REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab"

Transkript

1 REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej Risskov Tlf Fax postrevision-aarhusdk CVR-nr Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen 6 Skovsgrdsparken 8362 Hørning CVRnr.: Årsrapport 2012/ regnskabsår Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d Dirigent: Statsautoriserede ov registrerede revisorer

2 Indholdsfortegnelsc ege Side Selskabsoplysninge 3 LedelscspMegning 4 Den nafliængige revisors erklæring om assistance 5 Ledclsesberctning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resnltatopgorelse I 0 Balance Aktive 11 Passive 12 Noter til irsrapi)ortcn I Personaleomkostninger 13 2 Egenkapital 13 3 Eventualposter m.v 13 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13 Side2afl3

3 Selskabsoplysninger 4 Selskabet Meldco ApS Alt: Erik Leth Danielsen Skovsgårdsparken I lørning Telefon: Hjem nieside I dco. d k e1dqimeldco.dk CVR-nr.: Etableret: 10. maj 2012 Fljcmstecl: Skanderborg Regnskabsår: 01juli juni Direktion Erik Leth Danielsen Ejerforhold Selskabets virksomhedskapital nom. kr ejes af: Erik Leth Danielsen Skovgårdsparken Hørning Revision REVISION AARI lus Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej Risskov Generalforsamling Ordinær generalforsamling afloldes den / Side 3 af 13

4 Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. passiver og flnansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter lbr regnskabsåret 10. maj urii juni 2013 For Meldco ApS. Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten For regnskabsåret I 0. maj I)et er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver. Side4afl3 Erik Leth [)anielsen Direktionen: Skanderborg, den i 2. august Årsrapporten indstilles til generalfbrsamlingens godkendelse. efterfølgende regnskabsår. I henhold til drsregnskabslovens 10 a, flavælger selskabets ledelse revision lbr Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisencle redegørelse For de Forhold. beretningen omhandler. Ledelsespåtegning cd

5 danske Den Liafilængige revisors erklæring om assistance 4 cd Til kapitalejerne i Meldco ApS Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for Meldco ApS For regnskabsåret 10. maj juni 2013 på grundlag af oplysninger, De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Vi har udført opgaven om opstilling af Finansielle oplysninger i overensstemmelse med International standard om beslægtede opgaver ISRS 4410 (ajourføri), Opgaver om opstilling af Finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskahsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav i FSR revisorers Etiske regler For revisorer, herunder prmcipper vedrørende integritet, ohjektivitet, Faglig kompetence og fornøden omhu. Årsregnskahet samt nøjagtigheden og fuidstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar. Da en opgave om opstilling al finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskahsloven. Riskov, dn 12. august 2013 R V Sl AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab L jtshøj, HD 1egistrere revisor Side 5 af 13

6 Selskabets hovedaktivitet er udvikling af software og hardware samt aktiviteter i tilknytning Selskabet har i indeværende regnskabsår haft et resultat på kr Udviklingen i selskabets aktiviteter og okonomiske forhold hertil. Selskabets hovedaktiviteter Ledelsesberetning Side6afl3 påvirke selskabets finansielle stilling. Der er eller regnskabsårets afslutning ikke indtruflèt begivenheder, som væsentlig vil kunne Begiveii lieder efter regnska bs rets afslii tii ing Årets resultat anses for til fredssti I lende... I... l I 4

7 Anvendt regnskabspraksis 4 Årsrapporten for Meldco ApS for 2012/2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Selskabet har valgt at følge nedenstående regler for klasse C: Ledelsesheretning indgår i årsrapporten Generelt om indregning og maling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede renskabsmæssie skøn af beløb, der tidligere har været indrenet i resultatopørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Val utakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Side7afl3

8 m.v. RESU LTATOPGØRELSEN Bruttoresultat omlhtter nettoomsætningen med fradrag af årets fbrbrug af råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer samt andre eksteme omkostninger til salg og administration Bnittoresultat Side8afl3 nfh;irphktn;non Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Varebeholdnlnger BALANCEN indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets Ibrskydning i udskudt skat, egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Skat Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finanalelle indtægter og omkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbqjdere. Personaleomkostninger Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventet modtaget. Nettoomsætningen omfiitter salg af varer og tjenesteydelser, indregnes i resultatopgørelsen, når Anvendt regnskabspraksis et oae at at

9 4 4 Anvendt regnskabspraksis 4 Kostpriscn For fremstillede Fardigvarer samt varer under fremstilling omlhtter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger. Nettorealisationsværdi For varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af Fardiggørelsesomkostninger og omkostninger, der allioldes for at eflktuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Ti Igoti ehavcnder Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt ibr tilgodehavender fra salg tillige med en gruppevis nedskrivning, baseret nå virksomhedens erfaringer fra tidligere år. Likvide beholdninger Likvide heholdninger om fatter indestående i pengeinstitutter. Selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Gældsforpligtelser Gælcls forpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Side9afl3

10 Bruttolbrtjciiestc Resultat for finansielle poster Note kr. Personaleomkostninger 1 I /2013 Side ioafl3 I alt Overført overskud eller underskud Forslag til overskudsdisponering: Årets resultat Skat acire1s resultat I Ordinært resultat for skat Finansie lie omkostninger 495 Finansielle indtægter 99 ResLiltatopgørelse

11 Balance Aktiver Note kr. Fremstillede varer og hanclelsvarer Varebelioldninger i alt l ilgodehavender Fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 11 af 13

12 Balance lassivcr Note kr. Virksomhedskapital Overlbri overskud eller underskud Egenkapital i alt Selskahsskat I Langfristede gældsforpligtclser i alt Leverandører al varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelscr i alt I Gældsforpligtelscr i alt ! Passiver i alt Eventiialposter in.v. 3 Pantsælninger og s ikkerhedsstil lelser 4 Side 12af13

13 Noter til årsrapporten 2012/2013 ki. i F>ersonaleomkostninger Lønninger Andre omkostninger til social sikring Ii alt Der har i regnskabsåret været I heltidsansat. 2 Egenkapital Virksomhedskapital, primo Virksomhedskapital, ultimo Årets overlørte resultat Overført overskud eller underskud, ultimo Ialt Virksomhedskapitalen består af 80 stk. anparter å kr. i.000 og er ikke opdelt i klasser. 3 Eventualposter m.v. Der er ingen eventualposter m.v. 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætn inger eller sikkerhedsstillelser. Side 13 af 13

martinsen II ivi i I 1vi lui

martinsen II ivi i I 1vi lui martinsen II ivi i I 1vi lui Volilbjsrgvej 16, 2. sal 1)K-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 16 11 44 01 www.mai hilsen dk CVR nr. 16 17 04 45 Meldco ApS Skovsgårdsparken 6, 8362 Hørning Årsrapport for

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 77 63 53 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /10 2014 Christian Christensen Dirigent

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere