Ordbog om udbud og udlicitering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordbog om udbud og udlicitering"

Transkript

1 Ordbog om udbud og udlicitering K O N T R L R E Ø O P G A V E S L E N L I N G 3F Den offentlige Gruppe

2 Om ordbogen Dette er en ordbog over de mest mindelige ord og begreber, der bliver brugt, når offentlige institutioner (kommuner, regioner, statslige institutioner) drøfter udbud (konkurrenceudsættelse), udlicitering m.m. Ordbogen adskiller sig fra en almindelig ordbog ved at indeholde uddybende forklaringer af ord og begreber, ligesom ordbogen beskriver politiske forhold og problemstillinger, man som medarbejderrepræsentant bør være opmærksom på i en udbudsproces. Bemærk, at de offentlige institutioner også omtales som ordregivere, mens de bydende virksomheder omtales som tilbudsgivere (for uddybning af begreberne: se ordbogen). Ordene/begreberne i ordbogen står angivet i alfabetisk rækkefølge. Ordbogen er baseret på materiale fra Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen, Udbudsportalen, OAO samt egne bidrag. Ordbogen indeholder mange ord og begreber, som sjældent anvendes, og som derfor måske er overflødige. Det er derfor væsentligt at bruge ordbogen som det, den er - et opslagsværk. Udgivet af Fagligt Fælles Forbund - Den Offentlige Gruppe Kampmannsgade København V Oktober 2012 Layout: 3F s kommunikationsafdeling Tryk: 3F s trykkeri Varenummer:

3 A A- eller B-tjenesteydelser For tjenesteydelser, der sendes i udbud, skelner man mellem A- og B-tjenesteydelser i henhold til EU-udbudsreglerne. EU s udbudsdirektiv indeholder 27 kategorier af ydelser, hvor kategori 1-16 er A-ydelser, mens kategori er B-ydelser. Forskellen er, at A-ydelserne skal i et EU-udbud, mens dette ikke er tilfældet for B-tjenesteydelser. A-tjenesteydelser omfatter blandt andet vedligeholdelse af maskiner, landstransport, edb-tjenesteydelser, rengøring, kloakering og affaldsbortskaffelse. Alle A-tjenesteydelser skal i EU-udbud, hvis værdien af tjenesteydelsen er over en bestemt tærskelværdi (for kommuner og regioner cirka 1,4 millioner kroner, for statslige institutioner cirka 1 million kroner). Alle tærskelværdier kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. B-tjenesteydelser er alle andre tjenesteydelser. B-tjenesteydelser skal ikke i EU-udbud. Daginstitutionsområdet er eksempelvis ikke udbudspligtigt. Det samme gælder opgaver inden for social-, sundheds- og undervisningsområdet. Én kontrakt kan bestå af såvel A- som B-ydelser. Kontrakten skal i sådanne tilfælde betragtes fuldt ud enten som en A-ydelse eller en B-ydelse afhængigt af, om værdien af A-ydelsen overstiger værdien af B-ydelsen eller omvendt. Når en opgave indeholder både en A-del og en B-del, og værdien af B-delen er større end A-delen, skal opgaven ikke i udbud - heller ikke selvom værdien af A-delen isoleret set overstiger tærskelværdien. Eksempel: Hestehave Kommune har en opgave, som de gerne vil have løst. Den består af to elementer, nemlig indvendig vedligeholdelse af kommunens skoler i form af rengøring (A-tjenesteydelse) og udvendig vedligeholdelse af de grønne områder omkring skolerne (B-tjenesteydelse). A-tjenesteydelsen har en værdi af 4 millioner kroner, mens B-tjenesteydelsen har en værdi af 6 millioner kroner, i alt 10 millioner kroner. I dette tilfælde er værdien af B-ydelsen (6 millioner) større end værdien af A-ydelsen (4 millioner). Hele opgaven skal derfor ikke sendes i udbud. Det gælder også, selvom værdien af A-ydelsen (4 millioner) rent faktisk overstiger tærskelværdien for udbud på 1.44 millioner kroner. Ordbog om udbud og udlicitering 3

4 Annonceringspligt Offentlige udbud er i henhold til tilbudsloven underlagt en annonceringspligt, hvis opgavens værdi overstiger kroner, men annonceringspligten stiller ikke bestemte krav til proceduren. Annonceringspligten betyder, at den offentlige institution, der udbyder opgaven, skal offentligøre en annonce på udbud.dk, som indeholder følgende: En beskrivelse af opgaven Tildelingskriterier (ikke krav om vægtning og prioritering) Eventuelle krav til tilbudsgiveren Kontaktperson Tidsfrist. Annullation Ordregiver kan - såfremt det kan begrundes sagligt - vælge at annullere (aflyse) en udbudsforretning. Saglige grunde omfatter, at der enten ikke er modtaget noget tilbud inden for tilbudsfristen, at de afgivne tilbud ikke er konditionsmæssige eller kan afvises af andre grunde, samt at samtlige tilbud er dyrere eller mindre fordelagtige end den nuværende opgaveløsning. Der er forholdsvis vide rammer for, hvad der opfattes som en saglig annullation af et udbud. Det betyder, at den offentlige institution som regel vil have gode muligheder for at annullere et udbud og beholde opgaven på egne hænder. De vide rammer for annullation er vigtige at være opmærksom på, da de er med til at understrege, at udlicitering i sidste instans er en politisk beslutning. B Bedst og billigst er et begreb, som mange politikere og embedsmænd ynder at anvende, når de skal forklare, hvorfor de ønsker at udbyde/konkurrenceudsætte en offentlig opgave. Umiddelbart er det svært at være uenig i et ønske om at offentlige opgaver skal løses bedst og billigst, men det er her værd at være opmærksom, at udbud og efterfølgende udlicitering sjældent fører til en bedre og billigere opgaveløsning. De besparelser, der eventuelt opnås ved at udlicitere en opgave, opnås netop på bekostning af kvalitet og medarbejderforhold. Man får med andre ord, hvad man betaler for, og den 4 Ordbog om udbud og udlicitering

5 billigste pris fører stort set aldrig til den bedste kvalitet og de bedste arbejdsvilkår for medarbejderne. Tværtimod. Begrænset udbud Ved begrænset udbud kan ordregiver (den offentlige institution) begrænse antallet af tilbudsgivere og dermed også antallet, der får adgang til udbudsmaterialet. Det sker via en såkaldt prækvalifikation, hvor ordregiver får mulighed for at frasortere tilbudsgivere, der vurderes uegnede til at udføre opgaven. Hermed skal udbudsmaterialet alene sendes ud til tilstrækkeligt seriøse tilbudsgivere. Af hensyn til at sikre konkurrencen skal den offentlige institution minimum prækvalificere fem tilbudsgivere, men antallet skal fremgå af udbudsannoncen. 3F s erfaringer er, at den offentlige institution typisk prækvalificerer 5-8 tilbudsgivere. Begrænset udbud er erfaringsmæssigt den mest udbredte udbudsform på 3F s områder, hvilket formodentligt hænger sammen med, at proceduren er mindre bureaukratisk og ressourcekrævende, idet den offentlige institution slipper for at skulle gennemgå tilbud fra et stort antal tilbudsgivere. D Direktiv Et direktiv er et retsakt fra EU, der er bindende for alle medlemsstater i EU. Det er op til det enkelte medlemsland, hvordan de implementerer/ gennemfører et direktiv i den nationale lovgivning. Et eksempel herpå er EU s fire udbudsdirektiver, der er implementeret i dansk ret via bekendtgørelser. E Eget bud Se kontrolbud. EU-udbudsformer Der er fire forskellige udbudsformer efter EU s klassiske udbudsdirektiv, det vil sige fire måder at udbyde en opgave på. Lidt firkantet kan man sige, at forskellen mellem udbudsformerne er, hvor mange, der får lov at byde på opgaven. Man skelner mellem: Ordbog om udbud og udlicitering 5

6 1. offentligt udbud 2. begrænset udbud 3. udbud med forhandling 4. konkurrencepræget dialog. De enkelte udbudsformer er beskrevet selvstændigt under rette bogstav i ordbogen. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af - og som gennemføres efter - reglerne i EU s udbudsdirektiver. Hvorvidt en opgave skal udbydes som EU-udbud afhænger af opgavens type (A- eller B-ydelse) og kontraktens værdi. For uddybning: se under tærskelværdi. F Forsyningsvirksomheder er underlagt en række særlove og direktiver. Særligt for vand- og kloakforsyning betyder det, at både ansvar for opgaven og leveringen af ydelserne skal være overladt til en selvstændig virksomhed. Der er enten et brugerejet I/S eller et kommunalt ejet A/S. For medarbejderne ligner overdragelsen til et nyt selskab en udlicitering. Frit Valg Frit valg har siden 2002 været et flagskib i bestræbelserne på at gøre de offentlige ydelser mere markedsorienterede. For at der skal være noget at vælge imellem, skal der være forskellige offentlige og private leverandører, der tilbyder ydelser til borgerne. Frit valg for borgerne kan på den måde flytte driftsansvaret til en eller flere private leverandører, men uden at der sker en samlet overdragelse af opgaver og medarbejdere. Valg af private leverandører kan dog eventuelt ske via et udbud. Funktionsudbud De offentlige udbydere anvender i stigende grad såkaldte funktionsudbud. Ved et funktionsudbud stilles krav til funktionalitet og effekt (også kaldet output), eksempelvis: Parken skal kunne bruges til boldspil hele 6 Ordbog om udbud og udlicitering

7 sommeren. Dette kan ses i modsætning til traditionelle kravspecifikationer, hvor udførelsen af opgaven bliver specificeret, eksempelvis: Græsset skal slås mindst hver 14. dag og må aldrig være mere end syv centimeter højt. Der kan være både fordele og ulemper ved at anvende funktionsudbud. Det kan for eksempel være vanskeligt at stille krav, der kan sikre arbejdsforhold og arbejdsmiljø, hvis der udelukkende stilles funktionskrav. Omvendt kan det give større plads til innovation i opgaveløsningen, hvis fokus er på effekt og resultater frem for processer og metoder. Førstegangsudbud (førstegenerationsudbud) Udbud af opgaver, som ikke tidligere har været udbudt. Det er værd at være opmærksom på, at førstegangsudbud er de udbud, der vedrører offentligt ansatte 3F ere tilhørende Den Offentlige Gruppe. Ved anden- og tredjegangsudbud (genudbud) er der tale om medarbejdere, der allerede er udliciteret og dermed allerede er overgået til en privat arbejdsgiver og en privat overenskomst. Disse overdragede medarbejdere bliver derfor formodentligt på samme private 3F-overenskomst, men risikerer altså at skulle skifte til en ny privat arbejdsgiver som følge af, at opgaven bliver udbudt på ny. Herved gøres medarbejderne til kastebolde i jagten på besparelser. Dette medfører utryghed i ansættelsen og øget stress for de berørte medarbejdere. Det er vigtigt at gøre politikere og embedsmænd opmærksomme på, at en beslutning om udlicitering har store konsekvenser for medarbejderne. G Genudbud Udbud af opgaver, som har været udbudt mindst én gang tidligere. I langt de fleste tilfælde vil en udliciteret opgave blive genudbudt umiddelbart inden kontraktens udløb. Det vil sige, at der gennemføres en ny udbudsrunde, hvor private firmaer (tilbudsgivere) på ny har mulighed for at byde på opgaven. Alternativt til genudbud hjemtages opgaven og dermed medarbejderne, der atter bliver offentligt ansatte. Ordbog om udbud og udlicitering 7

8 Gennemsigtighed Et væsentligt formål med EU s udbudsdirektiver er at skabe gennemsigtighed omkring tildelingen af offentlige kontrakter. Det betyder blandt andet, at der skal være gennemsigtighed omkring, at en offentlig kontrakt vil komme i udbud såvel som om selve udbudsprocessen. Dette mål søges også opnået gennem direktivernes detaljerede procedurebestemmelser, der blandt andet ligger til grund for de fælles annonceringsregler. H Hjemtagning er, når den offentlige institution vælger ikke at genudbyde en udliciteret opgave, men i stedet vil løse den i eget regi. Hjemtagning kan enten forekomme, når en kontrakt udløber, eller hvis den opsiges i selve kontraktperioden. I Ikke-diskrimination er et princip fra EU-retten, der betyder, at ordregiver ikke må diskriminere på baggrund af nationalitet. I relation til udbud, der udbydes som EU-udbud og dermed er åbne for tilbudsgivere fra andre EUmedlemslande, må ordregiver ikke forskelsbehandle tilbud fra disse udenlandske tilbudsgivere. ILO er den internationale arbejdsorganisation, der er en trepartsinstitution under FN bestående af arbejdstagerorganisationer, arbejdsgiverorganisationer og regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne. Organisationens hovedformål er at overvåge de internationale arbejdsstandarder og hermed sikre, at organisationens konventioner overholdes. Der er 183 medlemslande i ILO, der har tilsluttet sig ILO s konventioner, og som dermed er forpligtet til at efterleve disse. ILO-konvention nr. 94 er særlig vigtig i relation til udlicitering, idet konventionen omhandler arbejdsklausuler (underkategori til sociale klausuler) ved offentlige udbud. Anvendelsen af arbejdsklausuler i offentlige udbudskontrakter 8 Ordbog om udbud og udlicitering

9 skal sikre berørte arbejdere en løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri ifølge de kollektive overenskomster, der er gældende hvor arbejdet udføres. Det er altid en god idé at få indskrevet ILO-konvention nr. 94 i udbudsmaterialet, da dette er et godt værn mod social dumping. In-house vil sige, at en selvstændig organisation/institution juridisk set er en del af en offentlig institution, hvilket er af betydning for, om en given opgave skal i udbud i henhold til EU-udbudsreglerne. For eksempel vurderes selvejende institutioner i kommunerne at være in-house, og de er dermed ikke omfattet af udbudsreglerne. Der er ingen klar retspraksis for, hvornår eksempelvis en selvejende institution lever op til in-house begrebet. Men så længe 1) institutionens aktiviteter hovedsageligt udføres for den kommune, den selvejende institution kontrolleres af (virksomhedskriteriet) og 2) den offentlige institution udøver samme kontrol med den selvejende institution som med den offentlige institutions egne institutioner (kontrolkriteriet), er den selvejende institution formodentlig in-house og dermed ikke omfattet af udbudsreglerne. Intern omstilling kan anvendes som alternativ til udlicitering, men er ikke i sig selv en udlicitering. Den offentlige institution kan bruge forskellige styringsværktøjer til intern omstilling, for eksempel for at opnå en mere effektiv produktion i den offentlige institution. Det afgørende ved intern omstilling er, at det stadig er den offentlige institution, der har arbejdsgiveransvaret, og at medarbejderne forbliver offentligt ansatte. Styringsværktøjer til intern omstilling dækker blandt andet over interne virksomhedsmodeller, mål- og rammestyring, intern kontraktstyring, BUM-model, områdeledelse, Lean og så videre. En intern omstilling kan også ske via en effektivisering i eget regi, således at opgaven løses billigere end hidtil. Ordbog om udbud og udlicitering 9

10 K Klagenævnet for udbud er den myndighed, der behandler klager over udbud. Kommunalt fællesskab To eller flere kommuner kan samarbejde om at løse fælles opgaver i et kommunalt fællesskab. Et fællesskab har ofte form af et interessentskab (I/S), hvilket er en selvstændig juridisk forvaltningsenhed, hvis det er oprettet i henhold til Styrelseslovens 60 og altså ikke en del af den offentlige institution. Overdragelsen af medarbejdere til et kommunalt fællesskab har på mange punkter karakter af udlicitering set ud fra et medarbejdersynspunkt. Kravspecifikation En kravspecifikation er en udtømmende beskrivelse af den ydelse, der bliver sendt i udbud. Eller, som det ofte anføres, en beskrivelse af genstanden for kontrakten. Beskrivelsen skal være grundig. Det er nemlig præcis den ydelse, der efterfølgende skal leveres til den offentlige institution - hverken mere eller mindre. Det betyder, at det kan være kompliceret og tidskrævende at udforme en kravspecifikation. Et godt råd er derfor at tage udgangspunkt i, hvad der leveres i dag og udforme kravspecifikationen derefter. En kommune har stor valgfrihed, når den skal udforme en kravspecifikation. Enten kan den i kravspecifikationen: 1. fastlægge detaljerede tekniske specifikationer (som binder tilbudsgiverne til at løse opgaven på en mere eller mindre defineret måde) 2. begrænse sig til at anføre generelle funktionelle krav (som - på godt og ondt - åbner op for tilbudsgivernes egne løsninger). For uddybning: se funktionsudbud. I praksis vil det ofte være en kombination af tekniske specifikation og mere overordnede funktions- eller resultatkrav. Det skyldes blandt andet, at det kan være svært at styre alle aspekter af kvaliteten alene gennem funktionskrav - herunder miljø- og arbejdsmiljøhensyn. Hvis en kommune eksempelvis vælger at fastlægge detaljerede tekniske specifikationer for en rengøringsydelse, vil den for eksempel beskrive hvilke klude, mopper og 10 Ordbog om udbud og udlicitering

11 rengøringsmidler, der skal anvendes til opgaven. Hvis en kommune derimod vælger at anføre generelle funktionelle krav, beskriver den blot i udbudsmaterialet, at der skal være rent på et bestemt niveau eller efter en bestemt standard. Kontrolbud (Kontroltilbud) Et kontrolbud eller et kontroltilbud er et internt arbejdsredskab for den offentlige udbyder, der giver mulighed for at indgive et eget bud på en udbudt opgave. Hvis en offentlige institution ønsker at sende en opgave i udbud, kan den offentlige institution udarbejde et kontrolbud for at vurdere, om det kan betale sig at udlicitere opgaven. Klagenævnet for Udbud, som er den myndighed, der behandler klager over udbud, har defineret begrebet kontrolbud sådan: Et kontroltilbud fra en udbyder er ikke et tilbud i henseende til EU s udbudsregler, men er blot en teknik for udbyderens vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at udlicitere den pågældende opgave. Et kontrolbud skal leve op til en række betingelser. Reglerne betyder blandt andet, at et kontrolbud skal omfatte de samlede langsigtede gennemsnitsindtægter og -omkostninger ved den udbudte opgave. Beregningen skal indeholde alle omkostninger til opgaven fordelt over hele kontraktperioden og ikke kun de nuværende udgifter i budgettet. I opgørelsen af omkostninger skal der derfor indregnes såvel direkte som indirekte omkostninger. Til de direkte omkostninger hører blandt andet løn, overarbejde/merarbejde, tjenester og befordring, køb af materialer, reparations- og vedligeholdelsesudgifter, husleje, el, varme, vand og forsikringer. Til de indirekte omkostninger hører blandt andet lokaleudgifter, kontorudgifter (telefon, porto, kontorartikler m.v.), indirekte lønomkostninger (kantinetilskud, efteruddannelse), it-udgifter, udgifter til ledelse og administration m.v., beregnede tjenestemandspensioner, forrentning af drifts- og anlægskapital og afskrivning af anlægsaktiver. Man kan læse en uddybende liste over, hvilke omkostninger der skal medtages i udarbejdelsen af et kontrolbud i vejledning om kontrolbud på retsinformation.dk Hvis et kontrolbud er det mest fordelagtige, kan den offentlige institution annullere udbuddet og videreføre opgaven i eget regi. Dette vil ske i reorganiseret form i henhold til kontrolbuddet. Det vil sige, at et vundet kontrolbud også i nogen grad vil føre til ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejder- Ordbog om udbud og udlicitering 11

12 nes arbejdsforhold. Det er både i arbejdsgivers og arbejdstagers interesse at udarbejde et kontrolbud. Det er en politisk beslutning, om man som offentlig institution vælger at lave et kontrolbud. Nogle offentlige institutioner (særligt kommuner og regioner) har det som en fast (udbuds)politik, at der altid udarbejdes kontrolbud, hvilket er en stor fordel, da man herved undgår at skulle tage stilling, hver gang en opgave skal udbydes. Hvis ikke arbejdsgiveren selv tager initiativ til at indføre en sådan (udbuds)politik, bør medarbejderrepræsentanter i MED- og samarbejdsudvalg tage det op egenhændigt. Kontrolbudsgruppe Hvis en offentlig institution i forbindelse med et udbud beslutter at udarbejde et kontrolbud, skal der nedsættes en såkaldt kontrolbudsgruppe med deltagelse af medarbejderrepræsentanter. Kontrolbudsgruppen har mulighed for at bede om sagkyndig vejledning/bistand, da udarbejdelse af kontrolbud som regel rummer en række tekniske udfordringer, som medarbejdere typisk skal bruge hjælp til at håndtere. Kontrolberegning En kontrolberegning er en beregning eller et skøn over de omkostninger, der er forbundet med den nuværende varetagelse af opgaven. Formålet med en kontrolberegning er at synliggøre de omkostninger, der er forbundet med den udbudte opgave. Kontrolberegning er ikke det samme som et kontrolbud. En kontrolberegning opgør alene de omkostninger, der er forbundet med den nuværende opgavevaretagelse. Et kontrolbud sidestilles derimod med de tilbud, som andre aktører afgiver, og kan tage højde for eventuelle effektiviseringsgevinster i den fremtidige opgavevaretagelse. Der hersker dog en del begrebsforvirring, så det kan forekomme, at begrebet kontrolberegning bruges synonymt med kontrolbud. Konkurrenceudsættelse Konkurrence er et begreb, der fylder stadig mere i det offentlige. Konkurrenceudsættelse er en betegnelse for, når en offentlig institution vælger at teste til hvilken pris, den kan få løst en given opgave via et udbud. Begrebet bruges synonymt med udbud. Det betyder altså det samme, når din arbejdsgiver taler om at konkurrenceudsætte og om at udbyde en opgave. 12 Ordbog om udbud og udlicitering

13 Konkurrencepræget dialog er en fleksibel udbudsprocedure, der giver ordregiverne mulighed for at drøfte løsningen af en opgave med potentielle tilbudsgivere. Den konkurrenceprægede dialog er ikke særligt udbred og anvendes primært ved indgåelse af særligt komplekse kontrakter, hvor ordregiver har et behov for at inddrage potentielle leverandører forud for udbudsrunden. Konditionsmæssig At et tilbud er konditionsmæssigt betyder, at det lever op til alle ordregiverens betingelser og krav, som de er defineret i udbudsmaterialet. Hvis ordregiveren (den offentlige institution) eksempelvis har lagt vægt på, at tilbudsgiverne skal udføre opgaven på en bestemt måde, skal tilbudsgiverne efterleve dette i deres respektive tilbud, for at disse er konditionsmæssige. Derudover skal tilbuddene udformes i overensstemmelse med de mere formelle krav, som ordregiveren har stillet. Det kan for eksempel handle om tilbuddets opbygning, struktur og længde. Hvis et tilbud ikke er konditionsmæssigt, skal ordregiver som hovedregel afvise tilbuddet, hvormed det udgår af konkurrencen om at vinde opgaven. Det kan blive en bekostelig affære for ordregiver, hvis man tildeler en opgave til en tilbudsgivere, der har indleveret et ikke-konditionsmæssigt tilbud. I en konkret sag måtte ordregiver som følge af en dom fra Klagenævnet betale i erstatning til en tilbudsgiver, der havde klaget over, at ordregiver havde tildelt opgaven til en anden tilbudsgiver, som havde indgivet et ikke-konditionsmæssigt tilbud. Dette skyldes, at ordregiver herved forbrød sig mod det såkaldte ligebehandlingsprincip. Kontraktvilkår er de vilkår, som ordregiveren kræver, at ordremodtageren (den vindende tilbudsgiver) forpligter sig til at opfylde i forbindelse med udførelsen af den udbudte opgave. Kontraktvilkårene kan dreje sig om generelle juridiske forhold, som ikke varierer med kontraktgenstanden. Det kan for eksempel handle om vederlag og betalingsforpligtelser, sikkerhedsstillelse og forsikring, misligholdelsesbeføjelser og force majeure, som er forhold, der fremgår af de fleste kontrakter. Kontraktvilkårene kan også regulere andre forhold, for eksempel samvirke med underleverandører. Der kan eksempelvis være et krav om, at Ordbog om udbud og udlicitering 13

14 underleverandører skal godkendes af kommunen, og at disse skal være underlagt de samme kontraktvilkår som den vindende tilbudsgiver, som kommunen/ regionen har indgået kontrakten med. Kontraktvilkårene kan endvidere indeholde krav vedrørende sociale- og miljømæssige aspekter i forbindelse med et udbud. Det gælder for eksempel sociale klausuler indeholdende krav om beskæftigelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne, oprettelse af praktikpladser m.v. Kravspecifikation De krav, den offentlige institution fastlægger i udbudsmaterialet, og som definerer den offentlige institutions forventninger til den udbudte opgaves indhold, omfang, kvalitet m.v. L Licitation betyder grundlæggende det samme som udbud og anvendes i nogle sammenhænge fortsat. Det er dog særligt inden for bygge- og anlægssektoren, at begrebet fortsat finder anvendelse. At sende en opgave i licitation betyder altså det samme som at sende en opgave i udbud eller som at konkurrenceudsætte en opgave. Begrebet udlicitering udspringer netop af licitationsbegrebet. Ligebehandlingsprincippet Det er det grundlæggende princip i forbindelse med EU-udbud, at alle tilbudsgivere skal behandles lige. Der må ikke ske en forskelsbehandling på grund af nationalitet eller andre forhold. Ligebehandlingsprincippet indebærer således, at ordregiverens udvælgelse af tilbudsgivere og tilbud skal ske ud fra objektive og saglige kriterier, der anvendes konsekvent i forhold til alle tilbudsgivere. Det påhviler ordregiveren at være parat til at dokumentere, at ligebehandlingsprincippet er blevet overholdt. M Modtagelse af tilbud Der er relativt strenge regler for modtagelse af tilbud i forbindelse med udbud. Tilbud, der afleveres for sent, skal afvises som følge af EU s ligebehandlingsprincip. 14 Ordbog om udbud og udlicitering

15 O Offentlig-Privat Samarbejde (OPS) er en samlebetegnelse for forskellige samarbejdsformer mellem offentlige institutioner og private virksomheder. Mest kendt er Offentlig-Privat Partnerskab (OPP). Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) er en samlende betegnelse, der dækker over forskellige forpligtende samarbejder mellem offentlige og private parter. OPP kan udformes som en kontrakt eller et aktieselskab og bruges typisk ved større bygge- og anlægsprojekter, for eksempel en skole, et hospital eller en ny motorvej. Design, finansiering, byggeri, drift og vedligeholdelse udbydes som en samlet opgave ved et OPP-projekt. Det centrale ved OPP er, at parterne har et fælles ansvar over for projektet, og at OPP ofte er kendetegnet ved meget lange kontraktperioder på op til 30 år. OPP er i Storbritannien - hvor det er meget udbredt - blevet stærkt kritiseret for at være 1) meget dyrt, fordi den private lånefinansiering medfører en langt højere rentesats end ved offentlig finansiering og 2) risikabel, da den offentlige OPP-part typisk bærer den såkaldt efterspørgselsbetingede risiko alene. Det vil sige, at hvis der mod forventning alligevel ikke er elever til OPP-skolen eller ældre til OPP-plejecentret, så er det alene den offentlige OPP-parts problem. De hænger på kontrakten til kontraktudløb og risikerer altså at skulle betale mange år ud i fremtiden for noget, der måske ikke er brug for. Offentlig-Privat aktieselskab er en styreform under OPP, hvor en kommune danner et aktieselskab sammen med en privat virksomhed. Et offentlig-privat aktieselskab er en selvstændig juridisk enhed og altså ikke en del af den offentlige sektor. Et aktieselskab ledes af en bestyrelse, hvor medarbejderne har mulighed for at være repræsenteret. Flere kommuner har i løbet af de seneste godt ti år afprøvet denne samarbejdsform på en række forskellige områder. Det gælder opgaver lige fra linnedservice over madproduktion til løn- og pensionsadministration og byomdannelser. Kernen i denne samarbejdsform er, at en kommune går sammen med en eller flere private virksomheder om at etablere et selskab, der kan markeds- Ordbog om udbud og udlicitering 15

16 gøre og sælge kommunal knowhow - og samtidig få løst en række kommunale serviceopgaver. Der er altså tale om et selskab, der er oprettet med det formål at sælge produkter eller serviceydelser, der bygger på en viden oparbejdet i kommunen i forbindelse med løsningen af kommunale opgaver. Offentligt udbud er en udbudsform, hvor alle interesserede kan afgive tilbud på den udbudte opgave. Det er altså åbent for enhver interesseret tilbudsgiver at få adgang til udbudsmaterialet og afgive et tilbud på baggrund heraf. Ordregiver er betegnelsen for den offentlige institution, der udbyder en given opgave. Det kan være en kommune, en region eller en statslig arbejdsplads. De virksomheder, der byder på de udbudte opgaver, betegnes som tilbudsgivere. Offentlig-Privat Innovation (OPI) Hovedvægten er her lagt på udvikling og innovation af de opgaver, man samarbejder om. OPI kan omfatte ikke-kontraktligt samarbejde eller rene udviklingskontrakter, der ikke medfører udlicitering af driftsopgaver. Men innovation kan også indgå i en udlicitering, som i øvrigt bygger på funktionskrav eller på anden måde åbner op for forskellige opgaveløsninger. Når man taler om velfærdsinnovation, handler det om innovation af de serviceydelser, der bliver leveret fra den offentlige sektor. Outsourcing er et begreb, der primært anvendes i den private sektor, når et firma vælger at lade et andet firma stå for dele af sin produktion eller øvrige opgaveløsning. Af og til anvendes begrebet synonymt med udlicitering i det offentlige. P Partnering er en form for OPP, der især er brugt på vejområdet. Partnering er kendetegnet ved kontrakter, hvor den offentlige institution stiller krav til funktion i stedet for til, hvordan opgaven skal løses. Der er ofte tale om lange kontraktforhold på år. 16 Ordbog om udbud og udlicitering

17 Privatisering betyder, at en opgave totalt og permanent bliver overdraget til en privat leverandør. Herefter fastlægger virksomheden både produktets kvalitet, omfang, arbejdstilrettelæggelse, pris og finansiering. Ved en privatisering har den offentlige institution således ikke længere ansvaret for opgaven eller indflydelse på, om eller hvordan opgaven løses. Lovregulerede opgaver kan derfor typisk ikke privatiseres. Der findes to variationer af privatisering: Den ene kendes fra staten, der gennem 1990 erne blandt andet privatiserede TeleDanmark og Københavns Lufthavne og i kommunerne med privatiseringen af de kommunalt ejede elselskaber. Koncessioner og forpagtninger, for eksempel af en kiosk, er en anden variation af privatisering. Og det gælder eksempelvis også, når dagplejeren mere eller mindre frivilligt bliver privat og afregner direkte med sine brugere uden om kommunen og forpagtninger. Selskabsdannelsen på forsyningsområdet er også en privatisering i den forstand, at ansvaret for opgaverne ikke længere ligger i den offentlige institution. S Servicepartnerskaber er en særlig variation af offentlig-privat partnerskab, hvor hovedvægten er lagt på drift af serviceydelser - typisk velfærdsydelser - og ikke på en samlet pakke med både drifts- og anlægsopgaver tænkt sammen. Selvejende institutioner Mange selvejende institutioner er underlagt en driftsaftale/driftsoverenskomst med én bestemt kommune og er dermed reelt en del af den offentlige institution. Andre anvender kontraktlignende aftaler mellem kommune og institution. Når selvejende institutioner er en integreret del af en kommune, vil der ikke være tale om udlicitering. Og de vil ikke være omfattet af regler om udbud og konkurrence. I få tilfælde vil selvejende institutioner dog være så løsrevet fra kommunerne, at de vil høre ind under den brede definition af udlicitering. Ordbog om udbud og udlicitering 17

18 T Tilbudsgiver De virksomheder, der byder på de udbudte opgaver er tilbudsgivere. Tilbudsloven Indkøb af varer og tjenesteydelser for over kroner ligger under tærskelværdien for EU-udbud (på ca. 1,4 millioner kroner), men skal i henhold til den danske tilbudslov annonceres. For bygge- og anlægsprojekter er grænsen i henhold til tilbudsloven 3 millioner kroner. Annonceringsforpligtelsen for indkøb af varer og tjenesteydelser i henhold til tilbudsloven gælder altså for de opgaver, der anløber en værdi i intervallet mellem kroner og 1,4 millioner kroner. Annonceringsforpligtelsen betyder, at den offentlige institution skal offentliggøre en annonce, der som minimum indeholder følgende: En beskrivelse af opgaven Tildelingskriterier (ikke krav om vægtning eller prioritering) Eventuelle krav til tilbudsgiverne Kontaktoplysninger Tidsfrist. Kontrakter, der indgås af virksomheder, der er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, er ikke omfattet af annonceringspligten i tilbudsloven. Siden 1. april 2012 har offentlige institutioner (ordregivere), der annoncerer indkøb af varer og tjenesteydelser omfattet af tilbudsloven skulle offentliggøre deres annonce/indkøbsplan på udbud.dk. Offentlige institutioner kan ligeledes offentliggøre EU-udbud via udbud.dk ved at indsende udbudsbekendtgørelsen. Tildelingskriterier De kriterier, som ligger til grund for ordretildelingen (den offentlige institutions valg af leverandør). Den offentlige institution kan vælge mellem to forskellige tildelingskriterier: 1) Laveste pris eller 2) det økonomisk mest fordelagtige bud. Ved anvendelse af det førstnævnte kriterium, går ordren til den tilbudsgiver, som har afgivet der billigste tilbud. Ved anvendelse af kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud opstilles en række under- 18 Ordbog om udbud og udlicitering

19 kriterier, som lægges til grund i forbindelse med sammenligningen og vurderingen af tilbuddene. Dette sker ud fra en på forhånd defineret model for pointtildeling, der skal sikre størst mulig objektivitet i ordretildelingen. Det er i praksis vanskeligt at gøre processen fuldstændig objektiv, så det er vigtigt, at medarbejderrepræsentanter i udbudsgruppen i videst muligt omfang søger indflydelse på valg af leverandør, når de indkomne tilbud bliver gennemgået. Det gælder ikke mindst i forhold til at sikre, at kontrolbuddet får flest muligt point. Valg af tildelingskriterium skal oplyses af den offentlige institution allerede i udbudsmaterialet. Et tildelingskriterium er ikke det samme som et udvælgelseskriterium. U Udbudsregler Når en kommunalbestyrelsen vælger at udbyde et bestemt område, skal de overholde en række specifikke regler, der gælder for udbud. (Et udbud betyder, at en kommune skal give flere leverandører mulighed for at byde på en bestemt opgave. Det kan være rengøring på en kommunes skoler, snerydning etc.). Mange udbud i den offentlige sektor skal følge reglerne i EU-udbudsdirektivet. Det regelsæt omfatter tre typer opgaver, nemlig bygge- og anlægsopgaver, tjenesteydelses- og indkøbsopgaver. Der findes ligeledes regler om udbud i tilbudsloven og i et udbudsdirektiv for forsyningsområdet. Som eksempel på en bygge- og anlægsopgave kan nævnes opførelse af en svømmehal. Som eksempel på en tjenesteydelsesopgave kan nævnes rengøring på en skole. Udlicitering er, når en offentlig institution efter en udbudsrunde overdrager en ydelse/opgave, det kan for eksempel være rengøring af den offentlige institutions skoler, til en ekstern leverandør, der overtager driftsansvaret i kontraktperioden. Udvælgelseskriterier er kriterier for udvælgelse af hvilke tilbudsgivere, der kan komme i betragtning til en udbudt opgave. Kriterierne handler typ- Ordbog om udbud og udlicitering 19

20 isk om, at tilbudsgiver skal have en bestemt økonomisk og/eller teknisk/faglig formåen, der sikrer, at tilbudsgiveren (den potentielle leverandør) kan magte den opgave, der er i udbud. Vær opmærksom på, at udvælgelseskriterier anvendes forskelligt ved udbudsformerne begrænset udbud og offentligt udbud : Offentligt udbud: Ved et offentligt udbud gennemgår den offentlige institution, der udbyder opgaven, alle de indkomne tilbud i forhold til udvælgelseskriterierne. Det sker for at vurdere, om nogle af tilbudsgiverne på forhånd skal udelukkes fra konkurrencen. Alle tilbud, der opfylder udvælgelseskriterierne, skal vurderes. Begrænset udbud: Udvælgelseskriterier bruges her til såkaldt prækvalifikation. Dette sker ved, at den offentlige institution i udbudsbekendtgørelsen opstiller en række kriterier for hvem, der får mulighed for at deltage i udbuddet. De prækvalificerede tilbudsgivere - dem der lever op til de valgte udvælgelseskriterier - får altså adgang til udbudsmaterialet og dermed mulighed for at afgive tilbud på den udbudte opgave. Udbudskontrakt: Hvis en ekstern leverandør vinder et udbud, skal forholdet mellem udbyder (den offentlige institution) og leverandør beskrives i en udbudskontrakt. Udbudskontrakten vil normalt indgå som del af udbudsmaterialet, og den skal derfor være på plads inden udbuddet starter. En udbudskontrakt kan blandt andet stille krav til medarbejdervilkår samt til sociale klausuler. Det kan sikres, at virksomhedsoverdragelsesloven altid gælder. Det kan også sikres, at de berørte medarbejderes løn- og ansættelsesvilkår er sikret i hele kontraktperioden. Endelig kan der stilles krav til sociale klausuler hos den nye leverandør. Det kan for eksempel være et krav om at ansætte et bestemt antal medarbejdere på særlige vilkår eller at formulere en etnisk ligestillingspolitik. For så vidt angår arbejdsmiljøet har udbyder ansvar for, at der bliver taget hensyn til sikkerheden og sundheden ved opgavens udførelse. Derfor skal den offentlige institution specificere i udbudsmaterialet, hvilke krav man vil stille til arbejdsmiljøet. Det følger af bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet. 20 Ordbog om udbud og udlicitering

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere April 2014 Forord Udbudsportalen.dk 1 Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Denne vejledning omhandler

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 20. februar 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Direktiv

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 5. oktober 2009 EM 2009/115 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag udstikker de fremtidige rammer for indhentning af tilbud på bygge og anlægsområdet og afløser

Læs mere