DK-København: Kortfremstilling 2005/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale"

Transkript

1 DK-København: Kortfremstilling 2005/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse: Kort & Matrikelstyrelsen, Att.: Datachef Jan Thorsen / overkartograf Anders Færch-Jensen, Rentemestervej 8, DK-2400 København NV. Telefon: Fax: E-postadresse: Internetadresse (URL): I.2) Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: Som i I.1. I.3) Adresse, hvor der kan fås dokumentation: I.4) Adresse, som bud/anmodninger om deltagelse skal sendes til: Som i I.1. I.5) Type ordregivende myndighed: Central myndighed. DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND II.1) Beskrivelse II.1.1) Type bygge- og anlægskontrakt: II.1.2) Type vareindkøbsaftale: II.1.3) Type tjenesteydelsesaftale Tjenesteydelseskategori: 12. II.1.4) Rammeaftale: II.1.5) Den ordregivende myndigheds betegnelse for aftalen: Scanning af matrikelkort. II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) udbyder en opgave, der omfatter: - Scanning af ca originale matrikelkort dækkende perioden Udarbejdelse af en scanningsdatabase for hver af de enkelte fysiske kortblade indeholdende oplysninger om kortbladenes identitet og filnavn på scanning i en nærmere defineret mappestruktur. De fleste kort vil være mindre end A0, mens der er en forventning om, at mellem og kort vil være større end A0. Der kan her blive brug for en opskæring af disse kort afhængig af det benyttede scanningsudstyr. Kortene vil ved udtagning til scanning være samlet i mapper, som typisk rummer alle kort for et sogn. Sammen med kortene udleveres metadata i form af registerblade. Det enkelte kortblad må ikke være ude af arkivet i mere end maks. 7 på hinanden følgende arbejdsdage. Hvis der akut skulle være brug for et kort i forbindelse med den matrikulære sagsbehandling, skal dette kunne leveres til KMS inden for 12 timer. Kortene skal tilbageleveres, som de blev udleveret. Dog skal evt. opskårne kort ikke sættes sammen igen.

2 Scanningen skal foretages i 508 DPI optisk opløsning og fuld RGB (dvs. 256 x 256 x 256 farver). Efter scanningen skal en kvalitetssikring bl.a. sikre, at alle scanninger kan viderebehandles med kortets læseretning opad. De færdige scanninger med tilhørende scanningsdatabase skal afleveres/udveksles på diske. II.1.7) Leverings- eller udførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne: København. NUTS-kode: DK001. II.1.8) Nomenklatur II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , II.1.8.2) Anden relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC): II.1.9) Opdeling i delaftaler: II.1.10) Vil varianter blive taget i betragtning: II.2) Ordrens mængde eller omfang II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Der henvises til beskrivelsen under II.1.6. II.2.2) Optioner. Angiv, hvornår de kan gøres gældende: II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse: 7 måneder regnet fra kontraktens underskrivelse. DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER III.1) Betingelser i relation til kontrakten III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Til sikkerhed for kontraktens korrekte opfyldelse skal tjenesteyderen stille en anfordringsgaranti på ,- DKK. III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til retsforskrifter, hvoraf de fremgår: Tjenesteyderen er berettiget til at fakturere efter levering månedsvis bagud. Beløb forfalder først 30 dage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af entreprenører, leverandører eller tjenesteydere, ordren tildeles: Såfremt ordren tildeles en sammenslutning asf tjenesteydere, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. III.2) Betingelser for deltagelse III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art: III.2.1.1) Retlig situation krævet dokumentation: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene opfyldes:

3 1. En erklæring på tro og love om hvorvidt tjenesteyderen har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter samt betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tjenesteyderen er etableret, og i Danmark. III.2.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet krævet dokumentation: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene opfyldes: 1. Erklæring om tjenesteyders samlede omsætning og omsætningen inden for det aktivitetsområde, kontrakten vedrører, i de seneste tre disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tjenesteyder blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. III.2.1.3) Teknisk kapacitet krævet dokumentation: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene opfyldes: 1. En liste over de betydeligste relevante tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste tre år, med angivelse af tidspunkter samt den offentlige eller private modtager. 2. Erklæring om hvilket teknisk udstyr tjenesteyderen disponerer over til opfyldelse af kontrakten. III.3) Betingelser i relation til tjenesteydelsesaftaler III.3.1) Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: III.3.2) Juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten: DEL IV: PROCEDURER IV.1) Type procedure: Begrænset udbud. IV.1.1) Er ansøgere allerede blevet udvalgt: IV.1.2) Begrundelse for brug af hasteproceduren: IV.1.3) Forudgående offentliggørelser om samme projekt IV.1.3.1) Forhåndsmeddelelse om samme projekt: IV.1.3.2) Andre forudgående offentliggørelser: IV.1.4) Antal virksomheder, som den ordregivende myndighed agter at opfordre til at afgive bud: Antal: 5. IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af: De i udbudsmaterialet anførte kriterier. IV.3) Administrative oplysninger IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: IV.3.2) Betingelser for at få udbudsmaterialet og yderligere dokumenter: IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse: Klokkeslæt: 12:00. IV.3.4) Afsendelse af opfordringer til at afgive bud til de udvalgte ansøgere: IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger

4 om deltagelse: Dansk. IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet til at vedstå sit bud: IV.3.7) Fremgangsmåden ved åbning af bud IV.3.7.1) Personer, der må være til stede ved åbningen af bud: IV.3.7.2) Dato,Klokkeslæt eller sted: DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER VI.1) Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse: VI.2) I givet fald, angives det, om indkøbet har gentagen karakter, samt det skønnede tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: VI.3) Kontrakten vedrører et projekt/program, der finansieres af EU s strukturfonde: VI.4) Yderligere oplysninger: IV.1.3) Forudgående offentliggørelser om samme projekt (i givet fald): IV.1.4) Antal virksomheder, som den ordregivende myndighed agter at opfordre til at afgive bud (i givet fald): 5. Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt der er flere egnede ansøgere end 5, vil der blive prækvalificeret de bedste blandt de egnede på baggrund af følgende kriterier: Referencer og teknisk udstyr. Den ordregivende myndigheds art og hovedaktivitet(er): Miljø. Den ordregivende myndighed køber på vegne af andre ordregivende myndigheder: Bekendtgørelsen vedrører: En offentlig kontrakt. Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten: Reserverede kontrakter: Der vil blive anvendt elektronisk auktion: Ansøgninger bør mærkes "Scanning - Original 2!". Ansøgninger om deltagelse i udbuddet bør indsendes i 1 original med 3 kopier. Det i punkt II.3) anførte er alene KMS' overslag over kontraktens varighed. Der vil som led i tilbudsgivningen kunne foreslås en alternativ tidsplan. KMS ser gerne, at opgaven påbegyndes i år. Der foreligger ikke specifikationer og yderligere dokumenter, jf. punkt I.3), som kan rekvireres forud for fremsendelsen af ansøgninger. Tjenesteydere, der ikke fremkommer med alle de i punkt II.3) udbedte oplysninger og formaliteter, kan ikke forvente at blive opfordret til at afgive bud. Ved sammenslutninger af tjenesteydere skal oplysningerne og formaliteterne gives for hver enkelt tjenesteyder. Organ med ansvar for klageprocedurerne: Klagenævnet for Udbud, Kampmannagade 1, DK-1780 København. Telefon: Fax: Internetadresse (URL): Indgivelse af klager: Præcise oplysninger om frister for indgivelse af klager. Der er ingen formelle frister for indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud. Klager skal dog være opmærksom på, at samtidig med indgivelse af klage til klagenævnet skal klager

5 underrette ordregiver skriftligt. Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klager: Konkurrencestyrelsen, Nyropsgade 30, DK-1780 København. Telefon: Fax: Internetadresse (URL): VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen:

6 DK-København: Kortfremstilling 2005/S Kort & Matrikelstyrelsen, Att: Datachef Jan Thorsen / overkartograf Anders Færch- Jensen, Rentemestervej 8, DK-2400 København NV. Tel.: Fax: URL: ("Supplement til Den Europæiske Unions Tidende" nr. S 143 af , begrænset udbud, ) Vedr: CPV: , Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) udbyder en opgave, der omfatter: - Scanning af ca originale matrikelkort dækkende perioden Udarbejdelse af en scanningsdatabase for hver af de enkelte fysiske kortblade. I stedet for: VI.4)... Tjenesteydere, der ikke fremkommer med alle de i punkt II.3) udbedte oplysninger og formaliteter, kan ikke forvente at blive opfordret til at afgive bud.... læses: VI.4)... Tjenesteydere, der ikke fremkommer med alle de i punkt III.2) udbedte oplysninger og formaliteter, kan ikke forvente at blive opfordret til at afgive bud....

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Indsamling af historiske oplysninger om muligt forurenende aktiviteter

Indsamling af historiske oplysninger om muligt forurenende aktiviteter DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID:2011-136311 Standardformular 5 - DA Energinet.dk - Udbud af rengøring 2011

1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID:2011-136311 Standardformular 5 - DA Energinet.dk - Udbud af rengøring 2011 1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID:2011-136311 Standardformular 5 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Brønderslev Postnummer: 9700 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Brønderslev Postnummer: 9700 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433246-2013:text:da:html Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere