FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING"

Transkript

1 Januar 2011 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Forskningsstrategi

2 Grafisk design: Grafik & TV, Koncern Kommunikation Foto: Phillip Drago Jørgensen for Region Hovedstadens Psykiatri (hvis ikke andet er nævnt) Januar 2011 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

3 FORORD Det primære fokus i Region Hovedstadens Psykiatris (RHP) forskningsstrategi er klinisk forskning og translationel forskning, som på kortere eller længere sigt kan komme patienter i psykiatrien til gavn. Det er vigtigt, at der forskes inden for alle områder, hvor vi tilbyder behandling og pleje. Nye metoder til diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering skal nøje undersøges, afprøves og sammenlignes med eksisterende tilbud, så mindre effektive metoder løbende kan erstattes, når der viser sig bedre og mere skånsomme metoder. Det er den kliniske forsknings fornemmeste opgave. I RHP prioriterer vi forskning, fordi det skal være til gavn for patienterne, og som landets største psykiatri har vi en særlig forpligtigelse til at være førende inden for psykiatrisk og børne- og ungdomspsykiatrisk forskning. Forskningsstrategien skal være med til at vise vejen til vores mål. Et af de helt grundlæggende indsatsområder er forskningsfinansiering, netop fordi uden midler kan mål og initiativer ikke realiseres. RHPs forskningspulje er en blandt flere finansieringskilder, og for at kunne understøtte endnu flere af forskningsstrategiens initiativer, vil vi fremskynde udvidelsen af puljen, så den allerede i 2013 udgør ti mio. kr. årligt 1. Derefter vil vi vurdere, om der er mulighed for en yderligere tilvækst. Den vigtigste forudsætning for, at vi når i mål, er imidlertid et aktivt forskningsmiljø samt en stærk ledelsesinvolvering, hvor direktionen, forskere, forskningsansvarlige og centerledelser samarbejder om, at forskningsstrategiens mål og initiativer bliver til virkelighed og kommer til at gavne patienterne. Det er et samarbejde, som den samlede direktion i RHP ser frem til. Vicedirektør dr.med. Annette Gjerris 1 Ved forskningspuljens etablering i 2008 var målet at etablere en forskningspulje på 10 mio. kr. årligt i

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 1. RHP vil udvikle flere eliteforskningsmiljøer 6 2. RHP vil øge forskningsbudgettet 8 3. RHP vil øge forskningsfinansieringen fra eksterne fonde 9 4. RHP vil øge antallet af forskningsårsværk Det skal være attraktivt at forske i RHP RHP vil forbedre adgangen til statistiksupport og datamateriale i form af databaser RHP vil understøtte forskning inden for psykiatrisk sygepleje, ergo- og fysioterapi RHP vil understøtte implementering af forskningsresultater RHP vil forbedre formidlingen af forskningsresultater RHP vil understøtte god forskningsledelse RHP vil systematisk tilbyde patienter at indgå i relevante forskningsprojekter 18 4

5 INDLEDNING Den overordnede vision for denne forskningsstrategi er, at RHP på sigt kan matche et af de større områdehospitaler på forskningsaktivitet og -kvalitet. At skabe et markant løft i forskningsaktivitet og -kvalitet er en langstrakt proces, som involverer mange aktører. RHPs forskningsstrategi rækker derfor fem år frem og opstiller konkrete mål og initiativer, hvoraf nogle kan indfries i løbet af et par år, mens andre kræver en indsats over en årrække. Forskningsstrategien følges op af årlige handleplaner, som udpeger de initiativer, som iværksættes det pågældende år. I 2009 blev den første forskningsevaluering gennemført i Region Hovedstaden, og RHPs forskningsaktivitet blev for første gang evalueret som selvstændigt hospital. Resultatet af evalueringen viste, at der er behov for en målrettet indsats for at styrke forskningen inden for psykiatrien, hvis RHP fremover skal markere sig i konkurrencen med de somatiske hospitaler om forskningsmidler. Med de årlige forskningsevalueringer får RHP nu mulighed for løbende at følge forskningsaktiviteten og evaluere effekten af de forskningsunderstøttende initiativer, der iværksættes. Der er mange faktorer, der har betydning for en blomstrende forskning. RHPs forskningsstrategi berører nogle af de væsentligste. En styrket indsats i forhold til finansiering, forskningssupport, rekruttering og fastholdelse af forskere, skal bidrage til at udvikle RHPs eliteforskningsmiljøer. Samtidig skal indsatsen styrke udviklingen af stadig flere forskningsmiljøer, der arbejder på højt internationalt niveau, samt understøtte forsk ningssamarbejder regionalt, nationalt og internationalt. For at forskningsresultater bliver omsat til evidensbaseret diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering, som kan gavne mennesker med psykiske lidelser, er formidling og implementering af forskningsresultater også et helt centralt element i RHPs forskningsstrategi. 1 RHP fik en samlet placering som nr. ni ud af regionens ti hospitaler opgjort som point pr. fuldtidsstilling se Forskningsevaluering 2008 hovedkonklusioner og nøgletal d

6 1. RHP VIL UDVIKLE FLERE ELITE FORSKNINGSMILJØER RHP er ét samlet hospital, som pr. 1. januar 2011 omfatter 13 psykiatriske samt børne- og ungdomspsykiatriske centre fordelt over hele regionen. Forskningsaktiviteten varierer betydeligt fra center til center, og i denne forskningsstrategi opereres med tre kategorier, som karakteriserer de forskellige typer forskningsmiljøer i RHP. Målet er, at alle psykiatriske samt børne- og ungdomspsykiatriske centre i RHP uanset deres aktuelle forskningsniveau skal være forskningsaktive, idet forskning og patientbehandling skal være tæt forbundet. Eliteforskningsmiljøer er forskningsmiljøer, som har en kritisk masse af forskere tilknyttet, har en høj forskningsaktivitet og forsker på højt internationalt niveau. RHP har flere eliteforskningsmiljøer. Disse miljøer skal udbygges, og deres erfaring og ekspertise skal anvendes til at understøtte og sikre forankring af spirende forskningsfelter. Eliteforskningsmiljøer skal således være bærende i den videre udvikling af forskningsaktiviteten i RHP, og skal bidrage til at styrke synergieffekten ved samarbejde på tværs af forskningsmiljøerne. Forskningssamarbejder skal endvidere bidrage til udvikling af særligt stærke, tværgående forskningsfelter indenfor specifikke sygdomskategorier. Region Hovedstadens program for Global Excellence giver eliteforskningsmiljøer på tværs af specialer mulighed for at få kvaliteten af deres forskning, kliniske arbejde, uddannelsesindsats og aktivitetsniveau vurderet af en international bedømmelseskomite. Ti af Danmarks absolut førende forskningsenheder har allerede fået tildelt titlen Center of Global Excellence. Som et led i den fortsatte udvikling af eliteforskningsmiljøerne i RHP skal et til to eliteforskningsmiljøer forberedes til at søge titlen inden udgangen af Potentielle eliteforskningsmiljøer er karakteriseret ved, at de har et realistisk potentiale til på sigt at udvikle sig til egentlige eliteforskningsmiljøer. Potentielle eliteforskningsmiljøer skal identificeres ud fra en vurdering af, om der er et behov for at udbygge den forskningsbaserede viden indenfor det pågældende forskningsfelt, og om der er personale, der har kompetencerne og motivationen til opbygge et eliteforskningsmiljø. Disse forskningsmiljøer skal bl.a. styrkes gennem større forskningssamarbejder på tværs af psykiatriske samt børne- og ungdomspsykiatriske centre f.eks. gennem etablering af delestillinger. Centre med fokus på klinisk arbejde uden etablerede forsk ningsmiljøer har ofte enkelte ansatte med interesse for forskning, men mangler et miljø hvor forskningsinteressen kan udfoldes. Således er alle centre ikke lige forskningsaktive, og det er karakteristisk for RHP, at forskningsindsatsen er spredt på mange forskellige adresser. Etablering af forskerstillinger uden tilknytning til et etableret forskningsmiljø vil give forskeren svære arbejdsbetingelser og ringe udnyttelse af erfaringer og ekspertise. Det skal derfor sikres, at hovedparten af nyetablerede forskerstillinger forankres i eksisterende eliteforskningsmiljøer eller potentielle eliteforskningsmiljøer. Det kan eksempelvis ske gennem etablering af delestillinger og rotationsordninger, hvor forskningsdelen er tilknyttet et eksisterende forskningsmiljø, mens det kliniske arbejde fortsat er placeret på et center uden et etableret forskningsmiljø. Dette er et blandt flere initiativer, der skal medvirke til, at centre med fokus på klinisk arbejde, men uden etablerede forskningsmiljøer påbegynder en udvikling, der på sigt kan skabe forskningsmiljøer på eliteniveau. At vurdere og prioritere forskningsmiljøer forudsætter et mere indgående kendskab til igangværende projekter på centrene samt en tættere opfølgning på de projekter, som iværksættes. I dag følges forskningsaktiviteten gennem årlige forskningsevalueringer, og med implementeringen af forskningsregistreringssystemet PURE, vil det inden for de kommende år blive muligt at skabe et samlet overblik over publikationer og igangværende forskningsprojekter i RHP. I dag findes der ikke et samlet overblik over igangværende forskningsprojekter, eller hvilke bevillinger de psykiatriske centre modtager fra eksterne fonde. Ifølge Region Hovedstadens forskningsvejledning 3 er der en række områder indenfor forskningen, som hospitalsdirektionerne er ansvarlig for at føre tilsyn med. RHP vil udvikle en hensigtsmæssig model for tilsyn med forskningen, som også kan give ét samlet og mere detaljeret kendskab til f.eks. forskningsprojekter og finansiering, som kan indgå i vurderingen og prioriteringen af forskningsmiljøerne i RHP. Et til to eliteforskningsmiljøer skal forberedes til at søge om titlen Center of Global Excellence inden udgangen af Potentielle eliteforskningsmiljøer skal identificeres med henblik på at styrke miljøets videre udvikling. Delestillinger eller rotationsordninger skal etableres med henblik på at sikre, at centre med klinisk fokus, men uden etablerede forskningsmiljøer får tilknytning til eksisterende forskningsmiljøer. En model for, hvordan RHP på hensigtsmæssig måde kan føre tilsyn med igangværende forskning, skal udvikles (jf. regional vejledning). 3 Forskning ansvar, opgaver, organisering og forsøgspersoners rettigheder 6

7 7

8 2. RHP VIL ØGE FORSKNINGSBUDGETTET At styrke forskningsaktiviteten kræver finansiering. Det er derfor ikke meningsfuldt at drøfte, hvilke initiativer der kan styrke RHP s forskningsaktivitet uden også at tage stilling til, hvordan den ønskede stigning i forskningsaktiviteten skal finansieres. I 2009 anvendte RHP ca. 1,7% af det samlede budget på forskning, dvs. 42,5 mio. kr. 4. Det er en stigning på 6,3 mio. kr. fra RHPs forskningspulje er med til at understøtte forskningsaktiviteten via opslag af ph.d.- eller post.doc.-stipendier m.m.. Siden forskningspuljen blev etableret i 2008, er den blevet udvidet med én mio. kr. årligt med henblik på at etablere en samlet forskningspulje på ti mio. kr. årligt i Med denne forskningsstrategi fremskyndes udvidelsen af forskningspuljen, så puljen allerede udgør ti mio. kr. i Derefter vurderes muligheden for yderligere tilvækst. I takt med at forskningspuljen øges, kan RHP udover ph.d.- og post.doc.-stipendier også understøtte flere af forskningsstrategiens øvrige initiativer. De psykiatriske centres forskningsbudgetter er meget forskellige. De tre centre, der i 2009 har afsat den største andel af deres samlede budget til forskning, anvendte henholdsvis 5,4%, 4,0% og 4,2% 5 af deres lokale budget, hvorimod andre centre ikke har afsat budget til forskning i Forskellene i forskningsbudgetterne skal ses i lyset af, at forskningsaktiviteten i RHP ikke er ligeligt fordelt på centrene. Forskningsbudgetter skal derfor ses i relation til centrets forskningsaktivitet, potentielle udviklingsmuligheder på forskningsområdet, samt de forskningsforpligtigelser der eksempelvis er forbundet med at have tilknyttet en professor, højt specialiseret funktioner eller regionsfunktioner 6. Alle centre i RHP er en del af Københavns Universitetshospital og har dermed en forskningsforpligtigelse. Alle centre skal derfor have et forskningsbudget, så der på sigt skabes mulighed for udvikling af flere eliteforskningsmiljøer. Der udarbejdes lokale aftaler med alle centre om hvor stor en andel af det lokale budget, centret afsætter til forskning. Målene for forskningsbudgettet afstemmes i forhold til centrets forskningsmiljø (elitemiljø, potentielt elitemiljø eller center med overvejende klinisk fokus), samt i forhold til om centret har tilknyttet en professor eller varetager højt specialiserede funktioner eller regionsfunktioner. Aftalerne indarbejdes i resultataftalerne fra RHPs forskningspulje øges til ti mio. kr. i år 2013, hvorefter muligheden for yderligere tilvækst vurderes. 4 Jf. indberetninger til Danmarks Statistik, Forskning og udvikling ved hospitaler og i Psykiatrien Budget for RHPs administration er ikke medregnet 5 De 3 centre, som ifølge forskningsevalueringen 2009, anvender den største procentdel af deres budget til forskning er: Psykiatrisk Center Rigshospitalet med 5,4%, Psykiatrisk Center Bispebjerg med 4,0% samt Psykiatrisk Center Stolpegård med 4,2 %. 6 Jf. Specialeplan for Region Hovedstadens Psykiatri 8

9 3. RHP VIL ØGE FORSKNINGSFINANSIERINGEN FRA EKSTERNE FONDE Basismidler fra lokale budgetter kan ikke alene finansiere den nødvendige forskningsaktivitet. I 2009 modtog RHP ca. 47,5 mio. kr. fra eksterne forskningsfonde 7, hvilket er en stigning på 16,5 mio. kr. i forhold til For at fastholde en stigning i forskningsfinansieringen fra eksterne fonde, er der behov for en målrettet strategisk satsning på fundraising og understøttelse af store tværgående ansøgninger med henblik på etablering af forskningscentre og konsortiedannelse. Region Hovedstadens Forsknings- og innovationsstøtteenhed (FIE) samt Enhed for Teknologioverførsel af Hospitalsforskning (TECTRA) hjælper forskere med at identificere relevante forskningspuljer, rådgiver om udformning af ansøgninger og tilbyder juridisk bistand i forbindelse med kontrakter, patenter og rettigheder til forskningsdata m.m. Derudover har Region Hovedstaden gennem etableringen af Capital Region Denmark EU Office (creodk) iværksat en lobbyvirksomhed med henblik på at påvirke indholdet af de kommende EU-rammeprogrammer, så de i højere grad passer til Region Hovedstadens forskningsprofil. De eliteforskningsmiljøer, der allerede er i RHP, har stor erfaring med fundraising og tilrettelæggelse af tværregionale og internationale konsortier og ansøgninger, men det er et tidskrævende arbejde - tid som kunne være anvendt på forskning. RHP vil undersøge mulighederne for at supplere den gode forskningssupport, som allerede findes, med en fundraiserfunktion med fokus på fundraising indenfor psykiatri samt børne- og ungdomspsykiatri. Det skal hjælpe eliteforskningsmiljøerne med at tiltrække flere midler fra især EU, samt bidrage til at også potentielle eliteforskningsmiljøer kan få sparring i forhold til f.eks. større EU-ansøgninger, etablering af internationale konsortier m.m., som kan medvirke til forskningsmiljøets udvikling. Derudover skal forskningsinteresserede klinikere på centre uden etablerede forskningsmiljøer have mulighed for at få hjælp til at tilrettelægge forskningsprojekter og udfærdige protokoller og ansøgninger om fondsmidler. Det kan f.eks. ske gennem samarbejde med etablerede forskningsmiljøer på andre psykiatriske centre i regionen. Når det er RHPs mål at skabe flere eliteforskningsmiljøer af høj international standard, må samarbejdet mellem RHP og uden- landske forskningsmiljøer styrkes. At invitere gæsteforskere eller arrangere forskningsophold i udlandet giver mulighed for udveksling af viden og erfaringer på tværs af landegrænser, og er kilde til inspiration og nytænkning. Udveksling af forskere er et godt grundlag for at etablere tætte forskningssamarbejder. Det kan resultere i udarbejdelse af flere forskningsprojekter og publikationer i samarbejde med internationale samarbejdspartnere, samt deltagelse i større EU-ansøgninger via internationale konsortier. I samarbejde med centre med eliteforskningsmiljøer eller potentielle eliteforskningsmiljøer opstilles mål for forskningsfinansiering via eksterne fondsbevillinger, herunder mulighederne for deltagelse i EU-ansøgninger f.eks. gennem deltagelse i internationale konsortier. I 2011 udformes en beskrivelse af en fundraiserfunktion, som skal bidrage, til at forskningsmiljøerne i RHP tiltrækker flere EU midler. Professorer tilbyder forskere og forskningsinteresserede rådgivning om tilrettelæggelse af forskningsprojekter og udfærdigelse af protokoller og ansøgninger inden for deres respektive ekspertområder. Muligheden for rådgivning synliggøres via internettet. I overensstemmelse med regional forskningsvejledning vil RHP udvikle hensigtsmæssige procedurer, der sikrer, at forskere, som modtager bevillinger fra EU og NIH (National Institute of Health) samt øvrige eksterne bevillingsgivere overholder de gældende krav. I overensstemmelse med regional forskningsvejledning vil RHP etablere hensigtsmæssige procedurer, der sikrer, at Håndbog om forskningskontrakter og opfindelser samt Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter m.v. følges (jf. regional vejledning). Finansieringsmuligheder for udveksling af forskere på tværs af landegrænser skal synliggøres. 7 Foreløbige tal fra Region Hovedstadens forskningsevaluering 2009, endnu ikke offentliggjort 9

10 Foto: Colourbox 10

11 4. RHP VIL ØGE ANTALLET AF FORSKNINGSÅRSVÆRK I 2009 udgjorde styrken af forskningspersonale i RHP 101,6 årsværk. De væsentligste stillingskategorier er listet herunder. Stillingstype Professor/forskningsleder 6,1 årsværk 6,2 årsværk Post.doc. 4,0 årsværk 10,1 årsværk Overlæge 13,8 årsværk 9,2 årsværk Afd. læge 1,4 årsværk 1,5 årsværk Reservelæge 1,0 årsværk 0,4 årsværk Ph.d.-studerende 42,3 årsværk 41,8 årsværk MVU 3,0 årsværk 7,3 årsværk Øvrige kand. grader 11,0 årsværk 8,4 årsværk Total 82,6 årsværk 84,9 årsværk Forudsætningen for at øge forskningsaktiviteten er at udvide staben af forskere inden for alle relevante faggrupper, dvs. læger samt ikke lægelige akademikere som f.eks. psykologer, biokemikere eller sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter med supplerende uddannelser på kandidatniveau. Den aktuelle forskningsindsats er i høj grad drevet frem af få mennesker med et stort engagement. Derfor er eksisterende forskningsmiljøer sårbare, og der er udpræget behov for at skabe flere forskningsmiljøer, der udgøres af en kritisk masse af seniorforskere, som kan skabe kontinuitet og udvikle forskningsindsatsen på udvalgte områder. Aktuelt er der ikke tilstrækkelige vejlederressourcer til en markant øgning i antallet af ph.d.-studerende. Derimod er der behov for at uddanne flere seniorforskere inden for alle relevante faggrupper, som kan forestå ph.d.-vejledning samt bidrage til etablering af større forskningssamarbejder og projekter på tværs af centre, regioner og landegrænser. Flere seniorforskere kræver bl.a. en målrettet indsats for at fastholde ph.d.-studerende i forskningsmiljøet efter endt ph.d.. Forskerkarriereforløb skal lette overgangene mellem de forskellige forskerstillinger, samt skabe større kontinuitet i forskerstaben. Samtidig er der behov for, at ansatte på alle relevante niveauer i højere grad indgår i forskningsarbejdet. Der skal derfor etableres flere delestillinger, hvor arbejdstiden deles mellem forskning og arbejdet i klinikken. Etablere karriereveje for forskere, herunder særlige karriereveje for forskere med forskning indenfor sygepleje, ergo- og fysioterapi. Øge antallet af forskningsårsværk inden for følgende stillingskategorier inden udgangen af (se skema herunder) Etablere 4-5 delestillinger, som kombinerer klinisk arbejde indenfor sygepleje, ergo- eller fysioterapi med gennemførelse af et kandidatstudie. Stillingerne skal forberede udvalgte med arbejdere til senere gennemførelse af ph.d.-studie, derfor pri oriteres kandidatstudier, der giver forsknings kompe tencer f.eks. cand.scient.san. Øge antallet af delestillinger fra 15,2 årsværk i 2008 til 35 årsværk i Stillingerne skal etableres på overlæge- eller afdelingslægeniveau eller tilsvarende niveau for andre akademikere på specialistniveau. Stillingstype Professorater 5 stillinger 5 stillinger 10 stillinger Forskningslektorer 3 stillinger 3 stillinger 5 stillinger Post.doc 4 årsværk 10,1 årsværk 20 årsværk Ph.d.-studerende 42,3 årsværk 41,8 årsværk 65 årsværk (herunder også forskning inden for fagene psykologi, sygepleje, ergo-og fysioterapi) 11 De anførte stillingskategorier omfatter læger såvel som andet akademisk personale. 12 Data fra Handlingsplan 2010 for Sundhedsforskning, Region Hovedstaden 13 Foreløbige data fra Region Hovedstadens Psykiatris forskningsevaluering 2009, endnu ikke offentliggjort 11

12 5. DET SKAL VÆRE ATTRAKTIVT AT FORSKE I RHP Det kan ofte være vanskeligt at komme i gang med forskningsprojekter. Protokoller og projektideer skal udvikles sideløbende med det kliniske arbejde. Der skal derfor etableres en model for fleksibel arbejdstilrettelæggelse, som motiverer medarbejdere til at komme i gang med forskningsprojekter. Der skal etableres en sabbatordning, hvor medarbejdere med forskningspotentiale efter 5 års ansættelse kan søge om forskningsfri med vejledning et antal måneder til udarbejdelse af protokoller, gennemførelse af mindre forskningsprojekter eller artikelskrivning. Ordningen gælder også forskning indenfor psykologien samt psykiatrisk sygepleje, ergo- og fysioterapi. Der skal etableres et ph.d.-netværk. Muligheden for at kombinere speciallægeuddannelsen med gennemførelse af et ph.d.-studie skal undersøges nærmere med henblik på at etablere 2-3 stillinger, der kombinere speciallægeuddannelse med ph.d.-studie. Ordningen skal også på sigt gælde for psykologer under uddannelse til specialpsykolog. Her er målet at etablere 1-2 uddannelsesforløb, som kombinerer specialpsykologuddannelse og ph.d.-studie. Foto: Colourbox 12

13 6. RHP VIL FORBEDRE ADGANGEN TIL STATISTIKSUPPORT OG DATA MATERIALE I FORM AF DATABASER Forskningsenheden på Psykiatrisk Center Sct. Hans har med Dansk Psykiatrisk Biobank adgang til omfattende datamateriale i form af blodprøver med tilhørende journalmateriale, som stilles til rådighed for alle forskere. Derudover tilbyder forskningsenheden en række gen-analyser, rådgivning om opbygningen af databaser, og har i et vist omfang kapacitet til at servicere forskere i forbindelse med statistik. Efterspørgslen på rådgivning om og udførelsen af statistisk arbejde er imidlertid stor, og der er behov for en udbygning af kapaciteten. Systematisk indsamlet viden kan udgøre datamaterialet for en række forskningsprojekter inden for et spirende forskningsfelt. Etablering, udvidelse og vedligeholdelse af forskningsdatabaser kan være et godt udgangspunkt for at udvide forskningsaktiviteten i RHP. Data fra landsdækkende databaser som f.eks. NIPdatabasen 14 og BUP-basen 15 kan endvidere anvendes i relevante forskningssammenhænge indenfor psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri. I RHP findes en række forskningsdatabaser og flere er under opbygning og udbygning. Det gælder f.eks. databaser for ikke psykotisk lidelser, traumatiserede flygtninge samt børn og unge med spiseforstyrrelser. I dag findes der ikke et samlet overblik over RHPs forskningsdatabaser. Der er derfor behov for en kortlægning. På regionalt niveau er der taget initiativ til, at forskere fremover kan få hjælp til at etablere forskningsdatabaser. RHPs IT-afdeling kan vejlede om de gældende lovkrav for etablering af databaser, ligesom de kan hjælpe forskere med at anmelde databaser til Datatilsynet. Forskernes adgang til forskningssupport og -rådgivning skal løbende styrkes eksempelvis gennem etablering af statistikermiljø, som kan supportere forskere i RHP. Med henblik på at sikre forankringen til forskningsmiljøerne bør statistiksupporten etableres i tilknytning til et af RHPs eliteforskningsmiljøer. Drift og udvidelse af databaser skal understøttes. I den forbindelse tilknyttes et antal forskningsprojekter til de udvalgte databaser. RHPs forskningsdatabaser skal kortlægges. 14 Det Nationale Indikatorprojekt for Skizofreni 15 Klinisk database for børne- og ungdomspsykiatri 13

14 7. RHP VIL UNDERSTØTTE FORSKNING INDEN FOR PSYKIATRISK SYGEPLEJE, ERGO- OG FYSIOTERAPI Det er overvejende personale med en længere videregående uddannelse, som er forskningsaktive. Et tilbud til psykiatriske patienter om en evidensbaseret pleje, behandling, og rehabilitering forudsætter imidlertid, at forskning også omfatter psykiatrisk sygepleje, ergo- og fysioterapi. Faggrupper med mellemlange videregående sundhedsuddannelser (MVU) har ikke tradition for at forske i psykiatri, og på landsplan er der aktuelt ca. 7 aktive ph.d.-studerende, der forsker indenfor psykiatrisk sygepleje, ergo-, eller fysioterapi. Ideelt set bør forskning indenfor psykiatrisk sygepleje, ergo- og fysioterapi ikke tænkes adskilt fra den øvrige sundhedsvidenskabelige forskning, men i opbygningen af et forskningsmiljø er der behov for at gøre en særlig indsats for at styrke forskningsområdet. For at skabe bedst mulige betingelser for forskning inden for psykiatrisk sygepleje, ergo- og fysioterapi er det nødvendigt at samle kræfterne og opbygge et forskningsmiljø i tæt samarbejde med allerede etablerede forskningsmiljøer. På den måde er det muligt at trække på ekspertise fra seniorforskere samt erfaringsudveksle og samarbejde med andre forskere indenfor samme forskningsfelt. RHPs geografiske spredning gør det imidlertid vanskeligt at samle forskningen inden for psykiatrisk sygepleje, ergo- og fysioterapi på én lokalitet. Derimod kan etableringen af et forskningsprogram med flere underordnede ph.d.-projekter tilgodese RHPs geografi. RHP vil derfor arbejde hen imod at udvikle kvalificerede forskningsledere indenfor psykiatrisk sygepleje, ergo- eller fysioterapi, som på sigt kan være ansvarlige for et forskningsprograms ledelse og vejledning af tilknyttede ph.d.-studerende. Forskning i psykiatrisk sygepleje og tværfaglig behandling har i dag svære vilkår i konkurrencen om eksterne fondsmidler. Eksperthjælp til fundraising samt udformning af protokoller og ansøgninger skal derfor være til rådighed. Når en egnet forskningsleder er uddannet, kan etablering af et forskningsprogram, der rummer flere beslægtede forskningsprojekter, øge chancen for bevillinger fra eksterne fonde. Identificere forskertalenter og tilrettelægge forskerkarriereforløb, der kan sikre uddannelse af 1-2 seniorforskere, som på sigt kan forestå forskningsledelse og vejledning af ph.d.- studerende i et kommende forskningsprogram inden for psykiatrisk sygepleje, ergo- eller fysioterapi. Identificere potentielle ph.d.-studerende blandt tværfagligt personale og sygeplejersker med en kandidatgrad. Tilrettelægge en årlig forskningsworkshop målrettet forskning inden for psykiatrisk sygepleje, ergo- og fysioterapi, hvor forskere og forskningsinteresserede kan få hjælp til fondssøgning og udformning af protokoller m.m. Indlede et forskningssamarbejde med Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF). 14

15 8. RHP VIL UNDERSTØTTE IMPLEMEN- TERING AF FORSKNINGSRESULTATER Forskningens fornemmeste opgave er at bidrage til udvikling af bedre behandling, diagnosticering, pleje og rehabilitering, som kan komme patienterne til gode. Systematisk implementering af forskningsresultater er en forudsætning for at kunne tilbyde patienterne evidensbaseret diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering, men implementeringsprocessen er samtidig en stor udfordring. RHP har i dag en kvalitetsorganisation, der består af en række råd og komiteer, eksempelvis: Lægemiddelkomiteen, Komite for Patientrettigheder og Tvang samt Sundhedsfaglige Råd. Disse udarbejder vejledninger f.eks. indenfor selvmordsscreening og anvendelse af psykofarmaka som er gældende for hele organisationen. Centre med regionsfunktioner, højt specialiserede funktioner eller kompetencecentre har med deres ekspertviden en særlig forpligtigelse til at medvirke til, at nye kliniske vejledninger tager afsæt i underbyggede forskningsresultater. Kvalitetsorganisationens råd og komiteer er sammen med centre med regionsfunktioner, højtspecialiserede funktioner eller kompetencecentre således centrale aktører i implementeringen af forskningsresultater i det kliniske arbejde. Uddannelse er et andet vigtigt indsatsområde i forhold til implementering af forskningsresultater og forskningsbaserede metoder. RHP skal i langt højere grad end i dag tilbyde efteruddannelse af personalet indenfor alle faggrupper i anvendelse af evidensbaserede metoder til diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering. Tilbyde kurser i standardiserede diagnostiske værktøjer f.eks. indenfor skizofreni, depression, spiseforstyrrelser og autisme. Tilbyde kurser i evidensbaseret farmakoterapi. Tilbyde uddannelse og kurser i evidensbaseret psykoterapi i regi af RHPs Skole for Kognitiv Adfærdsterapi. Udarbejde nye og revidere eksisterende vejledninger med henblik på at implementere relevante forskningsresultater i det kliniske arbejde til gavn for patienterne. 15

16 9. RHP VIL FORBEDRE FORMIDLINGEN AF FORSKNINGSRESULTATER At formidle forskningsresultater og viden om igangværende forskningsprojekter er vigtigt for at øge bevidstheden om forskningens betydning for udviklingen af det kliniske arbejde. Hvert år afholdes Psykiatriens Forskningsdag, hvor de nyeste forskningsresultater og kommende projekter præsenteres internt i organisationen. Derimod sker den eksterne forskningsformidling mere sporadisk og på initiativ fra enkelte engagerede forskere. En målrettet, koordineret formidling af forskningsresultater og viden om igangværende projekter vil give mere opmærksomhed på forskningsindsatsen internt såvel som eksternt i forhold til nye samarbejdspartnere samt medierne. En målrettet forskningsformidling kan eksempelvis ske gennem nyhedsbreve samt udvikling af forskningssite på internettet. Formidling af forskningsresultater til patienter, pårørende og øvrige interessenter er også et fokusområde i RHP. Gennem afholdelse af arrangementer for borgere generelt og patienter specifikt ønsker RHP at bidrage til en større viden om psykiatriske lidelser og en afstigmatisering af mennesker med psykisk sygdom. Udvikling af forskningssite på RHPs internet. Omtale af nyheder fra forskningen i RHP i det interne nyhedsbrev PsykiatriNyt. Udarbejdelse af årlige publikationsopgørelser og forskningsevalueringer. Afholdelse af en årlig forskningsdag i RHP. Den eksisterende interne mailservice med formidling af forskningsresultater publiceret i internationale tidsskrifter evalueres efter et år med henblik på evt. at fortsætte ordningen. Etablering af kursus i forskningsformidling. Afholdelse af forskningsarrangementer målrettet borgere, patienter, pårørende og andre interessenter f.eks. i forbindelse med det landsdækkende initiativ Forskningens Døgn. 16

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden 2012-2017. Baggrund. Aalborg sygehus opnåede i år 2003 status som universitetssygehus, og Aalborg Sygehus har siden været en del af

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Fra forskning til diagnostik og behandling

Fra forskning til diagnostik og behandling Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi 2013-2018 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatris Forskningsplan Forskning for patienten. Psykiatri. Forskning for patienten

Region Hovedstadens Psykiatris Forskningsplan Forskning for patienten. Psykiatri. Forskning for patienten Region Hovedstadens Psykiatris Forskningsplan 2016-2021 Forskning for patienten Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatris Forskningsplan 2016-2021 Forskning for patienten Forord................................................................................................

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Forskningsstrategi Afdeling O

Forskningsstrategi Afdeling O Forskningsstrategi Afdeling O 2012-2017 Indledning Der stilles fra alle sider krav om, at sundhedsvæsenets ydelser skal være forskningsbaserede, og afdeling O har, i kraft af at være en del af et universitetshospital,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Marianne Lau, Thomas Werge, Helle Schnorr, Raben Rosenberg, Mette Brandt-Christensen

Marianne Lau, Thomas Werge, Helle Schnorr, Raben Rosenberg, Mette Brandt-Christensen Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for forskning og innovation Dato: 25.08. 2015 Kl.: 08.00 10.00 Sted: Kristineberg 3, lokale 5.03a Deltagere: Martin Lund, Peter Treufeldt, Karin

Læs mere

Regional forskningsstruktur i FAM

Regional forskningsstruktur i FAM Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 25. marts 2011 Udarbejdet af: Dennis C. Søndergård E mail: Dennis.C.Soendergaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631349

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Direktionen Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - det kræver faglig ledelse LNN 2016 24. 26. maj Reykjavik Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen Rigshospitalet - Danmark 1 Et oplæg

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018

Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018 Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018 Forskning i en bedre behandling og pleje Sundhedsydelser undergår i disse år en betydelig udvikling. Det hænger sammen med ændringer i befolkningens

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/14599 Dato: 11. juni 213 Udarbejdet af: Bo Mikkelsen E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Telefon: 76631337 Notat Status for Sundhedsforskning

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Forskningsevaluering December 2013

Forskningsevaluering December 2013 Forskningsevaluering December 213 Videncenter for Innovation og Forskning - for sundhed og vækst i hovedstaden 1. Indledning Forskningsevaluering 213 er den femte forskningsevaluering og baserer sig på

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Punkt 1 Forventningsafstemning for det kommende arbejde i forum for forskning og innovation Indstilling

Punkt 1 Forventningsafstemning for det kommende arbejde i forum for forskning og innovation Indstilling Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Forskning og Innovation Dato: 21.04.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Birte Glenthøj,

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING I REGION SJÆLLAND Politik for. sundhedsforskning. i Region Sjælland

POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING I REGION SJÆLLAND Politik for. sundhedsforskning. i Region Sjælland POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING I REGION SJÆLLAND 2015-2018 Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018 1 Forskningen tager afsæt i befolkningens sygdomme. Regionen fokuserer på områder som

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Punkt nr. 24 - Afrapportering 2013 for Handlingsplan 2013-2014 for Politik for Sundhedsforskning samt Forskningsevaluering

Punkt nr. 24 - Afrapportering 2013 for Handlingsplan 2013-2014 for Politik for Sundhedsforskning samt Forskningsevaluering Punkt nr. 24 - Afrapportering 2013 for Handlingsplan 2013-2014 for Politik for Sundhedsforskning samt Forskningsevaluering Afrapportering Handlingsplan 2013-2014 for Politik for Sundhedsforskning 2020

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Forskningsevaluering December 2012

Forskningsevaluering December 2012 Forskningsevaluering December 2012 Videncenter for Innovation og Forskning - for sundhed og vækst i hovedstaden 1. Indledning Forskningsevaluering 2012 er den fjerde forskningsevaluering, og den baserer

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere