RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler"

Transkript

1 RC IR HELIKOPTER 3 kanal RC IR-HELIKOPTER 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER 3 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Age Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.:

2 RC IR HELIKOPTER 3 KANAL VARNING! KVÄVNINGSRISK Innehåller små delar. Ej för barn under 3 år. Försändelsens innehåll Helikopter Sändare Reservpropellrar Verktyg för att propellerbyte Manual SÄKERHETSINFORMATION OBS! Produkten får inte modifieras eller byggas om. Batteriladdaren får inte användas till andra produkter. Underhåll Ta ut batterierna när sändaren inte används under längre tid. Kontrollera regelbundet att alla delar är hela. Om någon del är defekt får produkten inte användas förrän skadan är lagad. Torka av produkten med en ren trasa. Håll produkten borta från direkt värme. Sänk inte ned elektriska produkter i vatten. Särskilda instruktioner till vuxna Läs igenom bruksanvisningen före första användning. Låt inte barn flyga med helikoptern inomhus utan en vuxen persons övervakning. Låt inte barn byta batterier utan en vuxen persons övervakning. Batterivarningar Ej laddningsbara batterier får inte laddas. Laddningsbara batterier ska tas bort från sändaren före laddning (gäller endast sändaren). Laddningsbara batterier får bara laddas under uppsikt av vuxen. Använd inte olika typer eller nya och gamla batterier samtidigt (gäller endast sändaren). Använd endast samma typ av batteri. Montera batterierna med korrekt polaritet. Avlägsna uttömda batterier från sändaren (gäller endast sändaren). Kortslut inte batteriet. Laddningsbart batteri, helikopter Släng inte batteriet på eld eller värme. Använd eller lämna inte batteriet nära en värmekälla. Kasta inte batteriet mot en hård yta. Sänk inte ned batteriet i vatten och förvara det på en sval och torr plats. Använd endast rekommenderad laddare. Överladda inte batteriet. Anslut inte batteriet till ett eluttag. Löda inte batteriet och gör inte hål på det med en nål eller hårt föremål. Öppna eller modifiera inte batteriet. Ladda batteriet var 6:e månad. Transportera eller förvara inte batteriet tillsammans med metallföremål, till exempel halsband eller hårnålar. Lämna in förbrukade batterier till återvinning enligt förordning. Batterikrav, sändare DC 9 V, 2 W Batteri: 6 x 1, 5 V AA /LR6/AM3 (medföljer ej) Batterikrav, helikopter DC 3,7 V, 4,5 W Batteri: 1 x 3,7 V LiPo Relow Powerable Battery Pack (ingår) Kapacitet: 90 mah Säkerhetsföreskrifter Produkten får inte plockas isär eller modifieras. Detta kan skada produkten. Ett barn som ska flyga med helikoptern måste först bli instruerad av en kunnig, vuxen person. Använd aldrig produkten om den har skadade delar. Denna produkt är byggd för inomhusbruk. 2

3 Vind kan påverka sändarens räckvidd och leda till att du mister kontroll över helikoptern. Flyg inte nära människor och djur. Flyg inte i närheten av vatten och elledningar. Vid flygning inomhus måste rummet vara tillräckligt stort och fritt från föremål som riskerar att bli träffade av helikoptern. Håll blicken på helikoptern och se till att den inte landar på dig själv eller andra människor. Stå upp när du flyger så att du snabbt kan flytta dig vid behov. Stäng alltid av helikoptern och sändaren när de inte används. Håll händer, hår och lösa kläder borta från propellern. Kasta eller håll inga föremål mot den roterande propellern. VARNING! Risk för ögonskada. Flyg inte nära ansiktet. Spara denna manual för framtida behov. OBS! Helikopterns funktion kan påverkas av statisk elektricitet. Om detta händer, återställ produktens inställningar och använd produkten på en annan plats. Produkten får endast användas med rekommenderad laddare. Parning av helikopter och sändare 1. Ställ in sändaren på samma band som helikoptern. Kontrollera att sändaren är avstängd (OFF). 2. Slå på helikoptern. Röd LED blinkar. 3. Placera helikoptern på marken med den bakre delen mot dig. Gasreglaget ska vara i det nedersta läget. 4. Sätt på strömbrytaren på sändare. Flygmiljö Helikoptern ska flygas inomhus i stilla luft. Undvik luftkonditionering. Var aktsam på inredning och möblering. Trimma helikoptern Om helikoptern inte flyger rakt behöver den trimmas. För fram gasreglaget så att helikoptern stiger ca 0,5 1 meter. Om helikoptern cirkulerar eller svänger åt höger, tryck på vänster sida av trimknappen (L) upprepade gånger tills helikoptern flyger rakt. Om helikoptern cirkulerar eller svänger åt vänster, tryck på höger sida av trimknappen upprepade gånger tills helikoptern flyger rakt. FÖRBEREDELSER FÖR FLYGNING Använd inga hastiga rörelser när du styr helikoptern. Justera spakarna varsamt, som när man cyklar eller kör bil. Börja med att lära dig använda gasreglaget. Flyg på samma höjd, ca 1 meter upp i luften. När du bemästrar detta kan du börja styra helikoptern åt vänster och höger. Om helikoptern kraschlandar, stäng av helikoptern och sändaren och undersök helikoptern så att den inte gått sönder. Undvik att stå placerad i starkt ljus när du flyger eftersom sändaren kan påverkas. Täck inte över sändarens IR-dioder. Klistra inte på några märken på helikoptern eftersom detta kan påverka helikopterns förmåga att ta emot IR-signaler. Snurrar medsols L ST.TRIMR Svänger medsols 3

4 Sväva upp och ner När helikoptern flyger stadigt, för gasreglaget försiktigt framåt för att öka höjden, eller sänk det för att minska höjden. Endast små rörelser är nödvändiga. Snurrar motsols Flyga framåt och bakåt Håll helikoptern på en jämn höjd. Flyg framåt eller bakåt genom att föra styrspaken upp eller ner. L ST.TRIMR Svänger motsols Framåt Bakåt Balansjustering Flytta mot nosen ökar hastigheten framåt Flytt mot helikopterns bakdel minskar eller stoppar hastigheten framåt Balansjustering Genom att flytta balansjusteringen ändras tyngdpunkten i helikoptern, hastigheten framåt kommer då att justeras. Skjut balansjusteringen mot helikopterns nos för att öka helikopterns hastighet framåt. För att minska hastigheten framåt, skjut balansjustering mot helikopterns bakdel. FLYGNING Stiga Gå ned Svänga vänster och höger Håll helikoptern på en jämn höjd. Sväng helikoptern genom att föra styrspaken åt vänster eller höger. Start (efter trimning): Ställ helikoptern på ett jämnt underlag. Ojämnt underlag påverkar starten. Gasa försiktigt med gasreglaget. Titta inte på sändare, håll blicken på helikoptern. När helikoptern lyfter från marken, minska lite på gasen (i värsta fall går helikoptern tillbaka till marken, men det är bättre än att den flyger rakt upp i taket). Ge mer gas om helikoptern sjunker. Ge mindre gas om helikoptern stiger för mycket. För att svänga, använd styrspaken försiktigt (nybörjare tenderar till att överstyra helikoptern). Lampa Tänd och släck lampan med ljusknappen. 4

5 ÖVERSIKTSBILD Helikopter Rotorblad Balansjustering Bakre propeller VARNING! Propellern får endast bytas av en vuxen person. LED Lampa Landningsställ ON OFF/CHARGE Stabiliserare Strömbrytare Strömindikator Uttag för laddning Sändare Batteriindikator (helikopter) Gasspak Bandval Laddningsplugg Strömindikator Styrspak Strömbrytare Trimmer Ljusknapp Lägsta läge hastighet Batteri Montering av batteri i sändare Batterifack 1. Öppna locket med en skruvmejsel. 2. För in 6 x AA, kontrollera polariteten. 3. Stäng locket och skruva fast skruven. Kontrollera att strömbrytaren står på OFF. CHARGINGP OWER A CHARGE/ ON B OFF C 1. Dra ut locket och ta fram laddningspluggen från sändaren. 2. Stäng av helikoptern. För in laddningspluggen i laddningsuttaget på helikoptern. 3. Sätt på sändaren. Laddningen börjar automatiskt och grön laddningsindikator börjar lysa. Dra ut kabeln när bägge laddningsindikatorer släcks, då laddningen är klar. 5

6 Ladda batteriet i helikoptern OBS! minuters laddning ger 4 5 minuters flygtid. Låt alltid batteriet svalna minuter innan det laddas. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) 6

7 RC IR-HELIKOPTER 3-KANALS ADVARSEL! KVELNINGSRISIKO Inneholder små deler. Ikke for barn under 3 år Forpakningens innhold Helikopter Sender Reservepropeller Verktøy for skifte av propell Bruksanvisning SIKKERHETSINFORMASJON OBS! Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Batteriladeren må ikke brukes til andre produkter. Vedlikehold Ta ut batteriene når senderen ikke skal brukes på en god stund. Kontroller jevnlig at alle deler er hele. Dersom en del er defekt, må produktet ikke brukes før skaden er reparert. Tørk av produktet med en ren klut. Hold produktet borte fra direkte varme. Senk ikke elektriske produkter ned i vann. Spesielle instruksjoner til voksne Les gjennom bruksanvisningen før første bruk. La ikke barn fly med helikopteret innendørs uten tilsyn av en voksen. La ikke barn skifte batterier uten tilsyn av en voksen. Bruk kun samme type batterier. Monter batteriene med korrekt polaritet (+/-). Ta tomme batterier ut av senderen (gjelder kun sender). Kortslutt ikke batteriet. Oppladbart batteri, helikopter Kast ikke batteriet i åpen ild eller varme. Bruk ikke og gå ikke fra batteriet nær en varmekilde. Kast ikke batteriet mot en hard overflate. Senk ikke batteriet ned i vann, og oppbevar det på et tørt og kjølig sted. Bruk kun anbefalt lader. Overlad ikke batteriet. Koble ikke batteriet til et strømuttak. Foreta ikke lodding på batteriet, og lag ikke hull i det med en nål eller en hard gjenstand. Åpne eller modifiser ikke batteriet. Lad batteriet hver 6. måned. Transporter eller oppbevar ikke batteriet sammen med metallgjenstander, for eksempel halsbånd eller hårnåler. Lever brukte batterier til gjenvinning i samsvar med kommunalt regelverk. Batterikrav, sender DC 9 V, 2 W Batteri: 6 x 1, 5 V AA /LR6/AM3 (medfølger ikke) Batterikrav, helikopter DC 3,7 V, 4,5 W Batteri: 1 x 3,7 V LiPo Relow Powerable Battery Pack (medfølger) Kapasitet: 90 mah Batteriadvarsler Ikke oppladbare batterier må ikke lades. Oppladbare batterier skal tas ut av senderen før lading (gjelder kun sender). Oppladbare batterier skal kun lades under tilsyn av en voksen. Bruk ikke ulike typer eller nye og gamle batterier samtidig (gjelder kun sender). Sikkerhetsforskrifter Produktet må ikke tas fra hverandre eller modifiseres. Dette kan skade produktet. Et barn som skal fly med helikopteret, må først bli instruert av en kyndig voksen person. Bruk aldri produktet dersom en del er skadet. 7

8 Dette produktet er bygd for innendørs bruk. Vind kan påvirke senderens rekekvidde og føre til at du mister kontroll over helikopteret. Fly ikke nær mennesker og dyr. Fly ikke i nærheten av vann og strømledninger. Ved flyging innendørs må rommet være tilstrekkelig stort og fritt for gjenstander som risikerer å bli truffet av helikopteret. Hold blikket på helikopteret, og pass på at det ikke lander på deg selv eller andre mennesker. Stå oppreist når du flyr, slik at du raskt kan flytte deg ved behov. Slå alltid av helikopteret og senderen når de ikke er i bruk. Ta vare på denne bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. ADVARSEL! Hold hender, hår og løse klær borte fra propellen. Kast eller hold ingen gjenstander mot den roterende propellen. ADVARSEL! Risiko for øyenskade. Fly ikke nær ansiktet. OBS! Helikopterets funksjon kan påvirkes av elektromagnetisk stråling. Om dette skulle skje, tilbakestill produktets innstillinger, og bruk helikopteret på et annet sted. Produktet skal kun brukes med anbefalt lader. FORBEREDELSER FOR FLYGING Foreta ingen hastige bevegelser når du styrer helikopteret. Juster spakene varsomt, som når man sykler eller kjører bil. Begynn med å lære deg å bruke gasspaken. Fly i samme høyde, ca. 1 meter oppe i luften. Når du mestrer dette, kan du begynne å styre helikopteret til venstre og høyre. Om helikopteret krasjlander, slå av helikopteret og senderen, og sjekk at helikopteret ikke har gått i stykker. Unngå å stå plassert i sterkt lys når du flyr, fordi senderen kan påvirkes av dette. Dekk ikke over senderens IR-dioder. Lim ikke klistremerker på helikopteret, fordi dette kan påvirke helikopterets evne til å motta IR-signaler. Paring av helikopter og sender 1. Still inn senderen på samme bånd som helikopteret. Kontroller at senderen er slått av (OFF). 2. Slå på helikopteret. Rød LED blinker. 3. Plasser helikopteret på bakken med den bakre delen mot deg. Gasspaken skal være i nederste posisjon. 4. Slå på strømbryteren på senderen. Flymiljø Helikopteret skal flys innendørs i stille luft. Unngå luftkondisjonering. Vær forsiktig med innredning og møbler. Trimme helikopteret Dersom helikopteret ikke flyr rett, må det trimmes. Før gasspaken framover, slik at helikopteret stiger ca. 0,5 1 meter. Om helikopteret flyr i sirkel eller svinger til høyre, trykk på venstre side av trimknappen (L) gjentatte ganger til helikopteret flyr rett. Om helikopteret flyr i sirkel eller svinger til venstre, trykk på høyre side av trimknappen gjentatte ganger til helikopteret flyr rett. Snurrer med klokka L ST.TRIMR Svinger med klokka 8

9 Sveve opp og ned Når helikopteret flyr stabilt, før gasspaken forsiktig forover for å øke høyden, eller senk den for å minske høyden. Kun små bevegelser er nødvendige. Snurrer mot klokka Fly forover og bakover Hold helikopteret i en jevn høyde. Fly forover eller bakover ved å føre styrespaken opp eller ned. L ST.TRIMR Svinger mot klokka Forover Bakover Balansejustering Flytt mot nesen øker hastigheten forover Flytt mot helikopterets bakre del reduserer eller stopper hastigheten forover Balansejustering Ved flytting av balansejusteringen endres tyngdepunktet i helikopteret, hastigheten forover vil da bli justert. Skyv balansejusteringen mot helikopterets nese for å øke helikopterets hastighet forover. For å redusere hastigheten forover, skyv balansejusteringen mot helikopterets bakredel. FLYGING Stige Gå ned Svinge til venstre og høyre Hold helikopteret i en jevn høyde. Sving helikopteret ved å føre styrespaken til venstre eller høyre. Start (etter trimming): Sett helikopteret på et jevnt underlag. Ujevnt underlag påvirker starten. Gi forsiktig gass med gasspaken. Se ikke på senderen, hold blikket på helikopteret. Når helikopteret letter fra bakken, reduser litt på gasen (i verste fall går helikopteret tilbake til bakken, men det er bedre enn at det flyr rett opp i taket). Gi mer gass om helikopteret synker. Gi mindre gass om helikopteret stiger for mye. For å svinge, bruk styrespaken forsiktig (nybegynnere har en tendens til å overstyre helikopteret). Lampe Tenn og slukk lampen med lysknappen. 9

10 OVERSIKTSBILD Helikopter Rotorblad Balansejustering Bakre propell ADVARSEL! Propellen skal kun skiftes av en voksen person. LED-lampe Landingsunderstell ON OFF/CHARGE Stabilisator Strømbryter Strømindikator Uttak for lading Sender Batteriindikator (helikopter) Gasspak Båndvalg Ladeplugg Strømindikator Styrespak Strømbrytere Trimmer Lysknapp Laveste trinn hastighet Batteri Montere batteri i sender Batterirom 1. Åpne lokket med en skrutrekker. 2. Sett i 6 x AA, kontroller polariteten (+/-). 3. Lukk lokket og skru fast skruen. Kontroller at strømbryteren står på OFF. CHARGINGP OWER A CHARGE/ ON B OFF C 1. Dra ut lokket, og ta fram ladepluggen fra senderen. 2. Slå av helikopteret. Stikk ladepluggen inn i ladeuttaket på helikopteret. 3. Slå på senderen. Ladingen begynner automatisk, og grønn ladeindikator begynner å lyse. Dra ut kabelen når begge ladeindikatorer slukkes, da er ladingen ferdig. 10

11 Lade batteriet i helikopteret OBS! minutters lading gir 4 5 minutters flytid. La alltid batteriet avkjøles i minutter før det lades. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) 11

12 RC IR -HELIKOPTERI, 3 KANAVAA VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA sisältää pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille. Toimitussisältö Helikopteri Lähetin Vararoottorit Työkalu roottorin vaihtamista varten Käyttöohje TURVALLISUUSTIEDOT HUOMIO! Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia. Akkulaturia ei saa käyttää muiden laitteiden lataamiseen. Kunnossapito Poista lähettimestä paristot, jos se on pitkään käyttämättä. Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat ehjiä. Jos joku osa on vaurioitunut, laitetta ei saa käyttää ennen kuin vaurio on korjattu. Pyyhi tuote puhtaaksi puhtaalla liinalla. Älä altista tuotetta lämmölle. Älä upota sähkölaitteita veteen. Erityisohjeet aikuisille Lue käyttöohje ennen ensimmäistä käyttökertaa. Älä anna lasten lennättää helikopteria sisätiloissa ilman aikuisen valvontaa. Älä anna lasten vaihtaa paristoja ilman aikuisen valvontaa. Paristovaroitukset Tavallisia paristoja ei saa ladata. Lähettimessä käytettävät ladattavat paristot on poistettava lähettimestä ennen niiden lataamista. Ladattavia paristoja saa ladata vain aikuisen valvonnassa. Älä käytä lähettimessä sekaisin uusia ja vanhoja tai erityyppisiä paristoja. Käytä aina samantyyppisiä paristoja. Aseta paristojen navat oikein päin. Käytetyt paristot on poistettava lähettimestä. Älä oikosulje paristoja. Helikopterin ladattava akku Älä heitä akkua tuleen tai aseta sitä kuumaan paikkaan. Älä käytä tai säilytä akkua lämpölähteen lähellä. Älä altista akkua iskuille. Älä upota akkua veteen. Säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Käytä vain suositeltua laturia. Älä ylilataa akkua. Älä yhdistä akkua sähköpistorasiaan. Älä juota mitään akkuun. Älä tee siihen reikää esimerkiksi neulalla tai kovalla esineellä. Älä avaa akkua, äläkä tee siihen muutoksia. Lataa akku kuuden kuukauden välein. Akkua ei saa kuljettaa eikä säilyttää yhdessä esimerkiksi kaulapannan tai hiuspinnien kaltaisten metalliesineiden kanssa. Toimita käytetyt akut kierrätykseen viranomaismääräysten mukaisesti. Lähettimen paristot DC 9 V, 2 W Paristot: 6 x 1,5 V AA/LR6/AM3 (hankittava erikseen) Helikopterin akku DC 3,7 V, 4,5 W Akku: 1 x 3,7 V LiPo Relow Powerable Battery Pack (mukana) Kapasiteetti: 90 mah Turvallisuusohjeet Tuotetta ei saa avata, eikä siihen saa tehdä muutoksia. Muutoin tuote voi vaurioitua. Jos lapsi lennättää helikopteria, osaavan aikuisen on ensin neuvottava häntä. Älä käytä tuotetta, jos sen osissa on vaurioita. 12

13 Tämä laite on tarkoitettu sisäkäyttöön. Tuuli voi vaikuttaa lähettimen kantomatkaan. Tällöin menetät helikopterin hallinnan. Älä lennätä lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä lennätä veden tai sähköjohtojen läheisyydessä. Kun helikopteria lennätetään sisätiloissa, huoneen tulee olla riittävän suuri eikä siinä saa olla esteitä, joihin helikopteri voi osua. Tarkkaile helikopteria. Varo, ettei se laskeudu itsesi eikä muiden päälle. Lennätä helikopteria seisoaltasi, jotta voit tarvittaessa liikkua nopeasti. Katkaise aina helikopterista ja lähettimestä virta, kun niitä ei käytetä. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. Katkaise laitteesta virta, kun sitä ei käytetä. VAROITUS! Pidä kädet, jalat ja löysät vaatteet loitolla roottorista. Älä heitä mitään esineitä pyörivää roottoria vasten. VAROITUS! Silmävamman vaara. Älä lennätä helikopteria lähellä kasvoja. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. HUOMIO! Staattinen sähkö voi vaikuttaa helikopterin toimintaan. Jos näin käy, nollaa laitteen asetukset ja käytä sitä muualla. Lataamiseen saa käyttää vain suositeltua latauslaitetta. heikentää helikopterin kykyä ottaa vastaan IR-signaaleja. Helikopterin ja lähettimen muodostaminen laitepariksi 1. Aseta lähetin samalle taajuudelle kuin helikopteri. Tarkista, että lähettimestä on katkaistu virta (OFF). 2. Käynnistä helikopteri. LED vilkkuu punaisena. 3. Aseta helikopteri lattialle takaosa itseäsi kohden. Kaasunsäätimen tulee olla pienimmässä asennossa. 4. Kytke lähettimeen virta. Lennätyspaikka Helikopteria saa lennättää sisällä, kun voimakkaita ilmavirtauksia ei esiinny. Vältä käyttämästä ilmastointia. Kiinnitä huomiota sisustukseen ja kalusteisiin. Helikopterin trimmaaminen Jos helikopteri ei lennä suoraan, se on trimmattava. Vie kaasunsäädintä eteenpäin, jotta helikopteri nousee noin 0,5 1 metrin korkeuteen. Jos helikopteri pyrkii kääntymään oikealle, painele trimmauspainikkeen (L) vasenta puolta, kunnes helikopteri lentää suoraan. Jos helikopteri pyrkii kääntymään vasemmalle, painele trimmauspainikkeen (L) oikeaa puolta, kunnes helikopteri lentää suoraan. VALMISTELUT ENNEN LENNÄTTÄMISTÄ Kun ohjaat helikopteria, vältä nopeita liikkeitä. Säädä ohjaussauvoja varovaisesti samalla tavalla kuin pyöräiltäessä tai autoa ajettessa. Aloitta opettelemalla kaasunsäätimen käyttö. Lennätä helikopteria samalla noin 1 metrin korkeudella. Kun osaat tämän, voit alkaa ohjata helikopteria vasemmalla ja oikealle. Jos helikopteri putoaa, katkaise siitä ja lähettimestä virta. Tutki helikopteri vaurioiden varalta. Vältä seisomasta kirkkaassa valossa lennättämisen aikana. Muutoin lähetin ei ehkä toimi oikein. Älä peitä lähettimen IR-diodeja. Älä kiinnitä helikopteriin tarroja. Ne voivat Pyörii myötäpäivään L ST.TRIMR Kääntyy myötäpäivään 13

14 Korkeuden nostaminen ja vähentäminen Kun helikopteri lentää tasaisesti ja viet kaasunsäädintä varovasti eteenpäin, lentokorkeus nousee. Jos viet kaasunsäädintä taaksepäin, lentokorkeus vähenee. Vain vähäiset liikkeet riittävät. Pyörii vastapäivään Lentäminen eteen- ja taaksepäin Pidä helikopterin korkeus vakaana. Voit lennättää helikopteria eteen- tai taaksepäin viemällä ohjaussauvaa eteen- tai taaksepäin. L ST.TRIMR Kääntyy vastapäivään Eteenpäin Taaksepäin Tasapainon säätäminen Siirtäminen kohti keulaa kasvattaa lentonopeutta. Siirtäminen kohti pyrstöä hidastaa lentonopeutta. Tasapainon säätäminen Kun helikopterin tasapainoa säädetään, sen painopiste muuttuu. Tämä vaikuttaa sen lentonopeuteen eteenpäin. Jos siirrät painoa kohti helikopterin keulaa, lentonopeus eteenpäin kasvaa. Jos siirrät painoa kohti helikopterin pyrstöä, lentonopeus eteenpäin hidastuu. LENNÄTTÄMINEN Lentokorkeuden nostaminen Lentokorkeuden vähentäminen 14 Kääntyminen vasemmalle tai oikealle Pidä helikopterin korkeus vakaana. Voit kääntää helikopteria viemällä ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle. Käynnistäminen (trimmaamisen jälkeen) Aseta helikopteri tasaiselle alustalle. Epätasainen alusta haittaa lentoon lähtemistä. Lisää kaasua varovaisesti kaasunsäätimen avulla. Älä katso lähetintä vaan helikopteria. Kun helikopteri nousee ilmaan, vähennä kaasua hieman. Pahimmassa tapauksessa helikopteri laskeutuu takaisin maahan, mutta se on parempi kuin osuminen kattoon. Jos helikopteri vajoaa alaspäin, anna lisää kaasua. Jos helikopteri nousee liian korkealla, vähennä kaasua. Voit kääntää helikopteria ohjaussauvan avulla. Vasta-alkajat yleensä ohjaavat helikopteria liian voimakkaasti. Valaisin Voit sytyttää ja sammuttaa valaisimen valaisinpainikkeen avulla.

15 YLEISKUVA Helikopteri Roottori Virtakatkaisin Tasapainon säätäminen Takaroottori VAROITUS! Vain aikuinen saa vaihtaa roottorin. LED-valaisin ON OFF/CHARGE Vakauttaja Latausliitäntä Laskuteline Virtamerkkivalo Lähetin Akkumerkkivalo (helikopterin akku) Kaasuvipu Latausliitin Taajuuden valitsin Virtamerkkivalo Ohjausvipu Virtakatkaisin Trimmeri Valopainike Hitain nopeus Paristo Paristojen asettaminen lähettimeen Paristokotelo 1. Avaa kansi ruuvitaltalla. 2. Aseta 6 AA-paristoa paikoilleen napaisuuden suhteen oikein päin. 3. Sulje kansi ja kiinnitä se ruuvilla. Tarkista, että virtakatkaisin on OFF-asennossa. CHARGINGP OWER A CHARGE/ ON B OFF C 1. Irrota kansi ja ota lähettimen latausliitin esiin. 2. Katkaise helikopterista virta. Yhdistä latausliitin helikopterin latausliitäntään. 3. Kytke lähettimeen virta. Lataaminen alkaa automaattisesti. Vihreä lataamisen merkkivalo syttyy. Kun molemmat lataamisen merkkivalo ovat sammuneet, irrota johto. Akku on ladattu täyteen. 15

16 Helikopterin akun lataaminen HUOMIO! minuuttia ladatussa akussa riittää virtaa 4 5 minuutin lentoa varten. Anna aina akun jäähtyä minuuttia ennen sen lataamista. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) 16

17 RC IR HELIKOPTER 3 KANALER ADVARSEL! RISIKO FOR KVÆLNING indeholder små dele. Ikke til børn under 3 år. Pakkens indhold Helikopter Sender Reservepropeller Værktøj til udskiftning af propel Manual SIKKERHEDSINFORMATION OBS! Produktet må ikke modificeres eller bygges om. Batteriopladeren må ikke anvendes til andre produkter. Vedligeholdelse Fjern batterierne, når senderen ikke bruges i længere tid. Kontroller jævnligt, at alle dele er intakte. Hvis noget er defekt, må produktet ikke anvendes, før skaden er repareret. Tør produktet af med en ren klud. Hold produktet væk fra direkte varme. Nedsænk ikke elektriske produkter i vand. Særlige instruktioner til voksne Læs brugsvejledningen inden produktet bruges første gang. Lad ikke børn flyve med helikopteren indendørs uden at være under opsyn af en voksen. Lad ikke børn skifte batterier uden at være under opsyn af en voksen. Batteriadvarsler Ikke genopladelige batterier må ikke oplades. Genopladelige batterier skal fjernes fra senderen, inden de oplades (gælder kun senderen). Opladning af batterierne må kun foretages under opsyn af en voksen. Brug ikke forskellige typer eller gamle og nye batterier samtidigt (gælder kun senderen). Brug kun den samme batteritype. Sæt batterierne i med den rigtige polaritet. Brugte batterier skal fjernes fra senderen (gælder kun senderen). Kortslut ikke batteriet. Genopladeligt batteri, helikopter Batteriet må ikke smides på åben ild eller andet varmt. Brug eller efterlad ikke batteriet i nærheden af varmekilder. Batteriet må ikke kastes mod noget hårdt. Nedsænk ikke batteriet i vand og opbevar det et køligt og tørt sted. Brug kun en anbefalet oplader. Overoplad ikke batteriet. Slut ikke batteriet til en stikkontakt. Der må ikke loddes på batteriet, og der må ikke laves hul med en nål eller hård genstand. Batteriet må ikke åbnes eller modificeres. Lad batteriet op hver 6. måned. Batterierne må ikke transporteres eller opbevares sammen med metalgenstande, f.eks. halskæder eller hårnåle. Indlever brugte batterier til genindvinding på genbrugsstationen. Batterikrav, sender DC 9 V, 2 W Batteri: 6 x 1, 5 V AA /LR6/AM3 (medfølger ikke) Batterikrav, helikopter DC 3,7 V, 4,5 W Batteri: 1 x 3,7 V LiPo Relow Powerable Battery Pack (medfølger) Kapacitet: 90 mah. Sikkerhedsforskrifter Batteriet må hverken skilles ad eller ændres. Det kan beskadige produktet. Børn, som skal flyve med helikopteren, skal 17

18 først instrueres af en kyndig voksen. Brug aldrig produktet, hvis der er beskadigede dele. Dette produkt er bygget til indendørs brug. Vind kan påvirke senderens rækkevidde, hvilket kan betyde, at du mister kontrollen over helikopteren. Flyv ikke i nærheden af mennesker og dyr. Flyv ikke i nærheden af vand og elledninger. Når du flyver indendørs, skal lokalet være tilstrækkeligt stort og fri for genstande, der risikerer at blive ramt af helikopteren. Hold blikket på helikopteren og sørg for, at den ikke lander på dig selv eller andre mennesker. Stå op, når du flyver, så du hurtigt kan flytte dig, hvis det er nødvendigt. Sluk altid helikopteren og senderen, når de ikke er i brug. Hold hænder, hår og løstsiddende tøj væk fra propellen. Kast eller hold ikke noget mod den roterende propel. ADVARSEL! Risiko for øjenskader. Flyv ikke i nærheden af ansigtet. Gem denne manual til fremtidigt brug. OBS! Helikopterens funktion kan påvirkes af statisk elektricitet. Hvis dette sker, skal produktets indstillinger nulstilles og bruges et andet sted. Produktet må kun anvendes med den anbefalede oplader. Der må ikke klistres mærkater på helikopteren, da det kan påvirke helikopterens evne til at modtage IR-signaler. Parring af helikopter og sender 1. Indstil senderen på samme bånd som helikopteren. Kontroller, at senderen er slukket (OFF). 2. Tænd helikopteren. Rød LED blinker. 3. Placer helikopteren på jorden med den bagerste del vendende mod dig selv. Gashåndtaget skal være i nederste stilling. 4. Tænd senderen. Flyveomgivelser Helikopteren skal flyve indendørs i stille luft. Undgå aircondition. Vær opmærksom på inventar og møblering. Trimning af helikopteren Hvis helikopteren ikke flyver lige, skal den trimmes. Før gashåndtaget fremad, så helikopteren hæver sig ca. 0,5 1 meter. Hvis helikopteren cirkler eller drejer mod højre, trykkes på venstre side af trimknappen (L) gentagne gange, indtil helikopteren flyver lige. Hvis helikopteren cirkler eller drejer mod venstre, trykkes på højre side af trimknappen gentagne gange, indtil helikopteren flyver lige. FORBEREDELSER FØR FLYVNING Foretag ikke hurtige bevægelser, når du styrer helikopteren. Juster grebene forsigtigt, som når man cykler eller kører bil. Start med at lære, hvordan gashåndtaget bruges. Flyv i samme højde, ca. 1 meter oppe i luften. Når du mestrer dette, kan du begynde at styre helikopteren til venstre og højre. Hvis helikopteren styrter, skal du slukke helikopter og sender, og undersøge helikopteren for eventuelle skader. Undgå at stå i stærkt lys, når du flyver, da senderen kan påvirkes. Overdæk ikke senderens IR-dioder. Drejer med uret L ST.TRIMR Svinger med uret 18

19 Svæve op og ned Når helikopteren flyver støt, kan du føre gashåndtaget forsigtigt fremad, så højden øges, eller du kan sænke den, så højden mindskes. Det er kun nødvendigt med små bevægelser. Drejer mod uret Flyve fremad og baglæns Hold helikopteren i en jævn højde. Flyv frem eller tilbage ved at føre styrepinden op eller ned.. L ST.TRIMR Svinger mod uret Fremad Baglæns Justering af balance Flyt mod næsen øger hastigheden fremad Flyt mod helikopterens bagende mindsker eller standser hastigheden fremad Justering af balance Ved at flytte balancejusteringen ændres helikopterens tyngdepunkt og hastigheden fremad skal da justeres. Skyd balancejusteringen mod helikopterens næse, så hastigheden fremad øges. Skal hastigheden fremad mindskes, skydes balancejusteringen mod helikopterens bagende. FLYVNING Stige Dreje til venstre og højre Hold helikopteren i en jævn højde. Drej helikopteren ved at føre styrepinden mod venstre eller højre. Start (efter trimning): Stil helikopteren på et jævnt underlag. Et ujævnt underlag vil påvirke starten. Gas forsigtigt op med gashåndtaget. Se ikke på senderen, hold blikket på helikopteren. Når helikopteren løfter sig fra jorden, mindskes gassen lidt (i værste fald lander helikopteren på jorden, men det er bedre end den flyver lige op i loftet). Giv mere gas, hvis helikopteren daler. Giv mindre gas, hvis helikopteren stiger for meget. Styrepinden bruges forsigtigt til at dreje (nybegyndere har en tendens til at overstyre helikopteren). Lys Tænd og sluk lyset med lysknappen. Gå ned 19

20 OVERSIGTSBILLEDE Helikopter Rotorblad Justering af balance Bagerste propel ADVARSEL! Propellen må kun udskiftes af en voksen. LED Lys Landingsstel ON OFF/CHARGE Stabilisator Afbryder Strømindikator Udtag til opladning Sender Batteriindikator (helikopter) Gashåndtag Båndvalg Opladningsstik Strømindikator Styrepind Afbryder Trimmer Lysknap Laveste indstilling hastighed Batteri Isætning af batteri i sender Batterirum 1. Åben dækslet med en skruetrækker. 2. Isæt 6 x AA, kontroller polariteten. 3. Luk dækslet og skru skruen fast. Kontroller, at afbryderen står på OFF. CHARGINGP OWER A CHARGE/ ON B OFF C 1. Træk dækslet ud og tag ladestikket ud af senderen. 2. Sluk helikopteren. Sæt ladestikket i ladeudtaget på helikopteren. 3. Tænd senderen. Opladningen starter automatisk, og den grønne ladeindikator lyser. Træk kablet ud, når begge ladeindikatorer slukkes. Opladningen er færdig. 20

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 2, 24 Helsingborg. Tel: +4-42 00 4 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan, nd FL, SE- Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -0 POWERPACK MED

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation 4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon Latausasema 4 x USB 4 x USB ladestation Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Original manual. Art. 45-827. 45-827 manual 130827.indd 2013-08-27, 09.19.44

Original manual. Art. 45-827. 45-827 manual 130827.indd 2013-08-27, 09.19.44 45-827 manual 130827.indd 2013-08-27, 09.19.44 Art. 45-827 RC Monstertruck Hummer H2 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Art. 45-742 RADIOSTYRD HELIKOPTER RADIOSTYRT HELIKOPTER RADIO-OHJATTAVA HELIKOPTERI RADIOSTYRET HELIKOPTER. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 45-742 RADIOSTYRD HELIKOPTER RADIOSTYRT HELIKOPTER RADIO-OHJATTAVA HELIKOPTERI RADIOSTYRET HELIKOPTER. 2010 Biltema Nordic Services AB RADIOSTYRD HELIKOPTER RADIOSTYRT HELIKOPTER RADIO-OHJATTAVA HELIKOPTERI RADIOSTYRET HELIKOPTER Art. 45-742 RADIOSTYRD HELIKOPTER EGENSKAPER: - Chassi av aluminiumlegering. - 3-kanals sändare med IR-system.

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

I/R LASTBIL I/R LASTEBIL INFRAPUNAOHJATTAVA KUORMA-AUTO

I/R LASTBIL I/R LASTEBIL INFRAPUNAOHJATTAVA KUORMA-AUTO I/R LASTBIL I/R LASTEBIL INFRAPUNAOHJATTAVA KUORMA-AUTO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Art. 45-8009 RC JET PANTHER 1:10

Art. 45-8009 RC JET PANTHER 1:10 RC JET PANTHER 1:10 0979 Tillverkat för tema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: tema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE

VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-03-29 Biltema Nordic Services AB VÄRMEJACKA TEKNISKA

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 45-743 manual 121115.indd 2012-11-15, 09.37.59 Art. 45-743 RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

RC MONSTER TRUCK 1:15

RC MONSTER TRUCK 1:15 45-828 manual 130215.indd 2013-02-15, 14.17.44 RC MONSTER TRUCK 1:15 Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI RC MONSTER TRUCK 1:15 Rekommenderas frċn 6 ċr. INNEHĊLL RC-bil x 1 RC-sändare x 1 Antenn

Læs mere

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SE DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SPECIFIKATIONER Hölje av ABS-plast Bakgrundsbelyst LCD-display 24 timmarsklocka och datum Termometer som visar temperature i C, -20 +80 C Stoppur (Max 99m59s) Vattenavvisande

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL FJERNSTYRET BIL FJERNSTYRT BIL FJÄRRSTYRD BIL KAUKO-OHJATTAVA AUTO. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL FJERNSTYRET BIL FJERNSTYRT BIL FJÄRRSTYRD BIL KAUKO-OHJATTAVA AUTO. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 27304 RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL DK N S FI FJERNSTYRET BIL Brugsanvisning FJERNSTYRT BIL Bruksanvisning FJÄRRSTYRD BIL Bruksanvisning KAUKO-OHJATTAVA AUTO Käyttöohje 2 4 6 8 Fremstillet i P.R.C.

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE LÄNSPUMP med inbyggd nivåvakt LENSEPUMPE med innebyggd nivåvakt PILSSIPUMPPU sisäinen tasovahti LÆNSEPUMPE med indbygget niveauovervågning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4 Art. 86-0 Vänsterhängd dörr 5 75 Mjuk Trög Dörrkarmens undersida sätt mallen Mjuk Trög Position motstånd Position motstånd Position motstånd Position motstånd Mot dörrens övre kant Använd denna mall för

Læs mere

FM-RADIO. Original manual. Art. 24-657

FM-RADIO. Original manual. Art. 24-657 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR

BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

IP44. LED-strålkastare med Rörelsevakt. LED-valaisin liiketunnistimella 4,5 W 9 W. med bevegelsesvakt. med bevægelsesvagt.

IP44. LED-strålkastare med Rörelsevakt. LED-valaisin liiketunnistimella 4,5 W 9 W. med bevegelsesvakt. med bevægelsesvagt. LED-strålkastare med Rörelsevakt LED-lyskaster med bevegelsesvakt LED-valaisin liiketunnistimella LED-lampe med bevægelsesvagt 4,5 W 9 W Art. 44-781 Art. 35-0111 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI Art. -9 FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI st. stk. kpl Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør:

Læs mere

Regelsökare. Koolaustunnistin. 3 in 1

Regelsökare. Koolaustunnistin. 3 in 1 Regelsökare Stendersøker Koolaustunnistin Lægtesøger 3 in 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

LITIUMBATTERI LITIUMAKKU

LITIUMBATTERI LITIUMAKKU LITIUMBATTERI LITIUMAKKU Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47 32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

INFRAVÄRMARE INFRARØ TERRASSEVARMER INFRAPUNALÄMMITIN IR VARMER

INFRAVÄRMARE INFRARØ TERRASSEVARMER INFRAPUNALÄMMITIN IR VARMER INFRAVÄRMARE 1000 W INFRARØ TERRASSEVARMER 1000 W INFRAPUNALÄMMITIN 1000 W IR VARMER 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER

KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Dørklokke, trådløs, modell 3 Ovikello, langaton, malli 3 Dørklokke, trådløs, model 3 1 Art. 46-248 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

ESKY LAMA 2. Tillykke med din nye helikopter. 1. Justering

ESKY LAMA 2. Tillykke med din nye helikopter. 1. Justering ESKY LAMA 2 Tillykke med din nye helikopter Der er et væld af muligheder med en RC helikopter, som du ikke kan få andre steder med øvelse vil du være i stand til at hover (hænge stille i luften), flyve

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt 28-051_manual.indd 2014-03-19, 14.23.14 Art. 28-051 Hushållsvåg Elektronisk våg med yta av härdat glas Husholdningsvekt Elektronisk vekt med veieflate av herdet glass Keittiövaaka Elektroninen vaaka, pinta

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W.

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W. Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 750/1250/2000 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Læs mere

EldrivEn motorcykel, barn ElEktrisk motorsykkel, barn sähkökäyttöinen moottoripyörä, lapsille EldrEvEt motorcykel, børn

EldrivEn motorcykel, barn ElEktrisk motorsykkel, barn sähkökäyttöinen moottoripyörä, lapsille EldrEvEt motorcykel, børn EldrivEn motorcykel, barn ElEktrisk motorsykkel, barn sähkökäyttöinen moottoripyörä, lapsille EldrEvEt motorcykel, børn Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

Togbanesett. Togbanesæt

Togbanesett. Togbanesæt Tågbaneset Togbanesett Junaratasarja Togbanesæt 1 Tågbaneset Innehåll Följande delar ingår i tågbanan: Lok med lampa... 1 Vagn... 3 Stationsplattform................. 2 Sektion med strömanslutning.......

Læs mere

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 20-645_manual.indd 2011-04-2, 11.20.26 Art. 20-645 Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 2011 Biltema Nordic Services AB Hopfällbar arbetsbänk

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN

FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN 1,4 kw Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Portabla högtalare 2,1

Portabla högtalare 2,1 Portabla högtalare, Säkerhetsföreskrifter Detaljbeskrivning. Ha inte högtalaren ansluten till en audioenhet när du inte lyssnar.. Se till att inga kort med magnetremsa finns nära högtalaren, de kan avmagnetiseras.

Læs mere

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV. Max 500 W 230 V

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV. Max 500 W 230 V SE HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV Max 500 W 230 V IP54 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och varningar:

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere