Notat. Region Midtjyllands bidrag til Danske Regioners indspil til vækstteam fødevarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Region Midtjyllands bidrag til Danske Regioners indspil til vækstteam fødevarer"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Notat Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Region Midtjyllands bidrag til Danske Regioners indspil til vækstteam fødevarer Vækstforum i Region Midtjylland igangsatte i 2009 en større satsning inden for fødevareerhvervet under visionen Klog hverdagsmad som sund forretning. Det overordnede strategiske mål er at gøre Region Midtjylland til et førende internationalt innovationsmiljø for klog hverdagsmad, hvilket bl.a. skal opnås ved at styrke de regionale fødevarevirksomheders innovationskraft. Den forventede effekt er en øget værditilvækst og fastholdelse af antallet arbejdspladser på et 2010 niveau. Dato Lars Haahr Jensen Tel Side 1 En af de grundlæggende forudsætninger for at øge innovationskraften er, at der bringes mere viden ind i fødevareproduktionen. Derfor er der i initiativerne under Klog hverdagsmad bl.a. fokus på at styrke vidensamarbejdet mellem virksomheder og videninstitutioner, at øge kompetenceniveauet i erhvervet samt at sikre en sammenhængende uddannelsesstruktur alt sammen for at støtte op om fødevareerhvervet i bevægelsen mod et mere videnbaseret erhverv. Vækstforum i Region Midtjylland her netop gennemført en midtvejsevaluering af fødevaresatsningen, og det er bl.a. erfaringerne herfra, der ligger til grund for dette notats valg af cases og anbefalinger. Innovation i fødevareerhvervet Behovet for en fokuseret indsats for at styrke innovationskraften understøttes af en undersøgelse af fødevareerhvervets innovationsaktivitet i Region Midtjylland (data fra Danmarks Statistik vedrørende erhvervslivets FoU og Innovation ). 46 procent af virksomhederne har i årene har haft mindst én innovationsaktivitet. Men tallene viser, at der ikke er tale om innovation, som overordnet set bringer erhvervene fremad til gavn for produktiviteten og konkurrencedygtigheden, idet virksomhederne har mere fokus på at optimere processerne internt i virksomhederne end på at produktinnovere. Derudover er virksomhederne kun lidt tilbøjelige til at samarbejde med andre om innovation.

2 Den netop gennemførte midtvejsevaluering af Klog hverdagsmad viser overordnet set, at hovedparten af initiativerne under Klog hverdagsmad ser ud til at understøtte målene om at stimulere innovationskraften, kompetenceudviklingen og vidensamarbejdet. Ifølge evalueringsrapporten er der grundlag for at konkludere, at virksomhederne med deres deltagelse i fødevaresatsningen har skabt betydelig udvikling, og at dette vil slå igennem som økonomisk effekt. Det konstateres dog samtidig, at der endnu ikke er meget der tyder på, at virksomhederne med deres deltagelse er blevet påvirket til mere permanent at ændre deres innovationspraksis, dvs. udover den periode, hvor de har deltaget i udviklingsaktiviteter under Klog hverdagsmad. Dette kan skyldes en manglende erkendelse hos virksomhederne som følge af, at disse effekter endnu ikke fremstår tydeligt for virksomhederne. Case: Future Food Innovation - Et internationalt innovationsmiljø for klog hverdagsmad. Future Food Innovation (FFI) er et af initiativerne under Vækstforum Midtjyllands satsning på Klog hverdagsmad. FFI er et innovationsmiljø, der arbejder for at styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen ved at bringe virksomheder, viden og brugere sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere nye metoder og samarbejdsmuligheder. Mere innovationsbaseret vækst skal sikre et bæredygtigt og internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv. FFI sikrer virksomheder overblik over og adgang til midler, viden og netværk, understøtter åben innovation, stimulerer til øget vidensamarbejde bl.a. i form af støtte til erhvervsrettede ph.d.-forløb og i form af midler under Differentieringspuljen til innovativ produkt- og teknologiudvikling. Endvidere skaber FFI synlighed omkring satsningen og sikrer sammenhæng med andre regionale, nationale og internationale aktører og satsninger på fødevareområdet. Konsortiet bag Future Food Innovation består af seks parter: Agro Business Park, AgroTech, Teknologisk Institut, Videncenter for Fødevareudvikling og Aarhus Universitet (Institut for fødevarer og MAPPcenteret). Projektledelsen varetages af Agro Business Park. Etableringen af FFI er i sig selv en nyskabelse, som understøtter Region Midtjyllands arbejde med at skabe en infrastruktur i regionen, hvor aktører - der i udgangspunktet arbejdede uafhængigt af hinanden og i nogle snitflader som indbyrdes konkurrenter - nu i langt højere grad ser hinanden som samarbejdsparter, der kan udnytte hinandens ressourcer. Konsortiedannelsen sikrer en optimeret brug af regionens videnressourcer inden for fødevareområdet og muliggør udvikling og gennemførelse af øvrige aktiviteter. Det samlede budget for innovationsmiljøet FFI er 67,7 mio. kr., heraf 7,3 mio. kr. fra EU s Regionalfond, 33,5 mio. kr. fra Vækstforum Midtjylland og dertil kommer privat og statslig medfinansiering. Projektperioden er Der bør i de nationale programmer og ordninger sættes fokus på en styrkelse af innovation som en kultur hos fødevarevirksomheder, så innovationskompetencerne bliver permanente og ikke bare dør med udløb af enkeltstående projekter. Dette kan bl.a. ske ved at integrere uddannelsesforløb i projekterne, der sikrer, at de nødvendige kompetencer er til stede i forhold til at kunne fastholde og nyttiggøre opnåede innovationer. - Der bør udvikles nye modeller og incitamenter, der sikrer en tættere sammenhæng og værdiskabelse mellem forskning, viden og erhverv. Side 2

3 Kompetencer og uddannelser i fødevareerhvervet Vækstforum for Region Midtjylland har som led i fødevaresatsningen Klog hverdagsmad fokus på at styrke uddannelse og kompetenceudvikling målrettet fødevareerhvervet. Målet er overordnet set at styrke virksomhedernes innovationskompetencer og uddannelsesinstitutionernes adræthed i forhold til at imødekomme virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov på alle niveauer ved at skabe både sammenhængende og målrettede (individuelt tilpassede!) uddannelsestilbud. Case: Styrkelse af uddannelse og kompetencer for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Der er i perioden gennemført følgende analyseforløb: I) Kvalitativ eksplorativ analyse af forventninger til fremtidige behov for kompetenceudvikling (COWI, 2009): Analysen har afdækket forventninger om væsentlige forandringer i et hidtil meget traditionelt erhverv. Samtidig udpeges en række udfordringer, som dækker bredt over hele værdikæden, og som peger på meget individuelle behov hos de enkelte virksomheder. II) På baggrund af analysen er der udarbejdet scenarier for mulige udviklingsretninger i fødevareerhvervet. Den kvalitative analyse gav et grundlag for at formulere en række uddybende spørgsmål, med henblik på at kvantificere behovenes omfang og retning. III) Med dette udgangspunkt blev der gennemført en kvantitativ analyse blandt 500 virksomheder indenfor fødevareerhvervet (New Insight, 2011). Som led i kvalificeringen af analysedesignet for denne analyse blev der i oktober 2010 afholdt en workshop med deltagelse af en lang række samarbejdsparter fra uddannelses- og erhvervssiden. Analysen har blandt andet afdækket, at et stort antal virksomheder forventer at skifte strategi eller markedsfokus over de kommende år, og at de fleste virksomhedsledere forventer et markant øget behov for kompetenceudvikling og efteruddannelse. Samtidig betyder ændret markedsfokus, at hele virksomhedens værdikæde kommer i spil, hvor især konceptudvikling og markedsføring bliver de store udfordringer. I samarbejde med regionens uddannelsesinstitutioner indenfor fødevareerhvervet er der identificeret behov for kompetenceudvikling specielt indenfor efteruddannelser: - Fødevarevirksomheder, der vil prøve noget nyt, kan ikke altid løse udviklings- og drifts opgaver ved sidemandsoplæring alene, og det kan være svært at forandre i den rigtige rækkefølge, når man prøver sig frem. - Uddannelsesinstitutioner, der er gearet til at udbyde kurser til virksomheder kan ikke altid finde de specifikke behov, den konkrete efterspørgsel, eller den vare på hylden der er behov for. - Samfundsinteressen er, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner har færrest mulige barrierer for at mødes og løse den fælles opgave. (Eksempel: Er det hensigtsmæssigt at uddannelsesinstitutioner får taxameterpenge for at udnytte egne lokaler, når virksomheder har begrundet interesse i at få kurser gennemført i virksomhedens eget miljø?) - Der er behov for en revurdering af sammenhængen mellem virksomheders og uddannelsesinstitutioners succeskriterier. Vurderinger bør baseres på praksisforløb snarere end Side 3

4 organisatoriske udvalgsforhandlinger. Uddannelsesinstitutioner skal i højere grad defineres af virksomhedernes behov og virkelighed og i mindre grad af behovet for at tiltrække studerende til centrene. - Der skal arbejdes med udvikling og afprøvning af modeller for, hvordan uddannelse og kompetenceudvikling kan bruges som innovationsmotor i fødevarevirksomheder. Der henvises i øvrigt til Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling, IRIS Group for REG LAB Sundhed, ernæring og fødevarer Offentlige myndigheder, herunder regionerne, aftager og fremstiller selv store mængder fødevarer til borgerne og ansatte på skoler og uddannelsessteder, sygehuse, institutioner mv. Derfor har det offentlige en særlig mulighed for (og ansvar for!) at understøtte og påvirke udviklingen i retning af mere sunde og bæredygtige måltidsløsninger. Dette kan ske ved offentlig-private partnerskaber og ved aktiv inddragelse af brugere og producenter. Resultatet skal samtidig være, at der udvikles nye forretningsområder for fødevareerhvervet. I Region Midtjyllands regionale udviklingsplan (RUP) står der bl.a.: Region Midtjylland og de 19 kommuner anbefaler alle offentlige og private arbejdspladser og institutioner at sikre sundhedsfremme, f.eks. med sund mad i kantiner og køkkener. Case: Ready to Cook Med støtte fra Innovationspuljen under Vækstforum Midtjyllands fødevaresatsning Klog hverdagsmad arbejder dette ambitiøse tværkommunale projekt med at udvikle bæredygtige måltidsløsninger til ældre borgere, der sikrer sunde måltider samtidig med, at de ældre bliver involveret/aktiveret i færdigtilberedningen. Flere og flere ældre borgere anmoder om visitation til offentlig madservice. Samtidig er der politisk pres for at reducere de offentlige udgifter både inden for offentlig madservice og ældreområdet generelt. En anden problematik er de ældre borgeres madvaner. Undersøgelser viser, at 27 % af alle hjemmeboende ældre er småtspisende, og at 50 % af de ældre, der indlægges fra eget hjem til hospital, er undervægtige. Der er brug for at udvikle og implementere innovative løsninger for at sikre, at ældre borgere får gode måltider, der holder dem sunde og aktive i deres aldring - så længe som muligt. Projektet arbejder med at udvikle måltidsserviceløsninger, der indeholder halvfabrikata, som giver den ældre borger mulighed for i højere grad selv at sammensætte og deltage i færdigtilberedelsen af måltidet. Derved understøttes en naturlig opretholdelse af et vist aktivitetsniveau, der styrker den ældre borgers funktionsniveau og selvværd. Det er projektets mål, at fødevarevirksomhederne kan øge deres omsætning ved produktudvikling gennem brugerdreven innovation og OPI (Offentlig-Privat Innovation). Projektet forløber i 4 overordnede faser: 1. Bruger og ekspertstudier (Discoverfasen) 2. Kravspecifikationer (Define fasen) 3. Produktudvikling (Design fasen) 4. Test og videnformidling (Deliver fasen) Følgende samarbejdspartnere deltager i projektet: Videncenter for Fødevareudvikling (projektholder), Mobile People, NyX, Hatch & Bloom A/S, Aalborg Universitet, VIA University College, seks fødevareproducenter (Danika Grønt A/S, IQ Production, Heldingaard Frugt Aps, Kødgros Vest A/S, Rose Poultry, Lantmännen Cerealia), seks kommunale madserviceleverandører (Holstebro, Randers, Viborg, Favrskov, Aarhus og Horsens kommuner). Side 4

5 - Der skal arbejdes med nye modeller og incitamenter for intelligent offentlig efterspørgsel efter sunde kvalitetsfødevarer. Venturekapital til fødevarevirksomheder Kapitalbehovet hos små er mellemstore fødevarevirksomheder er større end nogensinde. Mange gode innovative forretningsideer er strandet som følge af investores og pengeinstitutters manglende lyst til at investere i fødevarevirksomheder. Sådan har det i hvert fald været traditionelt, men i takt med at iværksættere inden for fødevareområdet i stigende grad etablerer sig med baggrund i high tech og højværdiproduktion af specialiserede fødevarer og ingredienser, er der tegn på en stigende interesse ikke bare hos danske men også fra udenlandske ventureselskaber. Case: European Food Venture Forum Fødevarekonferencen European Food Venture Forum blev afholdt i Aarhus september 2012 som optakt til Food Festival Her mødtes Europas betydeligste fødevareinvestorer, -udviklere og - eksperter, i to dage for at udveksle viden og indgå i samarbejder om nye bæredygtige initiativer indenfor både fødevarer og sundhed. Forummet gav i alt 18 mindre virksomheder inden for fødevarebranchen fra hele Europa mulighed for at præsentere nye teknologier og ideer over for investorer og/eller potentielt andre samarbejdspartnere med henblik på at få realiseret og kommercialiseret ideerne til glæde for verden. De europæiske eksperter kårede ved forummets afslutning danske Asiros A/S som den virksomhed, der havde lavet den bedste og mest inspirerende præsentation: Patenterede ingredienser med unikke fysiologiske egenskaber (til fødevare- og helseprodukter) udvundet af danske bær. European Food Venture Forum (EFVF) blev arrangeret af Europe Unlimited i samarbejde med Future Food Innovation, Aarhus Kommune, Business Aarhus, KPMG, DuPont, inspire, Vækstfonden, Invest in Denmark, Foodbest og Kromann Reumert. - Der skal gøres en indsats for at skabe større opmærksomhed omkring investeringspotentialerne i danske fødevarevirksomheder (i Danmark!) hos danske såvel som hos udenlandske investorer og ventureselskaber. Internationale forsknings- og innovationssamarbejder Fødevareerhvervets fremtid ligger først og fremmest på de internationale markeder, og de større fødevarevirksomheders behov for viden og innovationskompetencer kan ikke udelukkende dækkes af nærområdernes universiteter og innovationsmiljøer. Selvom danske videnmiljøer inden for fødevare området er i en international topklasse, så har virksomhederne i stigende grad brug for en international infrastruktur for fødevareviden, der kan sikre let og hurtig adgang til relevant viden hvor end i verden, den måtte befinde sig. Det kræver en langt større grad af samarbejde, koordinering og til en vis grad individuel specialisering mellem de internationale forsknings- og innovationsmiljøer. Case: Foodbest KIC på fødevareområdet Side 5

6 - Et evt. KIC på fødevareområdet med dansk deltagelse bør indtænkes som en del af udmøntningen af Regeringens kommende innovations- og klyngestrategi. - Regeringen, ministerier samt viden og erhvervsorganisationer opfordres til på europæisk plan at arbejde for, at der udbydes et KIC på fødevareområdet, og at der sikres en bred dansk deltagelse i et vindende konsortium. Fødevareklynger og netværk De kommende nationale innovations- og klyngestrategier vil efter alt at dømme betyde, at der vil komme større fokus på klyngeudvikling og klyngernes performance, professionalisering og internationale udsyn. Innovationsnetværkene nedsat under Forsknings- og Innovationsstyrelsen er nævnt som eksempler nationale klynger, heriblandt FoodNetwork. Samtidig er der en række mindre mere uformelle tværgående erhvervssamarbejder og fødevarenetværk, som umiddelbart vil få sværere ved at komme i betragtning i forhold til de nationale programmer, der først og fremmest målrettes certificerede klyngesamarbejder. I Region Midtjylland er erfaringen, at klyngeinitiativer og/eller forpligtende erhvervssamarbejder kan være med til at skabe synlighed og vækst samt give et kompetenceløft for enkeltvirksomheder såvel som for erhvervet som helhed. Case: Vestkystens Fiskeriklynge Projektets formål er at forberede og forankre et erhvervsklyngesamarbejde med deltagelse af fiskeriaktører fra hele værdikæden samt relevante videnmiljøer. Målet er bl.a., at der efter projektet er skabt grundlag for en national blåstempling af fiskeriklyngen, og at samarbejdet kan styrkes yderligere, også ud over den midtjyske region, med henblik på at skabe vækst og flere arbejdspladser inden for konsumfiskeområdet. Der er der nu etableret et tæt samarbejde mellem fiskeriaktørerne i de tre vestkysthavne i Region Midtjylland et samarbejde, der involverer 268 virksomheder (havne, auktion, fartøjer, opkøbere og serviceerhverv) og godt 1000 arbejdspladser. De tre auktioner er fusioneret til en Danske Fiskeauktioner og salget af konsumfisk i Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde er inde i en positiv udvikling. Bl.a. kan nævnes, at 140 opkøbere i hele Europa nu benytter sig af den elektroniske auktion, og nethandlen er steget med 40 % siden Danske Fiskeauktioner er landets 2. største auktion, kun overgået af Hanstholm. Vestkystens Fiskeriklynge har nu inspireret andre havne og fiskeriaktører bl.a. i Nordjylland til lignende samarbejder. Case: Madlandet i Vest I projekt "Madlandet i vest" vil man med platformen og netværket "Vestjyske Fødevarer og Oplevelser" (VFO) arbejde på at udvikle og professionalisere fødevarevirksomhederne og fødevarenetværket inden for kvalitetsfødevarer i Vestjylland. Siden 2009 har VFO etableret et netværk og gennemført en række Side 6

7 aktiviteter for småskalaproducenter, restauranter m.v., og er i perioden blevet støttet med regionale erhvervsudviklingsmidler under landdistriktsindsatsen i Region Midtjylland. Madlandet i vest bygger videre på og løfter de erfaringer, der er gjort i VFO og Regional Madkultur Vestjylland (RMV). RMV er som den første forening i Jylland blev godkendt og optaget i det europæiske netværk Culinary Heritage, som har til formål at udvikle de enkelte medlemsregioner ved at promovere lokale og regionale fødevarer. I dag er i alt 29 producenter, gårdbutikker, restaurationer, detailbutikker mv. blevet godkendt som medlemmer af Regional Madkultur Vestjylland. - Der skabes langt større synlighed og åbenhed omkring innovationsnetværkene, der for udenforstående virksomheder og videnmiljøer godt kan virke lidt som lukkede klubber. - Der sikres adgang til udviklings- og innovationsmidler også til de mindre og mere uformelle netværk/klyngesamarbejder med henblik på at skabe større professionalisering og styrke branding, innovation og afsætning. Sammenhæng i fødevareindsatsen Fødevareerhvervet har stor betydning for værdiskabelsen i det danske samfund, både lokalt, regionalt og nationalt. Derfor er der en naturlig fokus på fødevarer i forskellige niveauers erhvervsudviklingsstrategier, og mange har prioriteret udvikling af fødevareerhvervet højt, som en vigtig driver for vækst og skabelse af arbejdspladser. Mange ordninger og initiativer er således sat i værk, og det kan være svært for virksomheder at gennemskue de mange ordninger og tilbud. Udfordringen er at få skabt en sammenhæng og en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem de mange initiativer, så der ikke er unødvendige overlap og endnu værre huller i den samlede indsats. Både det lokale, det regionale og det nationale (og internationale!) niveau har noget særligt og nødvendigt at byde ind med i forhold til at sikre gode forretningsvilkår og innovationsmuligheder for den enkelte virksomhed. Samarbejde, koordination samt nem og overskuelig adgang på tværs af niveauer og ordninger er dog en afgørende faktor for, at fødevareerhvervet kan få det optimale ud af de mange initiativer. Case: Food Festival 2012 Food Organisation of Denmark (FOOD) blev etableret som et nationalt fødevareinitiativ under den tidligere regerings Grøn Vækst plan under overskriften Branding af Danmark som fødevare- og gourmetland. Regional Midtjylland er med udgangspunkt i Vækstforums erhvervsudviklingsindsats Klog hverdagsmad indgået i et tæt samarbejde med FOOD og en lang række lokale aktører, herunder Aarhus Kommune, om at etablere en årligt tilbagevendende landsdækkende fødevarefestival med internationalt udsyn. Festivalen blev afholdt første gang i Aarhus i september 2012 med ikke mindre end besøgende og med deltagelse af en lang række virksomheder, viden- og uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer mv. fra hele landet. FOODs erfaringer med markedsføring, organisering og finansiering af større internationalt orienterede fødevareevents kombineret med regionens, kommunernes og udannelsesinstitutionernes nærhed og samarbejde med erhvervet har resulteret i et helt nyt koncept, hvor erhvervsudvikling kombineres med opmærksomhedsskabende og inddragende aktiviteter for et bredt publikum et udviklingslaboratorium, Side 7

8 der dels giver læring til forbrugeren, og dels giver virksomhederne mulighed for at afprøve nye ideer og få inspiration til nye innovationer. - Det skal sikres, at de nationale initiativer på fødevareområdet samarbejder tæt med regionale og lokale aktører om at udmønte egne og fælles strategier og mål, hvis initiativerne skal have gennemslagskraft og nå ud til de relevante målgrupper. - De regionale fødevaresatsninger skal blive bedre til at åbne op og til at koordinere fødevareindsatsen på tværs. Der kan evt. på udvalgte områder etableres tværregionale samarbejder, der kan tilbyde fødevarevirksomheder kvalificeret hjælp på tværs af de administrative (og for mange fødevarevirksomheder kunstige!) grænser. - Det skal sikres, at der er ikke forvirrende overlap og/eller funktions- og målgruppemæssige huller imellem de nationale fødevareprogrammer og EUs programmer, både fungerende og de kommende fra Side 8

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Regionshuset Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar Oplæg om FoodNetwork- Fødevaresektorens Innovations- netværk

Regionshuset Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar Oplæg om FoodNetwork- Fødevaresektorens Innovations- netværk Regionshuset Viborg Vækstforums Fødevareråd Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar 2013

Læs mere

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Lidt fra den store verden Fødevareerhvervet i

Læs mere

Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til. innovationsmiljøet Future Food Innovation

Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til. innovationsmiljøet Future Food Innovation Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til innovationsmiljøet Future Food Innovation Feb. 2013/GB Indledning Som led i Vækstforums strategiske indsats for at skabe gode vilkår for innovation

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Annoncering: Partnere til vækstforums initiativ "Udvikling af Lokale Udviklingsplatforme for fødevarer"

Annoncering: Partnere til vækstforums initiativ Udvikling af Lokale Udviklingsplatforme for fødevarer Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annoncering: Partnere til vækstforums initiativ "Udvikling af Lokale Udviklingsplatforme

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Indstilling. Projekt Østjyllands Spisekammer Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Projekt Østjyllands Spisekammer Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. juni 2013 Projekt Østjyllands Spisekammer 2013-2015 1. Resume Projekt Østjyllands Spisekammer sigter på at styrke Østjyllands fødevaresektor

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk Vækst skaber nye fødevare

www.futurefoodinnovation.dk Vækst skaber nye fødevare Vækst skaber nye fødevare Gyda Bay Innovationschef Future Food Innovation Cand. Scient. Biologi Aarhus Uni. 11 år Østjysk Innovation Bestyrelsen 20 high tech opstarts virk. Hovedansvarlig for Business

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Vækstforums Fødevareråd. Dagsorden til fødevarerådets 11. møde, 30. januar 2012

Vækstforums Fødevareråd. Dagsorden til fødevarerådets 11. møde, 30. januar 2012 Regionshuset Viborg Vækstforums Fødevareråd Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden til fødevarerådets 11. møde,

Læs mere

Vækstforums Fødevareråd

Vækstforums Fødevareråd Regionshuset Viborg Vækstforums Fødevareråd Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden til fødevarerådets 15. møde, den 7. november

Læs mere

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Future Food Innovation Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Formål At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Vækstforums Fødevareråd

Vækstforums Fødevareråd Regionshuset Viborg Vækstforums Fødevareråd Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra fødevarerådets 7. møde,

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010.

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. november 2010 Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park 1. Resume Der lægges med denne indstilling op til at støtte den videre

Læs mere

Vækstforums Fødevareråd. Referat fra fødevarerådets møde 15. september 2010 Gl. Skovridergaard, Silkeborg, kl

Vækstforums Fødevareråd. Referat fra fødevarerådets møde 15. september 2010 Gl. Skovridergaard, Silkeborg, kl Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Vækstforums Fødevareråd Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra fødevarerådets møde 15. september 2010 Gl. Skovridergaard, Silkeborg, kl. 10-15.30 Til

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI.

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI. Status FFI 6.2.2015 Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI Future Food Innovation Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland udvikle nye fødevarer, emballage eller teknologi i samarbejdsrelationer.

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Østjyllands spisekammer

Østjyllands spisekammer Østjyllands spisekammer KOMPETENCER - VIDEN - INNOVATION Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Formålet med projektet... 3 Målgruppe... 3 2. Organisering og beskrivelse

Læs mere

FAKTA OM REGION SJÆLLAND

FAKTA OM REGION SJÆLLAND FAKTA OM REGION SJÆLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Sjælland Region Sjælland har i alt ca. 816.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet

Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 9. maj 2016 Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet Etablering af en lokal udviklingsplatform for forretningsudvikling

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Notat. Strategi Udfordringer og opgaver

Notat. Strategi Udfordringer og opgaver Regionshuset Viborg Regional Udvikling Notat Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Strategi 2.0 - Udfordringer og opgaver Dette notat skal give afsæt for

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Andre tilknyttede initiativer og finansieringsmuligheder. Iværksætteri. Team VækstDanmark. InnoBooster. Kapitalformidling. Kompetenceudvikling

Andre tilknyttede initiativer og finansieringsmuligheder. Iværksætteri. Team VækstDanmark. InnoBooster. Kapitalformidling. Kompetenceudvikling Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ på fødevareområdet: "Innovationssamarbejde

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Referat af regionalt strategiseminar om Foodbest/Food KIC den 26. januar 2012

Referat af regionalt strategiseminar om Foodbest/Food KIC den 26. januar 2012 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat af regionalt strategiseminar om Foodbest/Food KIC den 26. januar 2012

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Kontaktoplysninger. Resumé

Kontaktoplysninger. Resumé 1 Projektbeskrivelse af projektet Next practice modeller for åben innovationssamarbejder mellem vækstiværksættere og den etablerede industri på fødevareområdet. Kontaktoplysninger Analysechef Glenda Napier

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende: Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk

Resultatkontrakt. Vedrørende: Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Resultatkontrakt Vedrørende: Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Kontraktperiode: 01.01.2008 31.08.2009 Journalnummer: 1-33-76-92-07 Kontraktens

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Resultatkontrakt. 15. september 2014 31. december 2015 Journalnummer: 1-33-76-21-7-14. Kontraktens parter. Resumé

Resultatkontrakt. 15. september 2014 31. december 2015 Journalnummer: 1-33-76-21-7-14. Kontraktens parter. Resumé Resultatkontrakt Vedrørende Styrkelse af fødevarebranchens innovationskultur: Future Food Innovation 2015 - Innovationssamarbejder (EU-medfinansieret) 15. september 2014 31. december 2015 Journalnummer:

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Ansøgning: Tillægsbevilling til Innovationsnetværket Offshoreenergy

Ansøgning: Tillægsbevilling til Innovationsnetværket Offshoreenergy Ansøgning: Tillægsbevilling til Innovationsnetværket Offshoreenergy Sagsnr.: 18/4943 RESUMÉ Indstilling: A: Tilsagn Projektpræsentation Innovationsnetværk Offshoreenergy.dk 2014-2018 - forlængelse Forretningsområde

Læs mere

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 2 AAU Matchmaking Formål At mindske gabet mellem universitet og erhvervslivet Synliggøre samarbejdsmulighederne på AAU Universitetet

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Vækstforums Fødevareråd

Vækstforums Fødevareråd Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Vækstforums Fødevareråd Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden til fødevarerådets 7. møde, den 31. marts 2011 Hermed vedlagt dagsorden med bilag til fødevarerådets

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Resultatkontrakt - Slutrapport

Resultatkontrakt - Slutrapport Resultatkontrakt - Slutrapport Vedrørende Vækstforums fødevaresatsning Klog hverdagsmad Innovationspuljeprojekt Ready to cook Ny Nordisk hverdagsmad for sund og aktiv aldring 01.07.2012 28.02.2014 Journalnummer:

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere