FREDERIKSSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSSUND KOMMUNE"

Transkript

1 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n te N ie ls e n, Lis O ls e n, S te fa n G. R a s m u s s e n. B o d il H a re d e lto g i pkt o g 's b e h a n d lin g. J e s p e r Z w is le r d e lto g u n d e r pkt. 1 2 's b e h a n d lin g. Fraværende: Mødet slut: Kl Indholdsfortegnelse Åbne møde Sag nr. 8 Anlægsregnskab for projekt nr Frederikssund Havn, bolværk - Østkajen

2 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 2 af 9 Saq nr. 9 Slidlags - og fortovsarbejder i 2001 Anlægsregnskab Saq nr. 10 Evaluering af Agenda 21 Center Saq nr. 11 Ny betalingsvedtægt for Frederikssund Kommunes Kloakforsyning Saq nr. 12 Tilførelse af ressourcer til sygedagpengeområdet Saq nr. 13 Anlægsbevilling til slamsuger og traktor til Frederikssund Kommunes Kloakforsyning Lukket møde Sag nr. 14 Forslag A til opførelse af boligbebyggelse Sag nr. 15 Forslag B til opførelse af boligbebyggelse Sag nr. 16 Køb af ejendom Sag nr. 8 Sag fra: Anlægsregnskab for projekt nr Frederikssund Havn, bolværk - Østkajen T e k n is k U d v a lg Journal nr.: G 0 1 /5 4 9 Lovgrundlag: K o m m u n e n s k a s s e - og re g n s k a b s re g u la tiv. P å b y rå d s m ø d e r h e n h o ld s v is d e n 6. ju n i o g d e n 3 o k to b e r b le v d e r g iv e t a n læ g s b e v illin g e r p å h e n h o ld s v is kr o g kr til re n o v e rin g o g u d b y g n in g a f b o lv æ rk e t p å Ø s tk a je n i F re d e rik s s u n d H a vn. P ro je k te t e r nu fæ rd ig t, h v o rfo r d e r a flæ g g e s a n læ g s re g n s k a b. Ø k o n o m is k A fd e lin g h a r in g e n b e m æ rk n in g e r. Bevilling: D e r fo re lig g e r fø lg e n d e a n læ g s re g n s k a b : Tekst Forbrug Bevilling Afvigelser P ro je k te rin g H o v e d e n tre p ris e

3 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 3 af 9 A fv ig e ls e n u d g ø r e t m in d re fo rb ru g p å kr M in d re fo rb ru g p å kr Bilag: In g e n. T e k n is k F o rv a ltn in g in d s tille r, a t T e k n is k U d v a lg o v e rfo r Ø k o n o m iu d v a lg o g B y rå d a n b e fa le r, at a n læ g s re g n s k a b e t g o d k e n d e s, og at m in d re fo rb ru g e t p å kr re g u le re s o v e r k a s s e b e h o ld n in g e n. Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 14. januar 2002: In d s tillin g e n a n b e fa le s til Ø k o n o m iu d v a lg o g B yrå d. T e k n is k U d v a lg s in d s tillin g a n b e fa le s g o d k e n d t. Sag nr. 9 Slidlags - og fortovsarbejder i Anlægsregnskab Sag fra: T e k n is k U d v a lg. Journal nr.: G 0 1 / Lovgrundlag: K o m m u n e n s k a s s e - o g re g n s k a b s re g u la tiv. P å B y rå d e ts m ø d e d e n 6. m a rts 2001 b le v d e r g iv e t en a n læ g s b e v illin g p å kr E n d v id e re b le v d e t på B y rå d e ts m ø d e d e n 6. a p ril 2001 g o d k e n d t a t m in d re fo rb ru g e t p å kr fra s lid la g s - og fo rto v s a rb e jd e r i b le v o v e rfø rt til I fo rb in d e ls e m e d a s fa lta rb e jd e r på Å g a d e fra Å d a ls v e j til F re d e rik s s u n d s v e j v is te u n d e rs ø g e ls e rn e a f d e n e k s is te re n d e a s fa lt, a t d e n n e v a r m e g e t h å rd. P å b a g g ru n d h e ra f b le v a s fa lta rb e jd e t u d fø rt m e d e t b æ re la g i s te d e t fo r e t s lid la g. D e tte in d e b æ re r, a t d e r i å r s k a l u d læ g g e s e n ty n d la g s b e læ g n in g. Bevilling: D e r fo re lig g e r fø lg e n d e a n læ g s re g n s k a b : Tekst Forbrug Bevilling Afvigelser K ø re b a n e r og fo rto v e , , ,0 0 A fv ig e ls e n u d g ø r ca. 1 %o. Ø k o n o m is k A fd e lin g h a r in g e n b e m æ rk n in g e r til re g n s k a b e t. In g e n.

4 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 4 af 9 Bilag: B re v d a te re t d e n 13. s e p te m b e r 2001 fra IN R E C O A /S v e d r. ty n d la g s b e læ g n in g lig g e r i s a g e n. T e k n is k F o rv a ltn in g in d s tille r, a t T e k n is k U d v a lg o v e rfo r Ø k o n o m iu d v a lg o g B y rå d a n b e fa le r, at re g n s k a b e t g o d k e n d e s, og at m in d re u d g ifte n på kr ,0 0 re g u le re s o v e r k a s s e b e h o ld n in g e n. Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 14. januar 2002: In d s tillin g e n a n b e fa le s til Ø k o n o m iu d v a lg o g B yrå d. T e k n is k U d v a lg s in d s tillin g a n b e fa le s g o d k e n d t. Sag nr. 10 Evaluering af Agenda 21 Center Journal nr.: G Sag fra: Lovgrundlag: C h e fg ru p p e n P la n lo v e n I fo rb in d e ls e m e d F re d e rik s s u n d K o m m u n e s tils lu tn in g til A g e n d a 21 C e n te r v e d to g B y rå d e t d e n 27. ju n i at c e n te re t s k u lle e v a lu e re s e fte r 2 år. C h e fg ru p p e n b e h a n d le d e p ro b le m s tillin g e n d e n 12. ju n i 2001 o g a fta lte a t fo re s lå a t e v a lu e rin g e n g e n n e m fø re s v e d a t c e n te re ts b e s ty re ls e m e d io g o d k e n d e r en s ta tu s ra p p o rte rin g s o m o g s å e r tilb a g e s k u e n d e i fo rh o ld til d e n to å rig e d rifts p e rio d e. R a p p o rte rin g e n u d a rb e jd e s a f c e n te rle d e re n, o g b ø r in d e h o ld e e n v u rd e rin g a f o rg a n is e rin g e n a f A g e n d a 21 C e n te r, h e ru n d e r v e d tæ g te r o g fy s is k p la c e rin g, s a m t e n v u rd e rin g a f i h v ilk e t o m fa n g c e n te re t h a r u d fø rt d e o p g a v e r so m e r b e s k re v e t i v e d tæ g te rn e. L e d e re n a f A g e n d a 21 C e n te r h a r til b e s ty re ls e n s b e h a n d lin g u d a rb e jd e t fø lg e n d e fo rs la g til h v ilk e e le m e n te r d e r s k a l in d g å i e v a lu e rin g e n : 1. S ta tu s fo r A g e n d a 21 C e n te rs a k tiv ite te r. 2. V u rd e rin g a f v e d tæ g te r o g fo rm å l s a m t o v e re n s s te m m e ls e m e d c e n te re ts a k tiv ite te r. 3. G e n n e m g a n g a f a rb e jd s p ro g ra m m e r o g b e s lu tn in g e r fra b e s ty re ls e s m ø d e r o g v u rd e rin g a f o p fø lg n in g. 4. V u rd e rin g a f in d s a ts o m rå d e r o g c e n tra le y d e ls e r s a m t d e re s re le v a n s fo r e n b æ re d y g tig u d v ik lin g.

5 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 5 af 9 5. V u rd e rin g a f A g e n d a 21 C e n te rs s a m a rb e jd e m e d re le v a n te m å lg ru p p e r. 6. V u rd e rin g a f d e n u d a d v e n d te p ro fil og PR. 7. Ø k o n o m is k o v e rb lik fo r fo rd e lin g a f A g e n d a 21 C e n te rs u d g ifte r o g in d tæ g te r p å fo rs k e llig e a k tiv ite te r. 8. S a m le t v u rd e rin g a f A g e n d a 21 C e n te rs e g n e th e d i fo rh o ld til a t s ty rk e a rb e jd e t fo r e n b æ re d y g tig u d v ik lin g i m e d le m s k o m m u n e rn e. 9. F o rs la g til evt. ju s te rin g e r a f A g e n d a 21 C e n te rs v e d tæ g te r, o rg a n is a tio n o g a rb e jd s fo rm. R e s u lta te rn e a f M iljø m in is te rie ts e v a lu e rin g a f d e s å k a ld te g rø n n e c e n tre vil i re le v a n t o m fa n g b liv e in d d ra g e t i e v a lu e rin g e n. A g e n d a 21 C e n te rs b e s ty re ls e a fta lte d e n 12. d e c e m b e r 2001 a t a n b e fa le d e n b e s k re v n e fre m g a n g s m å d e o v e r fo r F re d e rik s s u n d B yrå d. Bevilling: Bilag: In g e n In g e n In te t C h e fg ru p p e n a n b e fa le r Ø k o n o m iu d v a lg o g B y rå d 1. a t A g e n d a 21 C e n te r m e d io g e n n e m fø re r d e n a fta lte e v a lu e rin g, 2. a t e v a lu e rin g e n o m fa tte r de n æ v n te 9 p u n k te r som a n b e fa le s a f A g e n d a 21 C e n te rs b e s ty re ls e, 3. a t e v a lu e rin g e n d e s u d e n o m fa tte r e n v u rd e rin g a f d e n s æ rlig e a fta le o m v a re ta g e ls e a f A g e n d a 21 k o o rd in a to rfu n k tio n e n i F re d e rik s s u n d K o m m u n e. Beslutninger: C h e fg ru p p e n s in d s tillin g a n b e fa le s g o d k e n d t. Sag nr. 11 Sag fra: Journal nr.: Lovgrundlag: Ny betalingsvedtægt for Frederikssund Kommunes Kloakforsyning T e k n is k U d v a lg P 2 4 / M T P o g G 0 1 / W K B e k e n d tg ø re ls e nr a f 23. ju n i 2001 a f lo v om b e ta lin g s re g le r fo r s p ild e v a n d s a n læ g m v. S o m fø lg e a f n y lo v g iv n in g o m b e ta lin g s re g le r fo r s p ild e v a n d fre m læ g g e s fo rs la g til æ n d rin g a f b e ta lin g s v e d tæ g te n fo r F re d e rik s s u n d K o m m u n e s K lo a k fo rs y n in g.

6 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 6 af 9 1v e d la g te n o ta t a f 10. ja n u a r e r re d e g jo rt fo r de æ n d rin g e r, s o m e r in d e h o ld t i lo v e n o g v e d tæ g te n. I b e ta lin g s v e d tæ g te n fo re s lå s d e r s p e c ie lt fo r F re d e rik s s u n d K o m m u n e m e d ta g e t en b e s te m m e ls e o m p å lig n in g a f b id ra g ud fra d e t m u lig e a n ta l b o lig e n h e d e r, o g s å s e lv om d e r på p å lig n in g s tid s p u n k te t f.e k s. kun e r o p fø rt e n e n k e lt a f d is s e. T e k n is k U d v a lg g o d k e n d te v e d m ø d e d e n 7. a u g u s t s a g nr. 104, a t fo rs la g til n y fo rm e l fo r b e re g n in g a f s æ rb id ra g fo r a fle d n in g a f s æ rlig t fo ru re n e t s p ild e v a n d s k u lle u d s e n d e s til h ø rin g h o s d e b e rø rte v irk s o m h e d e r. E fte r h ø rin g s ru n d e n a n b e fa le r T e k n is k F o rv a ltn in g, a t de fre m la g te p rin c ip p e r a n v e n d e s fo r o p k ræ v n in g i D e t e r in d a rb e jd e t i fo rs la g til b e ta lin g s v e d tæ g t, a t fo rm e l e fte r b e h o v re v id e re s i fo rb in d e ls e m e d d e n å rlig e b u d g e tb e h a n d lin g. D e r h e n v is e s i ø v rig t til b e ta lin g s v e d tæ g te n o g v e d la g te n o ta t. Bevilling: Bilag: In d tæ g ts b e v illin g fo r v a n d a fle d n in g s a fg ift fo r e rh v e rv s a m t s æ rb id ra g p å d rifts b u d g e tte t fo r k lo a k fo rs y n in g e n. P å b a g g ru n d a f å rs a fre g n in g e n fo r 2001 fo re ta g e s b u d g e to p fø lg n in g e fte r b e h o v. 1. N o t a t : R e v is io n a f b e ta lin g s v e d tæ g t fo r K lo a k fo rs y n in g e n i F re d e rik s s u n d K o m m u n e 2. "B e ta lin g s v e d tæ g t fo r F re d e rik s s u n d K o m m u n e s K lo a k fo rs y n in g " U d k a s t a f 9. ja n u a r T e k n is k F o rv a ltn in g in d s tille r, a t T e k n is k U d v a lg o v e rfo r Ø k o n o m iu d v a lg o g B y rå d a n b e fa le r a t fo rs la g til k lo a k b e ta lin g s v e d tæ g t a f 9. ja n u a r til ik ra fttræ d e n 1. ja n u a r , og a t p rin c ip p e r fo r b e re g n in g a f s æ rb id ra g fo r a fle d n in g a f s æ rlig t fo ru re n e t s p ild e v a n d in d a rb e jd e s i ta k s tb la d fo r k lo a k fo rs y n in g e n. Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 14. januar 2002: In d s tillin g e n a n b e fa le s o v e rfo r Ø k o n o m iu d v a lg o g B yrå d. T e k n is k U d v a lg s in d s tillin g a n b e fa le s g o d k e n d t. Sag nr. 12 II Tilførelse af ressourcer til sygedagpengeområdet ir

7 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 7 af 9 Journal nr.: P 2 1 Sag fra: D e t S o c ia le U d v a lg d e n Lovgrundlag: G e n n e m d e s e n e s te 2 å r h a r d e v æ s e n tlig s te u d v ik lin g s træ k in d e n fo r s y g e d a g p e n g e o m rå d e t v æ re t fø lg e n d e : E t s tig e n d e p re s g ru n d e t d e ls d e n fa ld e n d e a rb e jd s lø s h e d, d e ls a t k o m m u n a lt a n s a tte e r b le v e t o m fa tte t a f s y g e d a g p e n g e -o rd n in g e n, s v a re n d e til en g e n n e m s n itlig s tig n in g i a n ta lle t a f ig a n g v æ re n d e s a g e r fra g e n n e m s n itlig i til i 2001 (e n s tig n in g p å 2 2 % ). E n o m læ g n in g a f re fu s io n s s a ts e rn e i s a m m e p e rio d e fra 5 0 % re fu s io n p å u d g ifte rn e til s y g e m e ld te o v e r 52 u g e r til 0 %. E t ø g e t lo v g iv n in g s m æ s s ig t k ra v o m en m e re a k tiv m e d v irk e n til a t fa s th o ld e s y g e m e ld te på a rb e jd s m a rk e d. S y g e d a g p e n g e o m rå d e t e r s å le d e s u d s a t fo r d e ls e t ø g e t p re s p å o p g a v e v a re ta g e ls e n (k ra v o m en h u rtig e re o g m e re a k tiv in d s a ts ), d e ls e t ø g e t ø k o n o m is k in c ita m e n t fo r a t n e d b rin g e a n ta lle t a f s y g e m e ld te o v e r 5 2 uger. H e ru d o v e r, o g m å s k e v ig tig s t a f alt, v il e n s ty rk e ls e a f in d s a ts e n ø g e s e rv ic e n o v e r fo r b o rg e rn e, s o m e r h a v n e t i e n læ n g e re v a re n d e s y g d o m s p e rio d e o g d e rv e d m in d s k e en u friv illig u d s lu s n in g fra a rb e jd s m a rk e d e t. D e t e r p å d e n n e b a g g ru n d fo rv a ltn in g e n s v u rd e rin g, a t d e r e r b e h o v fo r a t s ty rk e in d s a ts e n in d e n fo r o m rå d e t. D e t fo re s lå s d e rfo r, a t s y g e d a g p e n g e o m rå d e t s ty rk e s m e d en s a g s b e h a n d le r, som s k a l s ty rk e s a g s b e h a n d lin g e n, o g en jo b k o n s u le n t, s o m s k a l s ty rk e d e n u d a d v e n d te in d s a ts o v e r fo r v irk s o m h e d e rn e. S ty rk e ls e n fo rv e n te s som m in im u m i å r a t v æ re u d g ifts n e u tra l, s å le d e s a t d e n ø g e t u d g ift til p e rs o n a le t m o d s v a re s a f e n re d u k tio n i u d g ifte rn e på s y g e d a g s p e n g e o m rå d e t. K o n k re t o m fa tte r d e tte en re d u k tio n i a n ta lle t a f s a g e r p å g e n n e m s n itlig 12 s a g e r o v e r 5 2 u g e r fra 61 til 4 9 s a g e r, s v a re n d e til e n n e tto b e s p a re ls e p å d e t s o c ia le o m rå d e p å ca. kr *). I d e e fte rfø lg e n d e å r fo rv e n te s e n y d e rlig e re re d u k tio n, s å le d e s a t F re d e rik s s u n d K o m m u n e k o m m e r n e d p å e t n iv e a u s v a re n d e til d e n b e d s t p e rfo rm e n d e k o m m u n e i 6 -k o m m u n e s a m a rb e jd e t (S te n lø s e ). D vs. en y d e rlig e re re d u k tio n i a n ta lle t a f s a g e r o v e r 5 2 u g e r p å 33. D e tte s k u lle g iv e e t p ro v e n u p å d e t s o c ia le o m rå d e p å kr. ca. 2,0 m io.

8 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 8 af 9 *) N e tto e ffe k te n s k a l s e s i re la tio n til, a t en d e l a f d e n u v æ re n d e s y g e m e ld te o v e r 5 2 u g e r g iv e t vil b liv e tilk e n d t fø rtid s p e n s io n e lle r e n re v a lid e rin g. Bevilling: D e r s ø g e s o m en b e v illin g p å kr til a n s æ tte ls e a f 2 m e d - a rb e jd e re (a n s æ tte s p å lø n trin 3 3 s v a re n d e til e n å rlig o m k o s tn in g p å kr ), e n jo b k o n s u le n t o g en s a g s b e h a n d le r. Bilag: D e p e rs o n a le m æ s s ig e k o n s e k v e n s e r e r e n fo rø g e ls e a f p e rs o n a le t in d e n fo r s y g e d a g p e n g e o m rå d e t på 2 p e rs o n e r p å k o n to o m rå d e 06, d e r m o d s v a re s a f e n tils v a re n d e re d u k tio n p å k o n to o m rå d e 05. B e v illin g e n s ø g e s fin a n s ie re t o v e r k o n to på s y g e d a g -p e n g e o m rå d e t og e r s å le d e s u d g ifts n e u tra l. V e d la g t e r e n s ta tis tis k o v e rs ig t o v e r u d v ik lin g e n i a n ta lle t a f s y g e d a g p e n g e m o d ta g e re og e n o v e rs ig t o v e r o m k o s tn in g e rn e fo r a n s æ tte ls e a f d e to m e d a rb e jd e re. F o rv a ltn in g e n in d s tille r, a t D e t S o c ia le U d v a lg a n b e fa le r o v e r f o r Ø k o n o m iu d v a lg o g B yrå d : a t d e r g iv e s e n b e v illin g til a n s æ tte ls e a f to m e d a rb e jd e re in d e n fo r s y g e d a g p e n g e o m rå d e t s v a re n d e til e n u d g ift p å kr a t u d g ifte n fin a n s ie re s o v e r s y g e d a g p e n g e k o n to e n a t m å le t fo r u d v ik lin g e n i d e t g e n n e m s n itlig e a n ta l s a g e r o v e r 52 u g e r o m fa tte r e n re d u k tio n fra 61 til 4 9 i Beslutninger: Det Sociale Udvalg den 14. januar 2002: In d s tillin g e n g o d k e n d e s a f L is O ls e n, T in a T v in d S ta u n in g, G re th e O ls e n o g M o rte n S k o v g a a rd. Im o d s te m te K u rt M ik k e ls e n. Ø k o n o m iu d v a lg e t a n b e fa le r D e t S o c ia le U d v a lg s in d s tillin g m e d d e n tilfø je ls e, a t m å le n e e v a lu e re s o m 1 år. Sag nr. 13 Sag fra: Journal nr.: Anlægsbevilling til slamsuger og traktor til Frederikssund Kommunes Kloakforsyning T e k n is k U d v a lg S 0 5 / W K /J K Lovgrundlag: - K lo a k fo rs y n in g e n s s la m s u g e r (1 4 å r) og tra k to r (1 6 å r) e r n e d s lid te. V e d b u d g e tv e d ta g e ls e n fo r å r , b le v d e t b e s lu tte t a t a fs æ tte rå d ig h e d s b e lø b til a n s k a ffe ls e a t n yt m a te rie l.

9 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 9 af 9 D e r e r in d h e n te t tilb u d på h e n h o ld s v is s la m s u g e r o g tra k to r. D e t m e s t fo rd e la g tig e tilb u d u n d e r h e n s y n til fu n k tio n s - og a rb e jd s m iljø k ra v s a m t b y tte p ris fo r sa lg a f g a m m e lt m a te rie l, e r som fø lg e r: S la m s u g e r kr eksl. m o m s T ra k to r kr eksl. m o m s Bevilling: P å in v e s te rin g s o v e rs ig te n fo r e r d e r a fs a t kr p å k o n to til s la m s u g e r o g kr til tra k to r på k o n to K lo a k fo rs y n in g e n s p e rs o n a le e r in d d ra g e t, v e d o p s tillin g a f fu n k tio n s k ra v o g k ra v til a rb e jd s m iljø o g s ik k e rh e d, o g h a r a n b e fa le t o v e n n æ v n te. Bilag: T ilb u d fin d e s i s a g e n. T e k n is k F o rv a ltn in g in d s tille r, a t T e k n is k U d v a lg o v e rfo r Ø k o n o m iu d v a lg e t og B y rå d a n b e fa le r, a t d e r frig iv e s e n a n læ g s b e v illin g på kr til a n s k a ffe ls e a f s la m s u g e r og tra k to r til k lo a k fo rs y n in g e n, fin a n s ie re t a f d e p å in v e s te rin g s o v e rs ig te n a fs a tte rå d ig h e d s b e lø b, og a t d e re s te re n d e rå d ig h e d s b e lø b tilfø re s k a s s e b e h o ld n in g e n Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 14. januar 2002: In d s tillin g e n a n b e fa le s til Ø k o n o m iu d v a lg og B yrå d. T e k n is k U d v a lg s in d s tillin g a n b e fa le s g o d k e n d t.

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGERNE

GENERALFORSAMLINGERNE L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 21. ÅRGANG NR. 14 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. LINDEVANGS ALLÉ 4. 2000 KØBENHAVN F. TLF.

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND PIBEGADE 18 79 0 SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 7. SEPTEMBER 50-års studenter jubilar er 1960 F o r r e s te r æ k k e f r a v e n s tre : L a v e N ø rg a a rd,

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1980 890 B ørneteater og opsøgende teater 891 Redegørelse om R

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 73 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 E M M S NUMMER 10. DECEMBE'R D E T N Y E ALU M N AT VEI.UX FACAÜEVINDUER Gode gamle Soraner! Hvis du har mulighed for

Læs mere

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3.

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3. SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 4 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 3. M A R T S dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D 1 A. F Æ L L E D V E J 19.

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæ sen

Skagen kom m unale skolevæ sen Skagen kom m unale skolevæ sen B eretning fo r året 1967-68 o Årsberetning fo r Skagen kommunale skolevasen fo r 1967-68 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjetr F o to : G. M a th ia s se n Skolevæsenets

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

N otat nr. N L Byrå dsindstilling dec emb er re f. a r/h k

N otat nr. N L Byrå dsindstilling dec emb er re f. a r/h k N otat nr. N L 0 2 3 Byrå dsindstilling dec emb er 2 0 0 Å rh u s, 5. 2.2 0 0 p ro je k t n r. 0 2 re f. a r/h k S id e /3 Byrum og havnepladser P ro je k te t a rb e jd e r i e t s p æ n d m e lle m b

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g...

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g... GRUPPEINDDELINGEN A u to m a tc e n tra le r og a u to m a tis e rin ger... I I I B ib lio te k e t... I I I B oganm eldelser B y g n in g e r og g r u n d e... I I I N oter C e ntrale r, n e d la g t

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE 1 3Det sociale udvalg d. 11. december 2000 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 11. december 2000 kl. 16.00 i m 0 3delokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

SORAMERBIADET STØT SORANERBLADET M AANEDSSHRIFT FO R SO RAM SK - SA M F U N D

SORAMERBIADET STØT SORANERBLADET M AANEDSSHRIFT FO R SO RAM SK - SA M F U N D RIBEGAOE 18 0 79 SORAMERBIADET M AANEDSSHRIFT FO R SO RAM SK - SA M F U N D 44. A A R G A N G 1959 I N U M M E R 7. SEPTEM B ER STØT SORANERBLADET -F in d e s der ikke 8 gamle soranere, som hver een gang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1 Landinspektørens Meddelelsesblad D en d a n s k e L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e v a n g s A llé 4 2000 F re d e rik s b e rg te le fo n 38 86 10 70 H je m m e s id e : w w w.d d l.o rg e

Læs mere

Alvorlig konflikt med skole

Alvorlig konflikt med skole Alvorlig konflikt med skole Om samarbejdsproblemer S p ø r g s m å l : He j Je g ha r e t s æt tvilling e r på 8 å r, s o m g å r i 1. kla s s e på e n fo lke s ko le. De t he dde r s ig, a t s ko le n

Læs mere

På vej mod FAM i Odense. Det største paradigmeskift. Fælles Akut Modtagelse. Torsdag d. 30. august 2012. Psykiatrien i Region Syddanmark

På vej mod FAM i Odense. Det største paradigmeskift. Fælles Akut Modtagelse. Torsdag d. 30. august 2012. Psykiatrien i Region Syddanmark Fælles Akut Modtagelse På vej mod FAM i Odense Det største paradigmeskift Torsdag d. 30. august 2012 Psykiatrien i Region Syddanmark Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre akutsygehuse!

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Det forventede regnskab (pr. 31. marts 2012)

Det forventede regnskab (pr. 31. marts 2012) SKABELON 1 for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Det forventede regnskab (pr. 31. marts 2012) 1. Baggrund for regnskabsprognose Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk. Bente Maegaard og Hanne Ruus

DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk. Bente Maegaard og Hanne Ruus DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk Bente Maegaard og Hanne Ruus F o rm å let m ed p rojek tot DANwORD e r at undersøge et rep ræ scn tativt udsnit (på 1.25 m illio n løbcnde o r d ) af m odern

Læs mere

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND 30. AAR G AN G 1945 N U M M E R 7. J U L I A L T MODERNE MATERIEL FOR KRAND-ogLUFTVÆRN KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E. F. A. S.

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år.

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år. LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1972 side 001 FAGLIG KALENDER 28. februar - 2. m arts arran gerer foreningen efteruddannelseskursus i "Deklarationer, servitu tter og vedtæ gter på Byggecentrum i M iddelfart.

Læs mere

a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form.

a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form. a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form. I m o Katalog: over af danske Kunstnere, * der bortsælges ved offentlig Avktion M a i dm 6. Februar 1906 KL 11*1* F o n.

Læs mere

MALERIER. Gi. Kongevej 27*29. Falkenbergs Auktioner. T elefon Falkenhergs Auktioner. Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag

MALERIER. Gi. Kongevej 27*29. Falkenbergs Auktioner. T elefon Falkenhergs Auktioner. Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag Falkenhergs Auktioner Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag bliver ved Auktion, der afholdes Gi. Kongevej 27*29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 22. Marts Kl. 10 8 Torsdag

Læs mere