Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28,28 MWh fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28,28 MWh fjernvarme"

Transkript

1 SIDE 1 AF 14 Adresse: Møllegade 32 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: Energikonsulent: Jens Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,52 MWh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G F Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Isolering af væg mod uopvarmet loftrum med 200 mm. 28,28 MWh kr kr. 5,4 år 2 Glødelamper til LED kwh el kr kr. 1,7 år 3 Eftersolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder 4 Isolering af væg mod uopvarmet rum med 100 mm. 30,23 MWh 4,59 MWh kr kr. 13,3 år kr kr. 18,3 år 5 Efterisolering af skunkrum 6,28 MWh kr kr. 19,4 år 6 Ændre centralvarmeanlæg til lavtemperatur 7 Udvendig isolering af kvistflunke med 100 mm. 15,25 MWh 2,71 MWh kr kr. 11,0 år kr kr. 22,4 år

2 SIDE 2 AF 14 Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 8 Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i opvarmede rum 9 Efterisolering af hanebåndsloft med 300 mm. 10 Udskift så alle toiletter er med dobbelt skyl 11 Efterisolering af varmefordelingsrør på loft 12 Udskiftning af armaturer til håndvask og bad 7,27 MWh 10,55 MWh 98,00 m³ koldt brugsvand 2,59 MWh 161,00 m³ koldt brugsvand kr kr. 12,4 år kr kr. 27,5 år kr kr. 13,8 år kr kr. 28,4 år kr kr. 9,6 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

3 SIDE 3 AF 14 Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 13 Efterisolering af varmefordelingsrør i kælder 1,55 MWh 700 kr. 14 Eksisterende isolering fjernes og erstattes af 100 mm ny isolering. 15 Udskift termoruder i vinduer til energiruder klasse A med varm kant 5,64 MWh 13,29 MWh kr kr.

4 SIDE 4 AF 14 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 16 Solvarme til opvarmning af brugsvand -94 kwh el 8,59 MWh 17 undvendig isolering af kælderydervæg med 100 mm 2,37 MWh 18 Udskiftning af ruder i yderdøre 5,47 MWh 19 Udskiftning til energiglas i blændkarm 0,53 MWh 20 Udskift til nye isolerede døre 1,74 MWh 21 Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm 2,59 MWh 22 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder 0,45 MWh 23 Udskiftning af ovenlys 3,41 MWh 24 Udførelse af nyt terrændæk i varme kælderrum 0,93 MWh kr kr kr. 300 kr. 800 kr kr. 200 kr kr. 400 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Bygningen er et flerfamiliehus som er opført i Der er 18 lejligheder. Ved besigtigelsen af ejendommen var der adgang til følgende lejligheder: Møllegade 32, st.tv Møllegade 34, 2.tv Møllegade 36, 1.tv Vaskekælder, tørre- og strygekælder er opvarmet, ellers er kælderen uopvarmet. Denne bygning har fælles varmecentral med de øvrige bygninger i Møllegade's varmelaug. Centralven er beliggende i nr. 63. Før ændringer vedrørende centralvarmeanlægget og brugsvandssystemet skal regelsættet for varmelauget kontrolleres.

5 SIDE 5 AF 14 Pulterrum i kælderen var aflåste ved besigtigelsen. Konsulenten har haft bygningstegninger herunder etageplaner, snit og facadetegninger.. Da bygningen er forsynet med termostatiske cirkulationsventiler (CirCon) er brugsvandstemperaturen beregningsmæssigt sænket til 53 grader. I kælderen var der ikke adgang til de enkelte pulterru, men til fællesrum. Centralvarmeanlæggets driftforhold kendes ikke, da der ikke er modtaget data fra den fælles varmecentral. Der er ikke modtaget driftjournaler for denne bygning. Der gøres opmærksom på at det er lovpligtigt at føre driftjournaler hver måned for ejendomme over 1000 kvm. De modtagne forbrugsoplysninger er mere end 1 år gamle og ifg. administrator er der ikke på indberetningstidspunktet ikke kommet varmeregnskab for Det beregnede varmeforbrug er 20% større end det oplyste forbrug. Hvilket kan skyldes skøn på varme og varmtvandsforbrug - da dette alene er oplyst i kroner via varmeregnskabet fra varmelauget. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Forslag 5: Forslag 9: Forslag 14: Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 100 mm mineraluld, som er i rigtig dårlig stand. Det er derfor beregningsmæssigt regnet som 75 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 50 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 50 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med ca 50 mm mineraluld. Lodret og vandret efterisolering af skunke med 200 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Efterisolering af hanebåndsloft med 300 mm. Eksisterende isolering skal repareres og der udlægges yderligere 300 mm mineraluld. Der gøres opmærksom på at der skal etableres gangbro så den nye isolering ikke ødelægges. I forbindelse med tagrenovering anbefales det at eksisterende isolering i skråvægge fjernes og erstattes af 100 mm ny isolering. Dette vil kræve at tagene hæves lidt, hvorfor det kræver myndighedsbehandling.

6 SIDE 6 AF 14 Ydervægge Forslag 1: Forslag 4: Forslag 7: Forslag 21: Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge består af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg) med indvendig forsatsvæg med 50 mm mineraluld og pladebeklædning. Kvistflunke består af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg) og indvendig pladebeklædning. Vægge mod loftrum omkring trappetårne er udført som lette vægge med puds. Vægge er uisolerede. Væg mod uopvarmede kælderrum består af 24 cm massiv teglvæg (halvstens væg). Fra loftsiden opskrues 200 mm hårde isoleringsbatts på vægge omkring trappetårne på spidsloft.. Isolering af uisoleret væg mod uopvarmede kælderrum med 100 mm mineraluld. Isolering udføres imellem stålrigler og afsluttes med plader. Fjernelse af eksisterende beklædning og montering af yderligere udvendig 100 mm isolering på kvistflunke.. Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering. Montering af ny isoleringsvæg på udvendige massive mure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Vinduer, døre og ovenlys kældervinduer til opvarmede rum, har 1 lag glas og forsatsrammer i blændkarm. Massive døre mod uopvarmede kælderrum er ikke isolerede. Generelt har vinduer til opvarmede rum 2 lags termoruder. Dog er vinduer til vaskekælder, tørre og stryge rum med 1 lags rude og fortsatsrammer i blændkarm. Altandøre har termoruder og vurderes tætte. Yderdøre har termoruder og vurderes tætte.. Ovenlys er monteret med 2 lags termoruder. Forslag 15: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være klasse A med varm kant. Forslag 18: Forslag 19: Forslag 20: I yderdøre udskiftes ruder til energiruder klasse A, med varm kant. Dørene eftergås og der monteres nye tætningslister. Udskiftning af til energiglas i blændkarme. Montering af nye isolerede døre mod uopvarmede kælderrum

7 SIDE 7 AF 14 Forslag 23: Udskiftning af ovenlys med 2 lags termoruder til nye ovenlys monteret med energiruder klasse A med varmkant.. Gulve og terrændæk Forslag 3: Forslag 24: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af beton med strøgulve. Det er oplyst ved besigtigelsen at der er uisoleret imellem strøer. Terrændæk i vaske, tørre og strygerum er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Der er indregnet linietab mod uopvarmet kælder Montering af 100 mm hårde mineraluldsbatts opskruet direkte på betondæk og lukket med maling. der gøres opmærksom på at det vil være nødvendigt at flytte installaioner i kælderloftet. Ud over energibeparelsen, vil forslaget mindske risikoen for træk og fodkulde i stuelejlighederne. Såfremt vaske, tørrerum og strygerum skal renoveres, anbefales det at efterisolere gulvene. Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Kælder Forslag 17: Kælderydervægge i opvarmede rum er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Opgravning langs kældervægge mod opvarmede rum. Tætning af vægge og montering af 100 mm isolering i henhold til fabrikantens anvisninger. Det anbefales at undersøge om der bør etableres/renoveres omfangsdræn i denne forbindelse - dette er ikke med i overslagsprisen. Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og aftræksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.

8 SIDE 8 AF 14 Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med fra varmelaugets fælles varmecentral i nr. 63. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler. Varmt vand Forslag 8: Forslag 12: Forslag 16: Forslag 22: På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en Grundfos UPE pumpe denne bygnings effekt vurderes at være 75 W Brugsvandsrør og cirkulationsledning i lejligheder er gennemsnitligt udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. På brugsvandscirkulationsledningerne er der monteret automatiske strengreguleringsventiler fab CirCon. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 40 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholdere er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 100 mm isolering. Varmt brugsvand produceres i 2 stk 550 l varmtvandsbeholdere, isoleret med 100 mm mineraluld. Placeret i varmecentralen i nr. 63. Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Badekararmaturer udskiftes til nye termostatblandingsbatterier med både brus og kartud. Håndvaskarmaturer udskiftes til nye med sparefunktion. Hertil kommer en besparelse på energi til opvarmning af brugsvand, hvilket edbprogrammet desværre ikke kan indregne. Der må forventes en yderligere besparelse på ca kr pr. år. Den ene eksisterende varmtvandsbeholder ombygges til forvarmebeholder med solvarme. Montering af solfanger på taget som vakumrør (Piperør) med 1 lag dækglas. Den ene eksisterende varmtvandsbeholder anvendes som forvarmebeholder for solvarme. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med pumpe som Grundfos Alpha Pro. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Husk at ventiler også skal isoleres. Fordelingssystem Der er 2 stk centralvarmepumper i varmecentralen i nr 63. I beregninge er indsat denne bygning andel fordelt efter areal. Varmefordelingsrør på loft er gennemsnitligt udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med mm isolering. Varmefordelingsrør i kælderen er gennemsnitligt udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er

9 SIDE 9 AF 14 isoleret med 40 mm isolering. Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som et-strengs anlæg med øvre fordeling. Fordelingssystemet er forsynet med strengreguleringsventiler. Forslag 6: Forslag 11: Forslag 13: 2-strengs radiator termostatventiler udskiftes til 1 strengs radiator termostatventiler. Efterisolering af varmefordelingsrør op loft med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af varmefordelingsrør i kælder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Automatik Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af rumtemperatur. De fleste termostatventiler i de besigtigede lejligheder er beregnet til 2- strengs anlæg, hvorfor modstanden er for stor og radiatorerne ikke får det nødvendige vandflow. El Belysning Forslag 2: Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset styres med trappeautomat. Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset styres med trappeautomat. Udskift glødelamper på trapper til LED-lyskilder og sænk brændtiden på trappe nr. 42 til max 3 minutter, som på de andre trapper. For valg af lyskilder henvises til hjemmesider som eller Vand Toiletter Forslag 10: Af de 3 besigtigede lejligheder var der 2 toiletter med enkelt skyl og 1 stk med dobbelt skyllefunktion. Toiletter med enkelt skyllefunktion udskiftes til nye med dobbelt skyllefunktion.

10 SIDE 10 AF 14 Armaturer I 2 af de 3 besigtigede lejligheder var der badekar. En enkelt lejlighed havde brusehjørne med termostatblandingsbatteri. Det er forudsat at de fleste tager brusebad i karet - da ejendommens vandforbrug ikke er unormalt højt. Håndvaskarmaturer i de besigtigede lejligheder er uden sparefunktion

11 SIDE 11 AF 14 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1950 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 1483 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 1522 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Det registrerede bolig areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk, Der er 36 kvm opvarmet areal i kælderen. Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: 31,00 kr. pr. m³ Fjernvarme: El: Fast afgift: 428,00 kr. pr. MWh 1,30 kr. pr. kwh ,75 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen I denne bygning afregnes varme og varmt vand efter målere. De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.

12 SIDE 12 AF 14 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter 3 værelser kvm kr. 3 værelser kvm kr. 4 værelser kvm kr.

13 SIDE 13 AF 14 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Klagen skal indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen. Reglerne fremgår af 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger. Klagen over energimærkningen sendes til: Energistyrelsen Amaliegade København K Læs mere

14 SIDE 14 AF 14 Energikonsulent Firma: Test firma ApS Adresse: Amaliegade København K Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 113,9 Liter fyringsgasolie 5.652 kwh el 190,1 Liter fyringsgasolie

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 113,9 Liter fyringsgasolie 5.652 kwh el 190,1 Liter fyringsgasolie SIDE 1 AF 10 Adresse: Englerupvej 72 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-005047-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Havkærvej 12A 8381 Tilst BBR-nr.: 751-745656-001 Energikonsulent: Peter Houmøller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Øresundsvej 52 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-660370-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunløgsgade 2 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-197123-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Bremensgade 30 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-071081-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 20.960 kwh fjernvarme -94 kwh el 32.700 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 20.960 kwh fjernvarme -94 kwh el 32.700 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Fægangen 10 Postnr./by: 4180 Sorø BBR-nr.: 340-006674-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Frøbels Alle 1 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-043155-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Egilsgade 25 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-112462-001 Energikonsulent: Jørgen Stuart Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-397823-001 Energikonsulent: Jan Tang Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 302,40 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 302,40 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 8 Adresse: Bykrogen 1 Postnr./by: 9200 Aalborg SV BBR-nr.: 851-456481-001 Energikonsulent: Keld B. Sørensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunnekær 11 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-022783-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 39.240 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 39.240 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 2 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966474-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 123,27 GJ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 123,27 GJ fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Dalstrøget 63 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2870 Dyssegård BBR-nr.: 157-031465-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208508-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Dalstrøget 133 Postnr./by: 2870 Dyssegård BBR-nr.: 157-031465-013 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-360476-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Adresse: GL. Holmegårdsvej 001 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: GL. Holmegårdsvej 001 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: GL. Holmegårdsvej 001 Postnr./by: 3400 Hillerød BBR-nr.: 219-027400-001 Energikonsulent: Mahmoud Shekari Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Klostervej 11 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-651224-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Fensmarkgade 49 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-137538-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere