BEKENDTGØRELSE OM PROJEKTKONKURRENCER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEKENDTGØRELSE OM PROJEKTKONKURRENCER"

Transkript

1 DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til De Europæiske Fællesskabers Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) , (+352) , (+352) Online notifikation: BEKENDTGØRELSE OM PROJEKTKONKURRENCER Tjenesteydelser Forsyningssektorerne X Forbeholdt Publikationskontoret Dato for modtagelse af bekendtgørelsen Sagsnummer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED/ORGAN I.1) DEN/DET ORDREGIVENDE MYNDIGHEDS/ORGANS OFFICIELLE NAVN OG ADRESSE Organisation Region Aalborg samarbejdet Adresse Rendsburggade 6 By Aalborg Telefon E-postadresse Att. Borgmester Henning G. Jensen Postnummer 9000 Land Danmark Fax Internetadresse (URL) I.2) ADRESSE, HVOR DER KAN FÅS YDERLIGERE OPLYSNINGER Se bilag A I.3) ADRESSE, HVOR DER KAN FÅS DOKUMENTATION Se bilag A I.4) ADRESSE, SOM PROJEKTER/ANMODNINGER OM DELTAGELSE SKAL SENDES TIL Se bilag A I.5) TYPE ORDREGIVENDE MYNDIGHED/ORGAN * Central myndighed EU-institutioner Regional/lokal myndighed X Offentligretligt organ Anden 1/5

2 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND II.1) PROJEKTBESKRIVELSE II.1.1) Den/det ordregivende myndigheds/organs betegnelse for aftalen * Bredbåndsløsning til Region Aalborg II.1.2) Beskrivelse Projektkonkurrencen omfatter en bredbåndsløsning til kommuner i Region Aalborg, så der til borgere, erhvervsliv og det offentlige fremtidssikkert er tilbud om højhastigheds-netadgang til bredbånd/bredbåndstjenester også i de tyndtbefolkede områder. Hensigten er forpligtelse til, at der udbredes tilbud til alle borgere, virksomheder og offentlige institutioner. Løsningen skal være åben for, at et bredt udbud af tjenester fra forskellige tjenesteudbydere kan tilbydes. De muligheder løsningen åbner for skal understøtte den fortsatte vækst og udvikling i Region Aalborg - såsom erhvervsudvikling, kompetenceudvikling, organisationsudvikling, fleksibilitet, servicefællesskaber, kommunikationsog samarbejdsmuligheder i regionen og i forhold til omverdenen. Løsningsforslag skal bl.a. omfatte: Løsningsforslag til en hoved IT-infrastruktur, et hovednet, der skaber højhastighedsforbindelse mellem kommunerne samt forbindelse til omverdenen. En infrastruktur, som kan være fundament for videre udbygning af nettet. Forslag skal bl.a. belyse opbygning, arkitektur, kommunikationsløsning, økonomi, tidsplan, funktionalitet, kvalitet, fleksibilitet, brug af eksisterende net/fibre, sikkerhed, teknologier, ydelser, driftsmodeller samt ejerskabs- og samarbejdsmodeller. Rammer og vilkår, herunder bl.a. udbygningstakt, for de tilbud leverandøren vil sikre borgerne, erhvervslivet og de offentlige institutioner m.v. om adgang til højhastighedsforbindelser. Mulighederne for at nuværende og kommende digitale tjenester til borgere, erhvervsliv og det offentlige fra forskellige tjenesteudbydere kan leveres gennem bredbåndsløsningen (F.eks. internet/www, data, telefoni, tv, radio, uddannelse, videomøder). Optioner, som dækker de enkelte kommuners forudsætninger og behov mht. lokale forbindelser/datakommunikation, som de beskrives i konkurrencematerialet. Kommunerne i Region Aalborg er p.t. Aabybro, Aalborg, Brovst; Dronninglund, Fjerritslev, Hals, Løgstør, Nibe, Pandrup, Sejlflod, Skørping og Støvring og i forbindelse med denne projektkonkurrence deltager også Brønderslev Kommune og Løkken-Vrå Kommune. Oplysninger om Region Aalborg samarbejdet findes på Her findes også rapport fra Nordjysk Netforum om IT-infrastruktur i Region Aalborg. Denne rapport vil blive vedlagt i konkurrencematerialets inspirationsmateriale. II.1.3) Udførelsessted Lokaliteter i tilknytning til ovennævnte kommuner NUTS-kode * _DK 00F II.1.4) Nomenklatur II.1.4.1) CPV-klassifikationer (Common Procurement Vocabulary)* Hovedkontrakt genstand Primærglossar Supplerende glossar (i givet fald) Yderligere kontraktgenstande /5

3 II.1.4.2) Anden relevant nomenklatur (CPC) II.1.4.3) Tjenesteydelseskategori 07 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER III.1) KRITERIER, DER SKAL LÆGGES TIL GRUND FOR UDVÆLGELSEN AF DELTAGERE (i givet fald) Udvælgelse af projektdeltagerne vil ske ud fra en vurdering af nedenstående oplysninger: En liste over de betydeligste tjenesteydelser inden for relevante områder, der er udført i løbet af de seneste 3 år med angivelse af beløb, tidspunkter samt modtagere af de leverede tjenesteydelser. Reviderede regnskaber for de seneste 3 år. Erklæring fra leverandørens pengeinstitut angående leverandørens soliditet. Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring samt oplysninger om relevante vilkår. Oplysninger om virksomhedens organisation, antal ansatte og disses generelle uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. Beskrivelse af de foranstaltninger, virksomheden har truffet til sikring af kvaliteten. Erklæring, udstedt af kompetent myndighed, om at leverandøren ikke er udelukket efter kriterierne i artikel 29. Ved afgivelse af projektforslag skal der medsendes erklæring fra leverandøren om, i hvilket omfang leverandøren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jvf lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsninger af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger m.v. Såfremt projektforslaget bliver afgivet af en sammenslutning af virksomheder, skal sammenslutningen beskrives og der skal udpeges én hovedansvarlig virksomhed for projektet i forhold til Region Aalborg samarbejdet. Ovennævnte oplysninger skal i så fald gives for hver enkelt virksomhed. III.2) ER DELTAGELSE FORBEHOLDT EN BESTEMT PROFESSION (i givet fald)? NEJ X JA Hvis ja, angiv hvilken profession 3/5

4 DEL IV: PROCEDURER IV.1) TYPE PROCEDURE Offentligt udbud Begrænset udbud X IV.1.1) Antal (eller mindste og største antal) deltagere, der påtænkes opfordret til at afgive bud (i givet fald) Antal eller: Største antal Mindste antal IV.1.1.1) Navne på allerede udvalgte deltagere (i givet fald) IV.2) KRITERIER, DER VIL BLIVE ANVENDT VED EVALUERINGEN AF PROJEKTER Udpegning af en eller flere vindere vil ske på grundlag af en samlet vurdering ud fra følgende kriterier: Økonomi for de dele af løsningen som kommunerne udnytter, herunder bl.a. under bedst muligt hensyn til udnyttelse af kommunernes eksisterende forbindelser, som de er beskrevet i konkurrencematerialet Vilkår og rammer for tilbud om lokale bredbåndsforbindelser til borgere, virksomheder, offentlige institutioner m.v., herunder bl.a. prisrammer for brugerne og tidshorisont for udbredelse af tilbud Understøttelse af vækst og udvikling i området herunder bl.a. fremtidssikring og udviklingspotentiale vedr. adgang til tjenester Løsningens funktionalitet og kvalitet i forhold til behov Løsningens aktivitets- og tidsplan, herunder bl.a. leverancesikkerhed og hastighed i udbygningstakt Fleksibilitet og skalérbarhed ved behov for ændringer. F.eks. ved behov for flytning af knudepunkter, kapacitetsændringer eller teknologiændringer Muligheder for at digitale tjenester fra markedets tjenesteudbydere kan tilbydes via bredbåndsløsningen Sikkerhed Afledte krav til administration, organisation og styring Kriterierne vil blive præciseret i konkurrencematerialet. IV.3) ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER IV.3.1) Sagsnummer hos den/det ordregivende myndighed/organ * IV.3.2) Vedrører kontrakten et projekt/program, der finansieres af EU s strukturfonde? * Kan fås indtil / / (dd/mm/åååå) Pris (i givet fald) Valuta Betalingsbetingelser og betalingsmåde 4/5

5 IV.3.3) Frist for modtagelse af projekter eller anmodninger om deltagelse (for hhv. åbent og begrænset udbud) 30/09/2004 (dd/mm/åååå) eller dage regnet fra afsendelse af bekendtgørelsen Klokkeslæt (når relevant) kl IV.3.4) Afsendelse af opfordringer til at deltage til udvalgte deltagere (ved begrænset udbud) Anslået dato 21/10/2004 (dd/mm/åååå) IV.3.5) Sprog, der må benyttes af ansøgerne ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV andre (tredjeland) X IV.4) PRISBELØNNINGER OG BEDØMMELSESKOMMITÉEN IV.4.1) Antal præmier og værdien af disse (i givet fald) Der er ikke præmie i forbindelse med projektkonkurrencen IV.4.2) I givet fald, nærmere oplysninger om betalingerne til alle deltagerne Der er ikke betaling til deltagerne IV.4.3) Skal en tjenesteydelseskontrakt, der er et led i projektkonkurrencen, tildeles til vinderen eller en af vinderne af konkurrencen? NEJ JA X IV.4.4) Er bedømmelseskommitéens afgørelse bindende for den/det ordregivende myndighed/organ? NEJ JA X IV.4.5) Navne på bedømmelseskommitéens medlemmer (i givet fald) Navne på bedømmelseskomitéens medlemmer vil blive anført i konkurrencematerialet DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER VI.1) DREJER DET SIG OM EN IKKE-PÅKRÆVET BEKENDTGØRELSE? NEJ X JA VI.2) VEDRØRER PROJEKTET ET PROJEKT/PROGRAM, DER FINANSIERES AF EU S STRUKTURFONDE? * NEJ X JA Hvis ja, angives det, hvilket projekt/program der er tale om, samt eventuel anden reference 5/5

6 VI.3) YDERLIGERE OPLYSNINGER Der er i bestyrelsen for Region Aalborg samarbejdet besluttet, at den enkelte kommune først tager endelig stilling til deltagelse og finansiering, herunder driftsfinansiering, efter der foreligger endelig indstilling fra projektkonkurrencens arbejdsgruppe. Dette vil forventeligt kunne ske primo 2005, når der foreligger løsningsforslag og når der er sket afklaringer i forbindelse med strukturreformen. Det forventes, at der efterfølgende kan iværksættes forhandlinger om kontrakt med vinderen/vinderne af projektkonkurrencen jf. Tjenesteydelsesdirektivets artikel 11, stk. 3, litra c. VI.4) DATO FOR AFSENDELSE AF BEKENDTGØRELSEN 23/08/2004 (dd/mm/åååå) 6/5

7 BILAG A 1.2) ADRESSE, HVOR DER KAN FÅS YDERLIGERE OPLYSNINGER Organisation Att. Aalborg Kommune, IT-Kontoret Adresse Boulevarden 13 By Aalborg Telefon E-postadresse Ane Elsnab Postnummer 9000 Land Danmark Fax Internetadresse (URL) 1.3) ADRESSE, HVOR DER KAN FÅS DOKUMENTATION VEDRØRENDE DENNE BEKENDTGØRELSE Organisation Aalborg Kommune, IT-Kontoret Adresse Boulevarden 13 By Aalborg Telefon E-postadresse Att. Ane Elsnab Postnummer 9000 Land Danmark Fax Internetadresse (URL) 1.4) ADRESSE, SOM ANMODNINGER OM DELTAGELSE/PROJEKTER SKAL SENDES TIL Organisation Aalborg Kommune, IT-Kontoret Adresse Boulevarden 13 By Aalborg Telefon E-postadresse Att. Ane Elsnab Postnummer 9000 Land Danmark Fax Internetadresse (URL) 7/5

8

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system 1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax

Læs mere

Indsamling af historiske oplysninger om muligt forurenende aktiviteter

Indsamling af historiske oplysninger om muligt forurenende aktiviteter DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID:2011-136311 Standardformular 5 - DA Energinet.dk - Udbud af rengøring 2011

1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID:2011-136311 Standardformular 5 - DA Energinet.dk - Udbud af rengøring 2011 1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID:2011-136311 Standardformular 5 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Brønderslev Postnummer: 9700 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Brønderslev Postnummer: 9700 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Slagelse Postnummer: DK-4200 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Slagelse Postnummer: DK-4200 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Vesterbro 14, st. th. By: Aalborg Postnummer: 9000 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Vesterbro 14, st. th. By: Aalborg Postnummer: 9000 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere