det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Strategi 2016 KEMI PÅ KU Kemisk Institut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Strategi 2016 KEMI PÅ KU Kemisk Institut"

Transkript

1 det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Strategi KEMI PÅ KU Strategi 2016 Kemisk Institut

2 2 Kemisk Institut Strategi FORORD Kemisk Institut (CHEM) er Københavns Universitets (KU) institut for kemi og beskæftiger sig med forskning, undervisning og innovation inden for kemi. CHEM forestår uddannelsen af bachelorer, kandidater og ph.d.-studerende i kemi samt undervisning i basal grundlagsskabende kemi på alle andre studier på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE). Al undervisning foregår på et videnskabeligt grundlag. Den viden der genereres overføres fra videnskabeligt personale og studerende til resten af samfundet. Det administrative personale understøtter både personale og studerende i deres arbejde. Instituttets forskningsområde er kemi i bred forstand. De videnskabelige medarbejdere er delt op i syv sektioner: Uorganisk Kemi, Biofysisk og biouorganisk kemi, Organisk Kemi, Kemisk Biologi og Nanobiovidenskab, Fysisk Kemi, NanoGeoScience og Nanokemi. Instituttet deltager intensivt i Nano-Science Centeret. Nuværende forskningsfelter er Nano- og Supramolekylær Kemi, Biofysisk Kemi, Biouorganisk Kemi, Syntese, Geokemi, Spektroscopy, Teoretisk Kemi og Atmosfærekemi. Disse felter er relevante for anvendelser inden for energi, vand, miljø, bioteknologi, fødevarer, sundhed og alle typer af hverdagsprodukter. Udgiver Kemisk Institut SCIENCE Københavns Universitet Bülowsvej Frederiksberg C Grafisk design og produktion Westring + Welling A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Udfordringer... 4 Udvikling af instituttet som organisation... 5 Værdiskabende uddannelser i vækst... 6 Excellent forskning... 7 Styrket samspil med omverdenen... 8 Infrastruktur... 9 Dialog og kommunikation... 10

3 4 Kemisk Institut Strategi UDVIKLING AF INSTITUTTET SOM ORGANISATION Kemisk Institut har i løbet de seneste år været gennem en del organisatoriske ændringer med blandt andet fusioner. Det kræver et stærkt engagement og en stor indsats fra både administrative og videnskabelige medarbejdere at skabe de rigtige organisatoriske rammer for forskning og undervisning samt en fælles identitet. CHEM skal være en arbejdsplads, der inspirerer til nytænkning på alle niveauer og åben dialog blandt medarbejder og ledelse. UDFORDRINGER CHEM står overfor nogle betydelige udfordringer. Flere artikler i bedre tidskrifter CHEM ønsker og forventer, at blive Danmarks førende og mest respekterede institut for kemi. Nøglen til at opnå denne status går gennem instituttets forskning, som bliver afspejlet i videnskabelige publikationer. CHEM har i en årrække øget sin publikationsrate, men mængden og kvaliteten af instituttets forskning bør øges yderligere ved flere publikationer bl.a. i elite-tidskrifter såsom Nature, Science, Angew. Chem., PNAS og J. Am. Chem. Soc. Flere kemistuderende skal dække samfundets behov Antallet af studerende er ikke højt nok i forhold til andre naturvidenskabelige uddannelser, og eftersom studerende spiller en nøglerolle i moderne forskning og undervisning, begrænser det instituttets muligheder for udvikling. Samfundets behov for kemikere og i særlig grad kemilærere er uopfyldte. Samtidig er det vigtigt at eksisterende studerende fastholdes, og at CHEM leverer god videnskabelig baseret undervisning på alle niveauer. Videnstransfer, opdagelser og opfindelser til gavn for samfundet Kemi er en af de mest anvendelige og samfundsnyttige videnskaber. Dette er imidlertid ikke altid klart for befolkningen i almindelighed. CHEM bør derfor i højere grad vise dette ved at stille medarbejdernes viden og erfaring til rådighed for industrien, offentlige institutioner og samfundet også i forbindelse med nye samfundsgavnlige opdagelser. CHEM bør øge sin indflydelse og gennemslagskraft i samfundet blandt andet ved i højere grad at indgå samarbejds- og konsulentsaftaler, ved at være mere synlig i den offentlige debat og endvidere ved at opfordre til og støtte op om patenttagning og frembringelse af spin-off virksomheder. Ny ledelsesstruktur fastholdes CHEMs ledelse består af en institutleder, to viceinstitutledere og en institutadministrator og som mødes hver 14. dag. Det er CHEMs målsætning at have en beslutningsdygtig ledelse, der hurtigt kan tage hånd om eventuelle problemer. For at kunne varetage sin ledelsesopgave, har CHEM derfor skabt syv nye sektioner, som er kernen i CHEMs organisation af videnskabelige medarbejderne. CHEM er en fusion mellem det tidligere Kemisk Institut og medarbejdere fra Institut for Grundvidenskab og Miljø, Det tidligere Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) samt Neuroanatomi på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND). De syv sektioner er således også en fusion af de tidligere institutter. Hver sektion ledes af en sektionsleder, som hver måned mødes med institutledelsen i et Forsknings- og Ledelses- Udvalg (FLU). CHEM har fået egen institutadministrator, som varetager ledelsen af det administrative tekniske personale (TAP) og institutbetjente. Laboranter og akademiske TAP ledes af institutlederen. Denne organisation er ny og forestilles ikke umiddelbart ændret i den kommende periode, med mindre begivenheder nødvendiggør det.

4 6 Kemisk Institut Strategi VÆRDISKABENDE UDDANNELSER I VÆKST Instituttet udbyder forskningsbaseret undervisning og uddannelser i kemi. Kendskab til kemi er et essentielt værktøj i alle naturvidenskabelige discipliner, og CHEM skal fortsat spille en central rolle i undervisningen af kemi og engagere sig aktivt i integreringen af kemi på andre studier. Det er målet at fortsætte med at videreudvikle instituttets uddannelser og undervisningstilbud, som gør de studerende erhvervsparate til et moderne jobmarked. De studerende skal fortsat tages med på råd i dette arbejde. Mindsket frafald med ændrede kurser og ny studieintroduktion Hele førsteårsforløbet og en del af andetårsforløbet for kemistuderende er blevet ændret, og nye kurser er blevet udviklet med start i studieåret 2013/2014. Håbet er, at disse gennemgribende tiltag vil formindske frafaldet på første år og øge beståelsesprocenten på alle førsteårskurser. Instituttet har samtidigt sat fokus på studieintroduktionsforløbet og ønsker at skabe trygge rammer for de nye studerende, så de fastholdes på studiet. CHEM understøtter endvidere aktiviteter, der er med til at sikre en godt studiemiljø. CHEM samarbejder ligeledes med Institut for Didaktik omkring udvikling af undervisernes kompetencer, bl.a. via nye undervisningsmetoder og integration af pensum på tværs af kurser. Valgfrie fag og specialiseringer skal tiltrække studerende Bacheloruddannelsen i de kemiske fag indeholder muligheden for at specialisere sig i tre retninger: miljøkemi, medicinalkemi, og grøn og bæredygtig kemi, og nye specialiseringsmuligheder bliver løbende overvejet. En ny selvstændig bacheloruddannelse i medicinalkemi er under udarbejdelse med forventet opstart i Den centrale position som kemi indtager i forhold til andre fag medfører, at CHEM skal øge bestræbelserne på at udarbejde og udbyde valgfri kurser, som vil kunne appellere til studerende på andre uddannelser. Under fusionen overtog CHEM 10 kurser, som indgår i forskellige uddannelser udbudt af det tidligere Biovidenskabelige Fakultet. Kursusudbuddet skal løbende koordineres med de kurser, som bliver udbudt ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Endvidere er uddannelsen i nanoscience forankret på Kemisk Institut. CHEM bidrager væsentligt til uddannelsen og rekrutterer mange speciale- og ph.d.-studerende herfra. Derfor skal CHEM fortsat engagere sig i uddannelsen og Nano-Science Center, samt bidrage til uddannelsens videreudvikling. Fokus på studerende skal sikre hurtig gennemførsel Instituttet fokuserer på at sikre gennemførsel af kandidatdelen inden for to år, ved at følge op på på de studerendes fremskridt, ikke mindst i forhold til specialeprojekter og via kyndig vejledning. Rekruttering CHEM ønsker at tiltrække de bedste studerende fra gymnasier i hele landet til bacheloruddannelserne. Instituttet har oprettet et rekrutteringsudvalg, som i samarbejde med SCIENCEs kommunikationsafdeling arbejder målrettet på at øge studenterrekrutteringen ved hjælp af attraktive hjemmesider, informationsmøder, gymnasie- og HTX-foredrag og lign. Derudover skal det være attraktivt for bachelorstuderende at fortsætte på kandidatstudier ved instituttet. CHEM skal yderligere øge rekrutteringen af studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i Danmark og i udlandet til kandidatuddannelsen. EXCELLENT FORSKNING CHEMs målsætning er at bedrive grundforskning i kemi på højeste niveau. Instituttets vigtigste ressource er medarbejderne, og CHEM vil understøtte forskningsmiljøet, så medarbejdere kan skabe excellent forskning, der publiceres i international anerkendte tidsskrifter. Det kræver gode rammer, samarbejde på tværs af forskningsfelter, en effektiv administration og dygtige medarbejdere. Øget international opmærksomhed gennem toptidskrifter Det er CHEMs målsætning at øge det totale antal artikler og antallet af artikler i tidsskrifter med høj impactfaktor, såsom Nature, Science, PNAS, JACS og Angewandte Chemie. En forøgelse af antallet af journalforsider og lignende, der skaber opmærksomhed omkring CHEMs forskning, er også et mål. De bedste forskere skal ansættes, udvikles og fastholdes CHEMs målsætning er at have fremragende videnskabeligt personale. For at have de bedste forudsætninger for at tiltrække talentfulde forskere fra ind- og udland, vil CHEM yde nye medarbejdere gode startbetingelser. CHEM ønsker at fortsætte med at udvikle sig som et attraktivt forskningsmiljø for på den måde at fastholde og udvikle forskerne. Unge forskere skal styrke forskningsmiljøet Internationalt er stærke kemiske forskningsmiljøer karakteriseret ved, at der indgår mange ph.d.-studerende og postdocs i forskningen. CHEM har øget antallet af ph.d.-studerende i de senere år, og ligger p.t. på et optag af 24 ph.d.-studerende per år. Der kan blive tale om at optage flere ph.d.-studerende og postdocs i den udstrækning, de eksterne bevillinger forøges. En god infrastruktur En stærk infrastruktur er essentiel for at kunne udføre forskning på højt niveau. Det er CHEMs mål at skabe rammer, der i videst muligt omfang giver forskerne adgang til moderne udstyr og teknisk bistand. CHEM vil bidrage aktivt til Fakultets kommende NMR core facilitet samt medvirke til, at studerende og forskere på KU er klar til at benytte de nye store forskningsinfrastrukturer ESS og MAX IV i Lund. CHEM ser i strategiperioden også frem til at skulle flytte ind i Niels Bohr bygningen. Funding Tiltrækning af nationale og internationale eksterne bevillinger er af yderste vigtighed for at kunne bedrive forskning. Det er en målsætning at øge antallet af succesfulde ansøgninger. For at nå dette mål vil instituttet styrke medarbejdernes kompetencer i at udarbejde ansøgninger ved brug af videndeling og kursusdeltagelse.

5 8 Kemisk Institut Strategi INFRASTRUKTUR Det er nødvendigt for et moderne kemisk institut at have en fremragende infrastruktur i form af tidsvarende bygninger og laboratorier, moderne apparatur og kompent tekniskadministrativ understøttelse. CHEMs strategi på dette område kræver at disse forhold forbedres eller bibeholdes. STYRKET SAMSPIL MED OMVERDENEN CHEM skal styre sin position i forhold til samspil med aktører i det omgivne samfund og øge interessen for kemi. CHEM prioriterer samarbejde med industrien højt og vil understøtte aktiviteter og medarbejdere, der fremmer innovation. Samarbejde skal gøres nemmere Kemi er et fag, hvor dialog med offentlig og privat virksomhed er mulig og vigtig, og derfor prioriterer instituttet industri- og andet eksternt samarbejde højt. CHEM ønsker at fremme og lette dette samarbejde blandt andet ved at lave erhvervsarrangementer på instituttet, understøtte fælles ansøgninger til fonde og forskningsråd samt gennem studenterprojekter. CHEM vil fortsat tilbyde analyser og undersøgelser inden for NMR, MS, IR, Raman, overfladespektroskopi, elektron og atomar force mikroskopi, røntgendiffraktion, krystallografi til virksomheder og eksterne forskere. Opfindelser skal vise kemis værdi CHEMs forskning skal i højere grad bringes ud til omverdenen i form af videnstransfer, opdagelser og opfindelser, der skaber værdi i samfundet. Instituttets forskning skal, hvor det er relevant, patenteres, og patenterede opfindelser skal søges solgt eller udnyttets i spin-off virksomheder eller stilles til rådighed for samfundet. Der skal satses på aktiviteter og medarbejdere, der fremmer innovation. Nybyggeri dækker overskuelige behov CHEM har delvist til huse i ældre laboratorier, hvor en del er renoveret. I 2016 flytter instituttet til fremragende laboratorieforhold i Niels Bohr bygningen. CHEMs bygningsmæssige infrastrukturproblem vil derved være tilfredsstillende løst. Stærk it-service for moderne kemi It er meget vigtigt for et moderne CHEM. Instituttet varetager selv service og indkøb, opsætning af TAP-PC samt opsætning og vedligehold af netværk. Det er en ordning, som brugerne i høj grad er tilfredse med og der er ingen planer om at ændre det inden for strategiperioden. Apparatur-parken skal udbygges NMR-spektroskopi, røntgenkrystallografi og massespektrometri er analysemetoder, der er specielt vigtige for kemi. CHEM har derfor ansat kvalificeret personale, der kan drive udstyr på begge områder. Indenfor NMR råder man over 4 NMR-spektrometre og er p.t. relativt veludstyret dog vil adgangen til høj-felt NMR (>700 MHz) være ønskelig. Nylige bevillinger fra Villum Fonden og Carlsbergfonden har sikret anskaffelsen af state-of-the-art udstyr inden røngtenkrystallografi. Der findes nu 3 diffraktometre på CHEM, deres anvendelse er tæt koblet anvendelsen af de store neutron- og røntgenfaciliteter i udlandet. Indenfor massespektrometri er apparaturet ret gammelt, og det er nødvendigt, at CHEM arbejder for en hurtig udskiftning af især elektrospray og MALDI udstyret. Det er instituttets ønske at disse instrumentfunktioner er understøttet af personale med specifik ekspertise for at opnå optimal udnyttelse af instrumenterne og en effektiv håndtering af analyseopgaverne.

6 10 Kemisk Institut DIALOG OG KOMMUNIKATION CHEM ønsker at øge og forbedre den interne og eksterne kommunikation. Internt opfordres til åben og ligeværdig dialog blandt medarbejdere og ledelse, da det er grundlaget for et godt arbejdsmiljø og excellent forskning. Kommunikation til omverdenen vil i sær ske via populærvidenskabelig formidling til befolkningen samt gennem professionel pressearbejde. Styrket samarbejde på tværs af instituttet Styrket intern kommunikation kan hjælpe Instituttet til at udnytte det fulde potentiale for samarbejde på tværs af forskergrupper og kemiske specialiseringer. Dialog mellem medarbejder og ledelse sker ved møder, arrangementer og via intranettet samt nyhedsbrevet. CHEM understøtter en klar, tydelig og ligeværdig intern kommunikation, hvor alle medarbejder og studerende kan komme til orde. Det er vigtigt, at alle ansatte og studerende bakker op om fællesarrangementer, der også skal bidrage til at fastholde studerende og medarbejder på Kemisk Institut. Ekstern kommunikation CHEMs kommunikation rettet mod ikkekemikere har til formål at øge kendskabet til kemi som et fag, der leverer håndgribelige løsninger på konkrete udfordringer. Kemi skal præsenteres som både kreativt, sjovt, gavnligt og udbytterigt. Potentielle studerende er en primær målgruppe for den eksterne kommunikation, og den foregår primært via hjemmesider, trykt materiale og ved besøgsarrangementer som foredrag, studiepraktik og Kemi-OL. Ved alle besøg uddeles foldere og andet informationsmateriale, og alle gæster fra gymnasie- og grundskoler opfordres til at besøge instituttets Facebookside og hjemmeside. CHEM ønsker konstant at udvikle tidssvarende kommunikationstiltag. Både finansiering og rekruttering kan øges, hvis kendskabet til kemi øges i befolkningen. Ny forskning har et stort potentiale for at komme i medierne og antallet af forskningshistorier, der er lavet på baggrund af forskning på CHEM skal øges både i danske og internationale medier. CHEM ønsker også at få flere historier om studerende, som laver spændende forskning ved instituttet i pressen. Det kan være med til at fastholde nuværende kemistuderende og rekruttere nye.

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

IFA Strategiplan 2013-2017

IFA Strategiplan 2013-2017 IFA Strategiplan 2013-2017 1. Sammenfatning/Executive summary Der gives en redegørelse for organisationen af Institut for Fysik og Astronomi (IFA). Ligeledes diskuteres forskningsinfrastruktur og mulige

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI

FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI 3. november 2014 FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI SAPIENTIA ET PROVIDENTIA - VIDEN og FREMSYN Hvorfor nu det formålet Det overordnede formål med denne strategi er at skabe en fælles udviklingsramme for Forsvarsakademiet,

Læs mere

Indhold 1 Indledning... 5 2 Erfaringerne fra akkreditering... 7 3 Uddannelsernes egne bud på styrker ved små uddannelser... 10 4 Analyse... 11 4.

Indhold 1 Indledning... 5 2 Erfaringerne fra akkreditering... 7 3 Uddannelsernes egne bud på styrker ved små uddannelser... 10 4 Analyse... 11 4. Små humanistiske uddannelser Opsamlende analyse fra Danmarks Akkrediteringsinstitution april 2014 Indhold 1 Indledning... 5 2 Erfaringerne fra akkreditering... 7 3 Uddannelsernes egne bud på styrker ved

Læs mere

Rekruttering af vækstlag

Rekruttering af vækstlag Rekruttering af vækstlag Forskertalentudvikling ved HEALTH (HE), AU Indholdsfortegnelse: s.1 1. Det fælles udgangspunkt s. 2 2. Rekruttering og talentudvikling. Prægraduat niveau s. 3-5 2.1. Formaliseret

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt Hvid FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV Samfundsvidenska rolle i 2015 Samfundsvidens skabens rolle i 2015 ens rolle i 2015 Hvidbog

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Forsk og fortæl. rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling

Forsk og fortæl. rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Forsk og fortæl rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Forsk og fortæl Publikationen udleveres gratis så længe lager

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere