UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS"

Transkript

1 UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

2 Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre transportformer Det betyder blandt andet, at borgerne skal sikres et attraktivt kollektivt trafi ktilbud, og kommuner og region skal have mest mulig kørsel og service pr. tilskudskrone. FynBus har i den forbindelse besluttet, at løbende og systematisk konkurrenceudsætning af kørsel og andre opgaver er det bedste middel til at sikre fordelagtige kontrakter, også selvom FynBus i visse situationer ikke er forpligtet til at konkurrenceudsætte, og effektiv opfølgning og tæt samarbejde omkring de indgåede kontrakter sikrer størst kvalitet i den løbende service samt opgaveløsning. FynBus udbudspolitik beskriver de overordnede rammer for selve udbuddet. Hovedelementer For at sikre den bedst mulige opgaveløsning vil FynBus arbejde med 3 konkrete hovedelementer: Betragte hvert udbud som en unik opgave med fokus på konkurrencehensyn, at opnå den bedst mulige pris samarbejde medarbejdernes vilkår, ønsker til kvalitet og service mv. Sikre at gældende lovgivning og principper bliver overholdt. Udarbejde en udbudsplan for al buskørsel og fl extrafi k. Udbudsplan for kørsel FynBus vil løbende udarbejde en samlet udbudsplan indeholdende en oversigt over samtlige udbud over en årrække. Udbudsplanen vil være tilgængelig på FynBus hjemmeside. Udbudsproces Kommuner og region spiller en væsentlig rolle i forbindelse med udbud, specielt i forhold til udbudsmaterialet. Kommuner og region vil derfor blive inddraget i udbudsprocessen på et tidligt tidspunkt, således at deres øn- 1

3 sker til kørselsomfang, kvalitet og service mv. bliver synliggjort. Ligeledes har Bestyrelsen for FynBus en væsentlig rolle i udbudsprocessen. Bestyrelsen involveres på 2 tidspunkter i den samlede udbudsproces med følgende beslutningstemaer: Tilrettelæggelse af de overordnede rammer for udbuddet, herunder bl.a. valg af udbudsform og tildelingskriterium Valg af entreprenør. FynBus forventer, at en samlet udbudsproces kan have en varighed på ca. 6 måneder. Varigheden er bl.a. afhængig af lovbestemte tidsfrister. Det konkrete udbud FynBus betragter ethvert udbud som en unik opgave, hvor de beslutninger der tages i forbindelse med udarbejdelsen af udbuddet er afgørende for at kunne indgå attraktive kontrakter med en optimal sammenhæng imellem pris og opgaveløsning. Indholdet i et konkret udbud afhænger bl.a. af de krav der stilles i gældende lovgivning. Udbudsform FynBus anvender forskellige udbudsformer: Offentligt udbud Begrænset udbud Udbud efter forhandling (Kun forsyningsvirksomhedsopgaver). Ved offentligt udbud kan alle interesseret afgive tilbud på den udbudte kørsel. Ved begrænset udbud tilkendegiver de interesserede aktører deres interesse for kontrakten på grundlag af udbudsbekendtgørelsen. Herefter vurderes aktørernes kvalifi kationer på grundlag af de kriterier, der er fastsat i udbudsgrundlaget. FynBus har ved denne udbudsform mulighed for at begrænse antallet af virksomheder, som opfordres til at afgive tilbud. Dog er FynBus forpligtet til at vurdere alle de interesserede virksomheders kvalifi - kationer. Når udbudsformen udbud efter forhandling anvendes, vil FynBus forhandle med en eller fl ere interesserede aktører om kontraktens nærmere indhold og vilkår. Udbud efter forhandling kan ske efter forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse eller ved direkte kontakt til en eller fl ere aktører. Afhængigt af arten af den udbudte kørsel træffer FynBus beslutning om, hvilken udbudsform der synes mest hensigtsmæssig at anvende. Tildelingskriterium FynBus anvender tildelingskriterierne: Laveste pris, eller Økonomisk mest fordelagtige tilbud Valg af tildelingskriterium afhænger af indholdet af den udbudte opgave. Når tildelingskriteriet laveste pris anvendes, konkurreres der udelukkende på pris. 2

4 Hvis tildelingskriteriet økonomiske mest fordelagtige tilbud anvendes, skal entreprenørerne konkurrere på forhold udover den tilbudte pris. Disse forhold kan variere fra udbud til udbud, men kan fx være entreprenørens egenkontrol, busudskiftningsplan eller lignende. Entrepriseopdeling FynBus vil ved hvert udbud overveje den hensigtsmæssige entrepriseopdeling. Afhængig af fx omfanget af den udbudte opgave, forventninger til markedssituationen, udbuddets kompleksitet mv. vil der i nogle udbud være mulighed for at byde på dele af den udbudte opgave, mens der i andre udbud alene vil være mulighed for at byde på den samlede opgave. Kontrakttyper FynBus arbejder med forskellige former for kontrakttyper, herunder kontrakter med indbyggede og akkumulerende bodsbestemmelser og incitamentsaftaler Eventuelle bodsbestemmelser skal alene tjene som et incitament til at levere den kontraktmæssigt fastsatte kørselsydelse. Udbudsmaterialet Udarbejdelse af udbudsmaterialet sker i tæt samarbejde med kommuner og region således, at de lokale og regionale ønsker til kørselsomfang, kvalitet og service mv. bliver synliggjort. I udbudsmaterialet fastlægges blandt andet: Beskrivelse af den udbudte opgave Omfang Krav til materiel Krav til kvalitet og service Krav til samarbejde i kontraktperioden Mv. FynBus tilstræber at minimere mulighederne for ændringer i kontraktperioden med henblik på at sikre en sund økonomi. For så vidt angår kørselsmateriel, anbefaler FynBus standardiserede krav med henblik på at sikre fl eksibilitet og sund økonomi. Ligeledes stilles krav om opfyldelse af miljøstandarder. Medarbejdere For visse udbud er det en betingelse, at medarbejdere overdrages til ny arbejdsgiver i henhold til Lov om medarbejderes retsstilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven). FynBus stiller i forbindelse med udbud krav til visse personalepolitiske goder, arbejdsmiljø og uddannelse, herunder krav til chaufførcertifi cering. FynBus er bevidst om, at vi som udbyder har et ansvar for at sikre medarbejderne gode arbejdsvilkår. Dette sker bl.a. ved at udarbejdelse af køreplaner, hvor der er fokus på, at disse ikke må medføre stress for chaufførerne. Kontraktlængde FynBus vil ved ethvert udbud overveje den hensigtsmæssige kontraktlængde. 3

5 Den hensigtsmæssige kontraktlængde bestemmes af en række faktorer herunder forventede investeringer, eventuelle overvejelser om væsentlige ændringer i trafi kplan, markedssituationen mv. FynBus bestræber sig på at indgå så lange kontrakter som muligt, da erfaring viser, at dette sikrer den laveste pris. Hvor det på grundlag af konkrete forhold fi ndes hensigtsmæssigt, vil kortere kontrakter blive anvendt. Det samlede udbudsmateriale Indholdet i udbudsmaterialet vil variere fra udbud til udbud, idet ethvert udbud indholdsmæssigt bliver tilpasset de konkrete ønsker og behov, markedsmæssige muligheder mv. Udbudsmaterialet vil altid blive offentliggjort på FynBus hjemmeside. For nogle udbud vil der derudover ske offentliggørelse på en udbudshjemmeside. Gældende lovgivning og principper FynBus konkurrenceudsætter kørsel og løsningen af andre opgaver efter de retningslinier, som er gældende for offentlige virksomheder. Det betyder, at opgaver med en samlet kontaktværdi, der overstiger EU s tærskelværdier, konkurrenceudsættes efter anvisningerne i Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Udbudsdirektivet. Konkurrenceudsætning af opgaver med en kontraktværdi under Udbudsdirektivets tærskelværdier, men over kr , sker med en offentliggørelse i henhold til reglerne i Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven). For opgaver med en værdi under kr sker konkurrenceudsætningen som hovedregel ved tilbudsindhentning blandt minimum 2 tilbudsgivere. Uanset, hvordan konkurrenceudsætningen sker, vil følgende forvaltningsretlige og konkurrenceretlige principper blive overholdt: Ligebehandling, hvilket betyder, at alle tilbudsgivere behandles ens for at sikre fri konkurrence Gennemsigtighed, hvilket betyder, at konkurrenceudsætningen sker på en sådan måde, at tilbudsgivere kan gennemskue det reelle indhold i opgaven Proportionalitet, hvilket betyder, at offentlige myndigheder ikke må opstille krav til en leverandør, som går ud over, hvad der er nødvendigt og passende i forhold til det fastsatte mål Forbud mod diskrimination, hvilket betyder at udenlandske virksomheder gives samme muligheder for at deltage i udbudsforretninger og udføre opgaver for FynBus som danske virksomheder. 4

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere