Three Danish LCEC analysis on representative buildings

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Three Danish LCEC analysis on representative buildings"

Transkript

1 Programme of actions towards Factor 4 in existing social housings in Europe Deliverable 9 Three Danish LCEC analysis on representative buildings September Project partly funded by the EUROPEAN COMMISSION Intelligent Energy Executive Agency Grant agreement EIE/05/076/S

2 1. INTRODUKTION 2 2. SAMMENFATNING 3 3. TYPOLOGIER ENERGIFORBRUGET CO2 UDLEDNINGEN FORBEDRINGER 9 4. KILDEVÆNGET BESKRIVELSE MÅLINGER BEREGNET ENERGIFORBRUG BESPARELSESFORSLAG RENTABILITET BØGEHEGNET BESKRIVELSE MÅLINGER BEREGNET ENERGIFORBRUG BESPARELSESFORSLAG RENTABILITET EGEBJERGVANG BESKRIVELSE MÅLINGER BEREGNET ENERGIFORBRUG BESPARELSESFORSLAG RENTABILITET BILAG 28 1

3 1. Introduktion Faktor 4 (F4) er et projekt under EU s energiprogram, Intelligent Energy of Europe - IEE Denne rapport beskriver delarbejdet Deliverable 7, som omhandler tre case studies, der analyserer det energimæssige besparelsespotentiale i den sociale boligsektor i Danmark. Analysen omhandler også en økonomisk vurdering af de foreslåede tiltag. F4 har til formål at belyse, hvilke energimæssige tiltag der skal gennemføres for at nedbringe CO2 udledningen fra energiforbruget i den almennyttige boligsektor i år 2050 med 75 %. Boligselskabet KAB er partner, og det er boligmassen, som administreres af KAB, som indgår i undersøgelsen. KAB er landets største almene boligselskab og resultatet her vurderes at være repræsentativt for hele den sociale boligmasse i Danmark. Arbejdet er udført september 2007 af Ole Balslev-Olesen, Cenergia. 2

4 2. Sammenfatning Rapporten beskriver forslag til energimæssige forbedringer i tre eksisterende bebyggelser i den almennyttige boligsektor. De tre bebyggelser i undersøgelsen er valgt ud fra en typologisk opdeling af boligmassen, som repræsenterer hele den almennyttige boligmasse bedst mulig. Den ene bebyggelse er et etagebyggeri i mursten fra 50 erne opvarmet med fjernvarme og med et radiatoranlæg efter princippet et-strengsanlæg, og der er ikke installeret CTS. Det andet byggeri er fra 80 erne og er et blandet byggeri ligeledes opvarmet med fjernvarme. Det sidste byggeri er også fra 80 erne, men opvarmet med naturgas. De tre byggerier repræsenterer en type boliger, som repræsenterer 30 % af samtlige boliger, som administreres af KAB. Beregningerne i denne undersøgelse viser, at det er muligt, med kendte energimæssige tiltag, at reducere energiforbruget til rumopvarmning og varmt brugsvand med %. Det vurderes, at elforbruget kan reduceres med %, dvs. en mindre reduktion da elforbruget er bestemt af den almindelige beboers behov og adfærd, og en fælles indsats kan kun påvirke dette forbrug i mindre grad. Det vurderes, at der kan opnås en mindre besparelse i vandforbruget, som har betydning for varmeforbruget og dermed CO2 udslippet. CO2 udslippet fra varme- og elforbruget kan tilsammen reduceres med % med almindelig kendt teknologi, hvilket ikke svarer til projektets målsætning om en besparelse på 75 % (faktor 4). CO2 udledningen fra el og fjernvarmeproduktionen har været markant faldende gennem de senere år. Den danske energiforsyning udnytter i stadig stigende grad vedvarende energi. Biomasse, vandkraft og vindkraft har været udnyttet i århundreder, og de er stadig langt de vigtigste former for vedvarende energi. Men andre vedvarende energikilder udnyttes i stigende grad eller forsøges udviklet på det eksperimentelle niveau. Geotermisk energi og direkte solenergi har således voksende betydning i praksis, mens bølgeenergi og andre former for energi fra havet endnu udforskes på det rent eksperimentelle niveau. I Danmark er biomasse og vindkraft de vigtigste vedvarende energikilder, og den vedvarende energi dækker i dag 15,5 % af det klimakorrigerede bruttoenergiforbrug mod 6,4 % i 1990 og 3,4 % i Andelen af vedvarende energi i den danske elproduktion, til indenlandsk anvendelse, blev i 2005 opgjort til 28,5 %. Heraf bidrog vindkraft alene med 18,5 %. Det forventes at CO2 3

5 udledningen fra el- og fjernvarmeproduktionen vil blive endnu mindre og sammen med de faktiske besparelser, som nævnt ovenfor, vil det være realistisk at opnå en reduktion i CO2 belastningen, som svarer til målsætningen for F4-projektet. Den beregnede besparelse i CO2 udledningen kræver en investering på ca. kr pr. bolig, hvoraf noget af investeringen kan finansieres af en mindre udgift til vand, varme og el. På grund af øgede drifts- og vedligeholdsudgifter til de energibesparende foranstaltninger er rentabiliteten dog ikke så god, som bl.a. afspejles i en simpel tilbagebetalingstid på år. Selvom investeringen ikke umiddelbart er rentabel vil ejendommenes energimæssige standard blive opgraderet, og hvis der samtidig introduceres andre tiltag, som forbedret indeklima og en anden indretning evt. med sammenlægning af mindre lejligheder til større, kan der opnås attraktive boliger til en økonomi, som absolut kan konkurrere med nybyggeri og som kan tiltrække nye beboere. Analysen er baseret på kendt energiteknologi, som er afprøvet i flere demonstrationsprojekter, og det vil nok være sandsynligt, at der kommer nye teknologier, som kan sætte yderligere skub i udviklingen, så CO2 belastningen fra byggesektoren bliver endnu mindre. Det kan f.eks. være en øget anvendelse af solceller og brændselsceller til lagring af vedvarende energi fra vindmøller og bølgeenergi. 3. Typologier Der er foretaget en typologisk opdeling af boligerne i KAB statistikken, som opdeler efter forhold, som har betydning for energiforbruget. Der er valgt følgende: Bygningstype Alder Forsyning Intern varmedistribution CTS Bygningstype er opdelt i fire forskellige grupper, hvoraf etagehuse udgør den største gruppe med 64 % af alle boliger. 4

6 Fritliggende huse 8 % Rækkehuse 3 % Etagehuse 64 % Blandet 25 % Boligerne er opdelt efter byggeår dvs. efter energistandarden, som var gældende på opførelsestidspunktet. I 1982 kom en stramning af bygningsreglementet og yderligere en stramning i Der har også været en stramning af bygningsreglementet i 2006, men der er ingen erfaringer eller data fra boliger, som er bygget efter det nuværende bygningsreglement. Den største del af boligerne er bygget før 1982 dvs. en standard, som langt fra svarer til kravene i dag. Før % Fra 1982 til % Fra 1995 til % Boligerne er opdelt efter forsyningsform, hvor fjernvarme er den mest almindelige form. Fjernvarme 83 % Naturgas 7 % Lokal kraft varme 10 % Boligerne er opdelt efter hvilket princip, der er anvendt til fordeling af rumvarmen. Det har været en almindelig opfattelse, at det anvendte princip har betydning for energieffektiviteten, da et to-strengsanlæg giver bedre mulighed for regulering i forhold til et-strengsanlæg. Et-strengsanlæg 38 % To-strengsanlæg 50 % Kombination 12 % Boligerne er opdelt efter, om der er installeret CTS. I 69 % af bebyggelserne er der installeret CTS, typisk til styring af varmecentralen som f.eks. udekompenseret fremløbstemperatur. Opdelingen af boligerne er vist i Figur 1 med det samlede etageareal (x 1000 ) i hver typologi. KAB statistikken, som danner grundlaget for opstilling af typologien omfatter boliger med et samlet etageareal på m2. 5

7 Etageejendomme opført for 1982, og som varmeforsynes med fjernvarme, repræsenterer den største gruppe, og Kildevænget i Gladsaxe er valgt som en bebyggelse fra denne gruppe. Bøgehegnet og Egebjergvang er blandede bebyggelser opvarmet med henholdsvis fjernvarme og naturgas. Supply CHP Natural gas District heating Distribution BEMS Climatic data Single houses Terrace houses Building block Mixed housing BR00 BR01 BR02 BR00 BR01 BR02 BR00 BR01 BR02 BR00 BR01 BR02 no 64 Single pipe yes no Double pipe yes no 10 Combined yes Single pipe no yes no Double pipe yes 11 7 no Combined yes 10.2 no 7 31 Single pipe yes no Double pipe yes no 3 2 Combined yes 7 Figur 1 : Typologisk opdeling af den almene boligsektor. Tallene angiver boligareal x 1000 indenfor hver typologi. 4. Energiforbruget Boligernes energiforbrug er registreret gennem en årrække, og tallene fra år 2005 er benyttet til kortlægning af det faktiske energiforbrug til rumopvarmning og varmet brugsvand. Energiforbruget er korrigeret for normalåret. Forbruget svinger fra 72 kwh/m2, som det laveste forbrug, til 234 kwh/m2 som det største forbrug. Det samlede målte energiforbrug for de boliger er 156 GWh. Antal boliger 17,216 Samlet boligareal m2 Målt forbrug i GWh/år Målt forbrug pr. bolig kwh/år Målt forbrug pr. kvm. 132 kwh/m2år Variationen i forhold til alder er gengivet i Figur 2. 6

8 Varmeforbrug, rumvarme + VB kwh/m Year of Construction Figur 2 : Variationen af energiforbrug i forhold til byggeår. Varmeforbruget i KAB statistikken viser overraskende, at forbruget stort set er uafhængigt af byggeåret, og det på trods af, at der gennem de sidste 30 år er stillet stadig skrappere krav til energieffektiviteten i boliger. Det er overraskende, at stramningerne i bygningsreglementet i BR82 og BR95 ikke afspejles i de registrerede varmeforbrug, og i nyere boliger er spredningen større sammenlignet med gamle boliger. I nyere boliger er der registreret årlige gennemsnitlige varmeforbrug fra 100 kwh/m2 til 200 kwh/m2, selvom de samme boliger overholdt de samme krav til energieffektivitet ved opførelsen. Tidligere undersøgelser af energimærkningsdatabasen (Barrierer for realisering af energibesparelser i bygninger, Ole Michael Jensen, SBI) har vist, at energiforbruget i ældre ejendomme er lavere end forbruget i ejendomme opført i 50 erne og 60 erne, og at det ligger stort set på samme niveau som energiforbruget i nye og moderne ejendomme. Ældre boliger har ofte gennemgået en renovering, og den energimæssige tilstand er forbedret, og det kan delvist forklare, at gamle boliger ikke bruger mere energi end nye boliger. Det forklarer dog ikke helt, at de skærpede krav i bygningsreglementet ikke afspejler sig tydeligere i energiforbruget. Det er derfor nærliggende at antage, at der er andre forhold, som har betydning for varmeforbruget, f.eks. beboernes energimæssige adfærd eller 7

9 driftspersonalets evne til at opnå en optimal drift af energianlægget herunder installationernes tilgængelighed. Det kan også tænkes, at kvaliteten af den praktiske gennemførelse ikke svarer til projektbeskrivelsen eller, at beskrivelsen er mangelfuld. 5. CO 2 udledningen Besparelsespotentialet er beregnet med ASCOT, som er et første generationsværktøj udviklet af Cenergia, som kan benyttes til beregning af rentabiliteten i energiprojekter i byggeriet. I de tre case studies er energiforbruget også beregnet med Be06 som kontrol. De beregnede energiforbrug er også sammenlignet med faktiske forbrug, hvor der er fundet en god overensstemmelse mellem beregnede værdier med ASCOT og målte værdier. Varmeforbrugets CO 2 udledning afhænger af forsyningsformen. I undersøgelsen er der anvendt følgende gennemsnitsværdier for CO 2 udledningen ved varmeproduktionen. Fjernvarme Naturgas Lokal kraft varme 126 kg/mwh 205 kg/mwh 126 kg/mwh Benyttes ovenstående data for CO2 udledningen giver det en samlet CO 2 udledning på ton om året svarende til et gennemsnit på 1,2 ton pr. bolig. Den gennemsnitlige udledning fra el-produktionen er sat til 593 kg/mwh. I de senere år anvendes stadig mere vedvarende energi til fjernvarmeproduktion. Det har betydet, at fjernvarmeproduktionen de senere år giver et stadig lavere CO 2 udslip, og antages en fortsat reduktion, som kurven viser, kan der forventes en yderligere reduktion på 40 %. Den øgede anvendelse af vindmøller i el-produktionen påvirker også CO 2 udledningen, og der kan også her forventes en fortsat udbredelse af vedvarende energi i el-produktionen f.eks. fra solceller og bølgeenergi. 8

10 kgco2/gj Year Figur 3 : CO2 emissionen fra fjernvarmeforsyningen i Danmark. 6. Forbedringer Besparelsespotentialet er beregnet for tre bebyggelser, og hovedresultatet fremgår af nedenstående Figur 4. En gennemgribende energireneovering vil kunne give en besparelse på % på energiforbruget til rumopvarmning og varmt brugsvand. Kildevænget Bøgehegnet Egebjergvang Varme i dag kwh/m²år Varme F4 kwh/m²år CO2 i dag ton/år pr. bolig CO2 F4 ton/år pr. bolig Udgifter i dag kr/år pr. bolig 9,972 11,409 7,141 Udgifter F4 kr/år pr. bolig 8,020 9,768 5,994 Investering kr. pr. bolig 83,498 83,150 41,891 Besparelse energi 80.7% 74.4% 73.7% CO2 reduktion 51.0% 46.5% 42.6% Besparelse kr 19.6% 14.4% 16.1% Simpel tilbagebetaling Figur 4 : Resultat af ASCOT beregninger. Der er forudsat en omfattende energirenovering af ejendommene ved hjælp af kendte energiteknologier. Klimaskærmen efterisoleres med udvendig facadeisolering og loftet og 9

11 etagedækket til uopvarmet kælder efterisoleres ligeledes. Vinduerne udskiftes til 2-lags lavenergivinduer, og klimaskærmen gøres lufttæt. For at sikre et optimalt indeklima for beboerne, men også af hensyn til konstruktionerne, indføres effektivt mekanisk ventilation med varmegenvinding. Varmecentralen optimeres, og distributionsnettet forbedres, så varmetabet herfra bringes ned på et minimum. Der indføres solvarme som supplerende varmekilde til det varme brugsvand. El-besparelser gennemføres ved at etablere energieffektiv ventilation af overdækket tørreanlæg til vasketøj. CO2 udslippet fra varme- og el-produktionen vil falde med %. CO 2 udledningen indeholder udledningen fra varme- og el-produktionen, og da besparelsespotentialet for elektricitetsforbruget vurderes at være begrænset, da der er en del privat forbrug, som er vanskeligt at påvirke, opnås ikke samme høje besparelsesprocent som for varme. Det gælder det private forbrug til elektriske apparater som køkkenudstyr, TV og musikanlæg og PCudstyr, som i øjeblikket giver et øget forbrug i husholdningen. De foreslåede el-besparelser omfatter fællesforbrug og, hvad der kan opnås ved ændring af beboernes brugervaner igennem oplysningskampagner. Besparelserne i driften er i gennemsnit %, dvs. en mindre besparelsesprocent som skyldes, at de forskellige energibesparende foranstaltninger ofte kræver øget drift og vedligehold. Det betyder, at rentabiliteten, i form en simpel tilbagebetaling, bliver høj. De foreslåede besparelsestiltag er baseret på kendt teknologi, som er anvendt i flere demonstrationsprojekter. Det er således teknologierne, som ikke kræver yderligere udvikling, men er klar til at blive implementeret i byggeriet i dag. Det vil nok være sandsynligt, at der kommer nye teknologier, som kan sætte yderligere skub i udviklingen, så CO2 belastningen fra byggesektoren bliver endnu mindre. Det kan f.eks. være en øget anvendelse af solceller og brændselsceller til lagring af vedvarende energi fra bølgeenergi. 10

12 7. Kildevænget Figur 5 : Vestfacade af ejendommen Kildevænget Beskrivelse Bebyggelsen er opført i 1958 og er beliggende i Søborg i Gladsaxe kommune og administreres af boligselskabet KAB. Bebyggelsen består af 450 boliger fordelt på 15 boligblokke med et samlet etageareal på m 2 dvs. et gennemsnitligt etageareal pr. lejlighed på 78 m2. Ejendommen er opført som boligblokke i tre etager med fuld kælder og med åben altan til alle lejligheder. Bygningerne er opført som et fuldmuret etagebyggeri i gule mursten. Lejlighedstyperne er alle to værelser med kammer. Det er en bygningskategori, som repræsenterer en stor del af den almennyttige boligmasse. Bebyggelsen opvarmes med fjernvarme, som tilføres en fælles varmecentral. Herfra fordeles fjernvarmen til fem beholderrum, hvor det varme brugsvand produceres i 4000 l varmtvandsbeholdere. Radiatoranlægget er af typen et-strengsanlæg. Der er naturlig ventilation med frisklufttilførsel gennem ventiler i vinduer og naturlig aftræk fra badeværelse og køkken. I lejlighederne er der problemer med indeklimaet i form af fugt. 11

13 Der er gennemført forskellige energimæssige forbedringer i bebyggelsen: 1985: Varmeforsyningen blev omlagt fra olie til fjernvarme. 1986: Vinduerne i lejlighederne blev udskiftet til 2-lags termoruder. Trævinduer med alubeklædning og friskluftventiler. 2003: Nye 4000 liter varmetvandsbeholdere blev installeret. 2005: Ledninger i jord er udskiftet. 2006: Automatisk lyskontrol blev installeret i trappeopgangene og i kældrene. 2006: Cirkulationspumper i distributionsnettet er udskiftet til moderne frekvensstyret pumper Målinger Det samlede forbrug af vand, varme og elektricitet er løbende registreret, og følgende tal er oplyst i statistikken: Kildevænget Gen Varme Vand Elektricitet Varmeforbruget er normaliseret i forhold til normalåret. Varme og vandforbruget er bebyggelsens samlede forbrug. Elektricitetsforbruget dækker fælles forbrug inklusiv fælles vaskeri i kælderen, belysning i kældre, opgange og fællesareal. Bebyggelsen har et relativt lille vandforbrug på 0,70 m3/m 2, og det er ca. 20 % mindre end gennemsnittet for tilsvarende etageejendomme. Der kan konstateres et mindre fald i vandforbruget de senere år, som skyldes en almindelig bevidstgørelse om ressourceforbrug. Varmeforbruget svarer til gennemsnittet for tilsvarende etageejendomme. Forsyningsnettet er renoveret i 2005, og effekten heraf er endnu ikke registreret og kan derfor ikke aflæses i statistikken. Der kan konstateres et markant fald i elforbruget, som et resultat af indførelsen af automatisk lyskontrol i opgange. 12

14 7.3. Beregnet energiforbrug Energiforbruget er beregnet for etageblok nr. 15, som er i tre etager og med uopvarmet kælder. Blokken indeholder i alt 24 lejligheder fordelt på 4 trappeopgange. Den udvalgte blok betragtes som repræsentativ for hele bebyggelsen. Energiforbruget for hele bebyggelsen beregnes ved at benytte de beregnede nøgletal på hele bebyggelsen. Det årlige energiforbrug til rumopvarmning og varmt brugsvand er beregnet med Be06 og ASCOT med følgende resultat: Be06 ASCOT Måling kwh/m2 121 kwh/m2 135 kwh/m2 Energiforbruget som er beregnet med Be06 er større end det målte forbrug, og forbruget beregnet med ASCOT er mindre. Forudsætninger De originale tegninger er benyttet til opmålingen af ejendommen. ASCOT Forudsætningerne i ASCOT programmet er vist i bilag. Be06 Boligblok nr. 15 er opmålt og beregnet. Blokken består af i alt 24 boliger i tre etager med et opvarmet etageareal på 1760 m2. Ejendommen er beregnet med uopvarmet trappeopgang og kælder. Ydervæggen er en hulmur i tegl, efterisoleret med hulmursisolering og med 10 % massiv mur. Følgende U-værdier er benyttet i beregningerne: Ydervægge, 140 mm hulmur med 10 % udmuring Skillevægge mod uopvarmet trappeopgang Kældervægge under terræn Kældervægge over terræn Kælderdæk, 50 mm isolering Kældergulv Loft 0,45 W/m 2 K 1,75 W/m2K 0,54 W/m2K 0,54 W/m2K 1,14 W/m2K 0,56 W/m2K 0,39 W/m2K 13

15 Vinduer, 2-lags termoruder 2,40 W/m 2 K Det samlede vinduesareal er 18 %, og vinduets U-værdi er sat til 2,4 W/m 2 K. Der er naturlig ventilation Besparelsesforslag Ejendommen er velfungerende og er løbende blevet vedligeholdt, og enkelte energimæssige forbedringer er gennemført. Energiforbruget er dog noget højere i forhold til standarden for nybyggeri i dag, og det må forventes, at energiforbruget skal bringes ned, hvis ejendommen skal være velfungerende i år Der skal gennemføres drastiske energimæssige forbedringer, hvis ejendommen også skal være attraktiv i år I det følgende er der foreslået forskellige forslag til forbedringer, som vil reducere energiforbruget med ca. 60 % i forhold til niveauet i dag. Der foreslås en efterisolering af klimaskærmen med 100 mm isolering, hvilket i praksis nok vil være problematisk på grund af murstensfacaderne, som ønskes bevaret. Der skal derfor udvikles metoder, som kan tilgodese behovet for et lavt energiforbrug, samtidig med at ejendommens arkitektoniske udtryk bevares. I forbindelse med en forbedring af facaden skal klimaskærmen gøres tæt for at minimere tabet fra ventilationen gennem utætheder og sprækker. Ventilationen skal derimod sikres ved at installere mekanisk ventilation med indblæsning og udsugning og varmegenvinding. Det er en omfattende installation i boligerne, men gennem de senere år er der gennemført demonstrationsprojekter, som viser hvordan mekanisk ventilation med varmegenvinding kan integreres i den eksisterende boligmasse, og som sikrer et lavt energiforbrug og et godt og sundt indeklima for beboerne men også for konstruktionerne. Der foreslås indført solvarme som supplerende varmekilde til det varme brugsvand med ca. 2 m2 solfanger pr. bolig. Solvarmeanlægget kan opføres som fællesanlæg med store solfangerfelter på udvalgte blokke, som kan være en del af en tagrenovering. Det solopvarmede brugsvand fordeles til lejlighederne gennem det eksisterende fordelingsnet for brugsvand. Besparelsen ved at gennemføre forskellige energimæssige forbedringer er beregnet med Be06, og resultatet fremgår af Figur 6. De foreslåede forbedringer giver en besparelse på 64 %. Ud over besparelser i energiforbruget til rumopvarmning og varmt brugsvand foreslås også vandbesparelser ved at installere almindelige vandbesparende foranstaltninger samt 14

16 kampagner for at ændre beboernes brugeradfærd. Foruden vandbesparelsen opnås også et mindre energiforbrug til opvarmning af det varme brugsvand. Der antages også, at der gennemføres el-besparelser i form af effektive ventilatorer og et lavt energiforbrug til lufttransport samt kampagner til ændring af beboernes brugeradfærd. Der etableres faciliteter til udendørs tørring af tøj. Uden forbedringer 158 Lavenergivinduer 137 Tagisolering 129 Vægisolering 115 Gulvisolering 104 Ventilation 86 Lufttæthed Fordelingsnet Solvarme Vandbesparelser kwh/m2 Figur 6 : Beregnet energibesparelser i Kildevænget. Udskiftes vinduerne med 2-lags lavenergivinduer i samtlige lejligheder, falder det årlige energiforbrug fra 158 kwh/m 2 til 137 kwh/m 2. Efterisoleres loftet med 100 mm falder energiforbruget yderligere til 129 kwh/m 2. Efterisoleres facaderne og kælderetagedækket med 100 mm isolering, falder energiforbruget til 115 kwh/m 2. Ventilation med varmegenvinding reducerer forbruget yderligere til 86 kwh/m 2. Her forudsættes en modstrømsvarmeveksler og lavenergiventilatorer. Gennemføres en omhyggelig lufttæthed af ejendommen svarende til tæthedskravet i passivhus konceptet, dvs. 0,6 gang pr. time ved et overtryk på 50 Pa, falder energiforbruget til 70 kwh/m 2. Det interne fjernvarmenet efterisoleres og energiforbruget falder til 69 kwh/m 2. 15

17 Installeres solvarme, som supplerende varmekilde til det varme brugsvand, falder forbruget til 62 kwh/m 2. Der installeres ca. 2 m² solfangere pr. lejlighed som et centralt anlæg. Indføres almindelig vandbesparende foranstaltning på 25 % falder det årlige energiforbrug til 60 kwh/m Rentabilitet Rentabiliteten af de foreslåede energimæssige forbedringer er beregnet med ASCOT, og resultatet fremgår af Figur 7. Det årlige varmeforbrug falder fra 121 til 25 kwh/m2 svarende 80 %. Som følge af et mindre varme og el-forbrug falder CO2 udslippet med 1,3 ton pr. år pr. lejlighed eller 51 %. For at opnå besparelsen kræver det en investering på ca kr. per lejlighed eller 40 millioner kr. for hele bebyggelsen. De samlede driftsudgifter til vand, varme og elektricitet falder fra til kr pr. år eller ca. 20 %. En væsentlig mindre besparelsesprocent som skyldes at de energimæssige forbedringer kræver øget drifts- og vedligeholdsomkostninger. Det betyder også, at rentabiliteten ikke er så attraktiv for beboerne, da der kan beregnes en simpel tilbagebetalingstid på 43 år. Selvom en stigning i energipriserne medregnes, vil investeringen ikke kunne betragtes som lønsom. pr. m2 pr. bolig pr. blok bebyggelsen Varme i dag kwh 121 8, ,960 4,251,456 Varme F4 kwh 23 1,716 41, ,182 CO2 i dag ton ,211 CO2 F4 ton Udgifter i dag kr , ,337 4,778,037 Udgifter F4 kr , ,488 3,842,760 Investering kr. 1,139 83,498 2,003,954 40,006,209 Figur 7: Kildevænget Resultater fra ASCOT beregning. Følgende forsyningsudgifter er benyttet: Fjernvarme El 402 kr pr. MWh 2056 kr. pr. MWh Vand 37 kr. pr. m3. 16

18 8. Bøgehegnet 8.1. Beskrivelse Bebyggelsen er opført 1985 og er beliggende i Greve kommune syd for København. Bebyggelsen består af 298 boligenheder med et samlet etageareal på , dvs. et gennemsnitligt etageareal på 81 m2. Bebyggelsen er opført som blandet bebyggelse med række- og etagehuse. Boligerne varmeforsynes med fjernvarme, som tilføres en varmecentral. I varmecentralen produceres det varme brugsvand og varme, og brugsvand distribueres til boligerne i et internt fordelingsnet, som dels føres i kældrene og dels i jorden mellem blokkene. Der er mekanisk udsugningsventilation fra lejlighederne Målinger Det samlede forbrug af vand, varme og elektricitet er løbende registreret gennem en årrække. I statistikken er følgende tal oplyst: Bøgehegnet Gen Varme Vand Elektricitet

19 Varmeforbruget er normaliseret i forhold til normalåret. Varme og vandforbruget er bebyggelsens samlede forbrug. Elektricitetsforbruget dækker fælles forbrug inklusiv vaskeri i kælderen, belysning i kældre, opgange og fællesareal. Forbrugstallene ligger under middel for tilsvarende byggeri Beregnet energiforbrug Energiforbruget er beregnet for en 2½ etager boligblok med i alt 12 lejligheder. Der er 3 trappeopgange med to 1-plans boliger i stueetagen og to 2-plans boliger på 1.sal. Det årlige energiforbrug til rumopvarmning og varmt brugsvand er beregnet med Be06 og ASCOT med følgende resultat. Be kwh/m 2 ASCOT 107 kwh/m 2 Måling kwh/m 2 Der er en god overensstemmelse mellem målingen og det beregnede energiforbrug med ASCOT, hvorimod det beregnede forbrug med Be06 afviger noget fra målingen. Forudsætninger Arealer af bygningsdelene er opmålt på originale tegninger, hvoraf også konstruktionernes opbygning fremgår. ASCOT Inddata i ASCOT programmet er gengivet i bilag. Be06 En enkelt boligblok i 2½ etage uden kælder og med i alt 12 lejligheder er gennemregnet. Der er anvendt følgende U-værdier: Ydervægge, beklædt beton Ydervægge, lette facader Ydervægge, tung facade Terrændæk 0,41 W/m 2 K 0,35 W/m2K 0,29 W/m2K 0.23 W/m2K 18

20 Tag Vinduer, 2-lags termoruder 0,21 W/m2K 2,40 W/m2K 8.4. Besparelsesforslag Bebyggelsen er opført i 1985 med en energimæssig standard svarende til BR82. Der er forskellige facadekonstruktioner, hvor det er muligt at efterisolere og tætne. Der er mekanisk udsugningsventilation, som kan forbedres ved at indføre mekanisk indblæsning og etablere genvinding mellem indblæsnings- og udsugningsluften. Der er gode muligheder for at installere solvarme som supplerende varmekilde til varme brugsvand. Solvarmeanlægget kan opføres som fællesanlæg med store solfangerfelter på udvalgte blokke. Det solopvarmede brugsvand fordeles til lejlighederne gennem det eksisterende fordelingsnet for brugsvand. Besparelsen ved at gennemføre forskellige energimæssige forbedringer er beregnet med Be06, og resultatet er gengivet i Figur 8. Uden forbedringer 135 Lavenergivinduer Tagisolering Vægisolering 103 Ventilation 75 Lufttæthed 69 Fordelingsnet 63 Solvarme Vandbesparelser kwh/m2 Figur 8 : Besparelsen ved forskellige energimæssige forbedringer Bøgehegnet. 19

21 Udskiftes vinduerne med 2-lags lavenergivinduer i samtlige lejligheder, falder det årlige energiforbrug fra 135 kwh/m2 til 121 kwh/m2. Efterisoleres loftet med 100 mm, falder energiforbruget yderligere til 115 kwh/m2. Efterisoleres facaderne med 100 mm isolering, falder energiforbruget til 103 kwh/m2. Ventilation med varmegenvinding reducerer forbruget yderligere til 75 kwh/m2. Her forudsættes en modstrømsvarmeveksler og lavenergiventilatorer. Gennemføres en omhyggelig lufttæthed af ejendommen svarende til tæthedskravet i passivhus konceptet, dvs. 0,6 gang pr. time ved et overtryk på 50 Pa, falder energiforbruget til 69 kwh/m2. Det interne fjernvarmenet efterisoleres, og energiforbruget falder til 63 kwh/m2. Installeres solvarme som supplerende varmekilde til det varme brugsvand, falder forbruget til 52 kwh/m2. Der installeres ca. 2 m² solfangere pr. lejlighed som et centralt anlæg. Indføres almindelig vandbesparende foranstaltning på 25 %, falder det årlige energiforbrug til 49 kwh/m Rentabilitet Rentabiliteten af de foreslåede energimæssige forbedringer i Bøgehegnet er beregnet med ASCOT, og resultatet fremgår af Figur 9. Det årlige varmeforbrug falder fra 107 til 27 kwh/m2 svarende 75 %. Som følge af et mindre varme- og elforbrug falder CO2 udslippet med 1,2 ton pr. år pr. lejlighed eller 47 %. For at opnå besparelsen kræver det en investering på ca kr. per lejlighed eller 25 millioner kr. for hele bebyggelsen. De samlede driftsudgifter til vand, varme og elektricitet falder fra til kr pr. år eller blot 14 %. En væsentlig mindre besparelsesprocent som skyldes, at de energimæssige forbedringer kræver øget drifts- og vedligeholdsomkostninger. Det betyder også, at rentabiliteten ikke er så attraktiv for beboerne med en simpel tilbagebetalingstid på 51 år. 20

22 Selvom en stigning i energiprisen medregnes vil investeringen ikke kunne betragtes som lønsom. pr. m2 pr. bolig pr. blok bebyggelsen Varme i dag kwh 107 8, ,472 2,578,406 Varme F4 kwh 27 2,164 25, ,705 CO2 i dag ton CO2 F4 ton Udgifter i dag kr , ,910 3,478,896 Udgifter F4 kr , ,216 2,978,470 Investering kr. 1,049 83, ,797 25,354,116 Figur 9 : Bøgehegnet resultat fra ASCOT beregninger. 9. Egebjergvang. Figur 10 : Egebjergvang, boligblok i tre etager med kælder. 21

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteskoven 20 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022439 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Prissætning og rentabilitet af besparelsesforslag

Prissætning og rentabilitet af besparelsesforslag og rentabilitet af besparelsesforslag Indhold: INTRODUKTION GENNEMGANG AF VÆRKTØJ ENERGIRAMMEN PRISSÆTNING RENTABILITET ØVELSER. Ole Balslev-Olesen Cenergia obo@cenergia.dk Introduktion En energirenovering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Kromai 110 6200 aabenraa 580-023356-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 32 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003636 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft 3873.00 kwh Elvarme 7750 kr. 89964 kr. 11.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft 3873.00 kwh Elvarme 7750 kr. 89964 kr. 11. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebakken 56 A Postnr./by: 4581 Rørvig BBR-nr.: 306-019116 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Egebjerg Bygade 78 Postnr./by: 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149478-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyportstræde 32 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2014 Til den 22. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 21 8900 Randers 730-010607-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Prins Christians Gade 15 8900 Randers 730-016533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 46 Adresse: Bøgeparken 1 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-010249-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gaabensevej 001 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000000 Energikonsulent: Mogens Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver LØSNING Varmeforbrug i boliger Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver 1. Første del handler om at lære hvordan varmetabet

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 43 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-014451 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svinget 40 4684 Holmegaard Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2013 Til den 5. november 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jernstøberiet 18 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. januar 2013 Til den 9. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Møllestræde 13 8900 Randers 730-015322-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Karlebyvej 54C 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-004428 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Højgårdsvej 38 4683 Rønnede Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2014 Til den 5. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Aldersrovej, Århus N 013 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-007426 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åløkken 35 Postnr./by: 5792 Årslev BBR-nr.: 430-023734 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Teglbakken 20 5690 Tommerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. september 2014 Til den 7. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Pontoppidansgade 8 8900 Randers 730-016449-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Præstemarksvej 50 8450 Hammel Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torshaven 75 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-019777 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger. Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet

Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger. Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet Indhold To undersøgelser af potentialet for energibesparelser i eksisterende

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 31 8900 Randers 730-018389-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Lundgrens Vej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-231443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Engvej 17B 8370 Hadsten Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. juli 2015 Til den 28. juli 2025. Energimærkningsnummer 311126637

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Resendalvej 21 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-014669 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Rougsøvej 155A 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109239-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Steen Blichers gade 19 8900 Randers 730-017790-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Pontoppidansgade 6 8900 Randers 730-016447-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grundtvigs Alle 005 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304033 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING status og forbedringer Energimærkningsrapport Hallingparken 33 2660 Brøndby Strand ens energimærke: Gyldig fra 10. april 2013 Til den 10. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere