Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag"

Transkript

1 Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag

2

3 Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse tilfælde mulighed for skattefradrag for investering i anlæg, der installeres på den private bolig. Reglerne omhandlede tidligere alene husstandsvindmøller, men med virkning fra 1. januar 2010 blev reglerne udvidet til også at omfatte andre VE-anlæg, bl.a. solcelleanlæg. Udvidelsen af regelsættet skete bl.a. med hensigten om at forenkle og forbedre reglerne for personers investeringer i VE-anlæg. Denne information omhandler alene solcelleanlæg, men de skattemæssige regler og muligheder er principielt de samme for andre VE-anlæg. Skattemæssigt fradrag Der kan, når nogle helt konkrete forudsætninger er til stede, opnås skattemæssigt fradrag for afskrivninger på investeringen i et solcelleanlæg. Dette fradrag kan på selvangivelsen modregnes i anden indkomst f.eks. lønindkomst. Der kan desuden opnås skattemæssigt fradrag for udgifter til vedligeholdelse og drift af solcelleanlægget. Ovenstående skattemæssige fradrag skal dog reduceres med indtjeningen ved salg af el til et elværk, ligesom der sker beskatning af det private forbrug af el produceret på anlægget. 3

4 Omfattede VE-anlæg Alle anlæg, der producerer vedvarende energi ifølge definitionen i Lov om fremme af vedvarende energi, er omfattet. Dette omfatter p.t. følgende energikilder: Vindkraft Vandkraft Biogas Biomasse Solenergi Bølge- og tidevandsenergi Geotermisk varme. Derfor kan energiskabende anlæg, der drives af ovenstående energikilder, principielt komme i betragtning. Der må/kan alene anskaffes VE-anlæg, som er omfattet af ordningen, med en samlet maksimal effekt pr. ejendom på 6 kw. Anlæg herudover kan ikke medtages i ordningen*. Tre forskellige ordninger Der er tre forskellige ordninger/regelsæt, der kan anvendes på VE-anlæg: 1. Private anlæg 2. Private anlæg med tilslutning (bundfradragsmetoden) 3. Private anlæg med tilslutning (regnskabsmæssig metode). 1. Private anlæg Udgangspunktet er, at hvis man som privatperson investerer i et solcelleanlæg, så har denne investering ingen skattemæssige konsekvenser for købers selvangivelse. Dvs. at der ikke kan opnås skattemæssigt fradrag for investeringen, og man skal desuden ikke beskattes af den producerede energi, som i tilfældet udelukkende anvendes privat. *Skatteministeriet er i kontakt med Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet om en udvidet fortolkning. Det vil betyde, at solcellerne må være på mere end 6 kw, når bare den installerede effekt er på maksimalt 6 kw. 4

5 Den økonomiske gevinst ved sådanne anlæg er besparelsen på den producerede el, som man ikke behøver at købe fra et elværk. Prisen pr. kwh ligger p.t. på ca. DKK 2,00. Et anlæg, der producerer kwh p.a., vil derfor give en årlig besparelse på DKK til forrentning af investeringen i anlægget. 2. Private anlæg med tilslutning (bundfradragsmetoden) Udgangspunktet er en investering i et privat anlæg, der installeres på den private bolig, og hvor der kan afsættes hele eller en del af produktionen til det lokale elværk. Dette forudsætter, at man er tilkoblet elnettet (tilbageløbsordning). Denne tilkobling kan montøren/leverandøren af VE-anlægget typisk udføre. Det er ikke en betingelse for anvendelse af ordningen, at der bliver solgt el til elnettet. Man kan godt anvende hele produktionen selv, så længe man bare har muligheden for salg. I så fald kan man anvende bundfradragsmetoden. Det betyder, at man alene beskattes af den del af det samlede salg, der overstiger DKK p.a. Af denne del skal man alene selvangive 60%. For solcelleanlæg betyder det i realiteten, at der ikke sker beskatning, da størrelsen på anlæggene er begrænset til 6 kw, hvorfor anlægget ikke kan producere tilstrækkeligt med el, til at afregningsprisen overstiger bundfradraget. Der er dog fortsat ikke fradrag for investeringen i VE-anlægget, ligesom der ikke kan foretages fradrag for driftsog vedligeholdelsesudgifter på VEanlægget. Ved tilslutning til elnettet vil man blive tilmeldt en tilbageløbsordning. Tilbageløbsordningen betyder, at hvis man producerer mere el, end man kan forbruge løbende, bliver den overskydende del opsparet hos elværket. Når man så har et privat overforbrug, set i forhold til den løbende produktion, tager man fra den opsparede del hos elværket, inden man skal betale for forbruget. Derved optimeres effektiviteten på anlægget. Bundfradragsmetoden kan illustreres således: Anskaffelsessum solcelleanlæg DKK Skattemæssig afskrivning 0 Indtægter: Salg af kwh á DKK 0,60 Bundfradrag maks. DKK Til beskatning 0 5

6 3. Private anlæg med tilslutning (regnskabsmæssig metode) Investering i et privat anlæg, som installeres på den private bolig, kan afskrives skattemæssigt, når følgende er opfyldt: Der anvendes en regnskabsmæssig opgørelse af årets resultat, jf. særskilt eksempel Der er sket tilslutning til elnettet. Hvis disse betingelser er opfyldt, vil der kunne foretages skattemæssige afskrivninger på anlægget, som vil kunne modregnes i anden personlig indkomst f.eks. løn. Der kan samtidig foretages fradrag for drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Samtidig skal der ske beskatning af evt. solgt produktion, jf. ovenstående. Afregningsprisen pr. kwh el er 60 øre i de første 10 år efter tilslutning til elnettet. Herefter er afregningsprisen 40 øre pr. kwh. Hvis man anvender produktionen selv, skal der ligeledes ske beskatning af eget forbrug med samme satser, som ovenfor nævnt. Derfor har det ikke nogen reel skattemæssig betydning, om man sælger eller selv forbruger produktionen. Det er endvidere slet ikke en forudsætning, at man sælger sin produktion, man skal alene have afsætningsmuligheden. Ud fra en økonomisk betragtning vil det også være bedre at anvende produktionen selv og dermed opnå en besparelse på forbrugsudgifterne, der langt overstiger afregningsprisen el koster p.t. cirka DKK 2,00 pr. kwh. 6

7 Skattemæssige afskrivninger Udgangspunktet er, at hvis et solcelleanlæg er monteret på et stativ på jorden, er dette et driftsmiddel. Derfor kan der foretages skattemæssige afskrivninger på anskaffelsessummen (den nedskrevne værdi) med indtil 25% p.a. Det samme gør sig gældende for solcelleanlæg, der monteres på bygninger eller tag. Hvis der derimod monteres et solcelleanlæg i taget dvs. integreret i tagbelægningen vil der være tale om en installation. Installationer afskrives normalt med op til 4% p.a. Dog kan der ikke afskrives på installationer på en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder, hvorfor man reelt mister mulighed for skattemæssigt fradrag for afskrivninger på sådanne anlæg, der skattemæssigt behandles som installationer. Hertil kommer fradrag for renteudgifter til finansiering af anlægget. Der vil desuden være en besparelse på udgiften til køb af el på DKK p.a. (DKK 2,00 x kwh). Fradragsret for renter Uanset hvilken model man anvender model 1-3 så vil der være fradrag for renteudgifterne på investeringen ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Skatteværdien af disse renteudgifter udgør ca. 33,5%. Man skal være opmærksom på, at fradragsværdien for renter udover DKK (DKK for ægtefæller) nedtrappes over de kommende år, indtil den når 25% i 2019 (som en følge af Forårspakken ). Der er mulighed for anvendelse af Virksomhedsordningen, hvis man anvender den regnskabsmæssige metode. Eksempel på opgørelse af resultat efter den regnskabsmæssige metode* DKK Anskaffelsessum solcelleanlæg Skattemæssig afskrivning år 1-25% Indtægter: Prduktion kwh á DKK 0,60 Udgifter: Drifts- og vedligeholdelsesudgifter (skønnet) Skattemæssige afskrivninger Fradrag på selvangivelsen Maksimal skattebesparelse ved modregning i løn (51,5%) I den forbindelse skal man være opmærksom på, at hvis man allerede driver selvstændig virksomhed og anvender Virksomhedsordningen, vil et VE-anlæg automatisk blive omfattet af Virksomhedsordningen, når den regnskabsmæssige metode anvendes. Ved anvendelse af Virksomhedsordningen vil man kunne fratrække renteudgifter i den personlige indkomst se følgende afsnit. Det betyder, hvis driften af et solcelleanlæg giver underskud (og dette underskud ikke kan anvendes i andet virksomhedsoverskud), at fradragsværdien på renter- *Ved investering i solcelleanlæg i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013, får man et tillæg på 15% til anskaffelsessummen, og dermed et større fradrag. 7

8 ne stiger fra 33,5% til 51,5%, hvis man betaler topskat af indkomst svarende til renteudgifterne. En renteudgift p.a. på DKK vil derfor give en øget skattebesparelse på DKK Virksomhedsordningen Dette er en ordning, hvorefter personligt erhvervsdrivende har mulighed for at opgøre deres skattepligtige indkomst. Virksomhedsordningen gælder for alle den personligt erhvervsdrivendes virksomheder. Derfor vil valg af ordningen i tilknytning til et VE-anlæg også have betydning for personens øvrige virksomheder. Virksomhedsordningen kan alene anvendes på VE-anlæg, der anvender den regnskabsmæssige metode. I forhold til VE-anlæg er fordelen ved brug af virksomhedsordningen, at man opnår en højere skattemæssig fradragsværdi af renteudgifter. Uanset om man anvender virksomhedsordningen eller ej, så skal man have en udvidet selvangivelse, når man anvender den regnskabsmæssige metode, og der skal laves en opgørelse af årets resultat for VE-anlægget. Herudover er der nogle særlige krav til virksomhedsordningen der skal bl.a. opgøres en indskudskonto og et kapitalafkastgrundlag. Sammenkobling af anlæg Skatterådet har i en lang række afgørelser i 2011 taget stilling til muligheden for sammenkobling af anlæg. Det er typisk situationen, hvor et VEanlæg sammenkobles med et andet anlæg, som ikke fungerer ved vedvarende energi. Der er taget stilling til en husstandsvindmølle, som sammenkobles 8

9 med jordvarme, og der er taget stilling til solcelleanlæg sammenkoblet med både jordvarmeanlæg og varmepumpe. Skattemæssigt er det imidlertid en forudsætning, når anlæggene ikke er integreret i hinanden, at det enkelte anlæg opfylder de skattemæssige forudsætninger for anvendelse af ordningen. Dvs. at der er tale om et VE-anlæg, som fungerer - ved vedvarende energi - ved at anlægget er tilsluttet elnettet/ varmenettet og - at der sker opgørelse af resultatet efter den regnskabsmæssige metode. Hverken varmepumper eller jordvarmeanlæg har hidtil kunnet godkendes som omfattet af ordningen. Det skyldes, at de ikke forsynes alene ved vedvarende energi - de har behov for el for at kunne producere varme og at de samtidig ikke er koblet på varmenettet. husstandens varmeforsyning og et evt. efterfølgende bindende svar fra skattemyndighederne. De nuværende bindende svar indikerer dog indirekte, at det er muligt, når bare ovenstående forudsætning er opfyldt. Servicefradrag Ofte stilles spørgsmålet, om der kan opnås servicefradrag for udgifter til VEanlæg. Det kan der i indkomståret 2012, hvor servicefradragsordningen fortsat er gældende. Servicefradragsordningen er planlagt til at ophøre pr. 31. december Servicefradraget kan alene anvendes i forhold til private VE-anlæg. Anlæg hvor den regnskabsmæssige metode anvendes er ikke omfattet af servicefradraget. Det er ikke utænkeligt, at sådanne anlæg alligevel vil kunne omfattes af ordningen, hvis den eneste energikilde er vedvarende energi. F.eks. en varmepumpe koblet på et solcelleanlæg som eneste energikilde. Det er dog fortsat en forudsætning, at der kan afsættes varme til varmenettet. Der er imidlertid ikke sikkerhed for, at der kan ske tilslutning til varmenettet, ligesom udgifter hertil kan være betydelige. Der er derfor ikke i denne folder taget stilling til mulighederne. Dette vil alene kunne afklares ved forespørgsel til 9

10 Moms Der kan evt. søges om momsrefusion frivillig momsregistrering. Det kræver imidlertid, at der er en erhvervsmæssig produktion. Det vil ikke være tilfældet, hvis der ikke sker salg af den producerede el, og i givet fald vil dette oftest være en meget begrænset andel af den samlede produktion. Inden investering i et VE-anlæg vil det desuden være en god ide at rette henvendelse til sin revisor for beregning af investeringen og dens forrentning samt hjælp til den skattemæssige opgørelse og udfyldelse af selvangivelsen. Vi ser ikke nogen fordel ved at være momsregistreret på disse i realiteten privat anvendte anlæg. Rådgivning Vi anbefaler, at der rettes henvendelse til en installatør, der forhandler VE-anlæg, og som kan klare de praktiske ting omkring tilmelding til elnettet, således at det sikres, at dette sker optimalt. 10

11 11

12 Hjørring Læsøvej 5 A 9800 Hjørring Tlf Aars Jyllandsgade Aars Tlf Viborg Gl. Skivevej Viborg Tlf Haslev Bregentvedvej Haslev Tlf Frederikshavn Suensonsvej Frederikshavn Tlf Farsø Frederik IX s Plads Farsø Tlf Aarhus Dusager Aarhus N Tlf Næstved Handelsskolevej Næstved Tlf Dronninglund Slotsgade Dronninglund Tlf Hobro Smedevej 1 B 9500 Hobro Tlf Haderslev Gåskærgade Haderslev Tlf Slagelse Industrivej Slagelse Tlf Aalborg Voergaardvej Aalborg SV Tlf Hadsund Ringvejen 2 A 9560 Hadsund Tlf København Gribskovvej København Ø Tlf Nykøbing Falster Slotsgade Nykøbing F. Tlf et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012

Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012 Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

SKATTEINFORMATION januar 2012

SKATTEINFORMATION januar 2012 SKATTEINFORMATION januar 2012 Forord Det økonomiske liv bærer fortsat præg af en forsigtig og afventende holdning i husholdningerne. Får man styr på gældskrisen i Europa? Kan man tro på, at der igen kommer

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere