Vedtægter for Erhverv Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Erhverv Aarhus"

Transkript

1 Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og funktionær 10 Ikrafttrædelses og overgangsbestemmelser Bilag til vedtægter for Erhverv Aarhus 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er: Erhverv Aarhus Hjemsted og værneting er: Aarhus. Foreningen er tilsluttet: Jysk Handelskammer 2 Foreningens formål Foreningen har som formål: At fremme og støtte udviklingen af erhvervslivet i Aarhus området inden for handel, industri, servicevirksomhed, transport og de liberale erhverv. At varetage medlemmernes fælles erhvervsøkonomiske interesser og rettigheder. At medvirke til at skabe og udvikle de bedste mulige erhvervsuddannelser. At fremme interessen og kendskabet til erhverv og kultur m.m. i Aarhus området. 3 Medlemmer Som medlem af foreningen optages erhvervsvirksomheder, der driver erhverv i Aarhus området indenfor: Handel Industri Service Transport Liberale Erhverv Herudover optages personer, der i ledende stillinger er ansat i en virksomhed i Aarhus området indenfor overnævnte erhvervsgrene. Personer der fratræder en ledende stilling i en medlemsvirksomhed, og ikke længere har hovederhverv i Side 1 af 5

2 denne, kan optages som personligt/senior medlem. Medlemskabet skal godkendes af bestyrelsen og er betinget af, at den pågældende stiller sig til rådighed med rådgivning/vejledning efter henvisning fra sekretariatet. Anmodning om optagelse rettes skriftligt til bestyrelsen, der træffer afgørelse om optagelse. Hvis en ansøger ikke opfylder de i 3, stk. 1 nævnte optagelseskriterier, kan bestyrelsen ved en enstemmig beslutning alligevel vedtage at optage den pågældende som medlem. Afslås en anmodning om optagelse, kan vedkommende ansøger forlange afgørelsen forelagt førstkommende generalforsamling, der med mindst ¾ af de afgivne stemmer kan vedtage optagelse. Stk. 3 Personer, der i særlig grad udmærker sig i forhold til foreningen eller lokalområdet, kan ved en enstemmig bestyrelsesbeslutning indstilles til æresmedlemmer. Den endelige afgørelse om tildeling af æresmedlemsskab træffes på generalforsamlingen. Æresmedlemmer af Århus handels og Industriforening opnår automatisk æresmedlemskab i Erhverv Aarhus. 4 Medlemskabets ophør Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen inden udløbet af det regnskabsår, hvori udmeldelsen begæres. Udmeldelsen skal dog ske med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem fra foreningen, hvis vedkommende ved en endelig dom er fundet skyldig i et strafbart forhold, der kan skade foreningens omdømme, eller hvis vedkommende har udført handlinger, der i den offentlige mening må betragtes som vanærende. Bestyrelsens afgørelse kan af den ekskluderende forlanges forelagt den førstkommende generalforsamling, der så træffer den endelige afgørelse. I andre tilfælde end de ovenfornævnte træffer generalforsamlingen afgørelse om eksklusion. Ved et medlems dødsfald ophører vedkommendes medlemskab. 5 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Hvor intet andet er bestemt i disse vedtægter, træffer generalforsamlingen afgørelser ved simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning begæres af bestyrelsen eller mindst 20 af foreningens medlemmer. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter udløbet af foreningens regnskabsår, dog tidligst én måned efter regnskabsårets udløb, jfr. 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter dette, eller på skriftlig begæring herom fra mindst 1/10 af medlemmerne. Indkaldelse til og afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest én måned efter en af bestyrelsen truffet beslutning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling eller modtagelse af skriftlig begæring herom. Stk.3 Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel i den lokale dagspresse og ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indvarslingen skal angive dagsordenen. Side 2 af 5

3 Stk. 4 Eventuelle forslag til dagsordenen fra foreningens medlemmer skal for at kunne behandles være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest én måned efter udløbet af foreningens regnskabsår. Stk. 5 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der skal lede forhandlingerne og afgøre alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Stk. 6 Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden: Valg af dirigent. Beretning om foreningens virke i det forløbne regnskabsår. Fremlæggelse af reviderede regnskab og legatregnskaberne til godkendelse. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af revisorer. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelse. Eventuelt. Stk. 7 Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme. Et medlem kan dog skriftligt meddele et andet medlem fuldmagt til at repræsentere sig på generalforsamlingen, men et medlem kan kun give møde på vegne af ét enkelt medlem. Stk. 8 Forslag til vedtagelse af beslutninger om ændring af eller tilføjelse til disse vedtægter forelægges generalforsamlingen. Til en sådan vedtagelse kræves, dels et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, dels at de afgivne stemmer udgør mindst 1/3 af det samlede medlemstal. Hvis et forslag om ændring af vedtægterne opnår 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer, men disse ikke udgør 1/3 af det samlede medlemsantal, indkalder bestyrelsen til ny generalforsamling, hvor ændringsforslaget kan vedtages, hvis der her opnås 2/3 flertal af de fremmødte stemmer uanset antallet af repræsenterede medlemmer. Stk. 9 Det på generalforsamlingen behandlede indføres som referat i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives ad dirigenten. 6 Bestyrelsen Foreningens ledelse varetages af den bestyrelse på 7 til 9 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 3 år. Hvert år er således 3, respektive 2 medlemmer af bestyrelsen på valg. Udtræder et medlem af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen vælge et midlertidigt bestyrelsesmedlem, der fungerer indtil næstfølgende generalforsamling, hvor valg af nyt bestyrelsesmedlem finder sted. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der i formandens fravær/forfald indtræder i Side 3 af 5

4 formandens pligter og rettigheder i alle henseender. Der vælges yderligere et medlem til forretningsudvalg, der består af formand, næstformand og valgt medlem. Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere regler for sit virke. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Bestyrelsen nedsætter eventuelle øvrige udvalg. I overensstemmelse med reglerne i Jysk Handelskammers love vælger bestyrelsen delegerede til Jysk Handelskammers delegeretmøde. Stk. 3 For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal mindst 4 af bestyrelsens medlemmer være til stede. Hvor intet andet fremgår af disse vedtægter, træffes bestyrelsens beslutninger ved simpelt flertalsvalg. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Stk. 4 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og er bemyndiget til at udtale sig og handle sig og handle for foreningens vegne. Bestyrelsen kan definere kutymer vedrørende erhvervsforhold i Aarhus området og afgive responsa i overensstemmelse hermed. Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Stk. 5 Bestyrelsen forvalter foreningens formue og sørger for en forsvarlig placering af denne. Bestyrelsen kan, under ansvar for generalforsamlingen, disponere over foreningens midler med det formål at repræsentere og fremme foreningens formål og interesser. Bestyrelsesmedlemmernes bestyrelsesansvar følger de almindelige erstatningsretlige regler. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens regnskab og administration. Stk. 6 Årskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til de budgetterede udgifter. Årskontingentet erlægges forud og er forfaldent til betaling i okt./nov. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Stk. 7 Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne, og disse referater til bestyrelsesmedlemmerne og underskrives af disse på det kommende bestyrelsesmøde. Stk. 8 Der nedsættes et legatudvalg på 6 medlemmer. Bestyrelsen for Erhverv Aarhus udpeger tre medlemmer, hvoraf mindst et samtidig skal være medlem af bestyrelsen for Erhverv Aarhus, for en treårig periode. Genudpegning af disse medlemmer kan finde sted maksimalt 3 gange. De øvrige medlemmer udpeges af Ledelserne for Århus Købmandsskole, Erhvervsakademi Aarhus og Handelshøjskolen/Aarhus Universitet, der hver udpeger et medlem. Legatudvalgets formand og næstformand vælges blandt de af Erhverv Aarhus udpegede medlemmer. 7 Regnskab og revision Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Side 4 af 5

5 Revision af foreningens regnskaber foretages af de på den ordinære generalforsamling valgte 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret revisor. Senest én måned efter regnskabsårets udløb overgives regnskab med bilag til revisorerne. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsens medlemmer. 8 Foreningens opløsning Stk.1 Foreningen kan kun opløses ved en til formålet indkaldt generalforsamling. De i 14 nævnte afstemningsregler for vedtægtsændringer finder tilsvarende anvendelse for opløsning af foreningen. Er foreningen gyldigt opløst på en generalforsamling, tager samme generalforsamling herefter stilling til anvendelsen af foreningens midler, hvilket sker ved almindelig stemmeflerhed. 9 Foreningens kontor og funktionær Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp til udførelse af sine hverv og ledelse af foreningens sekretariat. Bestyrelsen træffer alle fornødne beslutninger om sekretariatets organisation og arbejdsområde. 10 Ikrafttrædelses og overgangsbestemmelser Stk.1 Disse vedtægter træder i stedet for Aarhus Handels og Industriforeningens vedtægter af 30. november Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. november 2009 samt ekstraordinær generalforsamling 22. december Bilag til vedtægter for Erhverv Aarhus Foreningen er stiftet 2. oktober 1862 under navnet Aarhus Handelsforening. Foreningen har båret følgende navne: 1979 Aarhus Handelsstands og Industriforening 1987 Aarhus Handels og Industriforening. Den 30. november 2000 antog foreningen sit nuværende navn. Side 5 af 5

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål Vedtægter I Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Erhverv Norddanmark og dens hjemsted er Aalborg. II Foreningens formål 2 Foreningens formål er: a. At virke til fremme af handel, industri,

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere