Retningslinjer for Indkøb og Udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for Indkøb og Udbud"

Transkript

1 Retningslinjer for Indkøb og Udbud juni 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning EU s Udbudsdirektivet Tilbudsloven, afsnit I Tilbudsloven, afsnit II Fællesskabsretten Retspraksis Kommunale indkøbssamarbejder Forsyningsvirksomhedsdirektivet Kontraktværdi Kommunen som ordregivende myndighed Varekøb og tjenesteydelser Tilrettelæggelse af udbud Ansvar Projektplan Inddragelse af eksterne parter Sagsstyring Økonomiske konsekvenser Udbudsmaterialet Udbudsmaterialets indhold Bekendtgørelse og annoncering Generelle betingelser Kravspecifikation Kontrakten Bilag Standardvilkår Udbudsformer Udvælgelse Tildeling Mindstekrav Egnethed E-handel Kontraktstyring Hvad er kontraktstyring Ansvar Udfærdigelse og opbevaring Råd og vejledning Retningslinjer for Indkøb og Udbud Side 2 af 14

3 Indledning Disse retningslinjer ligger i naturlig forlængelse af kommunens indkøbs- og udbudspolitik og skal ses som et værktøj, der kan bruges, når man skal udbyde en anskaffelse. Retningslinjerne består af to dele, hvor den ene beskriver det lovgrundlag kommunens indkøb er underlagt, mens den anden beskriver den proces, der skal anvendes ved udbud. Retningslinjerne er samtidig et forsøg på at skitsere udbuddet, som en handlemulighed, der nok kræver administrative ressourcer, men samtidig indeholder nogle økonomiske og styringsmæssige fordele. 1. Lovgivning Kommunens indkøb er omfattet af en række love og processuelle regler. Kommunen skal sørge for, at disse love og regler altid følges. Nedenfor gennemgås de vigtigste love. 1.1 EU s Udbudsdirektivet Som offentlig myndighed er kommunen underlagt Rådets Direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004, i daglig tale kaldet Udbudsdirektivet. Direktivets formål er at sikre fri og lige konkurrence. Direktivet bygger derfor på principper om ikke-diskrimination, ligebehandling, proportionalitet og gennemsigtighed. Disse principper er ikke ukendte for en kommune, da principperne er hjørnestenen i al offentligt forvaltning. Udbudsdirektivet handler alene om, hvordan der købes ind. Dvs., at direktivet ikke regulerer, hvem der købes hos, eller hvad der købes. Udbudsdirektivet gælder for alle anskaffelser, der overstiger de såkaldte tærskelværdier, som fastsættes af EU med to års mellemrum. I 2012 og 2013 er tærskelværdierne: Varekøb Tjenesteydelser Bygge- og anlægsopgaver kr kr kr. Tærskelværdierne knytter sig til kontraktværdien (se nedenfor), dvs. den forventede omkostning ved anskaffelsen. For varekøb og tjenesteydelser skal kontraktværdien opgøres over en 4 årig periode. 1.2 Tilbudsloven, afsnit I Som offentlig myndighed er kommunen underlagt Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren af 18. maj 2005, i daglig tale kaldet Tilbudsloven. Tilbudsloven har principielt det samme formål som Udbudsdirektivet. Dvs., at loven skal sikre lige og fri konkurrence om offentlige bygge- og anlægsopgaver. Samtidig svarer mange af de processuelle regler i tilbudsloven til reglerne i Udbudsdirektivet. Tilbudsloven gælder for alle bygge- anlægsopgaver, som økonomisk ligger under tærskelværdien i Udbudsdirektivet. Ved opgaver der økonomisk ligger mellem tærskelværdien og 3 mio. kr. skal kommunen gennemføre et udbud, i henhold til reglerne i tilbudsloven. Retningslinjer for Indkøb og Udbud Side 3 af 14

4 Mellem 3 mio. kr. og kr. kan der indhentes underhåndsbud. Indenfor dette spænd kan kommunen kontakte 3 eller 4 leverandører og bede dem om tilbud uden at gennemføre et egentlig udbud. Der er dog nogle minimumsregler for proceduren ved underhåndsbud. Tilbudsloven har en nedre grænse på kr. Under denne grænse er kommunen ikke bundet af lovens regler. 1.3 Tilbudsloven, afsnit II Den 1. juli 2007 blev tilbudsloven udvidet med et afsnit om indkøb af varer og tjenesteydelser. Lovændringen er en udvidelse af kommunen udbudsforpligtelse. Loven fastsætter således, at kommunens ønske om indkøb af varer og tjenesteydelser med en værdi mellem kr. og tærskelværdierne skal offentliggøres før der indgås aftale. Forpligtelsen til offentliggørelse (annoncering) er relativ åben. Således er forpligtelsen løftet, hvis blot indkøbet offentliggøres på kommunens hjemmeside. Loven indeholder derudover en række formelle krav, der svarer til Udbudsdirektivets krav (se afsnit 5.2). Fra og med 1. januar 2013 omfatter tilbudslover ikke længere de såkaldte Bilag IIB ydelser. Det drejer sig f.eks. om ydelser på det sociale område. 1.4 Fællesskabsretten Fællesskabsretten er samlebetegnelsen for de traktater og direktiver, som Danmark har tiltrådt i forbindelse med vores medlemskab af EU. For indkøbsområdet betyder dette, at kommunen uanset tærskelværdierne altid har en forpligtelse til at sikre fri og lige konkurrence. Dette gælder principielt også ved anskaffelser under kr. 1.5 Retspraksis De ovennævnte love er alle rammelove. Dette har gennem tiden ført til mange tvister omkring konkrete udbudsforretninger, hvilket igen har medført en ganske omfattende retspraksis. På udbudsområdet anvendes retspraksis flittigt, når der behandles klager fra private firmaer over offentlige udbydere. Indkøbsteamet kan altid vejlede om gældende love og regler. Teamet kan endvidere rådgive om mulighederne indenfor lovens rammer ved konkrete anskaffelser. 1.6 Kommunale indkøbssamarbejder Ved nogle anskaffelser kan kommunen med fordel foretage indkøbene sammen med andre kommuner eller bruge rammeaftaler under Staten og Kommunernes Indkøbsservice(SKI). Det vil typisk være tilfældet ved varekøb, hvor de kvalitative krav ikke er specifikke for kommunen, og hvor volumen er afgørende for de opnåelige priser og aftaleforhold i øvrigt. Derudover er kommunen en del af Indkøbsfællesskab Nordsjælland, som består af Allerød, Ballerup, Bornholm, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. Retningslinjer for Indkøb og Udbud Side 4 af 14

5 Brugen af kommunale indkøbssamarbejder vurderes af indkøbsteamet fra sag til sag. 1.7 Forsyningsvirksomhedsdirektivet I nogle sammenhænge er kommunen underlagt Rådets Direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004, i daglig tale kaldet Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Direktivet gælder særligt for selskaberne under Egedal Forsyning A/S. Indkøbstemaet vurderer om en konkret opgave er omfattet af dette direktiv. 2. Kontraktværdi Indkøbets økonomiske omfang skal sammenholdes med de forskellige tærskelværdier, og afgør dermed hvilket regelsæt for udbud, der skal følges. Det økonomiske omfang kaldes også kontraktværdien. Beregningen af kontraktværdien er afhængig af, om indkøbet er en enkeltstående anskaffelse eller gentagne anskaffelser. Et eksempel på en enkeltstående anskaffelse kunne være bygherrerådgivning. Her er ydelsen knyttet til en konkret opgave, f.eks. bygning af en daginstitution. I dette tilfælde fastsættes kontraktværdien som det forventede vederlag til al rådgivning forbundet med opgaven. Et eksempel på gentagne anskaffelser kunne være pc ere og edb-skærme. Her vil kommunen hvert år have brug for at købe et antal pc ere og edb-skærme. I dette tilfælde bestemmes kontraktværdien som de forventede indkøb i en firårig periode. 2.1 Kommunen som ordregivende myndighed I juridisk forstand opfattes kommunen som én samlet ordregiver. Det har én meget afgørende konsekvens for beregningen af kontraktværdier. Uanset princippet om totalrammestyring er det altid kommunens samlede behov, der er styrende for kontraktens værdi. Et eksempel kunne være 10 folkeskoler. Hver skole køber inventar for kr. om året. Isoleret set er den enkelte skoles indkøb således langt fra tærskelværdien på ca. 1,5 mio. kr. Da beregningen af kontraktværdien er baseret på kommunens samlede behov set over fire år, bliver den konkrete kontraktværdi ca. 1,6 mio. kr. (10 skoler x kr. x fire år). Det har den konsekvens, at den enkelte skoles indkøb formelt skal følge reglerne i Udbudsdirektivet. Dette forhold er samtidig én af flere årsager til, at kommunen foretager samlede udbud. Såfremt der indgås decentrale aftaler om indkøb af vare og/eller tjenesteydelser, skal Indkøbsteamet altid kontaktes med henblik på beregning af kontraktværdien. 2.2 Varekøb og tjenesteydelser Nogle indkøb består både af varekøb og tjenesteydelser. I disse situationer er det opgavens samlede økonomi, der skal lægges til grund for beregning af kontraktværdien. Retningslinjer for Indkøb og Udbud Side 5 af 14

6 Særligt skal man være opmærksom på situationer, hvor man køber en vare og samtidig køber en tjenesteydelse i form af serviceaftaler. Det kunne f.eks. være køb af et edb-program. Her beregnes kontraktværdien som selve prisen for programmet sammenlagt med prisen for den løbende vedligeholdelses- og serviceaftale set over fire år. 3. Tilrettelæggelse af udbud Gennemførelse af et udbud kræver en stor mængde informationer og involverer naturligt mange forskellige parter. Tilrettelæggelsen af kommunens udbud er derfor baseret på almindelig projektstyring. 3.1 Ansvar Det overordnede ansvar for gennemførelse af udbuddet ligger på direktørniveau. Placeringen af ansvaret følger den udbudte genstands placering i budgettet. Det faglige og økonomiske ansvar for udbuddet er placeret hos den relevante centerchef, mens det udbudstekniske ansvar er placeret hos indkøbschefen. 3.2 Projektplan For alle udbud udarbejder Indkøbsteamet et forslag til projektplan, som skal godkendes af den relevante centerchef forud for projektstart. Projektplanen er baseret på udbuddets bagkant, dvs., det tidspunkt hvor udbuddet senest skal være afsluttet og en ny kontrakt være indgået. Ud fra denne bagkant regner projektplanen baglæns og fastsætter de milepæle i form af datoer, som ligger i det konkrete udbud. Projektplanen tager højde for eventuelle politiske forelæggelser og de forelæggelser i MED strukturen, som måtte være nødvendige. Politiske forelæggelser besluttes af det ansvarlige center, mens forelæggelser i MED strukturen følger de personalepolitiske retningslinjer. Indkøbsteamet har ansvaret for, at projektplanen overholder de forskellige krav til tidsfrister, som ligger i den lov, der regulerer udbuddet. 3.3 Inddragelse af eksterne parter I forbindelse med udarbejdelsen af projektplanen skal den fagligt ansvarlige og indkøbsteamet tage stilling til eventuelle inddragelser af eksterne parter. Det kan f.eks. være brugerråd, forældrebestyrelser, brugergrupper o. lign. Det skal afgøres for hvert enkelt udbud, hvad inddragelsen omfatter, herunder tidsterminerne forbundet med inddragelsen. Den eksterne part kan ikke gives direkte indflydelse på udbuddets udformning og gennemførelse. Administrationen har dog pligt til at forelægge alle udtalelser fra den eksterne part enten i Direktion eller for det politiske niveau. Retningslinjer for Indkøb og Udbud Side 6 af 14

7 3.4 Sagsstyring Alle udbud oprettes som selvstændige sager i Acadre. Her placeres alt materiale, herunder interne mails og notater. Frem til udbuddets afslutning, dvs., ved indgåelse af kontrakt er sagen åben for den fagligt ansvarlige. Ved kontraktens indgåelse oprettes en sag i Acadre, der dækker det løbende samarbejde med den valgte leverandør. Sagen placeres hos den leder, der har det daglige budgetansvar for kontrakten. Sagens acadre nummer bruges ligeledes i kommunens E-handselssystem, som er en del af kommunens økonomisystem. 3.5 Økonomiske konsekvenser Alle udbud har en økonomisk konsekvens. Det betyder, at der efter et udbud skal tages stilling til finansieringen af både mindre- og merudgifter. Centerchefen er ansvarlig for fremskaffelse af de økonomiske data, som ligger til grund for udbuddet. Det kan f.eks. være statistik, som viser priser og forbrug for det der udbydes. Efter afslutningen af udbuddet udarbejder Indkøbsteamet et notat til den ansvarlige direktør og den ansvarlige centerchef. Her redegøres for de forventede økonomiske konsekvenser af udbuddet. Direktøren og centerchefen er ansvarlige for udmøntningen af udbuddets økonomiske konsekvens. Som hovedregel skal mindreudgifter opnået ved udbud tilgå likvide aktiver. Såfremt hovedreglen ønskes fraveget, skal sagen forelægges Direktionen. 4. Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet er grundlaget for et hvert udbud. Det er her kommunen beskriver omfanget og indholdet af de ydelser, der skal leveres. Udbudsmaterialet er en integreret del af den samlede aftale med leverandøren, og har dermed en juridisk funktion som grundlag for afgørelse af eventuelle uoverensstemmelser mellem leverandøren og kommunen om det, der skal leveres. Udbudsmaterialet giver nogle muligheder og nogle begrænsninger. Mulighederne kan kort beskrives som en mulighed for definition og operationalisering af serviceniveauer. Begrænsningerne ligger i, at kommunen er bundet af indholdet, fra det tidspunkt hvor materialet offentliggøres. Populært sagt kan kommunen ikke efterfølgende stille nye krav eller ændre kravene uden økonomisk konsekvens. 4.1 Udbudsmaterialets indhold Udbudsmaterialet skal give et letforståeligt og entydigt billede af, hvad det private firma skal afgive tilbud på. Ligesom materialet skal kunne anvendes af kommunen som styringsredskab i den efterfølgende kontraktperiode. Udbudsmaterialet består altid af følgende fem hoveddele: Bekendtgørelse/annonce Generelle betingelser Kravspecifikationer Kontrakt Retningslinjer for Indkøb og Udbud Side 7 af 14

8 Bilag 4.2 Bekendtgørelse og annoncering Et udbud starter altid med en offentliggørelse af kommunens behov for det konkrete køb. Ved EU udbud er der en række formkrav som skal overholdes. EU udbud skal altid offentliggøres i EU Tidende. Ved nationale udbud er der ingen formkrav, udbuddene skal blot annonceres på statens hjemmeside (www.udbud.dk), samt på Kommunens hjemmeside (www.egedalkommune.dk). Når kommunen udbyder en konkret anskaffelse, ønsker man naturligt at tiltrække så mange og så gode tilbudsgivere som muligt. Det er derfor vigtigt, at offentliggørelsen sker i medier, der når de relevante tilbudsgivere. Det kan f.eks. være fag- og brancheblade. Det er samtidig vigtigt, at offentliggørelsen indeholder tilstrækkeligt med information til, at de potentielle tilbudsgivere får et realistisk billede af kommunens behov, leveringstidspunkt og forventede økonomi. Alle udbud skal annonceres på kommunens hjemmeside og i lokale medier, hvis det er relevant i det aktuelle udbud. Kommunen vil sørge for, at relevante firmaer i nærområdet bliver gjort opmærksomme på relevante udbud. Ved EU udbud udarbejder Indkøbsteamet den formelle bekendtgørelse. Derudover udarbejder teamet forslag til yderligere annoncering samt forslag til indrykning. Eventuelle omkostninger forbundet ved annonceringen betales af det pågældende center. 4.3 Generelle betingelser De generelle betingelser (tilbudsbrevet ved bygge- og anlægsopgaver) skal beskrive de formalia, som kommunen kræver overholdt af firmaer, der byder på opgaven. Det drejer sig typisk om tilbudsfrist, tidspunkt for spørgsmål, besigtigelser, forventet kontraktstart m.m. Ved udbud med naturlige geografiske karakteristika, vil kommunen opdele det udbudte i delentrepriser, således at også mindre firmaer vil kunne byde på opgaverne. Det centrale i de generelle betingelser er de såkaldte tildelingskriterier. Ved alle udbud skal kommunen sikre gennemsigtighed forstået således, at potentielle tilbudsgivere ud af udbudsmaterialet kan se, hvad der konkurreres på. Kravet om tildelingskriterier kan forekomme som en begrænsning for kommunen, men indeholder reelt en række fordele. For det første har kommunen en interesse i at de indkomne tilbud er sammenlignelige, dvs. at tilbudsgivernes priser reelt dækker de samme ting. For det andet minimerer gennemsigtige og gennemarbejdede kriterier risikoen for efterfølgende klagesager fra forsmåede tilbudsgivere. Indkøbsteamet har ansvaret for udarbejdelsen af de generelle betingelser ved indkøb af varer og tjenesteydelser. For så vidt angår tildelingskriterier, sker udarbejdelsen på baggrund af beslutning i det ansvarlige center. 4.4 Kravspecifikation Kravspecifikationen indeholder alle de krav kommunen stiller til den ydelse, der skal leveres. Firkantet sagt får kommunen kun det, der står i udbudsmaterialet. Retningslinjer for Indkøb og Udbud Side 8 af 14

9 Kravene skal også omfatte måden den pågældende ydelse leveres på. Det kan f.eks. være præcise leveringssteder og leveringstidspunkter. Der gives ingen facitliste til, hvordan en kravspecifikation skal opbygges. Der er dog en række tommelfingerregler, som bør overholdes. Kravene skal beskrive eventuelle politisk fastsatte standarder og/eller serviceniveauer. Det kan være målsætninger fra budgettet eller andre politiske beslutninger. I nogle sager vil der kunne opstå behov for en politisk forelæggelse af konkrete krav. Kravene skal beskrive almindeligt accepterede faglige standarder for området. Et eksempel er økonomaforeningens standarder for ernæringsfordeling til ældre. Kravene skal beskrive eksisterende arbejdsgange forbundet med leveringen. Det kan f.eks. være skolemælk, der skal stilles i et bestemt rum på et bestemt tidspunkt. Kravene til bestemte arbejdsgange bør ikke være for snævre. Nogle gange vil en ekstern leverandør kunne komme med forslag til nye arbejdsgange, der faktisk er mere hensigtsmæssige, hvilket kommunen naturligvis bør udnytte. Kravene skal beskrive alle de former for samarbejde kommunen vil have med leverandøren i kontraktens løbetid, f.eks. løbende statistikker eller krav om jævnlige møder. Kravene skal være målbare. Dvs., at den der modtager ydelsen, skal kunne måle om kommunen rent faktisk har fået det, der er bestilt. Kravene skal være forståelige. I faglige miljøer udvikler der sig naturligt en jargon og en indforståethed, der på papir kan være vanskelig at forstå udenfor miljøet. Ansvaret for kravspecifikationen ligger hos det faglige center. Indkøbsteamet kan rådgive og vejlede i forbindelse med udformningen af de konkrete krav, herunder sikre målbarheden. Indkøbsteamet kan endvidere komme med forslag til konkrete krav, hvis centret måtte ønske dette. 4.5 Kontrakten Der skal skelnes mellem kontrakt og kontraktgrundlag. Det sidste er den samlede mængde af dokumenter, som indgår i udbuddet. Dvs., de dokumenter der har været offentliggjort i forbindelse med udbuddets gennemførelse. Derudover kan kontraktgrundlaget løbende blive udvidet efterhånden som kontraktperioden skrider frem. Et typisk eksempel er referater fra møder mellem kommunen og leverandøren, hvis der i disse træffes praktiske eller principielle beslutninger med relevans for samarbejdet. Selve kontrakten er hoveddokumentet i kontraktgrundlaget. Kontraktens hovedformål er således at regulere samarbejdet mellem leverandøren og kommunen i de situationer, hvor der opstår problemer. Kontrakten skal derfor afspejle de risici, der er forbundet med den konkrete levering. Kontraktens bestemmelser skal særligt sikre følgende 3 områder: Forsikringer og sikkerhedsstillelse Opsigelse og ophør Misligholdelse Retningslinjer for Indkøb og Udbud Side 9 af 14

10 Kommunen skal sikre, at leverandøren har tegnet og i kontraktperioden opretholder alle lovpligtige forsikringer. Det skal endvidere vurderes, hvor store skadessummer kommunen vil kræve i det enkelte kontraktforhold. F.eks. vil krav til dækning af personskader være større for en leverandør, der kører med skolebørn end til en leverandør af kontorinventar. Kommunen skal som hovedregel kræve sikkerhedsstillelse af alle leverandører. Sikkerhedsstillelsen skal ske i form af en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti. Garantiens størrelse skal afpasses opgaven, men bør typisk svare til mellem 1 og 3 måneders vederlag. Kommunen skal sikre, at kontrakten kan opsiges. Som hovedregel skal kontrakten være uopsigelig fra leverandørens side, mens kommunen skal opsige denne med et varsel, der afpasses opgavens art. I forbindelse med kontraktens ophør, skal leverandøren deltage aktivt ved overdragelse af opgaven til anden leverandør eller til kommunen. Kommunen skal sikre, at kontrakten og/eller kontraktgrundlaget indeholder specifikke angivelser af, hvad der opfattes som misligholdelse, herunder væsentlig misligholdelse. Ved alle kontrakter skal det aktivt vurderes, hvilke svigt der er uacceptable for kommunen. Kontrakten skal samtidig udtømmende beskrive den procedure, der skal følges ved misligholdelser, dvs., regler for fremsendelse af påkrav, udbedringer m.m. Indkøbsteamet har ansvaret for udarbejdelsen af kontrakten ved indkøb af varer og tjenesteydelser. Teamet sørger samtidig for parternes underskrift og opbevarer altid originalkontrakten. En kopi sendes til den, der har budgetansvaret for den pågældende opgave. 4.6 Bilag I princippet kan kommunen vedlægge et ubegrænset antal bilag. Af hensyn til tilbudsgiverne, bør mængden af bilag overvejes nøje. Ofte vil mange bilag indeholde en begrænset mængde relevante oplysninger, der i de fleste tilfælde med fordel kan skrives i kravspecifikationerne. Ved alle udbud lægges et antal standardblanketter, f.eks. Tro og Love Erklæring om ikke betalt forfalden gæld til det offentlige. Derudover vedlægges typisk prisskemaer, personaleoplysninger og andet statistisk materiale. Mængden og indholdet af bilagene aftales fra sag til sag mellem det ansvarlige center og Indkøbsteamet. 4.7 Standardvilkår Som hovedregel accepterer kommunen aldrig leverandørers standardvilkår. Det skyldes, at disse standardvilkår sjældent er til gunst for kommunen, men i stedet begrænser leverandørens ansvar. Såfremt en decentral enhed indgår aftaler, der ikke er omfattet af disse retningslinjer, bør lederen sende aftalegrundlaget til Indkøbsteamet, eller det juridiske team i borgmestersekretariatet, før aftalen underskrives. Hermed sikres, at kommunen ikke bliver forpligtet på urimelige vilkår, eller på vilkår som påfører kommunen unødig risiko. Retningslinjer for Indkøb og Udbud Side 10 af 14

11 5. Udbudsformer Udbud kan gennemføres på én af to måder. Den ene er det offentlige udbud, hvor alle interesserede firmaer kan afgive tilbud. Den anden er det begrænsede udbud, hvor kommunen ud fra nogle fastsatte kriterier udvælger et antal firmaer til at afgive tilbud. De to former skal anvendes uanset lovgrundlaget for udbuddet. Ved EU udbud og ved udbud efter tilbudsloven, er der knyttet en række processuelle krav til de to former, mens kommunen ved nationale udbud kan anvende de to former mere frit. Det begrænsede udbud består af to faser. Den første er udvælgelsesfasen, også kaldet prækvalifikationen, hvor kommunen finder frem til de firmaer, som skal afgive tilbud. Den anden fase er selve tilbudsfasen, hvor firmaerne får udbudsmaterialet og herefter afgiver tilbud. Det offentlige udbud indeholder kun tilbudsfasen. Der gives ingen regler for, hvornår den ene form bør vælges frem for den anden. Tommelfingerreglen er, at det begrænsede udbud er særligt velegnet, når kommunen udbyder på markeder med relativt mange firmaer, f.eks. ved udbud af rengøring. 5.1 Udvælgelse Ved begrænsede udbud foretager kommunen en udvælgelse af de firmaer, som skal afgive tilbud. Udvælgelsen skal ske med baggrund i faste kriterier, som kommunen offentliggør i forbindelse med udbuddets annoncering. Udvælgelseskriterierne er ofte knyttet til det der hedder tilbudsgivers økonomiske og tekniske formåen. Bag dette ligger typisk krav til firmaets størrelse, f.eks. hvor mange ressourcer der kan afsættes til den udbudte opgave, og krav til firmaets erfaring, f.eks. hvor mange lignende kommunale opgaver firmaet udfører eller har udført. 5.2 Tildeling Den grundlæggende hensigt med udbud er at udnytte den konkurrence, der er mellem firmaerne på et givent marked. For at kunne konkurrere, er firmaerne naturligt nødt til at vide, hvad de skal konkurrere på. Det betyder, at kommunen allerede i udbudsmaterialet skal vælge, hvilke faktorer der vil blive lagt vægt på ved valget af leverandør. Ved EU udbud er der nogle helt fast retningslinjer for opstilling og brug af tildelingskriterier, mens der ved udbud af tilbudslovens afsnit II er lidt større spillerum. Uanset udbudsform skelnes altid mellem to tildelingskriterier. Det ene er Laveste pris. Det andet er det Økonomisk mest fordelagtige tilbud. Anvendes det første kriterium er det alene prisen, der konkurreres på. Anvendes det andet, skal kommunen opstille et antal delkriterier, som hver især udgør en konkurrenceparameter. Det fagligt ansvarlige center og Indkøbsteamet afgør, hvilket kriterium der skal anvendes. Ved nye udbud, kan spørgsmålet eventuelt afklares i Direktionen. Der gives ingen entydig definition af, hvornår det ene eller det andet kriterium mest hensigtsmæssigt kan anvendes. Kriteriet Laveste pris er særligt anvendeligt ved udbud af opgaver, hvor kommunen udtømmende kan beskrive den udbudte genstand. Det betyder, at kommunen skal kunne beskrive genstanden samt den kvalitet og service, der ønskes forbundet med leveringen. Retningslinjer for Indkøb og Udbud Side 11 af 14

12 Kriteriet det Økonomisk mest fordelagtige tilbud anvendes typisk, når kommunen har en forventning om, at kunne opnå bedre vilkår ved at lade firmaerne konkurrere på andet end pris. Ved EU udbud skal delkriterier prioriteres og vægtes. Dette er ikke et krav ved nationale udbud, men bør altid foretages, da prioriteringen sikre gennemsigtighed, men også hjælper til at gøre tilbuddene sammenlignelige. Hvis kriteriet Økonomisk mest fordelagtige tilbud anvendes, skal der som hovedregel bruges følgende delkriterier og procentuelle vægte: Pris 50 % Kvalitet 35 % Service 15 % Delkriteriet Service kan udelades. Her er prioriteringen som følger: Pris 60 % Kvalitet 40 % Under det enkelte delkriterium kan der indlægges forskellige konkurrenceparametre. Forudsætningen er, at parametrene beskrives udtømmende i udbudsmaterialet. Hovedreglen er også gældende ved nationale udbud. Fravigelser fra hovedreglen kræver godkendelse af den ansvarlige direktør eller af Direktionen. 5.3 Mindstekrav Ved alle udbud kræver kommunen altid følgende dokumentation: Tro og Love Erklæring Soliditetserklæring der ikke indeholder revisionspåtegning Såfremt dokumentationen ikke er vedlagt, vil tilbuddet eller begæringen om prækvalifikation automatisk blive afvist. Derudover vil der kunne stilles krav om: Regnskaber eller udfyldt nøgletalsrapport Kvalitetssikringssystem Miljøcertificeringer Referenceliste Uanset hvilken udbudsform der vælges, vil kommunen som hovedregel stille mindstekrav til firmaer, der ønsker at afgive tilbud eller blive udvalgt som tilbudsgiver. Mindstekravene vil omfatte økonomisk og teknisk formåen. For så vidt angår økonomisk formåen, vil kommunen typisk stille krav til udvalgte nøgletal i tilbudsgivers regnskab, f.eks. en positiv egenkapital eller krav om et vist overskud efter skat. For så vidt angår teknisk formåen, vil kommunen kræve, at tilbudsgiver kan dokumentere rådighed over de personale- og tekniske ressourcer, som skønnes nødvendige for at løfte den konkrete opgave. Mindstekravene skal ses som risikostyring, hvor kommunen sikrer en minimumsstandard hos de firmaer, der afgiver tilbud eller prækvalificeres til at afgive tilbud. Retningslinjer for Indkøb og Udbud Side 12 af 14

13 5.4 Egnethed Ved alle udbud skal kommunen foretage en vurdering af de indkomne tilbud for at undersøge om disse er konditionsmæssige, det vil sige, om tilbuddene lever op til de formelle og indholdsmæssige krav kommunen har stillet. Den forpligtelse gælder også ved prækvalifikationen. Som udgangspunkt skal alle ikke-konditionsmæssige tilbud afvises, hvilket betyder, at kommunen ikke må medtage disse i vurderingen af, hvem der skal have den konkrete entreprise. I praksis gennemgås det indkomne tilbudsmateriale for at sikre, at kommunens forskellige krav er opfyldt og at firmaet har vedlagt den ønskede dokumentation. Som hovedregel har kommunen altid mulighed for at kontakte den enkelte tilbudsgiver for uddybning af tilbuddet. Igen er det dog afgørende, at ligebehandlingsprincippet overholdes. Dvs., at kommunen ikke kun kan bede om uddybning hos én tilbudsgiver. Der er dog en række undtagelser. Ved EU udbud er der således nogle mangler, som automatisk skal føre til afvisning. F.eks., hvis kommunen ikke har tilladt forbehold, og firmaet alligevel har taget en sådan. Indkøbsteamet har ansvaret for egnethedsvurderingen ved alle udbud. 6. E-handel Såvel landspolitisk som lokalt er der et stigende fokus på mulighederne i digital forvaltning. Populært sagt skal offentlige myndigheder i stigende grad anvende de elektroniske redskaber og muligheder i den løbende forvaltning. Kommunen har i 2013 indført en E-Handelsløsning med elektroniske varekataloger. Opleves der problemer med bestilling af varer eller med leverandørerne kan indkøbsteamet kontaktes. Opleves der problemer med anvendelsen af e-hansels systemet og brugergrænseflade kan økosupport kontaktes. 7. Kontraktstyring Alle udbud resulterer i en kontrakt, som regulerer samarbejdet mellem kommunen og leverandøren. Det gælder både det daglige samarbejde og relationerne, hvis der efterfølgende opstår uenigheder eller direkte tvist mellem parterne. Kontrakten er en del af det samlede aftalegrundlag. Dette grundlag er ikke statisk, men vil udvikle sig i hele kontraktperioden. Typisk vil der i løbet af samarbejdet blive dannet dokumenter, som har principiel eller praktisk betydning og derfor skal indgå i aftalegrundlaget. 7.1 Hvad er kontraktstyring Kommunen skal løbende sikre, at leverandøren rent faktisk leverer de konkrete ydelser og varer i den kvalitet og til den pris, som var forudsat ved indgåelse af kontrakten. Derudover skal det sikres, at leverandøren anvender korrekte prisfremskrivninger. Retningslinjer for Indkøb og Udbud Side 13 af 14

14 Hvis kontrakten indeholder bestemmelser om bod, modregning og andre incitatmentsstrukturer, skal det sikres, at disse redskaber udnyttes. 7.2 Ansvar Ansvaret for kontraktens efterlevelse følger budgetansvaret for den ydelse eller vare, der leveres. Den budgetansvarlige skal således gøre sig bekendt med kontraktens indhold, og har ansvaret for at dette realiseres. Center for Personale og Økonomiservice, herunder indkøbsteamet har ansvaret for fortolkning af kontrakten, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål eller direkte tvister. Den budgetansvarlige kan altid kontakte indkøbsteamet, for råd og vejledning, hvis der skulle opstå spørgsmål med relation til kontrakten. Endvidere vil centeret altid kunne deltage i møde med leverandøren. 7.3 Udfærdigelse og opbevaring Indkøbsteamet sørger for udarbejdelse af kontrakterne og sørger endvidere for fremsendelse til underskrift hos leverandør og budgetansvarlig. Indkøbsteamet scanner den underskrevne kontrakt ind. Den budgetansvarlige opretter en sag i Acadre, hvor kontrakten journaliseres. Indkøbsteamet opbevarer herefter originalkontrakten i papirformat. 8. Råd og vejledning Udbud er ikke et mål i sig selv, men et redskab, der i værste fald blot bekræfter, at den nuværende opgaveløsning eller den nuværende leverandør er optimal. Uanset de mange regler på området, gives der en række muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af indkøbet. Det kan bl.a. være en fleksibilitet, der sikrer kommunen mod de useriøse tilbudsgivere, som desværre findes i alle brancher. Indkøbsteamet kan altid rådgive og vejlede i styringen af udbudsprocessen, således at udbuddet understøtter de budgetansvarlig områders opgaveløsning. Retningslinjer for Indkøb og Udbud Side 14 af 14

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Rammeaftaler v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Regulering af rammeaftaler Udtrykkeligt reguleret i Udbudsdirektivet: Definition, jf. artikel 1, stk. 5. Beregning af kontraktværdi, jf. art. 9, stk.

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus Prækvalifikation Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang... 3 3 Den ordregivende myndighed... 3 4 Kontraktperioden...

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler September 2014 Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler Indhold: 1. Formål... 3 2. Udbud... 3 3. Den tekniske dialog... 4 5. Kravspecifikation... 5 6. Tildelingsfasen...

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Leverandørjura Siden sidst Sune Troels Poulsen Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist 6. Manglende

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 25. november 2015. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 25. november 2015. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 25. november 2015 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Sabrine/Lykke)

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kontrakt om om opsætning af vilreg-systemet på en ny procesplatform samt vedligeholdelse og udvikling af vilreg- og biotop systemerne Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere