Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet."

Transkript

1 Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Et projekt under Den Almene Forsøgspulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Arkitektur med kvaliteter men behov for forbedringer 1950 erne op til midten af 1960 erne var et højdepunkt i det almene byggeri i Danmark, og mange bebyggelser fra dengang har bygningsmæssige kvaliteter, der gør, at de i dag er en del af vores arkitektoniske arv og kan findes i alle større byer. Arkitekturen er i den funktionelle tradition, og bygningerne er oftest i gode proportioner og med kvalitetsmaterialer både ind- og udvendigt med murede facader, tegltage, terrazzotrapper, vinduer i træ og indgangsdøre i teaktræ. Der er typisk en enkelhed i detaljer og materialeholdning, i facadesten og forbandter, der bliver brudt af eksempelvis detaljerede indgangspartier, murede stik over vinduer osv. Fælles for byggerierne fra de to årtier er gedigne konstruktioner og materialer, der er slidstærke og ældes med ynde. Desuden er der mange steder gode og gennemtænkte udenomsarealer. Det er værd at fastholde og bygge videre på disse kvaliteter, der både højner hverdagen for beboerne og bygningernes omgivelser. Men selvom bygningerne var attraktive for år siden og stadig tiltrækker mange beboere er de i dag utidssvarende på en række områder. Det er eksempelvis ofte behov for en række energi- og indeklimaforbedrende tiltag, som f.eks.: Øget ventilation pga. høj tæthed og øget badfrekvens i forhold til da bebyggelsen blev opført. Nedsat varmetab udover fra vægge og vinduer også fra inde liggende altaner Renovering af varmesystem der er ofte anvendt enstrengede anlæg Forbedring af komforten mindske træk og dårligt indeklima Forbedring af fællesanlæg Desuden er der almindeligvis for små rum og svær tilgængelighed. Hvis bebyggelserne skal yde ordentlige rammer og stadig kunne tiltrække en bredere beboerskare, må boligerne kunne opfylde de individuelle krav, vi i dag stiller, med et mere varieret udbud af boliger, som kan tiltrække både familier med børn, par, enlige, unge og ikke mindst indrettes, så de passer til ældre og handicappede. Hensynsfuld renovering Som det fremgår, er udfordringen at finde en balance mellem at renovere til nutidens krav til boligstandard, energikrav og indeklima og samtidigt bevare de arkitektoniske værdier. Ved at gøre sig klart hvilke kvaliteter, der er værd at fastholde, hvordan samspillet skal være mellem nyt og gammelt, og om man skal bygge til eller bygge om, kan man nå frem til den bedste balance mellem fornyelse og bevarelse af de almene boliger til glæde for både beboere og for samfundet. Projektet: Koncepter for hensynsfuld, innovativ energirenovering af lejeboliger havde netop som formål at arbejde med og finde veje til at opnå denne balance.

2 Med dette formål var det projektets idé teoretisk at udvikle og afprøve et eller flere renoveringskoncepter, der tilgodeser denne balance. Til sammensætning af et koncept indgår en række mulige elementer i energirenoveringen. Ved projektets start udarbejdedes følgende idékatalog : Glasinddækning af gavle visse steder som egentlige glastilbygninger med plads til fællesophold og nye elevatorer og andre steder som en ny klimaskærm, der nedsætter varmetabet og fungerer som en solfanger mod syd. Ventilationsanlæg med varmegenvinding både centrale og decentrale Vinduer med lav U-værdi. Ventilation af kælderen luften trækkes op gennem glasinddækning på gavlene og kan derved genvinde en del af varmetabet fra gavlene. Indvendig isolering af facader. Nyt lavtemperatur varmeanlæg. Isolering/glasinddækning af altaner. Udsugningsventilation med varmepumpe, til afkøling af afkastluft og opvarmning af varmt brugsvand. Projektet er nu afsluttet og rapporteret i en slutrapport med 3 bilagsrapporter. Herunder følger en beskrivelse af arbejdsmetode og en opsummering af resultaterne af arbejdet. Arbejdsmetode Projektet tog udgangspunkt i 6 byggerier i Roskilde Fælledgårdene, Hjørnegården, Holbækgårdene, Korsgården, Ringparken og Bakkegården. For de 5 første af disse står boligselskabet overfor, eller er i færd med, at udarbejde helhedsplaner, hvori omfattende renoveringer indgår. Det sjette byggeri Bakkegården - fungerer som en reference for de 5 øvrige, idet dette allerede er efterisoleret med udvendig facadeisolering. Arbejdet blev indledt med en registrering og opbygning af dokumentation for de 6 byggerier. Registreringen af en første grovsortering af de teknologielementer, der var oplistet ved projektets start. Elementerne blev udsat for en teknisk-økonomisk og arkitektonisk vurdering, og dermed blev nogle sorteret fra. De analyserede teknologier er kort beskrevet med de data, der er anvendt i beregningerne. Desuden er de mest innovative teknologier illustreret. Herefter fulgte en detaljeret teknisk-økonomisk vurdering af de resterende elementer. For at være i stand til at gennemføre de nødvendige beregninger blev et eksisterende beregningsprogram BYGSOL udbygget til at kunne håndtere de særlige problemstillinger, der skulle tages i betragtning i projektet. Forudsætninger, beregninger og resultater er beskrevet i slutrapporten. Endelig blev der foretaget en række specielle energi-, fugt- og indeklimamæssige vurderinger, som der ligeledes er redegjort for i slutrapporten. Resultater energibesparelse og energispare-pris for hver teknologi Det teknisk-økonomiske energisparepotentiale i de udvalgte teknologier blev beregnet for hvert af de 5 byggerier nævnt ovenfor. Resultaterne er præsenteret både som en mulig reduktion i energirammen for hvert byggeri og som en såkaldt energispare-pris, der angiver, hvor meget en sparet kwh koster, når der tages højde for investering, vedligehold og eventuel fremtidig reinvestering. Energispare-prisen kan således direkte sammenlignes med den øjeblikkelige energipris for f.eks.

3 fjernvarme. Resultaterne for de 11 teknologier er stort set ens for de 5 byggerier med isolering af ydervæggene indefra som den store vinder. Resultaterne fremgår af tabellen herunder. Tabel 1: Energispare-pris i kr./kwh for de forskellige teknologier ved implementering i de fem forskellige bebyggelser. Energispare-pris i kr./kwh Fælledgårdene Hjørnegården Holbækgårdene Korsgården Ringparken Indervægsisolering 0,29 0,30 0,31 0,31 0,30 Isolering af gulv mod kælder 0,53 0,57 0,63 0,62 0,57 Ydervægsisolering 0,63 0,63 0,66 0,65 0,64 Mek. udsugning + varmepumpe 0,65 0,48 0,75 0,70 0,61 Ventilation + øget tæthed 0,65 0,62 0,73 0,69 0,66 Isolering af loft 0,86 0,51 0,88 1,08 1,05 2 lags lavenergi ruder 1,09 1,11 2,81 1,49 1,19 Solvarme 1,27 1,01 1,45 1,38 1,23 Glasinddækning af ydervægge 1,42 1,47 1,51 1,49 1,43 Solceller på taget 1,78 1,73 1,78 1,76 1,75 Solceller på gavl 2,44 2,38 2,45 2,42 2,40 Af tabellen fremgår, at de to ventilationsprincipper mekanisk ventilation med genvinding og mekanisk udsugning med varmepumpe til produktion af varmt vand (se fig.1) har stort set ens energispare-pris, så hvilken af disse løsninger, der vælges, kan derfor afgøres af andre faktorer. Det er også interessant, at glasinddækning af ydervægge i beregningerne viser en lavere energisparepris en solceller.

4 Figur 1. Ventilation - mekanisk udsugning med varmepumpe. Resultater samlede koncepte Efter at have foretaget de individuelle beregninger for hver teknologi blev 3 koncepter for energirenoveringsløsninger i en helhedsbetragtning udarbejdet. De består af en kombination af de undersøgte teknologier ud fra 3 forskellige kriterier: 1. Energispareprisen må højest være lig den nuværende fjernvarmepris. 2. Energispareprisen skal være 10 øre lavere end den nuværende fjernvarmepris. 3. Vinduesudskiftningen sættes til at være omkostningsfri for de byggerier, hvor vinduerne står til snarlig udskiftning ud fra den betragtning, at vinduerne skulle udskiftes under alle omstændigheder. Kravet til energispareprisen for det samlede koncept var herefter at den højest må være lig den nuværende fjernvarmepris. For hvert kriterium er udvalgt de teknologier, som resulterer i den største energibesparelse. På basis af beregninger for disse tre konceptløsninger er konklusionen, at det er muligt at foretage en hensynsfuld energirenovering, der bringer bygningernes energiramme ned på niveau med eller under den valgte reference og ned på niveau (inden for 10%) med energirammen for nybyggeri, med energisparepriser svarende til eller under de nuværende energipriser. Tilbagebetalingstiderne varierer mellem 15 og ca. 25 år naturligvis lavest, hvis der ses bort fra investeringen i nye vinduer, fordi udskiftningen af skal foretages alligevel. Det må dog understreges, at der er en række forhold, der skal analyses i hvert konkret tilfælde, og som kan medføre øgede omkostninger i forhold til de, der er anvendt i beregningerne. Herunder præsenteres et par eksempler fra beregningerne af samlede energiløsninger: Tabel 2. - energispareprisen skal være 10 øre lavere end den nuværende fjernvarmepris. Energispare-pris 10 øre under energipris. Nuværende fjernvarmeforbrug [kwh/år] Fjernvarmeforbrug med energibesparende tiltag [kwh/m 2 år] Nuværende elektricitetsforbrug [kwh/år] Elektricitetsforbrug med energibesparende tiltag [kwh/m 2 år] Energiramme med energibesparende tiltag [kwh/år] Energisparepris [kr./kwh] Investering [kr.] Bakkegården Fælledgårdene Hjørnegården Holbækgårdene Korsgården Ringparken 102,5 168,7 155,4 155, ,4 57,5 70,0 63,2 72,6 77,4 5,8 8,1 7,7 7,3 7,4 7,7 4,9 3,3 4,4 3,8 4,3 4,4 84,7 65, ,7 83,4 88,4 0,55 0,50 0,53 0,48 0,

5 Besparelse [kr./år] Tilbagebetalingstid [år] 23,1 20,4 19,6 22,4 18,7 Af tabel 2 fremgår, at ved en investering på kr for Korsgården, kan energiforbruget halveres og energirammen bringes på niveau med nybyggeri efter BR08, og den kan også bringes på niveau med referencen Bakkegården med udvendig facadeisolering. Dette opnås med en energisparepris, der er 10 øre under den nuværende fjernvarmepris! Af beregningerne fremgår desuden, at i situation, hvor vinduerne skal udskiftes alligevel og omkostninger hertil derfor ikke belaster et energirenoveringsprojekt, kan der for alle 4 byggerier, hvor dette er aktuelt med en investering på mellem og opnås et energiforbrug, der er på niveau med BR10-kravet til energirammen for nybyggeri. Ved en sædvanlig belåning/finansiering for udlejningsbyggeri vil investeringerne være rentable allerede fra det første år. Særlige problemstillinger undersøgt Da anvendelsen af visse af de identificerede teknologier medfører en række følgespørgsmål/ specielle problemstillinger, er der sideløbende med det teknisk-økonomiske energisparepotentiale udført en række specielle analyser, som også er dokumenteret i projektets afsluttende rapport. Det drejer sig om vurdering af: fugtforhold i gulvbjælkeender ved indvendig isolering, temperaturforhold på indersiden af ydervægge ved hhv. indvendig og udvendig isolering, samt en vurdering af betydningen af ikke at kunne dække hele facadearealet med indvendig isolering, således som det er muligt ved udvendig isolering. Desuden har der været gennemført en række spotmålinger af indetemperatur og fugt nær ydervæg og midt i rummet i 9 boliger, samt af radonindholdet i luften i en kælder over en 72 timers periode Specielt problemstillingen vedrørende fugtforhold på bjælkeender, der bærer etageadskillelser er særdeles vigtig. Dels fordi indvendig isolering er den teknologi, der udviser bedst økonomi og dels fordi det naturligvis er overordentlig kritisk at undgå at bjælkerne nedbrydes af råd og svamp. De udførte beregninger peger på en løsning, hvor den indvendige isolering ikke føres helt til gulv og en lav konvektor-radiator sørger for at temperaturen omkring bjælkeenden holdes over det kritiske niveau, se fig. 2. Det anbefales at denne løsning analyseres nærmere i en dynamisk simulering.

6 Fig. 2 Indvendig isolering med mulighed for styret varmetab for at holde bjælkeende fri for fugt. Målingerne af temperatur- og fugtforhold i de 9 boliger underbygges med en kvalitativ vurdering vedrørende strålingsuligevægt og dermed ringe komfort i boliger med u-isolerede ydervægge og peger på en væsentlig komfortforbedring ved isolering af ydervæggen. Derimod udviser beregningerne af temperaturer på indersiden af en ydervæg med hhv. indvendig og udvendig ikke på den store forskel på komforten i de to tilfælde. Fig. 3 Temperaturprofil gennem ydervæg isoleret med ikke-gennemgående 50 mm skumisolering

7 Den målte radonkoncentration vurderes ikke at være kritisk og er derfor ikke en tilstrækkelig bevæggrund til at foretage en betydelig investering i et system til udluftning af kælderen. Dog anbefales det at måle radonkoncentration i stuelejligheder.

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Forord Denne

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Drivsåtvej 18 Postnr./by: 4450 Jyderup BBR-nr.: 316-020254 Energikonsulent: Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvænget 74 Postnr./by: 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-005170 Energikonsulent: Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning 1. udgave 2012 11 0,034 56 0,005 45,45 0,022 1,088 0,00045 0,002 2200 0,6875 Efterisolering af småhuse energibesparelser og

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere