Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?"

Transkript

1 Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013

2 At forstå markedet? Side 2

3 Risici Dyrt for ordregiver, hvis markedet mistolkes Dyrt for ordregiver, hvis tilbudsgiver mistolker ordregiver Risici økonomisk (krav om forsikringsdækning udover det markedskonforme) Risici juridisk (vidtgående ansvarsbestemmelser, f.eks. ubegrænset erstatningsansvar) Risici teknisk/fysisk (blød bund, vejrlig) Side 3

4 Overordnet om reglerne for dialog Reglerne for dialog angår overordnet set overholdelse af de grundlæggende principper om gennemsigtighed og ligebehandling. Rammerne er videre ved udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog end ved offentligt og begrænset udbud. Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog vil ikke blive behandlet. Side 4

5 Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold til spørgsmål/svar og under tilbudsudarbejdelsen i øvrigt 3. Dialog under tilbudsevaluering 4. Dialog med tilbudsgiverne efter tilsagn/afslag (både vindende og tabende) Muligheden for dialog er markant forskellig faserne imellem Side 5

6 Forudgående dialog afdækning af markedet Udbudsdirektivets præambel (betragtning 8): "Inden de ordregivende myndigheder indleder en udbudsprocedure, kan de ved hjælp af en "teknisk dialog" søge eller modtage rådgivning, der kan benyttes til at udarbejde udbudsbetingelserne, dog forudsat at en sådan rådgivning ikke har til følge, at konkurrence forhindres. Rammerne for dialog er vide, men der kan opstå rådgiverinhabilitet. Afgørende for om en tilbudsgiver bliver inhabil er, om konkurrencen forhindres, dvs. om udbuddet tilrettelægges således, at en bestemt tilbudsgiver opnår en væsentlig fortrinsstilling i relation til at vinde udbuddet. Dette kan i nogle tilfælde imødegås ved at stille materiale til rådighed for øvrige bydende og/eller give tilstrækkelig tid. Hvem har bevisbyrden for, at kontakten ikke har medført inhabilitet? KLFU 13. januar 2004, E. Pihl & Søn mod Hadsund Kommune og Østre Landsrets utrykte dom af 18. september 2009, LSI Metro Gruppen mod Metroselskabet I/S. En deltager kan ikke udelukkes uden videre, blot fordi denne har været rådgiver for ordregiver, jf. EU- Domstolens dom i sagen C-21/03 Fabricom. Side 6

7 Forudgående dialog afdækning af markedet (2) Rammerne for den tekniske dialog skal være på plads - nogle overvejelser: Forudgående annoncering (vejledende forhåndsmeddelelse i EU-Tidende, eventuelt suppleret med annoncer i pressen eller direkte henvendelser). Formen alle/nogle få/en enkelt, plenum vs. one to one, skriftligt eller mundligt, inddragelse af brancheorganisationer. Fastlæggelse af genstanden og formålet med dialogen via spørgerammen. Dialogen begrænses til, at angå mulige løsninger og specifikationer herfor, og ikke udvælgelseskriterier, tildelingskriterier, underkriterier eller vægtning. Skriftlig dokumentation for dialogmøderne og offentliggørelse af sammenfatning af dialogen ved udbuddet. Side 7

8 Forudgående dialog afdækning af markedet (3) Dialogen bør fokuseres på klare temaer, f.eks. Markedets karakter og sammensætning Mulige leverandørkonstellationer Størrelsen/karakteren af markedsaktørers produktportefølje Forskellige løsningsmodeller på markedet, herunder standarder Markedets behov for oplysninger i forbindelsen med udbuddet Markedets syn på fordeling af risici, herunder hvilke kommercielle risici markedet er parat til at påtage sig f.eks. i forhold til samlet rådgiveransvar Garanti eller ej Aftaleform, herunder f.eks. kontraktens varighed, brug af incitamentsmodeller og prisreguleringsmodeller. Side 8

9 Dialog i forhold til spørgsmål/svar og under tilbudsudarbejdelsen i øvrigt Rammerne for dialog under tilbudsudarbejdelsen er snævrere end tidligere i forløbet. Spørgsmål Spørgsmål og svar i anonymiseret, skriftlig form sendes til alle samtidigt Spørgsmål og svar skal videresendes i den form, det er modtaget, jf. KLFUs kendelse af 17. februar 2009, CLS Communication A/S mod Miljøministeriet 6-dages fristen En ubetinget frist på f.eks. 14 dage er i strid med direktivet Imødegå frygten for den sorte bog Side 9

10 Dialog i forhold til spørgsmål/svar og under tilbudsudarbejdelsen i øvrigt (2) KLFUs kendelse af 15. december 1999, Lifeline I/S mod Dansk Hunderegister: Alle spørgsmål og svar skulle udsendes til samtlige deltagere, uanset at indholdet fremgik af udbudsbetingelserne KLFUs kendelse af 26. april 2007, M.T. Højgaard mod Aalborg Lufthavn: Overtrædelse af forsyningsvirksomhedsdirektivet ved for sen besvarelse af spørgsmål fra tilbudsgiver (dagen før tilbudsfristen) og ved at besvare spørgsmålene mundtligt og uden orientering til de andre tilbudsgivere KLFUs kendelse af 17. februar 2009, CLS Communication mod Miljøministeriet: Overtrædelse af udbudsdirektivet ved at besvare spørgsmål fra potentiel tilbudsgiver uden orientering af de øvrige, ved telefonisk besvarelse af spørgsmål og ved manglende besvarelse af et spørgsmål KLFUs kendelser af 14. juli 2009, Updata mod Lyngby-Taarbæk Kommune og 11. november 2009, Yding mod Viborg Kommune: Overtrædelse af udbudsdirektivet ved at fastsætte en spørgsmålsfrist, der var 35 hhv. 19 dage før tilbudsfristen Side 10

11 Dialog i forhold til spørgsmål/svar og under tilbudsudarbejdelsen i øvrigt (3) Grænselandet mellem forhandling og spørgsmål/svar Forhandlingsforbuddet Kan spørgsmål/svar bruges til mere og andet end afklaring af konkrete tvivlstilfælde? Hvordan får man det optimale ud af spørgsmål-/svarfasen? Kan en dialogfase indeholdes i spørgsmål/svar? Dialogen må ikke føre til en væsentlig ændring af udbudsmaterialet. Hvornår er en ændring væsentlig? Side 11

12 Dialog under tilbudsevaluering Ordregiver kan have behov for dialog om forståelsen af uklarheder i tilbuddet, og tilbudsgiver kan have et ønske om dialog med henblik på at korrigere tilbuddet, men der er meget snævre rammer for dialogen i perioden mellem tilbudsfristen og underretningen om tildelingsbeslutningen ( forhandlingsforbuddet ). Tilbudsgiver bærer risikoen for uklarheder i sit tilbud. Efter Klagenævnets praksis er der forbud mod kontakt om grundlæggende elementer og pris. Drøftelser, der ikke angår grundlæggende elementer, men har karakter af teknisk afklaring, er tilladt. Afgørende er, at tilbudsgiveren ikke får adgang til at ændre sit tilbud. Ordregiver har bevisbyrden for, at kontakten ikke har haft karakter af ulovlige forhandlinger i strid med ligebehandlingsprincippet. Overtrædelse af forhandlingsforbuddet vil ofte føre til annullation af udbuddet, pga. risiko for at konkurrencen fordrejes. Side 12

13 Dialog under tilbudsevaluering (2) I KLFUs kendelse af 24. oktober 2001, Eiland Electric mod Vestsjællands Amt, udtalte Klagenævnet: Et tilbud i henhold til et EU-udbud skal principielt vurderes på grundlag af sit indhold, og udbyderen må kun i begrænset omfang og kun på ikke grundlæggende punkter spørge en tilbudsgiver om, hvordan tilbuddet skal forstås. I modsat fald ville udbyderen have mulighed for vilkårlig forskelsbehandling af tilbudsgiverne i strid med det EU-retlige ligebehandlingsprincip. Spørgsmål fra udbyderen til en tilbudsgiver om forståelsen af grundlæggende elementer i tilbuddet er endvidere i strid med det EUretlige forhandlingsforbud. KLFUs kendelse af 25. oktober 2010, Coloplast Danmark A/S mod Region Syddanmark: Efter tilbuddets indhold var det uklart om et mindstekrav var opfyldt. Det ville have været en overtrædelse af forhandlingsforbuddet, hvis ordregiver havde søgt uklarheden afklaret ved spørgsmål til tilbudsgiveren (dissens). Må der være dialog om frafald af forbehold? Må der være dialog om prissætning af forbehold? Dialog om fejl eller mangler i tilbuddet? Side 13

14 Dialog med tilbudsgiverne efter tilsagn/afslag KLFU udtalte i sin kendelse af 11. juni 1999 i sagen H. Hoffmann og Sønner mod Aalborg Lufthavn, at: Den kontakt fandt sted efter, at indklagede havde besluttet at indgå kontrakt og meddelt selskabet [vindende tilbudsgiver] dette, og kontakten tilsigtede i øvrigt ikke at foretage nogen ændring i udbudsbetingelserne eller nogen ændring af tilbuddet, men tilsigtede alene dels over for den pågældende tilbudsgiver at præcisere, at de pågældende forhold ligger inden for tilbudsgiverens tilbud og derfor er dækket af tilbudssummen, dels at de geotekniske forhold vedrørende flystandpladsen skulle være afklaret, inden kontrakt blev underskrevet. En kontakt mellem indklagede og den pågældende tilbudsgiver på dette tidspunkt, af dette indhold og med dette formål indebærer ikke nogen tilsidesættelse af EU udbudsreglernes ligebehandlingsprincip. 2-faset kontrakt kan anvendes ved behov for indledende justeringer og fastlæggelse af projektet typisk inden for entreprise. Efter kontrakten er indgået, er rammerne vide, men væsentlige ændringer af kontrakten vil medføre, at kontrakten er at betragte som en ny kontrakt og kræver derfor nyt udbud. EU-Domstolens dog i sagen C-454/06 Pressetext. Side 14

15 Dialog med tilbudsgiverne efter tilsagn/afslag (2) Hvor meget eller lidt bør man oplyse til forbigåede tilbudsgivere ved tildelingen? Hvordan imødegås klagesager? Side 15

16 København Kolding Aarhus - Rådhusgården Rådhuspladsen 4 Jernbanegade 31 Vester Allé 4 DK-1550 København V DK-6000 Kolding DK-8000 Aarhus C Tlf Tlf Tlf Fax Fax Fax Side 16

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen. Vejleder. Sune Troels Poulsen. Kandidatafhandling. Udbud, hvordan sikres konkurrencen?

Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen. Vejleder. Sune Troels Poulsen. Kandidatafhandling. Udbud, hvordan sikres konkurrencen? Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen Vejleder Sune Troels Poulsen Kandidatafhandling Udbud, hvordan sikres konkurrencen? 2008 1. Indledning... 3 2. Problemformulering... 4 3. Teori/metode... 4 4 Afgrænsning...

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller Tildelingskriterier og evalueringsmodeller IKA Leverandørjura 2011 14. september 2011 Tina Braad, Partner Holst, Advokater Tildelingskriterier Laveste pris - Prisen kan vurderes på forskellige elementer,

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager Analyse klagemønstret i udbudsklagesager 2012 Titel: Analyse af klagemønstret i udbudsklager Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Seneste nyt inden for udbudsretten

Seneste nyt inden for udbudsretten Seneste nyt inden for udbudsretten Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Anders Birkelund Nielsen og partner Jesper Kaltoft Håndhævelsesloven er ændret pr. 1. juni 2013 Klagefrister

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 Praksis og tendenser inden for udbudsretten v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Udvælgelse (prækvalifikation og egnethedsvurdering) Kan der indhentes supplerende oplysninger?

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist Resumeer af samtlige, offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden 1. december 2014-31. december 2014 Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 K E N D E L S E Kristiansen & Co., Hadsund ApS (advokat Poul Thorup, Aalborg) mod Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 K E N D E L S E Avaleo ApS (advokat Torkil Høg, København) mod Vejle Kommune (advokat Christian Nielsen, Aarhus)

Læs mere