Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus."

Transkript

1 Landsledelsens organisatoriske beretning 2015 Landsmødet 2014 vedtog en meget overordnet arbejdsplan og pålagde landsledelsen at udarbejde en konkret arbejdsplan efter de af landsmødet fastlagte overordnede prioriteringer. Landsledelsen har efterfølgende dels vedtaget en konkretiseret arbejdsplan, som blev fremlagt for kontaktrådet i september, og dels en række organisatoriske prioriteringer for Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus. Europaparlamentsvalg Europaparlamentsvalget den 25. maj 2014 var den store prioritering i tiden efter landsmødet. Både organisatorisk, politisk og økonomisk var valget prioriteret højt. Det lykkedes at føre en ambitiøs valgkamp med tydelig politisk profil, med nyt grafisk design og mange frivillige, ikke mindst var det glædeligt at mange SFU ere deltog aktivt. SF nåede sin ambition om fortsat repræsentation i Europarlamentet. 11 pct. var en større opbakning end forventet. Margrete Auken fik stemmer. Valgkampen og valget bidrog til at skabe ny gejst i og omkring SF efter nogle vanskelige måneder. Forberedelse af folketingsvalg SF har siden efteråret været klar til det folketingsvalg, som kommer senest til september. SF s politiske profil og hovedtemaer er behandlet i landsledelsen af to runder, der er sket en bredere medlemsinddragelse dels i to workshopper og dels på kontaktrådsmøderne i årets løb. Kandidatopstilling blev afsluttet pr. 1. oktober. SF opstiller i alt 92 kandidater heraf er 59 mænd og 33 kvinder, 57 kandidater er nyopstillede, 4 kandidater har anden etnisk baggrund end dansk og 16 kandidater er under 30 år. Det er således lykkedes at få et ret bredt kandidatkorps, dog er det også tydeligt at der fortsat skal være fokus på at sikre mangfoldighed ved opstillinger med hensyn til køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund. Den grafiske profil i folketingsvalgklampen bygger videre på designet fra europaparlamentsvalgkampen. Det er centralt i forberedelsen af valgkampen at skabe en organisation, som understøtter at mange frivillige tager del i valgkampen. Derfor er der ansat storkredskoordinatorer, som skal understøtte organisering, mobilisering og kampagneaktiviteter rundt om i storkredsene. Der er gennemført uddannelsesforløb for kandidater og kampagneledere. Partikontoret har udarbejdet kampagnehåndbog med en række tips til organisering og aktiviteter i valgkampen. Der er planlagt en for-kampagne inden den egentlige valgkamp hvor SF s hovedtemaer op til valget skal slås fast. Understøttelse af arbejdet i kommuner og regioner Arbejdet i by- og regionsråd har været præget af SF s skuffende resultat ved valget i 2013 og den markante mandatreduktion både i de enkelte by- og regionsråd og i de mellemkommunale organisationer. Understøttelsen af kommunal og regionalpolitikerne har en fortsat høj prioritet udfoldet i rådgiverressourcer, KPLU mm. En helt særlig udfordring findes i partiforeninger helt uden repræsentation i byrådene. Landsledelsen har iværksat en særlig indsats for disse partiforeninger. I samarbejde med de berørte partiforeninger, er der blevet holdt møder med fokus på de lokale udfordringer og behov, som møder partiforeningerne i deres arbejde. Her er fokus at udvikle partiforeningsarbejdet ud fra den nuværende situation gennem nye aktiviteter, netværksdannelse og regionalt samarbejde. Desuden er der fokus på at skabe bedst mulige vilkår for en fremtidig repræsentation i det pågældende byråd. Sideløbende har 1

2 landsledelsen igangsat halvårlige uddannelsesforløb for lokale ledere, hvor der arbejdes med at udvikle lederskab med baggrund i lokale projekter. Stop for medlemstilbagegang og rekruttering af nye medlemmer Siden landsmødet i 2014 er fragangen af medlemmer mere moderat end de forudgående år og nye er kommet til. Samlet set har medlemstallet dog været faldende i årets løb (se figuren sidst i denne beretning). Erfaringsmæssigt følger medlemstallet partiets generelle tilslutning, dog med en vis forsinkelse. Derfor er der grund til at tro, at kurven også ift. medlemstal snart vil vende. Fastholdelse af medlemmer er en central organisatorisk opgave. Grundlæggende handler det om, at medlemmerne skal opfatte deres medlemskab som meningsfuldt. Gennem både workshop, kurser og vejledninger gives partiforeningerne tips og idéer til, hvordan man lokalt kan arbejde med fastholdelse af medlemmer ved at gøre det meningsfuldt at være med. Det gælder både ved at tydeliggøre den indflydelse man kan øve på SF s politik og de konkrete fællesskaber man kan indgå i for at skabe forandring sammen med ligesindede. God medlemskommunikation spiller en vigtig rolle for fastholdelse af medlemmer. Landsledelsen igangsætte i august et arbejde med en digital strategi, som dels skal bidrage til medlemskommunikationen kan foregå mere løbende end F! giver mulighed for, og dels styrke aktiv inddragelse ved at koble holdning og handling, altså få folk med holdningsfællesskab med SF til at være en aktiv del af SF. Medlemshvervning og engagering af nye i SF foregår bedst i forbindelse med politiske kampagner, hvor sigtes på at hverve medlemmer gennem trykt kampagnemateriale, sociale medier og sf.dk. Endvidere sættes der i alle uddannelsesforløb fokus på hvordan man lokalt kan engagere lokalt. Der planlægges nye initiativer for medlemshvervning i forbindelse med landsmødet i april. Styrkelse og fornyelse af partiorganisationen Styrkelse og fornyelse af partiorganisationen er en langsigtet strategisk opgave, som har været prioriteret højt i det år, som er gået, og vil også være det i det kommende år. Arbejdet omfatter en række indsatser med sigte på at gøre SF til et mere mangfoldigt parti og fremme talentudvikling. Uddannelse og dygtiggørelse Landsledelsen har prioriteret uddannelse og dygtiggørelse højt. Derfor er der, udover bestyrelses- og introduktionskurser, udviklet en længerevarende lederuddannelse og en debattøruddannelse. Særligt leder- og bestyrelseskurserne har fokus på at styrke det lokale lederskab, da velfungerende og dygtige lokale ledere er helt afgørende for en velfungerende partiorganisation. Debattøruddannelsen har til formål at styrke og udvikle meningsdannere. Gennem ansøgning og nøje udvælgelse har der været fokus på medlemmer med mangfoldig baggrund og meningsdannerne, som tager egen hverdag med i rollen som politisk debattør. Første forløb af debattør- og lederuddannelsen blev påbegyndt i forbindelse med Sommertræffet i august og blev gennemført via tre sessioner henover efteråret. I alt deltog 35. Andet forløb er påbegyndt med 27 kursister. Bestyrelseskurserne har været afholdt to gange i årets løb. Udover ledelsesudvikling var der i det første kursus vægt på Europa-parlamentsvalget, mens det andet har sat fokus på forberedelse af folketingsvalg. Der har været ca. 30 deltagere i hvert kursus. Der er holdt en række kurser udelukkende for folketingskandidater og valgkampskoordinatorer. Herudover er afholdt to introduktionskurser for nye medlemmer, som har været velbesøgt, men hvor mange nye medlemmer ofte oplever udfordringer ved at komme i gang med det lokale arbejde. Der er ikke holdt deciderede webmasterkurser i forbindelse med ny hjemmeside, men i stedet udarbejdet en instruktionsfilm for lokale webansvarlige, som også kan få individuel hjælp på partikontoret. 2

3 Det samlede udbud af kurser er samlet i et online kursuskatalog, som findes på Pilotprojekt Generationsskifte giv stafetten videre I mange partiforeninger er de aktive medlemmer i bestyrelsen mv. godt oppe i årene, og der opleves vanskeligheder med at engagere en ny generation i det lokale partiarbejde. Derfor er der i begyndelsen af 2015 igangsat et pilotprojekt for generationsskifte. Der er tilmeldt ca. 20 partiforeninger. Her vil fokus være på at gennemføre generationsskifte på tillidsposterne i de lokale partiforeninger i SF. Det er vigtigt for SF s organisatoriske og politiske udvikling, at der sikres yngre kræfter til at tage over på tillidsposter. Alternativet er, at partiet svækkes på sigt. Partiforeningshåndbog Partiforeningerne udgør fundamentet for SF lokalt. Som enten tillidsvalgt partiforeningsformand, medlemsansvarlig, kasserer eller menigt bestyrelsesmedlem i partiforeningen påtager vores bestyrelsesmedlemmer sig en vigtig opgave, som lokale ambassadører for den organisatoriske og politiske udvikling af SF. For at gøre det let for partiforeningsbestyrelserne at løfte deres opgaver har partikontoret udarbejdet en partiforeningshåndbog. Partiforeningshåndbogen er en videreudvikling af partiforeningsportalen og sigter særligt mod at inspirere til partiforeningsarbejdet og tydeliggøre partiforeningens rolle i SF. 1. udkast blev præsenteret på partiforeningsbestyrelseskursus i efteråret, hvor en lille fokusgruppe af bestyrelsesmedlemmer og folketingskandidater gav input. Partiforeningshåndbogen er nu udsendt til at alle bestyrelsesmedlemmer i SF. Ligeledes er der lavet en dropbox, hvor relevante bilag, dokumenter og vejledninger findes. Ledelseskonsulenter Et nyt tilbud til partiforeninger, som ønsker at udvikle mødeledelse, teamsamarbejde og udviklingsarbejde lokalt kan få besøg af en ledelseskonsulent. Disse er frivillige, som kan hjælpe partiforeningerne med at udvikle deres arbejde lokalt. Netdebat og politikudvikling I arbejdsplanen var det en prioritering at styrke netdebatten. Det er søgt konkretiseret i forbindelse med det politikudviklingsforløb om ulighed, som har fundet sted i perioden august 2015 til januar Politikudviklingsforløb om ulighed Fra sommertræffet i august og frem til kontaktrådsmødet i januar, har SF haft et politikudviklingsforløb vedrørende ulighed, der har taget afsæt i af Lars Olsens nye bog og den franske økonom Thomas Piketty og den debat, som disse bøger har skabt. SF har holdt møder rundt om i landet, tilbudt arrangementspakker til partiforeningerne, stillet beslutningsforslag om lighedsudredning og SF s formand Pia Olsen Dyhr har skrevet en kronik. Yderligere har Pia Olsen Dyhr været på tur til Lolland, for at se nærmere på den geografiske ulighed sammen med 3F s formand Per Christensen. Ulighedsdebatten blev afsluttet på SF s vintertræf, hvor Pia Olsen Dyhr og de Konservatives formand, Søren Pape debatterede. Ulighedsprojektet har betydet, at der i SF internt er blevet sat en dagsorden i forhold til ulighed og partiet er blevet bedre rustet til at løfte sagen bredt. Samtidig er der skabt muligheder og rammer for, at medlemmerne har kunnet bidrage til SF s fremtidige ulighedspolitik. Netdebat SF s netdebat platform var tiltænkt en funktion i at samle input fra medlemmerne og være forum for debat om ulighed. På den måde skulle debatten fokuseres på et emne samtidig med at der er mulighed for at deltage i en fri debat. 3

4 Det må desværre konstateres, at medlemmerne i meget ringe grad bidrager til debatten på debatplatformen. Derfor har landsledelsen besluttet, at lukke debatforummet og i stedet satse på debat i andre fora ikke mindst i sociale medier. Udvalg Landsledelsen nedsatte i juni en række nye udvalg for forskellige politiske områder. Hovedformålet med udvalgene er at styrke den fremadrettede politikudvikling i SF. Udvalgene skal således udvikle konkrete forslag og idéer indenfor deres område til brug både nationalt, regionalt og kommunalt gennem besvarelse af de forskellige kommissorier Desuden kan udvalgene efter nærmere aftale med relevante MF ere bidrage med sparring om aktuelle sager. Landsledelsen har fastlagt udvalgenes opgaver i kommissorier, som udvalgene skal arbejde efter. Landsledelsen har løbende søgt at inddrage udvalgene i forbindelse med oplæg på træf og det fælles politikudviklingsforløb. Oversigt over udvalgenes sammensætning og kommissorier kan ses på Udover de faste udvalg har landsledelsen nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med skærpelse af regler for åbenhed om partistøtte. Kontaktråd, Sommertræf, Vintertræf og storkredsmøder De tre årlige kontaktrådsmøder med deltagelse af omkring 100 lokale tillidsfolk, samt Sommertræf og Vintertræf er vigtige fora for debat og politikudvikling i SF og for kontakt mellem græsrødder, folkevalgte og partiledelse. Der arbejdes løbende med at udvikle mødeformen og med at få alle partiforeninger til at deltage. Landsledelsesmedlemmerne har mellem sig fordelt ansvar for at holde kontakt med de enkelte storkredse bl.a. ved at deltage i storkredsens møder. Disse møder bidrager også til løbende er dialog mellem ledelse og partiforeninger. Internationalt samarbejde Landsmødet i 2014 besluttede, at SF skulle styrke sine internationale alliancer ved at søge optagelse som fuldgyldigt medlem af det Europæiske Grønne Parti (EGP). Optagelsen faldt på plads i november Udover samarbejdet med de ventre-grønne partier i EGP, har SF fortsat et nært samarbejde med de nordiske søsterpartier indenfor NGLA og en række enkeltpartier i Europa. SF arbejder fortsat med demokratiudvikling i samarbejde medregeringspartiet MAS i Bolivia i regi af DIPD. Medlemmer SF s medlemstal pr. 1. marts 2015 udgør

5 5

Organisatorisk handlingsplan

Organisatorisk handlingsplan Organisatorisk handlingsplan De overordnede rammer og prioriteringer for SF s organisation er sat af landsmødet først og fremmest i arbejdsplanen for perioden 2012 14. Nærværende handlingsplan er en udbygning

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere

Organisatorisk beretning 2011-2012

Organisatorisk beretning 2011-2012 Organisatorisk beretning 2011-2012 Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 40 året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med

Læs mere

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen...

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen... DM s årsberetning 2014 Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5 Faglighed og medindflydelse... 5 Dannelse i uddannelse... 5 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed... 6 Styrket

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3 Enhedslistens årsmøde 2013 Enhedslistens firetyvende årsmøde Årsmødehæfte 3 Kære årsmøde-deltagere Velkommen til Enhedslistens 24. årsmøde. Forude venter 3 spændende dage. Du sidder her med det samlede

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Arbejdsplan for 2014 2016

Arbejdsplan for 2014 2016 Arbejdsplan for 2014 2016 Den arbejdsplan, som har ligget til grund for foreningens arbejde gennem de seneste to år, har været båret af ambitionen om større synlighed. Større synlighed overfor offentligheden,

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Vision for Sammenslutningen af Unge Med Handicap... 4 Politiske aktiviteter...

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere