årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark"

Transkript

1 Årsberetning 2007

2 årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark Tlf Grafisk design: Tryk: Compo Grafik Produktion a/s Trykt i 250 eksemplarer

3 Ledelsens beretning HØREFORENINGEN FAGLIGHED OG FÆLLESSKAB 2007 har været et spændende år for foreningen. Året har tydeligt vist det store engagement og interesse, der er for høresagen, ikke mindst hos de mange frivillige rundt om i landet, men bestemt også hos de ansatte på sekretariatet i Hvidovre. Siden de fem punkter for den nye struktur - én forening, faglighed og fællesskab, et ens kontingent, samt en kommunal struktur - blev vedtaget i efteråret 2006, har Høreforeningen på alle måder løbet stærkt for at indfri målene. Der er etableret 90 nye lokalafdelinger, 12 udvalg, der understøtter foreningens medlemmer og målgrupper, samt valgt en del nye bestyrelsesmedlemmer til Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget. Den bredde, der ligger i at være en forening bygget på frivillighed hos så mange forskellige målgrupper, gør, at fagligheden i foreningen får stor styrke, og der bliver mulighed for at sætte rigtig mange spændende initiativer i gang. Det ser vi ude i lokalafdelingerne, hvor der hele tiden vokser nye ideer til aktiviteter frem, og vi ser det på den synlighed, høresagen får i medierne. Men der er stadig lang vej til optimal behandling og muligheder for mennesker med lyd- og høreproblemer, bl.a. eksisterer ventelisterne stadig og tekstningen af tv-udsendelser kan bestemt blive bedre. Dette er blot en lille del af de udfordringer, vi i den nye og stærkere forening ser frem til fortsat at kæmpe for. Søren Dalmark Landsformand høreforeningen

4 årsberetning 2007 Interne ændringer Ny struktur i foreningen Den nye struktur har været det allerstørste arbejdsområde for Høreforeningen i Der har været afholdt 98 stiftende generalforsamlinger, og der er etableret 90 nye lokalafdelinger. I forbindelse med de stiftende generalforsamlinger har foreningen fået cirka 350 nye medlemmer. Det store arbejde med strukturændringerne har både økonomisk og ressourcemæssigt været en udfordring for sekretariatet. Især har der været en stor opgave med at producere nye skriftlige materialer, brevpapir, kuverter, brochurer og andet informationsmateriale, med nyt navn, nyt logo og nyt design. Interne møder Der har været arbejdet med afvikling af kredse, amtsafdelinger og landsdækkende afdelinger. Samtidig har der været holdt fem regionsvise møder med repræsentanter fra de nye lokalafdelinger. Der har været møde om status og fremtidige behov for de kontaktpersoner, der betjener kontakttelefon-linjen for Ménière- og tinnitusramte, og der er planer om efteruddannelse af de eksisterende kontaktpersoner samt uddannelse af nye. Med de kontaktpersoner, der varetager TSK-øvegrupperne lokalt, har der været møde for at få en status på gruppernes situation og for at afklare, hvordan vi i foreningen kan skaffe yderligere kontaktpersoner og sikre, at der findes øvegrupper over hele landet. Udvalgene Der blev på Hovedbestyrelsesmødet i september 2007 oprettet 12 udvalg i foreningen, der afspejler foreningens mange målgrupper. Arbejdet i foreningens udvalg har mange steder lidt under, at mange ressourcer, både lokalt og centralt, har været lagt i opbygningen af de nye lokalafdelinger. Medlemssystemet Det nye medlemssystem er nu etableret efter lang tids venten. Skæringsdatoen for overgang mellem nyt og gammelt system var 26. november Der har desværre været en del tekniske problemer forbundet med implementeringen af medlemssystemet, hvilket også har betydet forsinkelser på forskellige andre projekter, der er forbundet til systemet største virksomheder Som led i»reklame for Alvor-kampagnen«er der skrevet ud til de største virksomheder om at støtte høresagen. Der er oprettet en ordning med virksomheds-støttemedlemsskaber til en pris på kr. årligt. Ved at støtte høresagen får man som virksomhed en række fordele, som bl.a. et tilbud om et gratis besøg på virksomheden af en uddannet høreguide, fem stk. medlemsblade 'hørelsen' tilsendt 10 gange årligt, samt virksomhedens navn og evt. logo på vores hjemmeside under»de støtter høresagen«. De samtaleledere, der er uddannet til at lave Kombi-kurser i aftenskole-regi, har ligeledes været til møde for at drøfte behovet for efteruddannelse.

5 Det politiske arbejde Overordnet set er Høreforeningens fokus på tre vigtige felter indenfor høresagen, nemlig høreomsorg, tilgængelighed samt støj- og forebyggelse. Det er omkring disse områder, vi koncentrerer vores politiske arbejde. Ventelister Ventelisterne er stadig et stort problem. På landsplan er der helt op til 2 års ventetid på forundersøgelse på de offentlige høreklinikker. Og ingen steder lever ventetiderne op til regeringens behandlingsgaranti på fire uger. Høreforeningen har meget tidligt haft kontakt til nogle af de værst stillede regioner. Vi har haft møder med regionspolitikere i et forsøg på at finde løsninger til at skaffe den nødvendige medarbejderstab og dermed nedbringe ventelisterne. Desuden har vi haft en del politisk kontakt til medlemmer af Folketingets sundhedsudvalg. Hospitalsplaner Regionerne har offentliggjort forslag til deres nye hospitalsplaner. I fire af de fem planer optræder hverken ordet audiologi eller ordet hørelse. Det drejer sig om Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland. Foreningen finder det umådeligt vigtigt, at audiologi fremstår som et selvstændigt speciale med sin egen faglighed og eget budget, og det har vi gjort opmærksom på i breve til regionerne. I Region Hovedstaden er det i hospitalsplanen foreslået at nedlægge den audiologiske afdeling på Bispebjerg Hospital og i stedet betjene dens patienter på Amtssygehuset i Gentofte. Foreningen har derfor i sit høringssvar til Region Hovedstaden gjort opmærksom på, at vi lægger vægt på, at tilgængelighed er vigtig, og man frem for at nedlægge en afdeling bør overveje at oprette en afdeling på Bornholm. I dag bliver patienter fra Bornholm betjent af den lukningstruede audiologiske afdeling på Bispebjerg Hospital. Ingen sammenhæng i behandlingen Med den nye kommunalreform er der ikke længere sammenhæng i hjælpen til mennesker med lydog høreproblemer. Behandlingen er splittet op i 98 kommuner, og tilbuddene er meget forskellige rundt om i landet. Det er kommunerne, der skal betale for høreapparaterne, samt udbetale tilskuddet til dem, der ønsker at købe et høreapparat hos en privat høreapparatforhandler. Grunden til det er, at man betragter høreapparater som et teknisk hjælpemiddel, og tekniske hjælpemidler hørte også forud for kommunalreformen til det kommunale bevillingsområde. Det er dog en fejlfortolkning, at betragte høreapparater som tekniske hjælpemidler, da et høreapparat er internationalt klassificeret som medicinsk udstyr og ikke som hjælpemiddel. Under en paneldebat i Herning vedr. høreomsorgen opstod der uenighed i fortolkningen af tilskudsreglerne til køb af høreapparat. Høreforeningens holdning er, at en borger har ret til tilskud til køb af høreapparat, når der foreligger en henvisning fra en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Kommunen mente til gengæld, at det er den, der som følge af kommunalreformen skal bevilge til- høreforeningen

6 årsberetning 2007 skuddet til apparatet, og derfor bestemmer. Høreforeningen rejste derfor spørgsmålet om tilskud til køb af høreapparater overfor Sundhedsministeriet og har fået et klart svar, at når en borger opfylder betingelserne om lov om tilskud til høreapparat, er en kommune forpligtiget til at udbetale tilskuddet. Sagen blev omtalt i artikler over flere omgange i de lokale medier. Menietten Vi har kontaktet de fem regioner for at spørge, hvor mange patienter der i øjeblikket er i behandling med Meniett og om der anvendes andre behandlingsmetoder. Desuden har vi spurgt om, hvilke læger i regionen, der er særligt kyndige i denne sygdom, således at vi kan henvise vore medlemmer dertil og sikre, at vore kontaktpersoner kender denne oversigt. På baggrund af tidligere usikkerhed om hvorvidt en Meniett er et hjælpemiddel (hører under Serviceloven) eller et behandlingsredskab (hører under sundhedslovgivningen) har Den Sociale Ankestyrelse afgjort, at Menietten er et behandlingsredskab. Høreforeningen vil derfor presse på for at Menietten bliver anerkendt som et behandlingsredskab i sundhedsvæsenet. Døvblevne og svært hørehæmmede bør have nedsat medielicens Høreforeningen har i et høringssvar til Kulturministeriet, vedr. udkast til bekendtgørelse om licens, påpeget, at døvblevne og svært hørehæmmede ikke får det optimale ud ad deres medielicens. Døvblevne og svært hørehæmmede lytter f.eks. ikke til radio, og de har desuden ingen glæde af en del af de danske live-udsendelser, der enten ikke er tekstet eller har meget dårlig tekstning. I løbet af 2007 har Høreforeningen gentagne gange påpeget, at bl.a. tekstningen af danske live-udsendelser ikke fungerer optimalt. Digitalt sendenet Høreforeningen har ligeledes i et høringssvar til Kulturministeriet sendt vores krav om, at der udover behov for tegnsprogstolkning til brug for døve tillige er et stærk behov for, at der stilles krav om en tekstning af alle dansksprogede udsendelser herunder også direkte udsendelser. Vi ønsker desuden, at det er muligt at forsinke billedet i forhold til teksten, så der er en bedre sammenhæng mellem tale og tekst, samt at der en teknisk mulighed for at frakoble baggrundsmusik/ baggrundsstøj. Der er i regi af Danske Handicaporganisationer (DH) afholdt et møde med et af de firmaer, som har givet tilbud på at levere det nye sendenet. Teleslynge-cirkulæret Desværre tyder alt på, at teleslyngecirkulæret er afskaffet. I stedet er der kommet en vejledning om tilgængelighed, men denne har ikke forpligtende virkning. Vi er nødt til at arbejde for, at der til stadighed foreligger en forpligtelse til at sikre teleslynger i

7 kirkerne. Der er bl.a. holdt møde i DH-regi med en repræsentant fra Kirkeministeriet. Det sociale Tolkeprojekt Arbejdet med permanentliggørelse af Det Sociale Tolkeprojekt er lykkedes. Desværre er Socialministeriets repræsentanter begyndt at tale om kvoter og loft for tolkning. Sammen med Danske Døves Landsforbund har vi i DH-regi kontaktet det tvær-ministerielle udvalg, der arbejder på tolkeområdet generelt set over alle sektorer. Vores forslag er, at man som bruger kun skal henvende sig ét sted, uanset hvad tolkeopgaven går ud på, og at der skal være ens retningslinjer for tolkning uanset det ministerielle sektoransvar. høreforeningen

8 årsberetning 2007 Kommunikation Hjemmesiden Arbejdet med at sammenlægge hjemmesiderne for MTF, HBF og DBA går langsomt fremad. Når medlemssystemet er implementeret korrekt, vil hjemmesiden desuden kunne udbygges på de tre niveauer: For alle, For medlemmer og For tillidsfolk. Der er igangsat et pilotprojekt om lokalafdelingernes egne sider på hjemmesiden. Hver region er repræsenteret i projektet med mindst en lokalafdeling. Hver af disse lokalafdelinger får adgang til nogle lokale sider på Høreforeningens hjemmeside, hvor de bl.a. kan ligge navne på bestyrelser, sidste nyt og beskrevne aktiviteter ind. Forsøgslokalafdelingerne er i første omgang Hedensted, Albertslund, Næstved, Vejle, Esbjerg og Ålborg. Hørelsen Hørelsen bestræber sig på at være et blad for alle målgrupper i foreningen. Der bliver derfor løbende lavet tillæg eller indstik om forskellige emner. Der har blandt andet været et tema om høreapparater, et tillæg om tinnitus, samt et tillæg om ménière. Andre temaer er på vej. Materialer og foldere Udstillingsmaterialerne er fornyet med den nye grafiske identitet. Der er fremstillet plastikposer, kuglepenne, klistermærker, plakater og pastiller i det nye design. Hvervefolderen»Høreforeningen - dit talerør«er færdig. Det samme er tre af de nye foreningsfoldere - folderne om Tinnitus, Ménière, Kniber det med at høre. Foldere om døvblevne, børn, samt unge er under udarbejdelse. Hæfterne»20 spørgsmål«om tinnitus og»20 spørgsmål«om ménière er revideret i udvalgene. Synlighed Der har været stor pressedækning af høresagen, ventelister og støjproblematikken. Landsdækkende aviser, lokalaviser, radio og tv har velvilligt dækket vores mærkesager med vores aktive medvirken. Ventetiderne har hen over året fyldt meget i medierne, både lokalt, regionalt og landsdækkende, og vi ser betydningen af, at lokalafdelingerne er blevet aktive medspillere også i denne sammenhæng. CASA-konference I forbindelse med offentliggørelsen af CASA-rapporten (Center for Alternativ Samfundsanalyse) holdt Høreforeningen en meget velbesøgt minikonference. Den tidligere verdensmester i cykling, Hans Henrik Ørsted, og Lonneke Nørrung, formand for Høreforeningens lokalafdeling i Allerød, fortalte levende om deres egne erfaringer med høreomsorg og ventelister. Konferencen skabte stor interesse om venteliste-problematikken, ikke mindst i pressen. Blandt gæsterne var de inviterede repræsentanter for Kommunernes Landsforening og Indenrigsministeriet, samt en del fagfolk indenfor høreområdet og to private høreapparat-forhandlere. Reklame for Alvor Høreforeningen vandt»reklame for Alvor«, hvor vi kvit og frit fik udarbejdet en reklamekampagne til en værdi af i alt 8 mio. kr. Kampagnens formål var at gøre det attraktivt at gå med høreapparater, således at alle, der har brug for det, bliver bevidst om

9 Tolkeformidling at bruge apparaterne. Kampagnen indeholdt radioog TV spots, plakater, helsides annoncer i aviser og ugeblad, go-cards etc. For at skabe synlighed ude i lokalområderne blev der skrevet to færdigfabrikerede læserbreve og en pressemeddelelse, som lokalafdelingerne flittigt har brugt i deres lokale medier. Lokalafdelinger Lokalafdelingerne har levet deres første kalender år. Den nye struktur med en lokalafdeling i hver kommune bibringer en positiv aktivitet og synlighed rundt om i landet ikke mindst pga. de mange aktive frivillige. Ca. 500 frivillige bruger deres fritid på at bakke op om høresagen, hvilket er et nødvendigt supplement til det politiske arbejde, der bliver lavet centralt i foreningen. I det første år har fokus været på processen med at etablere lokalafdelingerne, med alt hvad det indebærer af samarbejde regionalt i foreningerne, samt et formaliseret samarbejde med kommunen etc. Samtidig har det været vigtigt at få udstukket rammerne for, hvad man i de enkelte lokalafdelinger ønsker at arbejde med m.h.t. de særlige behov, der kunne være i de enkelte kommuner, samt behovet for fællesskabet gennem udflugter, foredrag, bankospil etc. Høreforeningens Tolkeformidling rådede i 2007 over 25 skrivetolke. Vi havde 346 brugere. Der blev løst udskrevet tolkesager på i alt tolketimer. Tolkeuddannelse Der er i 2007 uddannet 6 nye tolke, heraf én på Bornholm, hvor der ikke tidligere har været nogen skrivetolk. Den bornholmske skrivetolk har været interviewet i Bornholms Tidende. Uddannelsen har bestået af fem moduler, der alle er foregået i weekender. Der er fortsat stor aktivitet med formidling af skrivetolke. Tolkningen fordeler sig således: Ñ Social tolkning 5 % Ñ Arbejdsmarkedstolkning 28 % Ñ Uddannelsestolkning 17 % Ñ Anden tolkning 10 % Projekt TegnKom Høreforeningen har været repræsenteret i arbejdsgruppen om Projekt Tegnkom - et projekt om fjerntolkning via computer og internet. Vi har gennem en periode været med på sidelinien, men har nu intensiveret vores deltagelse i henholdsvis følgegruppe og udviklingsgruppe. En del af projektet bliver afprøvning af fjern-skrivetolkning, som forventes at blive en integreret del af fremtidens fjerntolkning. høreforeningen

10 årsberetning 2007 Skoletjeneste Kurser Støjkasser Tilbuddet om udlån af støjkasser til landets 6. klasser er stadig en stor succes. Der har i 2007 været udlånt 192 støjkasser til skoler fordelt over hele landet. Der er også udlånt støjkasser til skolefritidsordninger og andre uddannelsesinstitutioner. Netværksdannelse Kursusaktivitet Høreforeningens kursusafdeling har i 2007 afholdt kurser for såvel frivillige som almindelige medlemmer. Der har været stor interesse for kurser. I alt har næsten 250 frivillige været på kursus, derudover har der været ca. 90 deltagere på de almene interessekurser for medlemmer. Tilsyneladende har indførelse af 1 dags kurser været en succes. Når et nyt kursusudvalg er på plads, vil der blive igangsat en ny kursusstruktur. Der er startet et 3-årigt projekt med to projektledere, der skal etablere netværk i Høreforenings regi. Netværksgrupper Der er nu etableret 15 netværksgrupper i Høreforeningen fordelt over hele landet med i alt 75 deltagere, 4-9 deltagere i hver gruppe. I det første år af projektet er netværksgrupperne målrettet til unge og til mennesker i den erhvervsaktive alder. Tilbuddet om at deltage i en netværksgruppe sendes derfor som et specifikt tilbud til de medlemmer, der ved indmeldelsen har oplyst, at de er erhvervsaktive. Der oprettes løbende nye grupper, og der er netop opstartet to ménière-netværksgrupper, hvoraf den ene er engelsksproget. Netværksprojektet bliver løbende omtalt på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. Brugerkontakt Høreguider Høreforeningens høreguider er et tilbud til arbejdspladser, foreninger, faglige organisationer, skoler, uddannelsessteder, børnehaver, og andre, der vil vide noget om hørelse. Der er 10 høreguider fordelt på landsplan, og tilbuddet om et besøg af en høreguide er gratis. Kontakttelefonlinjen Tilbuddet, om at ringe til kontakttelefon-linjen for Ménière- og tinnitusramte, fungerer stadig. Her kan frivillige kontaktpersoner fortælle om deres egne erfaringen med tinnitus og ménière. Hele landet er dækket af servicen. 10

11 Andre aktiviteter Samarbejde Ungdomslejr 2007 Høreforeningen arrangerede i samarbejde med EarVision by Widex en ungdomslejr i august-september 2007, og denne blev en succes med stort udbytte, både fagligt og socialt. Med udgangspunkt i ungdomslejren er der nu oprettet netværksgrupper for unge, og flere er på vej. Der har desuden regelmæssigt været afholdt åbent hus-arrangementer for unge på henholdsvis år og år. Også disse arrangementer har ført til dannelse af netværksgrupper. Phonak Walk Hørehæmmede Børns Forældreudvalg har været meget aktive omkring afholdelsen af Phonak Walk, en motionsbegivenhed for hele familien, som skal blive en tradition. I 2007 havde Phonak valgt at donere overskuddet til Hørehæmmede Børns Forældreudvalg. Der har desuden været afholdt landskursus for alle familier med hørehæmmede børn. Nordisk samarbejde Høreforeningen stod for årets temadag og årsmøde i Nordisk Høreskadedes Samarbejdskomité, der foregik i Roskilde. Temaet var internationale forhold. Talere var Holger Kallehave, der talte om den nye FN-konvention, Ole Kristensen talte om EU, Marianne Søndergaard fortalte om Nordisk Samarbejdsorganisation for Handicapspørgsmål, og Jann Peter Strömgren fortalte om International Federation of Hard of Hearing og European Federation of Hard of Hearing. Høreforeningens formand har formandsposten i samarbejdskomiteen for de næste to år. Videnscenter Efter kommunalreformen er Videnscenter for Døve, Døvblevne og Hørehæmmede nu etableret under det nye navn Videnscenter for Hørehandicap med repræsentanter for Høreforeningen, Danske Døves Landsforbund, kommuner og regioner. Videnscentret valgte Høreforeningens formand til formand for centrets bestyrelse. DH-repræsentanter Der har været afholdt to møder for Høreforeningens repræsentanter i de lokale DH-afdelinger, ét øst for Storebælt og ét vest for Storebælt. Formålet har været at styrke samarbejdet både lokalt og centralt omkring høresagen og understrege vigtigheden af, at vi er aktive lokalt. På begge møder var der en god debat. Udover de aktuelle DH-relevante problemstillinger var der begge steder en drøftelse af teleslynger. høreforeningen 11

12 årsberetning 2007 Økonomi Døvblevne Der er stor tradition for, at døvblevne er aktive i det nordiske arbejde. Høreforeningen er i kontakt med de øvrige nordiske døvblevne-grupper for at sikre dette fortsatte samarbejde. EUTi Høreforeningen har meldt sig ind i den Europæiske Tinnitus sammenslutning. Samtidig er vi udmeldt af den Europæiske Ménière sammeslutning. Høreforeningen er repræsenteret i: Ñ DH Hovedbestyrelse (Danske Handicaporganisationer) Ñ DH Socialpolitisk udvalg Ñ DH følgeudvalg vedr. teksttelefoner Ñ Referencegruppen vedr. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet kommunikation Ñ Følgegruppen for Teknisk Audiologisk Laboratorium (TAL) Ñ Styregruppen for Det Sociale Tolkeprojekt Ñ Nyborgskolens uddannelsesudvalg Ñ Castbergårds repræsentantskab Ñ Bestyrelsen for Castbergårds feriecenter Ñ Følgegruppen for projektet Bevar dit arbejde (Castbergård) Ñ Videnscenter for Hørehandicap Ñ Døve og Hørehæmmedes Oplysningsforbund (DHO) Implementeringen af den nye struktur har kostet foreningen 1. million kr. Pengene er brugt til at stifte de nye lokalafdelinger, samt producere nyt brevpapir, kuverter, brochurer og andet informationsmateriale med nyt navn, nyt logo og nyt design. Fonde og gaver: Til netværksprojektet har vi modtaget kr. fra Oticonfonden. Til uddannelse af høreguider har vi modtaget kr. fra Undervisningsministeriet. Til uddannelse af kontaktpersoner har vi modtaget kr. fra Undervisningsministeriet. Til opfølgning af Reklame for Alvor kampagnen har vi modtaget kr. fra Leverandørforeningen. Høreforeningens medvirken i fonde: Ñ Forskningsfondet til studier vedr. tunghørhed og døvhed Ñ Tinnitusfonden Ñ Ellen og Ebba Andreasens fond Ñ Ingeborg og Emanuel Jensens Mindelegat Ñ Tinnitus- og Ménièrefonden 12

13 Regnskabsoversigt pr indtægter: Kontingenter kr ,- Tips & lottomidler kr ,- Arv og gaver kr ,- Annonceindtægter + portotilskud kr ,- Administrative refusioner kr ,- Øvrige indtægter kr ,- I alt kr ,- udgifter: Kontingenter overført til lokale aktiviteter kr ,- Hørelsen kr ,- Kursusaktivitet kr ,- Personaleomkostninger + administration kr ,- Mødeomkostninger kr ,- I alt kr ,- Resultat kr ,- Overført fra tidligere hensættelser kr ,- Årets resultat (minus arv kr. hensat til 2009) kr ,- høreforeningen 13

14 årsberetning 2007 Sekretariatet Vi har styrket sekretariatets service med vejledning til medlemmerne om alle former for øre- og høreproblemer. Teamet består af Helle Simonsen, Birgitte Colberg, Joan Klindt Johansen, Ane Schneidermann og Pia Mikkelsen. Medarbejdere i sekretariatet Pia Mikkelsen, sekretariatsleder Birgit Rasmussen, ledelsessekretær Birgitte Colberg, kontorassistent Jane Hochheim, regnskabsansvarlig Lisbet Helgogaard, regnskabsmedarbejder Jacob Brønnum, kursus- og udviklingskonsulent Helle Simonsen, medlemsadministrator Mette Byrgesen Jensen, webmaster Joan Klindt Johansen, netværkskoordinator Ane Schneidermann, netværkskoordinator Ingelise Palne, tolkeformidler Ulla Monrad, tolkeformidler Omregnet til fuldtidsstillinger: 11,14 fuldtidsansatte Ledelse og udvalg Hovedbestyrelsen Landsformand: Søren Dalmark (FU) Næstformand: Ole Matthesen (FU) N. P. Christensen (FU) Lars Bo Ammitzbøll (FU) Bjarne Dueholm (FU) Jens Præstegård (FU) Jan Krogså (FU) Bolette Østberg Judith Hansen Lisbeth Persson Preben Fruelund Sanne Lauridsen Emanuel Pechule-Christensen Jens Troldahl Keld Hansen Svend P. Kristensen Karl Dirksen Svend Stennicke Larsen Boris Hemmingsen Fritz Larsen Karl Erik Jensen Kristian Hansen Heraf er valgt et Forretningsudvalg (FU) bestående af syv mennesker. Der er følgende interne udvalg: Ñ Tinnitusudvalget Ñ Ménièreudvalget Ñ CI-udvalget Ñ Døvblevneudvalget Ñ Høreudvalget Ñ Hørehæmmede børns forældreudvalg Ñ Ungdomsudvalget Ñ Hjælpemiddel- og Tilgængelighedsudvalget Ñ Brugerkontaktudvalget Ñ Arbejdsmarkedsudvalget Ñ Støj- og Forebyggelsesudvalget Ñ Kursus- og Uddannelsesudvalget 14

15 høreforeningen 15

16 høreforeningen kløverprisvej 10 b 2650 hvidovre

TERAPI tøjlede tinnitussen

TERAPI tøjlede tinnitussen TERAPI tøjlede tinnitussen Brug teleslyngerne Menière: Mød ukuelige Inger Hørelsen svigter 1 ud af 2 over 50 år! Hvornår og hvor ofte kan variere, og det er ikke altid man ved, om man selv er den ene.

Læs mere

Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6

Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6 Indhold Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6 døgnnetto omtankevand...6 Medlemmer...6 Hjernesagen som organisation...7 Øverste ledelse og hovedbestyrelse...7

Læs mere

nr. 09 nov 2010 udgivet Af HØreforeningen Thomas: Dit høretab kan blive din styrke Find vej i høreomsorgen Audiologi før og nu

nr. 09 nov 2010 udgivet Af HØreforeningen Thomas: Dit høretab kan blive din styrke Find vej i høreomsorgen Audiologi før og nu nr. 09 nov 2010 udgivet Af HØreforeningen Thomas: Dit høretab kan blive din styrke Find vej i høreomsorgen Audiologi før og nu Lider du af TinniTus? At have høretab kan være temmelig ressourcekrævende.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN. Tema. HØreSAgeNS frivillige. fart På. Menière-træf Mønsterbryder på efterskole

NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN. Tema. HØreSAgeNS frivillige. fart På. Menière-træf Mønsterbryder på efterskole NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN Menière-træf Mønsterbryder på efterskole Tema fart På HØreSAgeNS frivillige Som en fisk i vand! 2011 All Rights Reserved Phonak Danmark A/S Bibow Design Dyk ned

Læs mere

ET GODT LIV. med Usher. 100 år for høresagen høreinstituttet

ET GODT LIV. med Usher. 100 år for høresagen høreinstituttet ET GODT LIV med Usher 100 år for høresagen høreinstituttet Der er en Phonak til alle! Idag har Ida gjort det!... hun har fået foretaget en høreprøve hos sin lokale Phonak forhandler, og er nu blevet meget

Læs mere

Organisatorisk beretning 2011-2012

Organisatorisk beretning 2011-2012 Organisatorisk beretning 2011-2012 Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 40 året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning

nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning Hvad har Morten Olsen og Per Arnoldi til fælles? Morten Olsen og Per Arnoldi er to ud af

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Bredgade 25 Sankt Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Telefon:

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Arbejdsplan for 2014 2016

Arbejdsplan for 2014 2016 Arbejdsplan for 2014 2016 Den arbejdsplan, som har ligget til grund for foreningens arbejde gennem de seneste to år, har været båret af ambitionen om større synlighed. Større synlighed overfor offentligheden,

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING Det hele menneske Aldrig har så få hjulpet så mange GF Et levende fællesskab sundhed i fokus Mental Den 22. og 23. marts 2014 ToRVEhallerne i Vejle GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG

Læs mere

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Ny Kongensgade 20 st. tv. DK 1557 København V Tlf.: 3940 0488 post@alzheimer.dk www.alzheimer.dk Alzheimerforeningens protektor: Hendes Kongelige

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Projekt Byggerum 2001-2004

Projekt Byggerum 2001-2004 Projekt Byggerum 2001-2004 Evalueringsrapport om erfaringerne fra fire års projektarbejde med det rummelige arbejdsmarked indenfor bygge- og anlægsbranchen Marts 2005 Kolofon Udgivet af: Samarbejdsparterne

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere