The Animation Workshop. O plevelsesøkonom iens pionerer i Viborg. A f Morten Thorning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The Animation Workshop. O plevelsesøkonom iens pionerer i Viborg. A f Morten Thorning"

Transkript

1 På hovedstadens bonede gulve tales d erfor tiden m eget og entusiastisk om 'den nye oplevelsesøkonomi. I Viborg er det noget, man i al stilfærdighed har praktiseret m ed international succes i tre årtier. H er ligger nemlig The A nim ation Workshop, som har væ ret stæ rkt m edvirkende til at gøre D anm ark til et førende land i den globale animationsbranche. Kosmorama har bedt studierektor M orten Thorning om at berette sagaen om en skole, som kan tælle nogle a f verdens dygtigste anim atorer blandt sine undervisere, som uddanner nye generationer a f anim atorer til alverdens producenter, og som er et foretagende i konstant knopskydning. Hum (2007), BA-afgangsfilm af Søren Bendt. The Animation Workshop O plevelsesøkonom iens pionerer i Viborg A f Morten Thorning Animation er en nøglefærdighed i oplevelsesøkonomien, Animation er fremtidens fantastiske formidlingsværktøj. Takket være it-udviklingen er denne form for visualisering i dag meget billig i brug, og m ed sin evne til at forenkle komplekse budskaber er animation perfekt til at formidle komplicerede em ner i overskuelig og præcis form. Oplevelsesøkonomien er en af de hurtigst voksende sektorer i Danmark. En ikke uvæsentlig del af den udgøres af anim a tionsbaserede produkter, f.eks. tegnefilm, computerspil og andre underholdningsprodukter. Men animation anvendes også i stigende grad i undervisningssam m enhæng, i alskens elektroniske it-produkter, i reklamefilm og andre former for markedsføringsmateriale. Man kan lidt forenklet sige, at uanset 31

2 The Animation Workshop indholdet er det animationsdisciplinerne, der skaber det synlige - dvs. det design og den appeal, som en film, et computerspil, en tv-serie, en instruktionsmanual, en reklame, et undervisningsprogram etc. har. Denne synlige manifestation skal altid have en høj kvalitet for at klare sig på et marked, hvor et givet produkt måske kun får en kort levetid, hvis det ikke med det samme påkalder sig og fastholder forbrugerens opmærksomhed og interesse. Men hvad er kvalitet i animation? Helt enkelt kan man sige, at hvis vi glemmer, at det er animation, vi ser, og tror, det er liv - så har anim ationen den nødvendige kvalitet. Animation kan produceres billigt eller dyrt, i flot feature-kvalitet eller Simpsonsenkel tv-serie-kvalitet. Det afgørende er, om designet er klart og befordrende for animationens evne til at skabe livagtige karakterer - og om skuespillet er udført med tilstrækkelig indsigt i karakterdannelsens elementer. Endelig er indsigt i den til enhver tid gældende og kommende smag afgørende. At have fingeren på pulsen - og være lidt foran beatet, når det kommer til design af anim erede karakterer og udviklingen af animationskoncepter - er en klar fordel, når håndværket, kunsten og indsigten forenes i animationens udtryk. Det er det, vi lever for, arbejder med og underviser i på The Animation Workshop i Viborg. Fra kunstnerisk sandkasse til international drivkraft. Da Animationsværkstedet startede i 1988, var det ikke forestillingen om at etablere et specialiseret center for animationshåndværk, der drev arbejdet. Animationsværkstedet spirede af græsrødderne og blev startet af kunstnere, der gerne ville arbejde frit og uafhængigt med anim ationsm ediets mange forskellige u d tryksmuligheder. På daværende tidspunkt var den danske tegnefilmbranche ikke særligt stor. Tre aktører dannede kernen i branchen - det nystartede A. Film, det veletablerede, men af størrelse beskedne Tegnedrengene/Filmforsyningen og Jannik Hastrups Dansk Tegnefilm Kompagni, hvor sidstnævnte igennem mange år lavede de store d anske anim erede spillefilm - bl.a. Trællene THE ANIMATION WORKSHOP The Anim ation W orkshop er i dag placeret i tre gamle kasernepavilloner og et infirmeri på kultur- og campusområdet på Viborg Kaserne. Her råder skolen over kvadratmeter, fordelt på fem afdelinger, der beskæftiger sig med en række animationsrelaterede aktiviteter. Omkring 160 mennesker kommer dagligt i bygningerne. TAW har fem afdelinger med hver sin aktivitet: Bachelor o f A rts in Character Anim ation (BAC), Professional Training (PRO), The Drawing Academy (TDA), Open W orkshop (OW) og Center for Anim ationspæ dagogik (CAP). 32 (1978), Samson og Sally (1984) og Strit og Stumme (1987). Producenterne bejlede til det daværende Statens Filmcentral om støtte til produktioner. Omsætningen i det danske animationserhverv lå vel det år på 30 millioner kr., og der var omkring ansatte beskæftiget med projektbetonet arbejde. Anim ationsbranchen er siden 1988 vokset fra at være en branche, hvor få kunstnere beskæftigede sig m ed en marginaliseret kunstart, til en m indre industri med

3 a f Morten Thorning mange ansatte og en milliardomsætning delvis baseret på afsætning på internationale markeder. D anm ark er et af de førende lande i udviklingen i Europa, og der er veletablerede virksom heder med stor international omsætning inden for spil-, filmog tv-produktion. D er både produceres og distribueres på livet løs. På Animationsværkstedet var det fra første færd fortællingen, der var i fokus. Animationshåndværket og hele det filmiske sprog kom i anden række. Det ses tydeligt på de daværende produktioner, der præges af en sprælsk fortælletrang og en ofte kunstnerisk interessant, men aldrig kommercielt slagkraftig, billedside. Der blev på vækstlagsniveau produceret anim e rede film til ungdomsmagasinet DR/Transit, MTV, Folkekirkens Nødhjælp, amter og kom m uner samt en række andre aftagere. En stribe af tilfælde i de tidlige år skulle senere bane vejen for udviklingen af A nimationsværkstedet til en førende kom petenceudvikler i den internationale anim a tionsbranche. Williams, Viborg og Verden. Mødet med mennesker som Tegnedrengene Anders Sørensen og Per Tønnes Nielsen samt udlandsdanskerne Kaj Pindal og Børge Ring fik Animationsværkstedet til at fokusere på animation som tegnefilmens skuespil - teknik. Senere blev det den tidligere Don Bluth-anim ator Kim Hagen og den franskamerikanske skuespiller Robert Bennett, der med systematiseret viden om anim a tion gav undervisningen retning, form og indhold. Deres erfaringer kom fra arbejdet på de store internationale film produktioner udført af Disney i Paris og Don Bluthstudiet i Dublin. Animation var i de sam m e år et udviklingsområde for EU, og A nim ationsværkstedet fik fra 1993 status som Specialised MoJmt Coimwnføltons Visual Litera cy Cinemtfograpto/ \ 5,-tov\j'poardat'ig \ \ La^uaøe> Arts spk4ma seuessn / AW\MATiOh/ S elfcon cift Cooperative Mu$ic veitaljtolk «levelopmtrit C n tica /l>i4eperi4fc^ t. ' itutrikin^ / Vt#«l travl ivi^ / Crcitmty Personal - txpression Expenw)evitatior\ Hichcr l«vel 'ftrttfcwtøskilu ProfcAetn$dviwø Cvc^ritiofial Skilts O peve\opn»ent VAVfc MATTER. ROWlAHD AN\MAllON ZOOO io- OTTERPS-iM powlanp De færdigheder, en god karakteranimator skal besidde, illustreret af den tidligere personnel manager på Warner Brothers Animation i Los Angeles, Dave Masters. European Animation Training Center og blev derm ed en del af ETNA - European Training Network for Animation. Dette betød et solidt økonomisk tilskud, der har varet frem til i dag, og som har muliggjort en løbende international udvikling. Animationsværkstedet fik derm ed tidligt et internationalt udviklingsperspektiv og ser det i dag som sin opgave at betjene og styrke den europæiske animationsindustri. KIKA - det ét-årige Kursus i Karakter Animation, der i mange år var Animationsværkstedets hovedaktivitet, fungerede i årene som en selvbestaltet dansk animationsskole, der tiltrak unge fra hele Danmark. Udefra kom internationale 3 3 ^

4 The Animation Workshop studerende, bl.a. en del islændinge. Kurset fik snart indført en optagelsesprøve, der skulle sikre, at kursisterne var dygtige tegnere. KIKA har gennem tiden uddannet 200 karakteranimatorer, der i dag udgør omkring 65 procent af animatorerne i den danske branche. Stammen af KIKA-elever er stor, og gennem årene har den bidraget til Anim a tionsværkstedets undervisningstraditioner i Viborg. Gruppen bestod af unge fra alle samfundslag og fra alle egne af landet, kendetegnet ved en stor visuel intelligens, stor autonom i og stor videbegærlighed. Samtidig var det et særdeles levende og livskraftigt folkefærd, hvis adfærd, energi og krav om udfordring skabte et miljø med en høj motivation for læring. Og håndværket blev udviklet i et stadigt samspil mellem eleverne og de skiftende krav til kom petenceudvikling, som branchen stillede. De færdige animatorer kom i praktik og på job i virksomheder over hele Europa og skabte et effektivt netværk i den europæiske branche. Efter deres udlandsophold er de fleste vendt tilbage til danske virksomheder med praktisk viden, der har kunnet overføres til dansk animation. Fra 1994 indledtes to betydningsfulde nationale samarbejder med henholdsvis A. Film og Den Danske Filmskole. Den høje internationale produktionsstandard på A. Film blev et sigtepunkt for de faglige aktiviteter. Dialogen med dygtige og inspirerende professionelle som den Oscar-no- minerede instruktør Karsten Kiilerich (Når livet går sin vej, 1997) var med til at booste motivationen til at systematisere det vanskelige animationshåndværk. Samarbejdet med Den Danske Filmskole blev baseret på en arbejdsdeling, hvor Filmskolen uddannede anim ationsinstruktørerne, og Animationsværkstedet uddan- 34 nede animatorerne. Hvert år mødtes de studerende i tre måneder og producerede anim ationsinstruktørernes midtvejs- og afgangsfilm. D enne tradition fortsætter i dag som en indlejret del i begge uddannelser - og er ligeledes en væsentlig grund til, at Animationsværkstedet har kunnet fokusere så stærkt på karakteranimation. Senere, i 1996, kom m ødet med den canadisk-britiske anim ationsinstruktør Richard Williams. Richard Williams havde på daværende tidspunkt modtaget tre Oscar-statuetter, to for Who Framed Roger Rabbit? (1988, Hvem snørede Roger Rabbit?) og én for kortfilmen A Christmas Carol (1971). H an er en dygtig kunstner, opdraget i de amerikanske studier, særligt Disney, hvor M ilt Kahl havde været hans mentor. Men Williams besidder en stærk trang til at være uafhængig og alternativ. Han ønskede ikke at være en del af den amerikanske filmindustri. Derfor slog han sig ned i London, hvor han op gennem 60 erne og 70erne drev et succesfuldt anim ationsstudie, som producerede reklamefilm. Sideløbende lavede han kunstneriske kortfilm og arbejdede i årtier på den animerede spillefilm, der var tænkt til at skulle sætte alle andre animerede film (inkl. Disney!) til vægs, rihe Thiefand the Cobbler (1993). Efter eventyret med The Thief søgte Richard Williams andre, mindre risikable, m åder at udnytte sit talent på. Det resulterede i et samarbejde med Anim a tionsværkstedet i årene Først organiserede vi fire m aster classes på Den Europæiske Filmhøjskole med fokus på teknikkerne bag det animerede skuespil. Kurserne havde deltagelse af hen ved 700 professionelle animatorer fra hele verden. Dernæst samlede Richard Williams sine erfaringer fra kurserne i bogen The Animators Survival Kit (2001), som i dag er en af karakteranim atorens tre bibler på

5 a f Morten Thorning linje m ed Frank Thomas og Ollie Johnsons The Illusion of Life (1981) og Eadweard Muybridges The H um an Figure in Motion (1955). The Anim ators Survival Kit er oversat til ni sprog, heriblandt to versioner på kinesisk. Samarbejdet m ed Richard Williams styrkede Animationsværkstedets internationale brand - derfor valgte vi i den sammenhæng at skifte navn til The Animation Workshop (TAW) for at forstærke den internationale profil. Samtidig opbyggede vi et globalt netværk til professionelle på mange niveauer i den internationale animationsbranche. TAW er i dag kendt for seriøsitet, kvalitet og en respekt og forståelse for, at animatoren er en uafhængig kunstner, der samtidig skal være i stand til effektivt at stille sine kreative kompetencer til rådighed for kommercielle produktioner. Altså skal animatoren på den ene side kunne skabe, designe og udføre unik kunst og på den anden side professionelt kunne indgå i samlebåndsproduktion - kunne håndtere, tegne og anim ere et design med en streg, der er nøjagtigt magen til hundrede andre animatorers. Tilbage til tegningen. I 1997 startede TAW Tegneskolen, der senere skiftede navn til The Drawing Academy. Baggrunden var en stigende erkendelse af, at tegning var et hensygnende håndværk i Danmark. H åndværket havde efterhånden forvandlet sig til en terapiform, hvor den studerende søgte at udtrykke sig frem for at lære selve håndværket. Det blev den russiske kunstprofessor Artem Alexeev, som i de følgende år skulle udvikle en ny afdeling med fokus på den klassiske tegning. Vi fik nye idealer i form af Leonardo da Vinci og Michelangelo ind i huset. I dag er The Drawing Academy en etableret forskole til en række videregående uddannelser såsom designskolerne, Den Grafiske Højskole, arkitektuddannelser og kunstneriske uddannelser. A nim ationspæ dagogik på indlandsisen. 1 årene oprettedes på TAW en skoletjeneste med støtte fra Kulturministeriets Medieskolepulje, der, med animation som læringsværktøj, udfordrede skriftsprogets autoritet i den danske skolesektor. Det viste sig, at systematisk arbejde med animation i læringsprocesser havde en motiverende THE DRAWING ACADEM Y (TDA) The Drawing Academys primære aktivitet er et intensivt 22 ugers kursus m ålrettet til kursister, der overvejer en karriere inden for grafisk design, anim ation, reklame, arkitektur, kom munikation eller undervisning. Undervisningen tilrettelæ gges af den russiske professor Artem Alexeev. Der afholdes årligt to kurser og desuden en række korte forløb, heriblandt sommerkurser, med den amerikanske tegner Glenn Vilppu. effekt på elever, der enten var skoletrætte, havde indlæringsvanskeligheder eller begge dele. Animation har en række fordele i forbindelse m ed undervisning i billedsprog. Dels er det populært blandt børn og unge, der derfor er synligt motiverede i det arbejde, de involverer sig i. Dels giver animation børn fuld kontrol, når der arbejdes på hvert billede i en sekvens. Hvert enkelt klip og hver enkelt bevægelse skal planlæg- 35

6 The Animation Workshop CENTER FOR ANIMATIONSPÆDAGOGIK (CAP) TAW har arbejdet med børn, unge og animation siden starten i I dag drives aktiviteterne i et særligt Center for Anim ationspæ dagogik, der, under ledelse af Hanne Pedersen, er internationalt på forkant inden for anim ationsrelateret mediepædagogik og form idling. CAP fungerer som et center fo r research og udvikling og som en medieskole fo r børn og unge. Her benyttes anim ation som et redskab til medieuddannelse. CAP's grundlag er en uddannelsesteori, der om fatter praktisk læring og brug af animation for samtlige aldersgrupper i folkeskolen. ges i detaljer og kontrolleres. Og endelig går animation i direkte forbindelse med fantasien, kræver intet kendskab til alfabetet og kan derfor benyttes som læringsmetode, allerede før læsning påbegyndes. Praktisk animation for børn forbinder i arbejdsprocessen den virtuelle verden med den fysiske. Animation styrker kreativ tankegang og trækker på adskillige sanser i forbindelse med indlæring. I årene efter fortsatte og udviklede aktiviteterne sig til besøg på over 400 danske skoler og kulturinstitutioner, hvor teorier og praksis blev afprøvet på mere end børn. Dette m edførte samarbejder med bl.a. Danmarks Pædagogiske Universitet og internationalt arbejde, bl.a. støttet af Nordisk Råd og EU-programmet Leonardo. De internationale projekter foregik i mange nordiske og europæiske lande, men også så fjerne steder som Bolivia, Filippinerne, Rusland og Kina. Der har været gennemført projekter i bygder på Grønlands indlandsis og i disciplinære skolesystemer som det irske. D ukkerne, eksperterne og de måske egnede. Omkring år 2000 indgik vi et samarbejde med danske Egmont Imagination og engelske Aardman om uddannelse af dukkeanimatorer. Det blev til tre spæ n dende år i kamp m od tyngdekraften, indtil 3 6 udviklingen af 3D-animation forvandlede den kommercielle dukkeanimation til en hastigt voksende anakronisme. D ukkeanimation havde ellers fået en stærk revival med miljøet i Bristol og Wallace 8c Grom it-figurerne, de lange animationsfilm The Secret Adventures of Tom Thumb (1993) og Chicken Run (2000, Flugten fra hønsegården), samt en række fremragende kunstneriske kortfilm produceret af de engelske studier Aardman Animation og BolexBrothers. I samme tidsrum begyndte vi på TAW at studere 3D-animation. Det blev klart for os, at den tegnede 2D-animation var det bedste fundam ent for at udvikle et godt anim ationstalent inden for 3D-animation. Blyant, farver og papir er simpelthen langt hurtigere m edier at udtrykke sig m ed end avancerede 3D-programmer. Desuden er gode tegnefærdigheder guld værd på enhver produktion, hvor man med hurtige skitser skal diskutere planlægningen af scener og sekvenser. Specielt havde Pixaranim ationsinstruktøren Kyle Balda stor indflydelse på det tankesæt omkring 3Danimation, der blev fundamentet for udviklingen af en række kursusforløb til den europæiske animationsbranche. For også til de professionelle udbyder vi kurser og masterklasser i afdelingen PRO. Afdelingen har om kring 100 kursister om året, heraf 70 procent internationale. I 2001 indgik TAW den første resultatkon-

7 a f Morten Thorning Thorbjørn Christoffersens Open W orkshop-produktion Bug n Chicken (2006). trakt med D et Danske Film institut om drift om kring værkstedet kom m e i spil på en ny af vækstlagsaktiviteter m ed fokus på ani måde, der appellerer til m ålgruppen, som m ation i en selvstændig afdeling - O pen ofte har en stærk og autonom skabertrang. Workshop. Samarbejdet med DFI, der fortsætter frem For os var det afgørende at starte akti til 2010, betyder, at O pen W orkshop er viteter med fokus på kulturproduktionen. blevet en central faktor for skabelsen og Således kunne de mange kom petencer fastholdelsen af et åbent, positivt og stærkt PROFESSIONAL TRAINING (PRO) Afdelingen PRO, der ledes af fransk-am erikaneren Tim Leborgne, er stø tte t af m idler fra EU/MEDIA. Formålet er at form id le den nyeste viden inden fo r anim ationsproduktionens respektive fe lte r til professionelle fag fo lk. Samtidig skaber vi kon takt mellem europæiske animatorer, o g således styrkes udviklingen af kompetencer, indhold, idéer og m o b ilite t i Europa. Endelig vedligeholdes og udvikles netvæ rket til også at o m fa tte anim ations- og animationsrelaterede fa g fo lk og virksom heder verden over. 37

8 The Animation Workshop The Heart of Amos Klein produceret i TAW s Open Workshop af Uri Kranot og Michal Pfeffer. internationalt miljø af kunstnere, der bruger værkstedets tilbud og faciliteter til filmproduktion og projektudvikling. Open Workshop har gennem tiden gennemført hen ved 250 animationsrelaterede projekter og skabt en vifte af udviklingsmuligheder for animationskunstnere. Et eksempel er Thorbjørn Christoffersen, der på Open Workshop producerede filmen Bug n Chicken (2006). Herefter blev han ansat på A. Film, hvor han sammen med Kresten Vestbjerg Andersen og Stefan Fjeldmark instruerede den Robert-belønnede Terkel i knibe (2004). A nim ationsbachelorer i arbejdstøjet. I 2003 blev TAW s undervisningsaktiviteter nationaliseret. Institutionen blev en del af CVU Midt-Vest og derm ed i stand til at udbyde en bacheloruddannelse i karakteranimation. Underviserne er folk med erfaring fra store produktionsselskaber, såsom Pixar, DreamWorks, Blue Sky, ILM, W arner Bros., Disney, IO Interactive, A. Film og en lang række andre små og store internationale virksomheder. Undervisere i emner som kommunikation og teknologi/økonomi inkluderer bl.a. skuespillere, tegneserieforfattere, designere, musikere og andre fagfolk. Under deres uddannelsesforløb kan de vordende bachelorer således trække på erfaringer fra nogle af branchens topfolk. Uddannelsen nyder stor søgning. I januar 2007, efter tre et halvt år, eksaminerede vi det første hold bachelorer. Ud af de 26 optagne studerende gennemførte 24 - og 22 havde fået tilbud om arbejde, inden deres eksamensprojekt var afleveret. TAW s nyvundne status som undervisningsinstitution i det offentlige system betød, at en række formalia skulle bringes i orden. Uddannelsen kvalitetstjekkes løbende og skal leve op til Undervisningsministeriets professionsbachelorkriterier. Der blev derfor oprettet et studieråd med repræ sentanter for virksomheder og interesseorganisationer. Den første formand 38 OPEN WORKSHOP (OW) Open W orkshop er et vækstmiljø, hvor nye talenter, kunstnere og fagfolk fra film - og anim ationsindustrien kan mødes og arbejde sammen. Open W orkshop tilbyder danske og internationale kunstnere faciliteter og lejlighedsvis økonomiske m idler til udvikling af anim ationsprojekter inden for film -, tv-, web-, spil- og m usikproduktion. Det er her, de vigtigste elementer i det kulturelle produkt - indhold og koncept - skabes.

9 a f Morten Thorning BACHELOR OF ARTS IN CHARACTER ANIMATION (BAC) BAC er den største afdeling i The Anim ation W orkshop. Anim ationsbranchen har brug for alsidige animatorer, så BAC om fatter undervisning i både 2D- og 3D-com puteranim a- tion, der er de to dominerende anim ationsform er i branchen i dag. Her kan studerende erhverve sig en bachelorgrad i karakteranim ation. Uddannelsen, der ledes af amerikanske Michelle Nardone, varer tre et halvt år og har et årligt optag på 25 på hver af de to linjer Karakteranimator og Anim ation Artist. for studierådet blev Søren E. Jakobsen, som tidligere har bestridt poster som tvdirektør i DR, direktør for Nordisk Film og bestyrelsesformand for IO Interactive og A. Film. Straks efter starten af karakteranimatoruddannelsen etableredes et nyt akademi på tværs af en lang række uddannelsesinstitutioner, heriblandt fakulteter fra fem universiteter, Danmarks Designskole, Filmskolen og TAW. D et Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning (DA- DIU), der blev til på initiativ af Gunnar Wille fra Den Danske Filmskole, kaldes i daglig tale for Spiluddannelsen. Denne uddannelse henter styrke i det tværfaglige samarbejde og et antal fællesproduktioner, hvor de studerende udvikler og producerer komplekse computerspil. Produktionerne, der er tilrettelagt efter samme mønster som samarbejdet omkring filmskoleelevernes afgangsfilm, foregår på samme produktionshierarkiske betingelser som ude i virksomhederne. Gennem snart tyve år har TAW været en væsentlig del af udviklingen af dansk animation. Det skyldes ikke mindst de mange engagerede studerende, der i årenes løb har udviklet sig til dygtige fagfolk. Deres livskraft, videbegær og kreativitet har skabt et positivt, helt unikt og meget professionelt miljø. Det var aldrig kedeligt. Tak for det! (Alle illustrationer i denne artikel er reproduceret med tilladelse fra rettighedshaverne) Viborg, marts 2007 M orten Thorning Studierektor The Animation Workshop 39

Leranimation 1 (Claymation)

Leranimation 1 (Claymation) Animation Workshops I samarbejde med Projekt Anima og Animationsskolen i Viborg inviterer BUSTER publikum til selv at lave små animationsfilm med hjælp fra nogle af Danmarks dygtigste animatorer og en

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

ARKITEK- TUR. 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE

ARKITEK- TUR. 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE ARKITEK- TUR 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE DRØMMER DU OM AT ARBEJ DE MED ARKITEK- TUR? Drømmer du om at komme ind på Arkitektskolen Aarhus eller Kunstakademiets

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AVI AKADEMIET FOR WWW. VlSUEL - lnnovatlon. DK designskole for børn INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser.

Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser. Undervisning Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser. Der undervises kontinuerligt og repetitivt fra semester til semester i: Scenens struktur

Læs mere

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 International Hospitality Management Orientering om virksomhedspraktik 2016 November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution,

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge http://www.comon.dk/art/166871 Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge Et fantastisk interview hvor du selv er journalisten. Af Karim Pedersen 16. september 2011 kl. 07.37 For en hel generation

Læs mere

For at imødekomme Kulturministeriets ønsker til omverdensanalyse er følgende analyse bygget op i forhold til ovenstående disposition.

For at imødekomme Kulturministeriets ønsker til omverdensanalyse er følgende analyse bygget op i forhold til ovenstående disposition. Den Danske Filmskole Omverdensanalyse Formålet med denne omverdensanalyse er at skabe fælles viden og forståelse for skolens vilkår, situation og aktuelle udfordringer. Omverdensanalysen skal derfor klarlægge

Læs mere

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders 2014/2015 tøj designer Indledning: jeg er ikke helt klar på endnu om hvad jeg gerne vil være når jeg bliver ældre. Jeg har valgt tøj designer hvor jeg specielt har fokus på Tekstil/tøjområdet. Det har

Læs mere

10. Klasse Centret Årgang 2014/15

10. Klasse Centret Årgang 2014/15 10. Klasse Centret Årgang 2014/15 Dette lille hæfte har til formål at fortælle dig lidt om, hvilke linjer vi udbyder i skoleåret 2014/15. Otte forskellige linjer er meldt ud, og med disse har vi forsøgt

Læs mere

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider.

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider. Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første kommune i Europa, som indfører Ipads til både

Læs mere

BRUG TV I UNDERVISNINGEN OG PÅ STUDIET GRATIS KURSER FOR ALLE MED AVU-ABONNEMENT. ZDF, Bündnis oder. DR1, Ernst i svømmehallen

BRUG TV I UNDERVISNINGEN OG PÅ STUDIET GRATIS KURSER FOR ALLE MED AVU-ABONNEMENT. ZDF, Bündnis oder. DR1, Ernst i svømmehallen BRUG TV I UNDERVISNINGEN OG PÅ STUDIET GRATIS KURSER FOR ALLE MED AVU-ABONNEMENT NRK, Monsen på vildspor ZDF, Die Wölfe ZDF, Bündnis oder DR2, Danas have Polfoto DR1, Ernst i svømmehallen ALVERDENS TV-UDSENDELSER

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Programmering i folkeskolen

Programmering i folkeskolen Programmering i folkeskolen Danmark har et mål om at være et af verdens førende it-samfund, men virkeligheden er desværre en anden. Kun ganske få unge mennesker har en tilstrækkelig indsigt i den måde,

Læs mere

FILM-X: Kreativitet i stramme rammer. Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI

FILM-X: Kreativitet i stramme rammer. Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI FILM-X: Kreativitet i stramme rammer Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI Kari Eggert Rysgaard Cand.mag. Medievidenskab, KUA, 2003 DR B&U, 2000-2007 Tv-tilrettelægger, web-redaktør, konceptudvikling

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum Læs om top Sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg KBH 1 praktikdag i Malmø Eller som en praktikuge, i et tæt på land. hvad med - EUREKA! PIU kontorer Materiale omkring i verden - Det kunne bemandes med

Læs mere

AUTISME OG ANIMATION Animationslæring på Krabbeshus Heldagsskole

AUTISME OG ANIMATION Animationslæring på Krabbeshus Heldagsskole AUTISME OG ANIMATION Animationslæring på Krabbeshus Heldagsskole Af Hanne Pedersen, animator Vi havde en ide om at animationsmediet ville være et godt medie for autistisk udfordrede børn at udtrykke sig

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i sommeren/efteråret 2016 en fritidsundervisning, hvor begreber som design, illustration, tegneserier og animation nu bliver

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

WORKSPACE - AKTUELLE TILBUD - ALECTO A/S

WORKSPACE - AKTUELLE TILBUD - ALECTO A/S WORKSPACE - AKTUELLE TILBUD - ALECTO A/S WORKSPACE AKTUELLE TILBUD ALECTO A/S FEB 2016 METODE OPLÆG FASTE METODE - CV Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold

Læs mere

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum Læs om top sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2012 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2012 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

OM Playmakerordningen. Skolerne og de professionelle i foreningerne

OM Playmakerordningen. Skolerne og de professionelle i foreningerne OM Playmakerordningen Skolerne og de professionelle i foreningerne Hvilke potentialer rummer den nye folkeskolereform? OG Hvad gør vi i Aalborg for at understøtte effektueringen? OG Hvilken rolle kan foreninger

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Skriftlig opgave. Reklamefilm

Skriftlig opgave. Reklamefilm Skriftlig opgave Reklamefilm Materiale Tekst 1. Thomas Nielsen: Her er årets værste tv-reklamer, Søndags-Avisen 16.-18. december 2011. Tekst 2. Thomas Nielsen: Søren Fauli: Had er ikke dårligt, Søndags-Avisen

Læs mere

TRÆ; et materiale; STREET ART; DUKKETEATER;

TRÆ; et materiale; STREET ART; DUKKETEATER; INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelser af forslag til workshops og projektforløb. Læs det og lad dig friste, eller blive inspireret til andet efter eget valg... TRÆ; et materiale; projektforløb for børnehaver

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

VALGFAGSPAKKEN 2014/2015 FRITID. Kinesisk. Lego Mindstorm. Rockband. Talentklasse. Animation. Extrem overlevelse Mad. Motor. For hvem? 7. - 9.

VALGFAGSPAKKEN 2014/2015 FRITID. Kinesisk. Lego Mindstorm. Rockband. Talentklasse. Animation. Extrem overlevelse Mad. Motor. For hvem? 7. - 9. 2014/2015 VALGFAGSPAKKEN Kinesisk Lego Mindstorm Rockband For hvem? 7. - 9. klasse Talentklasse Hvornår? Onsdage klokken 15.00-17.00 (med enkelte undtagelser) Hvor? På Viborg Ungdomsskole Reberbanen 13

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

EUX. Til virksomheden

EUX. Til virksomheden EUX Til virksomheden Hvad er en EUX uddannelse? EUX er teknisk skoles ungdomsuddannelse hvor eleverne på ca. 4,5 år bliver både faglærte håndværkere OG studenter i én og samme uddannelse. Fagligheden på

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film

Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film ANGEL FILMS PRÆSENTERER Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film Instrueret af Enrique Gato Manuskript af Javier Barreira & Gorka Magallón Tad Stones Den fortabte eventyrer Dansk synopsis

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

BILLEDSKOLEN HORSENS FORÅR 2017

BILLEDSKOLEN HORSENS FORÅR 2017 BILLEDSKOLEN HORSENS FORÅR 2017 BILLED SKOLEN Velkommen! Her i folderen kan du læse holdbeskrivelser, finde ud af hvilke hold du vil gå på og tilmelde dig. Billedskolen er for dig, der brænder for at arbejde

Læs mere

DISNEY S ART OF STORYTELLING

DISNEY S ART OF STORYTELLING w 30.9.2016 12.3.2017 DISNEY S ART OF STORYTELLING SPONSORMULIGHEDER Brave Little Tailor (1938) Mickey Mouse as the Brave Little Tailor Jack Kinney Walt Disney Archives DISNEY S SKJULTE SKATTE UDSTILLES

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE

LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE Fra august 2012 etablerer vi linjeskole på Grønnevang Skole. Muligheden for faglig fordybelse indenfor enkelte emner styrkes, og vi skaber større faglig sammenhængskraft

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED VISUELLE UDTRYKSFORMER? Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af 8 kommuner,

Læs mere

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING KURSER FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJER, BØRNEHAVEKLASSER SAMT PÆDAGOGSTUDERENDE HANNE HTCompany HTTROLLE I/S OM KURSET STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING ET KURSUS

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

OPTAGELSE AF SUPER16 ÅRGANG #10

OPTAGELSE AF SUPER16 ÅRGANG #10 OPTAGELSE AF SUPER16 ÅRGANG #10 Super16 optager en ny årgang #10 med semesterstart primo august 2017. Årgang #10 kommer til at bestå af 6 instruktører, 6 producere og 4 manuskriptforfattere. Super16 favner

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Nøglepunkter. Social media platforme

Nøglepunkter. Social media platforme Mantra HVER ELEV BØR UDDANNES SOM ET UNIKT INDIVID BASERET PÅ OG MED RESPEKT FOR INDIVIDUELLE EVNER OG PERSONLIG ERFARING DET SIKRER, AT DEN ENKELTE FÅR MEST MULIGT UD AF UNDERVISNINGEN. VORES KURSER ER

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED www.modstudio.dk INNOVATIV INFORMATION Vi ser digital skiltning

Læs mere

DRØMMER DU OM EN KREATIV FREMTID?

DRØMMER DU OM EN KREATIV FREMTID? ARKITEKTUR / DESIGN AF TØJ / ACCESSORIES TEKSTIL / MØBLER / BYER OG RUM / ILLUSTRATION INTERAKTIONSDESIGN / GRAFISK DESIGN DRØMMER DU OM EN KREATIV FREMTID? JEG HAR IKKE KUN LÆRT AT TEGNE, MEN OGSÅ UDVIKLET

Læs mere

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark 12. februar 2012 Politisk udgangspunkt Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

Animation Board Viborg. Koordinationsgruppe. Projektgruppe Erhverv

Animation Board Viborg. Koordinationsgruppe. Projektgruppe Erhverv Organisation: Animation i Viborg Kommune. Animation Board Viborg består af repræsentanter fra Byrådet og Direktionen i Viborg Kommune samt udvalgte repræsentanter, der repræsenterer animationsmiljøet herunder

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Flere og flere lever af at kommunikere, men hvordan kommunikerer du direkte til netop kommunikatørerne? Svaret finder du på nettet: Kommunikationsforum.

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

Strategi for Den Danske Filmskole 2015-2018

Strategi for Den Danske Filmskole 2015-2018 Strategi for Den Danske Filmskole 2015-2018 1. indledning Vores kultur er under forandring fra en tekstkultur til en billedkultur. Den brede befolkning bruger i højere og højere grad de billedbårne medier

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere