Tillægsmodulet Eksport til Navision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsmodulet Eksport til Navision"

Transkript

1 Tillægsmodulet Eksport til Navision

2 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser... 5 Stamdata definitioner... 5 Stamdata fanen Betalertyper...5 Stamdata fanen Eksterne kontonumre...5 Stamdata fanen Aktiviteter...6 Registreringsfanerne... 7 Fanebladet Ugeseddel...7 Fanebladet Personlig opsætning...8 Vinduet for eksport af data til Navision... 9 Data der eksporteres udgave beta, april

3 GeoEnviron 6.0 Indledning Indledning Udviklingen af GeoEnviron programmet Siden slutningen af 1994, hvor Geokon startede på udviklingen af GeoEnviron Miljødatabasen, er der sket en omfattende forbedring af systemet, både i bredden og i funktionaliteten. GeoEnviron systemet kan således i dag leveres med 24 forskellige moduler, tilpasset bredt til varetagelsen af forskellige typer registrering, tilsyn og rapporteringer. Desuden kan vi byde på en række udvidelser til de enkelte moduler eller modulområder - de såkaldte tillægsmoduler - som på forskellige måder udvider funktionaliteten og registreringsmulighederne i forskellige sammenhænge. Manualen og dens anvendelse Denne manual rummer en gennemgang af et af disse tillægsmoduler, idet den er en kortfattet beskrivelse af tillægsmodulet Eksport til Navision, som er et tillægsmodul til modulet Tidsregistrering. Beskrivelserne i nærværende manual skal således ses som en tilføjelse til gennemgangen af modulet Tidsregistrering, som kan findes i manualen for dette modul. Manualen for modulet Tidsregistrering baserer sig imidlertid ligeledes på et vist kendskab til GeoEnvirons standard faciliteter, som kan tilegnes ved at gennemgå basismanualen 'Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende principper'. Geokon 4. april udgave beta, april

4 Eksport til Navision Dette kapitel er en kort beskrivelse af funktionaliteten for tillægsmodulet Eksport til Navision. Modulets tilføjelser Når tillægsmodulet installeres udvides modulet Tidsregistrering med følgende faciliteter: Mulighed for angivelse af et fast eksternt kontonr. på definerede aktiviteter Redigérbare stamdata for betalertyper og eksterne kontonumre Mulighed for angivelse af betalertype samt et eksternt kontonr. på hver projekt/ aktivitetspost - sidstnævnte med visning i rødt ved afvigelse fra fast kontonr. Mulighed for angivelse af betalertype samt et eksternt kontonr. på hver projekt/ aktivitetspost, medarbejderen tilføjer i sin personlige opsætning af ugesedlen Mulighed for angivelse af et eksternt kontonr. på eksterne ydelser, der registreres for virksomheder og landbrug Faciliteter til eksport af faktureringsdata til Navision I de følgende afsnit vil vi kikke nærmere på disse forskellige tilføjelser. Stamdata definitioner I stamdata vinduet for modulet Tidsregistrering, der kaldes med menupunktet 'Stamdata/Tidsregistrering', tilføjes der to nye faner når tillægsmodulet installeres. Stamdata fanen Betalertyper På den første af fanerne, stamdata fanen 'Betalingstyper', er der mulighed for at definere en række overordnede betalingstyper, som anvendes i Navision systemet. Disse betalingstyper kan angives direkte på de enkelte projekt/aktivitetsposter både på fanen 'Ugeseddel' og på fanen 'Personlig opsætning' i modulet Tidsregistrering. Stamdata fanen Eksterne kontonumre På den anden af stamdata fanerne, fanen 'Eksterne kontonumre', er der mulighed for at definere alle de kontonumre som der skal kobles til i Navision systemet. Disse eksterne kontonumre kan angives såvel på de definerede aktivitetsposter i stamdata, på projekt/aktivitetsposterne på fanen 'Personlig opsætning', såvel som direkte på de enkelte projekt/aktivitetsposter på fanen 'Ugeseddel' i modulet Tidsregistrering. Fanen giver derudover mulighed for - i tilknytning til hvert kontonr. - at angive budgetteret timeforbrug i feltet 'Budget, timer', samt at angive om kontonummeret er aktivt - og dermed valgbart på ovennævnte faner. 1. udgave beta, april

5 Stamdata fanen Aktiviteter På stamdata fanen 'Aktiviteter', hvor alle aktiviteter der anvendes (på fanen Ugesededel) i modulet Tidsregistrering defineres, har vil tilføjet muligheden for at kunne koble et eksternt kontonr. til de enkelte aktiviteter. OBS! De definerede aktiviteter på denne stamdata fane anvendes også til specificering af brugerbetalingspligtige aktiviteter udført af eksterne leverandører, som registreres på fanen 'Eksterne ydelser' i modulerne Virksomhed og Landbrug. Men den brugerbetaling der registreres på denne fane trækkes ikke ud med dette tillægsmoduls eksportfaciliteter! Tillægsmodulet er nemlig i første omgang udformet efter behovene i et bestemt miljøcenter. Ekstra felt på stamdata fanen Eksternt kontonr: Klik på knappen til venstre for feltet og vælg via listboksen det eksterne kontonr., som skal bruges for aktiviteten. Listboksen viser alle eksterne kontonumre, der er oprettet på stamdata fanen 'Eksterne kontonumre', uanset om de er aktive eller ej. Når et eksternt kontonr. er defineret for en aktivitet her på stamdata fanen, og denne aktivitet herefter vælges på fanen 'Ugeseddel' i modulet Tidsregistrering, så udfyldes feltet automatisk. Det automatisk valgte Eksterne kontonr. kan imidlertid overskrives på disse projekt/ aktivitetsposter. Men når det eksterne kontonr. er forskelligt fra kontonummeret defineret for aktiviteten i stamdata, vil kontonummeret 1. udgave beta, april

6 Registreringsfanerne Fanebladet Ugeseddel blive vist med rød tekst. Det sidstnævnte er også tilfældet på fanen 'Personlig opsætning' i modulet Tidsregistrering. På fanen Ugeseddel i modulet Tidsregistrering, hvor den enkelte medarbejder på ugebasis specificerer sit timeforbrug i forhold til en krydsning af projekter og aktiviteter (projekter er her enten virksomheder/landbrug eller specielle tidsregistreringsprojekter), er der med dette tillægsmodul tilføjet mulighederne for at kunne at angive et eksternt kontonr. samt en betaler ved hver projekt/aktivitetspost. Denne mulighed vises dog først når -knappen øverst til højre på fanen er blevet aktiveret. Herved vises hver projekt/aktivitetspost med to rækker på fanen: Ekstra felter på fanen Betaler: Klik på knappen til venstre for feltet og vælg betalertypen fra listboksen. Listboksen vil automatisk vise alle betalertyper, der er oprettet på stamdata fanen 'Betalertyper' i stamdata vinduet for Tids- 1. udgave beta, april

7 registrering. (Betaleren kan også angives på de projekt/aktivitetsposter, der er defineret på fanen 'Personlig opsætning', og som er sat til automatisk at blive oprettet i forbindelse med tilføjelsen af en ny uge.) Eksternt kontonr: Klik på knappen til venstre for feltet og vælg det eksterne kontonr. som skal bruges for aktiviteten i listboksen. Listboksen vil automatisk vise alle eksterne kontonumre, der er oprettet på stamdata fanen 'Eksterne kontonumre' i stamdata vinduet for Tidsregistrering, og som samtidig er defineret som aktive. Når et eksternt kontonr. er defineret for den valgte aktivitet (på stamdata fanen 'Aktiviteter' ligeledes i stamdata vinduet for Tidsregistrering), udfyldes feltet automatisk. Eksterne kontonumre kan imidlertid også angives på de projekt/aktivitetsposter, der er defineret på fanen 'Personlig opsætning', og som er sat til automatisk at blive oprettet i forbindelse med tilføjelsen af en ny uge. OBS! Når et eksternt kontonr., der er angivet for en aktivitet her på fanen Ugeseddel, er forskelligt fra det kontonr., der er defineret for aktiviteten på stamdata fanen 'Aktiviteter, vil kontonummeret blive vist med rød tekst. Fanebladet Personlig opsætning På fanen Personlig opsætning kan medarbejderen definere de projekt-aktivitetsposter, som han/hun arbejder længerevarende på eller har som faste projekter. Ved oprettelse af ny ugeseddel kopieres alle aktive poster herfra til fanen 'Ugeseddel'. Projekt-aktiviteter der ikke arbejdes på mere eller måske kun periodevis, kan altså enten deaktiveres eller slettes fra fanen. Med tillægsmodulet tilføjes også her muligheder for at kunne at angive et eksternt kontonr. samt en betaler ved hver projekt/aktivitetspost. Felterne vises dog først når -knappen aktiveres, så hver projekt/aktivitetspost vises med to rækker: Ekstra felter på fanen Betaler: Klik på knappen til venstre for feltet og vælg betalertypen fra listboksen. Listboksen vil automatisk vise alle betalertyper, der er 1. udgave beta, april

8 oprettet på stamdata fanen 'Betalertyper' i stamdata vinduet for Tidsregistrering. Eksternt kontonr: Klik på knappen til venstre for feltet og vælg det eksterne kontonr. som skal bruges for aktiviteten i listboksen. Listboksen vil automatisk vise alle eksterne kontonumre, der er oprettet på stamdata fanen 'Eksterne kontonumre' i stamdata vinduet for Tidsregistrering, og som samtidig er defineret som aktive. Her på denne fane udfyldes det eksternt kontonr. imidlertid ikke automatisk når en ny aktivitet vælges og et kontonr. er defineret for aktiviteten i stamdata. Men hvis feltet 'Eksterne kontonr.' efterlades blankt, så vil aktivitetens eksterne kontonr. fra stamdata blive tilføjet i forbindelse med overførsels-oprettelsen af projekt/aktivitetsposterne her fra fanen til en ny uge på fanen 'Ugeseddel'. OBS! Når et eksternt kontonr., der er angivet for en aktivitet her på fanen Ugeseddel, er forskelligt fra det kontonr., der er defineret for aktiviteten på stamdata fanen 'Aktiviteter, vil kontonummeret blive vist med rød tekst. Vinduet for eksport af data til Navision I et vindue, der kaldes via menupunktet 'System Ad./Import-Eksport af Data/ Eksport af data til Navision' foretages eksporten af de registrerede faktureingsdata i GeoEnviron. Dette sker ved at data udtrækkes i en tabulatorsepareret tekstfil, der umiddelbart kan importeres i Navision systemet. Når der skal eksporteres fra dette vindue, kan der enten vælges 'Nyt udtræk' eller 'Tidligere udtræk'. Nyt udtræk: Ved eksport af et nyt udtræk tilføjes der samtidig med udtrækket en eksportdato på alle de dataposter, der trækkes ud. Det betyder at udtræksperioden for nye udtræk ikke bør overlappe hinanden, idet der ved et 'Nyt udtræk' kun udtrækes data hvorpå der ikke er registreret en eksportdato. Tidligere udtræk: Et tidligere udtræk kan imidlertid gentages. Herved eksporteres data for alle de poster, hvorpå der er registreret den eksportdato, der angives. Når sådant et udtræk skal foretages, angives der altså ikke en udtræksperiode. Lav et nyt udtræk på følgende måde: Angiv 'Nyt udtræk' i rullelistefeltet Angiv udtræksperiode ved at angive første og sidste uge i periodefelterne. Her angives årstal og uge i formatet: ååååuu Klik på knappen 'Filnavn' og angiv destinitionsmappe samt filnavn i gem-boksen Klik på knappen 'OK', hvorefter udtrækket foretages Når udtrækket er foretaget meddeles dette i en dialogboks 1. udgave beta, april

9 Gentag et tidligere udtræk på følgende måde: Angiv 'Tidligere udtræk' i rullelistefeltet Angiv eksportdato for det udtræk der ønskes gentaget (kan aflæses af den tidligere eksportfil). Datoen angives i overensstemmelse med dit Windows datoformat (-typisk: dd-mm-ååå) Klik på knappen 'Filnavn' og angiv destinitionsmappe samt filnavn i gem-boksen Klik på knappen 'OK', hvorefter udtrækket foretages Når udtrækket er foretaget meddeles dette i en dialogboks Data der eksporteres Eksportfilen vil indeholde data for alle projekt/aktivitetsposter registreret af de forskellige medarbejdere på fanen 'Ugeseddel' i den angivne periode (- uanset om der er knyttet et eksternt kontonr. til aktiviteten i stamdata). Disse data stammer fra tabellen tm_line i databasen. For hver projekt/aktivitetspost udskrives 17 data i eksportfilen, adskilt med en tabulering, hvorefter der foretages et linieskift. I hver linie udskrives følgende data: Postens løbenr. i tabellen, Dato (i formatet ååååmmdd) samt antal timer (med 1 decimal) for alle ugens 7 dage (mandag-søndag), Eksternt kontonr., Betalingstype (koden) samt eksportdato. OBS! Der udtrækkes ikke data for om de brugerbetalingspligtige aktiviteter, udført af eksterne leverandører, som evt. er registreret på fanen 'Eksterne ydelser' i modulerne Virksomhed og Landbrug ved hjælp af dette tillægsmoduls eksportfaciliteter! Grunden hertil er at tillægsmodulet i første omgang er udformet efter de konkrete behov i et bestemt miljøcenter. 1. udgave beta, april

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

Opsætning af modulområdet Tilsyn. MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d. 06-02-07

Opsætning af modulområdet Tilsyn. MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d. 06-02-07 Opsætning af modulområdet Tilsyn MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d. 06-02-07 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 5 Materialet

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Superbruger information

Superbruger information Superbruger information Superbruger_Info_v75_1Udg,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 74 Redigeret d. 10-07-2012 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7 Manualen

Læs mere

REFERAT ØNSKER/FORSLAG

REFERAT ØNSKER/FORSLAG REFERAT ERFA-MØDE 1. NAVIGATION VED SKIFT MELLEM UGER A. Generelt gav flere kunder udtryk for, at navigationen mellem ugerne i tidsregistreringsmodulet er besværlig, hvilket betyder, at der er stor risiko

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Indledning Navision Stat giver mulighed for opsætning af en log, der kan registrere og logge indsættelser, ændringer og/eller sletninger i relevante tabeller.

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere