Ordbog om udbud og udlicitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordbog om udbud og udlicitering"

Transkript

1 Ordbog om udbud og udlicitering K O N T R L R E Ø O P G A V E S L E N L I N G 3F Den offentlige Gruppe

2 Om ordbogen Dette er en ordbog over de mest mindelige ord og begreber, der bliver brugt, når offentlige institutioner (kommuner, regioner, statslige institutioner) drøfter udbud (konkurrenceudsættelse), udlicitering m.m. Ordbogen adskiller sig fra en almindelig ordbog ved at indeholde uddybende forklaringer af ord og begreber, ligesom ordbogen beskriver politiske forhold og problemstillinger, man som medarbejderrepræsentant bør være opmærksom på i en udbudsproces. Bemærk, at de offentlige institutioner også omtales som ordregivere, mens de bydende virksomheder omtales som tilbudsgivere (for uddybning af begreberne: se ordbogen). Ordene/begreberne i ordbogen står angivet i alfabetisk rækkefølge. Ordbogen er baseret på materiale fra Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen, Udbudsportalen, OAO samt egne bidrag. Ordbogen indeholder mange ord og begreber, som sjældent anvendes, og som derfor måske er overflødige. Det er derfor væsentligt at bruge ordbogen som det, den er - et opslagsværk. Udgivet af Fagligt Fælles Forbund - Den Offentlige Gruppe Kampmannsgade København V Oktober 2012 Layout: 3F s kommunikationsafdeling Tryk: 3F s trykkeri Varenummer:

3 A A- eller B-tjenesteydelser For tjenesteydelser, der sendes i udbud, skelner man mellem A- og B-tjenesteydelser i henhold til EU-udbudsreglerne. EU s udbudsdirektiv indeholder 27 kategorier af ydelser, hvor kategori 1-16 er A-ydelser, mens kategori er B-ydelser. Forskellen er, at A-ydelserne skal i et EU-udbud, mens dette ikke er tilfældet for B-tjenesteydelser. A-tjenesteydelser omfatter blandt andet vedligeholdelse af maskiner, landstransport, edb-tjenesteydelser, rengøring, kloakering og affaldsbortskaffelse. Alle A-tjenesteydelser skal i EU-udbud, hvis værdien af tjenesteydelsen er over en bestemt tærskelværdi (for kommuner og regioner cirka 1,4 millioner kroner, for statslige institutioner cirka 1 million kroner). Alle tærskelværdier kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. B-tjenesteydelser er alle andre tjenesteydelser. B-tjenesteydelser skal ikke i EU-udbud. Daginstitutionsområdet er eksempelvis ikke udbudspligtigt. Det samme gælder opgaver inden for social-, sundheds- og undervisningsområdet. Én kontrakt kan bestå af såvel A- som B-ydelser. Kontrakten skal i sådanne tilfælde betragtes fuldt ud enten som en A-ydelse eller en B-ydelse afhængigt af, om værdien af A-ydelsen overstiger værdien af B-ydelsen eller omvendt. Når en opgave indeholder både en A-del og en B-del, og værdien af B-delen er større end A-delen, skal opgaven ikke i udbud - heller ikke selvom værdien af A-delen isoleret set overstiger tærskelværdien. Eksempel: Hestehave Kommune har en opgave, som de gerne vil have løst. Den består af to elementer, nemlig indvendig vedligeholdelse af kommunens skoler i form af rengøring (A-tjenesteydelse) og udvendig vedligeholdelse af de grønne områder omkring skolerne (B-tjenesteydelse). A-tjenesteydelsen har en værdi af 4 millioner kroner, mens B-tjenesteydelsen har en værdi af 6 millioner kroner, i alt 10 millioner kroner. I dette tilfælde er værdien af B-ydelsen (6 millioner) større end værdien af A-ydelsen (4 millioner). Hele opgaven skal derfor ikke sendes i udbud. Det gælder også, selvom værdien af A-ydelsen (4 millioner) rent faktisk overstiger tærskelværdien for udbud på 1.44 millioner kroner. Ordbog om udbud og udlicitering 3

4 Annonceringspligt Offentlige udbud er i henhold til tilbudsloven underlagt en annonceringspligt, hvis opgavens værdi overstiger kroner, men annonceringspligten stiller ikke bestemte krav til proceduren. Annonceringspligten betyder, at den offentlige institution, der udbyder opgaven, skal offentligøre en annonce på udbud.dk, som indeholder følgende: En beskrivelse af opgaven Tildelingskriterier (ikke krav om vægtning og prioritering) Eventuelle krav til tilbudsgiveren Kontaktperson Tidsfrist. Annullation Ordregiver kan - såfremt det kan begrundes sagligt - vælge at annullere (aflyse) en udbudsforretning. Saglige grunde omfatter, at der enten ikke er modtaget noget tilbud inden for tilbudsfristen, at de afgivne tilbud ikke er konditionsmæssige eller kan afvises af andre grunde, samt at samtlige tilbud er dyrere eller mindre fordelagtige end den nuværende opgaveløsning. Der er forholdsvis vide rammer for, hvad der opfattes som en saglig annullation af et udbud. Det betyder, at den offentlige institution som regel vil have gode muligheder for at annullere et udbud og beholde opgaven på egne hænder. De vide rammer for annullation er vigtige at være opmærksom på, da de er med til at understrege, at udlicitering i sidste instans er en politisk beslutning. B Bedst og billigst er et begreb, som mange politikere og embedsmænd ynder at anvende, når de skal forklare, hvorfor de ønsker at udbyde/konkurrenceudsætte en offentlig opgave. Umiddelbart er det svært at være uenig i et ønske om at offentlige opgaver skal løses bedst og billigst, men det er her værd at være opmærksom, at udbud og efterfølgende udlicitering sjældent fører til en bedre og billigere opgaveløsning. De besparelser, der eventuelt opnås ved at udlicitere en opgave, opnås netop på bekostning af kvalitet og medarbejderforhold. Man får med andre ord, hvad man betaler for, og den 4 Ordbog om udbud og udlicitering

5 billigste pris fører stort set aldrig til den bedste kvalitet og de bedste arbejdsvilkår for medarbejderne. Tværtimod. Begrænset udbud Ved begrænset udbud kan ordregiver (den offentlige institution) begrænse antallet af tilbudsgivere og dermed også antallet, der får adgang til udbudsmaterialet. Det sker via en såkaldt prækvalifikation, hvor ordregiver får mulighed for at frasortere tilbudsgivere, der vurderes uegnede til at udføre opgaven. Hermed skal udbudsmaterialet alene sendes ud til tilstrækkeligt seriøse tilbudsgivere. Af hensyn til at sikre konkurrencen skal den offentlige institution minimum prækvalificere fem tilbudsgivere, men antallet skal fremgå af udbudsannoncen. 3F s erfaringer er, at den offentlige institution typisk prækvalificerer 5-8 tilbudsgivere. Begrænset udbud er erfaringsmæssigt den mest udbredte udbudsform på 3F s områder, hvilket formodentligt hænger sammen med, at proceduren er mindre bureaukratisk og ressourcekrævende, idet den offentlige institution slipper for at skulle gennemgå tilbud fra et stort antal tilbudsgivere. D Direktiv Et direktiv er et retsakt fra EU, der er bindende for alle medlemsstater i EU. Det er op til det enkelte medlemsland, hvordan de implementerer/ gennemfører et direktiv i den nationale lovgivning. Et eksempel herpå er EU s fire udbudsdirektiver, der er implementeret i dansk ret via bekendtgørelser. E Eget bud Se kontrolbud. EU-udbudsformer Der er fire forskellige udbudsformer efter EU s klassiske udbudsdirektiv, det vil sige fire måder at udbyde en opgave på. Lidt firkantet kan man sige, at forskellen mellem udbudsformerne er, hvor mange, der får lov at byde på opgaven. Man skelner mellem: Ordbog om udbud og udlicitering 5

6 1. offentligt udbud 2. begrænset udbud 3. udbud med forhandling 4. konkurrencepræget dialog. De enkelte udbudsformer er beskrevet selvstændigt under rette bogstav i ordbogen. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af - og som gennemføres efter - reglerne i EU s udbudsdirektiver. Hvorvidt en opgave skal udbydes som EU-udbud afhænger af opgavens type (A- eller B-ydelse) og kontraktens værdi. For uddybning: se under tærskelværdi. F Forsyningsvirksomheder er underlagt en række særlove og direktiver. Særligt for vand- og kloakforsyning betyder det, at både ansvar for opgaven og leveringen af ydelserne skal være overladt til en selvstændig virksomhed. Der er enten et brugerejet I/S eller et kommunalt ejet A/S. For medarbejderne ligner overdragelsen til et nyt selskab en udlicitering. Frit Valg Frit valg har siden 2002 været et flagskib i bestræbelserne på at gøre de offentlige ydelser mere markedsorienterede. For at der skal være noget at vælge imellem, skal der være forskellige offentlige og private leverandører, der tilbyder ydelser til borgerne. Frit valg for borgerne kan på den måde flytte driftsansvaret til en eller flere private leverandører, men uden at der sker en samlet overdragelse af opgaver og medarbejdere. Valg af private leverandører kan dog eventuelt ske via et udbud. Funktionsudbud De offentlige udbydere anvender i stigende grad såkaldte funktionsudbud. Ved et funktionsudbud stilles krav til funktionalitet og effekt (også kaldet output), eksempelvis: Parken skal kunne bruges til boldspil hele 6 Ordbog om udbud og udlicitering

7 sommeren. Dette kan ses i modsætning til traditionelle kravspecifikationer, hvor udførelsen af opgaven bliver specificeret, eksempelvis: Græsset skal slås mindst hver 14. dag og må aldrig være mere end syv centimeter højt. Der kan være både fordele og ulemper ved at anvende funktionsudbud. Det kan for eksempel være vanskeligt at stille krav, der kan sikre arbejdsforhold og arbejdsmiljø, hvis der udelukkende stilles funktionskrav. Omvendt kan det give større plads til innovation i opgaveløsningen, hvis fokus er på effekt og resultater frem for processer og metoder. Førstegangsudbud (førstegenerationsudbud) Udbud af opgaver, som ikke tidligere har været udbudt. Det er værd at være opmærksom på, at førstegangsudbud er de udbud, der vedrører offentligt ansatte 3F ere tilhørende Den Offentlige Gruppe. Ved anden- og tredjegangsudbud (genudbud) er der tale om medarbejdere, der allerede er udliciteret og dermed allerede er overgået til en privat arbejdsgiver og en privat overenskomst. Disse overdragede medarbejdere bliver derfor formodentligt på samme private 3F-overenskomst, men risikerer altså at skulle skifte til en ny privat arbejdsgiver som følge af, at opgaven bliver udbudt på ny. Herved gøres medarbejderne til kastebolde i jagten på besparelser. Dette medfører utryghed i ansættelsen og øget stress for de berørte medarbejdere. Det er vigtigt at gøre politikere og embedsmænd opmærksomme på, at en beslutning om udlicitering har store konsekvenser for medarbejderne. G Genudbud Udbud af opgaver, som har været udbudt mindst én gang tidligere. I langt de fleste tilfælde vil en udliciteret opgave blive genudbudt umiddelbart inden kontraktens udløb. Det vil sige, at der gennemføres en ny udbudsrunde, hvor private firmaer (tilbudsgivere) på ny har mulighed for at byde på opgaven. Alternativt til genudbud hjemtages opgaven og dermed medarbejderne, der atter bliver offentligt ansatte. Ordbog om udbud og udlicitering 7

8 Gennemsigtighed Et væsentligt formål med EU s udbudsdirektiver er at skabe gennemsigtighed omkring tildelingen af offentlige kontrakter. Det betyder blandt andet, at der skal være gennemsigtighed omkring, at en offentlig kontrakt vil komme i udbud såvel som om selve udbudsprocessen. Dette mål søges også opnået gennem direktivernes detaljerede procedurebestemmelser, der blandt andet ligger til grund for de fælles annonceringsregler. H Hjemtagning er, når den offentlige institution vælger ikke at genudbyde en udliciteret opgave, men i stedet vil løse den i eget regi. Hjemtagning kan enten forekomme, når en kontrakt udløber, eller hvis den opsiges i selve kontraktperioden. I Ikke-diskrimination er et princip fra EU-retten, der betyder, at ordregiver ikke må diskriminere på baggrund af nationalitet. I relation til udbud, der udbydes som EU-udbud og dermed er åbne for tilbudsgivere fra andre EUmedlemslande, må ordregiver ikke forskelsbehandle tilbud fra disse udenlandske tilbudsgivere. ILO er den internationale arbejdsorganisation, der er en trepartsinstitution under FN bestående af arbejdstagerorganisationer, arbejdsgiverorganisationer og regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne. Organisationens hovedformål er at overvåge de internationale arbejdsstandarder og hermed sikre, at organisationens konventioner overholdes. Der er 183 medlemslande i ILO, der har tilsluttet sig ILO s konventioner, og som dermed er forpligtet til at efterleve disse. ILO-konvention nr. 94 er særlig vigtig i relation til udlicitering, idet konventionen omhandler arbejdsklausuler (underkategori til sociale klausuler) ved offentlige udbud. Anvendelsen af arbejdsklausuler i offentlige udbudskontrakter 8 Ordbog om udbud og udlicitering

9 skal sikre berørte arbejdere en løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri ifølge de kollektive overenskomster, der er gældende hvor arbejdet udføres. Det er altid en god idé at få indskrevet ILO-konvention nr. 94 i udbudsmaterialet, da dette er et godt værn mod social dumping. In-house vil sige, at en selvstændig organisation/institution juridisk set er en del af en offentlig institution, hvilket er af betydning for, om en given opgave skal i udbud i henhold til EU-udbudsreglerne. For eksempel vurderes selvejende institutioner i kommunerne at være in-house, og de er dermed ikke omfattet af udbudsreglerne. Der er ingen klar retspraksis for, hvornår eksempelvis en selvejende institution lever op til in-house begrebet. Men så længe 1) institutionens aktiviteter hovedsageligt udføres for den kommune, den selvejende institution kontrolleres af (virksomhedskriteriet) og 2) den offentlige institution udøver samme kontrol med den selvejende institution som med den offentlige institutions egne institutioner (kontrolkriteriet), er den selvejende institution formodentlig in-house og dermed ikke omfattet af udbudsreglerne. Intern omstilling kan anvendes som alternativ til udlicitering, men er ikke i sig selv en udlicitering. Den offentlige institution kan bruge forskellige styringsværktøjer til intern omstilling, for eksempel for at opnå en mere effektiv produktion i den offentlige institution. Det afgørende ved intern omstilling er, at det stadig er den offentlige institution, der har arbejdsgiveransvaret, og at medarbejderne forbliver offentligt ansatte. Styringsværktøjer til intern omstilling dækker blandt andet over interne virksomhedsmodeller, mål- og rammestyring, intern kontraktstyring, BUM-model, områdeledelse, Lean og så videre. En intern omstilling kan også ske via en effektivisering i eget regi, således at opgaven løses billigere end hidtil. Ordbog om udbud og udlicitering 9

10 K Klagenævnet for udbud er den myndighed, der behandler klager over udbud. Kommunalt fællesskab To eller flere kommuner kan samarbejde om at løse fælles opgaver i et kommunalt fællesskab. Et fællesskab har ofte form af et interessentskab (I/S), hvilket er en selvstændig juridisk forvaltningsenhed, hvis det er oprettet i henhold til Styrelseslovens 60 og altså ikke en del af den offentlige institution. Overdragelsen af medarbejdere til et kommunalt fællesskab har på mange punkter karakter af udlicitering set ud fra et medarbejdersynspunkt. Kravspecifikation En kravspecifikation er en udtømmende beskrivelse af den ydelse, der bliver sendt i udbud. Eller, som det ofte anføres, en beskrivelse af genstanden for kontrakten. Beskrivelsen skal være grundig. Det er nemlig præcis den ydelse, der efterfølgende skal leveres til den offentlige institution - hverken mere eller mindre. Det betyder, at det kan være kompliceret og tidskrævende at udforme en kravspecifikation. Et godt råd er derfor at tage udgangspunkt i, hvad der leveres i dag og udforme kravspecifikationen derefter. En kommune har stor valgfrihed, når den skal udforme en kravspecifikation. Enten kan den i kravspecifikationen: 1. fastlægge detaljerede tekniske specifikationer (som binder tilbudsgiverne til at løse opgaven på en mere eller mindre defineret måde) 2. begrænse sig til at anføre generelle funktionelle krav (som - på godt og ondt - åbner op for tilbudsgivernes egne løsninger). For uddybning: se funktionsudbud. I praksis vil det ofte være en kombination af tekniske specifikation og mere overordnede funktions- eller resultatkrav. Det skyldes blandt andet, at det kan være svært at styre alle aspekter af kvaliteten alene gennem funktionskrav - herunder miljø- og arbejdsmiljøhensyn. Hvis en kommune eksempelvis vælger at fastlægge detaljerede tekniske specifikationer for en rengøringsydelse, vil den for eksempel beskrive hvilke klude, mopper og 10 Ordbog om udbud og udlicitering

11 rengøringsmidler, der skal anvendes til opgaven. Hvis en kommune derimod vælger at anføre generelle funktionelle krav, beskriver den blot i udbudsmaterialet, at der skal være rent på et bestemt niveau eller efter en bestemt standard. Kontrolbud (Kontroltilbud) Et kontrolbud eller et kontroltilbud er et internt arbejdsredskab for den offentlige udbyder, der giver mulighed for at indgive et eget bud på en udbudt opgave. Hvis en offentlige institution ønsker at sende en opgave i udbud, kan den offentlige institution udarbejde et kontrolbud for at vurdere, om det kan betale sig at udlicitere opgaven. Klagenævnet for Udbud, som er den myndighed, der behandler klager over udbud, har defineret begrebet kontrolbud sådan: Et kontroltilbud fra en udbyder er ikke et tilbud i henseende til EU s udbudsregler, men er blot en teknik for udbyderens vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at udlicitere den pågældende opgave. Et kontrolbud skal leve op til en række betingelser. Reglerne betyder blandt andet, at et kontrolbud skal omfatte de samlede langsigtede gennemsnitsindtægter og -omkostninger ved den udbudte opgave. Beregningen skal indeholde alle omkostninger til opgaven fordelt over hele kontraktperioden og ikke kun de nuværende udgifter i budgettet. I opgørelsen af omkostninger skal der derfor indregnes såvel direkte som indirekte omkostninger. Til de direkte omkostninger hører blandt andet løn, overarbejde/merarbejde, tjenester og befordring, køb af materialer, reparations- og vedligeholdelsesudgifter, husleje, el, varme, vand og forsikringer. Til de indirekte omkostninger hører blandt andet lokaleudgifter, kontorudgifter (telefon, porto, kontorartikler m.v.), indirekte lønomkostninger (kantinetilskud, efteruddannelse), it-udgifter, udgifter til ledelse og administration m.v., beregnede tjenestemandspensioner, forrentning af drifts- og anlægskapital og afskrivning af anlægsaktiver. Man kan læse en uddybende liste over, hvilke omkostninger der skal medtages i udarbejdelsen af et kontrolbud i vejledning om kontrolbud på retsinformation.dk Hvis et kontrolbud er det mest fordelagtige, kan den offentlige institution annullere udbuddet og videreføre opgaven i eget regi. Dette vil ske i reorganiseret form i henhold til kontrolbuddet. Det vil sige, at et vundet kontrolbud også i nogen grad vil føre til ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejder- Ordbog om udbud og udlicitering 11

12 nes arbejdsforhold. Det er både i arbejdsgivers og arbejdstagers interesse at udarbejde et kontrolbud. Det er en politisk beslutning, om man som offentlig institution vælger at lave et kontrolbud. Nogle offentlige institutioner (særligt kommuner og regioner) har det som en fast (udbuds)politik, at der altid udarbejdes kontrolbud, hvilket er en stor fordel, da man herved undgår at skulle tage stilling, hver gang en opgave skal udbydes. Hvis ikke arbejdsgiveren selv tager initiativ til at indføre en sådan (udbuds)politik, bør medarbejderrepræsentanter i MED- og samarbejdsudvalg tage det op egenhændigt. Kontrolbudsgruppe Hvis en offentlig institution i forbindelse med et udbud beslutter at udarbejde et kontrolbud, skal der nedsættes en såkaldt kontrolbudsgruppe med deltagelse af medarbejderrepræsentanter. Kontrolbudsgruppen har mulighed for at bede om sagkyndig vejledning/bistand, da udarbejdelse af kontrolbud som regel rummer en række tekniske udfordringer, som medarbejdere typisk skal bruge hjælp til at håndtere. Kontrolberegning En kontrolberegning er en beregning eller et skøn over de omkostninger, der er forbundet med den nuværende varetagelse af opgaven. Formålet med en kontrolberegning er at synliggøre de omkostninger, der er forbundet med den udbudte opgave. Kontrolberegning er ikke det samme som et kontrolbud. En kontrolberegning opgør alene de omkostninger, der er forbundet med den nuværende opgavevaretagelse. Et kontrolbud sidestilles derimod med de tilbud, som andre aktører afgiver, og kan tage højde for eventuelle effektiviseringsgevinster i den fremtidige opgavevaretagelse. Der hersker dog en del begrebsforvirring, så det kan forekomme, at begrebet kontrolberegning bruges synonymt med kontrolbud. Konkurrenceudsættelse Konkurrence er et begreb, der fylder stadig mere i det offentlige. Konkurrenceudsættelse er en betegnelse for, når en offentlig institution vælger at teste til hvilken pris, den kan få løst en given opgave via et udbud. Begrebet bruges synonymt med udbud. Det betyder altså det samme, når din arbejdsgiver taler om at konkurrenceudsætte og om at udbyde en opgave. 12 Ordbog om udbud og udlicitering

13 Konkurrencepræget dialog er en fleksibel udbudsprocedure, der giver ordregiverne mulighed for at drøfte løsningen af en opgave med potentielle tilbudsgivere. Den konkurrenceprægede dialog er ikke særligt udbred og anvendes primært ved indgåelse af særligt komplekse kontrakter, hvor ordregiver har et behov for at inddrage potentielle leverandører forud for udbudsrunden. Konditionsmæssig At et tilbud er konditionsmæssigt betyder, at det lever op til alle ordregiverens betingelser og krav, som de er defineret i udbudsmaterialet. Hvis ordregiveren (den offentlige institution) eksempelvis har lagt vægt på, at tilbudsgiverne skal udføre opgaven på en bestemt måde, skal tilbudsgiverne efterleve dette i deres respektive tilbud, for at disse er konditionsmæssige. Derudover skal tilbuddene udformes i overensstemmelse med de mere formelle krav, som ordregiveren har stillet. Det kan for eksempel handle om tilbuddets opbygning, struktur og længde. Hvis et tilbud ikke er konditionsmæssigt, skal ordregiver som hovedregel afvise tilbuddet, hvormed det udgår af konkurrencen om at vinde opgaven. Det kan blive en bekostelig affære for ordregiver, hvis man tildeler en opgave til en tilbudsgivere, der har indleveret et ikke-konditionsmæssigt tilbud. I en konkret sag måtte ordregiver som følge af en dom fra Klagenævnet betale i erstatning til en tilbudsgiver, der havde klaget over, at ordregiver havde tildelt opgaven til en anden tilbudsgiver, som havde indgivet et ikke-konditionsmæssigt tilbud. Dette skyldes, at ordregiver herved forbrød sig mod det såkaldte ligebehandlingsprincip. Kontraktvilkår er de vilkår, som ordregiveren kræver, at ordremodtageren (den vindende tilbudsgiver) forpligter sig til at opfylde i forbindelse med udførelsen af den udbudte opgave. Kontraktvilkårene kan dreje sig om generelle juridiske forhold, som ikke varierer med kontraktgenstanden. Det kan for eksempel handle om vederlag og betalingsforpligtelser, sikkerhedsstillelse og forsikring, misligholdelsesbeføjelser og force majeure, som er forhold, der fremgår af de fleste kontrakter. Kontraktvilkårene kan også regulere andre forhold, for eksempel samvirke med underleverandører. Der kan eksempelvis være et krav om, at Ordbog om udbud og udlicitering 13

14 underleverandører skal godkendes af kommunen, og at disse skal være underlagt de samme kontraktvilkår som den vindende tilbudsgiver, som kommunen/ regionen har indgået kontrakten med. Kontraktvilkårene kan endvidere indeholde krav vedrørende sociale- og miljømæssige aspekter i forbindelse med et udbud. Det gælder for eksempel sociale klausuler indeholdende krav om beskæftigelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne, oprettelse af praktikpladser m.v. Kravspecifikation De krav, den offentlige institution fastlægger i udbudsmaterialet, og som definerer den offentlige institutions forventninger til den udbudte opgaves indhold, omfang, kvalitet m.v. L Licitation betyder grundlæggende det samme som udbud og anvendes i nogle sammenhænge fortsat. Det er dog særligt inden for bygge- og anlægssektoren, at begrebet fortsat finder anvendelse. At sende en opgave i licitation betyder altså det samme som at sende en opgave i udbud eller som at konkurrenceudsætte en opgave. Begrebet udlicitering udspringer netop af licitationsbegrebet. Ligebehandlingsprincippet Det er det grundlæggende princip i forbindelse med EU-udbud, at alle tilbudsgivere skal behandles lige. Der må ikke ske en forskelsbehandling på grund af nationalitet eller andre forhold. Ligebehandlingsprincippet indebærer således, at ordregiverens udvælgelse af tilbudsgivere og tilbud skal ske ud fra objektive og saglige kriterier, der anvendes konsekvent i forhold til alle tilbudsgivere. Det påhviler ordregiveren at være parat til at dokumentere, at ligebehandlingsprincippet er blevet overholdt. M Modtagelse af tilbud Der er relativt strenge regler for modtagelse af tilbud i forbindelse med udbud. Tilbud, der afleveres for sent, skal afvises som følge af EU s ligebehandlingsprincip. 14 Ordbog om udbud og udlicitering

15 O Offentlig-Privat Samarbejde (OPS) er en samlebetegnelse for forskellige samarbejdsformer mellem offentlige institutioner og private virksomheder. Mest kendt er Offentlig-Privat Partnerskab (OPP). Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) er en samlende betegnelse, der dækker over forskellige forpligtende samarbejder mellem offentlige og private parter. OPP kan udformes som en kontrakt eller et aktieselskab og bruges typisk ved større bygge- og anlægsprojekter, for eksempel en skole, et hospital eller en ny motorvej. Design, finansiering, byggeri, drift og vedligeholdelse udbydes som en samlet opgave ved et OPP-projekt. Det centrale ved OPP er, at parterne har et fælles ansvar over for projektet, og at OPP ofte er kendetegnet ved meget lange kontraktperioder på op til 30 år. OPP er i Storbritannien - hvor det er meget udbredt - blevet stærkt kritiseret for at være 1) meget dyrt, fordi den private lånefinansiering medfører en langt højere rentesats end ved offentlig finansiering og 2) risikabel, da den offentlige OPP-part typisk bærer den såkaldt efterspørgselsbetingede risiko alene. Det vil sige, at hvis der mod forventning alligevel ikke er elever til OPP-skolen eller ældre til OPP-plejecentret, så er det alene den offentlige OPP-parts problem. De hænger på kontrakten til kontraktudløb og risikerer altså at skulle betale mange år ud i fremtiden for noget, der måske ikke er brug for. Offentlig-Privat aktieselskab er en styreform under OPP, hvor en kommune danner et aktieselskab sammen med en privat virksomhed. Et offentlig-privat aktieselskab er en selvstændig juridisk enhed og altså ikke en del af den offentlige sektor. Et aktieselskab ledes af en bestyrelse, hvor medarbejderne har mulighed for at være repræsenteret. Flere kommuner har i løbet af de seneste godt ti år afprøvet denne samarbejdsform på en række forskellige områder. Det gælder opgaver lige fra linnedservice over madproduktion til løn- og pensionsadministration og byomdannelser. Kernen i denne samarbejdsform er, at en kommune går sammen med en eller flere private virksomheder om at etablere et selskab, der kan markeds- Ordbog om udbud og udlicitering 15

16 gøre og sælge kommunal knowhow - og samtidig få løst en række kommunale serviceopgaver. Der er altså tale om et selskab, der er oprettet med det formål at sælge produkter eller serviceydelser, der bygger på en viden oparbejdet i kommunen i forbindelse med løsningen af kommunale opgaver. Offentligt udbud er en udbudsform, hvor alle interesserede kan afgive tilbud på den udbudte opgave. Det er altså åbent for enhver interesseret tilbudsgiver at få adgang til udbudsmaterialet og afgive et tilbud på baggrund heraf. Ordregiver er betegnelsen for den offentlige institution, der udbyder en given opgave. Det kan være en kommune, en region eller en statslig arbejdsplads. De virksomheder, der byder på de udbudte opgaver, betegnes som tilbudsgivere. Offentlig-Privat Innovation (OPI) Hovedvægten er her lagt på udvikling og innovation af de opgaver, man samarbejder om. OPI kan omfatte ikke-kontraktligt samarbejde eller rene udviklingskontrakter, der ikke medfører udlicitering af driftsopgaver. Men innovation kan også indgå i en udlicitering, som i øvrigt bygger på funktionskrav eller på anden måde åbner op for forskellige opgaveløsninger. Når man taler om velfærdsinnovation, handler det om innovation af de serviceydelser, der bliver leveret fra den offentlige sektor. Outsourcing er et begreb, der primært anvendes i den private sektor, når et firma vælger at lade et andet firma stå for dele af sin produktion eller øvrige opgaveløsning. Af og til anvendes begrebet synonymt med udlicitering i det offentlige. P Partnering er en form for OPP, der især er brugt på vejområdet. Partnering er kendetegnet ved kontrakter, hvor den offentlige institution stiller krav til funktion i stedet for til, hvordan opgaven skal løses. Der er ofte tale om lange kontraktforhold på år. 16 Ordbog om udbud og udlicitering

17 Privatisering betyder, at en opgave totalt og permanent bliver overdraget til en privat leverandør. Herefter fastlægger virksomheden både produktets kvalitet, omfang, arbejdstilrettelæggelse, pris og finansiering. Ved en privatisering har den offentlige institution således ikke længere ansvaret for opgaven eller indflydelse på, om eller hvordan opgaven løses. Lovregulerede opgaver kan derfor typisk ikke privatiseres. Der findes to variationer af privatisering: Den ene kendes fra staten, der gennem 1990 erne blandt andet privatiserede TeleDanmark og Københavns Lufthavne og i kommunerne med privatiseringen af de kommunalt ejede elselskaber. Koncessioner og forpagtninger, for eksempel af en kiosk, er en anden variation af privatisering. Og det gælder eksempelvis også, når dagplejeren mere eller mindre frivilligt bliver privat og afregner direkte med sine brugere uden om kommunen og forpagtninger. Selskabsdannelsen på forsyningsområdet er også en privatisering i den forstand, at ansvaret for opgaverne ikke længere ligger i den offentlige institution. S Servicepartnerskaber er en særlig variation af offentlig-privat partnerskab, hvor hovedvægten er lagt på drift af serviceydelser - typisk velfærdsydelser - og ikke på en samlet pakke med både drifts- og anlægsopgaver tænkt sammen. Selvejende institutioner Mange selvejende institutioner er underlagt en driftsaftale/driftsoverenskomst med én bestemt kommune og er dermed reelt en del af den offentlige institution. Andre anvender kontraktlignende aftaler mellem kommune og institution. Når selvejende institutioner er en integreret del af en kommune, vil der ikke være tale om udlicitering. Og de vil ikke være omfattet af regler om udbud og konkurrence. I få tilfælde vil selvejende institutioner dog være så løsrevet fra kommunerne, at de vil høre ind under den brede definition af udlicitering. Ordbog om udbud og udlicitering 17

18 T Tilbudsgiver De virksomheder, der byder på de udbudte opgaver er tilbudsgivere. Tilbudsloven Indkøb af varer og tjenesteydelser for over kroner ligger under tærskelværdien for EU-udbud (på ca. 1,4 millioner kroner), men skal i henhold til den danske tilbudslov annonceres. For bygge- og anlægsprojekter er grænsen i henhold til tilbudsloven 3 millioner kroner. Annonceringsforpligtelsen for indkøb af varer og tjenesteydelser i henhold til tilbudsloven gælder altså for de opgaver, der anløber en værdi i intervallet mellem kroner og 1,4 millioner kroner. Annonceringsforpligtelsen betyder, at den offentlige institution skal offentliggøre en annonce, der som minimum indeholder følgende: En beskrivelse af opgaven Tildelingskriterier (ikke krav om vægtning eller prioritering) Eventuelle krav til tilbudsgiverne Kontaktoplysninger Tidsfrist. Kontrakter, der indgås af virksomheder, der er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, er ikke omfattet af annonceringspligten i tilbudsloven. Siden 1. april 2012 har offentlige institutioner (ordregivere), der annoncerer indkøb af varer og tjenesteydelser omfattet af tilbudsloven skulle offentliggøre deres annonce/indkøbsplan på udbud.dk. Offentlige institutioner kan ligeledes offentliggøre EU-udbud via udbud.dk ved at indsende udbudsbekendtgørelsen. Tildelingskriterier De kriterier, som ligger til grund for ordretildelingen (den offentlige institutions valg af leverandør). Den offentlige institution kan vælge mellem to forskellige tildelingskriterier: 1) Laveste pris eller 2) det økonomisk mest fordelagtige bud. Ved anvendelse af det førstnævnte kriterium, går ordren til den tilbudsgiver, som har afgivet der billigste tilbud. Ved anvendelse af kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud opstilles en række under- 18 Ordbog om udbud og udlicitering

19 kriterier, som lægges til grund i forbindelse med sammenligningen og vurderingen af tilbuddene. Dette sker ud fra en på forhånd defineret model for pointtildeling, der skal sikre størst mulig objektivitet i ordretildelingen. Det er i praksis vanskeligt at gøre processen fuldstændig objektiv, så det er vigtigt, at medarbejderrepræsentanter i udbudsgruppen i videst muligt omfang søger indflydelse på valg af leverandør, når de indkomne tilbud bliver gennemgået. Det gælder ikke mindst i forhold til at sikre, at kontrolbuddet får flest muligt point. Valg af tildelingskriterium skal oplyses af den offentlige institution allerede i udbudsmaterialet. Et tildelingskriterium er ikke det samme som et udvælgelseskriterium. U Udbudsregler Når en kommunalbestyrelsen vælger at udbyde et bestemt område, skal de overholde en række specifikke regler, der gælder for udbud. (Et udbud betyder, at en kommune skal give flere leverandører mulighed for at byde på en bestemt opgave. Det kan være rengøring på en kommunes skoler, snerydning etc.). Mange udbud i den offentlige sektor skal følge reglerne i EU-udbudsdirektivet. Det regelsæt omfatter tre typer opgaver, nemlig bygge- og anlægsopgaver, tjenesteydelses- og indkøbsopgaver. Der findes ligeledes regler om udbud i tilbudsloven og i et udbudsdirektiv for forsyningsområdet. Som eksempel på en bygge- og anlægsopgave kan nævnes opførelse af en svømmehal. Som eksempel på en tjenesteydelsesopgave kan nævnes rengøring på en skole. Udlicitering er, når en offentlig institution efter en udbudsrunde overdrager en ydelse/opgave, det kan for eksempel være rengøring af den offentlige institutions skoler, til en ekstern leverandør, der overtager driftsansvaret i kontraktperioden. Udvælgelseskriterier er kriterier for udvælgelse af hvilke tilbudsgivere, der kan komme i betragtning til en udbudt opgave. Kriterierne handler typ- Ordbog om udbud og udlicitering 19

20 isk om, at tilbudsgiver skal have en bestemt økonomisk og/eller teknisk/faglig formåen, der sikrer, at tilbudsgiveren (den potentielle leverandør) kan magte den opgave, der er i udbud. Vær opmærksom på, at udvælgelseskriterier anvendes forskelligt ved udbudsformerne begrænset udbud og offentligt udbud : Offentligt udbud: Ved et offentligt udbud gennemgår den offentlige institution, der udbyder opgaven, alle de indkomne tilbud i forhold til udvælgelseskriterierne. Det sker for at vurdere, om nogle af tilbudsgiverne på forhånd skal udelukkes fra konkurrencen. Alle tilbud, der opfylder udvælgelseskriterierne, skal vurderes. Begrænset udbud: Udvælgelseskriterier bruges her til såkaldt prækvalifikation. Dette sker ved, at den offentlige institution i udbudsbekendtgørelsen opstiller en række kriterier for hvem, der får mulighed for at deltage i udbuddet. De prækvalificerede tilbudsgivere - dem der lever op til de valgte udvælgelseskriterier - får altså adgang til udbudsmaterialet og dermed mulighed for at afgive tilbud på den udbudte opgave. Udbudskontrakt: Hvis en ekstern leverandør vinder et udbud, skal forholdet mellem udbyder (den offentlige institution) og leverandør beskrives i en udbudskontrakt. Udbudskontrakten vil normalt indgå som del af udbudsmaterialet, og den skal derfor være på plads inden udbuddet starter. En udbudskontrakt kan blandt andet stille krav til medarbejdervilkår samt til sociale klausuler. Det kan sikres, at virksomhedsoverdragelsesloven altid gælder. Det kan også sikres, at de berørte medarbejderes løn- og ansættelsesvilkår er sikret i hele kontraktperioden. Endelig kan der stilles krav til sociale klausuler hos den nye leverandør. Det kan for eksempel være et krav om at ansætte et bestemt antal medarbejdere på særlige vilkår eller at formulere en etnisk ligestillingspolitik. For så vidt angår arbejdsmiljøet har udbyder ansvar for, at der bliver taget hensyn til sikkerheden og sundheden ved opgavens udførelse. Derfor skal den offentlige institution specificere i udbudsmaterialet, hvilke krav man vil stille til arbejdsmiljøet. Det følger af bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet. 20 Ordbog om udbud og udlicitering

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver...

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge.

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge. Alternative tilbud o Alternative tilbud er hvis ordregiver i udbudsbekendtgørelsen har angivet, at der på nogle områder er frihed til, at tilbudsgiverne kan komme med løsninger, som afviger fra det ordregiveren

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde UDBUDSPOLITIK 2012 Indledning Langeland Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af tjenesteydelser og varer samt ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken udgør

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver... 4 Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet 1. Lovgrundlag for inddragelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Gentofte Kommunes Udbudspolitik

Gentofte Kommunes Udbudspolitik Gentofte Kommunes Udbudspolitik 1. Om udbudspolitikken Hensigten med Gentofte Kommunes udbudspolitik er at give borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over kommunalbestyrelsens holdninger

Læs mere

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken KORRIGERET UDBUDSANNONCE Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken Baggrund Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune har den 25. november 2010 besluttet, at udbyde driften

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014.

FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014. FOA Kampagne og Analyse Konkurrenceudsættelsesteamet 24. november 2014 Udbudsanalyse 2014 FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014. 287 udbud fra i alt 91 kommuner

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere