Budget , Prioriteringsbidrag. Budget Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser"

Transkript

1 Budget Nr Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551 Sociale serviceydelser Dato: Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Effektivisering Besparelse Udvidelse Investering X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering Effektivisering Besparelse Udvidelse Samlet ændring (netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 4,4 4,4 4,4 1. Status Høje-Taastrup Kommune driver botilbudet Taxhuset, som er et højt specialiseret botilbud efter servicelovens 108 til borgere med senhjerneskade. Til botilbudet er endvidere knyttet to aktivitets- og samværstilbud. Taxhuset råder over 50 pladser/boliger fordelt med 40 pladser på hovedinstitutionen på Frøgård Allé og 10 pladser på Charlotteager 7A i Hedehusene (Lagunen). Taxhuset indgår i Rammeaftalen for det specialiserede socialområde i region hovedstaden som et af

2 de højt specialiserede tilbud. Dette indebærer, at Taxhuset har en fælleskommunal forsyningsforpligtelse på senhjerneskadeområdet. Taxhuset har ikke kapacitet til at tilbyde udrednings- og genoptræningsforløb. Borgere fra Høje- Taastrup Kommune som visiteres til et sådant, tilbydes derfor plads på et rehabiliteringstilbud eller på et botilbud for senhjerneskadede borgere i en anden kommune. Administrationen vurderer, at der er et regionalt behov for flere udrednings/-genoptræningspladser på området for senhjerneskadede. En årsag hertil, er det tiltagende pres fra sundhedsvæsenet på kommunerne for at hjemtage færdigbehandlede borgere. Hertil kommer situationer hvor borgere befinder sig i en gråzone, hvor de ikke er stabile nok til at være i selvstændig bolig med støtte. Og endelig er der akut opståede situationer, hvor kommunerne skal have en plads her og nu, og hvor det kan betyde, at borgeren må tage imod tilbud i andre regioner langt fra familien. De tilbud som Høje-Taastrup Kommune anvender i disse tilfælde er dyre sammenlignet med den døgntakst, som opkræves for en plads på Taxhuset. Det er aktuelt ikke muligt at etablere udrednings- eller genoptræningspladser i de nuværende boliger på Taxhuset, da disse er for små til at man kan lave køkken i boligerne. Adgang til køkken er væsentligt, fordi man i udredning og genoptrænings øjemed undersøger borgerens færdigheder til at klare sin hverdag selvstændigt, og således træner madlavning, rengøring osv. 2. Ændringsforslag: Der opføres to kommunalt ejede boliger i tilknytning til institutionen på Frøgård Allé, til anvendelse ved udrednings- og genoptræningsforløb. Pladserne udbydes i fælleskommunalt regi og finansieres ved brugerkommunernes takstbetaling. Høje-Taastrup Kommune finansierer den initiale anlægsinvestering ved et kassetræk, som tilbagebetales til kommunen via taksten over en periode på 15 år og tilbuddet er således udgiftsneutralt for Høje-Taastrup Kommune. Forslagets samlede økonomi gennemgås nedenfor. Nye udrednings-/genoptræningspladser i Taxhuset: De to udrednings-/genoptræningsboliger etableres i tilknytning til Taxhusets eksisterende bygninger på Frøgård Allé 1. Taxhuset består af fire huse, som er forbundet to og to af en glasoverdækket gang. De to boliger til genoptrænings- og udredningsforløb placeres på hver side af en af gangene mellem de to eksisterende huse. Det gør det muligt at udnytte fællesarealerne i de eksisterende bygninger og understøtter samarbejdet mellem medarbejderne. Medarbejderressourcer: I overslaget er indregnet følgende bemanding (fuldtidsstillinger): 2,2 Pædagoger 1,0 Assistent 1,2 Ergoterapeuter Økonomi: Anlæg: Anlægsudgifter til etablering af de to nye boliger er vurderet til samlet at være 4,45 mio. kr., som finansieres ved kassetræk. Udgifterne består af: Udgifter til opførelse af boliger vurderes til at være 3,5 mio. kr. Kommunen skal købe grunden på 130 m 2 af boligforeningen Taxhuset. Købesummen forventes at blive kr. Købet er under forudsætning af, at der kan indgås en aftale med boligforeningen for Taxhusets brugere. Udgifter til etablering er skønnet til kr.

3 o o kr. bruges til indretning af boligerne, herunder hjælpemidler såsom loftslifte kr. dækker opstart af medarbejdergruppen herunder introduktion til Taxhuset og eventuel uddannelse i opstartsfasen. Omkostninger og takstbetaling: Den løbende drift, herunder lønninger, administration, rengøring og bygningsdrift mv. forventes at udgøre ca. 2 mio. kr. årligt. Herudover tillægges følgende omkostninger: Afskrivning af bygninger forløber over 15 år og etableringsudgiften indregnes i taksten med en tilbagebetalingsprofil på 15 år. Forrentning af kommunens anlægsinvestering. Der indregnes administrativt overhead på 7 % af driftsomkostningerne, svarende til kr. årligt. Den resulterende døgntakst for en udrednings- og genoptræningsplads forventes at blive ca kr. pr. døgn. Taksten kommer dermed til at ligge på niveau med andre tilsvarende tilbuds takster. Tabel 2: Samlet økonomi ved etablering af to Udredningspladser på Taxhuset Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Omkostninger: - lønninger plejepersonale øvrig drift Indirekte omkostninger - administrativt overhead, forrentning og tilbagebetaling af anlægsinvestering (15 år) Omkostninger i alt Takstindtægter Netto Anlæg Opførelse af boligerne Køb af grund (skønsmæssigt) 250 Øvrig etablering og interiør 500 Anlæg, i alt Investering (drift) 200 Investering, drift + anlæg i alt Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 4,4 4,4 4,4 3. Konsekvenser ved forslaget Der vil blive opført to nye boliger, hvor der er plads til at tilbyde midlertidige udrednings- og genoptræningsforløb for borgere med svære senhjerneskader. Organisering:

4 Boligerne placeres i sammenhæng med et af husene på matriklen Frøgård Allé 1, idet det er en forudsætning, at medarbejderne ved udrednings- og genoptræningsforløbene indgår i Taxhusets samlede medarbejderstab. Efterspørgsel: Taxhuset vil kunne imødekomme en del af den efterspørgsel, der er på området for senhjerneskadede i hovedstadsområdet. Faglighed: Området for senhjerneskade vil blive styrket fagligt i Høje-Taastrup Kommune. Borgere: Flere borgere inden for hovedstadsregionen, herunder borgere fra Høje-Taastrup Kommune, vil kunne tilbydes udredning eller genoptræning i en lokalt beliggende bolig. Flere borgere vil kunne tilbydes et fagligt højt specialiseret helhedstilbud, der understøtter den enkelte i at genvinde tabte funktioner. Økonomisk risikovurdering: Risiko: Forslaget indebærer, at Høje- Taastrup Kommune kassefinansierer etableringen af to udrednings- og genoptræningspladser med 4,45 mio. kr. i 2015 De to boliger vil blive opført efter Servicelovens 107. Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune skal afholde alle udgifter til etablering. Administrationens vurdering: Byrådet må tage stilling til, hvorvidt forslaget prioriteres i budgettet for I henhold til bekendtgørelse om omkostningsbestemte takster, skal taksten afspejle samtlige tilbuddets langsigtede omkostninger. Etableringsudgifterne på 4,45 mio. kr. indregnes derfor i taksten, med en tilbagebetalingsprofil på 15 år. Den beregningsmæssige omkostningsbestemte takst vil ligge på kr. pr. døgn. Taksten vurderes at være konkurrencemæssigt bæredygtig i forhold til sammenlignelige tilbud. Forslaget svarer til en døgntakst på kr. Sammenlignelige tilbud har en takst på mellem kr. pr. døgn (Bytoften i Herning) og kr. pr. døgn (Østerskoven i Hobro). Det tilbud, som Taxhuset fagligt og målgruppemæssigt er mest sammenligneligt med, er Lunden i Varde, hvor taksten er på kr. pr. døgn. Der er forudsættes en tomgang på 10 %, det første år. Denne afspejles i taksten. Administrationen forventer, at Høje-Taastrup Kommune selv vil efterspørge 25% af pladsudbuddet. Efterfølgende år vil taksten afspejle den faktisk erfarede tomgang, hvilket kan påvirke takstniveauet. Forventningen er baseret på det seneste år, hvor to borgere har modtaget tilbud i et sammenligneligt tilbud på Kurhus (svarende til i alt 8 måneder). Tilbuddets rentabilitet afhænger derfor af i hvilket omfang udenbys kommuner, vil efterspørge de resterende 75%. I forlængelse af ovenstående bemærkes, at der i aftalen om kommunernes økonomi for 2015, er givet mulighed for, at kommunen efter ansøgning, kan opnå dispensation til at optage lån til opbygning eller ændring af nye højt specialiserede sociale tilbud som koordineres i rammeaftalerne. Administrationen vil primo februar 2015 kunne indgive ansøgning herom, og der er derfor en

5 mulighed for at projektet kan finansieres ved lånoptagelse i stedet for ved kassetræk som beskrevet ovenfor. 4. Tidshorisont De to udredningspladser forventes at kunne stå klar 1. januar Relevante dokumenter Februar 2014: 1. Behandling af Plan for socialområdet for voksne (I-sag) Marts 2014: 2. Behandling af Plan for socialområdet for voksne (I-sag)

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2014 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2014 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2013 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 kl. 14:00 Brovst Rådhus, Kantinen Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 Punkter på åbent møde: 97. Orientering til Handicapråd og Ældreråd

Læs mere

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dato: 24. april 2015 Sagsnr.: 2015-004708-2 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Ældreudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Ældreudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2010 Gældende for takstberegningen i budget 2011 - 2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social-

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2015 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V),

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller

Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller 2010 for de regionalt og kommunalt drevne sociale tilbud samt specialundervisnings tilbud, som er omfattet af rammeaftalerne i Region Nordjylland

Læs mere