Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, Næstved Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, Næstved Kommune"

Transkript

1 Sagsnr.: Dato: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Dorthe Berg Rasmussen Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, Næstved Kommune Baggrund Næstved Kommune har oplevet en stigning i udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) fra 2011 til 1. halvår 2013 primært på det somatiske område, både på udskrivninger/indlæggelser samt ambulante behandlinger. Stigningen i Næstved afviger markant i forhold til det regionale gennemsnit. Næstved ligger således i 2012 på et indeks 105,4 (udgift pr. borger) i forhold til et regionalt gennemsnit på 100. Stigningen er også bemærkelsesværdig, når der tages hensyn til socioøkonomiske kriterier, der bl.a. kan ses i kommunernes sundhedsprofiler. Andre kommuner i samme socialgruppe oplever ikke stigninger, og flere kommuner har et direkte fald i udgift til KMF. Indextallet for Næstved, når dette køns- og aldersstandardiseret er 106,8 for 1. kvartal Da Næstved Kommune samtidig ligger under gennemsnittet i Region Sjælland i udgifter til KMF til alle forebyggelige indlæggelser og hjemtagelse af færdigbehandlede patienter, giver denne udvikling, i endnu større omfang, anledning til undring. Der vil normalt være et vist udsving i udgifter kommunerne imellem, men de sidste 2½ år (2011, 2012 og 1. halvår 2013) har Næstved oplevet en konstant højere stigning end andre sammenlignelige kommuner og regionen som helhed. Det er undersøgt, om udgiftsudviklingen fra kan henføres til en taksteffekt som følge af omlægningen af KMF. Der er ikke tale om en sådan taksteffekt i Næstved Kommunes medfinansieringsandel. Kommunens samarbejde med Region Sjælland Næstved Kommune har i november 2012 kontaktet Region Sjælland med henblik på en fælles analyse af udviklingen i den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering fra specielt med fokus på Næstved Kommune sammenholdt med andre kommuner i regionen. På baggrund af kommunens indledende analysearbejde er, i samarbejde med Region Sjælland, udpeget 6 fokusområder. Side 1 af 9

2 Det er endvidere aftalt med regionen, at områderne i første omgang afdækkes administrativt / statistisk og på baggrund heraf vurderes, om der er grundlag for at udvide analyserne med sundhedsfaglige (lægefaglige) gennemgange. Udpegede fokusområder 1. Opfølgning på registrering på akutafdelinger 2. Registrering af nyfødte børn 3. Kræftbehandling og hæmatologi 4. Urologi 5. Pædiatri 6. Intern medicin. Områderne er udvalgt, fordi der er identificeret en vækst i KMF for Næstved Kommune, hvor der, for flere af områderne, er tale om en bemærkelsesværdig høj vækst sammenholdt med andre kommuner i Region Sjælland. Status og konklusioner - fokusområderne 1. Akutafdelinger På baggrund af Næstved Kommunes spørgsmål vedr. stigningen i KMF til akutafdelinger har regionen foretaget yderligere kontrol og opfølgning. Dette har resulteret i en omregistreringsindsats på Slagelse sygehus, hvor der nu er omregistreret indlagte patienter til ambulante. Det drejede sig om ca. 5 % af de indlagte patienter, der burde have været registreret som ambulante. For Næstved Kommune gav omregistreringen en tilbagebetaling på netto kr. for Nyfødte Fødselsregistrering er undersøgt. Regionen har foretaget stikprøvevis kontrol, som ikke har identificeret fejl eller forskelle mellem cpr. register og anvendelsen heraf i forbindelse med KMF. 3. Kræft og hæmatologi Samlet stigning i Næstved på ca. 5 mio. kr. svarende til 28 % fra 2011 til En del af væksten skyldes stigning i højt specialiseret behandling på udenregionale sygehuse. Regionen har foretaget både en administrativ / statistisk analyse og en sundhedsfaglig vurdering. Regionens konklusion er, at en del af disse patienter registreres i gråzonetakster, som dækker både ambulant og stationær behandling. Den kommunale medfinansiering af gråzonetakster er op til medfinansieringsloftet på stationær behandling, altså op til kr. mod et medfinansieringsloft på ambulant behandling på kr. Denne ændring af KMF i 2012 kan forklare en stor del af væksten. Endvidere oplyser regionen Næstved Kommune om, at Næstved sygehus registrering er i overensstemmelse med de statslige retningslinjer for Fælles indhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Næstved Kommune har bedt regionen om en uddybning, herunder forklaring på de skævheder, der ses kommunerne imellem, jf. nedenstående uddrag af kommunens henvendelse til Region Sjælland d. 25. august 2013: Side 2 af 9

3 Stigningen er på 18,3 % i den KMF til hæmatologisk / onkologisk behandling for alle kommunerne i Region Sjælland tilsammen. Der ses en ret høj spredning i udviklingen i mellem kommunerne, hvor Solrød og Guldborgsund kommuner begge har et fald i KMF, Slagelse og Sorø kommuner har de højeste stigninger på hhv. 40,6 % og 33,5 % - og Næstved Kommune ligger på 28,2 %. (jf. oplysninger fra regionens redegørelse af 4. marts 2013). Hvorledes forklares disse store spredninger sundhedsfagligt? Svar fra Region Sjælland: Sygdom fordeles jo ikke jævnt. Så der vil være helt naturligt med udsving imellem borgernes sygdom i forskellige kommuner i et enkelt år. Så et enkelt års udsving er hverken statistisk signifikant og vil derfor hellere ikke sundhedsfagligt være signifikant og der kan ikke udledes noget på den baggrund. Stigningen i Næstveds KMF for højt specialiserede behandlinger (hæmatologi / onkologi) på Rigshospitalet og Herlev Hospital er sammenlagt ca. 1 mio. kr, hvor der for hele Region Sjælland ses uændrede udgifter til KMF på området til de to hospitaler. (jf. oplysninger fra regionens redegørelse af 4. marts 2013). Hvorledes forklares denne forskel sundhedsfagligt - er der tale om en forskellig henvisningspraksis? Svar fra Region Sjælland: Her er der igen tale om, at jeres borgere i 2012 har haft et større forbrug og dermed behov for behandlinger på Riget og Herlev. I sundhedsstyrelses specialeplan er der på alle områder en beskrivelse af hvilke funktioner som regionens sygehus og alle andre sygehuse i landet må lave og hvilke vi ikke må lave. Regionens sygehuse må lave alle hovedfunktioner, en stor del af regionsfunktioner og nogle få højt specialiserede behandlinger. I specialeplanen beskrives således også visse sygdomme vi ikke kan behandle og det vil være baggrund for at patienterne viderevisiteres til behandling udenfor regionen. Det vil være forløbet, hvis borgerne er startet deres forløb på regionens sygehuse og der vil derfor være ens grundlag for at viderehenvise til behandling udenfor regionen. De kan også være startet på sygehuse udenfor regionen, hvis de enten er indlagt akut eller har valgt fra starten af deres patientforløb at få behandling udenfor regionen. Næstved har ultimo 2012 redegjort for, at kommunens medfinansiering på det ambulante kræftområde i 2012 var 1,3 mio. kr. lavere end for Roskilde Kommune. Til gengæld er Næstveds KMF til stråle og kemobehandling markant højere end Roskildes - herunder primært kemoterapi basis med strålebehandling. På denne gråzonetakst ligger Næstveds KMF 4,6 mio. kr. højere end i Roskilde. Er dette udtryk for forskellig anvendelse af gråzonetakster, når disse nu omfatter både ambulant og stationær behandling. Svar fra Region Sjælland: Vi har ikke kunne konstatere forskelle i omfanget af gråzonetakster, der bliver resultatet af sygehusenes registrering. I regionen er det kun på Næstved sygehus at der tilbydes den kombination af strålebehandling og kemoterapi. I bør være opmærksomme på at sygehusenes jo ikke selv sætter drg- koder på deres behandling. Det sker i SSI. Det sygehusene registrer er aktionsdiagnoser og Side 3 af 9

4 procedurekoder, som beskriver hvad patienten fejler, hvilke behandlinger og undersøgelser den enkelte får. Disse oplysninger ind landspatientregistreret og behandles i SSI og ud kommer aktivitet opgjort på drg/ dags- koder samt KMF. Har Statens Serum Institut s beslutning om, at den KMF s andel på gråzonetakster er op til medfinansieringsloftet på stationær behandling slået mere igennem på nogle af regionens sygehuse end andre? Svar fra Region Sjælland: Den afregning som SSI beslutter på f,eks, gråzonetakster slår jo igennem ens ligegyldigt,hvor i landet behandlingen foretages. Det er jo SSI der grupperer aktiviteten og fastsætter og beregner den kommunale medfinansiering. Den del har vi intet at gøre med, hvilket jo netop skal sikre at det bliver gjort ens over hele landet. I sidst opgjorte indexniveau for 2012 for regionens kommuner er indextal for Næstved Kommune, efter køns- og aldersstandardisering, det højeste indextal for de 17 kommuner. Næstved Kommune iagttager fortsat en bemærkelsesværdig skæv fordeling i udgiftsniveauet for KMF for kommunerne Nord og Syd. Foreløbige opgørelser for 1. halvår 2013 viser, at udviklingen for Næstved Kommune fortsætter. Svar fra Region Sjælland: ovenstående er ikke kommenteret af regionen. 4. Urologi For Næstved har der i 2012 været en vækst i sygehusudskrivninger på ca. 25 % og en vækst i ambulante besøg på ca. 20 % - samlet svarende til en stigning på ca. 1,9 mio. kr. Da denne tendens ses at fortsætte i 2013 er det aftalt med regionen, at denne administrative analyse suppleres med en sundhedsfaglig redegørelse. Denne forventes færdiggjort ultimo september Pædiatri Samlet stigning på ca. 8,6 % for Næstved i Området er afdækket, og stigningen skyldes en vækst i unikke Cpr. numre på 119 svarende til 4,7 %. Hertil kommer, at der har været en stigning i brug af højt specialiseret behandling på Rigshospitalet. Regionen og Næstved Kommune er enige om, at der ikke er behov for yderligere analyser på dette område. 6. Intern medicin For Næstved har der været en vækst på ca. 8,7 % i forhold til 2011, hvilket svarer til en stigning på 4,6 mio. kr. i KMF. Til sammenligning har der samlet i regionen været en stigning på blot 1,2 %. Da denne tendens ses at fortsætte i 2013 er det aftalt med regionen, at denne administrative analyse suppleres med en sundhedsfaglig redegørelse. Denne forventes færdiggjort ultimo september Side 4 af 9

5 Sygehusenes registreringspraksis Registreringspraksis kan være forskellige sygehusene og afdelingerne imellem. Kommuner, der primært er relateret til Sygehus Nord (Holbæk, Køge og Roskilde sygehuse) har markant mindre stigninger eller direkte fald i udgifter til KMF i 2011 og Kommuner, der primært er relateret til Sygehus Syd (Slagelse, Næstved, Nykøbing F og Ringsted sygehuse) har en stadig stigning i udgifter til KMF i 2011 og Den gennemsnitlige vækst fra 2010 til 2012 for kommuner, der primært frekventerer sygehusene i Syd, er 5,6 %. Til sammenligning er den gennemsnitlige vækst fra for kommuner, der primært frekventerer sygehusene i Nord, negativ, nemlig - 0,3 %. For 1. halvår 2013 ses fortsat forskelle, når de nordlige og sydlige kommuner sammenlignes. Bilag Der er vedhæftet 2 bilag, der illustrerer udviklingen for regionens 17 kommuner, herunder også de iagttagede skævheder mellem Nord og Syd: Index-tabel KMF (1. halvår), udgiftsudvikling KMF pr. borger for kommunerne i Region Sjælland. Vækst i samlet KMF fordelt på kommunerne i Region Sjælland Sundhedsprofil for Næstved Kommune Fakta for Næstved Kommune Andelen af + 65 årige i Næstved Kommune er mindre (19 %) end gennemsnittet for Region Sjælland (20 %). Næstved Kommune ligger som én blandt 6 kommuner i kommunesocialgruppe 2. Af regionens øvrige kommuner ligger 5 i kommunesocialgruppe 1 og 6 i gruppe 3. Andelen af sygehusbehandlinger pr. kronisk patient er lavere i Næstved (7,9) i forhold til landsgennemsnittet på 9,1. Antallet af kronisk syge borgere med kontakt til sygehusvæsenet er lavere i Næstved Kommune (4,3 %) sammenlignet med gennemsnittet for Region Sjælland (4,5 %). Af Region Sjællands Sundhedsprofil 2010 fremgår følgende : Næstved Kommune adskiller sig positivt i forhold til sundhedsadfærd sammenlignet med regionen som helhed. Både andelen af borgere, der dagligt ryger og andelen med usunde madvaner er lavere end i regionen som helhed, mens andelen af fysisk inaktive og andelen med en risikabel alkoholadfærd er på samme niveau som regionen. Inden for de kroniske sygdomme er andelen med sukkersyge markant lavere i Næstved Kommune, mens andelen med blodprop i hjertet, rygsygdom, allergi og migræne/hovedpine er lidt højere i Næstved Kommune end i regionen som helhed. I forhold til de øvrige sygdomme er andelen stort set på højde med regionsgennemsnittet. Side 5 af 9

6 Forebyggelse og KMF Næstved Kommune har iværksat en række sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, der bl.a. tager afsæt i KL s sundhedspolitiske udspil om det nære sundhedsvæsen, Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker og de tværsektorielle indsatser, der er iværksat fælles for Region Sjælland og de 17 kommuner. Forebyggelsestiltagene har en række væsentlige og effektfulde gevinster; men den kommunale udfordring er, at disse ikke nødvendigvis kan afspejles direkte i en reduktion i den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering. Kommunernes mulighed for og besparelsespotentiale ved forebyggelse af indlæggelser vurderes at være minimale. Selv ved en optimal forebyggende indsats vurderes det ikke realistisk at forebygge / undgå samtlige forebyggelige indlæggelser, idet det oftest er de praktiserende læger, speciallæger, sygehusafdelinger eller borgeren selv, der tager initiativ til / styrer indlæggelser. Besparelsespotentialet for Næstved vil derfor ikke tilnærmelsesvist udgøre de beløb, som vedhæftede analyser om forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, 0-dagsindlæggelser og færdigbehandlede patienter illustrerer som Næstved Kommunes medfinansiering. Endvidere skal bemærkes, at udgifter til en styrket kommunal forebyggelsesindsats endvidere skal fratrækkes en eventuel kommunal besparelse på sygehusforbrug. Næstved Kommune har med udgangspunkt i faktuelle udgifter og indlæggelsesmønstre i 2012 gennemgået de 4 områder, der sædvanligvis karakteriseres som forebyggelige og / eller påvirkelige for kommunale indsatser: Forebyggelige indlæggelser Genindlæggelser 0-dags indlæggelser Færdigbehandlede patienter. I analyserne er taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: At kun ca. 29 % af de indlagte 65+ årige er kendte i kommunens hjemmepleje (jf. rapport fra Deloitte: Analyse af de medicinske afdelinger fra marts 2013). At alle familier med nyfødte /småbørn er kendte i kommunens børnesundhedstjeneste. Hovedparten af de øvrige indlæggelser forventes at være borgere, der ikke er kendte i det kommunale sundhedssystem At kommunen primært kan forebygge indlæggelser, såfremt borgerne er kendte i det kommunale sundhedssystem. Øvrige forudsætninger er beskrevet i Resultatindikatorer for kommunale medfinansiering, kommunerne i Region Sjælland udarbejdet af Region Sjællands tværsektorielle økonomigruppe. Forebyggelige indlæggelser Sundhedsstyrelsen har defineret 10 diagnoser, hvor indlæggelse i et vist omfang vurderes at Side 6 af 9

7 kunne forebygges. Der tegnes et kort rids af hver diagnosegruppe, som gennemgås i vedhæftede bilag. Konklusionerne er følgende: + 65 årige 1. For de + 65 årige, der er i kontakt med hjemmeplejen, udgør kommunens medfinansiering i alt kr. for alle 10 forebyggelige indlæggelsesdiagnoser, hvoraf de kr. afholdes indenfor 3 diagnosegrupper (KOL / lungebetændelse, brud og sukkersyge), hvor Næstved Kommune allerede har iværksat / planlagt tiltag. For de resterende 7 forebyggelige diagnoser var kommunens medfinansiering knapt kr svarende til i gennemsnit kr. pr. diagnosegruppe. 2. Den væsentligste diagnosegruppe indenfor forebyggelige indlæggelser er i særdeleshed lungebetændelse / KOL. Det er derfor relevant med igangsætning af de allerede aftalte projekter og nye tiltag på voksen- ældreområdet årige: For følgende diagnosegrupper er NK s kommunale medfinansiering så lille / har NK så få indlæggelser hvor borgerne er kendte i ældreplejen, at der ikke anbefales iværksat særskilte tiltag. Jf. punkt 1: Væskemangel Blærebetændelse Forstoppelse Blodmangel Mave / tarm Tryksår Causa socialis 0 4 årige 4. For de 0 4 årige udgør kommunens medfinansiering i alt kr. for alle 10 forebyggelige indlæggelsesdiagnoser, hvoraf de kr. afholdes indenfor 4 diagnosegrupper (lungebetændelse, væskemangel, forstoppelse og mave/tarm). For de resterende 6 forebyggelige diagnoser var kommunens medfinansiering kr. svarende til i gennemsnit kr. pr. diagnosegruppe. 5. Der er begrundelse for et særligt fokus på forebyggelige indlæggelser for 0 4 årige i forhold til de ovenfor nævnte 4 diagnosegrupper: lungebetændelse, væskemangel, forstoppelse og problemer med mave/tarm. Derfor forslås et nyt initiativ på småbørnsområdet, som har til formål at reducere indlæggelser for denne gruppe. Indsatsen skal koordineres med Region Sjælland årige: For følgende diagnosegrupper er NK s kommunale medfinansiering så lille / har NK så få indlæggelser, at der ikke anbefales iværksat særskilte tiltag, jf. punkt 4: Blærebetændelse Blodmangel Tryksår Causa socialis Alle aldersgrupper 7. For følgende diagnosegrupper gælder for alle aldersgrupper, at der ikke anbefales iværksat nye tiltag på trods af medfinansieringens størrelse, da der allerede i de Side 7 af 9

8 relevante fagcentre er etableret forebyggende indsatser. Det drejer sig om følgende diagnosegrupper: Brud Diabetes 1 og 2 Bilag Forebyggelige indlæggelser, Næstved Kommune. Genindlæggelser, 0-dags indlæggelser og færdigbehandlede patienter Genindlæggelser - konklusion Størstedelen af den kommunale medfinansiering til genindlæggelser vedrører målgrupper, der forventeligt ikke er kendte i det kommunale sundhedssystem. Beløbet til denne målgruppe er kr. Ca. halvdelen af genindlæggelserne er borgere i aldersgruppen 5 64 år. 0 4 årige: hovedparten af genindlæggelserne er indenfor de forebyggelige indlæggelser. På dette område er allerede aftalt igangsætning af projekt i samarbejde med Børnesundhedstjenesten. Genindlæggelser vil indgå i projektet årige: genindlæggelsesdiagnoserne er særdeles spredte og forskellige, hvorfor det vil være vanskeligt at iværksætte målrettede indsatser. 0-dags indlæggelser - konklusion Størstedelen af den kommunale medfinansiering til genindlæggelser vedrører målgrupper, der forventeligt ikke er kendte i det kommunale sundhedssystem. Beløbet til denne målgruppe er kr. Hovedparten af 0-dags indlæggelserne er borgere i aldersgruppen år 0 4 årige: ingen 0-dags indlæggelser årige: 0-dag indlæggelsesdiagnoserne er særdeles spredte og forskellige, hvorfor det vil være vanskeligt at iværksætte målrettede indsatser. Færdigbehandling - konklusion Udgiften i Næstved Kommune til færdigbehandlede patienter ligger langt under gennemsnittet i Region Sjælland - nemlig svarende til ca. 34 % af gennemsnittet for de 17 kommuner. Samtidig kan bemærkes, at der efter konkrete vurderinger og forhandling med regionen er aftalt, at der skal ske en tilbagebetaling til kommunen, da der er foretaget uretmæssige opkrævninger fra regionen. Udgifter til færdigbehandlede patienter, der ikke rettidigt hjemtages til kommunerne, er det område af de i alt 4 forebyggelsesområder, hvor målrettede kommunale tiltag har sin berettigelse. Denne opgave har Næstved Kommune til fulde påtaget sig og er lykkedes med. Bilag Genindlæggelser, 0-dagsindlæggelser og kommunal medfinansiering. Side 8 af 9

9 Sammenfatning Næstved Kommune har systematisk analyseret de aktuelle udfordringer, der for kommunen / kommunerne er forbundet med den finansieringsform og incitamentsstruktur, der er gældende på sundhedsområdet - i form af den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering. På baggrund heraf konkluderer Næstved Kommune: 1. De økonomiske potentialer direkte aflæst i den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering ved forebyggelse af indlæggelser vurderes at være yderst beskedne. Specielt når dette konkret for Næstved Kommune sammenholdes med allerede eksisterende indsatser. 2. Skævheder i kommunernes KMF, der ikke umiddelbart kan tilskrives sundhedsprofil, demografi og socioøkonomiske forhold, kan skyldes forskelle i sygehusenes registreringspraksis. 3. Et konkret eksempel i Næstved vedr. strålebehandling er afdækket både administrativt og sundhedsfagligt i samarbejde med Region Sjælland. Dette illustrerer, at forklaringer på det høje index-tal for Næstved efterhånden kun kan søges i forskellig registreringspraksis på sygehusene. Regionens tilbagemelding er, at deres registrering af patienter er i overensstemmelse med de statslige retningslinjer for Fælles indhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Målsætning for Næstved Kommune er index 100. I perioden lå Næstved Kommune på index altså svarende til gennemsnittet for kommunerne i Region Sjælland. Denne historik kombineret med kommunens sundhedsprofil, demografi og socioøkonomiske forhold tilskriver, at Næstved Kommune, også fremadrettet, maximalt skal ligge på index 100. Det er derfor kommunens vurdering, at en målsætning om index 100 er realistisk. Sædvanligvis ligger kommuner, der huser et sygehus højere i forbrug af sygehusydelser; men da et sådant forhold ikke ses entydigt for sygehuskommunerne i Region Sjælland, vurderes det ikke relevant at tage forbehold for dette. Målsætningen indebærer, at index-tallet skal sænkes 5 6 %. Det præciseres, at sænkningen ikke kan ske ved øget kommunal forebyggelse (jf. dette områdes minimale potentiale for at påvirke den kommunale aktivitetsbestemt medfinansiering), men der imod ved at forbruget af sygehusbehandling for Næstved er i balance med et gennemsnitligt forbrug i regionen. Side 9 af 9

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 21 2. kvartal 212 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Med udgangspunkt i resultatindikatorrapporten fra Region Sjælland, for aktivitetsbestemt medfinansiering, er denne rapport

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt.

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt. NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme KL og regeringen har aftalt fire markante justeringer af den kommunale medfinansiering Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 29. juni

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal 29 3. kvartal 211 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 2012 2. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Forkortelser... 5 Udgifter til

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår 2009 1. halvår 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 211 212 Version 2 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser 8 Figur 1.2

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

DRG konferencen Kommunal medfinansiering

DRG konferencen Kommunal medfinansiering DRG konferencen 2013 Kommunal medfinansiering -Hvordan er det at arbejde med et område, som vi har beskeden indflydelse på? Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Generelt om

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 Dato: 4. september 2014 Brevid: 2372496 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2014 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013.

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013. Notat Notat vedr.: Besparelse ved etablering af akutteam Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Beskæftigelse og Sundhed Bakkedraget 1 8362 Hørning Dato: 06-02-2015 Sagsbeh.: Mads Iversen Rasztar

Læs mere

Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012

Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012 RAPPORT Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012 1. Resume... 2 2. Indledning... 3 2.1 Metode... 3 2.2 Udvælgelse af kommuner... 4 3. Den kommunale medfinansiering... 5 4. Frederikssund

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER

Læs mere

Notat til KL fra 6-byerne vedr. evaluering af kommunal medfinansiering

Notat til KL fra 6-byerne vedr. evaluering af kommunal medfinansiering Notat til KL fra 6-byerne vedr. evaluering af kommunal medfinansiering September 2014 Indledning Kommunerne fik med strukturreformen i 2007 en ny og større rolle på sundhedsområdet, og målet var dengang

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Analyser af årsager til Esbjerg Kommunes forbrug af sundhedsydelser Aug. 2013 Mulige årsager til merforbrug Kommunal medfinansiering I KM fordelt på type Sygesikring;

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014 Dato: 29. juli 2015 Brevid: 2569900 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2015 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

En analyse af sygehusforbrug med særligt fokus på forskelle på kommunalt niveau

En analyse af sygehusforbrug med særligt fokus på forskelle på kommunalt niveau En analyse af sygehusforbrug med særligt fokus på forskelle på kommunalt niveau Regionshuset Yderligere oplysninger om analysen Finn Breinholdt Larsen, programleder, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER

SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER 21 SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER, 21 1 Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater, 21 Udarbejdet

Læs mere

Notat - Kommunal medfinansiering

Notat - Kommunal medfinansiering Notat - Kommunal medfinansiering Den kommunale medfinansiering (KMF) af regionale sundhedsydelser har i de seneste år været stigende. Dette notat vil give en status for Frederikssund Kommune og der vil

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Forløb på tværs - set med kommunal vinkel Direktør Anne Mette Fugleholm Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Forløb på tværs - set med kommunal vinkel Direktør Anne Mette Fugleholm Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Forløb på tværs - set med kommunal vinkel Direktør Anne Mette Fugleholm Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældre og Sundhed

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012 Dato: 3. september 2013 Brevid: 2140345 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2013 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Orientering Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2013 Kronisk sygdom lanceres d. 18 marts

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Formålet med rapporten er at give Social- og Sundhedsudvalget et overblik over Faxe Kommunes samlede kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

REGION SJÆLLAND. Beretning nr. 5. (side 55-64)

REGION SJÆLLAND. Beretning nr. 5. (side 55-64) Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk REGION SJÆLLAND Beretning nr. 5 (side 55-64) Revision af statsligt aktivitetsafhængigt tilskud i 2007 til regionens

Læs mere

Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team. Geriatrisk Afdeling

Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team. Geriatrisk Afdeling Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team Geriatrisk Afdeling Opfølgning efter udskrivelse af akut syge ældre Udviklingsprojekt i 2 faser 1. Historisk kontrol

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Vejen Kommune Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Marianne L. Hansen - Camilla T. Deela - Lene S. Petersen Indholdsfortegnelse: Analyse af medfinansiering på

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv Dato: 2. august 2016 Brevid: 3014737 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015. 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2016 afgive en redegørelse til Sundheds

Læs mere

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m. Dato: 17. maj 2016 Brevid: 2963538 Opfølgning på Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov

Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov N O T A T Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov Denne analyse undersøger, hvor stor en del af indlæggelserne af patienter med det største behandlingsbehov i sundhedsvæsenet,

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom 49 % af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf. 46 11 00 00 Fax 46 11 00 11 rudersdal@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Åbningstid Mandag-onsdag kl.

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge sundhedsprofil for køge Indhold Et tjek på Køges sundhedstilstand............................ 3 De sunde nærmiljøer.......................................

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

PROJEKTIDÉ/-KOMMISSORIUM

PROJEKTIDÉ/-KOMMISSORIUM Oprettet den: Revideret den:4.juni 2014 Godkendt den: PROJEKTIDÉ/-KOMMISSORIUM Projektnavn Akutteam (AT) Projektnr. Udfyldes først når projektidéen/ -kommissoriet er godkendt af relevant ledelse edoc sagsnr.

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere