Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau"

Transkript

1 DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder, at der ventes fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer. De offentlige bygge- og anlægsinvesteringer forventes omvendt at falde fra det nuværende høje niveau. Af økonomisk konsulent Michael Meineche Kontakt branchedirektør Elly Kjems Hove, Forventning om fremgang i byggeriet i 15 og 16 på henholdsvis 1,5 og 2,8 pct. Investeringerne i bygge og anlæg faldt i 13 og ventes at være omtrent uændrede i 14. I takt med, at den økonomiske aktivitet forventes at stige i 15 og 16, er det forventningen, at der kommer lidt mere gang i investeringerne i bygge og anlæg. Disse ventes samlet set at stige henholdsvis 1,5 og 2,8 pct. i 15 og 16. Forventningerne bygger på forhåbninger om, at det nuværende økonomiske tilbageslag er midlertidigt. Efterspørgsel og udbud i dansk økonomi Niveau Procentvis mængdeændring Bruttonationalprodukt 1.857,4,5 1,7 2, Privat forbrug 96,1 1,4 1,7 1,9 Eksport af varer og tjenester , 2,3 3,9 4,7 Heraf varer 617 1,5 -,8 4, 4,7 Bygge- og anlægsinvesteringer 134-3,9,3 1,5 2,8 Boliginvesteringer 74-5, 1,8, 3, Erhvervenes bygge- og anlægsinvesteringer 36-6,2-1,5 8, 6,8 Offentlige bygge- og anlægsinvesteringer 24 2,9 -,7-4,3-4,7 Kilde: Danmarks Statistik og DI

2 Investeringerne i boliger er de seneste år blevet holdt oppe af reparationer, mens nybyggeriet ligger historisk lavt. Udløbet af BoligJobordningen må forventes at dæmpe reparationerne fra 15, mens nybyggeriet efterhånden forventes at stige som følge af stigende boligpriser og lave renter. Erhvervenes bygge- og anlægsinvesteringer holdes oppe af offentligt initierede private anlægsinvesteringer som Metroen, baneinvesteringer og Femern, mens mange ledige erhvervslokaler stadig holder erhvervsbyggeriet nede. Nybyggeriet må dog også forventes at stige de kommende år i takt med, at aktiviteten forventeligt øges. De offentlige investeringer i bygge og anlæg forventes at falde fra det nuværende høje niveau, omend det forventede fald er mindre end tidligere skønnet, idet regeringen i sin seneste prognose har løftet niveauet for de offentlige investeringer i 15. Forventninger refererer til DI s seneste prognose fra september 14. Den 3. september 14 offentliggjorde Danmarks Statistik tal for hovedrevideret nationalregnskab. Forventninger bygger på gammelt nationalregnskab, da der på udgivelsestidspunktet ikke findes detaljerede tal for erhvervenes investeringer i bygge og anlæg i nyt nationalregnskab. Udviklingen i samlede investeringer i bygge og anlæg har dog ikke ændret sig nævneværdigt i det nye nationalregnskab ift. tidligere. Figurer i resten af prognosen, der viser historisk udvikling for ikke erhvervsopdelte investeringer, gengiver tal fra nyt nationalregnskab. Byggeriets store udfordring netop nu er, at nybyggeriet er historisk lavt Lav byggeaktivitet både for boliger og erhverv De seneste år har været præget af meget lav og faldende byggeaktivitet. Dette er tilfældet for både byggeriet af boliger og erhvervsbygninger, der i dag begge ligger på et meget lavt niveau. Påbegyndt byggeri Sæsonkorrigeret 1. kvadratmeter (m2) 1. kvadratmeter (m2) Beboelsesbygninger Erhvervsbygninger Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 2. kvt. 14 2

3 Faldet til det lave niveau er kommet oven på, at der i årene frem til 6 og 7 blev sat gang i meget nyt byggeri. De høje investeringer i disse år, og den lave økonomiske aktivitet i årene efter krisen, har betydet, at der ikke har været behov for at bygge nyt inden for hverken boliger eller erhvervsbygninger. Boligpriserne er afgørende for investeringerne i boliger Prisudviklingen på boligmarkedet er en helt central faktor for, hvor meget der investeres i boliger. Højere boligpriser betyder, at det bliver mere attraktivt at bygge nye boliger, hvilket alt andet lige har en positiv effekt på boliginvesteringerne. Historisk set følger boliginvesteringerne da også i høj grad prisudviklingen på boligmarkedet. I årene op til krisen steg både boligpriserne og investeringerne kraftigt for derefter at falde i løbet af kriseårene. Efter krisen har boligpriserne været svingende, men boliginvesteringerne har stadig i grove træk fulgt udviklingen i disse. I modsætning til hvad mange tror, er de samlede boliginvesteringer ikke på et ekstraordinært lavt niveau Siden slutningen af har huspriserne været stigende, men der har endnu ikke været en tydelig vending i boliginvesteringerne. De seneste kvartaler er udviklingen i boliginvesteringerne dog stabiliseret. Historisk set ligger de samlede boliginvesteringer ikke på et ekstraordinært lavt niveau. Op gennem erne og frem til 7 steg investeringerne omvendt til et historisk højt niveau. Udviklingen i boliginvesteringerne følger normalt huspriserne Sæsonkorrigeret årsniveau, 4 kvt. gns. Indeks, 1=1 1 Mia. 1-kr Prisen på enfamiliehuse Boliginvesteringer (højre akse) Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 2. kvt Reparationerne ventes afdæmpet fra Boliginvesteringerne er de seneste år dog blevet holdt oppe af reparationer, mens nybyggeriet er på et meget lavt niveau. Reparationer som følge af stormene i efteråret 13 var medvirkende til, at boliginvesteringerne steg omkring årsskiftet. Denne stigning lader dog til at være midlertidig. I 14 påvirkes reparationerne positivt af Landsbyggefondens renoveringspulje og 3

4 BoligJobordningen. BoligJobordningen udløber ved årets udgang, hvilket må forventes at have en afdæmpende effekt på reparationerne efterfølgende. mens nybyggeriet efterhånden forventes at stige Nybyggeriet forventes efterhånden at stige fra det historisk lave niveau, bl.a. som følge af stigende boligpriser, lave renter og de sidste års meget begrænsede byggeaktivitet. Den fremtidige udvikling i huspriserne er således afgørende for udviklingen i boliginvesteringerne. Store regionale forskelle på boligmarkedet Udviklingen på boligmarkedet er præget af store forskelle på tværs af landet og mellem lejligheder og enfamiliehuse. Både prisen på lejligheder og enfamiliehuse har været stigende siden anden halvdel af, men stigninger har været størst for lejligheder. Det seneste år er prisen på lejligheder steget med 8,6 pct., mens prisen på enfamiliehuse er steget med 2,7 pct. Boligpriserne er steget Købesum i promille af ejendomsværdi, 3 mdr. gns., sæsonkorrigeret 6=1 6= Enfamiliehuse 9 1 Lejligheder Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jul. 14 Udviklingen i boligpriserne har dog været meget forskelligartet på tværs af landet. Ejendomspriserne stiger først og fremmes i hovedstaden Langt de største prisstigninger har således fundet sted i Region Hovedstaden, hvor man det seneste år har oplevet en stigning i priserne på 1, og 4,7 pct. for henholdsvis lejligheder og enfamiliehuse. Næsten 2/3 af alle lejlighedshandler og ca. 1/4 af handlerne med enfamiliehuse det seneste år er desuden blevet foretaget i Region Hovedstaden. 4

5 Det seneste års prisudvikling og antal handler på boligmarkedet 2. kvartal 14 Pct. Lejligheder Enfamiliehuse Andel af alle Prisændring Andel af alle Prisændring bolighandler, ift. samme kvt. bolighandler, ift. samme kvt. seneste 4 kvartaler året før seneste 4 kvartaler året før Hovedstaden 19,4 1, 17,6 4,7 Sjælland 1,8 1, 11,6 1,6 Syddanmark 2,3 3,7 15,6 1,9 Midtjylland 4,6 4,7 16,6 1,5 Nordjylland 2,1 4,6 8,3 1,2 Hele landet 3,3 8,6 69,7 2,7 Kilde: Danmarks statistik, seneste obs. 2. kvt. 14 men det er primært uden for hovedstaden, at der bygges Ser man på, hvor der især bliver bygget nyt, er det dog ikke Region Hovedstaden, der er dominerende. De seneste år har Region Syddanmark og Region Midtjylland tilsammen stået for over halvdelen af det påbegyndte boligbyggeri. Størstedelen af det påbegyndte byggeri består af enfamiliehuse, og inden for dette er det også disse to regioner, der dominerer. Region Hovedstaden er dog den region, der står for mest lejlighedsbyggeri. Andel af påbegyndt boligbyggeri Pct. Andel af Andel af Andel af Andel af samlet enfamiliehuse, lejligheder, øvrige, Hovedstaden 19,4 24,7 18,8 16,2 36,1 9, Sjælland 9,4 9,9 1,4 11,2 7,6 5,2 Syddanmark 22,4 21,4 24,9 25,6 19,9 28,5 Midtjylland 34,2 3,7 32,9 34,4 21,5 43,2 Nordjylland 14,5 13,2 13,1,7 14,9 14, Enfamiliehuse 66,1 69,5 8,7 Lejligheder 25,3 22,8 14,8 Øvrige 8,6 7,7 4,4 Kilde: Danmarks Statistik Ejendomspriserne skal stige uden for hovedstaden for at stimulere nybyggeriet De lavere prisstigninger i områderne med mest byggeaktivitet kan være medvirkende årsag til, at byggeaktiviteten stadig er lav. Det er således afgørende, hvordan priserne på særligt enfamiliehuse udvikler sig i hele landet i den kommende tid. Incitamentet for at investere i boligbyggeri øges, hvis de prisstigninger, der indtil nu er observeret i de større byer, spreder sig til resten af landet. Med forhåbninger om, at det nuværende tilbageslag er midlertidigt, forventes der øget økonomisk aktivitet og faldende ledighed de kommende år. Dermed er der begrundet håb om, at stigningen i boligpriserne fortsætter og efterhånden spreder sig til de resterende dele af landet. 5

6 Mange ledige erhvervslokaler dæmper aktiviteten De samlede bygge- og anlægsinvesteringer ekskl. boliger, der består af både erhvervsmæssige og offentlige investeringer, ligger i dag på et lavt niveau. Byggeboomet i årene op til krisen betød også mange investeringer i byggeri ud over boliger, herunder særligt erhvervsbyggeri. Det kræver en efterfølgende tilpasningsperiode, og det er den, vi er inde i nu. Et meget lavt niveau af nybyggeri har således holdt de samlede investeringer i bygninger nede i årene efter krisen. Bygge- og anlægsinvesteringer Sæsonkorrigeret årsniveau, 4 kvt. gns., kædede 1-priser Byggeri (ekskl. boliger) Anlæg Kilde: Danmarks Statistik. Sidste obs. 2. kvt. 14 Tomgangsprocenten for kontorlokaler er på 1 pct., hvilket afdæmper erhvervsbyggeriet Erhvervenes massive investeringer i bygninger i årene op til krisen betyder, at der i dag er en voldsom overkapacitet af erhvervsbygninger. Andelen af ledige kontorlokaler er således i dag oppe på 1 pct. Ledighedsprocenterne for erhvervslokaler i alt har stabiliseret sig de seneste år, men har endnu ikke vist klare tegn på at falde igen. Ledighedsprocenter for erhvervslokaler Hele landet Pct Pct Kontor I alt Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening, sidste obs. jul. 14 6

7 Det fortsat høje niveau af ledige erhvervslokaler betyder, at der ikke umiddelbart er noget stort behov for investeringer i erhvervsbygninger i 14. Erhvervsbyggeriet ligger dog på et lavt niveau og må forventes at stige, efterhånden som aktiviteten øges, og antallet af ledige lokaler falder. Private anlægsinvesteringer bæres frem af store offentligt initierede infrastrukturprojekter De offentlige byggeog anlægsinvesteringer ventes at falde fra det nuværende høje niveau Eksportandelen i byggematerialebranchen er steget fra 35 pct. i 9 til pct. i 13 Det er dog hovedsageligt erhvervenes anlægsinvesteringer, der ventes at stige. En række store projekter i offentlige erhvervsmæssige selskaber som Metroen, baneinvesteringer, klimainvesteringer i spildevandssektoren og Femern understøtter således udviklingen i anlægsinvesteringerne de kommende år. De offentlige bygge- og anlægsinvesteringer har - modsat erhvervenes - været stigende og er i dag på et meget højt niveau. Dette har holdt hånden under de samlede bygge- og anlægsinvesteringer de seneste år. De høje offentlige investeringer forventes de kommende år at falde tilbage på et mere normalt leje. I sin seneste prognose har regeringen dog løftet niveauet for de offentlige investeringer i 15, så faldet i investeringerne ventes at være mindre kraftigt end tidligere antaget. Eksporten er vigtig for byggematerialebranchen Aktørerne i byggebranchen er ikke kun afhængige af udsigterne for dansk økonomi. Det er også vigtigt, hvordan det går i landene omkring os. For virksomheder inden for fremstilling af byggematerialer udgjorde eksporten i 13 således godt pct. af omsætningen, hvilket er fem procentpoint mere end i 9. De seneste år har udviklingen i eksporten inden for byggematerialebranchen således været bedre end udviklingen i branchens indenlandske omsætning. Eksporten af varer, der fortrinsvis anvendes i bygge- og anlægsvirksomhed, har i 14 vist pæn fremgang efter et midlertidigt udsving i slutningen af 13. Eksport af varer til bygge- og anlægsvirksomhed Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gennemsnit af årsniveau Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. 14 7

8 Foruden udviklingen på det danske marked er det således afgørende, hvordan afsætningsmulighederne ser ud på vores nærmeste markeder, hvor det meste af den danske eksport bliver afsat. De danske byggevirksomheders forventninger til fremtiden har over en længere periode gennemgående været stigende, om end de stadig er negative. Dette er også den tendens, der er blandt byggevirksomheder i flere af vores nærmeste samhandelslande; eksempelvis Sverige og Storbritannien. Byggevirksomhederne i Tyskland har dog den seneste tid været lidt mere pessimistiske, og her er forventningerne til aktiviteten faldet gennem en periode. Byggevirksomheders forventninger til aktiviteten Sæsonkorrigeret, 3 mdr. glidende gennemsnit Nettotal Nettotal Sverige Tyskland Storbritannien Danmark 14-8 Kilde: Danmarks Statistik og Macrobond, sidste obs. sep. 14 Tegn på svagere vækst i nogle nabolande lægger en dæmper på eksportforventningerne De lave forventninger hos byggevirksomhederne på det tyske marked kan også være dårligt nyt for de danske eksportører. Tyskland har desuden nedjusteret forventningerne til den generelle økonomiske vækst i indeværende og kommende år. Det kan således blive sværere for producenter af byggevarer at opretholde salget til Tyskland i den kommende tid. 8

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Økonomisk prognose, december 2013

Økonomisk prognose, december 2013 Økonomisk prognose, december 2013 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 9 Byggeri i alt 1 Boligbyggeriet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere