Mere økologi i offentlige indkøb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere økologi i offentlige indkøb"

Transkript

1 Mere økologi i offentlige indkøb november 2012 Indledning Økologisk Landsforening rådgiver storkøkkener ved omlægning fra konventionel til økologisk indkøb af fødevarer, blandt andet i forbindelse med indføring af Fødevarestyrelsens Økologiske Spisemærke. Ved omlægning er der ofte behov for at ændre på kostens sammensætning, og derfor på køkkenernes indkøb og på deres muligheder for at optimere økonomien inden for rammerne af centralt styrede indkøbsordninger. Vores anbefalinger vedrørende offentlige udbud og håndtering af indkøb er baseret på foreningens kendskab til og arbejde med omlægningskonsulenter, leverandører, storkøkkener og kommuner siden Anbefaling til offentlige fødevareindkøb Som udgangspunkt skal kommuner, regioner og statslige institutioner (herefter benævnt kommuner) udforme offentlige udbud på de indkøb, som overstiger en vis beløbsgrænse (tærskelværdi). Reglerne for offentlige udbud rummer en vis fleksibilitet. Det er derfor ikke kun EU's Udbudsdirektiv, der begrænser køkkenernes mulighed for at opnå fleksibilitet i deres indkøb af fødevarer, men også kommuner, regioner og statslige institutioners 1 egen håndtering af deres fødevareindkøb. Storkøkkenerne, og dermed tilbudsgiver, opnår den mest effektive drift, når de får mulighed for at udnytte den fleksibilitet, som udbudsreglerne giver. Fødevareindkøbet kan opdeles på tre områder, som hver især og i kombination giver mulighed for det mest effektive indkøb, som vist med grønt indkøb A), B) og C) på nedenstående figur: Indkøbs type Udbud af fødevareleverancer Afgrænset projekt, f.eks.: Daglige og sædvanlige fødevareindkøb til storkøkkener. Case- baseret Fødevare indkøb eller udbud. Afgrænset projekt Indkøb A) Kontrakt Ifølge udbud B) Delydelser C) Case- baseret individuel Max 20 % indkøb eller kontrakt Direkte tildeling Kommunen kan blandt andet mindske denne fleksibilitet ved ikke at afgrænse udbuddet på passende vis. I eksemplet ovenfor er de fødevareleverancer, som er udbudt, afgrænset til Daglige og sædvanlige fødevareindkøb til kommunens storkøkkener, som tydeligt giver plads til case- baserede indkøb. Kommunen har også ret til at udtage op til 20% af udbuddet som delydelser - som kommunen ifølge visse regler kan tildele direkte til en leverandør. 1 Fremadrettet kaldet kommuner

2 I det følgende beskriver vi, hvordan vi ser de muligheder, som opdelingen af indkøb giver, og vi beskriver, hvorfor altomfattende eksklusivaftaler efter vores vurdering ikke giver køkkenerne den optimale ydelse. Fødevarer i udbud, projekter og delydelser EU- udbud: EU's Udbudsdirektiv fastsætter, at offentlige indkøb skal sendes i udbud, når de samlede indkøb af ensartede varer overstiger tærskelværdien, som i 2013 for kommuner og regioner er på kr. (ex moms) set over en 12 måneders periode. En kommunes indkøb af fødevarer er en sådan ensartet vare, som kan leveres af en leverandør, og hvor forbruget er forholdsvis forudsigeligt, hvilket gør det muligt at tage beslutning om indkøbet for en længere fremtidig periode. Det er i hovedsagen denne kombination, der ifølge udbudsdirektivet udgør grundlaget for det projekt, der sendes i udbud, og som den efterfølgende kontrakt med leverandøren naturligt er begrænset til. Ved vurderingen af om en konkret kontrakt skal i udbud, skal hele kontraktsummen inkl. beløb i en mulig forlængelse af kontrakten medtages ved vurderingen af om tærskelværdien bliver overskredet. En kommunes fødevareindkøb omfatter selvsagt både de forudsigelige og de uforudsigelige indkøb. Ved at afgrænse udbud og kontrakt om leverance til det projekt, som kan betegnes som den forudsigelige del af kommunens fødevareindkøb, har kommunen mulighed for at opfylde udbudsdirektivets regler og høste de fordele, der ligger her. Herved fastholder kommunen en passende fleksibilitet, som tilgodeser særlige behov ved særlige lejligheder, for det centrale indkøb og for de indkøbsansvarlige i køkkenerne. Ved indkøb af samme type vare flere gange på et år eller ved samtidig indgåelse af flere delkontrakter skal værdien i kontrakterne lægges sammen for at vurdere, om tærskelværdien er overskredet. Derfor vil det ikke være lovligt at opdele et projekt i et eller flere indkøb eller kontrakter, som hver især er under tærskelværdien og derved undgå at sende et indkøb i udbud. Ved et udbud giver man eksklusivitet til den vindende leverandør men kun for de leverancer, som er omfattet af projektet. Ved at formulere det projekt, der sendes i udbud, som en eksklusiv ret til leverance af alle fødevarer til kommunen, vælger kommunen at forpligte sig til mere end udbudsdirektivet kræver. Uanset hvordan udbuddet har været formuleret, kan kontrakten mellem kommunen og catering leverandøren imidlertid være formuleret som en eksklusivaftale, der rækker ud over projektet og som omfatter alle leverancer, hvilket dermed giver de centrale indkøbskontor og køkkenerne minimal fleksibilitet i deres indkøb. Delydelser: Kommunen har ifølge Udbudsdirektivet frihed til, indenfor rammen af projektet, at indkøbe en mindre del fra andre leverandører, såkaldte delydelser. For at begrænse delydelserne er der opsat regler for delydelser. Reglerne kræver, at den enkelte delydelse uden for hovedkontrakten ikke må være over Euro ( kr. ex moms) OG at samtlige delydelserne ikke må overstige 20 % af den totale værdi af den udbudte kontrakt og samtlige delydelser lagt sammen. De delydelser, der udtages af det udbudte projekt, skal tydeligt præciseres i udbudet og i den efterfølgende kontrakt, og udbudsdirektivets regler giver således udbyder mulighed for at indgå aftale med eller tildele en afgrænset kontrakt for delydelser direkte til en leverandør. Hvis kommunen indgår i en større rammeaftale, skal dette tages med i vurderingen, da dette kan påvirke adgangen til at købe ind hos andre leverandører end den faste fødevareleverandør. Konkurrencestyrelsen har beskrevet flere detaljer om ovenstående.

3 Case- baseret indkøb: En kommune kan have andre fødevareprojekter, som ligger udenfor det projekt, der har været i udbud. Det kan være projekter, der er usædvanlige eller ikke var forudsete eller kunne besluttes på tidspunktet for udbuddet, og som kan betegnes som Case- baserede indkøb. Da de Case- baserede indkøb netop ligger uden for projektet, er de ikke underlagt dette udbud og den dertil hørende kontrakt. Indkøber må derfor vurdere et sådant indkøb ud fra udbudsdirektivets og tilbudslovens regler og derfor indkøbe ifølge disse regler. Indkøber kan evt. ved et case- baseret indkøb under tærskelværdien vælge at bruge den leverandør, som har kontrakt på de generelle fødevareleverancer. I praksis kan denne principielle frihed være begrænset af formuleringen af udbuddet af kommunens primære fødevare- indkøbs- projekt, og den kontrakt som på det grundlag er indgået med leverandøren. Kommunen kan altså af forskellige grunde have begrænset sin handlefrihed ud over det, som udbudsdirektivet forpligter kommunen til. Anvendelse af case- baserede indkøb kan anvendes ved konkrete arrangementer eller forløb til at gøre et køkkens indkøb mere fleksibel. Case- baseret indkøb kan f.eks. vedrøre varer til storkøkkenerne i forbindelse med: ñ Særlige arrangementer gennem året, som jul, påske, pinse, sommerferietur, Sankt Hans, mv. ñ Sæsonarrangementer som involverer sæsonvarer som f.eks. jordbær eller asparges ñ Kulturelle begivenheder, som festivaler, kulturuger og sportsbegivenheder ñ Større jubilæer eller begivenheder, som byjubilæer, indvielser, byfester og lignende ñ Undervisningsforløb på skoler Forudsætningen for at et indkøb til sådanne arrangementer er friholdt fra udbudet er, at formuleringen i udbud/kontrakt er tilstrækkelig afgrænset, eller at arrangementet eller dets særlige indhold ikke var besluttet eller ikke med rimelighed kunne forudses ved afholdelsen af udbudet. Et eksempel på et sådant særligt arrangement / casebaseret indkøb, kan nævnes et DGI- landsstævne, der afholdes i 2013 i Esbjerg. Esbjerg har af flere grunde sat bespisningen i separat udbud. Hvis opgaven havde været under tærskelværdien, havde Esbjerg Kommune naturligvis alligevel af flere forskellige grunde været berettiget til at håndtere indkøbet som et særskilt projekt uafhængigt af sit normale fødevareudbud/kontrakt. Uanset om sådanne casebaserede projekter drejer sig om tre helstegte pattegrise til en skolefest, leveran- cen af drikkevarer til et byjubilæum eller af fødevarer til et landsstævne, er de ud fra udbudsdirektivets regler selvstændige projekter, og de kan derfor i princippet danne grundlag for selvstændige udbud. For casebasede indkøb gælder EU- rettens almindelige regler der som altid forpligter kommunen til at sikre fri konkurrence, gennemsigtighed, og at der ikke sker forskelsbehandling etc. ligesom reglerne om annonceringspligt skal overholdes. Annonceringspligt: For blandt andet at sikre konkurrence og gennemsigtighed i offentligt indkøb er der i tilbudsloven fastsat et krav om, at alle offentlige indkøb skal annonceres. Ved beregning af tærskelværdi gælder de sammen regler som for udbud. Læs mere på om annonceringpligten her.

4 Kontrakt og eksklusivitet: Den eksklusivitet, som leverandøren opnår ved et udbud, er begrænset til det projekt som er udbudt, og eksklusivitet som gives herudover er den indkøbende myndigheds eget valg. Hvis eksklusivitet for hele fødevareområdet faktisk har været indskrevet i udbuddet, eller hvis eksklusivitet er indskrevet i den kontrakt, som er indgået mellem indkøber og leverandør kan det i kontraktperioden være meget vanskeligt at bruge den fleksibilitet, som udbudsdirektivet giver. Dialog: Hvis en kommune ikke tidligere har gjort brug af case- baserede indkøb i kontraktperioden, og således har behandlet leverandøren, som om der forelå en mere omfattende eksklusivaftale, kan det være formålstjenligt at indkøber og leverandør sammen gennemgår kontrakten for at sikre, at der ikke er misforståelser, hverken på den ene eller på den anden side af bordet, inden praksis evt. ændres. Inspiration for udbud som indeholder Økologi. ñ Krav om økologi er OK: De fleste leverandører har et vist økologisk sortiment, og der er etableret en markedskutyme, som siger, at det er OK at stille krav om levering af økologi. Det er derfor ikke konkurrenceforvridende at stille krav om, at en leverandør skal være i stand til at levere økologiske fødevarer ñ Plan for mere økologi i køkkenerne: En kommunal plan for udviklingen i økologiprocenten i form af en præcisering af nuværende niveau og til den forventning, kommunen har til andelen af økologiske fødevarer om 2 år ved kontraktens afslutning (f.eks. nu 7 %, om 2 år 20 %) vil bidrage til, at udbuddets krav om økologi bliver mere klart for mulige leverandører. ñ Økologisk sortiment: Udbuddets krav til leverandørernes økologiske sortiment bør relatere til det niveau og den plan, som kommunen har for økologi og tage højde for variationen mellem institutionerne. Herved kommer udbuddets krav om priser på konkrete økologiske varer til at afspejle det niveau, som kommunen befinder sig på, eller forventer at komme på i udbudsperioden. Ved lav økologiprocent hos kommunen vil det være fornuftigt at fokusere på et økologisk grundsortiment, mens højere økologiprocenter kan være grund til at udbuddet kræver priser på et bredere økologisk sortiment. ñ Variation mellem institutioner: Der kan være betydelig variation i økologiprocenten blandt en kommunes forskellige institutioner. Disse forskelle kan blandt andet skyldes køkkenernes størrelse, indretning, motivation hos medarbejderne og økonomi. Når der laves udbud efter økologiske fødevarer, skal der derfor både tages hensyn til kommunens omlægningsmål og til variationen i kommunens institutioner. Manglende hensyn til variation kan medføre, at de køkkener, der er kommet langt med omlægning, og som derfor er gode eksempler i kommunen som andre køkkener kan lære af sættes tilbage i deres arbejdet med at omlægning. ñ Prækvalifikation og begrænset udbud: Under en prækvalifikationsrunde, hvor kommunen fastsætter kriterier til vurdering af leverandørenes egnethed, kan det f.eks. være relevant at få dokumentation for leverandørernes fordeling mellem henholdsvis standard- lagervarer og skaffevarer i det nuværende økologiske sortiment, samt hente referencer hos leverandørens nuværende økologiske kunder. Det har været og er et problem, at leverandørerne giver bud på økologiske varer, hvoraf en væsentlig andel i praksis viser sig at være skaffevarer. Dette kan gøre det svært at nå kommunens omlægningsmål og

5 dermed svække køkkenernes motivation. Et andet emne kan være dokumentation af leverandørens netværk af økologiske underleverandører, som kan bidrage til at dokumentere leveringssikkerhed. ñ Fødevareleverancer til henholdsvis store og små institutioner: For de fleste leverandører er der betydelig forskel på at levere til store institutioner og til små institutioner. Dette gælder for eksempel for varesortiment, logistik, antal levering pr. uge, omsætning og fordeling mellem vareomkostning og logistikomkostning. De store køkkener køber i store forpakninger som f.eks. store spande, hele colli, stor andel hel- og halvfabrikata og ofte med behov for levering 5 gange pr uge. De små køkkener køber de normale detailhandels- produkter og ofte i et antal, som man ellers kan købe hos den lokale købmand eller helsekost, og de har derfor ofte behov for anbrud, med levering 1-2 gange i løbet af ugen. Retvisende pris for de store: De store køkkeners driftsøkonomi måles ofte i forhold til eksterne køkken- operatørers priser. Hvis kommunen har samme varepriser for store og små køkkener, kommer de store køkkener i deres indkøb reelt til at bære en betydelig del af de små køkkeners omkostninger, hvilket skjuler den nuværende køkkenløsnings virkelige økonomi. Dette medfører, at de store køkkener i kommunes regnskab fremstår som dyre. Retvisende pris for de små: Små køkkener klager jævnligt over, at de betaler mere for visse varer, når de får dem leveret af leverandøren, end de ville have betalt i det lokale supermarked. Omkostningen ved den service, som de får ved levering af varer ved døren, er usynlig fordi den ofte er integreret i varens pris og ikke er opgjort særskilt. Varepris og drop- pris: For at skabe gennemsigtighed kan man i udbuddet kræve at priser skal opdeles på en pris på vare og pris på levering (drop- pris). Det kan bidrage til at sikre gennem- sigtighed for de små institutioners virkelige omkostninger, og bidrage til at små køkkener tænker økonomisk og ikke ugentligt får leveret fra f.eks. 3 forskellige leverandører i flere omgange. ñ Delydelser og casebaserede anskaffelser: For både at opnå gode priser og opnå fleksibilitet i aftalerne, er der behov for, at udbuddet ikke forsøger at ramme alle fødevarebehov i hele perioden. I stedet bør kommunen præcisere sine delydelser samt sin ret til case baserede indkøb. ñ Opdeling af udbud: Det vil være forskelligt fra kommune til kommune, om et udbud med fordel kan opdeles i flere deludbud, da dette afhænger af volumen og antal af institutioner. Det kan dog være fornuftigt at overveje følgende: Vil det være en fordel, at dele kommunens udbud op i forskellige institutionstyper? F.eks. små, mellem og store. Dette vil sikre, at den leverandør, der vinder udbuddet i langt højere grad er specialiseret til at servicere det enkelte køkkens behov for eksempel vedrørende sortiment og herunder servicegraden på det økologiske sortiment. Vil det være en fordel, at lave delaftaler på store varegrupper som for eksempel frugt og grønt, frost og kød. Dette vil i nogle tilfælde kunne give bedre priser og kvalitet.

6 Udbud efter økonomisk mest fordelagtige tilbud model De billigste fødevarer er ikke nødvendigvis de bedste, for eksempel er det billigste rugbrød ikke nødvendigvis det, der smager bedst, eller er det sundeste. Det er derfor væsentligt, at man i udbud på økologiske fødevarer ikke vælger at lave udbud efter billigste pris, men derimod laver udbud efter økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved udbud af typen økonomisk mest fordelagtige tilbud skal kommunen i udbuddet fastsætte, hvordan pris og kvalitetskriterier vil blive vægtet, så det bliver muligt at fastslå hvilket tilbud, der er økonomisk mest fordelagtigt. Det er erfaringen, at kvalitetsparametrene skal vægte mellem 50 og 60 % af det mulige pointtal, således at parameteren pris får 40 % - 50 %. På grund af den metode man anvender for objektivt at måle kvalitetsparametre vil kriteriet pris fuldstændig dominere resultatet, hvis pris f.eks. vægter med 80 %. Ved et udbud baseret på tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i forhold til at fokusere på pris alene, opnår kommunens indkøbsafdeling to væsentlige fordele: ñ Det giver en tydelig anledning til at indhente faglig viden fra forskellige typer køkkener om de kravspecifikationer, der bør stilles i udbuddet til varesortiment, holdbarhed, anbrud mv. som kan være afgørende for, at køkkenerne i kontraktperioden har en effektiv og økonomisk drift. Det er velkendt, at et sortiment, som har for stort fokus på store forpakninger, giver mere spild i de små køkkener, og at et for stort fokus på små forpakninger giver for store arbejdsomkostninger i de store køkkener. Tilsvarende skal sortimentet i udbuddet af hel- og halvfabrikata være tilpasset køkkenernes ofte meget forskellige mulighed for at forarbejde råvarer. ñ Mulighed for at etablere et fagligt udvalg, der smager på et konkret udvalg af produkter, og dermed vurderer den kvalitet som leverandørerne tilbyder. Vurdering af tilbud som inddrager fødevarernes kvalitet har tre- fire faser som er: Formulering af udbudsmaterialets krav til kvalitet i samarbejde med de køkkenansvarlige. Etablering af smagspanel med passende faglig indsigt og træning i objektiv smagning. Vurdering af de udvalgte indsendte fødevarer under behandlingen af indgivne tilbud. Økologisk Landsforening har på grundlag af materiale og andre bidrag fra Københavns Madhus udarbejdet et dokument med inspiration til, hvordan fødevarers kvalitet kan indgå i udbud, og hvorledes de kan vægtes i forbindelse med tildeling. Dokumentet kan rekvireres hos Økologisk Landsforening. Dette oplæg til økologi i offentlige udbud er produceret af Sammenslutningen for Økosalg & Oplysning med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. ñ Økologisk Landsforening har varetaget den praktiske gennemførelse af projektet, med bidrag fra: ñ Landbrug & Fødevarer ñ Sall&Sall Rådgivning

7 Litteratur og referencer til den videre proces Danske Miljøministeriets vejledning om grønne indkøb: Værktøjer offentlige grønne indkøb: Udbudsdirektiverne: pdf Tærskelværdier: og- 2013/ Annonceringspligt: vejledninger- om- udbud/annonceringspligt- - - og- hvad- sa- nu- / Delydelser: EU Directive 2004/18/EC covers public works contracts, public supply contracts and public service contracts. In contrast with the earlier EU Directives governing procurement, the 2004 Directives contain specific reference to the possibility of including environmental considerations in the contract award process. The preamble to Directive 2004/18/EC identifies the objective of clarifying how contracting authorities...may contribute to the protection of the environment and the promotion of sustainable development, whilst ensuring the possibility of obtaining the best value for money for their contracts. More detailed provisions permit the inclusion of environmental requirements in technical specifications (Article 23(3)b); the use of eco- labels (Article 23(6)); setting social and environmental conditions for the performance of contracts (Article 26); requiring economic operators to demonstrate they have met their environmental obligations (Article 27); requiring economic operators to demonstrate they can perform a contract in accordance with environmental management measures (Articles 48(2)f and 50); and applying award criteria based on environmental characteristics (Article 53). The Directives thus offer a number of opportunities for GPP to be implemented, throughout the contract award process. EU's nye direktivforslag til Offentlige Indkøb. Det nye direktiv giver betydeligt mere plads til CSR idet det lægger vægt på at sikre indkøb der giver lavest (samfundsmæssig) omkostning snarere end lavest pris. Det kan ses som en udbygning af det eksisterende direktivs mulighed for at formulere udbud med henblik på at købe bedste produkt til prisen, som kan sikre at kvalitets parametre kan indgå i udbuds og valgkriterer sammen med prisen. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on public procurement lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:52011pc0896:en:not

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer December 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Markedet for AV-biblioteksmaterialer... 3 2.1. Eneretsaftaler 2.2. Indhold af indkøbet

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

SKI Att.: Adm. direktør Signe Lynggaard Madsen Zeppelinerhallen Islands Brygge København S

SKI Att.: Adm. direktør Signe Lynggaard Madsen Zeppelinerhallen Islands Brygge København S SKI Att.: Adm. direktør Signe Lynggaard Madsen Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S 04-01-2011 4/0420-0204-0005 Vejledende udtalelse om anvendelse af SKIs rammeaftale 17.07, herunder om

Læs mere

Projekt - Godt købmandsskab på fødevareområdet

Projekt - Godt købmandsskab på fødevareområdet Dagsorden: 1. Projektets formål 2. Udfordringerne i forhold til kommunernes eksisterende rammeaftaler 3. Hvilke redskaber blev anvendt for at realisere formålet? 4. Hvad var resultatet? 5. Hvad har vi

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Rammeaftaler v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Regulering af rammeaftaler Udtrykkeligt reguleret i Udbudsdirektivet: Definition, jf. artikel 1, stk. 5. Beregning af kontraktværdi, jf. art. 9, stk.

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale 1/6 DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Vareindkøbsaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): Odense Kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Januar 2013 Copenhagen House of Food www.kbhmadhus.dk Around 40 people staff yearly budget app. 4,5 mill EURO Indhold:

Læs mere

BEDØMMELSESMODELLER ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE. Uddannelsessystemet. Prøver i en række fag

BEDØMMELSESMODELLER ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE. Uddannelsessystemet. Prøver i en række fag UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER Uddannelsessystemet Prøver i en række fag Vurderinger iht. (7-trins-) karakterskala Vurderinger iht. vejledning Matematisk (f.eks.

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Udbudsjuraen Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Agenda Udbudsjura Beregning af tærskelværdier Teknisk dialog Sortimentsudbud En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at

Læs mere

Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter

Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter Indkøb af basis apparatur og instrumenter til brug på AU s laboratorier, foretages på nærværende aftale. Aftalen indeholder 11 delaftaler

Læs mere

BILAG A OPP-redegørelse

BILAG A OPP-redegørelse BILAG A OPP-redegørelse Offentligt-privat partnerskab (OPP) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Traditionelt udbud KRITERIER OPP SKRÆDDERSYET BYGGERI PARTNERING UDLICITERING

Læs mere

Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012

Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012 Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012 Sådan blev spisemærkerne til.. Det røde Ø-mærke i praksis for besværligt for storkøkkener Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift nr. 1240

Læs mere

Økologi, kvalitet og sortiment Anya Hultberg Københavns Madhus Juni 2011

Økologi, kvalitet og sortiment Anya Hultberg Københavns Madhus Juni 2011 Økologi, kvalitet og sortiment Anya Hultberg Københavns Madhus Juni 2011 Indhold: Økologi og kvalitet i Københavns Kommune Sortiment og spørgsmål Københavns Madhus fokus i fødevareudbud Visioner for fremtidens

Læs mere

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge.

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge. Alternative tilbud o Alternative tilbud er hvis ordregiver i udbudsbekendtgørelsen har angivet, at der på nogle områder er frihed til, at tilbudsgiverne kan komme med løsninger, som afviger fra det ordregiveren

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Page 1 of 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1)

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Campus Bornholm kantiner

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Campus Bornholm kantiner Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Campus Bornholm kantiner De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med.

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt NOTAT Allerød Kommune Økonomi Udbud og Indkøb Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere