REALISERING 1 REALISERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REALISERING 1 REALISERING"

Transkript

1 ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret på COWIs erfaringer med tilrettelæggelse af realiseringsprocessen efter tidligere konkurrencers afslutning. 1.1 POLITISK FORANKRING Formål: At sikre, at hele byrådet - ikke kun de politiske medlemmer af dommerkomitéen - får ejerskab til vinderforslaget og får dette ind under huden. Hurtigst muligt efter parallalopdraget igangsættes en proces, hvor kommunens byrådspolitikere får præsenteret vinderforslaget/ -ene og får lejlighed til at drøfte det. Erfaringerne fra tidligere konkurrencer viser, at formidlingen af vinderforslaget til resten af byrådet er et kritisk punkt. Temamøde(r) i byrådet, hvor vinderteamet præsenterer forslaget, og hvor byrådets politikere har mulighed for at diskutere og kommentere forslaget. Følges op med præsentation af udviklingsplan/kommuneplantillæg. Udarbejdelse af en kort film, der formidler forslagets hovedlinjer, og som tidligt kan kommunikere og fastholde projektets hovedideer. Udarbejdelse af kortfattet udgave af vinderforslaget, der omsætter forslagets fagudtryk til almindeligt sprog. 1.2 LOKAL FORANKRING Formålet er at sikre, at interessenter, der blev inddraget før og evt. under konkurrencen, igen kommer på banen i realiseringsfasen. Nogle af de tunge interessenter - eksempelvis de større grundejere - kan have et behov for en særlig dialog og opmærksomhed, eksempelvis i form af en særskilt gennemgang af vinderforslaget, PROJEKTNR. DOKUMENTNR. VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

2 2/5 REALISERING uden at andre interessenter er til stede. Udarbejdelse af interessentanalyse, der identificerer personer og grupper, som påvirker eller bliver påvirket af projektet, herunder udpegning af aktører, som kan medvirke til at realisere projektet, eller som potentielt set kan medvirke til at hindre projektets realisering. Etablering af Tænketank for Erhvervskorridoren med deltagelse af interessenter, der har været involveret undervejs i processen, og nye interessenter med særlige interesser SIKRE, AT VINDERTEAMETS INTENTIONER VIDEREFØRES, NÅR PARALLELOPDRAGET ER SLUT, SAMT AT INTERESSEN FOR PROJEKTET FASTHOLDES HOS BL.A. POLITIKERE, DEVELOPERE OG INVESTORER Erfaringerne fra tidl. konkurrencer viser, at der er flere fordele ved at inddrage vinderteamet hurtigt efter konkurrencens afslutning, da: vinderteamet ofte besidder en viden - og et engagement - som kan udnyttes i formidling af vinderforslaget til politikere, interessenter mv. konkurrenceområderne er så store, at der erfaringsmæssigt hurtigt opstår mindre plansager og byggeønsker inden for området, inden det nye plangrundlag er på plads. I denne udviklingsfase vil det være relevant at trække på vinderteamets viden for at sikre, at aktuelle sager passer ind i den fremtidige strategi og plan for konkurrenceområdet. vinderteamet måske har erfaringer med at omsætte vinderforslag til et godt plangrundlag, herunder at vurdere, hvilke plantyper, der skal udarbejdes. Vinderteamet vil ofte have et stort indblik i konkurrenceområdet, og hvilke interesser der er i området. Men erfaringerne viser også, at det kan være svært for vinderteamet at agere i en politisk og administrativ organisation, som de ikke kender. Derfor kan det være en ide at have særlig opmærksomhed på at give vinderteamet viden om den politiske og administrative organisering af den videre proces, og ikke mindst kulturen i kommunen. Derudover vil vinderforslaget typisk kræve en større eller mindre grad af bearbejdning, før det kan realiseres. Forslaget dækker ofte et stort areal, og det vil gennem en længere årrække kræve såvel kommunale som private investeringer at realisere forslaget. Et godt plangrundlag rammer en passende balance mellem styring og fleksibilitet. Erfaringer fra tidl. konkurrencer viser, at der hurtigt kan opstå tvivl om, hvilket plangrundlag der egner sig bedst til at fastholde vinderforslagets intentioner, samtidig med at der sikres fleksibilitet i forhold til ændrede markedsforhold over den lange realiseringsfase.

3 REALISERING 3/5 Ulempen ved at omsætte vinderforslaget direkte til kommuneplantillæg og lokalplan for vinderforslagets første fase er, at der ofte vil være behov for successivt at tilpasse de enkelte dele af vinderforslaget til ændrede behov og markedsvilkår undervejs. En lokalplan med detaljerede bestemmelser for, hvordan de enkelte dele af vinderprojektet skal gennemføres, risikerer at låse realiseringsprocessen fast. Et kommuneplantillæg og en lokalplan med detaljerede bestemmelser egner sig erfaringsmæssigt heller ikke godt til at formidle vinderforslagets intentioner til politikere, interessenter, developere, investorer mv. I stedet for at omsætte vinderforslaget direkte til kommuneplantillæg og lokalplan er der i en række byudviklingsprojekter - bl.a. i Realdania Bys konkurrencer i Køge og Fredericia - erfaringer med at omsætte vinderforslaget til udviklingsplaner, der på en klar og pædagogisk måde formidler de centrale hovedprincipper, som det er vigtigt at fastholde over tid. I arbejdet med udviklingsplanen vil der typisk ske en videreudvikling af vinderforslaget, bl.a. med blik for markedsforhold, økonomi og tekniske forhold. Sideløbende med udviklingsplanen udarbejdes kommuneplantillæg og evt. den første projektlokalplan. En vigtig pointe med udviklingsplanen er således, at den er med til at fastholde interessen for projektet - ikke mindst den politiske - idet erfaringer viser, at den politiske interesse hurtigt forsvinder, hvis kommunikationen bliver for teknisk og langtrukken. Udarbejdelse af udviklingsplan for hele området, der fungerer som kommunikationsredskab i dialogen med politikere, interessenter, developere og investorer. Sideløbende udarbejdelse af kommuneplantillæg og evt. første lokalplan. Efterfølgende lokalplaner på projektniveau. 1.4 ARBEJDE MED FORSLAGETS REALISERBARHED, EVT. VED BRUG AF ØKONOMISKE VÆRKTØJER OG EN ØKONOMISK REALISERINGSPLAN, DER SIKRER, AT OFFENTLIGE INVESTERINGER GENNEMFØRES OG TRÆKKER PRIVATE INVESTERINGER MED SIG Der er i dansk byudvikling en stigende opmærksomhed på at indtænke økonomi og overvejelser om realisering tidligere og mere kvalificeret i planprocesserne, ikke mindst i projekter kendetegnet ved komplicerede ejerforhold, og hvor kommunen spiller en begrænset rolle som grundejer. Derimod foretages der i flere områder en række offentlige investeringer i bl.a. infrastruktur og klima/kloakering. Offentlige investeringer mv. er oplagte at se som drivere. Det understreger behovet for at arbejde systematisk med vinderforslagets realiserbarhed og økonomi. Der er forskellige metoder til at foretage økonomiske vurderinger, der vil kunne hjælpe realiseringen af vinderprojektet på vej, herunder: Vurdering af de markedsmæssige vilkår for realisering af projektet

4 4/5 REALISERING Vurdering af projektets økonomi og cashflow Vurdering af vinderforslagtets langsigtede betydning for kommunens økonomi, hvis forslaget får væsentlig betydning for bolig- og/eller erhvervssammensætningen. En vurdering af, hvad der er markedsmæssigt muligt at realisere på kort, mellemlang og lang sigt vil styrke kommunens forudsætninger for at planlægge den samlede realisering af projektet. En hurtig og nem måde at gennemføre en markedsmæssig vurdering er at alliere sig med en erfaren erhvervsmægler i en tidlig dialog om vinderforslaget, inden dette omsættes til en mere detaljeret plan. Gennemføres et sådant markedstjek vil det være relevant at spørge ind til planens robusthed ifht. blanding af funktioner, tætheder, beliggenheden af evt. detailhandel, enhedsstørrelser (antal m 2 pr. boligenhed eller kontorenhed i nyt byggeri, størrelsen på samlede bebyggelser mv.), trafikale løsninger, herunder især parkering, samt planbestemmelser. Et markedstjek er en ret billig metode, som hurtig kan gennemføres. Efterfølgende kan man gå videre og på kommunens initiativ foretage en beregning af projektets økonomi og cashflow. Disse vurderinger bygger på en investeringskalkule, der beregner projektudviklerens forventede afkast på de pengestrømme (cashflow), der er forbundet med en given investering. Pengestrømmene omfatter indtægter (fra salg af grunde, p- pladser mv.) og anlægsudgifter (veje, pladser, grønne områder, forurening, ekstra fundering, parkeringspladser mv.) samt salgsværdi ved slutningen af perioden. Rækkefølgen for omdannelsen af området indgår som en væsentlig parameter. Der foretages dels en samlet beregning af afkastet, dels en vurdering af pengestrømmene, da det er afgørende for, om en developer vil kunne finansiere omdannelsen af et givent område. Det er typisk beregninger, som developere selv gennemfører for at vurdere rentabiliteten før køb af et areal, men eksempelvis Realdania By og Københavns Kommune eksperimenterer selv med at inddrage vurderinger af developeren allerede i konkurrencer eller andre dele af den tidlige planfase for at sikre, at den plan, kommunen eller grundejeren udarbejder, er realiserbar. En bedre forståelse af projektudviklerens økonomi kan måske hjælpe realiseringen på vej, da det dels kvalificerer plangrundlaget, dels styrker kommunen i forhandlinger med projektudvikleren i forhold til plangrundlag, evt. medfinansiering af infrastruktur mv. i form af udbygningsaftaler mellem kommunen og investorer (f.eks. nye veje og kryds) osv. Til gengæld er cashflow-vurderingerne væsentligt dyrere og krævende end det hurtige markedstjek. Den markedsmæssige vurdering og vurderingerne af projektudviklernes afkast skal løbende tilpasses ændringer i markedsvilkårene for at sikre et opdateret grundlag for de kommunale investeringer og for en konstruktiv dialog med projektudviklerne. Endelig vil det være muligt at foretage en kommunaløkonomisk konsekvensvurdering af, hvad vinderprojektets realisering vil betyde for den samlede kommunale

5 REALISERING 5/5 økonomi, herunder skatteindtægter og udgifter til service mv. Det vil som sagt kun være relevant i større projekter, hvor forslaget får væsentlig betydning for boligog/eller erhvervssammensætningen. Markedstjek. 1.5 ÅBNINGSTRÆKKET - IGANGSÆTNING AF EN SYNLIG OG MARKANT, OFFENTLIG ELLER PRIVAT INVESTERING, SOM TRÆKKER FLERE PRIVATE INVESTERINGER MED Kommunerne har kun begrænsede midler til at hjælpe realiseringen på vej. Realisering beror således på, om det i tilstrækkelig grad lykkes at tiltrække private investorer. De kommunale investeringer og andre initiativer, der er mulighed for, og som måske skal foretages under alle omstændigheder, vil ofte kunne bruges strategisk for at gøre det attraktivt for de private investorer at involvere sig i projekter, der kan medvirke til vinderforslagets realisering. Det kan f.eks. dreje sig om: etablering af nye kommunale institutioner. etablering af grønne strukturer, evt. som del af en kommunal strategi for klimatilpasning. små, offentlige investeringer på strategiske steder i området, der øger områdets attraktion. Kommunalt finansierede projekter kan have særlig betydning tidligt i forløbet. Illustreret med et udtryk for skakspillet, kan et kommunalt projekt fungere som et åbningstræk i forhold til at sætte realiseringen i gang. Projektet skal have kvaliteter, der kan skabe et nyt/forbedret image for området og samtidig hæve dets markedsværdi. Åbningstrækket behøver dog ikke bestå af en kommunal investering alene. Det kan også være en offentlig investering i infrastruktur, forsyningsanlæg, renovering af bygninger eller en investering i klimatilpasning, som løftes i kvalitet ved en mindre, kommunal investering. Offentlige investeringer og initiativer vil således i nogle tilfælde, og hvis de bruges rigtigt, kunne kickstarte udbygningen af et område, specielt hvis der kan skabes en større bymæssig effekt end det, der er det primære formål med den kommunale investering.

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014

Læs mere

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET PARTER MILJØMINISTERIET KØBENHAVNS UNIVERSITET REGION HOVEDSTADEN KØBENHAVNS KOMMUNE RINGBY KOMMUNERNE AARHUS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE SKANDERBORG KOMMUNE BY & HAVN KILDEBJERG RY A/S KOLOFON Tekst

Læs mere

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 INDHOLD 3 INTRO 4 PLANSTRATEGIPROCESSEN 7 BOSÆTNING 8 ERHVERVSUDVIKLING 10 BYROLLER OG TILPASNING 12 BYMIDTEUDVIKLING OG DETAILHANDEL 14 TRAFIKSTRATEGI OG CYKLISME 17

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S

BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S Byliv der betaler sig / gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Byliv der betaler sig er gennemført i

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

SILKEBORGS ERHVERVSKORRIDOR NYTÆNKENDE ERHVERVSKORRIDOR, GRØN FORBINDELSE OG BYPORT

SILKEBORGS ERHVERVSKORRIDOR NYTÆNKENDE ERHVERVSKORRIDOR, GRØN FORBINDELSE OG BYPORT SILKEBORGS ERHVERVSKORRIDOR NYTÆNKENDE ERHVERVSKORRIDOR, GRØN FORBINDELSE OG BYPORT Silkeborgs erhvervskorridor NYTÆNKENDE ERHVERVSKORRIDOR, GRØN FORBINDELSE OG BYPORT Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN Viborg banebro KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDER I FORSTADEN, TIL BYMIDTEN Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Forundersøgelsen

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere