Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu"

Transkript

1 Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense

2 EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger Implementering Projektidentifikation Udbud Forundersøgelse 2 Garanteret drift Behovsanalyse, forhandling Forslag til energispare tiltag Verificering af data, Udbudsmateriale Projektering og udførelse M&V af energi besparelser Facilitator - ESCO 2

3 EPC processen Tidsforløb 3-6 måneder 2-4 måneder 4-6 måneder Projektidentifikation & indledende forhandling med bygherrens ledelse Indledende analyse teknisk og økonomisk feasibilityaf EPC projektet Beslutning om at bruge EPC Udbudsprocedurer Foreløbig teknisk potentiale Finansiering, lovmæssige rammer EPC kontrakt 2-6 måneder 1-2 måneder 6-20 år Installering & implementering af foranstaltninger Prøvedrift Garanteret drift Sanktioner, hvis manglende overholdelse Måling & Verificering Slutrapport med endelig balance 3

4 EPC processen Projektidentifikation Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger Projekt identifikation Udbud Forundersøgelse Implementering 4 Garanteret drift Behovsanalyse, forhandling Forslag til energispare tiltag Verificering af data, Udbudsmateriale Projektering og udførelse M&V af energi besparelser Facilitator - ESCO 4

5 1. EPC Projektidentifikation Behovsanalyse forud for igangsætning Den indledende identifikation af projektet foretages typisk af et ESCO eller af en EPC facilitator(uafhængig bygherrerådgiver) Klientens forventninger og behov bør vurderes grundigt fra starten af projektet Inden et EPC projekt igangsættes er det vigtigt at overveje om det er den rigtige løsning i forhold til den aktuelle situation, eller om et almindeligt udbud af energirenoveringsprojekter er at foretrække Forhold der skal tages i betragtning er bl.a. energiforbrug, volumen, og bygningsstandard. I kommuner anbefales en bygningsmasse på mindst m2

6 1. EPC Projektidentifikation Behovsanalyse forud for igangsætning En vigtig nøgle til succes er en motiveret og beslutningsdygtig klient, som: er i stand til at fremme udarbejdelsen og vedtagelsen af projektet; og som kan sikre adgang til nødvendig information og dokumentation samt samarbejde med relevante og ansvarlige personer Der må ikke være nogen formelle eller uformelle barrierer, der hindrer implementeringen af projektet (såsom f.eks. modstridende lovgivningsmæssige eller administrative barrierer) Klienten skal være klædt på fagligt og organisatorisk for at kunne give ESCO-leverandøren et tilstrækkeligt modspil Der skal være opbakning til projektet i organisationen, både blandt ledere og driftspersonale Der skal være klarhed: klar oversigt over hvilke ydelser der købes, klar opgavefordeling der ikke sår tvivl om de gensidige forpligtelser etc.

7 EPC processen Indledende analyse Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger Projekt identifikation Udbud Forundersøgelse Implementering 7 Garanteret drift Behovsanalyse, forhandling Forslag til energispare tiltag Verificering af data, Udbudsmateriale Projektering og udførelse M&V af energi besparelser Facilitator - ESCO 7

8 2. Indledende Analyse Fastlæggelse af projektomfang Den indledende behovsanalyse og forundersøgelsen skal give et overblik over potentialet i form af overblik over bygningsstandard og investeringsbehov Forundersøgelsen kan f.eks. være baseret på en gennemgang af et repræsentativt udsnit på 10% af den bygningsmasse der forventes omfattes af projektet Betingelser der bør opfyldes når elementerne i et fremtidigt EPC projekt skal identificeres: Bygninger: Det nuværende energiudstyr er forældet/nedslidt, ikke fungerende eller nye standarder skal nås (lovmæssige krav, komfort etc.) Det skal forventes, at bygningerne skal bruges i fremtiden

9 2. Indledende Analyse Indledende vurdering af bygningsmassen Den indledende analyse skal afdække om en bestemt bygningsmasse er egnet for et EPC projekt Datakilder: Energy audit kan være en primær kilde (hvis eksisterende) BBR oplysninger Dokumenter og kontrakter om levering af energi, energiledelse etc. Besøg/inspektion på stedet Oversigt over samtligemålere og målepunkter Forbrugsdata opgjort pr. måned, mindst 26 måneder tilbage og helst for 3 år Alle fakturaer fra forsyningsselskabet i perioden

10 2. Forundersøgelse Nødvendige informationer Driftsform og krav til driften Eksisterende kontrakter omkring energiledelse Klientens aktuelle interesse Feasibility: Besparelsespotentialet skal i kombination med finansieringsmulighederne og de relaterede transaktionsomkostninger give en fornuftig business case Rapportering: Beskrivelse af bygningsmasse, energiforbrug, forventede besparelsesprocenter ved renovering etc. 10

11 EPC processen Udbudsfasen Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger Projekt identifikation Udbud Forundersøgelse Implementering 11 Garanteret drift Behovsanalyse, forhandling Forslag til energispare tiltag Verificering af data, Udbudsmateriale Projektering og udførelse M&V af energi besparelser Facilitator - ESCO 11

12 3. EPC udbudsprocedurer Organisering af processen I den offentlige sektor, skal udbuddet gennemføres i overensstemmelse med den nationale lovgivning for offentlige udbud (baseret på EU Direktiv 2004/18/EC om offentlige indkøb og kontrakter) I den private sektor, er klienten ikke forpligtiget til at følge lovmæssige kravmen processen vil ofte være af lignende karakter som et offentligt udbud (muligvis i en forsimplet version) Der skal tages stilling til, hvorvidt en EPC-opgave, der i overvejende grad omfatter en bygge og anlægsopgave, er omfattet af Tilbudsloven (Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter) eller Udbudsdirektivet Afgørende herfor er tærskelværdien. Det er den samlede kontraktværdi, der skal anvendes 12

13 3. EPC udbudsprocedurer Valg af udbudsform EtEPC projekt vil typisk blive gennemført ved et begrænset udbud projekterne er normalt teknisk og økonomiske omfattende, og med en forholdsvis åben kravspecifikation stiller ekstra krav til tilbuds-giverne m.h.t. udarbejdelse af tilbud Udbud efter forhandling tager hensyn til de situationer, hvor et offentligt eller et begrænset udbud ikke kan tilfredsstille kravet om egnede tilbud Udbudsformen kan kun bruges i begrænset omfang, for eksempel, hvis man i forbindelse med et offentligt eller begrænset udbud kun har opnået såkaldte uantagelige tilbud Ved udbud efter forhandling kan udbyder tage direkte kontakt til en eller flere leverandører og forhandle sig frem til kontraktens vilkår og indhold om de tekniske, økonomiske og juridiske forhold 13

14 3. EPC udbudsprocedurer Valg af udbudsform EPC/ESCO Projekter er kendetegnet ved at de ofte indeholder en blanding af forskellige typer af udbudsleverancer (bygge/anlæg eller tjenesteydelser) Klientenskal derfor vurdere omfanget af hhv. bygge/anlægsdelen og tjenesteydelserne for at kunne vurdere kontraktens hovedbestand og dermed efter hvilke regler, udbuddet skal gennemføres Der skal endvidere tages stilling til, hvorvidt en EPC-opgave, der i overvejende grad omfatter en bygge og anlægsopgave, er omfattet af Tilbudsloven (Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter) eller Udbudsdirektivet Afgørende herfor er tærskelværdien. Det er den samlede kontraktværdi, der skal anvendes 14

15 3. EPC udbudsprocedurer Valg af udbudsform Udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse Her starter udbyderen med at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse Herefter er proceduren den samme som ved et begrænset udbud frem til det tidspunkt, hvor leverandørerne har afgivet tilbud Efter fristen for modtagelsen af tilbud, begynder udbyder at forhandle med tilbudsgiverne Proceduren kan bruges i fire forskellige situationer: 1. Hvis udbyder har modtaget ukonditionsmæssige eller uantagelige bud 2. Hvis det ikke er muligt at lave en prisfastsættelse af opgaven 3. Hvis kontrakten ikke kan specificeres på forhånd 4. Ved særlige bygge- og anlægskontrakter 15

16 3. EPC Procurement Procedure Negotiated procedure with a notice (2) Udbudsbekendtgørelse 5-10 ESCOer Interessetilkendegivelse fra ESCOer Prækvalifikation Invitation til at indsende et indledende tilbud Frigivelse af udbudsmateriale Udarbejdelse og indsendelse af indledende tilbud 3-5 ESCOer 2-3 ESCOer Udvalgt ESCO Evaluering af indledende tilbud Udvælgelse af ESCOer for videre forhandlinger Forhandlinger specifikation af tilbud Invitation til at indsende et endeligt tilbud Indsendelse af endelige tilbud Evaluering af endelige tilbud Indgåelse af EPC kontrakt EPC Kontract 16

17 3. EPC Udbudsprocessen Indhold af udbudsmaterialet- generelt Grundlæggende krav: Såsom minimumskrav til besparelser i energiforbrug/omkostninger Specifikation af obligatoriske og/eller anbefalede energisparetiltag Skal ESCOet tilvejebringe finansiering? Tidsfrist for udløb af EPC kontrakten Formelle udbudskrav Organisatoriske aspekter Opgavefordeling mellem ESCO og klient Aftalevilkår En præcis beskrivelse af de kontraktmæssige forhold

18 3.EPC Procurement Procedure Content of tender dossier - buildings Tekniske aspekter Beskrivelse af bygningerne Energistatistik (kopier af forbrugsafregninger m.v.) Beregningsmetode for baseline energiforbrug Driftsperioder, liste over udstyr,bygningsanvendelse, krav til bygningskomfort og indeklima (temperatur, ventilation etc.) En detaljeret beskrivelse af det eksisterende energisystem, herunder energiledelse

19 3. EPC Udbudsprocessen Tildelingskriterier Der skelnes mellem den laveste pris og det økonomisk mest fordelagtige tilbud Sidstnævnte vil typisk blive brugt, da det åbner mulighed for at andre forhold end pris kan indgå i vurderingen såsom f.eks.: Den tilbudte effekt på bygningsmassen, herunder garanterede besparelsespotentialer Deling af gevinst ved ekstra besparelser Kvalitet af løsningsbeskrivelsen Den tilbudte organisation Procesforløb, samarbejde og dialog (evne til at indgå i partnerskab) Hvad enten udbuddet gennemføres i overensstemmelse med udbudsdirektivets regler eller Tilbudsloven skal der ske en vægtning af kriterierne 19

20 3. EPC Udbudsprocessen Baseline beregning Baseline Er referenceværdierne for energiforbrug og driftsomkostninger Værdierne er graddagekorrigeret Metode for beregning af baseline energiforbrug En vigtig del af EPC kontrakten Er et nødvendigt grundlag til sammenligning af de indsendte tilbud Anvendes til beregning af baseline før implementering i henhold til en aftalt metodologi Anvendes igen efter implementering -energibesparelserne fastlægges ved at sammenligne baseline med de beregnede værdier af energiforbruget efter implementering (i henhold til metode specificeret i EPC kontrakten)

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Titel: Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Redaktion: Martin

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning Juni 2014 Foreløbig udgave Ved optagelse på www.retsinfo.dk er det versionen på Retsinfo,

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

ESCO. Udbudsvejledning

ESCO. Udbudsvejledning ESCO Udbudsvejledning Forord Indhold Denne ESCO-udbudsvejledning er udarbejdet af Dansk Erhverv, Brancheforeningen for Bygningsautomation, for at give offentlige bygherrer en guideline i, hvordan ESCO-projekter

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere