The Animation Workshop. O plevelsesøkonom iens pionerer i Viborg. A f Morten Thorning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The Animation Workshop. O plevelsesøkonom iens pionerer i Viborg. A f Morten Thorning"

Transkript

1 På hovedstadens bonede gulve tales d erfor tiden m eget og entusiastisk om 'den nye oplevelsesøkonomi. I Viborg er det noget, man i al stilfærdighed har praktiseret m ed international succes i tre årtier. H er ligger nemlig The A nim ation Workshop, som har væ ret stæ rkt m edvirkende til at gøre D anm ark til et førende land i den globale animationsbranche. Kosmorama har bedt studierektor M orten Thorning om at berette sagaen om en skole, som kan tælle nogle a f verdens dygtigste anim atorer blandt sine undervisere, som uddanner nye generationer a f anim atorer til alverdens producenter, og som er et foretagende i konstant knopskydning. Hum (2007), BA-afgangsfilm af Søren Bendt. The Animation Workshop O plevelsesøkonom iens pionerer i Viborg A f Morten Thorning Animation er en nøglefærdighed i oplevelsesøkonomien, Animation er fremtidens fantastiske formidlingsværktøj. Takket være it-udviklingen er denne form for visualisering i dag meget billig i brug, og m ed sin evne til at forenkle komplekse budskaber er animation perfekt til at formidle komplicerede em ner i overskuelig og præcis form. Oplevelsesøkonomien er en af de hurtigst voksende sektorer i Danmark. En ikke uvæsentlig del af den udgøres af anim a tionsbaserede produkter, f.eks. tegnefilm, computerspil og andre underholdningsprodukter. Men animation anvendes også i stigende grad i undervisningssam m enhæng, i alskens elektroniske it-produkter, i reklamefilm og andre former for markedsføringsmateriale. Man kan lidt forenklet sige, at uanset 31

2 The Animation Workshop indholdet er det animationsdisciplinerne, der skaber det synlige - dvs. det design og den appeal, som en film, et computerspil, en tv-serie, en instruktionsmanual, en reklame, et undervisningsprogram etc. har. Denne synlige manifestation skal altid have en høj kvalitet for at klare sig på et marked, hvor et givet produkt måske kun får en kort levetid, hvis det ikke med det samme påkalder sig og fastholder forbrugerens opmærksomhed og interesse. Men hvad er kvalitet i animation? Helt enkelt kan man sige, at hvis vi glemmer, at det er animation, vi ser, og tror, det er liv - så har anim ationen den nødvendige kvalitet. Animation kan produceres billigt eller dyrt, i flot feature-kvalitet eller Simpsonsenkel tv-serie-kvalitet. Det afgørende er, om designet er klart og befordrende for animationens evne til at skabe livagtige karakterer - og om skuespillet er udført med tilstrækkelig indsigt i karakterdannelsens elementer. Endelig er indsigt i den til enhver tid gældende og kommende smag afgørende. At have fingeren på pulsen - og være lidt foran beatet, når det kommer til design af anim erede karakterer og udviklingen af animationskoncepter - er en klar fordel, når håndværket, kunsten og indsigten forenes i animationens udtryk. Det er det, vi lever for, arbejder med og underviser i på The Animation Workshop i Viborg. Fra kunstnerisk sandkasse til international drivkraft. Da Animationsværkstedet startede i 1988, var det ikke forestillingen om at etablere et specialiseret center for animationshåndværk, der drev arbejdet. Animationsværkstedet spirede af græsrødderne og blev startet af kunstnere, der gerne ville arbejde frit og uafhængigt med anim ationsm ediets mange forskellige u d tryksmuligheder. På daværende tidspunkt var den danske tegnefilmbranche ikke særligt stor. Tre aktører dannede kernen i branchen - det nystartede A. Film, det veletablerede, men af størrelse beskedne Tegnedrengene/Filmforsyningen og Jannik Hastrups Dansk Tegnefilm Kompagni, hvor sidstnævnte igennem mange år lavede de store d anske anim erede spillefilm - bl.a. Trællene THE ANIMATION WORKSHOP The Anim ation W orkshop er i dag placeret i tre gamle kasernepavilloner og et infirmeri på kultur- og campusområdet på Viborg Kaserne. Her råder skolen over kvadratmeter, fordelt på fem afdelinger, der beskæftiger sig med en række animationsrelaterede aktiviteter. Omkring 160 mennesker kommer dagligt i bygningerne. TAW har fem afdelinger med hver sin aktivitet: Bachelor o f A rts in Character Anim ation (BAC), Professional Training (PRO), The Drawing Academy (TDA), Open W orkshop (OW) og Center for Anim ationspæ dagogik (CAP). 32 (1978), Samson og Sally (1984) og Strit og Stumme (1987). Producenterne bejlede til det daværende Statens Filmcentral om støtte til produktioner. Omsætningen i det danske animationserhverv lå vel det år på 30 millioner kr., og der var omkring ansatte beskæftiget med projektbetonet arbejde. Anim ationsbranchen er siden 1988 vokset fra at være en branche, hvor få kunstnere beskæftigede sig m ed en marginaliseret kunstart, til en m indre industri med

3 a f Morten Thorning mange ansatte og en milliardomsætning delvis baseret på afsætning på internationale markeder. D anm ark er et af de førende lande i udviklingen i Europa, og der er veletablerede virksom heder med stor international omsætning inden for spil-, filmog tv-produktion. D er både produceres og distribueres på livet løs. På Animationsværkstedet var det fra første færd fortællingen, der var i fokus. Animationshåndværket og hele det filmiske sprog kom i anden række. Det ses tydeligt på de daværende produktioner, der præges af en sprælsk fortælletrang og en ofte kunstnerisk interessant, men aldrig kommercielt slagkraftig, billedside. Der blev på vækstlagsniveau produceret anim e rede film til ungdomsmagasinet DR/Transit, MTV, Folkekirkens Nødhjælp, amter og kom m uner samt en række andre aftagere. En stribe af tilfælde i de tidlige år skulle senere bane vejen for udviklingen af A nimationsværkstedet til en førende kom petenceudvikler i den internationale anim a tionsbranche. Williams, Viborg og Verden. Mødet med mennesker som Tegnedrengene Anders Sørensen og Per Tønnes Nielsen samt udlandsdanskerne Kaj Pindal og Børge Ring fik Animationsværkstedet til at fokusere på animation som tegnefilmens skuespil - teknik. Senere blev det den tidligere Don Bluth-anim ator Kim Hagen og den franskamerikanske skuespiller Robert Bennett, der med systematiseret viden om anim a tion gav undervisningen retning, form og indhold. Deres erfaringer kom fra arbejdet på de store internationale film produktioner udført af Disney i Paris og Don Bluthstudiet i Dublin. Animation var i de sam m e år et udviklingsområde for EU, og A nim ationsværkstedet fik fra 1993 status som Specialised MoJmt Coimwnføltons Visual Litera cy Cinemtfograpto/ \ 5,-tov\j'poardat'ig \ \ La^uaøe> Arts spk4ma seuessn / AW\MATiOh/ S elfcon cift Cooperative Mu$ic veitaljtolk «levelopmtrit C n tica /l>i4eperi4fc^ t. ' itutrikin^ / Vt#«l travl ivi^ / Crcitmty Personal - txpression Expenw)evitatior\ Hichcr l«vel 'ftrttfcwtøskilu ProfcAetn$dviwø Cvc^ritiofial Skilts O peve\opn»ent VAVfc MATTER. ROWlAHD AN\MAllON ZOOO io- OTTERPS-iM powlanp De færdigheder, en god karakteranimator skal besidde, illustreret af den tidligere personnel manager på Warner Brothers Animation i Los Angeles, Dave Masters. European Animation Training Center og blev derm ed en del af ETNA - European Training Network for Animation. Dette betød et solidt økonomisk tilskud, der har varet frem til i dag, og som har muliggjort en løbende international udvikling. Animationsværkstedet fik derm ed tidligt et internationalt udviklingsperspektiv og ser det i dag som sin opgave at betjene og styrke den europæiske animationsindustri. KIKA - det ét-årige Kursus i Karakter Animation, der i mange år var Animationsværkstedets hovedaktivitet, fungerede i årene som en selvbestaltet dansk animationsskole, der tiltrak unge fra hele Danmark. Udefra kom internationale 3 3 ^

4 The Animation Workshop studerende, bl.a. en del islændinge. Kurset fik snart indført en optagelsesprøve, der skulle sikre, at kursisterne var dygtige tegnere. KIKA har gennem tiden uddannet 200 karakteranimatorer, der i dag udgør omkring 65 procent af animatorerne i den danske branche. Stammen af KIKA-elever er stor, og gennem årene har den bidraget til Anim a tionsværkstedets undervisningstraditioner i Viborg. Gruppen bestod af unge fra alle samfundslag og fra alle egne af landet, kendetegnet ved en stor visuel intelligens, stor autonom i og stor videbegærlighed. Samtidig var det et særdeles levende og livskraftigt folkefærd, hvis adfærd, energi og krav om udfordring skabte et miljø med en høj motivation for læring. Og håndværket blev udviklet i et stadigt samspil mellem eleverne og de skiftende krav til kom petenceudvikling, som branchen stillede. De færdige animatorer kom i praktik og på job i virksomheder over hele Europa og skabte et effektivt netværk i den europæiske branche. Efter deres udlandsophold er de fleste vendt tilbage til danske virksomheder med praktisk viden, der har kunnet overføres til dansk animation. Fra 1994 indledtes to betydningsfulde nationale samarbejder med henholdsvis A. Film og Den Danske Filmskole. Den høje internationale produktionsstandard på A. Film blev et sigtepunkt for de faglige aktiviteter. Dialogen med dygtige og inspirerende professionelle som den Oscar-no- minerede instruktør Karsten Kiilerich (Når livet går sin vej, 1997) var med til at booste motivationen til at systematisere det vanskelige animationshåndværk. Samarbejdet med Den Danske Filmskole blev baseret på en arbejdsdeling, hvor Filmskolen uddannede anim ationsinstruktørerne, og Animationsværkstedet uddan- 34 nede animatorerne. Hvert år mødtes de studerende i tre måneder og producerede anim ationsinstruktørernes midtvejs- og afgangsfilm. D enne tradition fortsætter i dag som en indlejret del i begge uddannelser - og er ligeledes en væsentlig grund til, at Animationsværkstedet har kunnet fokusere så stærkt på karakteranimation. Senere, i 1996, kom m ødet med den canadisk-britiske anim ationsinstruktør Richard Williams. Richard Williams havde på daværende tidspunkt modtaget tre Oscar-statuetter, to for Who Framed Roger Rabbit? (1988, Hvem snørede Roger Rabbit?) og én for kortfilmen A Christmas Carol (1971). H an er en dygtig kunstner, opdraget i de amerikanske studier, særligt Disney, hvor M ilt Kahl havde været hans mentor. Men Williams besidder en stærk trang til at være uafhængig og alternativ. Han ønskede ikke at være en del af den amerikanske filmindustri. Derfor slog han sig ned i London, hvor han op gennem 60 erne og 70erne drev et succesfuldt anim ationsstudie, som producerede reklamefilm. Sideløbende lavede han kunstneriske kortfilm og arbejdede i årtier på den animerede spillefilm, der var tænkt til at skulle sætte alle andre animerede film (inkl. Disney!) til vægs, rihe Thiefand the Cobbler (1993). Efter eventyret med The Thief søgte Richard Williams andre, mindre risikable, m åder at udnytte sit talent på. Det resulterede i et samarbejde med Anim a tionsværkstedet i årene Først organiserede vi fire m aster classes på Den Europæiske Filmhøjskole med fokus på teknikkerne bag det animerede skuespil. Kurserne havde deltagelse af hen ved 700 professionelle animatorer fra hele verden. Dernæst samlede Richard Williams sine erfaringer fra kurserne i bogen The Animators Survival Kit (2001), som i dag er en af karakteranim atorens tre bibler på

5 a f Morten Thorning linje m ed Frank Thomas og Ollie Johnsons The Illusion of Life (1981) og Eadweard Muybridges The H um an Figure in Motion (1955). The Anim ators Survival Kit er oversat til ni sprog, heriblandt to versioner på kinesisk. Samarbejdet m ed Richard Williams styrkede Animationsværkstedets internationale brand - derfor valgte vi i den sammenhæng at skifte navn til The Animation Workshop (TAW) for at forstærke den internationale profil. Samtidig opbyggede vi et globalt netværk til professionelle på mange niveauer i den internationale animationsbranche. TAW er i dag kendt for seriøsitet, kvalitet og en respekt og forståelse for, at animatoren er en uafhængig kunstner, der samtidig skal være i stand til effektivt at stille sine kreative kompetencer til rådighed for kommercielle produktioner. Altså skal animatoren på den ene side kunne skabe, designe og udføre unik kunst og på den anden side professionelt kunne indgå i samlebåndsproduktion - kunne håndtere, tegne og anim ere et design med en streg, der er nøjagtigt magen til hundrede andre animatorers. Tilbage til tegningen. I 1997 startede TAW Tegneskolen, der senere skiftede navn til The Drawing Academy. Baggrunden var en stigende erkendelse af, at tegning var et hensygnende håndværk i Danmark. H åndværket havde efterhånden forvandlet sig til en terapiform, hvor den studerende søgte at udtrykke sig frem for at lære selve håndværket. Det blev den russiske kunstprofessor Artem Alexeev, som i de følgende år skulle udvikle en ny afdeling med fokus på den klassiske tegning. Vi fik nye idealer i form af Leonardo da Vinci og Michelangelo ind i huset. I dag er The Drawing Academy en etableret forskole til en række videregående uddannelser såsom designskolerne, Den Grafiske Højskole, arkitektuddannelser og kunstneriske uddannelser. A nim ationspæ dagogik på indlandsisen. 1 årene oprettedes på TAW en skoletjeneste med støtte fra Kulturministeriets Medieskolepulje, der, med animation som læringsværktøj, udfordrede skriftsprogets autoritet i den danske skolesektor. Det viste sig, at systematisk arbejde med animation i læringsprocesser havde en motiverende THE DRAWING ACADEM Y (TDA) The Drawing Academys primære aktivitet er et intensivt 22 ugers kursus m ålrettet til kursister, der overvejer en karriere inden for grafisk design, anim ation, reklame, arkitektur, kom munikation eller undervisning. Undervisningen tilrettelæ gges af den russiske professor Artem Alexeev. Der afholdes årligt to kurser og desuden en række korte forløb, heriblandt sommerkurser, med den amerikanske tegner Glenn Vilppu. effekt på elever, der enten var skoletrætte, havde indlæringsvanskeligheder eller begge dele. Animation har en række fordele i forbindelse m ed undervisning i billedsprog. Dels er det populært blandt børn og unge, der derfor er synligt motiverede i det arbejde, de involverer sig i. Dels giver animation børn fuld kontrol, når der arbejdes på hvert billede i en sekvens. Hvert enkelt klip og hver enkelt bevægelse skal planlæg- 35

6 The Animation Workshop CENTER FOR ANIMATIONSPÆDAGOGIK (CAP) TAW har arbejdet med børn, unge og animation siden starten i I dag drives aktiviteterne i et særligt Center for Anim ationspæ dagogik, der, under ledelse af Hanne Pedersen, er internationalt på forkant inden for anim ationsrelateret mediepædagogik og form idling. CAP fungerer som et center fo r research og udvikling og som en medieskole fo r børn og unge. Her benyttes anim ation som et redskab til medieuddannelse. CAP's grundlag er en uddannelsesteori, der om fatter praktisk læring og brug af animation for samtlige aldersgrupper i folkeskolen. ges i detaljer og kontrolleres. Og endelig går animation i direkte forbindelse med fantasien, kræver intet kendskab til alfabetet og kan derfor benyttes som læringsmetode, allerede før læsning påbegyndes. Praktisk animation for børn forbinder i arbejdsprocessen den virtuelle verden med den fysiske. Animation styrker kreativ tankegang og trækker på adskillige sanser i forbindelse med indlæring. I årene efter fortsatte og udviklede aktiviteterne sig til besøg på over 400 danske skoler og kulturinstitutioner, hvor teorier og praksis blev afprøvet på mere end børn. Dette m edførte samarbejder med bl.a. Danmarks Pædagogiske Universitet og internationalt arbejde, bl.a. støttet af Nordisk Råd og EU-programmet Leonardo. De internationale projekter foregik i mange nordiske og europæiske lande, men også så fjerne steder som Bolivia, Filippinerne, Rusland og Kina. Der har været gennemført projekter i bygder på Grønlands indlandsis og i disciplinære skolesystemer som det irske. D ukkerne, eksperterne og de måske egnede. Omkring år 2000 indgik vi et samarbejde med danske Egmont Imagination og engelske Aardman om uddannelse af dukkeanimatorer. Det blev til tre spæ n dende år i kamp m od tyngdekraften, indtil 3 6 udviklingen af 3D-animation forvandlede den kommercielle dukkeanimation til en hastigt voksende anakronisme. D ukkeanimation havde ellers fået en stærk revival med miljøet i Bristol og Wallace 8c Grom it-figurerne, de lange animationsfilm The Secret Adventures of Tom Thumb (1993) og Chicken Run (2000, Flugten fra hønsegården), samt en række fremragende kunstneriske kortfilm produceret af de engelske studier Aardman Animation og BolexBrothers. I samme tidsrum begyndte vi på TAW at studere 3D-animation. Det blev klart for os, at den tegnede 2D-animation var det bedste fundam ent for at udvikle et godt anim ationstalent inden for 3D-animation. Blyant, farver og papir er simpelthen langt hurtigere m edier at udtrykke sig m ed end avancerede 3D-programmer. Desuden er gode tegnefærdigheder guld værd på enhver produktion, hvor man med hurtige skitser skal diskutere planlægningen af scener og sekvenser. Specielt havde Pixaranim ationsinstruktøren Kyle Balda stor indflydelse på det tankesæt omkring 3Danimation, der blev fundamentet for udviklingen af en række kursusforløb til den europæiske animationsbranche. For også til de professionelle udbyder vi kurser og masterklasser i afdelingen PRO. Afdelingen har om kring 100 kursister om året, heraf 70 procent internationale. I 2001 indgik TAW den første resultatkon-

7 a f Morten Thorning Thorbjørn Christoffersens Open W orkshop-produktion Bug n Chicken (2006). trakt med D et Danske Film institut om drift om kring værkstedet kom m e i spil på en ny af vækstlagsaktiviteter m ed fokus på ani måde, der appellerer til m ålgruppen, som m ation i en selvstændig afdeling - O pen ofte har en stærk og autonom skabertrang. Workshop. Samarbejdet med DFI, der fortsætter frem For os var det afgørende at starte akti til 2010, betyder, at O pen W orkshop er viteter med fokus på kulturproduktionen. blevet en central faktor for skabelsen og Således kunne de mange kom petencer fastholdelsen af et åbent, positivt og stærkt PROFESSIONAL TRAINING (PRO) Afdelingen PRO, der ledes af fransk-am erikaneren Tim Leborgne, er stø tte t af m idler fra EU/MEDIA. Formålet er at form id le den nyeste viden inden fo r anim ationsproduktionens respektive fe lte r til professionelle fag fo lk. Samtidig skaber vi kon takt mellem europæiske animatorer, o g således styrkes udviklingen af kompetencer, indhold, idéer og m o b ilite t i Europa. Endelig vedligeholdes og udvikles netvæ rket til også at o m fa tte anim ations- og animationsrelaterede fa g fo lk og virksom heder verden over. 37

8 The Animation Workshop The Heart of Amos Klein produceret i TAW s Open Workshop af Uri Kranot og Michal Pfeffer. internationalt miljø af kunstnere, der bruger værkstedets tilbud og faciliteter til filmproduktion og projektudvikling. Open Workshop har gennem tiden gennemført hen ved 250 animationsrelaterede projekter og skabt en vifte af udviklingsmuligheder for animationskunstnere. Et eksempel er Thorbjørn Christoffersen, der på Open Workshop producerede filmen Bug n Chicken (2006). Herefter blev han ansat på A. Film, hvor han sammen med Kresten Vestbjerg Andersen og Stefan Fjeldmark instruerede den Robert-belønnede Terkel i knibe (2004). A nim ationsbachelorer i arbejdstøjet. I 2003 blev TAW s undervisningsaktiviteter nationaliseret. Institutionen blev en del af CVU Midt-Vest og derm ed i stand til at udbyde en bacheloruddannelse i karakteranimation. Underviserne er folk med erfaring fra store produktionsselskaber, såsom Pixar, DreamWorks, Blue Sky, ILM, W arner Bros., Disney, IO Interactive, A. Film og en lang række andre små og store internationale virksomheder. Undervisere i emner som kommunikation og teknologi/økonomi inkluderer bl.a. skuespillere, tegneserieforfattere, designere, musikere og andre fagfolk. Under deres uddannelsesforløb kan de vordende bachelorer således trække på erfaringer fra nogle af branchens topfolk. Uddannelsen nyder stor søgning. I januar 2007, efter tre et halvt år, eksaminerede vi det første hold bachelorer. Ud af de 26 optagne studerende gennemførte 24 - og 22 havde fået tilbud om arbejde, inden deres eksamensprojekt var afleveret. TAW s nyvundne status som undervisningsinstitution i det offentlige system betød, at en række formalia skulle bringes i orden. Uddannelsen kvalitetstjekkes løbende og skal leve op til Undervisningsministeriets professionsbachelorkriterier. Der blev derfor oprettet et studieråd med repræ sentanter for virksomheder og interesseorganisationer. Den første formand 38 OPEN WORKSHOP (OW) Open W orkshop er et vækstmiljø, hvor nye talenter, kunstnere og fagfolk fra film - og anim ationsindustrien kan mødes og arbejde sammen. Open W orkshop tilbyder danske og internationale kunstnere faciliteter og lejlighedsvis økonomiske m idler til udvikling af anim ationsprojekter inden for film -, tv-, web-, spil- og m usikproduktion. Det er her, de vigtigste elementer i det kulturelle produkt - indhold og koncept - skabes.

9 a f Morten Thorning BACHELOR OF ARTS IN CHARACTER ANIMATION (BAC) BAC er den største afdeling i The Anim ation W orkshop. Anim ationsbranchen har brug for alsidige animatorer, så BAC om fatter undervisning i både 2D- og 3D-com puteranim a- tion, der er de to dominerende anim ationsform er i branchen i dag. Her kan studerende erhverve sig en bachelorgrad i karakteranim ation. Uddannelsen, der ledes af amerikanske Michelle Nardone, varer tre et halvt år og har et årligt optag på 25 på hver af de to linjer Karakteranimator og Anim ation Artist. for studierådet blev Søren E. Jakobsen, som tidligere har bestridt poster som tvdirektør i DR, direktør for Nordisk Film og bestyrelsesformand for IO Interactive og A. Film. Straks efter starten af karakteranimatoruddannelsen etableredes et nyt akademi på tværs af en lang række uddannelsesinstitutioner, heriblandt fakulteter fra fem universiteter, Danmarks Designskole, Filmskolen og TAW. D et Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning (DA- DIU), der blev til på initiativ af Gunnar Wille fra Den Danske Filmskole, kaldes i daglig tale for Spiluddannelsen. Denne uddannelse henter styrke i det tværfaglige samarbejde og et antal fællesproduktioner, hvor de studerende udvikler og producerer komplekse computerspil. Produktionerne, der er tilrettelagt efter samme mønster som samarbejdet omkring filmskoleelevernes afgangsfilm, foregår på samme produktionshierarkiske betingelser som ude i virksomhederne. Gennem snart tyve år har TAW været en væsentlig del af udviklingen af dansk animation. Det skyldes ikke mindst de mange engagerede studerende, der i årenes løb har udviklet sig til dygtige fagfolk. Deres livskraft, videbegær og kreativitet har skabt et positivt, helt unikt og meget professionelt miljø. Det var aldrig kedeligt. Tak for det! (Alle illustrationer i denne artikel er reproduceret med tilladelse fra rettighedshaverne) Viborg, marts 2007 M orten Thorning Studierektor The Animation Workshop 39

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i animation

Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i animation 1/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Studieordning The Animation Workshop VIA University College, september 2011 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Copenhagen Entertainment Computerspilzonen. Beretning 2009-2010

Copenhagen Entertainment Computerspilzonen. Beretning 2009-2010 Copenhagen Entertainment Computerspilzonen Beretning 2009-2010 2 Indhold 3 Indholdsfortegnelse 04-05 Hvor langt kan vi nå med dansk-produceret indhold? 06 Samling og samarbejde gør stærkere 07-13 BRANCHE

Læs mere

En spændende arbejdsplads

En spændende arbejdsplads ANNONCETILLÆG OM VIBORG KOMMUNE En spændende arbejdsplads Flyvestation Karup 16 Verdens navle Mark Film er en iværksættersucces midt i det levende og kreative miljø i Viborg. Optimismen er stor, og Anders

Læs mere

[maj 2015 tanker om talentudvikling] marianne JELVED noa KAGEYAMA prami LARSEN kathrine OLLDAG tone MYGIND ROSTBØLL kristian STUDSGAARD jane RONEKLINT

[maj 2015 tanker om talentudvikling] marianne JELVED noa KAGEYAMA prami LARSEN kathrine OLLDAG tone MYGIND ROSTBØLL kristian STUDSGAARD jane RONEKLINT alent [maj 2015 tanker om talentudvikling] marianne JELVED noa KAGEYAMA prami LARSEN kathrine OLLDAG tone MYGIND ROSTBØLL kristian STUDSGAARD jane RONEKLINT Dansk Center for Kunstnerisk Talentudvikling

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Art & Technology. i København. Kolofon. Art &Technology i København En FORA publikation - November 2011. Copyright FORA 2011

Art & Technology. i København. Kolofon. Art &Technology i København En FORA publikation - November 2011. Copyright FORA 2011 Art &Technology i København En FORA publikation - November 2011 Art & Technology Kolofon Copyright FORA 2011 Anne Dorthe Josiassen Tanja Bisgaard FORA / Dahlerups Pakhus / Langelinie Allé 17, 2100 København

Læs mere

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER SEPTEMBER 2005 Forord Computerspil udgør i dag et væsentligt element i børn og unges medieforbrug

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier

Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier Fremtidsbilleder Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier AF NIELS BØTTGER-RASMUSSEN Fremtidsbilleder...1 Den relativt sikre fremtid i 2025, baseret på megatrends...1 Globalisering globale netværk...1

Læs mere

TRUEMAX ACADEMY 2-3 HVAD ER 3D? UDTALELSER 4-5 UDDANNELSEN 6-7 3D FUNDA- MENTALS DRAWING CLASS DANNELSE EFTERUD- WORKSHOPS 2014 # 1

TRUEMAX ACADEMY 2-3 HVAD ER 3D? UDTALELSER 4-5 UDDANNELSEN 6-7 3D FUNDA- MENTALS DRAWING CLASS DANNELSE EFTERUD- WORKSHOPS 2014 # 1 UDDANNELSEN 3D FUNDA- MENTALS DRAWING CLASS EFTERUD- DANNELSE HVAD ER 3D? UDTALELSER TRUEMAX ACADEMY 2-3 4-5 6-7 8 9 10 WORKSHOPS 2014 # 1 11 Hvem er vi? 2 TRUEMAX academy er en privat uddannelsesinstitution

Læs mere

Risikovillig kapital til kreative virksomheder

Risikovillig kapital til kreative virksomheder Risikovillig kapital til kreative virksomheder Jørgen Rosted December 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk Forord Integrations- og beskæftigelsesborgmesteren

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Samarbejdsprojekter mellem forskere og virksomheder er en af de vigtigste videnbroer. Viden flyttes bedst gennem personer uanset om det drejer sig om langsigtede

Læs mere

etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa

etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa Europa-Kommissionen DA etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa Siden midt i halvfemserne har mange skoler modtaget støtte fra Comenius-programmet

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Nr. 3 August 2008. Sprog, læring og medier

Nr. 3 August 2008. Sprog, læring og medier Nr. 3 August 2008 Sprog, læring og medier Indhold Sprog er nøglen til integration? Berit Toft Fihl, Dansk Arbejdsgiverforening 4 It og sprog i rygsækken Interview med Lars Bo Nielsen og Mia Sander, Mikro

Læs mere

NYE PRODUKTIONSFORMER NYE FORRETNINGSMODELLER

NYE PRODUKTIONSFORMER NYE FORRETNINGSMODELLER NYE PRODUKTIONSFORMER NYE FORRETNINGSMODELLER Udarbejdet af Eva Paarmann for Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning December 2014 Indholdsfortegnelse Lidt Om Hvorfor Og Hvordan.. (En Slags

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere