UDVIKLINGSSAMARBEJDET EN INVESTERING I FREMTIDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSSAMARBEJDET EN INVESTERING I FREMTIDEN"

Transkript

1 UDVIKLINGSSAMARBEJDETS POSITIVE SIDEEFFEKTER I DANMARK UDVIKLINGSSAMARBEJDET EN INVESTERING I FREMTIDEN

2 INDHOLD FORMÅLET MED DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE 3 DANIDA ER ET STÆRKT BRAND 5 EN BEDRE VERDEN OG ET MERE SIKKERT DANMARK 6 KLIMA, MILJØ OG SUNDHED 10 ØKONOMISK AKTIVITET I DANMARK 14 DANMARK PÅ DEN GLOBALE SCENE 19 UDVIKLINGSSAMARBEJDET ER EN INVESTERING I FREMTIDEN 20 2

3 FORMÅLET MED DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE Danmark fører en aktiv og ansvarlig udenrigspolitik, der omfatter en udviklingspolitik med fattigdoms bekæmpelse som omdrejningspunkt. Målet for Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet. Den danske udviklingspolitiske strategi, Retten til et bedre liv, skaber et godt fundament for en fattigdomsorienteret udviklingspolitik. Udviklingssamarbejdet virker og har skabt store resultater i kampen mod fattigdom de senere år. Tabellen på næste side fremhæver en række eksempler på resultater, som det globale udviklingssamarbejde har bidraget til. Formålet med udviklingssamarbejdet er ikke, at udviklingssamarbejdet skal komme Danmark til gode eller skabe danske arbejdspladser. Når det er sagt, er det værd at have for øje, at udviklingssamarbejdet kan gavne Danmark selvom det ikke er det overordnede formål med den danske udviklingsindsats. I en mere global og tættere forbundet verden kan Danmarks engagement og ageren på den internationale scene have en positiv påvirkning og effekt på dagligdagen i Danmark. Vi får selv noget ud af det, og det danske udviklingssamarbejde, særligt synergien mellem handel og udvikling, kan således også have positive sideeffekter i Danmark. Det er regeringens målsætning at skabe større synergi mellem handel og udvikling. Noget lignende gælder i forhold til tilbagetagelse af egne statsborgere i lande med hvilke, vi har et udviklingssamarbejde. Dialogen om disse landes folkeretlige pligt til tilbagetagelse fremmes som en del af det samlede aftalegrundlag, vi har med landene. Udviklingssamarbejdet gavner Danmark det bidrager til nye muligheder og til en mere tryg, mere stabil og mere lige verden Udviklingssamarbejdet skaber gode handels- og vækstmuligheder, også for os selv. Når fattigdommen nedbringes, og når udviklingslande har økonomisk vækst, skabes der nye markeder for danske virksomheder 3

4 FN S 2015 UDVIKLINGSMÅL 1. Udryddelse af ekstrem fattigdom og sult RESULTATER OG MÅLOPFYLDELSE Andelen af mennesker, der lever for under 1,25 dollar om dagen, faldt fra 47 % i 1990 til 22 % i 2010 en reduktion på 700 mio. mennesker fra Grundskoleuddannelse til alle Nettoindskrivningen af børn i grundskolealderen i udviklingslande er steget fra 82 % i 2000 til 90 % i I Afrika syd for Sahara betyder det, at andelen af børn i skole er steget fra 60 % i 2000 til 77 % i Øge ligestilling mellem kvinder og mænd Der er opnået større ligestilling for drenge og pigers adgang til uddannelse. Forholdet mellem piger og drenge indskrevet på en grunduddannelse er vokset fra 91 (piger pr. 100 drenge) i 1999 til 97 (piger pr. 100 drenge) i 2011 for alle udviklingsregioner. 4. Mindske børnedødelighed På trods af befolkningstilvækst er børnedødeligheden for børn under fem år faldet fra 12 mio. i 1990 til 6,9 mio. i Forbedre mødresundhed Det estimeres, at der på verdensplan er sket et fald i mødredødelighed på 47 % fra 1990 til Bekæmpelse af hiv/aids, malaria og andre sygdomme 7. Sikre udvikling af et bæredygtigt miljø 8. Globalt partnerskab for udvikling I slutningen af 2011 modtog 8 mio. mennesker behandling mod hiv i udviklingslande. På verdensplan er antallet af dødsfald i forbindelse med malaria faldet med 25 %. Andelen af mennesker med adgang til forbedrede vandkilder er steget fra 76 % i 1990 til 89 % i Mellem 1990 og 2010 har 2,1 mia. mennesker fået adgang til rene drikkevandskilder såsom beskyttede brønde og rørlagte vandkilder. Danmark, Luxembourg, Nederlandene, Norge og Sverige har i 2012 fastholdt det globale 0,7 % bistandsmål. Kilde: Millennium Development Goals Report 2013, United Nations (June 2013) 4

5 DANIDA ER ET STÆRKT BRAND Danmark anses i det internationale samfund som en troværdig udviklingspartner. Vi opfylder vores internationale forpligtelser, for eksempel ved år efter år at opfylde det globale mål om at give mere end 0,7 procent af vores bruttonationalindkomst i udviklingsbistand. Danida, som er betegnelsen for Danmarks udviklingssamarbejde, er et kendt og velrenommeret brand i mange udviklingslande, ikke mindst i de danske prioritetslande. Det har skabt gode rammebetingelser og markedsadgang for danske virksomheder. Det tager lang tid og kræver mange ressourcer at opbygge tillid, og Danmark har gennem sin mangeårige indsats opbygget et godt ry. Udviklingssamarbejdet bidrager til en bred dansk interessevaretagelse. Det giver en solid platform for de danske virksomheders engagement i landene. Udviklingssamarbejdet kan bidrage til den globale udvikling ved at facilitere kommercielt samarbejde mellem udenlandske og danske virksomheder. Danske virksomheder er førende på flere områder og kan tilbyde løsninger på en række globale udfordringer inden for områder som sundhed, vand, energi, klima, miljø og fødevarer. Det kan på sigt være til gavn for vækst og beskæftigelse i både udviklingslande og i Danmark, at danske virksom heder er konkurrencedygtige inden for disse områder. Samspillet mellem dansk udviklingsbistand, handel og investeringer kan på sigt bidrage til vækst og beskæftigelse både i udviklingslande og i Danmark Danida er et kendt og velrenommeret brand i mange udviklingslande. Danmark er med sin høje bistandsprocent med til at presse andre lande til at levere mere Multilateral bistand Leverancer til FN-systemet FN-byen i København Danske ansatte i multilaterale organisationer DANIDA ET STÆRKT BRAND Danmark yder årligt ca. 3,2 mia. kr. i multilateral bistand, hvoraf størstedelen kanaliseres gennem FN, Verdensbanken og EU. I 2011 var FN-organisationernes samlede indkøb af varer og tjenester fra danske virksomheder på 2,2 mia. kroner. Danmark er dermed blandt de 10 største leverandører til FN-systemet. København er i dag den sjette største FN-by i verden. Op til personer vil være beskæftiget i FN-byen, heraf ca. to tredjedele lokalt ansatte danskere. Herudover kan omkring jobs i Danmark henføres til den økonomiske aktivitet i FN-byen og danske leverancer til FN-systemet. Omkring danskere er ansat i internationale organisationer verden over. Kilde: Udenrigsministeriet 5

6 EN BEDRE VERDEN OG ET MERE SIKKERT DANMARK Verdens fattigdomsproblemer er i stigende grad koncentreret i skrøbelige og konfliktramte stater, ikke mindst i Afrika. Over 80 procent af verdens fattigste forudses i 2025 at bo i skrøbelige stater, hvis udviklingen ikke vendes. Udviklingsudfordringerne i disse lande hænger tæt sammen med mangel på sikkerhed, stabilitet og retssikkerhed. Regeringen prioriterer indsatsen i skrøbelige stater ud fra grundlæggende målsætninger i dansk udviklingspolitik om at reducere fattigdom og styrke rettigheder. Samtidig er indsatsen en vigtig del af Danmarks forebyggende sikkerhedspolitik, hvor det danske udviklingssamarbejde er med til at fremme sikkerheden i Danmark ved at forebygge grobund for grænseoverskridende terrorisme, terrorceller og lovløshed i skrøbelige stater. For at styrke udviklingsindsatsen i skrøbelige stater har udviklingsministeren som repræsentant for OECD-landene påtaget sig medformandskabet for den Internationale Dialog om fredsopbygning og statsopbygning. Her ydes en aktiv dansk indsats på den internationale scene, som i dansk egeninteresse kan sikre en bæredygtig udvikling i skrøbelige stater. VÆBNEDE KONFLIKTER I VERDEN SIKKERHED I VERDEN OG I DANMARK Skrøbelige og konfliktramte stater udgør en stor udfordring for global fred og sikkerhed. Følgerne af det arabiske forår, fraværet af en statsmagt i Somalia og risikoen for, at et land som Afghanistan kan blive fristed for terrorister har også konsekvenser for Danmark. Udviklingssamarbejdet bidrager til, at Danmark bliver et mere sikkert sted at leve. Fokus i skrøbelige stater er på at give staterne egen kapacitet til at levere sikkerhed og serviceydelser over for deres befolkninger. Denne indsats er påkrævet for at mindske de grænseoverskridende problemer fra de skrøbelige stater. Amerika Afrika Asien Mellemøsten Danmark er et lille land, men en stormagt på udviklingsområdet. Det giver indflydelse, anseelse og muligheder for at fremme menneskerettigheder og kæmpe for en retfærdig verden, og det kan åbne døren for danske virksomheder PIRATERIET ER EN GLOBAL UDFORDRING Pirateriet er en udfordring af globalt omfang. For en søfartsnation som Danmark, der står for ca. 10 procent af den globale transport på verdenshavene målt i værdi, er problemet derfor mærkbart. Når Danmark er med til at bekæmpe pirateriet gennem langsigtede indsatser på jorden, er vi med til at skabe gunstige forhold og generel sikkerhed for dansk kommerciel aktivitet. Det har betydning for danske virksomheders vækstmuligheder og velstand Europa Kilde: Uppsala Universitet 6

7 Sikkerheden i Danmark fremmes ved at forebygge ustabilitet og grobund for terror i skrøbelige stater Danmark har været aktivt tilstede i Sahel-regionen i mange år og har et betydeligt udviklingssamarbejde med Mali, Burkina Faso og Niger. Udviklingssamarbejdet har fokus på områder som fattigdomsbekæmpelse, god regeringsførelse, vækst og landbrug. Disse indsatser arbejder således på det lange sigt med at styrke landenes sammenhængskraft og modstandsdygtighed og bidrager dermed bl.a. til at mindske risikoen for, at terrorgrupper kan få fodfæste. Danmark har engageret sig i Somalia, både når det gælder indsatsen mod pirater, styrkelse af retssektoren og politiet, en stærk humanitær indsats og udvikling af landbrugssektoren. Pirateri er fortsat en stor udfordring. Verdensbanken har i en nylig rapport anslået, at somaliske pirater siden 2005 har udført mere end angreb, hvoraf 218 angreb har resulteret i bortførsler af skibsbesætninger. Mere end søfarende er af Verdensbanken anslået at have været gidsler, tilbageholdt af somaliske pirater. Der er i det internationale samfund enighed om, at den militære indsats og særlige beskyttelsesforanstaltninger på handelsskibene har været hovedfaktorer i faldet i pirateri ud for Somalia. Samtidig er der dog bred enighed om, at en lang sigtet løsning kun kan opnås på land i Somalia. DET NYE SAHEL-INITIATIV Det nye Sahel-initiativ vil styrke det danske engagement i regionen betydeligt. Sahel-initiativet er et led i opprioriteringen af indsatsen inden for stabilisering af skrøbelige og konfliktramte stater. Samtidig udbygger initiativet det i forvejen betydelige danske engagement i Sahel-regionen inden for tre overordnede indsatsområder: Mægling og konfliktløsning, sikkerhedssektorreform samt forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. PIRATERI I TAL Antallet af indberettede pirattilfælde 250 Antallet af indberettede piratkapringer Somalia Vestafrika Andre Indonesien Caribien Kilde: Verdensbanken 7

8 Danmark er med til at afhjælpe de underliggende årsager til pirateriet ud for Somalias kyst, der bl.a. bunder i manglende vækst og beskæftigelse, generel lovløshed og skrøbelige politiske struk turer. Den danske indsats har bidraget til, at ca formodede pirater nu sidder fængslet eller er blevet dømt for pirateri ifølge FN s kontor for bekæmpelse af narkotika og kriminalitet (UNODC). Danmark har overdraget 41 pirater til retsforfølgelse, bl.a. som resultat af dansk støtte til rets- og sikkerhedssektor programmer, opbygning af fængsler i Somalia og støtte til øget kystbevogtning i Kenya. Den danske indsats har også en bredere sikkerhedsdimension, som ikke nødvendigvis er mærkbar i hverdagen, men ikke desto mindre har stor betydning for vores daglige liv. Ved at forebygge og bekæmpe radikalisering i udviklingslande fremmes sikkerheden i Danmark ved at forebygge grobunden for terrorisme og rekruttering til terrorceller og -netværk. I Afghanistan bidrager udviklingssamarbejdet til at opbygge statsstrukturer, styrke landets sociale udvikling, fremme vækst og beskæftigelse og sikre afghanske borgeres basale rettigheder. Det bidrager til den langsigtede stabilisering af Afghanistan. Samtidig har Ved at modvirke flygtningestrømme hjælper vi mennesker, hvor de er og bidrager til, at de har en fremtid at vende hjem til det danske udviklingssamarbejde været et vigtigt instrument til at nuancere synet på Danmark. Udviklingssamarbejdet har i denne sammenhæng kunnet anvendes som redskab i indsatsen for at imødegå radikalisering og fjendskab over for Danmark. ANDELEN AF BEFOLKNINGEN I AFGHANISTAN MED EN POSITIV OPFATTELSE AF STATENS INDSATS (PROCENT) Uddannelse Sundhed Sikkerhed AFGHANISTAN Den danske bistand i Afghanistan har målrettet forsøgt at styrke staten og dermed opbakningen til staten især på uddannelsesområdet. Omkring 90 procent af befolkningen ser nu positivt på staten inden for uddannelsesområdet, hvor Danmark har spillet en afgørende rolle. Det styrker levedygtigheden af den afghanske stat Økonomi Arbejdspladser Anti-korruption Kilde: Asia Foundation

9 MENNESKER SKAL HJÆLPES I DERES NÆROMRÅDER Danmarks udviklingssamarbejde er en investering blandt andet i fred og færre flygtninge. Antallet af fattige mennesker, der lever i skrøbelige stater, er steget hastigt i de senere år. Ustabiliteten i disse lande er kilde til regional ustabilitet, migration og øgede flygtningestrømme også til vores del af verden. Danmark har i mange år ydet en aktiv indsats for at beskytte flygtninge og internt fordrevne i deres umiddelbare nærområder, herunder ved at forbedre deres levevilkår, fremme deres selvforsørgelse og ved at støtte lokale værtsbefolkninger og styrke myndigheders kapacitet på flygtninge- og asylområdet. Danmark arbejder for en helhedsorienteret flygtninge- og asylpolitik med afsæt i vores forpligtelser i den humanitære folkeret og i flygtninge- og menneskerettighedskonventionerne. Denne indsats bygger på, at det er bedre at hjælpe folk, hvor de er og sørge for, at der er en fremtid at vende hjem til, netop fordi den overvejende del af verdens flygtninge befinder sig i disse områder. Danmark arbejder multilateralt gennem FN s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR. Herudover har Danmark også et bilateralt samarbejde med en række regeringer. I Afghanistan støtter Danmark en række programmer, der fremmer tilbagevenden af afghanske flygtninge. Det omfatter blandt andet anskaffelse af bolig og retshjælp. Disse programmer gennemføres af den afghanske regering i samarbejde med organisationer som fx UNHCR og Norsk Flygtningehjælp. Danmark har således ydet et betydeligt bidrag til, at 5,7 mio. afghanere siden 2002 er vendt hjem til Afghanistan 2. Danmark vil arbejde for, at flygtningeindsatsen og globale migrationsspørgsmål behandles i et bredere udviklingsperspektiv. Det indebærer bl.a. at fokusere på underliggende årsager som konflikt, manglende beskæftigelse og ringe fremtidsudsigter for ungdomsgenerationer samt konstruktiv dialog om vores prioritets landes folkeretlige pligt til tilbagetagelse af egne statsborgere som led i det generelle samarbejde med disse lande. HJÆLP TIL FLYGTNINGE Danmark bistår flygtninge og internt fordrevne, når de vender hjem til deres oprindelsesland. Hjælpen skal sikre flygtninge og internt fordrevne tålelige forhold ved bl.a. etablering af boliger, sikring af drikkevand i nærheden af deres oprindelige hjemegn og fremme af deres tilbagevenden til hjemlandet. Det er håbet, at indsatsen vil mindske flygtningestrømmen til vestlige lande og bidrage til, at flest muligt kan vende hjem. Danmark bidrager årligt med 160 mio. kr. til FN s Flygtninge højkommissariat, UNHCR. UNHCR s indsats har betydning for de næsten 40 millioner flygtninge og internt fordrevne, der ifølge UNHCR er på verdensplan. FLYGTNINGETAL FOR UDVALGTE LANDE FLYGTNINGE Afghanistan Irak Mali * Syrien 1,851,572** Kilde: UNHCR statistical yearbook 2011 * ** Pr. 14. september 2013, jfr. 2 civil-udvikling-og-noedhjaelp/hjemvendte-flygtninge/ 9

10 KLIMA, MILJØ OG SUNDHED Danmark har et erklæret mål om at skabe en bæredygtig og grøn omstilling, som skal sikre både økonomiske gevinster, et bedre og sundere miljø og social sammenhængskraft. Bæredygtigheden skal være både økonomisk, grøn og social, og Danmark har en bunden opgave i at være med til at skabe en verden, som vi kan være bekendt at aflevere til vore efterkommere. Dansk engagement i den globale klima-, energi- og vækstdagsorden giver Danmark en grøn profil og skaber globale incitamenter for en grøn omstilling. Det er med til at dæmme op for globale klima forandringer og miljøproblemer. Det kommer også Danmark til gode. Støtte til bæredygtig vækst og grøn teknologi i udviklingslande modvirker klimaforandringer, der også vil ramme Danmark i form af forhøjede vandstande, ekstreme vejr forhold, skybrud og oversvømmede kældre GRØN PRODUKTION I DANMARK OG BETYDNINGEN FOR DANSK ØKONOMI Den grønne produktion tegner sig i 2010 for over 250 mia. kr. i omsætning, hvilket svarer til 9,2 % af den samlede omsætning i danske virksomheder med mindst en ansat. Den grønne eksport beløber sig til 80 mia. kr., hvilket svarer til 10,4 % af den samlede danske eksport. Den grønne andel af den samlede eksport er steget med godt 1 procentpoint fra 2005 til Den grønne eksport til vækstmarkederne BRIK og NEXT11 er steget væsentligt mere end den totale vareeksport til disse vækstmarkeder. Knapt var i 2010 beskæftiget med grøn produktion. Det svarer til, at 8,5 % af beskæftigelsen i danske virksomheder med mindst en ansat er relateret til grøn produktion. Det anslås, at ca virksomheder i Danmark producerer og sælger et eller flere grønne produkter (dvs. teknologier, varer og tjenesteydelser). De grønne produkter udgør i gennemsnit 40 % af omsætningen i de virksomheder, der sælger grønne produkter. På energiområdet er vedvarende energiteknologier det største grønne erhvervsområde med en omsætning på 104 mia. kr. i Pa miljøområdet er affaldshåndtering det største grønne erhvervsområde med en omsætning på 55 mia. kr. i Kilde: Grøn Produktion i Danmark, Erhvervsstyrelsen (November 2012) 10

11 KLIMAFORANDRINGER SOM GRÆNSEOVERSKRIDENDE PROBLEM Stigende temperaturer og mere intense vejrfænomener påvirker millioner af mennesker på globalt plan. Udfordringernes grænseoverskridende natur betyder, at klimaforandringernes negative effekter skal afhjælpes gennem internationalt samarbejde. Danmark og ligesindede lande kan spille en positiv rolle og har allerede været med at til facilitere en global grøn omstilling, hvor der satses på grønne, energieffektive og bæredygtige løsninger. Det vil have en gavnlig effekt på den globale udledning af CO 2. Det vil også kunne skabe gode betingelser og eksportmuligheder for danske virksom heder. Den generelle befolkningstilvækst og øgede urbanisering i mange udviklingslande forstærker behovet for bæredygtig energi, grøn vækst og bedre infrastruktur. Det er områder, hvor danske virksomheder generelt står stærkt. Udviklingssamarbejdet medfinansierer en række vækstinitiativer, der giver bedre rammebetingelser for grønne investeringer for forbrugere og for producenter. Danske virksomheder har stærke kompetencer som leverandører af grønne løsnin- Miljøproblemer er ofte grænseoverskridende og kan ramme Danmark gennem importerede fødevarer, der ikke lever op til internationale standarder ger overalt i verden og har allerede vist, at de kan levere konkurrencedygtige miljøteknologier, bl.a. inden for vedvarende energi, energieffektivitet, vand, affaldshåndtering samt jord- og luftforurening. På disse områder vil der være et betydeligt vækstpotentiale i de kommende år. 3GF SKAL BIDRAGE TIL GRØN ØKONOMI 3GF (Global Green Growth Forum) er et dansk initiativ, der arbejder på at udvikle nye former for offentlig-private partnerskaber. Målet med 3GF er at bidrage til og accelerere omstillingen til en grønnere global økonomi gennem fokus på vækstpotentialet. 3GF er etableret som et globalt offentlig-privat partnerskab med deltagelse af Danmark, Sydkorea, Mexico, Kina, Qatar og Kenya samt en række multi na tionale virksomheder og internationale organisationer. DANMARK STØTTER KLIMA- OG ENERGIINDSATSER I VÆKSTØKONOMIER Danmark er indgået i et tæt samarbejde med bl.a. Vietnam og Sydafrika på klimaog energiområdet. Det omfatter energieffektivisering og udbygning af vedvarende energi. I Vietnam fremmes energieffektivitet i små og mellemstore virksomheder for at fremme landets omstilling til et lavemissionssamfund. I Sydafrika satses på udbygning af vindenergi i landets bestræbelser på at blive mere grønt. Danmark er kendt for sine kompetencer på energiområdet, og det må forudses, at Danmarks samarbejde med udviklingslande om energieffektivisering og vedvarende energi også vil have en afledt effekt, som kan skabe nye forretningsmuligheder for danske virksomheder og dermed skabe arbejdspladser i Danmark. Der er allerede indgået store vindkontrakter med danske virksomheder i Sydafrika. Det er vurderingen, at de samlede danske leverancer til den sydafrikanske vindsektor vil have en værdi på 4-5 mia. kr. 11

12 ET GODT MILJØ I UDLANDET BETYDER BEDRE SUNDHED I DANMARK Mange miljøproblemer er ofte grænseoverskridende og kan have vidtrækkende konsekvenser. Den mest langsigtede måde at bekæmpe disse problemer på er gennem internationalt samarbejde. En række miljøområder er forankret i internationale konventioner og protokoller ofte med udspring i FN blandt andet inden for biodiversitet, affald, luftforurening, kemikalier og pesticider. På det udviklingspolitiske område er arbejdet med beskyttelse af natur- ressourcer og bæredygtig naturressourceforvaltning en prioritet. Det betyder, at Danmark arbejder aktivt for at sikre et bedre globalt miljø, og dette arbejde har også positive sideeffekter i Danmark bl.a. i form af sundere og mere sikre fødevarer i danske supermarkeder. Det er for eksempel vigtigt for både producenters globale afsætningsmuligheder og for danske forbrugere, at man kan have tillid til, at frugt og grønt fra udviklingslande lever op til internationale standarder. Derfor støtter Danida blandt andet træning i økologiske dyrkningsmetoder og forbedringer af arbejdsmiljøet, så lokale landmænd kan opnå økologisk certificering for eksempel af quinoa i Bolivia. Fremme af en global grøn omstilling gennem det internationale udviklingsarbejde skal bidrage til at forbedre udviklingslandenes økonomiske bæredygtighed baseret på en effektiv og bæredygtig forvaltning og udnyttelse af naturressourcer. Med teknologioverførsel og gunstige finansieringsordninger bistår Danmark med en udvikling, som bygger på vores egne erfaringer gode som dårlige. DANSK EKSPORT AF GRØNNE TEKNOLOGIER Mia. kr Kilde: DAMVAD 2012 på baggrund af Den Generelle Firmastatistik og Regnskabsstatistikken (Danmarks Statistik) Handel Service Industri (inkl. bygge, anlæg og forsyning) SUNDE OG BÆREDYGTIGE PRODUKTER PÅ HYLDERNE I DANMARK Økologiske og ansvarligt producerede varer på markeder fjernt fra Danmark efterspørges i stigende grad af danske forbrugere. Danida Business Partnerships har medvirket til, at udbud og efterspørgsel kan gå hånd-i-hånd. Danidas støtte til samarbejder mellem danske virksomheder og lokale farmere har resulteret i, at økologisk yoghurt med frugt fra Uganda, certificeret skaldyr fra Vietnam og quinoa fra Bolivia er blevet fast inventar i danske supermarkeder til gavn for danske forbrugeres sundhed og samvittighed, lokale farmeres levevilkår og indtægtsmuligheder og ikke mindst miljøet. Danidas støtte til træning og aktiviteter til forbedring af arbejds- og miljøforhold har eksempelvis gjort det muligt for Butler s Choice, der handler med certificeret fisk og skaldyr, at opnå certificering i Vietnam under retningslinjerne for henholdsvis miljø (ISO 14001) og arbejdstager forhold (SA8000). Danidas starthjælp har dannet grobund for en fortsat vækst i den lille virksomhed, der nyligt er blevet valgt som leverandør til en stor nordisk kunde grundet SA8000-certificeringen. 12

13 GLOBAL INDSATS FOR SUNDHED En global indsats på sundhedsområdet, eksempelvis til vacciner, oplysning og information om folkesundhed og generelle advarselssystemer kan begrænse udbredelsen af pandemier som for eksempel svine- eller fugleinfluenza, der også ville kunne ramme Danmark. Danmark yder et større bidrag til Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Det danske bidrag er med til at understøtte WHO s globale arbejde og har således en effekt i mange udviklingslande. Derudover yder WHO en afgørende indsats for at begrænse epidemier og pandemier, hvilket også har en gavnlig effekt for vores velfærd herhjemme. Danmark har derudover i mange år støttet en række bilaterale sundhedsprogrammer, som er med til at sikre borgerne adgang til basale sundhedsydelser og dermed et mere sundt og bedre liv for borgerne i udviklingslandene. Både via WHO og andre initiativer bidrager Danmark til at øge sundheden og standarden for sundhedsydelser samt til udviklingen af ny og bedre medicin. Det kan Danmark bl.a. via sin forsknings- og udviklings orienterede medicinalindustri, som vedvarende bidrager med udviklingen af bedre medicin og nye lægemidler. Vacciner og bedre information kan være med til at forebygge sygdomme og udbredelse af pandemier INNOVATIONSPROJEKT AF NOVO NORDISK I KENYA Novo Nordisk har innovativt arbejdet med et pilotprojekt om insulinleverancer til lavindkomstsegmenter (Base of the Pyramid, BOP) i Kenya, som adresserer eksplosionen i ikke-smitsomme sygdomme, manglen på diagnosticering, behandling af diabetes og medicin. Projektet i Kenya er gennemført som et kommercielt baseret innovationsprojekt af Novo Nordisk samt en række lokale partnere og nød stor gavn af sektorfaglig ekspertise fra ambassaden i Nairobi ikke mindst i forbindelse med kortlægningen af de mange interessenter i forsyningskæden samt som isbryder i dialogen mellem partnere, interessenter og myndigheder, der ikke traditionelt havde for vane at samarbejde. Således gik lokal, dansk tilstedeværelse, sektorfaglig ekspertise (baseret på eksistensen af et dansk-støttet sundhedssektorprogram i Kenya) og eksportfremmeinitiativer op i en højere enhed. Det er denne form for synergi mellem udviklingspolitisk samarbejde og kommercielle indsatser, som regeringen ønsker at styrke. 13

14 ØKONOMISK AKTIVITET I DANMARK Økonomisk krise, gældsbyrde og aldring af arbejdsstyrken i mange vestlige lande betyder, at den økonomiske vækst i verdensøkonomien i stigende grad vil blive trukket af en række nye markeder i Asien, Sydamerika og Afrika. Velstandsudviklingen i Danmark bliver derfor stadig tættere knyttet til de danske virksomheders engagement på de nye markeder. Den langvarige danske tilstedeværelse i udviklingslandene fungerer i denne sammenhæng som et godt brohoved for nuværende og fremtidige markedsindsatser. Udviklingssamarbejdet åbner markedsadgange og giver Danmark komparative fordele i forhold til andre lande, hvilket kan bruges kommercielt. De 20 lande, der forventes at vokse hurtigst i de kommende år, er alle blandt verdens udviklingslande og af Udviklingssamarbejdet og synergien med kommercielle indsatser åbner markedsadgange for danske virksomheder på fremtidens vækstmarkeder og kan skabe jobs i Danmark dem i Afrika. 3 I Afrika er væksten i mange lande stigende, hvilket betyder, at flere og flere afrikanere bliver en del af en købedygtig middelklasse. Den Afrikanske Udviklingsbank estimerer, at en tredjedel af den afrikanske befolkning i dag tilhører middelklassen. Det vil kunne skabe interessante forretnings- og afsætningsmuligheder for danske virksomheder i de kommende år. UNICOOL BÆRER DANSKE LEVERANDØRER IND PÅ DET AFRIKANSKE MARKED I 2006 blev UniCool East Africa Ltd etableret som et joint venture mellem UniCool A/S og en tanzaniansk partner med støtte fra Danida. I dag er UniCool East Africa Ltd en anerkendt leverandør af tekniske løsninger og køleanlæg i Tanzania. Virksomheden beskæftiger mere end 50 medarbejdere og forventer en samlet omsætning på mere end 40 mio. kr. i Succesen i Tanzania har været afsæt for ekspansion i Østafrika, inklusiv et nyt joint venture i Kenya. Samtidig har den lokale tilstedeværelse gjort det muligt for UniCool A/S at vinde nye projekter i Sudan, Etiopien, Zambia og Rwanda for bl.a. FN. Endelig har UniCool A/S åbnet det afrikanske marked for de mange danske leverandører, der leverer udstyr for millionbeløb til UniCool s forretninger i Østafrika. INVESTERING I UDVIKLINGSLANDE GAVNER DANSKE PENSIONSKUNDER To danske pensionskasser investerede i 2005 i etableringen af fonden Private Equity New Markets med støtte fra Danida. Fondens formål var at investere i lokale ikke-børsnoterede virksomheder i bl.a. Vietnam. Danida finansierede teknisk bistand til forundersøgelser, træningsaktiviteter og indsatser for at forbedre de vietnamesiske virksomheders sociale, etiske og miljømæssige forhold. Partnerskabet blev en succes. Der er investeret 355 millioner kr. i en lang række forskellige virksomheder. Der er en klar forventning om, at investeringerne vil komme de danske pensionskunder til gode. Pensions kasserne er nu gået sammen om etablering af yderligere fonde til investering i udviklingslande denne gang uden assistance fra Danida

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Den danske udviklingsbistands positive sideeffekter for den økonomiske aktivitet i Danmark

Den danske udviklingsbistands positive sideeffekter for den økonomiske aktivitet i Danmark Den danske udviklingsbistands positive sideeffekter for den økonomiske aktivitet i Danmark Udarbejdet for Udenrigsministeriet af Dalberg Research Maj 2013 Indhold Forord... 2 1. Sammenfatning... 3 2. Teoretiske

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Det talte ord gælder Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Kære Michael, kære Udenrigspolitisk Selskab, kære tilhørere. Tak for invitationen.

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

DANIDAS ERHVERVSPLATFORM. Platform for dansk erhvervslivs deltagelse i Danmarks udviklingssamarbejde

DANIDAS ERHVERVSPLATFORM. Platform for dansk erhvervslivs deltagelse i Danmarks udviklingssamarbejde DANIDAS ERHVERVSPLATFORM Platform for dansk erhvervslivs deltagelse i Danmarks udviklingssamarbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Danidas erhvervsplatform... 3 2.1. Forudsætninger for at skabe

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Tak til de rigtig mange, der har deltaget aktivt i debatten! Vi glæder os til at fortsætte den.

Tak til de rigtig mange, der har deltaget aktivt i debatten! Vi glæder os til at fortsætte den. Over de kommende 20 år vil verdensøkonomien blive fordoblet. Millioner vil arbejde sig ud af ekstrem fattigdom, og den globale middelklasse vil vokse med 3 milliarder mennesker. Væksten vil fortsætte forskydningen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Debatoplæg om regeringens prioriteter for samarbejdet med Afrika i perioden 2007 til 2011 1. Nye udfordringer, nye svar Mange afrikanske

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

104.O.14-3. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Etablering af Klimainvesteringsfonden (KIF)

104.O.14-3. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Etablering af Klimainvesteringsfonden (KIF) GRV 104.O.14-3. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Etablering af Klimainvesteringsfonden (KIF) Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) 100,0 mio.kr.: 50,0 mio. kr. fra Klimapuljen

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER LANDERESULTATER Andelen af de adspurgte i Danmark, som siger, at det er vigtigt at hjælpe folk i udviklingslandene, svarer til gennemsnittet for hele EU (85%). Det samme gælder for andelen af folk, som

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um. Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Grøn vækst DEN STRATEGISKE RAMME FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE GRØN VÆKST OG GRØN ØKONOMI

Grøn vækst DEN STRATEGISKE RAMME FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE GRØN VÆKST OG GRØN ØKONOMI 5 Danmark vil: Bistå udviklingslandene med at bekæmpe fattigdom og skabe bæredygtig udvikling gennem grøn vækst, øget indtjening og flere arbejdspladser, ikke mindst til unge. Støtte grøn vækst baseret

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere