årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark"

Transkript

1 Årsberetning 2007

2 årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark Tlf Grafisk design: Tryk: Compo Grafik Produktion a/s Trykt i 250 eksemplarer

3 Ledelsens beretning HØREFORENINGEN FAGLIGHED OG FÆLLESSKAB 2007 har været et spændende år for foreningen. Året har tydeligt vist det store engagement og interesse, der er for høresagen, ikke mindst hos de mange frivillige rundt om i landet, men bestemt også hos de ansatte på sekretariatet i Hvidovre. Siden de fem punkter for den nye struktur - én forening, faglighed og fællesskab, et ens kontingent, samt en kommunal struktur - blev vedtaget i efteråret 2006, har Høreforeningen på alle måder løbet stærkt for at indfri målene. Der er etableret 90 nye lokalafdelinger, 12 udvalg, der understøtter foreningens medlemmer og målgrupper, samt valgt en del nye bestyrelsesmedlemmer til Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget. Den bredde, der ligger i at være en forening bygget på frivillighed hos så mange forskellige målgrupper, gør, at fagligheden i foreningen får stor styrke, og der bliver mulighed for at sætte rigtig mange spændende initiativer i gang. Det ser vi ude i lokalafdelingerne, hvor der hele tiden vokser nye ideer til aktiviteter frem, og vi ser det på den synlighed, høresagen får i medierne. Men der er stadig lang vej til optimal behandling og muligheder for mennesker med lyd- og høreproblemer, bl.a. eksisterer ventelisterne stadig og tekstningen af tv-udsendelser kan bestemt blive bedre. Dette er blot en lille del af de udfordringer, vi i den nye og stærkere forening ser frem til fortsat at kæmpe for. Søren Dalmark Landsformand høreforeningen

4 årsberetning 2007 Interne ændringer Ny struktur i foreningen Den nye struktur har været det allerstørste arbejdsområde for Høreforeningen i Der har været afholdt 98 stiftende generalforsamlinger, og der er etableret 90 nye lokalafdelinger. I forbindelse med de stiftende generalforsamlinger har foreningen fået cirka 350 nye medlemmer. Det store arbejde med strukturændringerne har både økonomisk og ressourcemæssigt været en udfordring for sekretariatet. Især har der været en stor opgave med at producere nye skriftlige materialer, brevpapir, kuverter, brochurer og andet informationsmateriale, med nyt navn, nyt logo og nyt design. Interne møder Der har været arbejdet med afvikling af kredse, amtsafdelinger og landsdækkende afdelinger. Samtidig har der været holdt fem regionsvise møder med repræsentanter fra de nye lokalafdelinger. Der har været møde om status og fremtidige behov for de kontaktpersoner, der betjener kontakttelefon-linjen for Ménière- og tinnitusramte, og der er planer om efteruddannelse af de eksisterende kontaktpersoner samt uddannelse af nye. Med de kontaktpersoner, der varetager TSK-øvegrupperne lokalt, har der været møde for at få en status på gruppernes situation og for at afklare, hvordan vi i foreningen kan skaffe yderligere kontaktpersoner og sikre, at der findes øvegrupper over hele landet. Udvalgene Der blev på Hovedbestyrelsesmødet i september 2007 oprettet 12 udvalg i foreningen, der afspejler foreningens mange målgrupper. Arbejdet i foreningens udvalg har mange steder lidt under, at mange ressourcer, både lokalt og centralt, har været lagt i opbygningen af de nye lokalafdelinger. Medlemssystemet Det nye medlemssystem er nu etableret efter lang tids venten. Skæringsdatoen for overgang mellem nyt og gammelt system var 26. november Der har desværre været en del tekniske problemer forbundet med implementeringen af medlemssystemet, hvilket også har betydet forsinkelser på forskellige andre projekter, der er forbundet til systemet største virksomheder Som led i»reklame for Alvor-kampagnen«er der skrevet ud til de største virksomheder om at støtte høresagen. Der er oprettet en ordning med virksomheds-støttemedlemsskaber til en pris på kr. årligt. Ved at støtte høresagen får man som virksomhed en række fordele, som bl.a. et tilbud om et gratis besøg på virksomheden af en uddannet høreguide, fem stk. medlemsblade 'hørelsen' tilsendt 10 gange årligt, samt virksomhedens navn og evt. logo på vores hjemmeside under»de støtter høresagen«. De samtaleledere, der er uddannet til at lave Kombi-kurser i aftenskole-regi, har ligeledes været til møde for at drøfte behovet for efteruddannelse.

5 Det politiske arbejde Overordnet set er Høreforeningens fokus på tre vigtige felter indenfor høresagen, nemlig høreomsorg, tilgængelighed samt støj- og forebyggelse. Det er omkring disse områder, vi koncentrerer vores politiske arbejde. Ventelister Ventelisterne er stadig et stort problem. På landsplan er der helt op til 2 års ventetid på forundersøgelse på de offentlige høreklinikker. Og ingen steder lever ventetiderne op til regeringens behandlingsgaranti på fire uger. Høreforeningen har meget tidligt haft kontakt til nogle af de værst stillede regioner. Vi har haft møder med regionspolitikere i et forsøg på at finde løsninger til at skaffe den nødvendige medarbejderstab og dermed nedbringe ventelisterne. Desuden har vi haft en del politisk kontakt til medlemmer af Folketingets sundhedsudvalg. Hospitalsplaner Regionerne har offentliggjort forslag til deres nye hospitalsplaner. I fire af de fem planer optræder hverken ordet audiologi eller ordet hørelse. Det drejer sig om Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland. Foreningen finder det umådeligt vigtigt, at audiologi fremstår som et selvstændigt speciale med sin egen faglighed og eget budget, og det har vi gjort opmærksom på i breve til regionerne. I Region Hovedstaden er det i hospitalsplanen foreslået at nedlægge den audiologiske afdeling på Bispebjerg Hospital og i stedet betjene dens patienter på Amtssygehuset i Gentofte. Foreningen har derfor i sit høringssvar til Region Hovedstaden gjort opmærksom på, at vi lægger vægt på, at tilgængelighed er vigtig, og man frem for at nedlægge en afdeling bør overveje at oprette en afdeling på Bornholm. I dag bliver patienter fra Bornholm betjent af den lukningstruede audiologiske afdeling på Bispebjerg Hospital. Ingen sammenhæng i behandlingen Med den nye kommunalreform er der ikke længere sammenhæng i hjælpen til mennesker med lydog høreproblemer. Behandlingen er splittet op i 98 kommuner, og tilbuddene er meget forskellige rundt om i landet. Det er kommunerne, der skal betale for høreapparaterne, samt udbetale tilskuddet til dem, der ønsker at købe et høreapparat hos en privat høreapparatforhandler. Grunden til det er, at man betragter høreapparater som et teknisk hjælpemiddel, og tekniske hjælpemidler hørte også forud for kommunalreformen til det kommunale bevillingsområde. Det er dog en fejlfortolkning, at betragte høreapparater som tekniske hjælpemidler, da et høreapparat er internationalt klassificeret som medicinsk udstyr og ikke som hjælpemiddel. Under en paneldebat i Herning vedr. høreomsorgen opstod der uenighed i fortolkningen af tilskudsreglerne til køb af høreapparat. Høreforeningens holdning er, at en borger har ret til tilskud til køb af høreapparat, når der foreligger en henvisning fra en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Kommunen mente til gengæld, at det er den, der som følge af kommunalreformen skal bevilge til- høreforeningen

6 årsberetning 2007 skuddet til apparatet, og derfor bestemmer. Høreforeningen rejste derfor spørgsmålet om tilskud til køb af høreapparater overfor Sundhedsministeriet og har fået et klart svar, at når en borger opfylder betingelserne om lov om tilskud til høreapparat, er en kommune forpligtiget til at udbetale tilskuddet. Sagen blev omtalt i artikler over flere omgange i de lokale medier. Menietten Vi har kontaktet de fem regioner for at spørge, hvor mange patienter der i øjeblikket er i behandling med Meniett og om der anvendes andre behandlingsmetoder. Desuden har vi spurgt om, hvilke læger i regionen, der er særligt kyndige i denne sygdom, således at vi kan henvise vore medlemmer dertil og sikre, at vore kontaktpersoner kender denne oversigt. På baggrund af tidligere usikkerhed om hvorvidt en Meniett er et hjælpemiddel (hører under Serviceloven) eller et behandlingsredskab (hører under sundhedslovgivningen) har Den Sociale Ankestyrelse afgjort, at Menietten er et behandlingsredskab. Høreforeningen vil derfor presse på for at Menietten bliver anerkendt som et behandlingsredskab i sundhedsvæsenet. Døvblevne og svært hørehæmmede bør have nedsat medielicens Høreforeningen har i et høringssvar til Kulturministeriet, vedr. udkast til bekendtgørelse om licens, påpeget, at døvblevne og svært hørehæmmede ikke får det optimale ud ad deres medielicens. Døvblevne og svært hørehæmmede lytter f.eks. ikke til radio, og de har desuden ingen glæde af en del af de danske live-udsendelser, der enten ikke er tekstet eller har meget dårlig tekstning. I løbet af 2007 har Høreforeningen gentagne gange påpeget, at bl.a. tekstningen af danske live-udsendelser ikke fungerer optimalt. Digitalt sendenet Høreforeningen har ligeledes i et høringssvar til Kulturministeriet sendt vores krav om, at der udover behov for tegnsprogstolkning til brug for døve tillige er et stærk behov for, at der stilles krav om en tekstning af alle dansksprogede udsendelser herunder også direkte udsendelser. Vi ønsker desuden, at det er muligt at forsinke billedet i forhold til teksten, så der er en bedre sammenhæng mellem tale og tekst, samt at der en teknisk mulighed for at frakoble baggrundsmusik/ baggrundsstøj. Der er i regi af Danske Handicaporganisationer (DH) afholdt et møde med et af de firmaer, som har givet tilbud på at levere det nye sendenet. Teleslynge-cirkulæret Desværre tyder alt på, at teleslyngecirkulæret er afskaffet. I stedet er der kommet en vejledning om tilgængelighed, men denne har ikke forpligtende virkning. Vi er nødt til at arbejde for, at der til stadighed foreligger en forpligtelse til at sikre teleslynger i

7 kirkerne. Der er bl.a. holdt møde i DH-regi med en repræsentant fra Kirkeministeriet. Det sociale Tolkeprojekt Arbejdet med permanentliggørelse af Det Sociale Tolkeprojekt er lykkedes. Desværre er Socialministeriets repræsentanter begyndt at tale om kvoter og loft for tolkning. Sammen med Danske Døves Landsforbund har vi i DH-regi kontaktet det tvær-ministerielle udvalg, der arbejder på tolkeområdet generelt set over alle sektorer. Vores forslag er, at man som bruger kun skal henvende sig ét sted, uanset hvad tolkeopgaven går ud på, og at der skal være ens retningslinjer for tolkning uanset det ministerielle sektoransvar. høreforeningen

8 årsberetning 2007 Kommunikation Hjemmesiden Arbejdet med at sammenlægge hjemmesiderne for MTF, HBF og DBA går langsomt fremad. Når medlemssystemet er implementeret korrekt, vil hjemmesiden desuden kunne udbygges på de tre niveauer: For alle, For medlemmer og For tillidsfolk. Der er igangsat et pilotprojekt om lokalafdelingernes egne sider på hjemmesiden. Hver region er repræsenteret i projektet med mindst en lokalafdeling. Hver af disse lokalafdelinger får adgang til nogle lokale sider på Høreforeningens hjemmeside, hvor de bl.a. kan ligge navne på bestyrelser, sidste nyt og beskrevne aktiviteter ind. Forsøgslokalafdelingerne er i første omgang Hedensted, Albertslund, Næstved, Vejle, Esbjerg og Ålborg. Hørelsen Hørelsen bestræber sig på at være et blad for alle målgrupper i foreningen. Der bliver derfor løbende lavet tillæg eller indstik om forskellige emner. Der har blandt andet været et tema om høreapparater, et tillæg om tinnitus, samt et tillæg om ménière. Andre temaer er på vej. Materialer og foldere Udstillingsmaterialerne er fornyet med den nye grafiske identitet. Der er fremstillet plastikposer, kuglepenne, klistermærker, plakater og pastiller i det nye design. Hvervefolderen»Høreforeningen - dit talerør«er færdig. Det samme er tre af de nye foreningsfoldere - folderne om Tinnitus, Ménière, Kniber det med at høre. Foldere om døvblevne, børn, samt unge er under udarbejdelse. Hæfterne»20 spørgsmål«om tinnitus og»20 spørgsmål«om ménière er revideret i udvalgene. Synlighed Der har været stor pressedækning af høresagen, ventelister og støjproblematikken. Landsdækkende aviser, lokalaviser, radio og tv har velvilligt dækket vores mærkesager med vores aktive medvirken. Ventetiderne har hen over året fyldt meget i medierne, både lokalt, regionalt og landsdækkende, og vi ser betydningen af, at lokalafdelingerne er blevet aktive medspillere også i denne sammenhæng. CASA-konference I forbindelse med offentliggørelsen af CASA-rapporten (Center for Alternativ Samfundsanalyse) holdt Høreforeningen en meget velbesøgt minikonference. Den tidligere verdensmester i cykling, Hans Henrik Ørsted, og Lonneke Nørrung, formand for Høreforeningens lokalafdeling i Allerød, fortalte levende om deres egne erfaringer med høreomsorg og ventelister. Konferencen skabte stor interesse om venteliste-problematikken, ikke mindst i pressen. Blandt gæsterne var de inviterede repræsentanter for Kommunernes Landsforening og Indenrigsministeriet, samt en del fagfolk indenfor høreområdet og to private høreapparat-forhandlere. Reklame for Alvor Høreforeningen vandt»reklame for Alvor«, hvor vi kvit og frit fik udarbejdet en reklamekampagne til en værdi af i alt 8 mio. kr. Kampagnens formål var at gøre det attraktivt at gå med høreapparater, således at alle, der har brug for det, bliver bevidst om

9 Tolkeformidling at bruge apparaterne. Kampagnen indeholdt radioog TV spots, plakater, helsides annoncer i aviser og ugeblad, go-cards etc. For at skabe synlighed ude i lokalområderne blev der skrevet to færdigfabrikerede læserbreve og en pressemeddelelse, som lokalafdelingerne flittigt har brugt i deres lokale medier. Lokalafdelinger Lokalafdelingerne har levet deres første kalender år. Den nye struktur med en lokalafdeling i hver kommune bibringer en positiv aktivitet og synlighed rundt om i landet ikke mindst pga. de mange aktive frivillige. Ca. 500 frivillige bruger deres fritid på at bakke op om høresagen, hvilket er et nødvendigt supplement til det politiske arbejde, der bliver lavet centralt i foreningen. I det første år har fokus været på processen med at etablere lokalafdelingerne, med alt hvad det indebærer af samarbejde regionalt i foreningerne, samt et formaliseret samarbejde med kommunen etc. Samtidig har det været vigtigt at få udstukket rammerne for, hvad man i de enkelte lokalafdelinger ønsker at arbejde med m.h.t. de særlige behov, der kunne være i de enkelte kommuner, samt behovet for fællesskabet gennem udflugter, foredrag, bankospil etc. Høreforeningens Tolkeformidling rådede i 2007 over 25 skrivetolke. Vi havde 346 brugere. Der blev løst udskrevet tolkesager på i alt tolketimer. Tolkeuddannelse Der er i 2007 uddannet 6 nye tolke, heraf én på Bornholm, hvor der ikke tidligere har været nogen skrivetolk. Den bornholmske skrivetolk har været interviewet i Bornholms Tidende. Uddannelsen har bestået af fem moduler, der alle er foregået i weekender. Der er fortsat stor aktivitet med formidling af skrivetolke. Tolkningen fordeler sig således: Ñ Social tolkning 5 % Ñ Arbejdsmarkedstolkning 28 % Ñ Uddannelsestolkning 17 % Ñ Anden tolkning 10 % Projekt TegnKom Høreforeningen har været repræsenteret i arbejdsgruppen om Projekt Tegnkom - et projekt om fjerntolkning via computer og internet. Vi har gennem en periode været med på sidelinien, men har nu intensiveret vores deltagelse i henholdsvis følgegruppe og udviklingsgruppe. En del af projektet bliver afprøvning af fjern-skrivetolkning, som forventes at blive en integreret del af fremtidens fjerntolkning. høreforeningen

10 årsberetning 2007 Skoletjeneste Kurser Støjkasser Tilbuddet om udlån af støjkasser til landets 6. klasser er stadig en stor succes. Der har i 2007 været udlånt 192 støjkasser til skoler fordelt over hele landet. Der er også udlånt støjkasser til skolefritidsordninger og andre uddannelsesinstitutioner. Netværksdannelse Kursusaktivitet Høreforeningens kursusafdeling har i 2007 afholdt kurser for såvel frivillige som almindelige medlemmer. Der har været stor interesse for kurser. I alt har næsten 250 frivillige været på kursus, derudover har der været ca. 90 deltagere på de almene interessekurser for medlemmer. Tilsyneladende har indførelse af 1 dags kurser været en succes. Når et nyt kursusudvalg er på plads, vil der blive igangsat en ny kursusstruktur. Der er startet et 3-årigt projekt med to projektledere, der skal etablere netværk i Høreforenings regi. Netværksgrupper Der er nu etableret 15 netværksgrupper i Høreforeningen fordelt over hele landet med i alt 75 deltagere, 4-9 deltagere i hver gruppe. I det første år af projektet er netværksgrupperne målrettet til unge og til mennesker i den erhvervsaktive alder. Tilbuddet om at deltage i en netværksgruppe sendes derfor som et specifikt tilbud til de medlemmer, der ved indmeldelsen har oplyst, at de er erhvervsaktive. Der oprettes løbende nye grupper, og der er netop opstartet to ménière-netværksgrupper, hvoraf den ene er engelsksproget. Netværksprojektet bliver løbende omtalt på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. Brugerkontakt Høreguider Høreforeningens høreguider er et tilbud til arbejdspladser, foreninger, faglige organisationer, skoler, uddannelsessteder, børnehaver, og andre, der vil vide noget om hørelse. Der er 10 høreguider fordelt på landsplan, og tilbuddet om et besøg af en høreguide er gratis. Kontakttelefonlinjen Tilbuddet, om at ringe til kontakttelefon-linjen for Ménière- og tinnitusramte, fungerer stadig. Her kan frivillige kontaktpersoner fortælle om deres egne erfaringen med tinnitus og ménière. Hele landet er dækket af servicen. 10

11 Andre aktiviteter Samarbejde Ungdomslejr 2007 Høreforeningen arrangerede i samarbejde med EarVision by Widex en ungdomslejr i august-september 2007, og denne blev en succes med stort udbytte, både fagligt og socialt. Med udgangspunkt i ungdomslejren er der nu oprettet netværksgrupper for unge, og flere er på vej. Der har desuden regelmæssigt været afholdt åbent hus-arrangementer for unge på henholdsvis år og år. Også disse arrangementer har ført til dannelse af netværksgrupper. Phonak Walk Hørehæmmede Børns Forældreudvalg har været meget aktive omkring afholdelsen af Phonak Walk, en motionsbegivenhed for hele familien, som skal blive en tradition. I 2007 havde Phonak valgt at donere overskuddet til Hørehæmmede Børns Forældreudvalg. Der har desuden været afholdt landskursus for alle familier med hørehæmmede børn. Nordisk samarbejde Høreforeningen stod for årets temadag og årsmøde i Nordisk Høreskadedes Samarbejdskomité, der foregik i Roskilde. Temaet var internationale forhold. Talere var Holger Kallehave, der talte om den nye FN-konvention, Ole Kristensen talte om EU, Marianne Søndergaard fortalte om Nordisk Samarbejdsorganisation for Handicapspørgsmål, og Jann Peter Strömgren fortalte om International Federation of Hard of Hearing og European Federation of Hard of Hearing. Høreforeningens formand har formandsposten i samarbejdskomiteen for de næste to år. Videnscenter Efter kommunalreformen er Videnscenter for Døve, Døvblevne og Hørehæmmede nu etableret under det nye navn Videnscenter for Hørehandicap med repræsentanter for Høreforeningen, Danske Døves Landsforbund, kommuner og regioner. Videnscentret valgte Høreforeningens formand til formand for centrets bestyrelse. DH-repræsentanter Der har været afholdt to møder for Høreforeningens repræsentanter i de lokale DH-afdelinger, ét øst for Storebælt og ét vest for Storebælt. Formålet har været at styrke samarbejdet både lokalt og centralt omkring høresagen og understrege vigtigheden af, at vi er aktive lokalt. På begge møder var der en god debat. Udover de aktuelle DH-relevante problemstillinger var der begge steder en drøftelse af teleslynger. høreforeningen 11

12 årsberetning 2007 Økonomi Døvblevne Der er stor tradition for, at døvblevne er aktive i det nordiske arbejde. Høreforeningen er i kontakt med de øvrige nordiske døvblevne-grupper for at sikre dette fortsatte samarbejde. EUTi Høreforeningen har meldt sig ind i den Europæiske Tinnitus sammenslutning. Samtidig er vi udmeldt af den Europæiske Ménière sammeslutning. Høreforeningen er repræsenteret i: Ñ DH Hovedbestyrelse (Danske Handicaporganisationer) Ñ DH Socialpolitisk udvalg Ñ DH følgeudvalg vedr. teksttelefoner Ñ Referencegruppen vedr. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet kommunikation Ñ Følgegruppen for Teknisk Audiologisk Laboratorium (TAL) Ñ Styregruppen for Det Sociale Tolkeprojekt Ñ Nyborgskolens uddannelsesudvalg Ñ Castbergårds repræsentantskab Ñ Bestyrelsen for Castbergårds feriecenter Ñ Følgegruppen for projektet Bevar dit arbejde (Castbergård) Ñ Videnscenter for Hørehandicap Ñ Døve og Hørehæmmedes Oplysningsforbund (DHO) Implementeringen af den nye struktur har kostet foreningen 1. million kr. Pengene er brugt til at stifte de nye lokalafdelinger, samt producere nyt brevpapir, kuverter, brochurer og andet informationsmateriale med nyt navn, nyt logo og nyt design. Fonde og gaver: Til netværksprojektet har vi modtaget kr. fra Oticonfonden. Til uddannelse af høreguider har vi modtaget kr. fra Undervisningsministeriet. Til uddannelse af kontaktpersoner har vi modtaget kr. fra Undervisningsministeriet. Til opfølgning af Reklame for Alvor kampagnen har vi modtaget kr. fra Leverandørforeningen. Høreforeningens medvirken i fonde: Ñ Forskningsfondet til studier vedr. tunghørhed og døvhed Ñ Tinnitusfonden Ñ Ellen og Ebba Andreasens fond Ñ Ingeborg og Emanuel Jensens Mindelegat Ñ Tinnitus- og Ménièrefonden 12

13 Regnskabsoversigt pr indtægter: Kontingenter kr ,- Tips & lottomidler kr ,- Arv og gaver kr ,- Annonceindtægter + portotilskud kr ,- Administrative refusioner kr ,- Øvrige indtægter kr ,- I alt kr ,- udgifter: Kontingenter overført til lokale aktiviteter kr ,- Hørelsen kr ,- Kursusaktivitet kr ,- Personaleomkostninger + administration kr ,- Mødeomkostninger kr ,- I alt kr ,- Resultat kr ,- Overført fra tidligere hensættelser kr ,- Årets resultat (minus arv kr. hensat til 2009) kr ,- høreforeningen 13

14 årsberetning 2007 Sekretariatet Vi har styrket sekretariatets service med vejledning til medlemmerne om alle former for øre- og høreproblemer. Teamet består af Helle Simonsen, Birgitte Colberg, Joan Klindt Johansen, Ane Schneidermann og Pia Mikkelsen. Medarbejdere i sekretariatet Pia Mikkelsen, sekretariatsleder Birgit Rasmussen, ledelsessekretær Birgitte Colberg, kontorassistent Jane Hochheim, regnskabsansvarlig Lisbet Helgogaard, regnskabsmedarbejder Jacob Brønnum, kursus- og udviklingskonsulent Helle Simonsen, medlemsadministrator Mette Byrgesen Jensen, webmaster Joan Klindt Johansen, netværkskoordinator Ane Schneidermann, netværkskoordinator Ingelise Palne, tolkeformidler Ulla Monrad, tolkeformidler Omregnet til fuldtidsstillinger: 11,14 fuldtidsansatte Ledelse og udvalg Hovedbestyrelsen Landsformand: Søren Dalmark (FU) Næstformand: Ole Matthesen (FU) N. P. Christensen (FU) Lars Bo Ammitzbøll (FU) Bjarne Dueholm (FU) Jens Præstegård (FU) Jan Krogså (FU) Bolette Østberg Judith Hansen Lisbeth Persson Preben Fruelund Sanne Lauridsen Emanuel Pechule-Christensen Jens Troldahl Keld Hansen Svend P. Kristensen Karl Dirksen Svend Stennicke Larsen Boris Hemmingsen Fritz Larsen Karl Erik Jensen Kristian Hansen Heraf er valgt et Forretningsudvalg (FU) bestående af syv mennesker. Der er følgende interne udvalg: Ñ Tinnitusudvalget Ñ Ménièreudvalget Ñ CI-udvalget Ñ Døvblevneudvalget Ñ Høreudvalget Ñ Hørehæmmede børns forældreudvalg Ñ Ungdomsudvalget Ñ Hjælpemiddel- og Tilgængelighedsudvalget Ñ Brugerkontaktudvalget Ñ Arbejdsmarkedsudvalget Ñ Støj- og Forebyggelsesudvalget Ñ Kursus- og Uddannelsesudvalget 14

15 høreforeningen 15

16 høreforeningen kløverprisvej 10 b 2650 hvidovre

Indhold. Ledelsens beretning. p Grundlaget for visitering til kommunikationscentrene er forskelligt fra kommune til kommune.

Indhold. Ledelsens beretning. p Grundlaget for visitering til kommunikationscentrene er forskelligt fra kommune til kommune. Årsberetning 2008 Indhold Ledelsens beretning Indledning ved landsformand Søren Dalmark Indledning ved landsformand Søren Dalmark... 3 Det politiske arbejde...4 Lokalafdelinger... 5 Udvalg...6 Samarbejde...6

Læs mere

Årsberetning Høreforeningen

Årsberetning Høreforeningen Årsberetning Høreforeningen Indhold Indledning.................................. 3 Det politiske arbejde............................ 4 Foto: Steen Evald Kronprins Frederik er Høreforeningens protektor

Læs mere

Årsberetning Høreforeningen

Årsberetning Høreforeningen Årsberetning Høreforeningen Indhold Indledning 2 Kort nyt 3 Det politiske arbejde 5 En stor frivillig indsats 8 Medlemstilbud 10 Samarbejde 13 Kommunikation 13 Sekretariatet 14 Høreforeningens Tolkeformidling

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad.

Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad. Kære medlem Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad. Bestyrelsen er i gang med at arrangere Store Høredag den 3. november 2012 (se mere inde i bladet)

Læs mere

*Visioner for Høreforeningens ungdomsarbejde*

*Visioner for Høreforeningens ungdomsarbejde* Dagsorden til ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 15. oktober 2013 kl. 17 20 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam

Aarhus Kommunes Høreteam Aarhus Kommunes Høreteam Oplysning om: Høreapparater og Høretekniske hjælpemidler Hvordan får du høreapparat? Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre, næse- og halssygdomme.

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt Høringssvar vedr. forslag til lov om tolkning til personer med hørehandicap (Bemyndigelse til at udstede regler om tolkning begrænset af bevilling og ændrede

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov om tolkning til personer med hørehandicap Lov om tolkning til personer med hørehandicap VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formål m.v.

Læs mere

Vi har i 2011 udgivet 3 udgaver af LFA-Nyt i maj, september og december.

Vi har i 2011 udgivet 3 udgaver af LFA-Nyt i maj, september og december. Årsberetning LFA 2011 Forord Nu er der gået et år siden jeg efter opfordring overtog formandsposten, pr. 26. marts 2011. Når jeg føler efter, må jeg indrømme, at der har været rigtig mange ting at tage

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy)

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy) Landskursus 2014 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk og fornyet energi til hverdagen med et barn med høretab. En hverdag som stiller mange krav

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING Lokalforeningsguiden beskriver de rammer, lokalforeningsbestyrelser i Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for. Den

Læs mere

6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering)

6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering) Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Dato: 9. oktober Tid: kl. 16-19 (ca.) Sted: Sekretariatet i Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsplan i DUI-LEG og VIRKE i 2015. Denne plan

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014.

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014. Årsplan 2014 Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedsatte i foråret 2013 en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en handlingsplan for organdonation. Dels for at styrke den indsats,

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Dækker perioden fra 1.-12.-2013 til 1.-11.-2014 Home-Start Næstved lokalafdeling dækker Næstved kommune, der har 81.432 indbyggere 2014. Birgitte Askholm

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Indtægter Foreløbigt regnskab 2014 Budget 2015 - vedtaget af årsmødet 2014 Budget 2015 - revideret af HB 6. dec. 2014 Forslag til årsmødet 2015 Budget

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VINDUE FOR EN FORENING

VINDUE FOR EN FORENING VINDUE FOR EN FORENING Samler lokalsamfundet HVAD ER VINDUE FOR EN FORENING? Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Det er tanken at der rundt omkring i hele landet på denne dag skal

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år 2012 inklusive det konstituerede møde den 26. marts

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Esbjerg og Fanø Lokalafdeling. 7. årgang marts 2013 nr. 1

Esbjerg og Fanø Lokalafdeling. 7. årgang marts 2013 nr. 1 Esbjerg og Fanø Lokalafdeling 7. årgang marts 2013 nr. 1 Kære medlem Som billedet fra Hjerting Strandpromenade på forsiden viser, er vejret i 2013 startet med stolpe op og stolpe ned. Vi har indtil nu

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening LANDSFORMAND 96/13 Til Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige, HB REFERAT fra: Torben Ibsen Tårupvej 26 8963 Auning Tlf: 5355 2100 torben@dch-danmark.dk

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 6. maj 2015 Tid: Kl. 12.30 Sted: Sekretariatet i Vanløse Ikke til stede: Niels Momme, Henrik Pilgaard Dagsorden 10. Godkendelse af dagsorden 11. Godkendelse af referat fra

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde.

Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde. Fundraisingteam Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde. Hvorfor har KLF et fundraising-team i mit netværksområde? Alting koster

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse Foreningen Danske DøvBlinde For dig med nedsat syn og hørelse Hvad er døvblindhed? Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest,

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere