FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING"

Transkript

1 Januar 2011 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Forskningsstrategi

2 Grafisk design: Grafik & TV, Koncern Kommunikation Foto: Phillip Drago Jørgensen for Region Hovedstadens Psykiatri (hvis ikke andet er nævnt) Januar 2011 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

3 FORORD Det primære fokus i Region Hovedstadens Psykiatris (RHP) forskningsstrategi er klinisk forskning og translationel forskning, som på kortere eller længere sigt kan komme patienter i psykiatrien til gavn. Det er vigtigt, at der forskes inden for alle områder, hvor vi tilbyder behandling og pleje. Nye metoder til diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering skal nøje undersøges, afprøves og sammenlignes med eksisterende tilbud, så mindre effektive metoder løbende kan erstattes, når der viser sig bedre og mere skånsomme metoder. Det er den kliniske forsknings fornemmeste opgave. I RHP prioriterer vi forskning, fordi det skal være til gavn for patienterne, og som landets største psykiatri har vi en særlig forpligtigelse til at være førende inden for psykiatrisk og børne- og ungdomspsykiatrisk forskning. Forskningsstrategien skal være med til at vise vejen til vores mål. Et af de helt grundlæggende indsatsområder er forskningsfinansiering, netop fordi uden midler kan mål og initiativer ikke realiseres. RHPs forskningspulje er en blandt flere finansieringskilder, og for at kunne understøtte endnu flere af forskningsstrategiens initiativer, vil vi fremskynde udvidelsen af puljen, så den allerede i 2013 udgør ti mio. kr. årligt 1. Derefter vil vi vurdere, om der er mulighed for en yderligere tilvækst. Den vigtigste forudsætning for, at vi når i mål, er imidlertid et aktivt forskningsmiljø samt en stærk ledelsesinvolvering, hvor direktionen, forskere, forskningsansvarlige og centerledelser samarbejder om, at forskningsstrategiens mål og initiativer bliver til virkelighed og kommer til at gavne patienterne. Det er et samarbejde, som den samlede direktion i RHP ser frem til. Vicedirektør dr.med. Annette Gjerris 1 Ved forskningspuljens etablering i 2008 var målet at etablere en forskningspulje på 10 mio. kr. årligt i

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 1. RHP vil udvikle flere eliteforskningsmiljøer 6 2. RHP vil øge forskningsbudgettet 8 3. RHP vil øge forskningsfinansieringen fra eksterne fonde 9 4. RHP vil øge antallet af forskningsårsværk Det skal være attraktivt at forske i RHP RHP vil forbedre adgangen til statistiksupport og datamateriale i form af databaser RHP vil understøtte forskning inden for psykiatrisk sygepleje, ergo- og fysioterapi RHP vil understøtte implementering af forskningsresultater RHP vil forbedre formidlingen af forskningsresultater RHP vil understøtte god forskningsledelse RHP vil systematisk tilbyde patienter at indgå i relevante forskningsprojekter 18 4

5 INDLEDNING Den overordnede vision for denne forskningsstrategi er, at RHP på sigt kan matche et af de større områdehospitaler på forskningsaktivitet og -kvalitet. At skabe et markant løft i forskningsaktivitet og -kvalitet er en langstrakt proces, som involverer mange aktører. RHPs forskningsstrategi rækker derfor fem år frem og opstiller konkrete mål og initiativer, hvoraf nogle kan indfries i løbet af et par år, mens andre kræver en indsats over en årrække. Forskningsstrategien følges op af årlige handleplaner, som udpeger de initiativer, som iværksættes det pågældende år. I 2009 blev den første forskningsevaluering gennemført i Region Hovedstaden, og RHPs forskningsaktivitet blev for første gang evalueret som selvstændigt hospital. Resultatet af evalueringen viste, at der er behov for en målrettet indsats for at styrke forskningen inden for psykiatrien, hvis RHP fremover skal markere sig i konkurrencen med de somatiske hospitaler om forskningsmidler. Med de årlige forskningsevalueringer får RHP nu mulighed for løbende at følge forskningsaktiviteten og evaluere effekten af de forskningsunderstøttende initiativer, der iværksættes. Der er mange faktorer, der har betydning for en blomstrende forskning. RHPs forskningsstrategi berører nogle af de væsentligste. En styrket indsats i forhold til finansiering, forskningssupport, rekruttering og fastholdelse af forskere, skal bidrage til at udvikle RHPs eliteforskningsmiljøer. Samtidig skal indsatsen styrke udviklingen af stadig flere forskningsmiljøer, der arbejder på højt internationalt niveau, samt understøtte forsk ningssamarbejder regionalt, nationalt og internationalt. For at forskningsresultater bliver omsat til evidensbaseret diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering, som kan gavne mennesker med psykiske lidelser, er formidling og implementering af forskningsresultater også et helt centralt element i RHPs forskningsstrategi. 1 RHP fik en samlet placering som nr. ni ud af regionens ti hospitaler opgjort som point pr. fuldtidsstilling se Forskningsevaluering 2008 hovedkonklusioner og nøgletal d

6 1. RHP VIL UDVIKLE FLERE ELITE FORSKNINGSMILJØER RHP er ét samlet hospital, som pr. 1. januar 2011 omfatter 13 psykiatriske samt børne- og ungdomspsykiatriske centre fordelt over hele regionen. Forskningsaktiviteten varierer betydeligt fra center til center, og i denne forskningsstrategi opereres med tre kategorier, som karakteriserer de forskellige typer forskningsmiljøer i RHP. Målet er, at alle psykiatriske samt børne- og ungdomspsykiatriske centre i RHP uanset deres aktuelle forskningsniveau skal være forskningsaktive, idet forskning og patientbehandling skal være tæt forbundet. Eliteforskningsmiljøer er forskningsmiljøer, som har en kritisk masse af forskere tilknyttet, har en høj forskningsaktivitet og forsker på højt internationalt niveau. RHP har flere eliteforskningsmiljøer. Disse miljøer skal udbygges, og deres erfaring og ekspertise skal anvendes til at understøtte og sikre forankring af spirende forskningsfelter. Eliteforskningsmiljøer skal således være bærende i den videre udvikling af forskningsaktiviteten i RHP, og skal bidrage til at styrke synergieffekten ved samarbejde på tværs af forskningsmiljøerne. Forskningssamarbejder skal endvidere bidrage til udvikling af særligt stærke, tværgående forskningsfelter indenfor specifikke sygdomskategorier. Region Hovedstadens program for Global Excellence giver eliteforskningsmiljøer på tværs af specialer mulighed for at få kvaliteten af deres forskning, kliniske arbejde, uddannelsesindsats og aktivitetsniveau vurderet af en international bedømmelseskomite. Ti af Danmarks absolut førende forskningsenheder har allerede fået tildelt titlen Center of Global Excellence. Som et led i den fortsatte udvikling af eliteforskningsmiljøerne i RHP skal et til to eliteforskningsmiljøer forberedes til at søge titlen inden udgangen af Potentielle eliteforskningsmiljøer er karakteriseret ved, at de har et realistisk potentiale til på sigt at udvikle sig til egentlige eliteforskningsmiljøer. Potentielle eliteforskningsmiljøer skal identificeres ud fra en vurdering af, om der er et behov for at udbygge den forskningsbaserede viden indenfor det pågældende forskningsfelt, og om der er personale, der har kompetencerne og motivationen til opbygge et eliteforskningsmiljø. Disse forskningsmiljøer skal bl.a. styrkes gennem større forskningssamarbejder på tværs af psykiatriske samt børne- og ungdomspsykiatriske centre f.eks. gennem etablering af delestillinger. Centre med fokus på klinisk arbejde uden etablerede forsk ningsmiljøer har ofte enkelte ansatte med interesse for forskning, men mangler et miljø hvor forskningsinteressen kan udfoldes. Således er alle centre ikke lige forskningsaktive, og det er karakteristisk for RHP, at forskningsindsatsen er spredt på mange forskellige adresser. Etablering af forskerstillinger uden tilknytning til et etableret forskningsmiljø vil give forskeren svære arbejdsbetingelser og ringe udnyttelse af erfaringer og ekspertise. Det skal derfor sikres, at hovedparten af nyetablerede forskerstillinger forankres i eksisterende eliteforskningsmiljøer eller potentielle eliteforskningsmiljøer. Det kan eksempelvis ske gennem etablering af delestillinger og rotationsordninger, hvor forskningsdelen er tilknyttet et eksisterende forskningsmiljø, mens det kliniske arbejde fortsat er placeret på et center uden et etableret forskningsmiljø. Dette er et blandt flere initiativer, der skal medvirke til, at centre med fokus på klinisk arbejde, men uden etablerede forskningsmiljøer påbegynder en udvikling, der på sigt kan skabe forskningsmiljøer på eliteniveau. At vurdere og prioritere forskningsmiljøer forudsætter et mere indgående kendskab til igangværende projekter på centrene samt en tættere opfølgning på de projekter, som iværksættes. I dag følges forskningsaktiviteten gennem årlige forskningsevalueringer, og med implementeringen af forskningsregistreringssystemet PURE, vil det inden for de kommende år blive muligt at skabe et samlet overblik over publikationer og igangværende forskningsprojekter i RHP. I dag findes der ikke et samlet overblik over igangværende forskningsprojekter, eller hvilke bevillinger de psykiatriske centre modtager fra eksterne fonde. Ifølge Region Hovedstadens forskningsvejledning 3 er der en række områder indenfor forskningen, som hospitalsdirektionerne er ansvarlig for at føre tilsyn med. RHP vil udvikle en hensigtsmæssig model for tilsyn med forskningen, som også kan give ét samlet og mere detaljeret kendskab til f.eks. forskningsprojekter og finansiering, som kan indgå i vurderingen og prioriteringen af forskningsmiljøerne i RHP. Et til to eliteforskningsmiljøer skal forberedes til at søge om titlen Center of Global Excellence inden udgangen af Potentielle eliteforskningsmiljøer skal identificeres med henblik på at styrke miljøets videre udvikling. Delestillinger eller rotationsordninger skal etableres med henblik på at sikre, at centre med klinisk fokus, men uden etablerede forskningsmiljøer får tilknytning til eksisterende forskningsmiljøer. En model for, hvordan RHP på hensigtsmæssig måde kan føre tilsyn med igangværende forskning, skal udvikles (jf. regional vejledning). 3 Forskning ansvar, opgaver, organisering og forsøgspersoners rettigheder 6

7 7

8 2. RHP VIL ØGE FORSKNINGSBUDGETTET At styrke forskningsaktiviteten kræver finansiering. Det er derfor ikke meningsfuldt at drøfte, hvilke initiativer der kan styrke RHP s forskningsaktivitet uden også at tage stilling til, hvordan den ønskede stigning i forskningsaktiviteten skal finansieres. I 2009 anvendte RHP ca. 1,7% af det samlede budget på forskning, dvs. 42,5 mio. kr. 4. Det er en stigning på 6,3 mio. kr. fra RHPs forskningspulje er med til at understøtte forskningsaktiviteten via opslag af ph.d.- eller post.doc.-stipendier m.m.. Siden forskningspuljen blev etableret i 2008, er den blevet udvidet med én mio. kr. årligt med henblik på at etablere en samlet forskningspulje på ti mio. kr. årligt i Med denne forskningsstrategi fremskyndes udvidelsen af forskningspuljen, så puljen allerede udgør ti mio. kr. i Derefter vurderes muligheden for yderligere tilvækst. I takt med at forskningspuljen øges, kan RHP udover ph.d.- og post.doc.-stipendier også understøtte flere af forskningsstrategiens øvrige initiativer. De psykiatriske centres forskningsbudgetter er meget forskellige. De tre centre, der i 2009 har afsat den største andel af deres samlede budget til forskning, anvendte henholdsvis 5,4%, 4,0% og 4,2% 5 af deres lokale budget, hvorimod andre centre ikke har afsat budget til forskning i Forskellene i forskningsbudgetterne skal ses i lyset af, at forskningsaktiviteten i RHP ikke er ligeligt fordelt på centrene. Forskningsbudgetter skal derfor ses i relation til centrets forskningsaktivitet, potentielle udviklingsmuligheder på forskningsområdet, samt de forskningsforpligtigelser der eksempelvis er forbundet med at have tilknyttet en professor, højt specialiseret funktioner eller regionsfunktioner 6. Alle centre i RHP er en del af Københavns Universitetshospital og har dermed en forskningsforpligtigelse. Alle centre skal derfor have et forskningsbudget, så der på sigt skabes mulighed for udvikling af flere eliteforskningsmiljøer. Der udarbejdes lokale aftaler med alle centre om hvor stor en andel af det lokale budget, centret afsætter til forskning. Målene for forskningsbudgettet afstemmes i forhold til centrets forskningsmiljø (elitemiljø, potentielt elitemiljø eller center med overvejende klinisk fokus), samt i forhold til om centret har tilknyttet en professor eller varetager højt specialiserede funktioner eller regionsfunktioner. Aftalerne indarbejdes i resultataftalerne fra RHPs forskningspulje øges til ti mio. kr. i år 2013, hvorefter muligheden for yderligere tilvækst vurderes. 4 Jf. indberetninger til Danmarks Statistik, Forskning og udvikling ved hospitaler og i Psykiatrien Budget for RHPs administration er ikke medregnet 5 De 3 centre, som ifølge forskningsevalueringen 2009, anvender den største procentdel af deres budget til forskning er: Psykiatrisk Center Rigshospitalet med 5,4%, Psykiatrisk Center Bispebjerg med 4,0% samt Psykiatrisk Center Stolpegård med 4,2 %. 6 Jf. Specialeplan for Region Hovedstadens Psykiatri 8

9 3. RHP VIL ØGE FORSKNINGSFINANSIERINGEN FRA EKSTERNE FONDE Basismidler fra lokale budgetter kan ikke alene finansiere den nødvendige forskningsaktivitet. I 2009 modtog RHP ca. 47,5 mio. kr. fra eksterne forskningsfonde 7, hvilket er en stigning på 16,5 mio. kr. i forhold til For at fastholde en stigning i forskningsfinansieringen fra eksterne fonde, er der behov for en målrettet strategisk satsning på fundraising og understøttelse af store tværgående ansøgninger med henblik på etablering af forskningscentre og konsortiedannelse. Region Hovedstadens Forsknings- og innovationsstøtteenhed (FIE) samt Enhed for Teknologioverførsel af Hospitalsforskning (TECTRA) hjælper forskere med at identificere relevante forskningspuljer, rådgiver om udformning af ansøgninger og tilbyder juridisk bistand i forbindelse med kontrakter, patenter og rettigheder til forskningsdata m.m. Derudover har Region Hovedstaden gennem etableringen af Capital Region Denmark EU Office (creodk) iværksat en lobbyvirksomhed med henblik på at påvirke indholdet af de kommende EU-rammeprogrammer, så de i højere grad passer til Region Hovedstadens forskningsprofil. De eliteforskningsmiljøer, der allerede er i RHP, har stor erfaring med fundraising og tilrettelæggelse af tværregionale og internationale konsortier og ansøgninger, men det er et tidskrævende arbejde - tid som kunne være anvendt på forskning. RHP vil undersøge mulighederne for at supplere den gode forskningssupport, som allerede findes, med en fundraiserfunktion med fokus på fundraising indenfor psykiatri samt børne- og ungdomspsykiatri. Det skal hjælpe eliteforskningsmiljøerne med at tiltrække flere midler fra især EU, samt bidrage til at også potentielle eliteforskningsmiljøer kan få sparring i forhold til f.eks. større EU-ansøgninger, etablering af internationale konsortier m.m., som kan medvirke til forskningsmiljøets udvikling. Derudover skal forskningsinteresserede klinikere på centre uden etablerede forskningsmiljøer have mulighed for at få hjælp til at tilrettelægge forskningsprojekter og udfærdige protokoller og ansøgninger om fondsmidler. Det kan f.eks. ske gennem samarbejde med etablerede forskningsmiljøer på andre psykiatriske centre i regionen. Når det er RHPs mål at skabe flere eliteforskningsmiljøer af høj international standard, må samarbejdet mellem RHP og uden- landske forskningsmiljøer styrkes. At invitere gæsteforskere eller arrangere forskningsophold i udlandet giver mulighed for udveksling af viden og erfaringer på tværs af landegrænser, og er kilde til inspiration og nytænkning. Udveksling af forskere er et godt grundlag for at etablere tætte forskningssamarbejder. Det kan resultere i udarbejdelse af flere forskningsprojekter og publikationer i samarbejde med internationale samarbejdspartnere, samt deltagelse i større EU-ansøgninger via internationale konsortier. I samarbejde med centre med eliteforskningsmiljøer eller potentielle eliteforskningsmiljøer opstilles mål for forskningsfinansiering via eksterne fondsbevillinger, herunder mulighederne for deltagelse i EU-ansøgninger f.eks. gennem deltagelse i internationale konsortier. I 2011 udformes en beskrivelse af en fundraiserfunktion, som skal bidrage, til at forskningsmiljøerne i RHP tiltrækker flere EU midler. Professorer tilbyder forskere og forskningsinteresserede rådgivning om tilrettelæggelse af forskningsprojekter og udfærdigelse af protokoller og ansøgninger inden for deres respektive ekspertområder. Muligheden for rådgivning synliggøres via internettet. I overensstemmelse med regional forskningsvejledning vil RHP udvikle hensigtsmæssige procedurer, der sikrer, at forskere, som modtager bevillinger fra EU og NIH (National Institute of Health) samt øvrige eksterne bevillingsgivere overholder de gældende krav. I overensstemmelse med regional forskningsvejledning vil RHP etablere hensigtsmæssige procedurer, der sikrer, at Håndbog om forskningskontrakter og opfindelser samt Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter m.v. følges (jf. regional vejledning). Finansieringsmuligheder for udveksling af forskere på tværs af landegrænser skal synliggøres. 7 Foreløbige tal fra Region Hovedstadens forskningsevaluering 2009, endnu ikke offentliggjort 9

10 Foto: Colourbox 10

11 4. RHP VIL ØGE ANTALLET AF FORSKNINGSÅRSVÆRK I 2009 udgjorde styrken af forskningspersonale i RHP 101,6 årsværk. De væsentligste stillingskategorier er listet herunder. Stillingstype Professor/forskningsleder 6,1 årsværk 6,2 årsværk Post.doc. 4,0 årsværk 10,1 årsværk Overlæge 13,8 årsværk 9,2 årsværk Afd. læge 1,4 årsværk 1,5 årsværk Reservelæge 1,0 årsværk 0,4 årsværk Ph.d.-studerende 42,3 årsværk 41,8 årsværk MVU 3,0 årsværk 7,3 årsværk Øvrige kand. grader 11,0 årsværk 8,4 årsværk Total 82,6 årsværk 84,9 årsværk Forudsætningen for at øge forskningsaktiviteten er at udvide staben af forskere inden for alle relevante faggrupper, dvs. læger samt ikke lægelige akademikere som f.eks. psykologer, biokemikere eller sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter med supplerende uddannelser på kandidatniveau. Den aktuelle forskningsindsats er i høj grad drevet frem af få mennesker med et stort engagement. Derfor er eksisterende forskningsmiljøer sårbare, og der er udpræget behov for at skabe flere forskningsmiljøer, der udgøres af en kritisk masse af seniorforskere, som kan skabe kontinuitet og udvikle forskningsindsatsen på udvalgte områder. Aktuelt er der ikke tilstrækkelige vejlederressourcer til en markant øgning i antallet af ph.d.-studerende. Derimod er der behov for at uddanne flere seniorforskere inden for alle relevante faggrupper, som kan forestå ph.d.-vejledning samt bidrage til etablering af større forskningssamarbejder og projekter på tværs af centre, regioner og landegrænser. Flere seniorforskere kræver bl.a. en målrettet indsats for at fastholde ph.d.-studerende i forskningsmiljøet efter endt ph.d.. Forskerkarriereforløb skal lette overgangene mellem de forskellige forskerstillinger, samt skabe større kontinuitet i forskerstaben. Samtidig er der behov for, at ansatte på alle relevante niveauer i højere grad indgår i forskningsarbejdet. Der skal derfor etableres flere delestillinger, hvor arbejdstiden deles mellem forskning og arbejdet i klinikken. Etablere karriereveje for forskere, herunder særlige karriereveje for forskere med forskning indenfor sygepleje, ergo- og fysioterapi. Øge antallet af forskningsårsværk inden for følgende stillingskategorier inden udgangen af (se skema herunder) Etablere 4-5 delestillinger, som kombinerer klinisk arbejde indenfor sygepleje, ergo- eller fysioterapi med gennemførelse af et kandidatstudie. Stillingerne skal forberede udvalgte med arbejdere til senere gennemførelse af ph.d.-studie, derfor pri oriteres kandidatstudier, der giver forsknings kompe tencer f.eks. cand.scient.san. Øge antallet af delestillinger fra 15,2 årsværk i 2008 til 35 årsværk i Stillingerne skal etableres på overlæge- eller afdelingslægeniveau eller tilsvarende niveau for andre akademikere på specialistniveau. Stillingstype Professorater 5 stillinger 5 stillinger 10 stillinger Forskningslektorer 3 stillinger 3 stillinger 5 stillinger Post.doc 4 årsværk 10,1 årsværk 20 årsværk Ph.d.-studerende 42,3 årsværk 41,8 årsværk 65 årsværk (herunder også forskning inden for fagene psykologi, sygepleje, ergo-og fysioterapi) 11 De anførte stillingskategorier omfatter læger såvel som andet akademisk personale. 12 Data fra Handlingsplan 2010 for Sundhedsforskning, Region Hovedstaden 13 Foreløbige data fra Region Hovedstadens Psykiatris forskningsevaluering 2009, endnu ikke offentliggjort 11

12 5. DET SKAL VÆRE ATTRAKTIVT AT FORSKE I RHP Det kan ofte være vanskeligt at komme i gang med forskningsprojekter. Protokoller og projektideer skal udvikles sideløbende med det kliniske arbejde. Der skal derfor etableres en model for fleksibel arbejdstilrettelæggelse, som motiverer medarbejdere til at komme i gang med forskningsprojekter. Der skal etableres en sabbatordning, hvor medarbejdere med forskningspotentiale efter 5 års ansættelse kan søge om forskningsfri med vejledning et antal måneder til udarbejdelse af protokoller, gennemførelse af mindre forskningsprojekter eller artikelskrivning. Ordningen gælder også forskning indenfor psykologien samt psykiatrisk sygepleje, ergo- og fysioterapi. Der skal etableres et ph.d.-netværk. Muligheden for at kombinere speciallægeuddannelsen med gennemførelse af et ph.d.-studie skal undersøges nærmere med henblik på at etablere 2-3 stillinger, der kombinere speciallægeuddannelse med ph.d.-studie. Ordningen skal også på sigt gælde for psykologer under uddannelse til specialpsykolog. Her er målet at etablere 1-2 uddannelsesforløb, som kombinerer specialpsykologuddannelse og ph.d.-studie. Foto: Colourbox 12

13 6. RHP VIL FORBEDRE ADGANGEN TIL STATISTIKSUPPORT OG DATA MATERIALE I FORM AF DATABASER Forskningsenheden på Psykiatrisk Center Sct. Hans har med Dansk Psykiatrisk Biobank adgang til omfattende datamateriale i form af blodprøver med tilhørende journalmateriale, som stilles til rådighed for alle forskere. Derudover tilbyder forskningsenheden en række gen-analyser, rådgivning om opbygningen af databaser, og har i et vist omfang kapacitet til at servicere forskere i forbindelse med statistik. Efterspørgslen på rådgivning om og udførelsen af statistisk arbejde er imidlertid stor, og der er behov for en udbygning af kapaciteten. Systematisk indsamlet viden kan udgøre datamaterialet for en række forskningsprojekter inden for et spirende forskningsfelt. Etablering, udvidelse og vedligeholdelse af forskningsdatabaser kan være et godt udgangspunkt for at udvide forskningsaktiviteten i RHP. Data fra landsdækkende databaser som f.eks. NIPdatabasen 14 og BUP-basen 15 kan endvidere anvendes i relevante forskningssammenhænge indenfor psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri. I RHP findes en række forskningsdatabaser og flere er under opbygning og udbygning. Det gælder f.eks. databaser for ikke psykotisk lidelser, traumatiserede flygtninge samt børn og unge med spiseforstyrrelser. I dag findes der ikke et samlet overblik over RHPs forskningsdatabaser. Der er derfor behov for en kortlægning. På regionalt niveau er der taget initiativ til, at forskere fremover kan få hjælp til at etablere forskningsdatabaser. RHPs IT-afdeling kan vejlede om de gældende lovkrav for etablering af databaser, ligesom de kan hjælpe forskere med at anmelde databaser til Datatilsynet. Forskernes adgang til forskningssupport og -rådgivning skal løbende styrkes eksempelvis gennem etablering af statistikermiljø, som kan supportere forskere i RHP. Med henblik på at sikre forankringen til forskningsmiljøerne bør statistiksupporten etableres i tilknytning til et af RHPs eliteforskningsmiljøer. Drift og udvidelse af databaser skal understøttes. I den forbindelse tilknyttes et antal forskningsprojekter til de udvalgte databaser. RHPs forskningsdatabaser skal kortlægges. 14 Det Nationale Indikatorprojekt for Skizofreni 15 Klinisk database for børne- og ungdomspsykiatri 13

14 7. RHP VIL UNDERSTØTTE FORSKNING INDEN FOR PSYKIATRISK SYGEPLEJE, ERGO- OG FYSIOTERAPI Det er overvejende personale med en længere videregående uddannelse, som er forskningsaktive. Et tilbud til psykiatriske patienter om en evidensbaseret pleje, behandling, og rehabilitering forudsætter imidlertid, at forskning også omfatter psykiatrisk sygepleje, ergo- og fysioterapi. Faggrupper med mellemlange videregående sundhedsuddannelser (MVU) har ikke tradition for at forske i psykiatri, og på landsplan er der aktuelt ca. 7 aktive ph.d.-studerende, der forsker indenfor psykiatrisk sygepleje, ergo-, eller fysioterapi. Ideelt set bør forskning indenfor psykiatrisk sygepleje, ergo- og fysioterapi ikke tænkes adskilt fra den øvrige sundhedsvidenskabelige forskning, men i opbygningen af et forskningsmiljø er der behov for at gøre en særlig indsats for at styrke forskningsområdet. For at skabe bedst mulige betingelser for forskning inden for psykiatrisk sygepleje, ergo- og fysioterapi er det nødvendigt at samle kræfterne og opbygge et forskningsmiljø i tæt samarbejde med allerede etablerede forskningsmiljøer. På den måde er det muligt at trække på ekspertise fra seniorforskere samt erfaringsudveksle og samarbejde med andre forskere indenfor samme forskningsfelt. RHPs geografiske spredning gør det imidlertid vanskeligt at samle forskningen inden for psykiatrisk sygepleje, ergo- og fysioterapi på én lokalitet. Derimod kan etableringen af et forskningsprogram med flere underordnede ph.d.-projekter tilgodese RHPs geografi. RHP vil derfor arbejde hen imod at udvikle kvalificerede forskningsledere indenfor psykiatrisk sygepleje, ergo- eller fysioterapi, som på sigt kan være ansvarlige for et forskningsprograms ledelse og vejledning af tilknyttede ph.d.-studerende. Forskning i psykiatrisk sygepleje og tværfaglig behandling har i dag svære vilkår i konkurrencen om eksterne fondsmidler. Eksperthjælp til fundraising samt udformning af protokoller og ansøgninger skal derfor være til rådighed. Når en egnet forskningsleder er uddannet, kan etablering af et forskningsprogram, der rummer flere beslægtede forskningsprojekter, øge chancen for bevillinger fra eksterne fonde. Identificere forskertalenter og tilrettelægge forskerkarriereforløb, der kan sikre uddannelse af 1-2 seniorforskere, som på sigt kan forestå forskningsledelse og vejledning af ph.d.- studerende i et kommende forskningsprogram inden for psykiatrisk sygepleje, ergo- eller fysioterapi. Identificere potentielle ph.d.-studerende blandt tværfagligt personale og sygeplejersker med en kandidatgrad. Tilrettelægge en årlig forskningsworkshop målrettet forskning inden for psykiatrisk sygepleje, ergo- og fysioterapi, hvor forskere og forskningsinteresserede kan få hjælp til fondssøgning og udformning af protokoller m.m. Indlede et forskningssamarbejde med Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF). 14

15 8. RHP VIL UNDERSTØTTE IMPLEMEN- TERING AF FORSKNINGSRESULTATER Forskningens fornemmeste opgave er at bidrage til udvikling af bedre behandling, diagnosticering, pleje og rehabilitering, som kan komme patienterne til gode. Systematisk implementering af forskningsresultater er en forudsætning for at kunne tilbyde patienterne evidensbaseret diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering, men implementeringsprocessen er samtidig en stor udfordring. RHP har i dag en kvalitetsorganisation, der består af en række råd og komiteer, eksempelvis: Lægemiddelkomiteen, Komite for Patientrettigheder og Tvang samt Sundhedsfaglige Råd. Disse udarbejder vejledninger f.eks. indenfor selvmordsscreening og anvendelse af psykofarmaka som er gældende for hele organisationen. Centre med regionsfunktioner, højt specialiserede funktioner eller kompetencecentre har med deres ekspertviden en særlig forpligtigelse til at medvirke til, at nye kliniske vejledninger tager afsæt i underbyggede forskningsresultater. Kvalitetsorganisationens råd og komiteer er sammen med centre med regionsfunktioner, højtspecialiserede funktioner eller kompetencecentre således centrale aktører i implementeringen af forskningsresultater i det kliniske arbejde. Uddannelse er et andet vigtigt indsatsområde i forhold til implementering af forskningsresultater og forskningsbaserede metoder. RHP skal i langt højere grad end i dag tilbyde efteruddannelse af personalet indenfor alle faggrupper i anvendelse af evidensbaserede metoder til diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering. Tilbyde kurser i standardiserede diagnostiske værktøjer f.eks. indenfor skizofreni, depression, spiseforstyrrelser og autisme. Tilbyde kurser i evidensbaseret farmakoterapi. Tilbyde uddannelse og kurser i evidensbaseret psykoterapi i regi af RHPs Skole for Kognitiv Adfærdsterapi. Udarbejde nye og revidere eksisterende vejledninger med henblik på at implementere relevante forskningsresultater i det kliniske arbejde til gavn for patienterne. 15

16 9. RHP VIL FORBEDRE FORMIDLINGEN AF FORSKNINGSRESULTATER At formidle forskningsresultater og viden om igangværende forskningsprojekter er vigtigt for at øge bevidstheden om forskningens betydning for udviklingen af det kliniske arbejde. Hvert år afholdes Psykiatriens Forskningsdag, hvor de nyeste forskningsresultater og kommende projekter præsenteres internt i organisationen. Derimod sker den eksterne forskningsformidling mere sporadisk og på initiativ fra enkelte engagerede forskere. En målrettet, koordineret formidling af forskningsresultater og viden om igangværende projekter vil give mere opmærksomhed på forskningsindsatsen internt såvel som eksternt i forhold til nye samarbejdspartnere samt medierne. En målrettet forskningsformidling kan eksempelvis ske gennem nyhedsbreve samt udvikling af forskningssite på internettet. Formidling af forskningsresultater til patienter, pårørende og øvrige interessenter er også et fokusområde i RHP. Gennem afholdelse af arrangementer for borgere generelt og patienter specifikt ønsker RHP at bidrage til en større viden om psykiatriske lidelser og en afstigmatisering af mennesker med psykisk sygdom. Udvikling af forskningssite på RHPs internet. Omtale af nyheder fra forskningen i RHP i det interne nyhedsbrev PsykiatriNyt. Udarbejdelse af årlige publikationsopgørelser og forskningsevalueringer. Afholdelse af en årlig forskningsdag i RHP. Den eksisterende interne mailservice med formidling af forskningsresultater publiceret i internationale tidsskrifter evalueres efter et år med henblik på evt. at fortsætte ordningen. Etablering af kursus i forskningsformidling. Afholdelse af forskningsarrangementer målrettet borgere, patienter, pårørende og andre interessenter f.eks. i forbindelse med det landsdækkende initiativ Forskningens Døgn. 16

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Fra forskning til diagnostik og behandling

Fra forskning til diagnostik og behandling Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi 2013-2018 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter:

REFERAT. Dagsordenspunkter: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for forskning og innovation Dato: 09.06. 2015 Kl.: 08.00 10.00 Sted: Kristineberg 3, lokale 0.08 Deltagere: Martin Lund, Peter Treufeldt, Karin

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Notat Profession og kompetence Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Baggrund Videnskabelige råd i Danske Fysioterapeuter (herefter: rådet) har som sit andet tema valgt Rekruttering

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Fysioterapeuter og ledelse Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Min baggrund Uddannet i 1985 Blev afdelingsfysioterapeut i 1989 Bispebjerg Hospital Overfysioterapeut Klinik for rygmarvskader 1996 Rigshospitalet

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret

Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Juliane Marie Centret Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning på Rigshospitalet Region Hovedstadens

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Forskningsstrategi 2013 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden

Forskningsstrategi 2013 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden Forskningsstrategi 2013 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden Den endelige version af strategidokumentet med input fra centerchefen og de forskningskoordinerende overlæger har været sendt

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

FORSLAG TIL: POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020

FORSLAG TIL: POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020 FORSLAG TIL: POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020 FORSLAG TIL: POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød September 2011 Oplag 2.000 eksemplarer 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 2 Visioner og mål 2020 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Rigshospitalets vision er at blive Danmarks internationale

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Indhold 2 Indledning 2 Vision 2 Målsætninger 3 Strategi 4 Retning og fokus 5 Organisering 5 Økonomi 6 Sammenfatning 7 Bilag

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Bilag: 3 Region Hovedstaden Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 23 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere