RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler"

Transkript

1 RC IR HELIKOPTER 3 kanal RC IR-HELIKOPTER 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER 3 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Age Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.:

2 RC IR HELIKOPTER 3 KANAL VARNING! KVÄVNINGSRISK Innehåller små delar. Ej för barn under 3 år. Försändelsens innehåll Helikopter Sändare Reservpropellrar Verktyg för att propellerbyte Manual SÄKERHETSINFORMATION OBS! Produkten får inte modifieras eller byggas om. Batteriladdaren får inte användas till andra produkter. Underhåll Ta ut batterierna när sändaren inte används under längre tid. Kontrollera regelbundet att alla delar är hela. Om någon del är defekt får produkten inte användas förrän skadan är lagad. Torka av produkten med en ren trasa. Håll produkten borta från direkt värme. Sänk inte ned elektriska produkter i vatten. Särskilda instruktioner till vuxna Läs igenom bruksanvisningen före första användning. Låt inte barn flyga med helikoptern inomhus utan en vuxen persons övervakning. Låt inte barn byta batterier utan en vuxen persons övervakning. Batterivarningar Ej laddningsbara batterier får inte laddas. Laddningsbara batterier ska tas bort från sändaren före laddning (gäller endast sändaren). Laddningsbara batterier får bara laddas under uppsikt av vuxen. Använd inte olika typer eller nya och gamla batterier samtidigt (gäller endast sändaren). Använd endast samma typ av batteri. Montera batterierna med korrekt polaritet. Avlägsna uttömda batterier från sändaren (gäller endast sändaren). Kortslut inte batteriet. Laddningsbart batteri, helikopter Släng inte batteriet på eld eller värme. Använd eller lämna inte batteriet nära en värmekälla. Kasta inte batteriet mot en hård yta. Sänk inte ned batteriet i vatten och förvara det på en sval och torr plats. Använd endast rekommenderad laddare. Överladda inte batteriet. Anslut inte batteriet till ett eluttag. Löda inte batteriet och gör inte hål på det med en nål eller hårt föremål. Öppna eller modifiera inte batteriet. Ladda batteriet var 6:e månad. Transportera eller förvara inte batteriet tillsammans med metallföremål, till exempel halsband eller hårnålar. Lämna in förbrukade batterier till återvinning enligt förordning. Batterikrav, sändare DC 9 V, 2 W Batteri: 6 x 1, 5 V AA /LR6/AM3 (medföljer ej) Batterikrav, helikopter DC 3,7 V, 4,5 W Batteri: 1 x 3,7 V LiPo Relow Powerable Battery Pack (ingår) Kapacitet: 90 mah Säkerhetsföreskrifter Produkten får inte plockas isär eller modifieras. Detta kan skada produkten. Ett barn som ska flyga med helikoptern måste först bli instruerad av en kunnig, vuxen person. Använd aldrig produkten om den har skadade delar. Denna produkt är byggd för inomhusbruk. 2

3 Vind kan påverka sändarens räckvidd och leda till att du mister kontroll över helikoptern. Flyg inte nära människor och djur. Flyg inte i närheten av vatten och elledningar. Vid flygning inomhus måste rummet vara tillräckligt stort och fritt från föremål som riskerar att bli träffade av helikoptern. Håll blicken på helikoptern och se till att den inte landar på dig själv eller andra människor. Stå upp när du flyger så att du snabbt kan flytta dig vid behov. Stäng alltid av helikoptern och sändaren när de inte används. Håll händer, hår och lösa kläder borta från propellern. Kasta eller håll inga föremål mot den roterande propellern. VARNING! Risk för ögonskada. Flyg inte nära ansiktet. Spara denna manual för framtida behov. OBS! Helikopterns funktion kan påverkas av statisk elektricitet. Om detta händer, återställ produktens inställningar och använd produkten på en annan plats. Produkten får endast användas med rekommenderad laddare. Parning av helikopter och sändare 1. Ställ in sändaren på samma band som helikoptern. Kontrollera att sändaren är avstängd (OFF). 2. Slå på helikoptern. Röd LED blinkar. 3. Placera helikoptern på marken med den bakre delen mot dig. Gasreglaget ska vara i det nedersta läget. 4. Sätt på strömbrytaren på sändare. Flygmiljö Helikoptern ska flygas inomhus i stilla luft. Undvik luftkonditionering. Var aktsam på inredning och möblering. Trimma helikoptern Om helikoptern inte flyger rakt behöver den trimmas. För fram gasreglaget så att helikoptern stiger ca 0,5 1 meter. Om helikoptern cirkulerar eller svänger åt höger, tryck på vänster sida av trimknappen (L) upprepade gånger tills helikoptern flyger rakt. Om helikoptern cirkulerar eller svänger åt vänster, tryck på höger sida av trimknappen upprepade gånger tills helikoptern flyger rakt. FÖRBEREDELSER FÖR FLYGNING Använd inga hastiga rörelser när du styr helikoptern. Justera spakarna varsamt, som när man cyklar eller kör bil. Börja med att lära dig använda gasreglaget. Flyg på samma höjd, ca 1 meter upp i luften. När du bemästrar detta kan du börja styra helikoptern åt vänster och höger. Om helikoptern kraschlandar, stäng av helikoptern och sändaren och undersök helikoptern så att den inte gått sönder. Undvik att stå placerad i starkt ljus när du flyger eftersom sändaren kan påverkas. Täck inte över sändarens IR-dioder. Klistra inte på några märken på helikoptern eftersom detta kan påverka helikopterns förmåga att ta emot IR-signaler. Snurrar medsols L ST.TRIMR Svänger medsols 3

4 Sväva upp och ner När helikoptern flyger stadigt, för gasreglaget försiktigt framåt för att öka höjden, eller sänk det för att minska höjden. Endast små rörelser är nödvändiga. Snurrar motsols Flyga framåt och bakåt Håll helikoptern på en jämn höjd. Flyg framåt eller bakåt genom att föra styrspaken upp eller ner. L ST.TRIMR Svänger motsols Framåt Bakåt Balansjustering Flytta mot nosen ökar hastigheten framåt Flytt mot helikopterns bakdel minskar eller stoppar hastigheten framåt Balansjustering Genom att flytta balansjusteringen ändras tyngdpunkten i helikoptern, hastigheten framåt kommer då att justeras. Skjut balansjusteringen mot helikopterns nos för att öka helikopterns hastighet framåt. För att minska hastigheten framåt, skjut balansjustering mot helikopterns bakdel. FLYGNING Stiga Gå ned Svänga vänster och höger Håll helikoptern på en jämn höjd. Sväng helikoptern genom att föra styrspaken åt vänster eller höger. Start (efter trimning): Ställ helikoptern på ett jämnt underlag. Ojämnt underlag påverkar starten. Gasa försiktigt med gasreglaget. Titta inte på sändare, håll blicken på helikoptern. När helikoptern lyfter från marken, minska lite på gasen (i värsta fall går helikoptern tillbaka till marken, men det är bättre än att den flyger rakt upp i taket). Ge mer gas om helikoptern sjunker. Ge mindre gas om helikoptern stiger för mycket. För att svänga, använd styrspaken försiktigt (nybörjare tenderar till att överstyra helikoptern). Lampa Tänd och släck lampan med ljusknappen. 4

5 ÖVERSIKTSBILD Helikopter Rotorblad Balansjustering Bakre propeller VARNING! Propellern får endast bytas av en vuxen person. LED Lampa Landningsställ ON OFF/CHARGE Stabiliserare Strömbrytare Strömindikator Uttag för laddning Sändare Batteriindikator (helikopter) Gasspak Bandval Laddningsplugg Strömindikator Styrspak Strömbrytare Trimmer Ljusknapp Lägsta läge hastighet Batteri Montering av batteri i sändare Batterifack 1. Öppna locket med en skruvmejsel. 2. För in 6 x AA, kontrollera polariteten. 3. Stäng locket och skruva fast skruven. Kontrollera att strömbrytaren står på OFF. CHARGINGP OWER A CHARGE/ ON B OFF C 1. Dra ut locket och ta fram laddningspluggen från sändaren. 2. Stäng av helikoptern. För in laddningspluggen i laddningsuttaget på helikoptern. 3. Sätt på sändaren. Laddningen börjar automatiskt och grön laddningsindikator börjar lysa. Dra ut kabeln när bägge laddningsindikatorer släcks, då laddningen är klar. 5

6 Ladda batteriet i helikoptern OBS! minuters laddning ger 4 5 minuters flygtid. Låt alltid batteriet svalna minuter innan det laddas. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) 6

7 RC IR-HELIKOPTER 3-KANALS ADVARSEL! KVELNINGSRISIKO Inneholder små deler. Ikke for barn under 3 år Forpakningens innhold Helikopter Sender Reservepropeller Verktøy for skifte av propell Bruksanvisning SIKKERHETSINFORMASJON OBS! Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Batteriladeren må ikke brukes til andre produkter. Vedlikehold Ta ut batteriene når senderen ikke skal brukes på en god stund. Kontroller jevnlig at alle deler er hele. Dersom en del er defekt, må produktet ikke brukes før skaden er reparert. Tørk av produktet med en ren klut. Hold produktet borte fra direkte varme. Senk ikke elektriske produkter ned i vann. Spesielle instruksjoner til voksne Les gjennom bruksanvisningen før første bruk. La ikke barn fly med helikopteret innendørs uten tilsyn av en voksen. La ikke barn skifte batterier uten tilsyn av en voksen. Bruk kun samme type batterier. Monter batteriene med korrekt polaritet (+/-). Ta tomme batterier ut av senderen (gjelder kun sender). Kortslutt ikke batteriet. Oppladbart batteri, helikopter Kast ikke batteriet i åpen ild eller varme. Bruk ikke og gå ikke fra batteriet nær en varmekilde. Kast ikke batteriet mot en hard overflate. Senk ikke batteriet ned i vann, og oppbevar det på et tørt og kjølig sted. Bruk kun anbefalt lader. Overlad ikke batteriet. Koble ikke batteriet til et strømuttak. Foreta ikke lodding på batteriet, og lag ikke hull i det med en nål eller en hard gjenstand. Åpne eller modifiser ikke batteriet. Lad batteriet hver 6. måned. Transporter eller oppbevar ikke batteriet sammen med metallgjenstander, for eksempel halsbånd eller hårnåler. Lever brukte batterier til gjenvinning i samsvar med kommunalt regelverk. Batterikrav, sender DC 9 V, 2 W Batteri: 6 x 1, 5 V AA /LR6/AM3 (medfølger ikke) Batterikrav, helikopter DC 3,7 V, 4,5 W Batteri: 1 x 3,7 V LiPo Relow Powerable Battery Pack (medfølger) Kapasitet: 90 mah Batteriadvarsler Ikke oppladbare batterier må ikke lades. Oppladbare batterier skal tas ut av senderen før lading (gjelder kun sender). Oppladbare batterier skal kun lades under tilsyn av en voksen. Bruk ikke ulike typer eller nye og gamle batterier samtidig (gjelder kun sender). Sikkerhetsforskrifter Produktet må ikke tas fra hverandre eller modifiseres. Dette kan skade produktet. Et barn som skal fly med helikopteret, må først bli instruert av en kyndig voksen person. Bruk aldri produktet dersom en del er skadet. 7

8 Dette produktet er bygd for innendørs bruk. Vind kan påvirke senderens rekekvidde og føre til at du mister kontroll over helikopteret. Fly ikke nær mennesker og dyr. Fly ikke i nærheten av vann og strømledninger. Ved flyging innendørs må rommet være tilstrekkelig stort og fritt for gjenstander som risikerer å bli truffet av helikopteret. Hold blikket på helikopteret, og pass på at det ikke lander på deg selv eller andre mennesker. Stå oppreist når du flyr, slik at du raskt kan flytte deg ved behov. Slå alltid av helikopteret og senderen når de ikke er i bruk. Ta vare på denne bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. ADVARSEL! Hold hender, hår og løse klær borte fra propellen. Kast eller hold ingen gjenstander mot den roterende propellen. ADVARSEL! Risiko for øyenskade. Fly ikke nær ansiktet. OBS! Helikopterets funksjon kan påvirkes av elektromagnetisk stråling. Om dette skulle skje, tilbakestill produktets innstillinger, og bruk helikopteret på et annet sted. Produktet skal kun brukes med anbefalt lader. FORBEREDELSER FOR FLYGING Foreta ingen hastige bevegelser når du styrer helikopteret. Juster spakene varsomt, som når man sykler eller kjører bil. Begynn med å lære deg å bruke gasspaken. Fly i samme høyde, ca. 1 meter oppe i luften. Når du mestrer dette, kan du begynne å styre helikopteret til venstre og høyre. Om helikopteret krasjlander, slå av helikopteret og senderen, og sjekk at helikopteret ikke har gått i stykker. Unngå å stå plassert i sterkt lys når du flyr, fordi senderen kan påvirkes av dette. Dekk ikke over senderens IR-dioder. Lim ikke klistremerker på helikopteret, fordi dette kan påvirke helikopterets evne til å motta IR-signaler. Paring av helikopter og sender 1. Still inn senderen på samme bånd som helikopteret. Kontroller at senderen er slått av (OFF). 2. Slå på helikopteret. Rød LED blinker. 3. Plasser helikopteret på bakken med den bakre delen mot deg. Gasspaken skal være i nederste posisjon. 4. Slå på strømbryteren på senderen. Flymiljø Helikopteret skal flys innendørs i stille luft. Unngå luftkondisjonering. Vær forsiktig med innredning og møbler. Trimme helikopteret Dersom helikopteret ikke flyr rett, må det trimmes. Før gasspaken framover, slik at helikopteret stiger ca. 0,5 1 meter. Om helikopteret flyr i sirkel eller svinger til høyre, trykk på venstre side av trimknappen (L) gjentatte ganger til helikopteret flyr rett. Om helikopteret flyr i sirkel eller svinger til venstre, trykk på høyre side av trimknappen gjentatte ganger til helikopteret flyr rett. Snurrer med klokka L ST.TRIMR Svinger med klokka 8

9 Sveve opp og ned Når helikopteret flyr stabilt, før gasspaken forsiktig forover for å øke høyden, eller senk den for å minske høyden. Kun små bevegelser er nødvendige. Snurrer mot klokka Fly forover og bakover Hold helikopteret i en jevn høyde. Fly forover eller bakover ved å føre styrespaken opp eller ned. L ST.TRIMR Svinger mot klokka Forover Bakover Balansejustering Flytt mot nesen øker hastigheten forover Flytt mot helikopterets bakre del reduserer eller stopper hastigheten forover Balansejustering Ved flytting av balansejusteringen endres tyngdepunktet i helikopteret, hastigheten forover vil da bli justert. Skyv balansejusteringen mot helikopterets nese for å øke helikopterets hastighet forover. For å redusere hastigheten forover, skyv balansejusteringen mot helikopterets bakredel. FLYGING Stige Gå ned Svinge til venstre og høyre Hold helikopteret i en jevn høyde. Sving helikopteret ved å føre styrespaken til venstre eller høyre. Start (etter trimming): Sett helikopteret på et jevnt underlag. Ujevnt underlag påvirker starten. Gi forsiktig gass med gasspaken. Se ikke på senderen, hold blikket på helikopteret. Når helikopteret letter fra bakken, reduser litt på gasen (i verste fall går helikopteret tilbake til bakken, men det er bedre enn at det flyr rett opp i taket). Gi mer gass om helikopteret synker. Gi mindre gass om helikopteret stiger for mye. For å svinge, bruk styrespaken forsiktig (nybegynnere har en tendens til å overstyre helikopteret). Lampe Tenn og slukk lampen med lysknappen. 9

10 OVERSIKTSBILD Helikopter Rotorblad Balansejustering Bakre propell ADVARSEL! Propellen skal kun skiftes av en voksen person. LED-lampe Landingsunderstell ON OFF/CHARGE Stabilisator Strømbryter Strømindikator Uttak for lading Sender Batteriindikator (helikopter) Gasspak Båndvalg Ladeplugg Strømindikator Styrespak Strømbrytere Trimmer Lysknapp Laveste trinn hastighet Batteri Montere batteri i sender Batterirom 1. Åpne lokket med en skrutrekker. 2. Sett i 6 x AA, kontroller polariteten (+/-). 3. Lukk lokket og skru fast skruen. Kontroller at strømbryteren står på OFF. CHARGINGP OWER A CHARGE/ ON B OFF C 1. Dra ut lokket, og ta fram ladepluggen fra senderen. 2. Slå av helikopteret. Stikk ladepluggen inn i ladeuttaket på helikopteret. 3. Slå på senderen. Ladingen begynner automatisk, og grønn ladeindikator begynner å lyse. Dra ut kabelen når begge ladeindikatorer slukkes, da er ladingen ferdig. 10

11 Lade batteriet i helikopteret OBS! minutters lading gir 4 5 minutters flytid. La alltid batteriet avkjøles i minutter før det lades. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) 11

12 RC IR -HELIKOPTERI, 3 KANAVAA VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA sisältää pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille. Toimitussisältö Helikopteri Lähetin Vararoottorit Työkalu roottorin vaihtamista varten Käyttöohje TURVALLISUUSTIEDOT HUOMIO! Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia. Akkulaturia ei saa käyttää muiden laitteiden lataamiseen. Kunnossapito Poista lähettimestä paristot, jos se on pitkään käyttämättä. Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat ehjiä. Jos joku osa on vaurioitunut, laitetta ei saa käyttää ennen kuin vaurio on korjattu. Pyyhi tuote puhtaaksi puhtaalla liinalla. Älä altista tuotetta lämmölle. Älä upota sähkölaitteita veteen. Erityisohjeet aikuisille Lue käyttöohje ennen ensimmäistä käyttökertaa. Älä anna lasten lennättää helikopteria sisätiloissa ilman aikuisen valvontaa. Älä anna lasten vaihtaa paristoja ilman aikuisen valvontaa. Paristovaroitukset Tavallisia paristoja ei saa ladata. Lähettimessä käytettävät ladattavat paristot on poistettava lähettimestä ennen niiden lataamista. Ladattavia paristoja saa ladata vain aikuisen valvonnassa. Älä käytä lähettimessä sekaisin uusia ja vanhoja tai erityyppisiä paristoja. Käytä aina samantyyppisiä paristoja. Aseta paristojen navat oikein päin. Käytetyt paristot on poistettava lähettimestä. Älä oikosulje paristoja. Helikopterin ladattava akku Älä heitä akkua tuleen tai aseta sitä kuumaan paikkaan. Älä käytä tai säilytä akkua lämpölähteen lähellä. Älä altista akkua iskuille. Älä upota akkua veteen. Säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Käytä vain suositeltua laturia. Älä ylilataa akkua. Älä yhdistä akkua sähköpistorasiaan. Älä juota mitään akkuun. Älä tee siihen reikää esimerkiksi neulalla tai kovalla esineellä. Älä avaa akkua, äläkä tee siihen muutoksia. Lataa akku kuuden kuukauden välein. Akkua ei saa kuljettaa eikä säilyttää yhdessä esimerkiksi kaulapannan tai hiuspinnien kaltaisten metalliesineiden kanssa. Toimita käytetyt akut kierrätykseen viranomaismääräysten mukaisesti. Lähettimen paristot DC 9 V, 2 W Paristot: 6 x 1,5 V AA/LR6/AM3 (hankittava erikseen) Helikopterin akku DC 3,7 V, 4,5 W Akku: 1 x 3,7 V LiPo Relow Powerable Battery Pack (mukana) Kapasiteetti: 90 mah Turvallisuusohjeet Tuotetta ei saa avata, eikä siihen saa tehdä muutoksia. Muutoin tuote voi vaurioitua. Jos lapsi lennättää helikopteria, osaavan aikuisen on ensin neuvottava häntä. Älä käytä tuotetta, jos sen osissa on vaurioita. 12

13 Tämä laite on tarkoitettu sisäkäyttöön. Tuuli voi vaikuttaa lähettimen kantomatkaan. Tällöin menetät helikopterin hallinnan. Älä lennätä lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä lennätä veden tai sähköjohtojen läheisyydessä. Kun helikopteria lennätetään sisätiloissa, huoneen tulee olla riittävän suuri eikä siinä saa olla esteitä, joihin helikopteri voi osua. Tarkkaile helikopteria. Varo, ettei se laskeudu itsesi eikä muiden päälle. Lennätä helikopteria seisoaltasi, jotta voit tarvittaessa liikkua nopeasti. Katkaise aina helikopterista ja lähettimestä virta, kun niitä ei käytetä. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. Katkaise laitteesta virta, kun sitä ei käytetä. VAROITUS! Pidä kädet, jalat ja löysät vaatteet loitolla roottorista. Älä heitä mitään esineitä pyörivää roottoria vasten. VAROITUS! Silmävamman vaara. Älä lennätä helikopteria lähellä kasvoja. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. HUOMIO! Staattinen sähkö voi vaikuttaa helikopterin toimintaan. Jos näin käy, nollaa laitteen asetukset ja käytä sitä muualla. Lataamiseen saa käyttää vain suositeltua latauslaitetta. heikentää helikopterin kykyä ottaa vastaan IR-signaaleja. Helikopterin ja lähettimen muodostaminen laitepariksi 1. Aseta lähetin samalle taajuudelle kuin helikopteri. Tarkista, että lähettimestä on katkaistu virta (OFF). 2. Käynnistä helikopteri. LED vilkkuu punaisena. 3. Aseta helikopteri lattialle takaosa itseäsi kohden. Kaasunsäätimen tulee olla pienimmässä asennossa. 4. Kytke lähettimeen virta. Lennätyspaikka Helikopteria saa lennättää sisällä, kun voimakkaita ilmavirtauksia ei esiinny. Vältä käyttämästä ilmastointia. Kiinnitä huomiota sisustukseen ja kalusteisiin. Helikopterin trimmaaminen Jos helikopteri ei lennä suoraan, se on trimmattava. Vie kaasunsäädintä eteenpäin, jotta helikopteri nousee noin 0,5 1 metrin korkeuteen. Jos helikopteri pyrkii kääntymään oikealle, painele trimmauspainikkeen (L) vasenta puolta, kunnes helikopteri lentää suoraan. Jos helikopteri pyrkii kääntymään vasemmalle, painele trimmauspainikkeen (L) oikeaa puolta, kunnes helikopteri lentää suoraan. VALMISTELUT ENNEN LENNÄTTÄMISTÄ Kun ohjaat helikopteria, vältä nopeita liikkeitä. Säädä ohjaussauvoja varovaisesti samalla tavalla kuin pyöräiltäessä tai autoa ajettessa. Aloitta opettelemalla kaasunsäätimen käyttö. Lennätä helikopteria samalla noin 1 metrin korkeudella. Kun osaat tämän, voit alkaa ohjata helikopteria vasemmalla ja oikealle. Jos helikopteri putoaa, katkaise siitä ja lähettimestä virta. Tutki helikopteri vaurioiden varalta. Vältä seisomasta kirkkaassa valossa lennättämisen aikana. Muutoin lähetin ei ehkä toimi oikein. Älä peitä lähettimen IR-diodeja. Älä kiinnitä helikopteriin tarroja. Ne voivat Pyörii myötäpäivään L ST.TRIMR Kääntyy myötäpäivään 13

14 Korkeuden nostaminen ja vähentäminen Kun helikopteri lentää tasaisesti ja viet kaasunsäädintä varovasti eteenpäin, lentokorkeus nousee. Jos viet kaasunsäädintä taaksepäin, lentokorkeus vähenee. Vain vähäiset liikkeet riittävät. Pyörii vastapäivään Lentäminen eteen- ja taaksepäin Pidä helikopterin korkeus vakaana. Voit lennättää helikopteria eteen- tai taaksepäin viemällä ohjaussauvaa eteen- tai taaksepäin. L ST.TRIMR Kääntyy vastapäivään Eteenpäin Taaksepäin Tasapainon säätäminen Siirtäminen kohti keulaa kasvattaa lentonopeutta. Siirtäminen kohti pyrstöä hidastaa lentonopeutta. Tasapainon säätäminen Kun helikopterin tasapainoa säädetään, sen painopiste muuttuu. Tämä vaikuttaa sen lentonopeuteen eteenpäin. Jos siirrät painoa kohti helikopterin keulaa, lentonopeus eteenpäin kasvaa. Jos siirrät painoa kohti helikopterin pyrstöä, lentonopeus eteenpäin hidastuu. LENNÄTTÄMINEN Lentokorkeuden nostaminen Lentokorkeuden vähentäminen 14 Kääntyminen vasemmalle tai oikealle Pidä helikopterin korkeus vakaana. Voit kääntää helikopteria viemällä ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle. Käynnistäminen (trimmaamisen jälkeen) Aseta helikopteri tasaiselle alustalle. Epätasainen alusta haittaa lentoon lähtemistä. Lisää kaasua varovaisesti kaasunsäätimen avulla. Älä katso lähetintä vaan helikopteria. Kun helikopteri nousee ilmaan, vähennä kaasua hieman. Pahimmassa tapauksessa helikopteri laskeutuu takaisin maahan, mutta se on parempi kuin osuminen kattoon. Jos helikopteri vajoaa alaspäin, anna lisää kaasua. Jos helikopteri nousee liian korkealla, vähennä kaasua. Voit kääntää helikopteria ohjaussauvan avulla. Vasta-alkajat yleensä ohjaavat helikopteria liian voimakkaasti. Valaisin Voit sytyttää ja sammuttaa valaisimen valaisinpainikkeen avulla.

15 YLEISKUVA Helikopteri Roottori Virtakatkaisin Tasapainon säätäminen Takaroottori VAROITUS! Vain aikuinen saa vaihtaa roottorin. LED-valaisin ON OFF/CHARGE Vakauttaja Latausliitäntä Laskuteline Virtamerkkivalo Lähetin Akkumerkkivalo (helikopterin akku) Kaasuvipu Latausliitin Taajuuden valitsin Virtamerkkivalo Ohjausvipu Virtakatkaisin Trimmeri Valopainike Hitain nopeus Paristo Paristojen asettaminen lähettimeen Paristokotelo 1. Avaa kansi ruuvitaltalla. 2. Aseta 6 AA-paristoa paikoilleen napaisuuden suhteen oikein päin. 3. Sulje kansi ja kiinnitä se ruuvilla. Tarkista, että virtakatkaisin on OFF-asennossa. CHARGINGP OWER A CHARGE/ ON B OFF C 1. Irrota kansi ja ota lähettimen latausliitin esiin. 2. Katkaise helikopterista virta. Yhdistä latausliitin helikopterin latausliitäntään. 3. Kytke lähettimeen virta. Lataaminen alkaa automaattisesti. Vihreä lataamisen merkkivalo syttyy. Kun molemmat lataamisen merkkivalo ovat sammuneet, irrota johto. Akku on ladattu täyteen. 15

16 Helikopterin akun lataaminen HUOMIO! minuuttia ladatussa akussa riittää virtaa 4 5 minuutin lentoa varten. Anna aina akun jäähtyä minuuttia ennen sen lataamista. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) 16

17 RC IR HELIKOPTER 3 KANALER ADVARSEL! RISIKO FOR KVÆLNING indeholder små dele. Ikke til børn under 3 år. Pakkens indhold Helikopter Sender Reservepropeller Værktøj til udskiftning af propel Manual SIKKERHEDSINFORMATION OBS! Produktet må ikke modificeres eller bygges om. Batteriopladeren må ikke anvendes til andre produkter. Vedligeholdelse Fjern batterierne, når senderen ikke bruges i længere tid. Kontroller jævnligt, at alle dele er intakte. Hvis noget er defekt, må produktet ikke anvendes, før skaden er repareret. Tør produktet af med en ren klud. Hold produktet væk fra direkte varme. Nedsænk ikke elektriske produkter i vand. Særlige instruktioner til voksne Læs brugsvejledningen inden produktet bruges første gang. Lad ikke børn flyve med helikopteren indendørs uden at være under opsyn af en voksen. Lad ikke børn skifte batterier uden at være under opsyn af en voksen. Batteriadvarsler Ikke genopladelige batterier må ikke oplades. Genopladelige batterier skal fjernes fra senderen, inden de oplades (gælder kun senderen). Opladning af batterierne må kun foretages under opsyn af en voksen. Brug ikke forskellige typer eller gamle og nye batterier samtidigt (gælder kun senderen). Brug kun den samme batteritype. Sæt batterierne i med den rigtige polaritet. Brugte batterier skal fjernes fra senderen (gælder kun senderen). Kortslut ikke batteriet. Genopladeligt batteri, helikopter Batteriet må ikke smides på åben ild eller andet varmt. Brug eller efterlad ikke batteriet i nærheden af varmekilder. Batteriet må ikke kastes mod noget hårdt. Nedsænk ikke batteriet i vand og opbevar det et køligt og tørt sted. Brug kun en anbefalet oplader. Overoplad ikke batteriet. Slut ikke batteriet til en stikkontakt. Der må ikke loddes på batteriet, og der må ikke laves hul med en nål eller hård genstand. Batteriet må ikke åbnes eller modificeres. Lad batteriet op hver 6. måned. Batterierne må ikke transporteres eller opbevares sammen med metalgenstande, f.eks. halskæder eller hårnåle. Indlever brugte batterier til genindvinding på genbrugsstationen. Batterikrav, sender DC 9 V, 2 W Batteri: 6 x 1, 5 V AA /LR6/AM3 (medfølger ikke) Batterikrav, helikopter DC 3,7 V, 4,5 W Batteri: 1 x 3,7 V LiPo Relow Powerable Battery Pack (medfølger) Kapacitet: 90 mah. Sikkerhedsforskrifter Batteriet må hverken skilles ad eller ændres. Det kan beskadige produktet. Børn, som skal flyve med helikopteren, skal 17

18 først instrueres af en kyndig voksen. Brug aldrig produktet, hvis der er beskadigede dele. Dette produkt er bygget til indendørs brug. Vind kan påvirke senderens rækkevidde, hvilket kan betyde, at du mister kontrollen over helikopteren. Flyv ikke i nærheden af mennesker og dyr. Flyv ikke i nærheden af vand og elledninger. Når du flyver indendørs, skal lokalet være tilstrækkeligt stort og fri for genstande, der risikerer at blive ramt af helikopteren. Hold blikket på helikopteren og sørg for, at den ikke lander på dig selv eller andre mennesker. Stå op, når du flyver, så du hurtigt kan flytte dig, hvis det er nødvendigt. Sluk altid helikopteren og senderen, når de ikke er i brug. Hold hænder, hår og løstsiddende tøj væk fra propellen. Kast eller hold ikke noget mod den roterende propel. ADVARSEL! Risiko for øjenskader. Flyv ikke i nærheden af ansigtet. Gem denne manual til fremtidigt brug. OBS! Helikopterens funktion kan påvirkes af statisk elektricitet. Hvis dette sker, skal produktets indstillinger nulstilles og bruges et andet sted. Produktet må kun anvendes med den anbefalede oplader. Der må ikke klistres mærkater på helikopteren, da det kan påvirke helikopterens evne til at modtage IR-signaler. Parring af helikopter og sender 1. Indstil senderen på samme bånd som helikopteren. Kontroller, at senderen er slukket (OFF). 2. Tænd helikopteren. Rød LED blinker. 3. Placer helikopteren på jorden med den bagerste del vendende mod dig selv. Gashåndtaget skal være i nederste stilling. 4. Tænd senderen. Flyveomgivelser Helikopteren skal flyve indendørs i stille luft. Undgå aircondition. Vær opmærksom på inventar og møblering. Trimning af helikopteren Hvis helikopteren ikke flyver lige, skal den trimmes. Før gashåndtaget fremad, så helikopteren hæver sig ca. 0,5 1 meter. Hvis helikopteren cirkler eller drejer mod højre, trykkes på venstre side af trimknappen (L) gentagne gange, indtil helikopteren flyver lige. Hvis helikopteren cirkler eller drejer mod venstre, trykkes på højre side af trimknappen gentagne gange, indtil helikopteren flyver lige. FORBEREDELSER FØR FLYVNING Foretag ikke hurtige bevægelser, når du styrer helikopteren. Juster grebene forsigtigt, som når man cykler eller kører bil. Start med at lære, hvordan gashåndtaget bruges. Flyv i samme højde, ca. 1 meter oppe i luften. Når du mestrer dette, kan du begynde at styre helikopteren til venstre og højre. Hvis helikopteren styrter, skal du slukke helikopter og sender, og undersøge helikopteren for eventuelle skader. Undgå at stå i stærkt lys, når du flyver, da senderen kan påvirkes. Overdæk ikke senderens IR-dioder. Drejer med uret L ST.TRIMR Svinger med uret 18

19 Svæve op og ned Når helikopteren flyver støt, kan du føre gashåndtaget forsigtigt fremad, så højden øges, eller du kan sænke den, så højden mindskes. Det er kun nødvendigt med små bevægelser. Drejer mod uret Flyve fremad og baglæns Hold helikopteren i en jævn højde. Flyv frem eller tilbage ved at føre styrepinden op eller ned.. L ST.TRIMR Svinger mod uret Fremad Baglæns Justering af balance Flyt mod næsen øger hastigheden fremad Flyt mod helikopterens bagende mindsker eller standser hastigheden fremad Justering af balance Ved at flytte balancejusteringen ændres helikopterens tyngdepunkt og hastigheden fremad skal da justeres. Skyd balancejusteringen mod helikopterens næse, så hastigheden fremad øges. Skal hastigheden fremad mindskes, skydes balancejusteringen mod helikopterens bagende. FLYVNING Stige Dreje til venstre og højre Hold helikopteren i en jævn højde. Drej helikopteren ved at føre styrepinden mod venstre eller højre. Start (efter trimning): Stil helikopteren på et jævnt underlag. Et ujævnt underlag vil påvirke starten. Gas forsigtigt op med gashåndtaget. Se ikke på senderen, hold blikket på helikopteren. Når helikopteren løfter sig fra jorden, mindskes gassen lidt (i værste fald lander helikopteren på jorden, men det er bedre end den flyver lige op i loftet). Giv mere gas, hvis helikopteren daler. Giv mindre gas, hvis helikopteren stiger for meget. Styrepinden bruges forsigtigt til at dreje (nybegyndere har en tendens til at overstyre helikopteren). Lys Tænd og sluk lyset med lysknappen. Gå ned 19

20 OVERSIGTSBILLEDE Helikopter Rotorblad Justering af balance Bagerste propel ADVARSEL! Propellen må kun udskiftes af en voksen. LED Lys Landingsstel ON OFF/CHARGE Stabilisator Afbryder Strømindikator Udtag til opladning Sender Batteriindikator (helikopter) Gashåndtag Båndvalg Opladningsstik Strømindikator Styrepind Afbryder Trimmer Lysknap Laveste indstilling hastighed Batteri Isætning af batteri i sender Batterirum 1. Åben dækslet med en skruetrækker. 2. Isæt 6 x AA, kontroller polariteten. 3. Luk dækslet og skru skruen fast. Kontroller, at afbryderen står på OFF. CHARGINGP OWER A CHARGE/ ON B OFF C 1. Træk dækslet ud og tag ladestikket ud af senderen. 2. Sluk helikopteren. Sæt ladestikket i ladeudtaget på helikopteren. 3. Tænd senderen. Opladningen starter automatisk, og den grønne ladeindikator lyser. Træk kablet ud, når begge ladeindikatorer slukkes. Opladningen er færdig. 20

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Grilltermometer Grillauslämpömittari

Grilltermometer Grillauslämpömittari Grilltermometer Grillauslämpömittari Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Læs mere

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Luftpump laddningsbar

Luftpump laddningsbar SE Art. 26-010 Luftpump laddningsbar 230 V / 12 V Läs bruksanvisningen före användning! Strömbrytare Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Sugsida (suger ut luft) Viktigt! Pumpen

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 646-089 DK Knivsliber... 2 SE Knivslip... 5 NO Knivsliper... 8 FI Veitsenteroitin... 11 UK Knife sharpener... 14 DE Elektrischer Messerschärfer... 17 PL Ostrzałka do noży... 20 www.adexi.eu DK INTRODUKTION

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º

Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º 46-309 manual.indd 2010-11-22, 11.18.13 Art. 46-309 Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rörelsevakt 360 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME

SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Model 55281 1 FOREVER FLASHLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør FI Ikuinen

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA 23552 NAVY-X HIGH 23552 Navy-X hög Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Navy-X är avsedd att användas vid lättare ryggbesvär så som ryggsmärta

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread //

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread // Kitchen prestige // motorized toaster // Automatic lowering & lifting of bread // Automatic lid saves time and energy // Automatic lid will keep the toaster free of dust // 4 functions: Defrost, re-heat,

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

M7494. www.fisherprice.dk

M7494. www.fisherprice.dk M7494 Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre "C"-batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en stjerneskruetrækker

Læs mere