årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark"

Transkript

1 Årsberetning 2007

2 årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark Tlf Grafisk design: Tryk: Compo Grafik Produktion a/s Trykt i 250 eksemplarer

3 Ledelsens beretning HØREFORENINGEN FAGLIGHED OG FÆLLESSKAB 2007 har været et spændende år for foreningen. Året har tydeligt vist det store engagement og interesse, der er for høresagen, ikke mindst hos de mange frivillige rundt om i landet, men bestemt også hos de ansatte på sekretariatet i Hvidovre. Siden de fem punkter for den nye struktur - én forening, faglighed og fællesskab, et ens kontingent, samt en kommunal struktur - blev vedtaget i efteråret 2006, har Høreforeningen på alle måder løbet stærkt for at indfri målene. Der er etableret 90 nye lokalafdelinger, 12 udvalg, der understøtter foreningens medlemmer og målgrupper, samt valgt en del nye bestyrelsesmedlemmer til Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget. Den bredde, der ligger i at være en forening bygget på frivillighed hos så mange forskellige målgrupper, gør, at fagligheden i foreningen får stor styrke, og der bliver mulighed for at sætte rigtig mange spændende initiativer i gang. Det ser vi ude i lokalafdelingerne, hvor der hele tiden vokser nye ideer til aktiviteter frem, og vi ser det på den synlighed, høresagen får i medierne. Men der er stadig lang vej til optimal behandling og muligheder for mennesker med lyd- og høreproblemer, bl.a. eksisterer ventelisterne stadig og tekstningen af tv-udsendelser kan bestemt blive bedre. Dette er blot en lille del af de udfordringer, vi i den nye og stærkere forening ser frem til fortsat at kæmpe for. Søren Dalmark Landsformand høreforeningen

4 årsberetning 2007 Interne ændringer Ny struktur i foreningen Den nye struktur har været det allerstørste arbejdsområde for Høreforeningen i Der har været afholdt 98 stiftende generalforsamlinger, og der er etableret 90 nye lokalafdelinger. I forbindelse med de stiftende generalforsamlinger har foreningen fået cirka 350 nye medlemmer. Det store arbejde med strukturændringerne har både økonomisk og ressourcemæssigt været en udfordring for sekretariatet. Især har der været en stor opgave med at producere nye skriftlige materialer, brevpapir, kuverter, brochurer og andet informationsmateriale, med nyt navn, nyt logo og nyt design. Interne møder Der har været arbejdet med afvikling af kredse, amtsafdelinger og landsdækkende afdelinger. Samtidig har der været holdt fem regionsvise møder med repræsentanter fra de nye lokalafdelinger. Der har været møde om status og fremtidige behov for de kontaktpersoner, der betjener kontakttelefon-linjen for Ménière- og tinnitusramte, og der er planer om efteruddannelse af de eksisterende kontaktpersoner samt uddannelse af nye. Med de kontaktpersoner, der varetager TSK-øvegrupperne lokalt, har der været møde for at få en status på gruppernes situation og for at afklare, hvordan vi i foreningen kan skaffe yderligere kontaktpersoner og sikre, at der findes øvegrupper over hele landet. Udvalgene Der blev på Hovedbestyrelsesmødet i september 2007 oprettet 12 udvalg i foreningen, der afspejler foreningens mange målgrupper. Arbejdet i foreningens udvalg har mange steder lidt under, at mange ressourcer, både lokalt og centralt, har været lagt i opbygningen af de nye lokalafdelinger. Medlemssystemet Det nye medlemssystem er nu etableret efter lang tids venten. Skæringsdatoen for overgang mellem nyt og gammelt system var 26. november Der har desværre været en del tekniske problemer forbundet med implementeringen af medlemssystemet, hvilket også har betydet forsinkelser på forskellige andre projekter, der er forbundet til systemet største virksomheder Som led i»reklame for Alvor-kampagnen«er der skrevet ud til de største virksomheder om at støtte høresagen. Der er oprettet en ordning med virksomheds-støttemedlemsskaber til en pris på kr. årligt. Ved at støtte høresagen får man som virksomhed en række fordele, som bl.a. et tilbud om et gratis besøg på virksomheden af en uddannet høreguide, fem stk. medlemsblade 'hørelsen' tilsendt 10 gange årligt, samt virksomhedens navn og evt. logo på vores hjemmeside under»de støtter høresagen«. De samtaleledere, der er uddannet til at lave Kombi-kurser i aftenskole-regi, har ligeledes været til møde for at drøfte behovet for efteruddannelse.

5 Det politiske arbejde Overordnet set er Høreforeningens fokus på tre vigtige felter indenfor høresagen, nemlig høreomsorg, tilgængelighed samt støj- og forebyggelse. Det er omkring disse områder, vi koncentrerer vores politiske arbejde. Ventelister Ventelisterne er stadig et stort problem. På landsplan er der helt op til 2 års ventetid på forundersøgelse på de offentlige høreklinikker. Og ingen steder lever ventetiderne op til regeringens behandlingsgaranti på fire uger. Høreforeningen har meget tidligt haft kontakt til nogle af de værst stillede regioner. Vi har haft møder med regionspolitikere i et forsøg på at finde løsninger til at skaffe den nødvendige medarbejderstab og dermed nedbringe ventelisterne. Desuden har vi haft en del politisk kontakt til medlemmer af Folketingets sundhedsudvalg. Hospitalsplaner Regionerne har offentliggjort forslag til deres nye hospitalsplaner. I fire af de fem planer optræder hverken ordet audiologi eller ordet hørelse. Det drejer sig om Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland. Foreningen finder det umådeligt vigtigt, at audiologi fremstår som et selvstændigt speciale med sin egen faglighed og eget budget, og det har vi gjort opmærksom på i breve til regionerne. I Region Hovedstaden er det i hospitalsplanen foreslået at nedlægge den audiologiske afdeling på Bispebjerg Hospital og i stedet betjene dens patienter på Amtssygehuset i Gentofte. Foreningen har derfor i sit høringssvar til Region Hovedstaden gjort opmærksom på, at vi lægger vægt på, at tilgængelighed er vigtig, og man frem for at nedlægge en afdeling bør overveje at oprette en afdeling på Bornholm. I dag bliver patienter fra Bornholm betjent af den lukningstruede audiologiske afdeling på Bispebjerg Hospital. Ingen sammenhæng i behandlingen Med den nye kommunalreform er der ikke længere sammenhæng i hjælpen til mennesker med lydog høreproblemer. Behandlingen er splittet op i 98 kommuner, og tilbuddene er meget forskellige rundt om i landet. Det er kommunerne, der skal betale for høreapparaterne, samt udbetale tilskuddet til dem, der ønsker at købe et høreapparat hos en privat høreapparatforhandler. Grunden til det er, at man betragter høreapparater som et teknisk hjælpemiddel, og tekniske hjælpemidler hørte også forud for kommunalreformen til det kommunale bevillingsområde. Det er dog en fejlfortolkning, at betragte høreapparater som tekniske hjælpemidler, da et høreapparat er internationalt klassificeret som medicinsk udstyr og ikke som hjælpemiddel. Under en paneldebat i Herning vedr. høreomsorgen opstod der uenighed i fortolkningen af tilskudsreglerne til køb af høreapparat. Høreforeningens holdning er, at en borger har ret til tilskud til køb af høreapparat, når der foreligger en henvisning fra en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Kommunen mente til gengæld, at det er den, der som følge af kommunalreformen skal bevilge til- høreforeningen

6 årsberetning 2007 skuddet til apparatet, og derfor bestemmer. Høreforeningen rejste derfor spørgsmålet om tilskud til køb af høreapparater overfor Sundhedsministeriet og har fået et klart svar, at når en borger opfylder betingelserne om lov om tilskud til høreapparat, er en kommune forpligtiget til at udbetale tilskuddet. Sagen blev omtalt i artikler over flere omgange i de lokale medier. Menietten Vi har kontaktet de fem regioner for at spørge, hvor mange patienter der i øjeblikket er i behandling med Meniett og om der anvendes andre behandlingsmetoder. Desuden har vi spurgt om, hvilke læger i regionen, der er særligt kyndige i denne sygdom, således at vi kan henvise vore medlemmer dertil og sikre, at vore kontaktpersoner kender denne oversigt. På baggrund af tidligere usikkerhed om hvorvidt en Meniett er et hjælpemiddel (hører under Serviceloven) eller et behandlingsredskab (hører under sundhedslovgivningen) har Den Sociale Ankestyrelse afgjort, at Menietten er et behandlingsredskab. Høreforeningen vil derfor presse på for at Menietten bliver anerkendt som et behandlingsredskab i sundhedsvæsenet. Døvblevne og svært hørehæmmede bør have nedsat medielicens Høreforeningen har i et høringssvar til Kulturministeriet, vedr. udkast til bekendtgørelse om licens, påpeget, at døvblevne og svært hørehæmmede ikke får det optimale ud ad deres medielicens. Døvblevne og svært hørehæmmede lytter f.eks. ikke til radio, og de har desuden ingen glæde af en del af de danske live-udsendelser, der enten ikke er tekstet eller har meget dårlig tekstning. I løbet af 2007 har Høreforeningen gentagne gange påpeget, at bl.a. tekstningen af danske live-udsendelser ikke fungerer optimalt. Digitalt sendenet Høreforeningen har ligeledes i et høringssvar til Kulturministeriet sendt vores krav om, at der udover behov for tegnsprogstolkning til brug for døve tillige er et stærk behov for, at der stilles krav om en tekstning af alle dansksprogede udsendelser herunder også direkte udsendelser. Vi ønsker desuden, at det er muligt at forsinke billedet i forhold til teksten, så der er en bedre sammenhæng mellem tale og tekst, samt at der en teknisk mulighed for at frakoble baggrundsmusik/ baggrundsstøj. Der er i regi af Danske Handicaporganisationer (DH) afholdt et møde med et af de firmaer, som har givet tilbud på at levere det nye sendenet. Teleslynge-cirkulæret Desværre tyder alt på, at teleslyngecirkulæret er afskaffet. I stedet er der kommet en vejledning om tilgængelighed, men denne har ikke forpligtende virkning. Vi er nødt til at arbejde for, at der til stadighed foreligger en forpligtelse til at sikre teleslynger i

7 kirkerne. Der er bl.a. holdt møde i DH-regi med en repræsentant fra Kirkeministeriet. Det sociale Tolkeprojekt Arbejdet med permanentliggørelse af Det Sociale Tolkeprojekt er lykkedes. Desværre er Socialministeriets repræsentanter begyndt at tale om kvoter og loft for tolkning. Sammen med Danske Døves Landsforbund har vi i DH-regi kontaktet det tvær-ministerielle udvalg, der arbejder på tolkeområdet generelt set over alle sektorer. Vores forslag er, at man som bruger kun skal henvende sig ét sted, uanset hvad tolkeopgaven går ud på, og at der skal være ens retningslinjer for tolkning uanset det ministerielle sektoransvar. høreforeningen

8 årsberetning 2007 Kommunikation Hjemmesiden Arbejdet med at sammenlægge hjemmesiderne for MTF, HBF og DBA går langsomt fremad. Når medlemssystemet er implementeret korrekt, vil hjemmesiden desuden kunne udbygges på de tre niveauer: For alle, For medlemmer og For tillidsfolk. Der er igangsat et pilotprojekt om lokalafdelingernes egne sider på hjemmesiden. Hver region er repræsenteret i projektet med mindst en lokalafdeling. Hver af disse lokalafdelinger får adgang til nogle lokale sider på Høreforeningens hjemmeside, hvor de bl.a. kan ligge navne på bestyrelser, sidste nyt og beskrevne aktiviteter ind. Forsøgslokalafdelingerne er i første omgang Hedensted, Albertslund, Næstved, Vejle, Esbjerg og Ålborg. Hørelsen Hørelsen bestræber sig på at være et blad for alle målgrupper i foreningen. Der bliver derfor løbende lavet tillæg eller indstik om forskellige emner. Der har blandt andet været et tema om høreapparater, et tillæg om tinnitus, samt et tillæg om ménière. Andre temaer er på vej. Materialer og foldere Udstillingsmaterialerne er fornyet med den nye grafiske identitet. Der er fremstillet plastikposer, kuglepenne, klistermærker, plakater og pastiller i det nye design. Hvervefolderen»Høreforeningen - dit talerør«er færdig. Det samme er tre af de nye foreningsfoldere - folderne om Tinnitus, Ménière, Kniber det med at høre. Foldere om døvblevne, børn, samt unge er under udarbejdelse. Hæfterne»20 spørgsmål«om tinnitus og»20 spørgsmål«om ménière er revideret i udvalgene. Synlighed Der har været stor pressedækning af høresagen, ventelister og støjproblematikken. Landsdækkende aviser, lokalaviser, radio og tv har velvilligt dækket vores mærkesager med vores aktive medvirken. Ventetiderne har hen over året fyldt meget i medierne, både lokalt, regionalt og landsdækkende, og vi ser betydningen af, at lokalafdelingerne er blevet aktive medspillere også i denne sammenhæng. CASA-konference I forbindelse med offentliggørelsen af CASA-rapporten (Center for Alternativ Samfundsanalyse) holdt Høreforeningen en meget velbesøgt minikonference. Den tidligere verdensmester i cykling, Hans Henrik Ørsted, og Lonneke Nørrung, formand for Høreforeningens lokalafdeling i Allerød, fortalte levende om deres egne erfaringer med høreomsorg og ventelister. Konferencen skabte stor interesse om venteliste-problematikken, ikke mindst i pressen. Blandt gæsterne var de inviterede repræsentanter for Kommunernes Landsforening og Indenrigsministeriet, samt en del fagfolk indenfor høreområdet og to private høreapparat-forhandlere. Reklame for Alvor Høreforeningen vandt»reklame for Alvor«, hvor vi kvit og frit fik udarbejdet en reklamekampagne til en værdi af i alt 8 mio. kr. Kampagnens formål var at gøre det attraktivt at gå med høreapparater, således at alle, der har brug for det, bliver bevidst om

9 Tolkeformidling at bruge apparaterne. Kampagnen indeholdt radioog TV spots, plakater, helsides annoncer i aviser og ugeblad, go-cards etc. For at skabe synlighed ude i lokalområderne blev der skrevet to færdigfabrikerede læserbreve og en pressemeddelelse, som lokalafdelingerne flittigt har brugt i deres lokale medier. Lokalafdelinger Lokalafdelingerne har levet deres første kalender år. Den nye struktur med en lokalafdeling i hver kommune bibringer en positiv aktivitet og synlighed rundt om i landet ikke mindst pga. de mange aktive frivillige. Ca. 500 frivillige bruger deres fritid på at bakke op om høresagen, hvilket er et nødvendigt supplement til det politiske arbejde, der bliver lavet centralt i foreningen. I det første år har fokus været på processen med at etablere lokalafdelingerne, med alt hvad det indebærer af samarbejde regionalt i foreningerne, samt et formaliseret samarbejde med kommunen etc. Samtidig har det været vigtigt at få udstukket rammerne for, hvad man i de enkelte lokalafdelinger ønsker at arbejde med m.h.t. de særlige behov, der kunne være i de enkelte kommuner, samt behovet for fællesskabet gennem udflugter, foredrag, bankospil etc. Høreforeningens Tolkeformidling rådede i 2007 over 25 skrivetolke. Vi havde 346 brugere. Der blev løst udskrevet tolkesager på i alt tolketimer. Tolkeuddannelse Der er i 2007 uddannet 6 nye tolke, heraf én på Bornholm, hvor der ikke tidligere har været nogen skrivetolk. Den bornholmske skrivetolk har været interviewet i Bornholms Tidende. Uddannelsen har bestået af fem moduler, der alle er foregået i weekender. Der er fortsat stor aktivitet med formidling af skrivetolke. Tolkningen fordeler sig således: Ñ Social tolkning 5 % Ñ Arbejdsmarkedstolkning 28 % Ñ Uddannelsestolkning 17 % Ñ Anden tolkning 10 % Projekt TegnKom Høreforeningen har været repræsenteret i arbejdsgruppen om Projekt Tegnkom - et projekt om fjerntolkning via computer og internet. Vi har gennem en periode været med på sidelinien, men har nu intensiveret vores deltagelse i henholdsvis følgegruppe og udviklingsgruppe. En del af projektet bliver afprøvning af fjern-skrivetolkning, som forventes at blive en integreret del af fremtidens fjerntolkning. høreforeningen

10 årsberetning 2007 Skoletjeneste Kurser Støjkasser Tilbuddet om udlån af støjkasser til landets 6. klasser er stadig en stor succes. Der har i 2007 været udlånt 192 støjkasser til skoler fordelt over hele landet. Der er også udlånt støjkasser til skolefritidsordninger og andre uddannelsesinstitutioner. Netværksdannelse Kursusaktivitet Høreforeningens kursusafdeling har i 2007 afholdt kurser for såvel frivillige som almindelige medlemmer. Der har været stor interesse for kurser. I alt har næsten 250 frivillige været på kursus, derudover har der været ca. 90 deltagere på de almene interessekurser for medlemmer. Tilsyneladende har indførelse af 1 dags kurser været en succes. Når et nyt kursusudvalg er på plads, vil der blive igangsat en ny kursusstruktur. Der er startet et 3-årigt projekt med to projektledere, der skal etablere netværk i Høreforenings regi. Netværksgrupper Der er nu etableret 15 netværksgrupper i Høreforeningen fordelt over hele landet med i alt 75 deltagere, 4-9 deltagere i hver gruppe. I det første år af projektet er netværksgrupperne målrettet til unge og til mennesker i den erhvervsaktive alder. Tilbuddet om at deltage i en netværksgruppe sendes derfor som et specifikt tilbud til de medlemmer, der ved indmeldelsen har oplyst, at de er erhvervsaktive. Der oprettes løbende nye grupper, og der er netop opstartet to ménière-netværksgrupper, hvoraf den ene er engelsksproget. Netværksprojektet bliver løbende omtalt på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. Brugerkontakt Høreguider Høreforeningens høreguider er et tilbud til arbejdspladser, foreninger, faglige organisationer, skoler, uddannelsessteder, børnehaver, og andre, der vil vide noget om hørelse. Der er 10 høreguider fordelt på landsplan, og tilbuddet om et besøg af en høreguide er gratis. Kontakttelefonlinjen Tilbuddet, om at ringe til kontakttelefon-linjen for Ménière- og tinnitusramte, fungerer stadig. Her kan frivillige kontaktpersoner fortælle om deres egne erfaringen med tinnitus og ménière. Hele landet er dækket af servicen. 10

11 Andre aktiviteter Samarbejde Ungdomslejr 2007 Høreforeningen arrangerede i samarbejde med EarVision by Widex en ungdomslejr i august-september 2007, og denne blev en succes med stort udbytte, både fagligt og socialt. Med udgangspunkt i ungdomslejren er der nu oprettet netværksgrupper for unge, og flere er på vej. Der har desuden regelmæssigt været afholdt åbent hus-arrangementer for unge på henholdsvis år og år. Også disse arrangementer har ført til dannelse af netværksgrupper. Phonak Walk Hørehæmmede Børns Forældreudvalg har været meget aktive omkring afholdelsen af Phonak Walk, en motionsbegivenhed for hele familien, som skal blive en tradition. I 2007 havde Phonak valgt at donere overskuddet til Hørehæmmede Børns Forældreudvalg. Der har desuden været afholdt landskursus for alle familier med hørehæmmede børn. Nordisk samarbejde Høreforeningen stod for årets temadag og årsmøde i Nordisk Høreskadedes Samarbejdskomité, der foregik i Roskilde. Temaet var internationale forhold. Talere var Holger Kallehave, der talte om den nye FN-konvention, Ole Kristensen talte om EU, Marianne Søndergaard fortalte om Nordisk Samarbejdsorganisation for Handicapspørgsmål, og Jann Peter Strömgren fortalte om International Federation of Hard of Hearing og European Federation of Hard of Hearing. Høreforeningens formand har formandsposten i samarbejdskomiteen for de næste to år. Videnscenter Efter kommunalreformen er Videnscenter for Døve, Døvblevne og Hørehæmmede nu etableret under det nye navn Videnscenter for Hørehandicap med repræsentanter for Høreforeningen, Danske Døves Landsforbund, kommuner og regioner. Videnscentret valgte Høreforeningens formand til formand for centrets bestyrelse. DH-repræsentanter Der har været afholdt to møder for Høreforeningens repræsentanter i de lokale DH-afdelinger, ét øst for Storebælt og ét vest for Storebælt. Formålet har været at styrke samarbejdet både lokalt og centralt omkring høresagen og understrege vigtigheden af, at vi er aktive lokalt. På begge møder var der en god debat. Udover de aktuelle DH-relevante problemstillinger var der begge steder en drøftelse af teleslynger. høreforeningen 11

12 årsberetning 2007 Økonomi Døvblevne Der er stor tradition for, at døvblevne er aktive i det nordiske arbejde. Høreforeningen er i kontakt med de øvrige nordiske døvblevne-grupper for at sikre dette fortsatte samarbejde. EUTi Høreforeningen har meldt sig ind i den Europæiske Tinnitus sammenslutning. Samtidig er vi udmeldt af den Europæiske Ménière sammeslutning. Høreforeningen er repræsenteret i: Ñ DH Hovedbestyrelse (Danske Handicaporganisationer) Ñ DH Socialpolitisk udvalg Ñ DH følgeudvalg vedr. teksttelefoner Ñ Referencegruppen vedr. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet kommunikation Ñ Følgegruppen for Teknisk Audiologisk Laboratorium (TAL) Ñ Styregruppen for Det Sociale Tolkeprojekt Ñ Nyborgskolens uddannelsesudvalg Ñ Castbergårds repræsentantskab Ñ Bestyrelsen for Castbergårds feriecenter Ñ Følgegruppen for projektet Bevar dit arbejde (Castbergård) Ñ Videnscenter for Hørehandicap Ñ Døve og Hørehæmmedes Oplysningsforbund (DHO) Implementeringen af den nye struktur har kostet foreningen 1. million kr. Pengene er brugt til at stifte de nye lokalafdelinger, samt producere nyt brevpapir, kuverter, brochurer og andet informationsmateriale med nyt navn, nyt logo og nyt design. Fonde og gaver: Til netværksprojektet har vi modtaget kr. fra Oticonfonden. Til uddannelse af høreguider har vi modtaget kr. fra Undervisningsministeriet. Til uddannelse af kontaktpersoner har vi modtaget kr. fra Undervisningsministeriet. Til opfølgning af Reklame for Alvor kampagnen har vi modtaget kr. fra Leverandørforeningen. Høreforeningens medvirken i fonde: Ñ Forskningsfondet til studier vedr. tunghørhed og døvhed Ñ Tinnitusfonden Ñ Ellen og Ebba Andreasens fond Ñ Ingeborg og Emanuel Jensens Mindelegat Ñ Tinnitus- og Ménièrefonden 12

13 Regnskabsoversigt pr indtægter: Kontingenter kr ,- Tips & lottomidler kr ,- Arv og gaver kr ,- Annonceindtægter + portotilskud kr ,- Administrative refusioner kr ,- Øvrige indtægter kr ,- I alt kr ,- udgifter: Kontingenter overført til lokale aktiviteter kr ,- Hørelsen kr ,- Kursusaktivitet kr ,- Personaleomkostninger + administration kr ,- Mødeomkostninger kr ,- I alt kr ,- Resultat kr ,- Overført fra tidligere hensættelser kr ,- Årets resultat (minus arv kr. hensat til 2009) kr ,- høreforeningen 13

14 årsberetning 2007 Sekretariatet Vi har styrket sekretariatets service med vejledning til medlemmerne om alle former for øre- og høreproblemer. Teamet består af Helle Simonsen, Birgitte Colberg, Joan Klindt Johansen, Ane Schneidermann og Pia Mikkelsen. Medarbejdere i sekretariatet Pia Mikkelsen, sekretariatsleder Birgit Rasmussen, ledelsessekretær Birgitte Colberg, kontorassistent Jane Hochheim, regnskabsansvarlig Lisbet Helgogaard, regnskabsmedarbejder Jacob Brønnum, kursus- og udviklingskonsulent Helle Simonsen, medlemsadministrator Mette Byrgesen Jensen, webmaster Joan Klindt Johansen, netværkskoordinator Ane Schneidermann, netværkskoordinator Ingelise Palne, tolkeformidler Ulla Monrad, tolkeformidler Omregnet til fuldtidsstillinger: 11,14 fuldtidsansatte Ledelse og udvalg Hovedbestyrelsen Landsformand: Søren Dalmark (FU) Næstformand: Ole Matthesen (FU) N. P. Christensen (FU) Lars Bo Ammitzbøll (FU) Bjarne Dueholm (FU) Jens Præstegård (FU) Jan Krogså (FU) Bolette Østberg Judith Hansen Lisbeth Persson Preben Fruelund Sanne Lauridsen Emanuel Pechule-Christensen Jens Troldahl Keld Hansen Svend P. Kristensen Karl Dirksen Svend Stennicke Larsen Boris Hemmingsen Fritz Larsen Karl Erik Jensen Kristian Hansen Heraf er valgt et Forretningsudvalg (FU) bestående af syv mennesker. Der er følgende interne udvalg: Ñ Tinnitusudvalget Ñ Ménièreudvalget Ñ CI-udvalget Ñ Døvblevneudvalget Ñ Høreudvalget Ñ Hørehæmmede børns forældreudvalg Ñ Ungdomsudvalget Ñ Hjælpemiddel- og Tilgængelighedsudvalget Ñ Brugerkontaktudvalget Ñ Arbejdsmarkedsudvalget Ñ Støj- og Forebyggelsesudvalget Ñ Kursus- og Uddannelsesudvalget 14

15 høreforeningen 15

16 høreforeningen kløverprisvej 10 b 2650 hvidovre

Indhold. Ledelsens beretning. p Grundlaget for visitering til kommunikationscentrene er forskelligt fra kommune til kommune.

Indhold. Ledelsens beretning. p Grundlaget for visitering til kommunikationscentrene er forskelligt fra kommune til kommune. Årsberetning 2008 Indhold Ledelsens beretning Indledning ved landsformand Søren Dalmark Indledning ved landsformand Søren Dalmark... 3 Det politiske arbejde...4 Lokalafdelinger... 5 Udvalg...6 Samarbejde...6

Læs mere

2006 har på mange måder været et begivenhedsrigt år for Høreforeningen.

2006 har på mange måder været et begivenhedsrigt år for Høreforeningen. Årsberetning 2006 2006 har på mange måder været et begivenhedsrigt år for Høreforeningen. Den altoverskyggende opgave har været færdiggørelsen af den ny struktur, som blev vedtaget i efteråret, herunder

Læs mere

Årsberetning Høreforeningen

Årsberetning Høreforeningen Årsberetning Høreforeningen Indhold Indledning.................................. 3 Det politiske arbejde............................ 4 Foto: Steen Evald Kronprins Frederik er Høreforeningens protektor

Læs mere

Årsberetning Høreforeningen

Årsberetning Høreforeningen Årsberetning Høreforeningen Indhold Indledning 2 Kort nyt 3 Det politiske arbejde 5 En stor frivillig indsats 8 Medlemstilbud 10 Samarbejde 13 Kommunikation 13 Sekretariatet 14 Høreforeningens Tolkeformidling

Læs mere

Årsberetning. Fonde og legater. Høreforeningen

Årsberetning. Fonde og legater. Høreforeningen Årsberetning Høreforeningen 2012 Fonde og legater Høreforeningen har bestyrelsesmedlemmer i følgende fonde og legater: Fællesfonden: Forretningsudvalget Bevilget i alt 28.200 kr. i legater i 2012 Jens

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Mærkesager

Mærkesager Mærkesager 2015-2019 Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Mærkesagerne afspejler foreningens politiske prioriteringer og er

Læs mere

Garanti, reparation, justering, udskiftning

Garanti, reparation, justering, udskiftning 1 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering af høreapparatet samt tilpasning, justering og vejledning

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Vejledning for høreapparatbrugere

Vejledning for høreapparatbrugere Kommunikationscentret Vejledning for høreapparatbrugere 1 2 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

Kære medlem. Esbjerg og Fanø lokalafdeling Karl Erik Jensen Formand

Kære medlem. Esbjerg og Fanø lokalafdeling Karl Erik Jensen Formand Kære medlem Efter en tid med sne, kulde og ikke mindst glatte veje er vi nu gået ind i et nyt år med mere normale vejrforhold for os danskere. Så godt nytår til dig og din familie. Vi mærker stadigt, at

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Årsmødepakke - overblik

Årsmødepakke - overblik Årsmødepakke Årsmødepakke - overblik Inden udgangen af februar skal der være afholdt årsmøde i lokalafdelingen. På den ende side er der god tid, og på den anden side ved vi også alle, at december løber

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital.

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital. Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd Oto-Rhino-Laryngologi inkl. Audiologi Dato: 19. april 2014 Kl.: 13.30 15.30 Sted: Biblioteket, afsnit 2074, Rigshospitalet Deltagere:

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. oktober 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Provstebakken 13, 5200 Odense V Dagsorden 46. Godkendelse af dagsorden 47. Udlejning af Grønbæk og Nørlev ferieboliger

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Beretning for Selskab for Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk) - vedtaget af bestyrelsen den 26. august 2013

Beretning for Selskab for Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk) - vedtaget af bestyrelsen den 26. august 2013 Beretning for Selskab for Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk) - vedtaget af bestyrelsen den 26. august 2013 Vedtaget på generalforsamlingen 30. september 2013 1. Medlemmer I perioden siden sidst er medlemstallet

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Referat af 12. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 30. april 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Reform af tilskuddet til høreapparater

Reform af tilskuddet til høreapparater Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk) SUU alm. del Bilag 71 Offentligt Reform af tilskuddet til høreapparater Et forslag fra Dansk HøreCenter Foretræde i Folketingets Sundhedsudvalg den 24. november 2010 ved

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam

Aarhus Kommunes Høreteam Aarhus Kommunes Høreteam Oplysning om: Høreapparater og Høretekniske hjælpemidler Hvordan får du høreapparat? Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre, næse- og halssygdomme.

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Årsberetning for året 2013.

Årsberetning for året 2013. Årsberetning for året 2013. Indledning. Vores landsforening har fået nyt medlemssystem og det har betydet at man har fået ryddet lidt op i medlemslisterne, så i år har vi her i Østjylland 1138 medlemmer

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering)

6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering) Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Dato: 9. oktober Tid: kl. 16-19 (ca.) Sted: Sekretariatet i Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Lørdag d. 7-2 2015

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Lørdag d. 7-2 2015 Referat fra hovedbestyrelsesmøde Lørdag d. 7-2 2015 Til: HB Alle landsudvalg Lokalforeninger Postansvarlige 41/15 Den 8.2.2015 Hovedbestyrelsesmøde den 7.2. 2015 kl. 09.00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Mødetid: Tid: 19:00 Sted: Landskontoret Deltagere: Frida Neddergaard, Line Mandix Thorsen, Jonas Johnsen, Jonas Mandix Thorsen og Lone Nørager Kristensen.

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 158 GODKENDELSE

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

PROJEKT: DØVE TEGNSPROGSTOLKE. Tolkerådet 21. november 2014

PROJEKT: DØVE TEGNSPROGSTOLKE. Tolkerådet 21. november 2014 PROJEKT: DØVE TEGNSPROGSTOLKE Tolkerådet 21. november 2014 BAGGRUND FOR PROJEKTET Hvorfor døve tolke Døve tolke i udlandet Døve tolke i Danmark HVORDAN FUNGERER DET? PROJEKTET Budget på 2,5 mio. kr. Støttet

Læs mere

Kære medlem. Esbjerg og Fanø lokalafdeling Karl Erik Jensen Formand

Kære medlem. Esbjerg og Fanø lokalafdeling Karl Erik Jensen Formand Kære medlem Så kom foråret med mange flotte solskinstimer og dermed også for mange tid til at være aktiv i haven eller på altanen. Også for lokalforeningen er det tid til at være aktiv og det er vi blandt

Læs mere

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE Forkortet udgave nov. 2010 HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE - kendskab til og tilfredshed med den kommunale høreomsorg blandt brugere af høreapparat - Udarbejdet af sundhedskonsulent Åse Skytte, SundhedscenterStruer.

Læs mere

Møde 29. november 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 29. november 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 29. november 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Svend Sønnichsen og Poul-Erik Vigsø Pkt. Tekst Side 57 Godkendelse af referat fra møde den 4. oktober 1 58 Madleverandør 1 59 Besparelsesforslag

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev efterår 2015 Penge til flyverkursus Bestyrelsen besluttede i efteråret 2014, at der skulle oprettes et Flyverkorps i Lænken. Hvis der opstår situationer i en forening,

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Servicesektorens skriftlige beretning 2012

Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Overenskomst Den private overenskomst for 2012 er bygget på rammerne af 2,5 %, dette gav også grundlag til forhandlingerne på det offentlige område. Da Statens

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

*Visioner for Høreforeningens ungdomsarbejde*

*Visioner for Høreforeningens ungdomsarbejde* Dagsorden til ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 15. oktober 2013 kl. 17 20 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad.

Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad. Kære medlem Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad. Bestyrelsen er i gang med at arrangere Store Høredag den 3. november 2012 (se mere inde i bladet)

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne Side 1 af 5 ƒsundhed Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne DEBAT kl. 3:55 1 kommentar DEBAT: Ventetiderne til de audiologiske afdelinger kan reduceres markant, hvis

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Årsberetning 2008 UDKAST. Handicaprådet i Ringsted kommune

Årsberetning 2008 UDKAST. Handicaprådet i Ringsted kommune Årsberetning 2008 UDKAST Handicaprådet i Ringsted kommune Indledning Handicaprådet i Ringsted kommune vil med årsberetning for 2008 orientere borgere, forvaltninger, politikere og Det Centrale Handicapråd

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 01-2011 21. januar 2011 kl. 18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 11-2010 3. Økonomiske beslutninger 3.1.

Læs mere

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Dato: 4. september 2012 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Sted: Horsens Rådhus, kl. 13.30-16.00,

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. oktober 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Provstebakken 13, 5200 Odense V Afbud: Jesper Thaarup, Malene Madsen. Solveig Lauridsen deltog fra pkt. 50. Dagsorden

Læs mere

Referat fra møde i Regionaludvalg Sjælland den 18. december 2013

Referat fra møde i Regionaludvalg Sjælland den 18. december 2013 Referat fra møde i Regionaludvalg Sjælland den 18. december 2013 Punkter til dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden.side 2 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 1..Side 2 3. Opfølgning på møde

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere