DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder"

Transkript

1 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) AAB Vejle Mindegade 17 A Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: Yderligere oplysninger fås her: COWI A/S Havneparken 1 Att: Søren Bundgaard Telefon: Mailadresse: Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: COWI A/S Havneparken 1 Att: Søren Bundgaard Telefon: Mailadresse: Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: COWI A/S Havneparken 1 Att: Søren Bundgaard Telefon: Mailadresse: I.2) Type ordregivende myndighed Andet 1/6

2 2/6 I.3) I.4) Hovedaktivitet Boliger og offentlige faciliteter Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Løget By afdeling 41 Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Bygge- og anlægsarbejder Udførelse af bygge- eller anlægsarbejdet, uanset med hvilke midler, efter den ordregivende myndigheds specifikationer Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Løget By afdeling 41, AAB Vejle Etageboliger Grønnedalen 10, 12, 14, 16 og 18. Etageboliger Løget Høj 11, 13, 15, 17, 19, 21, 27 og 39. Atriumhuse Grønnedalen Atriumhuse Løget Høj 1-9; 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 49 og 53. Rækkehuse i 3 plan Løget Høj 45, 47 og 51 NUTS-kode DK032 Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt Oplysninger om rammeaftale Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Bygningsrenovering af 11 etageboligblokke i 3 etager med ialt 269 boliger, 2 etageboligblokke i 2 etager med ialt 22 boliger, atriumhuse med ialt 87 boliger og rækkehuse i 3 plan med ialt 14 boliger. Bebyggelsen er opført i Hovedentreprisen omfatter følgende arbejder: jord- og anlæg, byggeplads, nedbrydning, beton, murer, stål, tømrer, facade, blikkenslager, vvs, ventilation, el, elevator, maler og køkkeninventar. Beboerne i etageboligblokkene skal genhuses under renoveringen. Genhusningen foregår i AAB's egne boliger. Samtidig med udførelse af hovedentreprisen udføres der i en særskilt totalentreprise etablering af tagboliger på 2 af opgangene i etageboligblokkene. Etageboligblokkene renoveres fortløbende med arbejde på 2 blokke af gangen. Atriumhuse og rækkehuse renoveres etapevis og sideløbende med etageboligblokkene. CPV-glossaret (common procurement vocabulary) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej 2/6

3 3/6 II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej Kontraktens mængde eller omfang Samlet mængde eller omfang: De 13 etageboligblokke skal renoveres med genopretning og fornyelse af udvendige opholdsarealer, nye isolerede skalmure på gavle med påstøbninger langs kældervægge, udskiftning af pladebeklædning på indgangssider og altanfacader med ny stålpladebeklædning, nye vinduer og døre, nye indgangspartier, nye tagrender og tagnedløb i zink, renovering af badeværelser og køkkener i alle boliger med tilhørende installationer, maling af trappeopgange og malerarbejde i boliger i forbindelse med renoveringen. 2 opgange skal gennemgå en mere omfattende ombygning for etablering af tilgængelige boliger med ny indretning, hvor der samtidig skal udføres elevatorer og tagboliger af anden entreprenør. Atriumhusene skal renoveres med nye køkkener inkl. installationer og på de tilhørende udhuse skal der udføres en ny pladebeklædning på facader. Rækkehusene skal renoveres med udskiftning af pladebeklædning på facader med ny stålpladebeklædning, nye vinduer og døre, nye tagrender og tagnedløb i zink, renovering af badeværelser og køkkener i alle boliger med tilhørende installationer. Oplysninger om optioner Optioner: nej Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: nej Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Varighed i måneder: 26 (fra tildeling af kontrakten) Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Sikkerhedsstillelse i henhold til AB92 De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: Betaling i henhold til AB92, 22 stk. 1. Dog skal anmodning om betaling være ordregiver i hænde den første uge i måneden for betaling den sidste arbejdsdag i samme måned. Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: Det er muligt at ansøge som en sammenslutning af virksomheder i et konsortie, hvor deltagerne skal påtage sig en solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Andre særlige vilkår Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej Betingelser for deltagelse De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal vedlægge en underskrevet Tro og love erklæring, hvor ansøgeren erklærer ikke at befinde sig i nogen af de i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a-c og e-f nævnte situationer. Såfremt flere virksomheder ansøger i fællesskab som et konsortie, skal alle deltagere hver især underskrive en tro og love erklæring. For danske ansøgere kan erklæringen erstattes af en serviceattest. Hverken erklæring eller serviceattest må være ældre end 6 måneder regnet fra ansøgningsfristen. 3/6

4 4/6 III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) I forbindelse med tilbudsafgivningen vil tilbudsgiverne blive bedt om at aflevere en tro og love erklæring vedr. ubetalt og forfalden gæld til det offentlige. Entreprenøren skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i 10 i bekendtgørelse nr. 675 af 18. juni 2010 om nøgletal for alment byggeri m.v., herunder især fra tilsvarende entrepriseopgaver som den udbudte (dvs. aflevere et eller flere relevante "faktablade"). Hvis entreprenøren har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal entreprenøren tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i 10, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal samt oplysning om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en "karakterbog"). Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens 10, stk. 6. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på de fire områder. Der gøres opmærksom på, at dette byggeprojekt skal evalueres i henhold til bekendtgørelse nr. 675 af 18. juni 2010 om nøgletal for alment byggeri m.v., og kontraktbetingelserne vil indeholde bestemmelse herom. Det vil sige, at entreprenøren skal medvirke til at indsamle oplysninger under byggeprocessen til brug for beregning af nøgletal. Der henvises i øvrigt til kravene i bekendtgørelsens 11-13, som skal overholdes, og som derfor nøje bør gennemgås af tilbudsgiver. Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal oplyse ejerforhold samt redegøre for økonomisk formåen med oplysning af følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede årsregnskaber: Egenkapital, omsætning og resultat for hvert år. Såfremt flere virksomheder ansøger i fællesskab som et konsortie, skal alle deltagere fremlægge oplysningerne hver især. Økonomiske oplysninger må maksimalt fylde 4 A4 sider. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøger skal have en årlig omsætning på mindst 65 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Den sammenlagte årsomsætning for deltagerene i et konsortie skal tilsvarende være på mindst 65 mio. DKK. Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal oplyse: - Firmaoplysninger med firmabeskrivelse - Beskrivelse af firmaets nuværende organisation med oplysning om forventet omfang af underentreprenører til projektet. - Antal medarbejdere gennem de seneste 3 år med fordeling på håndværkere og funktionærer. - Referencer (maksimalt 10) fra tilsvarende opgaver i de seneste 5 år. Tekniske oplysninger må maksimalt fylde 20 A4 sider. Oplysning om reserverede kontrakter Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter Oplysninger om en bestemt profession Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure 4/6

5 5/6 IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Begrænset Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage Forventet antal økonomiske aktører: 6 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Der forventes prækvalificeret 6 hovedentreprenører. Blandt de ansøgere, som har indsendt fyldestgørende oplysninger, og som vurderes at have tilstrækkelig økonomisk og finansiel kapacitet til at kunne løfte opgaven, udvælges de 6 ansøgere, der vurderes at have de bedste faglige og tekniske kvalifikationer. Dette vurderes ud fra firmaoplysninger, organisation, antal medarbejdere, nøgletal og referencer. Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen Tildelingskriterier Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument Oplysninger om elektronisk auktion Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej Administrative oplysninger Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse :00 Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse dansk. Andet: Al kommunikation byggesagens parter imellem skal foregå på dansk. Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud Åbning af bud Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej VI.2) VI.3) VI.4) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej Yderligere oplysninger Spørgsmål vedr. denne udbudsbekendtgørelse bedes sendt til senest d Svar på de stillede spørgsmål forventes offentliggjort på senest d Udførelsen af renoveringen er betinget af kommunal godkendelse af Skema B. Ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes i 2 trykte eksemplarer til COWI A/S, Att. Søren Bundgaard, Havneparken 1, og 1 elektronisk udgave til Ansøgningsfristen er d , kl Klageprocedurer 5/6

6 6/6 VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade København V Telefon: Internetadresse: Fax: Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over prækvalifikation skal indgives inden 30 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud skal indgives inden seks måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skiftligt underrette ordregiveren om, at klager indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrencestyrelsen, Center for Jura og Udbud Carl Jacobsens Vej Valby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: /6

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:148788-2015:text:da:html Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Carl Jacobsens Vej 39 By: Valby Postnummer: 2500 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Carl Jacobsens Vej 39 By: Valby Postnummer: 2500 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433246-2013:text:da:html Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere