Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune"

Transkript

1 Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Omfang og afgrænsning Tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud og udlicitering Overordnede rammer Udbudsformer Særlige forhold...5 Nedenstående forhold skal iagttages ved udbud Opfølgning og kontrol Omkostningskalkulation Inddragelse af medarbejdere Information Kommunens eget bud kontrolbud Medarbejdernes retsstilling ved udlicitering Organisatorisk placering af opgaver vedrørende udbud og udlicitering...7 2

3 1. Indledning Retningslinier for Udbud giver overblik over, hvordan udbud gribes an i kommunen. For så vidt angår fremgangsmåder og indhold i forbindelse med udbud af driftsopgaver og tjenesteydelser lægges vægt på: At kommunens økonomiske ressourcer anvendes bedst muligt, At udbud og udlicitering anvendes som et middel til løbende udvikling og modernisering af de kommunale ydelser. Det betyder, at valgte opgaveløsninger jævnligt tages op til vurdering. At opgaver, der vil kunne udføres af eksterne leverandører, med passende mellemrum skal underkastes en udbudsrunde. At udbud af varer og tjenesteydelser i konkurrence sker på grundlag af en analyse af kommunens behov. Retningslinierne for Udbud skal ses i sammenhæng med kommunens Retningslinjer for Indkøb. 2. Omfang og afgrænsning Muligheden for udbud og udlicitering skal som udgangspunkt overvejes for alle kommunale driftsopgaver. Der kan være behov for at gennemføre udbud, når f.eks.: der skal findes egnede leverandører til opgaver, som kommunen ikke selv kan udføre opgaven allerede udføres af eksterne leverandører, og ydelsen ønskes genudbudt opgaven udføres internt, men kommunen ønsker opgaven udbudt, jf. ovenfor om udvikling og modernisering kommunen udfordres af en privat leverandør med påstand om, at leverandøren kan udføre opgaven bedre og billigere end kommunen kan. Udbudte opgaver skal udliciteres, hvis det gennem udbudet godtgøres, at det relevante forhold taget i betragtning er det mest fordelagtige for kommunen. Sendes en opgave i udbud, som varetages internt, er der tale om en egentlig udlicitering, såfremt opgavens udførelse vindes af en privat leverandør. Der sker ikke udbud af opgaver, der består i myndighedsafgørelse eller anden myndighedsudøvelse, f.eks. konkrete afgørelser i form af byggetilladelser, miljøgodkendelser, -tilsyn m.v. Endvidere udbydes en opgave ikke, hvis der godtgøres, at det ikke er muligt at udbyde opgaven eller en del heraf. Vurderingen af den konkrete opgaveudførelse og de potentielle muligheder for om opgaven vil kunne udføres af private leverandører, foretages af kommunen i det 3

4 enkelte tilfælde. I vurderingen indgår bl.a. følgende forhold: o Vanskeligheder eller uhensigtsmæssigheder at skille en opgave fra myndighedsudøvelse, f.eks. fordi opgaven kræver en kompetence, som kommunen vil mangle/miste ved udlicitering. I stedet kan der evt. ske en opsplitning, så opgaven kun udliciteres i en del af kommunen. o Antal mulige leverandører - udbud har kun mening, hvis der er et marked for opgaven. o Vanskeligheder med at beskrive opgaven entydigt, afgrænse ydelserne i forhold til andre ydelser, fastsætte pris og lignende. Et udbud er en ressourcekrævende proces (udarbejdelse af kravspecifikation, tilbudsgiverne skal vurderes, og efterfølgende kontrol og tilsyn). Hvis de samlede omkostninger ved at udbyde opgaven er større end den samlede forventede besparelse eller serviceforbedring, kan udbud undlades. Kommunen fastholder ved udbud og efterfølgende udlicitering til en ekstern leverandør det overordnede ansvar for fastlæggelse af ydelsens kvalitet og omfang, finansiering, kontrol og klagebehandling, idet kun ansvaret for udførelse og levering samt personaleansvaret overdrages til den eksterne leverandør. 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud og udlicitering 3.1. Overordnede rammer Det skal løbende vurderes, hvordan opgaverne kan løses bedst muligt, herunder om der kan opnås fordele ved udbud og udlicitering. I givet fald forelægges et oplæg til principiel stillingtagen til udbud/udlicitering af den pågældende opgave til politisk behandling, ligesom reglerne om medarbejderinformation i afsnit 6.1. iagttages. Den enkelte udbudsforretning skal tilrettelægges således, at konkurrencen fremmes mest muligt. Det betyder også, at der i udarbejdelsen af kravspecifikationen skal tages hensyn til markedsforholdene, herunder skal det overvejes om opgaver mest udbydes som én hel opgave, eller om det mere hensigtsmæssigt at opdele i delydelser/distrikter eller andet, for på den måde at øge antallet af mulige tilbudsgivere med henblik på at opnå størst mulig konkurrence. EU's udbudsregler skal følges, når kontraktsummen overstiger tærskelværdierne. Selv om kontraktsummen ligger under tærskelværdien, skal tilsvarende principper som udgangspunkt følges med henblik på at sikre, at udbudet foregår i lige og åben konkurrence. Når en opgave er udliciteret, skal det løbende vurderes, om opgaven fortsat løses bedst og billigst i privat regi. Opgaver, der er udliciteret til private leverandører, skal i nyt udbud mindst hvert 5. år. 4

5 3.2. Udbudsformer Ved valg af udbudsform tilstræbes størst mulig konkurrence og gennemsigtighed om den udbudte opgave. I den forbindelse afvejer kommunen hensynet til at opnå det for kommunen økonomisk mest fordelagtige tilbud med de anvendte ressourcer. Kommunen vælger mellem offentligt udbud, begrænset udbud og for opgaver under tærskelværdien indbudt udbud. Mindre indkøb kan foretages uden etablering af konkurrence. Ved offentligt udbud kan alle interesserede afgive tilbud. Ved begrænset udbud deles proceduren over i to faser: Prækvalifikations- og udvælgelsesfasen samt evaluerings- og tildelingsfasen. Prækvalifikationsfasen fører til, at kommunen udvælger et på forhånd fastlagt antal virksomheder ud blandt de interesserede og disse opfordres til at afgive tilbud. Ved mindre indkøb defineret som køb under kr., sonderes markedet for ydelsen forud for aftaleindgåelse Særlige forhold Nedenstående forhold skal iagttages ved udbud. Der stilles kvalitetskrav til samarbejdet med private leverandører, herunder krav om hæderlighed og professionalisme. Indgåede aftaler er fortrolige i forhold til udenforstående. Lyngby Taarbæk Kommune stiller efter forholdene krav til etik, miljø og arbejdsmiljø samt sociale klausuler både i forhold til leverandørens virksomhed, produktionsprocesser, den efterfølgende brug og bortskaffelse af produktet. Der henvises til kommunens Retningslinier for Indkøb, afsnit Opfølgning og kontrol Ved opstilling af krav til kvalitet og serviceniveau sikres et grundlag for efterfølgende opfølgning og kontrol. Forvaltningen foretager i kontraktperioden løbende opfølgning og kontrol af, at opgavevaretagelsen lever op til den indgåede kontrakt. 4. Omkostningskalkulation Der gennemføres en omkostningskalkulation som en del af beslutningsgrundlaget for vurderingen af, om et driftsområde skal udbydes. Omkostningskalkulationen er en opgørelse af kommunens egne omkostninger ved at producere den udbudte ydelse. Kommunens egne produktionsomkostninger opgøres efter omkostningsprincippet. Dermed sikres det, at det er muligt at sammenligne med de priser, der fremgår af de private virksomheders tilbud. Det skal i processen sikres, at der ikke deltager nogen, der har medvirket ved udarbejdelsen af omkostningskalkulationen, i vurderingen af indkomne tilbud. 5

6 5. Inddragelse af medarbejdere Gældende lovgivning, overenskomster og MED-bestemmelser pålægger kommunen en række forpligtelser over for medarbejderne i forbindelse med udbud og udlicitering Information Alle sager, hvor der lægges op til en principiel stillingtagen til evt. udlicitering, forelægges Hoved-MED og de relevante MED-udvalg, før der tages stilling til de foreslåede principper. Før kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at udbyde en konkret driftsopgave, informeres de berørte MED-udvalg om forslaget og dets baggrund og får adgang til at fremkomme med en udtalelse Kommunens eget bud kontrolbud. Organisationen har adgang til at afgive tilbud på den opgave, der udbydes. Der stilles fornøden ekstern faglig ekspertise til rådighed for udarbejdelsen af kontrolbuddet. Ved kontrolbud skal udbudsforretningen tilrettelægges i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni 2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud og vejledning nr. 32 af 24. juni 2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. Kommunen tilrettelægger udbudsprocessen således, at der både reelt og formelt gennemføres en klar adskillelse mellem de, der udarbejder kontrolbud, og de der tager stilling til de indkomne tilbud. Denne adskillelse skal sikre, at kommunen under og efter udbudets gennemførelse er i stand til på objektivt grundlag at behandle alle tilbudsgivere lige og at der ikke opstår en konkurrenceforvridende fortrinsstilling for et kontrolbud. Kommunens afgivelse af tilbud indebærer, at Lyngby-Taarbæk Kommune på lige vilkår med private leverandører deltager i konkurrencen om den udbudte opgave. Hvis kommunens tilbud er det mest fordelagtige, annulleres udbudsforretningen, og kommunen beholder opgaven selv Medarbejdernes retsstilling ved udlicitering De berørte medarbejdere er omfattet af Lov om virksomhedsoverdragelse, hvilket betyder, at medarbejderen i udgangspunktet følger med opgaverne til erhververen af virksomheden. Afskedigelse på grund af overdragelse af en virksomhed eller en del deraf anses ikke for rimeligt begrundet i virksomhedens forhold medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. Hvis virksomhedsoverdragelsen medfører væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene til skade for lønmodtageren, og denne derfor vælger at ophæve arbejdsaftalen, sidestilles ophævelsen med en afskedigelse i retsforholdet mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren. Hvis virksomhedsoverdragelsen derimod ikke medfører væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene til skade for lønmodtageren, og lønmodtageren alligevel vælger at ophæve arbejdsafta- 6

7 len, sidestilles ophævelsen med en opsigelse fra lønmodtagerens side med det almindeligt gældende varsel (1 måned til en måneds udgang). Tjenestemænd er ikke umiddelbart omfattet af Lov om virksomhedsoverdragelse, hvilket betyder, at der i udgangspunktet skal tages individuelt stilling for evt. tjenestemandsansatte. Hvis virksomhedsoverdragelsen er en konsekvens af særlig lovgivning, kan der dog være taget særlig stilling til forholdene for denne medarbejdergruppe. 6. Organisatorisk placering af opgaver vedrørende udbud og udlicitering Opgaverne vedr. udbud og udlicitering samt efterfølgende tilsyn og kontrol er placeret i Indkøb i tæt samarbejde med pågældende forvaltning. De personalemæssige konsekvenser af en udlicitering skal forelægges Personaleafdelingen. Indkøb beslutter i samarbejde med forvaltningen, om det er nødvendigt at indhente bistand fra ekstern konsulent vedrørende det faglige indhold. Udgiften hertil afholdes af forvaltningen. 7

Strategi for udbud af driftsopgaver

Strategi for udbud af driftsopgaver Strategi for udbud af driftsopgaver Indhold 1 Indledning... 3 2 Overordnede rammer... 3 3 Overvejelser inden udbud af driftsopgaver... 4 4 Virksomhedsoverdragelsesloven... 4 5 Personaleforhold og sociale

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Gentofte Kommunes Udbudspolitik

Gentofte Kommunes Udbudspolitik Gentofte Kommunes Udbudspolitik 1. Om udbudspolitikken Hensigten med Gentofte Kommunes udbudspolitik er at give borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over kommunalbestyrelsens holdninger

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Københavns Kommunes Udbudspolitik

Københavns Kommunes Udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i byen. Kommunen skal være meget

Læs mere

Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Vedtaget af Byrådet d. 23. marts 2009 1 Læsevejledning: Principper og retningslinjer for indkøb og udbud i Randers Kommune er beskrevet i flere

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde UDBUDSPOLITIK 2012 Indledning Langeland Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af tjenesteydelser og varer samt ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken udgør

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Overordnet udbudspolitik i Jammerbugt Kommune

Overordnet udbudspolitik i Jammerbugt Kommune Overordnet udbudspolitik i Jammerbugt Kommune Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 21.06.2007 Indledning Konkurrenceudsættelse Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2007 enedes regeringen og KL om

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Jammerbugt Kommunes udbudspolitik

Jammerbugt Kommunes udbudspolitik Jammerbugt Kommunes udbudspolitik Godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. august 2011 Udviklingsafdelingen Indledning Indledning Jammerbugt Kommune har som overordnet mål at fastholde og udvikle kommunens

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i Region Syddanmark

Konkurrenceudsættelse i Region Syddanmark Område: Økonomi og HR Journal nr.: 11/30691 Dato: 24. november 2011 Udarbejdet af: Brian Bønsdorff og Rikke Lykke Ravn Notat Konkurrenceudsættelse i Region Syddanmark 1. Indledning Region Syddanmark står

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Koncernudbudspolitik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. UDBUDSPOLITIKKENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Blandt problemområderne i den nuværende organisering på beskæftigelsesområdet er grænseområdet mellem matchgruppe 3-4.

Blandt problemområderne i den nuværende organisering på beskæftigelsesområdet er grænseområdet mellem matchgruppe 3-4. Beskæftigelses - og Integrationsforvaltningen Kontoret for arbejdsmarkedsbetjening NOTAT 26. februar 2007 Høring vedrørende udbud af den ordinære beskæftigelsesindsats (match 1-3), særlig beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Indkøbs- og Udbudspolitik 2016

Indkøbs- og Udbudspolitik 2016 Indkøbs- og Udbudspolitik 2016 Langeland Kommune Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 3. Indkøbs- og udbudsprocesser... 3 3.1 Langeland Kommune skal overholde lovgivning om offentlige

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udbudspolitik Bilag til servicestrategi Side 1 af 9

Udbudspolitik Bilag til servicestrategi Side 1 af 9 Bilag til servicestrategi 2007-2009 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og målsætning...3 2. Overvejelser og overordnede rammer for udbudsprojekter...3 2.1 Kravspecifikationen... 3 2.2 Udbudsformer...

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Odense Kommunes udbudspolitik. Forslag til revideret udbudspolitik

Odense Kommunes udbudspolitik. Forslag til revideret udbudspolitik Odense Kommunes Forslag til revideret Oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Principper for offentligt-privat samarbejde 2 3. Valg af opgaveområder 4 3.1 Udbudspligt, tærskelværdier og underhåndsbud

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik

Viborg Kommunes udbudspolitik Viborg Kommunes udbudspolitik Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet oversigt over Byrådets overvejelser om, i hvilket omfang og på hvilken måde Byrådet ønsker gøre brug

Læs mere

Forord. Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af den udbudspolitik, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 3. september 2001.

Forord. Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af den udbudspolitik, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 3. september 2001. Forord Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af den udbudspolitik, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 3. september 2001. Vejledningen henvender sig til de medarbejdere og chefer i forvaltningerne,

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver

Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver Forord Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver danner rammen for de samlede udbud og af bygge- og anlægsopgaver i Vesthimmerlands Kommune og er således

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver... 4 Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse Udbud og konkurrenceudsættelse Involvering af fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse (Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. april og den 29. nov. 2010) UDBUD & INDKØB 1 Retningslinjer for involvering

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Overordnede rammer og afgrænsninger for Konkurrenceudsættelse af Materielgården

Overordnede rammer og afgrænsninger for Konkurrenceudsættelse af Materielgården Overordnede rammer og afgrænsninger for Konkurrenceudsættelse af Materielgården. 18.03.2015 Sagen har været til behandling i MPU den 27.11.2014 og i ØU den 04.12.2014 og derefter på ny i MPU den 26.02.2015

Læs mere

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter.

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter. ADMINISTRATIV RETNINGSLINJE Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. oktober 2010 Sagsident: 10/13342

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Indkøbs- og Udbudspolitik 2018

Indkøbs- og Udbudspolitik 2018 Indkøbs- og Udbudspolitik 2018 Langeland Kommune Indhold Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 3. Indkøbs- og udbudsprocesser... 3 4. Udbud og tilbudsindhentning... 5 5. Ansvar for opgavernes

Læs mere

FAXE AFFALD A/S' AFGIVELSE AF KONTROLBUD I FORBINDELSE MED RE- NOVATIONSUDBUD

FAXE AFFALD A/S' AFGIVELSE AF KONTROLBUD I FORBINDELSE MED RE- NOVATIONSUDBUD Advokat Annelouise Dalgaard Pedersen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Bilag 5b J.nr. 176757 25. oktober 2017 Faxe Affald A/S Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev FAXE AFFALD A/S' AFGIVELSE

Læs mere

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet Konkurrence udsættelse - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet TØNDER KOMMUNE April 2013 Vi skal være konkurrencedygtige Ligesom alle andre virksomheder skal vi hele tiden sikre, at vi

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 11-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Fredag den 11. november 2011 kl. 08:15 afholdt Økonomiudvalget ekstraordinært møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen August 2000

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen August 2000 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen August 2000 VEJLEDNING I UDBUD OG UDLICITERING INDLEDNING... 4 1. 1 Sammenhæng mellem udbudspolitik og vejledning...4 1.2 Definitioner...4 1.3 Formålet med at sende

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver...

Læs mere

Retningslinje. for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver

Retningslinje. for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver Retningslinje for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsproceduren... 7 Gennemførelse af udbud...

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik

Udbuds- og indkøbspolitik Udbuds- og indkøbspolitik 2018-2022 Indledning Indkøb herunder udbud og kontraktstyring spiller en væsentlig rolle i forhold til Frederikssund Kommunes samlede økonomi. Frederikssund Kommune køber hvert

Læs mere

Politik og vejledning for udbud i Nordsjællands Park & Vej

Politik og vejledning for udbud i Nordsjællands Park & Vej Politik og vejledning for udbud i Nordsjællands Park & Vej Indledning Sindshvile 16. november 2016 Nordsjællands Park og Vej er et tværkommunalt fællesskab mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner og er

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik

Udbuds- og indkøbspolitik Udbuds- og indkøbspolitik 2018-2022 Indledning Indkøb herunder udbud og kontraktstyring spiller en væsentlig rolle i forhold til Frederikssund Kommunes samlede økonomi. Frederikssund Kommune køber hvert

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Politik for Bygge- og Anlægsopgaver

Politik for Bygge- og Anlægsopgaver 1 Politik for Bygge- og Anlægsopgaver Møde den hos Erhverv Væksthimmerland Side 1 2 Dagsorden: Indledning Præsentation af Politik for Bygge- og Anlægsopgaver ved Ole Helk og Jørgen Hansen Præsentation

Læs mere

Bemærk, at vejledningen er udarbejdet før vedtagelsen af udbudsloven (ikrafttræden 1. januar 2016) og er ikke opdateret i henhold hertil.

Bemærk, at vejledningen er udarbejdet før vedtagelsen af udbudsloven (ikrafttræden 1. januar 2016) og er ikke opdateret i henhold hertil. Bemærk, at vejledningen er udarbejdet før vedtagelsen af udbudsloven (ikrafttræden 1. januar 2016) og er ikke opdateret i henhold hertil. Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til personaleafdelingen

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Retningslinjerne skal i øvrigt ses i sammenhæng med Region Midtjyllands MEDaftale og Region Midtjyllands Udbudspolitik

Retningslinjerne skal i øvrigt ses i sammenhæng med Region Midtjyllands MEDaftale og Region Midtjyllands Udbudspolitik Vedtaget af Regions MED-udvalget på mødet den 1. december 2011 Retningslinjer vedrørende proceduren for drøftelse af større omstillingsprojekter, herunder i forbindelse med udbud, udlicitering mv. i Region

Læs mere

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Side 2 af 10 Hvordan optimeres kommunale udbud i den grønne sektor, hvor medarbejdere virksomhedsoverdrages? Dette notat skitserer erfaringer

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Retningslinjer for udbud af rådgivningsydelser og bygge- og anlægsopgaver på det tekniske område Fanø Kommune Februar 2018.

Retningslinjer for udbud af rådgivningsydelser og bygge- og anlægsopgaver på det tekniske område Fanø Kommune Februar 2018. Fanø Kommune Retningslinjer for udbud af rådgivningsydelser og byggeog anlægsopgaver på det tekniske område 1 Indhold 1. Formål...3 2. Lovhjemmel...3 3. Rådgivningsydelser...3 4. Valg af rådgiver...4 5.

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Notat om konkurrenceudsættelse af udskiftning af sand i kommunale sandkasser ved børneinstitutioner.

Notat om konkurrenceudsættelse af udskiftning af sand i kommunale sandkasser ved børneinstitutioner. Notat om konkurrenceudsættelse af udskiftning af sand i kommunale sandkasser ved børneinstitutioner. Dette notat omhandler de systematiske overvejelser, der er gjort forud for konkurrenceudsættelse af

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Næstved Kommune. Udbudsstrategi

Næstved Kommune. Udbudsstrategi Næstved Kommune Udbudsstrategi 2012-2013 Side 1 af 5 1. Sådan gennemføres udbud af kommunale driftsopgaver Udbudsstrategien angiver de indsatsområder, hvor Næstved Kommune påtænker at udbyde driftsopgaver

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 FORMÅL... 4 2 INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIKKENS OMFANG OG AFGRÆNSNING... 4 3 ORGANISERING... 4 3.1 INDKØBS- OG UDBUDSKONTORET...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik ndkøbs- og udbudspolitik Forslag Juni 2014 Fællescenter Sekretariat - 1 - Juni Oktober 2014 ndholdsfortegnelse 1. ndledning... 3 2. Mål... 3 3. Definitioner... 4 4. Forpligtelser ved indkøb og udbud...

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere