Danmark-Vissenbjerg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark-Vissenbjerg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 057-098447. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder"

Transkript

1 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: Danmark-Vissenbjerg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Odense Boligselskab afd. 17 co. H. Skjøde Knudsen A/S Overgade 20 Kontaktpunkt(er): Allan A. Kronborg 5492 Vissenbjerg DANMARK Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: H. Skjøde Knudsen A/S Overgade Vissenbjerg DANMARK Mailadresse: Internetadresse: I.2) I.3) I.4) Type ordregivende myndighed Andet: Almennyttig boligforening Hovedaktivitet Boliger og offentlige faciliteter Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) II.1.2) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Opførelse af 119 almennyttige ungdomsboliger i eksisterende bygninger på Odense Off. Slagtehuse. Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne 1/10

2 2/10 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) Bygge- og anlægsarbejder Udførelse Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Grønløkkevej 36, 5000 Odense C. NUTS-kode DK031 Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt Oplysninger om rammeaftale Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Odense Boligselskab har indgået aftale med H. Skjøde Knudsen A/S om køb af del nr. 3 af matr. nr. 1 qa Vestermarken, Odense Jorder inklusive opførelse af et nøglefærdigt byggeri bestående af indretning af almennyttige ungdomsboliger i et ca m² stort areal i den eksisterende bevaringsværdige hovedbygning og overdækkede boliggade. Aftalen er bekendtgjort i EU-tidende den 26. februar 2015, EUT 2015/S Der skal indrettes i alt 119 almennyttige ungdomsboliger fordelt på 4 forskellige typer. Det er et vilkår i henhold til disse aftaler, at H. Skjøde Knudsen A/S som udbudsfuldmægtig for Odense Boligselskab foretager udbuddet af bygge- og anlægsarbejderne forbundet med opførelsen af det nøglefærdige ungdomsboligbyggeri i henhold til udbudsdirektivet (2004/18EF). I forbindelse med ovennævnte byggeri udbydes derfor følgende stor- og fagentrepriser: 1) jord, kloak og belægninger 2) betonarbejder 3) murerarbejde (indvendige arbejder) 4) indvendig aptering tømrer/snedker 5) loftisoleringer 6) vinduer og døre (træ/alu) 7) vinduer (alu) 8) trægulve 9) tagdækning - banevarer 10) smedearbejder 11) smedearbejder - trapper 12) inventar 13) malerentreprise 14) VVS-entreprise 15) ventilationsentreprise 16) el-entreprise 17) hårde hvidevarer 18) udstyr vaskeri. Entrepriserne forventes udført i perioden til Mindre forskydning i opstarts- og færdiggørelsestidspunktet kan dog forekomme. CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej Delaftaler 2/10

3 3/10 II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej Kontraktens mængde eller omfang Samlet mængde eller omfang: DKK. Oplysninger om optioner Optioner: ja Beskrivelse af disse optioner: Udbuddet kan indeholde mindre optioner i form af tilvalgs- og fravalgsydelser. Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: nej Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Oplysninger om delaftaler Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Jord, kloak og belægninger Entreprisen omfatter kloakarbejder, jordarbejder, belægningsarbejder, gartnerarbejde , , , , Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Betonarbejder Entreprisen omfatter rand og punktfundamenter, terrændæk niveaufri adgange og grubber , , , , Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Murerarbejde (indvendige arbejder) Entreprisen omfatter støbning af beondæk incl. svalehaleplader, afretningslag, nye indvendige murhuller, tilmuring af gamle indvendige murhuller, reparation af lofter i boliggade, efterreparation af indvendigt murværk. 3/10

4 4/ , , , , , Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Indvendig aptering tømrer/snedker Entreprisen omfatter lette etagedæk, lette skillevægge, forsatsvægge, lofter/loftkonstruktioner, indvendige snedkerarbejder, hemse, trapper, depoter, samt levering og montering af indvendige døre inkl. besætninger og låse , , , , , , , , , Delaftale nr.: 5 Betegnelse: Loftisoleringer Entreprisen omfatter isoleringer af loftrum/tagrum , , , Delaftale nr.: 6 Betegnelse: Vinduer og døre (træ/alu) Entreprisen omfatter levering af træ/alu vinduer og døre , , , , Delaftale nr.: 7 Betegnelse: Vinduer (alu) Entreprisen omfatter levering og montering af aluminiumsvinduer. 4/10

5 5/ , , , , Delaftale nr.: 8 Betegnelse: Trægulve Entreprisen omfatter levering og montering af trægulve , , , , Delaftale nr.: 9 Betegnelse: Tagdækning - banevarer Entreprisen omfatter tagpapdækning, murkroneafslutninger og ovenlys , , , , Delaftale nr.: 10 Betegnelse: Smedearbejder Entreprisen omfatter levering og montering af konstruktionsstål , , , Delaftale nr.: 11 Betegnelse: Smedearbejder trapper Enterprisen omfatter levering og montering af trapper og reposer. 5/10

6 6/ , , , Delaftale nr.: 12 Betegnelse: Inventar Entreprisen omfatter levering og montering af køkken- og badinventar , , , , , Delaftale nr.: 13 Betegnelse: Malerentreprise Entreprisen omfatter indvendige og udvendige malearbejder samt slutrengøring , , , , Delaftale nr.: 14 Betegnelse: VVS-entreprise Entreprisen omfatter afløb og sanitet, vandinstallationer og varmeinstallationer , , , , , , Delaftale nr.: 15 Betegnelse: Ventilationsentreprise Entreprisen omfatter ventilationsanlæg centralt og decentralt, emhætter, teknisk isolering af ventilationsrør samt CTS anlæg. 6/10

7 7/ , , , , , Delaftale nr.: 16 Betegnelse: El-entreprise Entreprisen omfatter stærkstrømsinstallationer, svagstrømsinstallationer, tilslutning af hårde hvidevarer, nød- og panikbelysning, ABA, ABV, panikbelysning , , , , , , Delaftale nr.: 17 Betegnelse: Hårde hvidevarer Entreprisen omfatter levering og tilslutning af ovn og kogeplader, køle/fryseskabe , , , , , , Delaftale nr.: 18 Betegnelse: Udstyr vaskeri Entreprisen omfatter levering og tilslutning af industrivaskemaskiner og industritørretumblere , , , , , Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) III.1.2) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Der skal stilles sikkerhed i henhold til AB92 6 med de præciseringer, der fremgår af udbudsmaterialet. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: 7/10

8 8/10 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) Betaling i henhold til AB De nærmere vilkår fremgår af udbudsmaterialet. Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtig, som ordregiver med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftale med. Andre særlige vilkår Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja Beskrivelse af de særlige vilkår: Udbudsmaterialet vil indeholde et krav om anvendelse af arbejdsklausuler, jf. ILO konvention nr. 94 om brug af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr af Betingelser for deltagelse De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Firmanavn, adresse, CVR-nr., tlf. nr. og adresse samt kontaktperson for ansøgningen. 2) Tro og love-erklæring i henhold til implementeringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 712 af ), hvoraf fremgår, at ansøgeren ikke befinder sig i de i direktivet af 2004/18/EF (udbudsdirektivet) art. 45, stk. 1 og stk. 2, litra a, b, c, e og f anførte udelukkelsesgrunde. 3) Tro og love-erklærling vedrørende ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af ) Såfremt ansøgning indleveres af et konsortium, skal ansøgningen indeholde en erklæring om direkte ubegrænset solidarisk hæftelse mellem alle deltagerne i konsortiet samt bemyndigelse til en deltager i konsortiet til ubegrænset at kunne forpligtige de øvrige medlemmer af konsortiet ved sin underskrift. De i punkt III.2.1) til punkt III.2.3) krævede oplysninger skal desuden vedlægges for samtlige konsortiedeltageres vedkommende. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsortiedeltagers vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysningerne kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen. 5) I det omfang at ansøgeren ønsker, at der skal lægges vægt på underentreprenørers økomomiske eller tekniske kapacitet ved prækvalifikationsvurderingen, skal ansøgningen vedlægges erklæring om, at underentreprenøren stiller sin økonomiske eller tekniske kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med entreprisens udførelse. Ansøgningen skal desuden vedlægges de i udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.1) (personlige forhold), punkt III.2.2) (økonomisk kapacitet) og punkt III.2.3) (teknisk kapacitet) krævede oplysninger for sådan underentreprenørers vedkommende. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en underentreprenørs vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysninger kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen. Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 6) Revideret og godkendt årsregnskab for de seneste 3 regnskabsår. Alternativt en revisorattesteret erklæring med oplysning om ansøgers økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat efter skat, balance og egenkapital. Virksomheder, der ikke har eksisteret i 3 regnskabsår, skal vedlægge aflagt (e) regnskab(er). Har virksomheden ikke aflagt årsregnskab, skal virksomheden sandsynliggøre sin økonomiske og finansielle kapacitet på anden vis. Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 8/10

9 9/10 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 7) Beskrivelse af ansøgers referencer for løsning af renoveringsopgaver og lignende opgaver. Beskrivelsen bør angive opgavens størrelse (entreprisesum), fokusområde, beskrivelse af ansøgers egne ydelser samt udførselsperiode (dato). 8) Virksomheder, der er momsregistrerede i Danmark, skal aflevere nøgletal (maksimalt 3 faktablade)/ karakterbog for tidligere udførte byggeopgaver, jf. 7 i bekendtgørelse nr. 675 af om nøgletal for alment byggeri mv. Hvis ansøger ikke er i besiddelse af nøgletal, beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, eller ansøger ikke er momsregistreret i Danmark, skal ansøger aflevere tilsvarende oplysinger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 5. Tilsvarende oplysninger skal være være attesteret af en uvildig tredjemand. Bygherren betragtes i den forbindelse ikke som en uvildig tredjemand. Tilsvarende oplysninger omfatter oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, herunder A) udtalelser fra kunder vedrørende 1) tidsfrister, 2) mangler og 3) kundetilfredshed. B) ansøgers opgørelse af arbejdsulykker. Yderligere information og vejledning om nøgletal kan findes på I det omfang ansøgningen ikke er vedlagt nøgletal eller tilsvarende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed og udvælgelsen af tilbudsgivere. Oplysning om reserverede kontrakter Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter Oplysninger om en bestemt profession Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) Type procedure Begrænset Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage Forventet antal økonomiske aktører: 5 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Der vil blive prækvalificeret 5 virksomheder til at afgive tilbud. Ved udvælgelsen blandt de ansøgere/virksomheder, der utvivlsomt har den tilstrækkelige økonomiske og tekniske kapacitet (formåen), vil ordregiver vælge de 5 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave og ønsket om optimal konkurrence har den bedste økonomi, jf. punkt III.2.2) og den bedste tekniske kapacitet, jf. punkt III.2.3) med hovedvægt på den tekniske kapacitet. Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen Tildelingskriterier Tildelingskriterier Laveste pris Oplysninger om elektronisk auktion Administrative oplysninger Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse :00 9/10

10 10/10 IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse dansk. Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud Åbning af bud Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej Yderligere oplysninger Anmodning om prækvalifikation skal sendes digitalt pr. til jf. også bilag A, pkt. III). Klageprocedurer Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé København Ø DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over prækvalifikationen skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor udbudsbekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand-still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på DKK. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: /10

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:148788-2015:text:da:html Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433246-2013:text:da:html Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Stengade 59 By: Helsingør Postnummer: 3000 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Stengade 59 By: Helsingør Postnummer: 3000 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere