Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune"

Transkript

1 Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Omfang og afgrænsning Tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud og udlicitering Overordnede rammer Udbudsformer Særlige forhold...5 Nedenstående forhold skal iagttages ved udbud Opfølgning og kontrol Omkostningskalkulation Inddragelse af medarbejdere Information Kommunens eget bud kontrolbud Medarbejdernes retsstilling ved udlicitering Organisatorisk placering af opgaver vedrørende udbud og udlicitering...7 2

3 1. Indledning Retningslinier for Udbud giver overblik over, hvordan udbud gribes an i kommunen. For så vidt angår fremgangsmåder og indhold i forbindelse med udbud af driftsopgaver og tjenesteydelser lægges vægt på: At kommunens økonomiske ressourcer anvendes bedst muligt, At udbud og udlicitering anvendes som et middel til løbende udvikling og modernisering af de kommunale ydelser. Det betyder, at valgte opgaveløsninger jævnligt tages op til vurdering. At opgaver, der vil kunne udføres af eksterne leverandører, med passende mellemrum skal underkastes en udbudsrunde. At udbud af varer og tjenesteydelser i konkurrence sker på grundlag af en analyse af kommunens behov. Retningslinierne for Udbud skal ses i sammenhæng med kommunens Retningslinjer for Indkøb. 2. Omfang og afgrænsning Muligheden for udbud og udlicitering skal som udgangspunkt overvejes for alle kommunale driftsopgaver. Der kan være behov for at gennemføre udbud, når f.eks.: der skal findes egnede leverandører til opgaver, som kommunen ikke selv kan udføre opgaven allerede udføres af eksterne leverandører, og ydelsen ønskes genudbudt opgaven udføres internt, men kommunen ønsker opgaven udbudt, jf. ovenfor om udvikling og modernisering kommunen udfordres af en privat leverandør med påstand om, at leverandøren kan udføre opgaven bedre og billigere end kommunen kan. Udbudte opgaver skal udliciteres, hvis det gennem udbudet godtgøres, at det relevante forhold taget i betragtning er det mest fordelagtige for kommunen. Sendes en opgave i udbud, som varetages internt, er der tale om en egentlig udlicitering, såfremt opgavens udførelse vindes af en privat leverandør. Der sker ikke udbud af opgaver, der består i myndighedsafgørelse eller anden myndighedsudøvelse, f.eks. konkrete afgørelser i form af byggetilladelser, miljøgodkendelser, -tilsyn m.v. Endvidere udbydes en opgave ikke, hvis der godtgøres, at det ikke er muligt at udbyde opgaven eller en del heraf. Vurderingen af den konkrete opgaveudførelse og de potentielle muligheder for om opgaven vil kunne udføres af private leverandører, foretages af kommunen i det 3

4 enkelte tilfælde. I vurderingen indgår bl.a. følgende forhold: o Vanskeligheder eller uhensigtsmæssigheder at skille en opgave fra myndighedsudøvelse, f.eks. fordi opgaven kræver en kompetence, som kommunen vil mangle/miste ved udlicitering. I stedet kan der evt. ske en opsplitning, så opgaven kun udliciteres i en del af kommunen. o Antal mulige leverandører - udbud har kun mening, hvis der er et marked for opgaven. o Vanskeligheder med at beskrive opgaven entydigt, afgrænse ydelserne i forhold til andre ydelser, fastsætte pris og lignende. Et udbud er en ressourcekrævende proces (udarbejdelse af kravspecifikation, tilbudsgiverne skal vurderes, og efterfølgende kontrol og tilsyn). Hvis de samlede omkostninger ved at udbyde opgaven er større end den samlede forventede besparelse eller serviceforbedring, kan udbud undlades. Kommunen fastholder ved udbud og efterfølgende udlicitering til en ekstern leverandør det overordnede ansvar for fastlæggelse af ydelsens kvalitet og omfang, finansiering, kontrol og klagebehandling, idet kun ansvaret for udførelse og levering samt personaleansvaret overdrages til den eksterne leverandør. 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud og udlicitering 3.1. Overordnede rammer Det skal løbende vurderes, hvordan opgaverne kan løses bedst muligt, herunder om der kan opnås fordele ved udbud og udlicitering. I givet fald forelægges et oplæg til principiel stillingtagen til udbud/udlicitering af den pågældende opgave til politisk behandling, ligesom reglerne om medarbejderinformation i afsnit 6.1. iagttages. Den enkelte udbudsforretning skal tilrettelægges således, at konkurrencen fremmes mest muligt. Det betyder også, at der i udarbejdelsen af kravspecifikationen skal tages hensyn til markedsforholdene, herunder skal det overvejes om opgaver mest udbydes som én hel opgave, eller om det mere hensigtsmæssigt at opdele i delydelser/distrikter eller andet, for på den måde at øge antallet af mulige tilbudsgivere med henblik på at opnå størst mulig konkurrence. EU's udbudsregler skal følges, når kontraktsummen overstiger tærskelværdierne. Selv om kontraktsummen ligger under tærskelværdien, skal tilsvarende principper som udgangspunkt følges med henblik på at sikre, at udbudet foregår i lige og åben konkurrence. Når en opgave er udliciteret, skal det løbende vurderes, om opgaven fortsat løses bedst og billigst i privat regi. Opgaver, der er udliciteret til private leverandører, skal i nyt udbud mindst hvert 5. år. 4

5 3.2. Udbudsformer Ved valg af udbudsform tilstræbes størst mulig konkurrence og gennemsigtighed om den udbudte opgave. I den forbindelse afvejer kommunen hensynet til at opnå det for kommunen økonomisk mest fordelagtige tilbud med de anvendte ressourcer. Kommunen vælger mellem offentligt udbud, begrænset udbud og for opgaver under tærskelværdien indbudt udbud. Mindre indkøb kan foretages uden etablering af konkurrence. Ved offentligt udbud kan alle interesserede afgive tilbud. Ved begrænset udbud deles proceduren over i to faser: Prækvalifikations- og udvælgelsesfasen samt evaluerings- og tildelingsfasen. Prækvalifikationsfasen fører til, at kommunen udvælger et på forhånd fastlagt antal virksomheder ud blandt de interesserede og disse opfordres til at afgive tilbud. Ved mindre indkøb defineret som køb under kr., sonderes markedet for ydelsen forud for aftaleindgåelse Særlige forhold Nedenstående forhold skal iagttages ved udbud. Der stilles kvalitetskrav til samarbejdet med private leverandører, herunder krav om hæderlighed og professionalisme. Indgåede aftaler er fortrolige i forhold til udenforstående. Lyngby Taarbæk Kommune stiller efter forholdene krav til etik, miljø og arbejdsmiljø samt sociale klausuler både i forhold til leverandørens virksomhed, produktionsprocesser, den efterfølgende brug og bortskaffelse af produktet. Der henvises til kommunens Retningslinier for Indkøb, afsnit Opfølgning og kontrol Ved opstilling af krav til kvalitet og serviceniveau sikres et grundlag for efterfølgende opfølgning og kontrol. Forvaltningen foretager i kontraktperioden løbende opfølgning og kontrol af, at opgavevaretagelsen lever op til den indgåede kontrakt. 4. Omkostningskalkulation Der gennemføres en omkostningskalkulation som en del af beslutningsgrundlaget for vurderingen af, om et driftsområde skal udbydes. Omkostningskalkulationen er en opgørelse af kommunens egne omkostninger ved at producere den udbudte ydelse. Kommunens egne produktionsomkostninger opgøres efter omkostningsprincippet. Dermed sikres det, at det er muligt at sammenligne med de priser, der fremgår af de private virksomheders tilbud. Det skal i processen sikres, at der ikke deltager nogen, der har medvirket ved udarbejdelsen af omkostningskalkulationen, i vurderingen af indkomne tilbud. 5

6 5. Inddragelse af medarbejdere Gældende lovgivning, overenskomster og MED-bestemmelser pålægger kommunen en række forpligtelser over for medarbejderne i forbindelse med udbud og udlicitering Information Alle sager, hvor der lægges op til en principiel stillingtagen til evt. udlicitering, forelægges Hoved-MED og de relevante MED-udvalg, før der tages stilling til de foreslåede principper. Før kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at udbyde en konkret driftsopgave, informeres de berørte MED-udvalg om forslaget og dets baggrund og får adgang til at fremkomme med en udtalelse Kommunens eget bud kontrolbud. Organisationen har adgang til at afgive tilbud på den opgave, der udbydes. Der stilles fornøden ekstern faglig ekspertise til rådighed for udarbejdelsen af kontrolbuddet. Ved kontrolbud skal udbudsforretningen tilrettelægges i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni 2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud og vejledning nr. 32 af 24. juni 2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. Kommunen tilrettelægger udbudsprocessen således, at der både reelt og formelt gennemføres en klar adskillelse mellem de, der udarbejder kontrolbud, og de der tager stilling til de indkomne tilbud. Denne adskillelse skal sikre, at kommunen under og efter udbudets gennemførelse er i stand til på objektivt grundlag at behandle alle tilbudsgivere lige og at der ikke opstår en konkurrenceforvridende fortrinsstilling for et kontrolbud. Kommunens afgivelse af tilbud indebærer, at Lyngby-Taarbæk Kommune på lige vilkår med private leverandører deltager i konkurrencen om den udbudte opgave. Hvis kommunens tilbud er det mest fordelagtige, annulleres udbudsforretningen, og kommunen beholder opgaven selv Medarbejdernes retsstilling ved udlicitering De berørte medarbejdere er omfattet af Lov om virksomhedsoverdragelse, hvilket betyder, at medarbejderen i udgangspunktet følger med opgaverne til erhververen af virksomheden. Afskedigelse på grund af overdragelse af en virksomhed eller en del deraf anses ikke for rimeligt begrundet i virksomhedens forhold medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. Hvis virksomhedsoverdragelsen medfører væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene til skade for lønmodtageren, og denne derfor vælger at ophæve arbejdsaftalen, sidestilles ophævelsen med en afskedigelse i retsforholdet mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren. Hvis virksomhedsoverdragelsen derimod ikke medfører væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene til skade for lønmodtageren, og lønmodtageren alligevel vælger at ophæve arbejdsafta- 6

7 len, sidestilles ophævelsen med en opsigelse fra lønmodtagerens side med det almindeligt gældende varsel (1 måned til en måneds udgang). Tjenestemænd er ikke umiddelbart omfattet af Lov om virksomhedsoverdragelse, hvilket betyder, at der i udgangspunktet skal tages individuelt stilling for evt. tjenestemandsansatte. Hvis virksomhedsoverdragelsen er en konsekvens af særlig lovgivning, kan der dog være taget særlig stilling til forholdene for denne medarbejdergruppe. 6. Organisatorisk placering af opgaver vedrørende udbud og udlicitering Opgaverne vedr. udbud og udlicitering samt efterfølgende tilsyn og kontrol er placeret i Indkøb i tæt samarbejde med pågældende forvaltning. De personalemæssige konsekvenser af en udlicitering skal forelægges Personaleafdelingen. Indkøb beslutter i samarbejde med forvaltningen, om det er nødvendigt at indhente bistand fra ekstern konsulent vedrørende det faglige indhold. Udgiften hertil afholdes af forvaltningen. 7

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere April 2014 Forord Udbudsportalen.dk 1 Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Denne vejledning omhandler

Læs mere

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Offentlig-privat samarbejde om børne- og ungetandpleje Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesresumé 3 3. Faktabeskrivelse 5 4. Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere