hjælp af de øvrige kapitler, besvarer problemformuleringsspørgsmåle- ne, for at binde afhandlingen sammen. Kapitel 13 perspektiverer til forslaget til det nye Ud- budsdirektiv, som indeholder mere fleksible udbudsformer. Der forekommer i Kapitel 14 et kort engelsk resume af afhandlingen. Afslutningsvis indeholder kapitel 15 en litteraturliste. 1.5 Begrebsafklaring Der vil i afhandlingen blive benyttet begreberne ordregiver og tilbudsgiver uden nærmere forklaring. Disse begreber vil derfor i det følgene blive defineret, for at give et billede af hvad der menes, når de anvendes Ordregiver En ordregivende myndighed, som videre i afhandlingen benævnes som ordregiver, er define- ret i Udbudsdirektivets art. 1, stk. 9: Som ordregivende myndigheder betragtes staten, regionale eller lokale myn- digheder, offentligretlige organer og sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere af disse offentligretlige organer. Ved offentligretligt organ forstås ethvert organ: a) der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter, b) som er en juridisk person og c) hvis drift enten for størstedelens vedkommende finansieres af staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller hvis drift er Side 7 af 92

9 underlagt disses kontrol, eller hvortil staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet. Domstolene har fastslået, at vurderingen af om en enhed er en ordregivende myndighed, skal tage udgangspunkt i en funktionel fortolkning, jf. sag C- 31/87, Beentjes. 7 Senere domstolsprak- sis har anført, at også begrebet offentligretligt organ skal fortolkes bredt. 8 Det antages, at det er den samme definition af begrebet der er for en ordregiver indenfor reg- lerne i den danske Tilbudslov Tilbudsgiver En tilbudsgiver er en aktør, der vælger at byde på en offentlig kontrakt. Udbudsdirektivets art. 1, stk. 8 definerer, at: Begreberne entreprenør, leverandør og tjenesteyder dækker enhver fysisk eller juridisk person og enhver offentlig enhed samt enhver sammenslutning af sådanne personer og/eller organer, som på markedet tilbyder henholdsvis udfø- relse af arbejder og/eller bygge- og anlægsopgaver, varer eller tjenesteydelser. Begrebet økonomisk aktør, dækker både en entreprenør, en leverandør og en tjenesteyder. Det anvendes udelukkende for at forenkle teksten. En økonomisk aktør, som har afgivet et tilbud, betegnes tilbudsgiver. Enhver, der har anmodet om en opfordring til at deltage i et begrænset udbud eller et ud- bud med forhandling eller en konkurrencepræget dialog, betegnes ansøger. Domstolen har fastslået, at begrebet økonomisk aktør skal fortolkes bredt og at bedømmelsen derfor ikke kun bindes op på, om aktøren har et kommercielt formål. 7 Konkurrenceretlige emner III, Materialesamling (Upubliceret og foreløbig arbejdsudgave af kap. IX og XII af bogen: Regulering af konkurrence i EU ), (2012), side 53 8 Steinicke, EU s Udbudsdirektiver med kommentarer, (2008), side 263 Side 8 af 92

10 Kap 2. Forhandlingsbegrebet Grundet afhandlingens fokus på forhandling, vil der i dette kapitel ske en definition af forhand- lingsbegrebet. Der opstilles nogle klassiske forhandlingsstrategier, for til sidst at forbinde for- handlingsbegrebet til udbud af offentlige kontrakter. 2.1 Forhandlingsbegrebet For én generation siden var den fremherskende opfattelse af en beslutningsproces, at den var hierarkisk. Menneskerne på toppen af pyramiden, på blandt andet arbejdet, i familien og i poli- tik, skulle tage beslutningerne, og så var det menneskerne i bunden af pyramidens opgave at følge trop. Vores verden er i dag karakteriseret ved fladere organisationer, hurtigere innovation og en eksplosion af brugen af internettet, og det er mere klart end nogensinde, at for at udføre vores arbejde og opfylde vores behov, er vi nødt til at stole på mange personer og organisationer, som vi ikke har nogen kontrol over. Vi kan altså ikke bare stole på at give ordre, men for at få hvad vi ønsker, er vi tvunget til at forhandle. 9 Mere teknisk er forhandling en dialog mellem to eller flere personer/parter. Forhandlingen er beregnet til at opnå en forståelse, at løse forskelligheder eller opnå fordele som resultat af dia- logen. Dette gøres for at skabe en enighed, for eksempel omkring handlemuligheder, for at for- handle om individuelle eller kollektive fordele, og at skabe resultater der er tilfredsstillende for alle parter der er involveret i forhandlingsprocessen. Forhandling er en proces, hvor hver part der er involveret, forsøger at opnå en fordel for sig selv, men det er også beregnet til, at parter- ne kan komme tættere på hinanden og sigte mod et kompromis. Der foregår forhandlinger overalt og hele tiden. Nogen situationer hvor der forekommer for- handlinger er, i erhvervslivet, i det offentlige, i retssager, mellem nationer og i personlige for- hold, såsom ægteskab, skilsmisse og i helt simple situationer i hverdagen. 2.2 Forhandlingsstrategier Forhandling kan som nævnt have en bred vifte af former, fra en specialiseret forhandler, der på et formelt niveau handler på vegne af en bestemt organisation eller position, til en uformel for- handling mellem venner. 9 Fisher, Getting to Yes, (2012), Preface ix Side 9 af 92

11 Forhandlingsteoretikere skelner generelt mellem to typer af forhandlinger; Distributiv og inte- grativ forhandling. 10 I det følgende gives en kort præsentation af de to former for forhandling, for nærmere at definere forhandlingsbegrebet Distributiv forhandling Distributiv forhandling kaldes også for positionel eller hard- bargaining forhandling. I en distri- butiv forhandling vedtager hver part ofte en ekstrem position, velvidende, at det ikke vil blive accepteret, og derefter anvender en kombination af bluf, og nogle gange løgne for, at afgive så lidt som muligt, inden der nås en aftale. Distributive forhandlere ser forhandlingen som en proces, hvor der sker en fordeling af en fast mængde af værdi. Denne fordeling indebærer, at der er en begrænset mængde af ting, der di- stribueres eller fordeles mellem de involverede parter. Denne type af forhandling kaldes som- metider for fordeling af en fixed pie. Der er kun en given mængde at dele ud af, og denne mængde kan fordeles variabelt mellem parterne. 11 Distributiv forhandling kaldes også win- lose på grund af den antagelse, at en parts forstærk- ning resulterer i en anden parts tab Integrativ forhandling Integrativ forhandling kaldes også interesse- baseret eller principfast forhandling. Det er et sæt af teknikker, der forsøger at forbedre kvaliteten og sandsynligheden, for at forhandle en aftale ved, at give et alternativ til den traditionelle distributive forhandlingsteknik. Mens distributiv forhandling som sagt forudsætter, at der er en fast mængde af værdi (en "fixed pie") der skal deles mellem parterne, forsøger integrativ forhandling ofte, at skabe værdi i løbet af forhand- lingerne ("expand the pie"). Den fokuserer på de underliggende parters interesser, snarere end deres vilkårlige udgangspunkter. Forhandlingen tilnærmer et problem som et delt problem, snarere end en personlig kamp, og insisterer på overholdelse af objektive, principielle kriterier som grundlag for en aftale. 12 Ordet integrativ indebærer et vist samarbejde. Integrativ forhandling indebærer ofte en højere grad af tillid og dannelsen af et forhold. Det kan også indebære kreativ problemløsning, der sigter mod at opnå gensidige fordele. Det kaldes derfor undertiden også for win- win forhand- ling. 10 Hilligsøe, Negotiation the art of reaching agreement, (2009), side Brazeal, Against Gridlock; The viability of interest- based legislative negotiation, (2009), side 1 12 Brazeal, Against Gridlock: The viability of interest- based legislative negotiation, (2009), side 1 Side 10 af 92

12 2.3 Forhandlingsbegrebet i forhold til udbud af offentlige kontrakter Forhandlingsbegrebet er ikke defineret i Udbudsdirektiverne, men det er klart at ordet for- handling indeholder en henvisning til drøftelser, hvilket indebærer en mundtlig kommunikati- on med henblik på, at opnå en form for aftale eller fælles beslutning. Forhandlingsbegrebet omfatter dog også skriftlig kommunikation mellem ordregivere og tilbudsgivere. Begrebet må forstås i en udvidet betydning, hvor det afgørende er, om der er kontakt mellem begge parter, og at denne kontakt kan påvirke grundlaget for indgåelse af en kontrakt. 13 Hvor der i den almindelige forhandlingssituation, er fokus på inter partes forholdet mellem deltagerne i forhandlingerne, har det udbudsretlige forhandlingsbegreb derudover også fokus på forholdet til tredjemand, og forhandlingens konkurrencemæssige virkning på denne. Når der normalt indgås en aftale mellem to parter, foregår det ved, at den ene part giver den anden part et tilbud. Den anden part kan så vælge at acceptere eller ej. Hvis den anden part ikke væl- ger at acceptere, kan dette føre til en forhandlingsfase inden det ender ud i en kontraktindgåel- se. Denne forhandlingsfase findes som udgangspunkt ikke ved udbud af offentlige kontrakter, medmindre man anvender en af udbudsformerne som tillader forhandling. En udbudsproces indeholder derfor i princippet kun et tilbud fra tilbudsgiveren på ordren og en accept fra or- dregiver af tilbuddet, som skal være i overensstemmelse med tilbuddet Treumer, Ligebehandlingsprincippet i EU s udbudsregler, (2000), side Steinicke, Udbud og forhandling perspektiver for fremtiden, (1999), side 135 Side 11 af 92

13 Kap 3. Retsgrundlag 3.1 EU s udbudsregler Offentlige indkøb bliver reguleret af to regelsæt i EU. Det primære retsgrundlag finder man på fælleseuropæisk plan, nemlig i EF- traktaten, hvor det i første omgang er bestemmelserne om fri bevægelighed der gør sig gældende. 15 Som et supplement til EF- traktaten blev der i starten af 1970 erne, udarbejdet de første ud- budsdirektiver med henblik på, at standse medlemsstaternes favorisering af nationale virk- somheder ved offentlige indkøb. Disse direktiver vedrørte kun bygge- og anlægskontrakter og varekøb. Det var først i 1990 erne, at alle former for offentlige kontrakter, blev direktivregule- ret, med i alt fire direktiver, bygge- og anlægsdirektivet, indkøbsdirektivet, tjenesteydelsesdi- rektivet og forsyningsdirektivet. Direktiverne er sidst blevet revideret i 2004, hvor de fire direktiver blev til de to nuværende direktiver, henholdsvis Kommissionen og Rådets direktiv 2004/18/EF (Udbudsdirektivet) og direktiv 2004/17/EF (Forsyningsvirksomhedsdirektivet). Udbudsdirektivet udgør det primære retsgrundlag, når man kigger på de pligter som en ordre- givende myndighed forpligter sig til, at udføre ved indgåelse af offentlige kontrakter. Udbudsdi- rektivet fik sin virkning fra den 1. januar i Danmark, hvor direktivet blev implementeret i sin oprindelige form. Forsyningsvirksomhedsdirektivet finder anvendelse ved ordregivers kontraktindgåelse, som vedrører aktiviteter indenfor områder som blandt andet energi, vand, transport og post. Forsy- ningsvirksomhedsdirektivet blev også implementeret i Danmark fra den 1. januar Hovedformålet med udbudsdirektiverne er, at åbne markedet for offentlige kontrakter og sikre en effektiv konkurrence på det indre marked i EU. Samtidig skal det sikre ligebehandling af tilbudsgiverne og gennemsigtighed ved tildelingen af offentlige kontrakter. 18 Reglerne vedrørende udbud bygger på en klassisk økonomisk antagelse om, at effektiv konkur- rence vil føre til den bedste udvikling af EU. Det antages, at den øgede konkurrence vil føre til 15 Steinicke, EU s Udbudsdirektiver med kommentarer, (2008), side Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september Bekendtgørelse nr. 936 af 16. september Disse principper understøttes af 2. præambelbetragtning til direktiv 2004/18/EF, om traktatfæstede og afledte principper og betragtning 4, om undgåelse af konkurrenceforvridning. Side 12 af 92

14 besparelser på indkøb og bekæmpe at der sker en uhensigtsmæssig og uretmæssig brug af skatteydernes penge. Derudover antages den øgede og effektive konkurrence at føre til betyde- lig økonomisk vækst, idet konkurrencen vil fremme kravene til virksomhedernes tilpasning og produktudvikling, og føre til en styrkelse af virksomhedernes konkurrenceevne Udbudsdirektivet Udbudsdirektivet er gældende for alle offentlige myndigheder og for såkaldte offentligretlige organer. 20 Direktivet fastsætter procedureregler der skal følges ved indkøb af varer, tjeneste- ydelser og bygge- og anlægsopgaver. Det fastsætter blandt andet regler for udvælgelse af leverandører, tilbudsvurdering og kontrakttildeling. Udbudspligten afhænger for det første af, om der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale, hvor en ordregiver overfor en økonomisk aktør indvilliger i, at betale en aftalt sum penge eller anden form for modydelse, mod at modtage en af de ydelser der er omfattet af Udbudsdirekti- vet. For det andet, skal der være tale om anskaffelse af enten bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser. For det tredje, skal den forventede kontraktværdi overstige de grænser der er fastsat i tærskelværdierne. 21 Til sidst må projektet ikke være omfattet af undtagelserne i Udbudsdirektivets art , der kan undtage indkøbet for udbud Forsyningsvirksomhedsdirektivet Forsyningsvirksomhedsdirektivet omfatter alle virksomheder, der udøver forsyningsvirksom- hed. Både offentlige og private forsyningsvirksomheder kan således være omfattet af direkti- vet. Når myndigheder udøver forsyningstjenester, skifter de fra at være omfattet af det klassi- ske Udbudsdirektiv til, at være omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet. En ordregiver efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet er både statslige og kommunale myndig- heder, der optræder som forsyningsvirksomhed, og private forsyningsvirksomheder, som dri- ver virksomhed på grundlag af særlige eksklusive rettigheder, der er givet til dem af en myn- dighed. De forsyningsaktiviteter, der er omfattet af direktivet, fremgår af art. 2, stk. 2 og art. 3-7, som blandt andet omfatter varetagelse af forsyning af gas, varme og elektricitet. Derudover omfat- 19 Grønbogen om offentlige indkøb i EU, KOM (96) 583, afsnit Offentlige myndigheder omfatter både statslige, regionale og kommunale myndigheder. Offentligretli- ge organer omfatter ethvert organ der 1) har til opgave at varetage opgaver af almen interesse, 2) som er en juridisk person, 3) hvis drift er underlagt offentlig kontrol. Læs mere på Konkurrence- og Forbruger- styrelsen hjemmeside: 21 Udbudspligten omfatter kontrakter hvis anslåede værdi ekskl. moms overstiger nogle fastlagte tær- skelværdier. Disse tærskelværdier er fastlagt i Udbudsdirektivets art. 7 og Europa- Kommissionen offent- liggøre nye tærskelværdier hvert andet år. De seneste tærskelværdier kan findes i Kommissionens For- ordning nr. 1251/2011/EU af 30. november 2011, som angiver tærskelværdierne for 2012 og Side 13 af 92

15 ter direktivet distribution af vand og transport af bus og jernbane mv. 22 Forsyningsvirksomhedsdirektivet omfatter kun kontrakter, der er over EU s tærskelværdier, hvilke er de samme som i Udbudsdirektivet, se afsnit Udbudsformer De udbudsformer, som en ordregivende myndighed har mulighed for, at vælge imellem ved udbud af offentlige kontrakter, følger af Udbudsdirektivets kap. V, art samt art Offentligt og begrænset udbud er udbudsformer, der er tilgængelige for alle ordregivere efter begge direktiver. Karakteristisk for offentligt udbud er, at alle interesserede virksomheder har mulighed for, at afgive tilbud på en opgave, hvorimod det ved begrænset udbud kun er de virksomheder, som ordregiveren opfordrer til at afgive tilbud, der har mulighed herfor. 23 Proceduren for begræn- set udbud er således inddelt i en prækvalifikationsfase og en tildelingsfase. Udover disse er det endvidere muligt at gøre brug af konkurrencepræget dialog, udbud efter forhandling med eller uden forudgående bekendtgørelse 24, dynamiske indkøbssystemer samt projektkonkurrencer. Disse udbudsformer er mere fleksible end de andre to, hvilket gør, at der er flere betingelser for, at de kan anvendes. Der vil senere i afhandlingen blive givet en beskri- velse af nogle udvalgte udbudsformer, hvor der er mulighed for at benytte forhandling under udbudsprocessen Tildelingskriterier Det er tildelingskriteriernes formål, at vise hvad det er der bliver lagt vægt på ved vurderingen af de indkommende tilbud. Udbudsdirektivets art. 53, stk. 1 angiver to forskellige tildelingskri- terier. Det første tildelingskriterium er laveste bud, der forudsætter, at det tilbud der har den laveste pris, får tildelt opgaven. Det andet tildelingskriterium er det økonomisk mest fordelag- tige tilbud fra ordregivers synspunkt. Dette betyder, at der også er andre kriterier end prisen, der har betydning for hvem der får tildelt opgaven. 25 Disse andre kriterier, som dette tilde- lingskriterium giver mulighed for at anvende, må antages ikke at være udtømmende, således at det er op til den enkelte ordregiver, at vælge om der er nogle kriterier der har større relevans end andre, for en konkret opgave. I sag C- 513/99, Concordia, blev det fastslået i præmis 64 at 22 Konkurrenceretlige emner III, Materialesamling (Upubliceret og foreløbig arbejdsudgave af kap. IX og XII af bogen: Regulering af konkurrence i EU, 2012), side Udbudsdirektivet art. 1, stk. 11, litra a) og litra b) 24 Med forudgående bekendtgørelse betyder, at man som ordregiver starter med at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse. Uden forudgående bekendtgørelse betyder, at ordregiver henvender sig direk- te til mulige tilbudsgivere efter eget valg. 25 Det kunne for eksempel være kvalitet, service, MEA- hensyn osv. Side 14 af 92

16 underkriterierne: Skal være forbundet med kontraktens genstand. Ikke må give ordregiver et ubetinget frit valg. Skal være nævnt i enten udbudsbetingelserne eller udbudsbekendtgørelsen. Skal overholde de grundlæggende principper i EU- retten, særligt EF- traktaten Ligheder og forskelle mellem EU s udbudsregler og den danske tilbudslov Der er en lang række ligheder mellem EU s udbudsregler og reglerne i Tilbudsloven. De grund- læggende udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed mv. er derved gæl- dende for både EU- udbud og udbud efter Tilbudsloven. Derudover er både terminologien og en række udførlige regler fra udbudsdirektiverne mere eller mindre ordret overført til Tilbudslo- vens Afsnit I, deriblandt kravene til tildelingskriterierne og kravene for at bruge kriteriet øko- nomisk mest fordelagtige tilbud mv. Der er dog også forskelle på de to regelsæt, hvor en af de mest markante må være, at Tilbudslo- ven indeholder flere fleksible udbudsformer end udbudsdirektiverne. 3.3 Tilbudsloven: De danske regler for udbud Den gældende danske Tilbudslov 27 er en ændring af Tilbudsloven, som er en erstatning af Licitationsloven (senest ændret i 1996), 28 der siden 1967 har skabt rammerne for private og offentlige bygherrers indhentning af tilbud på udførelse af både store og små bygge- og an- lægsopgaver. 29 Licitationslovens vigtigste formål var, at begrænse bygherrers muligheder for at skabe størst mulig konkurrence om ordren. Det vil altså sige, at bygherrer, ved en licitation, ikke måtte spil- le tilbudsgiverne ud mod hinanden via forhandling med flere tilbudsgivere. I forbindelse med førstebehandlingen af forslaget til Tilbudsloven drøftede regeringspar- tierne en ophævelse af licitationen i håb om, at dette ville skabe en effektiv konkurrence. 30 Det- te skyldtes at den dengang manglende konkurrence nationalt havde resulteret i ekstraordinære 26 Steinicke, EU s Udbudsdirektiver med kommentarer, (2008), side 1248 ff 27 LBK nr af 7. december 2007, Tilbudsloven (Gældende). 28 Ikke længere gældende. 29 Kaltoft, Tilbudsloven Offentlige kontrakter, (2008), side Kaltoft, Tilbudsloven Offentlige kontrakter, (2008), side 13 Side 15 af 92

17 høje bygge- og anlægspriser, sammenlignet med lignende lande. Man valgte dog i stedet at be- nytte en mellemløsning, hvilket betød at lovens anvendelsesområde især skulle være offentlige bygge- og anlægsopgaver (til forskel fra Licitationslovens), samt brugen af en række begreber fra EU- retten. De gamle regler i Licitationsloven om tilbudsgivers adfærd blev rykket over i Konkurrenceloven, hvor der nu opstod et generelt forbud mod tilbudskoordinering. Med ophævelsen af Licitationsloven og indførelsen af Tilbudsloven medførte dette, at private bygherrer fremover frit kunne tilrettelægge proceduren i forbindelse med indhentning og afgi- velse af tilbud på en opgave. Eventuelle fremtidige tvister herom skal fremover afgøres efter generelle aftale- og sædvaneretlige regler, medmindre den private bygherre efter eget valg underkaster sig reglerne i Tilbudsloven Tilbudsloven blev dog afløst af Tilbudsloven. 32 På grundlag af en undersøgelse ud- arbejdet af GfK fulgte en regelforenkling, hvilket betød en bedre systematiseret og tilgængelig lov. Ændringerne af Tilbudsloven i 2005 kan findes i Konkurrencestyrelsens Vejledning til Til- budsloven I 2006 fremsattes der endnu et lovforslag til Tilbudsloven i forbindelse med regeringens mål- sætning om forbedret konkurrence i Danmark, hvorfor lovændringen trådte i kraft den 1. juli Dette medførte et nyt afsnit i loven, nemlig Afsnit II, omhandlende ordregiveres konkur- renceudsættelse af vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, blandt andet de såkaldte Bilag II A og B- tjenesteydelser. Dette betød at annonceringspligten kom til at gælde alle indkøb af varer og tjenesteydelser, der oversteg en værdi på kr., men var mindre end tærskelværdier- ne for EU- udbud. 34 Bilag II A- ydelser omfatter blandt andet: Vedligeholdelse og reparation, land- og lufttransport, teletjenester, finansielle tjenesteydelser, regnskabs- og revisionsydelser, IT ydelser, konsulent-, arkitekt- og ingeniørydelser, reklamevirksomhed, trykkerivirksomhed og affaldsbortskaffelse. Bilag II B- ydelser omfatter blandt andet: Jernbane- og søtransport, hotel- og restaurationsvirk- somhed, sundheds- og socialydelser, juridiske ydelser, undervisning og kultur Kaltoft, Tilbudsloven Offentlige kontrakter, (2008), side Lov nr. 338 af 18. Maj 2005, Tilbudsloven (Historisk) Se Kommissionens Forordning 1251/2011/EU af 30. november 2011 som angiver tærskelværdierne for 2012 og For nærmere uddybelse se Udbudsdirektivets Bilag II A og B Side 16 af 92

18 2007- Tilbudslovens regler om annoncering er dog ændret pr. 1. januar 2013, hvilket betyder, at den nationale annonceringspligt for Bilag II B- ydelser er ophævet. Ordregivere er derfor ikke længere forpligtet til at følge Tilbudslovens regler om annoncering af Bilag II B- ydelser, uanset kontraktværdien, men er dog fortsat underlagt reglerne i EU s udbudsdirektiver Tilbudsloven Tilbudsloven indeholder som tidligere nævnt i dag to afsnit; Afsnit I og Afsnit II. Afsnit I om- handler indhentning af tilbud og annonceringspligten i forbindelse med bygge- og anlægsopga- ver, jf. lovens 1. Afsnit II omhandler indhentning af tilbud og annonceringspligten i forbindel- se med vare- og tjenesteydelseskontrakter, jf. lovens 15a. Tilbudslovens Afsnit I s anvendel- sesområde er opremset i 1, stk. 2: 1, stk. 2. Lovens afsnit I gælder for følgende udbydere: 1) Statslige, regionale og lokale myndigheder og offentligretlige organer, 2) andre udbydere, når de udbyder bygge- og anlægsarbejder, som modtager of- fentlig støtte, herunder garantier, og 3) tilbudsgivere, når de indhenter tilbud hos underentreprenører til brug for ud- førelse af en bygge- og anlægsopgave omfattet af lovens afsnit I for en bygherre omfattet af nr. 1 eller 2. 15a, stk. 2 bestemmer, at annonceringspligten omfatter de samme myndigheder, som er om- fattet af Udbudsdirektivet Annonceringspligt ved bygge- og anlægsopgaver Licitation og underhåndsudbud er de to muligheder, der er i forbindelse med indhentning af tilbud på udførelse eller projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder, jf. lovens 2. Ved licitation udbydes en opgave således, at flere opfordres til indenfor samme frist og på samme skriftlige udbudsgrundlag eller ud fra fælles mindstekrav at give bindende tilbud, jf. lovens 4, stk. 1. Der findes to former for licitation; Offentlig og begrænset licitation, jf. stk. 2 og 3. Ved offentlig licitation indbydes en ubestemt kreds af tilbudsgivere gennem en annonce i et trykt eller elektronisk medie. Side 17 af 92

19 Ved begrænset licitation henvender udbyderen sig direkte til et antal tilbuds- givere (minimum tre; mindst én udenfor lokalområdet.) Hovedreglen er dog, at opgaven kun skal udbydes i licitation efter Tilbudsloven, hvis den belø- ber sig til over 3 mio. kr. og ligger under EU s tærskelværdier, som for bygge- og anlægsopgaver er ca. 37 mio. kr. 36 Underhåndsbud er tilbud, der ikke indhentes ved en licitation eller på grundlag af en rammeaf- tale, jf. lovens 12, stk. 1. Underhåndsbud adskiller sig fra licitation blandt andet ved: 37 at ikke alle udbudsbetingelser, for eksempel tidspunkt for afgivelse af tilbud, behøver at være identisk for alle tilbudsgivere, at tilbuddene ikke åbnes på samme tid, at kravet om oplæsning af priser og eventuelle forbehold (lovens 7) ikke er gældende, at forhandlingsretten er fri og ikke afhængig af om det er en pris- eller kvali- tetskonkurrence, og at udbyder ved brug af kriteriet økonomisk mest fordelagtige bud ikke er forpligtet til at give oplysning om underkriterier eller disses vægtning eller prioritering. Hovedreglen ved denne udbudsform er, at opgaven kan udbydes ved underhåndsbud hvis den har en samlet værdi på 3 mio. kr. eller derunder, jf. lovens 12, stk. 3. I forbindelse med en bygge- og anlægsopgave, skal ordren tildeles efter laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige bud, jf. lovens 8. Disse tildelingskriterier er en harmonisering af Udbudsdirektivets bestemmelser herom, og er gennemgået ovenfor i afsnit Det skal desuden i udbudsbetingelserne anføres, hvilket tildelingskriterium der skal anvendes, jf. 8, stk http://viborgstift.dk/fileadmin/viborgstift/Legater/Annoncering_og_indhentning_af_tilbud_taerskelva erdier_2012.pdf 37 Konkurrencestyrelsens Vejledning til Tilbudsloven 2005, side 37 Side 18 af 92

20 3.3.3 Annonceringspligt ved vare- og tjenesteydelser Afsnit II i Tilbudsloven er, som tidligere nævnt, gældende for indhentning af tilbud på vare- og tjenesteydelser, dog kun hvis disse overstiger en værdi på kr., men falder under EU s tærskelværdier, jf. lovens 15a, stk. 1, 1. Som hovedregel pålægges der ordregiveren en annon- ceringspligt efter lovens 15c, stk. 1. Der er ingen formkrav til proceduren i forbindelse med denne annoncering om vare- og tjenesteydelser, dog skal tilbudsgiverne udvælges på grundlag af objektive, saglige og ikke- diskriminerende kriterier og må ikke forskelsbehandles, jf. 15d, stk. 1. Det vil altså sige, at mulighederne for forhandling under nationale udbud af vare- og tje- nesteydelser stort set er frie, så længe reglerne om udvælgelsen af tilbudsgivere overholdes. Side 19 af 92

Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen. Vejleder. Sune Troels Poulsen. Kandidatafhandling. Udbud, hvordan sikres konkurrencen?

Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen. Vejleder. Sune Troels Poulsen. Kandidatafhandling. Udbud, hvordan sikres konkurrencen? Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen Vejleder Sune Troels Poulsen Kandidatafhandling Udbud, hvordan sikres konkurrencen? 2008 1. Indledning... 3 2. Problemformulering... 4 3. Teori/metode... 4 4 Afgrænsning...

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 5. oktober 2009 EM 2009/115 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag udstikker de fremtidige rammer for indhentning af tilbud på bygge og anlægsområdet og afløser

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 20. februar 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Direktiv

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6. Udliciteringer

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6. Udliciteringer FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6 Udliciteringer Bind 6 Udliciteringer Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

En Retspolitisk Analyse af Konkurrencekravet i Tilbudslovens 2, stk. 2

En Retspolitisk Analyse af Konkurrencekravet i Tilbudslovens 2, stk. 2 En Retspolitisk Analyse af Konkurrencekravet i Tilbudslovens 2, stk. 2 A Legal Policy Analysis of the Obligation to Ensure Adequate Competition cf. Tilbudslovens art. 2(2) Antal Anslag: 269.056 ~ 118,3

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager Analyse klagemønstret i udbudsklagesager 2012 Titel: Analyse af klagemønstret i udbudsklager Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere