BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT. af 9. april 2015, side vedrørende årsregnskab for Stenvej 21 B, 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT. af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1."

Transkript

1 BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT af 9. april 2015, side vedrørende årsregnskab for 2014 Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg Tel: Fax: CVR nr

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger og anbefalinger vedrørende årsregnskabet Bemærkninger og anbefalinger vedrørende forvaltningen Revision af årsregnskaberne for Omtale af revision af de enkelte regnskabsposter Udlåns- og tilskudsudløsende faktorer Boligorganisationen Afdelinger i drift - generelle forhold Afdelinger i drift - specifikke forhold Boligorganisationens, afdelingernes og dispositionsfondens likviditet Kommentarer til forvaltningen Baggrund Opsummering af forvaltningsrevisionens stade Målsætninger Forretningsgangsbeskrivelser Rapportering Revisors redegørelse for den udførte forvaltningsrevision Revisors konklusion på forvaltningsrevisionen Assistance og rådgivning m.m Gengivelse af forbehold, konklusion og supplerende oplysninger i påtegningen på årsregnskabet samt revisionens formål, udførsel og omfang samt revisors ansvar Gengivelse af forbehold, konklusion og supplerende oplysninger i påtegningen på årsregnskabet Revisionens formål, udførsel og omfang samt revisors ansvar Spørgeskema Særlige udtalelser jf. revisionsinstruksen Revisors erklæringer Bestyrelsens underskrifter 154

3 1. Indledning Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for Boligkontoret Århus for året 2014 omfattende: Boligorganisationen Afdelingerne (1-91) Sideaktivitetsafdeling 94 Årsregnskabet for boligorganisationen udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat Aktiver Arbejdskapital Dispositionsfond Dispositionsfond, disponibel del Årets overskud er overført til arbejdskapitalen. 2. Bemærkninger og anbefalinger Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller vedrørende forvaltningen. Vi henviser til vore yderligere kommentarer i de efterfølgende afsnit, som efter vor opfattelse bør indgå i ledelsens vurdering og godkendelse af årsregnskabet samt i vurderingen af forvaltningen. 2.1 Bemærkninger og anbefalinger vedrørende årsregnskabet I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold/fejl, som ikke er korrigeret i det foreliggende udkast til årsregnskab, fordi ledelsen har vurderet dem som værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Denne oplysning skal gives med henblik på at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig den af ledelsen foretagne vurdering. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen er der ikke konstateret ikke-korrigerede fejlinformationer i det foreliggende årsregnskab. 2.2 Bemærkninger og anbefalinger vedrørende forvaltningen Vi har ingen bemærkninger eller anbefalinger til den af boligorganisationen foretagne forvaltningsrevision. Vi henviser til vore kommentarer i afsnit

4 3. Revision af årsregnskaberne for 2014 Som valgte revisorer har vi foretaget revision af årsregnskaberne for Såfremt årsregnskaberne vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af regnskaberne fremkommer yderligere væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskaberne med en revisionspåtegning uden forbehold, men med en generel supplerende oplysning vedrørende ikke reviderede budgettal. Revisionen er udført i overensstemmelse med Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Revisionen er udført ved stikprøver på bilagsmateriale m.v. samt ved afstemninger og andre sådanne revisionsarbejder, som vi har anset for nødvendige ved vores undersøgelse og bedømmelse af, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler. Der er foretaget uanmeldt beholdningseftersyn den 18. september Vore bemærkninger til dette eftersyn er omtalt i protokollen, side Som et led i vores revision har vi gennemgået de regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger på udvalgte områder med henblik på en vurdering af disses tilrettelæggelse og hensigtsmæssighed til sikring af en god og pålidelig økonomistyring samt et pålideligt grundlag for udarbejdelse af boligorganisationens årsregnskaber. Vi har herunder foretaget en gennemgang af de generelle IT-kontroller. Vi har gennemlæst organisationsbestyrelsens referater til og med den 5. februar Den daglige ledelse har over for os oplyst, at ledelsen ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser. Bestyrelsens medlemmer bekræfter med sin underskrift på nærværende revisionsprotokollat, at bestyrelsen ikke har kendskab til konstaterede, formodede eller påståede besvigelser, der påvirker boligorganisationen inkl. afdelinger. I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi hos direktøren og administrationschefen indhentet sædvanlig bekræftelse af regnskabets fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætninger, garantistillelse, retssager, begivenheder efter balancedagen, eventualforpligtelser samt om der er taget skyld i- ge økonomiske hensyn Omtale af revision af de enkelte regnskabsposter Under henvisning til årsregnskaberne kan vi supplere med nedenstående kommentarer og oplysninger. De øvrige regnskabsposter som ikke er nævnt nedenfor, har ikke givet anledning til kommentarer. 112

5 Udlåns- og tilskudsudløsende faktorer Under vor revision er vi ikke stødt på forhold, som efter vor opfattelse strider mod gældende lovgivning og foreliggende tilskudspraksis. Vi har vurderet, om midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne vilkår og formål, herunder om der er dispositioner udenfor boligorganisationens formål. Vi har ikke bemærkninger hertil Boligorganisationen Til belysning af udviklingen i 2014 i boligorganisationens drift/indtjening gives følgende oversigt: Regnskab Budget Budget Regnskab Afvigelse t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer m.v Byggesagshonorarer Ekstraordinære/diverse indtægter Indtægter i alt Bestyrelsesvederlag m.v Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Kontorlokaleudgifter Afskrivninger, driftsmidler Revision Bruttoadministrationsudgifter Ekstraordinære udgifter Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Tilskud til afdelinger Nettorenter og tilskud i alt Resultat Afvigelserne mellem regnskab og budget fremgår af oversigten, hvoraf det ses, at boligorganisationens indtægter før renter blev t.kr. 554 højere end budgetteret, og bruttoadministrationsudgifterne blev t.kr. 176 mindre end budgetteret. Boligorganisationen realiserer således et overskud på t.kr. 730, før renter, idet der var budgetteret med et overskud før renter på t.kr

6 Overskuddet på nettorenter og tilskud t.kr. 643 bevirker, at boligorganisationen samlet får et overskud på t.kr , mod et budgetteret resultat på t.kr. 0. Reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 50, kræver, at afdelingsmidler skal forre n- tes med en procentsats, der svarer til det faktisk opnåede afkast på de fællesforvaltede midler. Boligorganisationen har - i henhold til ovennævnte regler - forrentet afdelingernes mellemregninger med 2,705%. Idet der i øvrigt henvises til regnskabet har vi valgt at give følgende oplysninger: Konto Administrationsbidrag - egne afdelinger i drift Det variable administrationsbidrag for afdelinger i drift er fastsat til kr pr. lejemålsenhed mod kr foregående regnskabsår. Nettoadministrationsomkostningerne pr. lejemålsenhed er opgjort til kr mod kr i foregående regnskabsår. Der henvises til noten til konto 601. Vi skal bemærke, at administrationsbidraget for institutionerne i afdelingerne 89, 90 og 91, i alt kr , er beregnet i henhold til lejeaftale med Aarhus Kommune, og således ikke i henhold til bekendtgørelsens 30, stk. 4. Konto Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Posten vedrører udgifter til rådgiverhonorarer i forbindelse med påtænkt etablering af 27 ungdomsboliger som taglejligheder bygget ovenpå den eksisterende ejendom i afdeling 61. Der er endnu ikke udarbejdet skema A, og der er således ikke opstillet byggebalance for projektet. Det er overfor os oplyst, at byggeriet vil kunne opstartes primo 2016, såfremt myndighedsgodkendelser m.m. forløber planmæssigt. Konto Dispositionsfonden Den disponible del af dispositionsfonden udgør pr. 31. december 2014 kr pr. lejemålsenhed. Indskud i Aarhusbolig og sideaktivitetsafdeling kr har hidtil været opført som en bunden del af dispositionsfonden. I regnskabsåret er indskuddene - i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens anvisninger - overført til den bundne del af arbejdskapitalen. Afdelingerne skal indbetale til fonden når denne udgør mindre end kr pr. lejemålsenhed. Den i noten til regnskabsposten anførte tilgang på kr vedrører afdrag på lån fra afdeling 6. Lånet til afdelingen er ikke opført som tilgodehavende i boligorganisationen. 114

7 Konto Arbejdskapital Det er besluttet, at driftstilskud til afdelinger i 2014 dækkes af arbejdskapitalen. Tilskuddene specificeres således: Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling

8 Afdelinger i drift - generelle forhold Afdelingernes resultater Årets resultat og det opsamlede resultat specificeres således: Afdeling Årets overskud Årets underskud Opsamlet resultat Opsamlet resultat (konto 140) (konto 210) (Negative beløb = pr. lejemålsunderskud) (konto 407) 1 Paludan Müllersvej m.fl Haugesundsvej 1-23 m.fl Viggo Stuckenbergs Vej m.fl H.V. Kaalunds Vej 1-5 m.fl Viggo Stuckenbergs Vej m.fl Risvang Allé 46-74, Bethesdavej Vestre Ringgade Vilhelm Bergsøes Vej m.fl Trøjborgvej Dalstien 1-19, Hardangergade 1-9 m.fl Helge Rodes Vej Majdalen Hammershusvej Aldersrovej Otto Benzons Vej 1-13 m.fl Hammershusvej Uffesvej 1-21, Rosenvangs Allé Trøjborgvej Tamperdalsvej Randersvej 73-83, Stockholmsgade m.fl Paludan-Müllers Vej 28 m.fl Illerupvej Vorregårds Allé m.fl Kirkedammen Reginehøjvej enhed 116

9 Afdeling Årets overskud Årets underskud Opsamlet resultat Opsamlet resultat (konto 140) (konto 210) (Negative beløb = pr. lejemålsunderskud) (konto 407) 26 V. Ringgade m.fl Høgevej 29-45, Fuglebakkevej Lindholmvej 2-30, Kalmargade 28-63, Nørreskovvej Rydevænget Nørreskovvej Gustav Wiedsvej 7-9 m.fl Salonikivej Skelagervej Hallssti Istedgade Visbjerg Hegn Attikavej Fredensgade Virupvej Hjelmagerparken Mosevænget 1-21, Hjulby Hegn Torpevænget 63-89, Kappelvænget Vistoftparken Julsøvej 2A-36B Skæring Parkvej Fredensgade 30C+D Brendstrupvej Fredericiagade Viborgvej Julsøvej Norsgade Skæring Parkvej , Katrinebjergvej Åvænget 52-68, Ranunkelvej Høegh Guldbergsgade enhed 117

10 Afdeling Årets overskud Årets underskud Opsamlet resultat Opsamlet resultat (konto 140) (konto 210) (Negative beløb = pr. lejemålsunderskud) (konto 407) 60 Paludan Müllersvej 46 A-C Paludan Müllersvej 44 A-C Skejbyparken Skæring Parkvej 3-5 (A-H) Bethesdavej Hørretløkken , Østergade Ryttervej Ranunkelvej B Damgårdstoften Rønnevangen Virup Skovvej 51A Hørretvej 14 B Herningvej Finlandsgade Poul Martin Møllervej Kornbakke Allé Lindholmvej 2A I alt enhed Afdelingernes resultater er bl.a. positivt påvirket af, at der samlet set er opnået et renteafkast, som blev kr større end budgetteret. Det samlede nettoresultat i afdelingerne svarer til 3,70% af de samlede boligafgifter og lejer i afdelingerne. Det er overfor os oplyst, at man i forbindelse med fremtidige budgetlægninger i afdelingerne, vil søge at nedbringe de realiserede overskud. De i indeværende regnskabsår konstaterede driftsover-/underskud skal budgetteres afviklet over højest 3 år. Det er overfor os oplyst, at afvikling af de i indeværende regnskabsår konstaterede over-/underskud vil blive indarbejdet i budgettet for Vi har påset, at tidligere års resultater bliver afviklet i løbet af 1-3 år. Konto Renholdelse Vi har på stikprøvebasis foretaget en gennemgang af lønningerne til ejendomsfunktionærer. Vi har i den forbindelse konstateret, at lønningerne for de enkelte ansatte fordeles i henhold til forudbestemte fordelingsnøgler, baseret på erfaringsmæssigt vurderede overslag over forbrugte timer. 118

11 Det er vores opfattelse, at der løbende skal foregå en evaluering af de fastsatte fordelingsnøgler med henblik på, at kunne konstatere, at de er i overensstemmelse med det faktiske forbrug af ejendomsfunktionærtimer. Ledelsen har oplyst, at fordelingsnøgler evalueres løbende, og der vil blive foretaget en ny gennemgang i efteråret Feriepengeforpligtelsen er i forbindelse hermed beregnet på grundlag af de udbetalte lønninger og fordelt efter samme fordelingsnøgle som lønningerne. Forpligtelsen er anført som kortfristet gæld i afdelingerne. I en række afdelinger er det vedtaget, at beboerne kan få udført individuelle forbedringsarbejder mod en forøgelse af boligafgiften til forrentning og afskrivning på forbedringsarbejderne. Det er i hver af disse afdelinger besluttet, hvor stor en andel af de individuelle forbedringsarbejder som kan finansieres ved lån af afdelingens egne midler. Såfremt denne grænse overskrides vil kommende arbejder skulle finansieres eksternt. Det er overfor os oplyst, at disse grænser er fastlagt, så der til enhver tid er tilstrækkelig likviditet i afdelingerne til at udføre de i vedligeholdelsesplanerne budgetterede arbejder. I afdelinger med ovennævnte ordning er forbedringsarbejder derfor finansieret via afdelingernes mellemregninger. Som følge heraf er afdelingernes henlæggelser ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Konto Lån til finansiering af forbedringsarbejder I flere afdelinger er forbedringsarbejder finansieret med realkreditlån med variabel rente. Vi skal bemærke, at ydelser på lån til forbedringsarbejder vil blive forøget, såfremt renteniveauet senere stiger. 119

12 Konto Afdelingernes henlæggelser Tab v.fraflytning kr./lejemålsenh. Afdeling Lejemåls enheder Heraf beboelse Etage-areal kvm. Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser (kto. 401) Fornyelser kr./ kvm Istands. v.fraflytning (kto. 402, 403 og 404) Istands. v.fraflytning pr. lejligh. Tab v.fraflytning Andre henlæggelser (kto. 406) Henlæggelser ialt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 Afdeling Lejemåls enheder Heraf beboelse Etage-areal kvm. Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser (kto. 401) Fornyelser kr./ kvm Istands. v.fraflytning (kto. 402) Istands. v.fraflytning pr. lejligh. Tab v.fraflytning Tab v.fraflytning kr./lejemålsenh. Andre henlæggelser (kto. 406) Henlæggelser ialt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I alt , Den gennemsnitlige henlæggelse på konto 401 andrager kr. 361 pr. m² mod kr. 370 ved årets begyndelse. 121

14 De årlige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser skal budgetteres i henhold til drifts- og vedligeholdelsesplanen. Disse henlæggelsesmidler kan efterfølgende kun anvendes i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen. Det er dog tilladt, at revurdere anvendelsesplanen i årets løb. Ofte kan forbrug af henlæggelserne til konkrete arbejder fastsat i vedligeholdelsesplanerne ikke umiddelbart sammenholdes med afdelingsbudgetterne, idet igangsætning af arbejderne kan variere over årene. Vi finder, at dette er i overensstemmelse med gældende regler. Det er tillige et generelt indtryk, at henlæggelserne skal suppleres med ekstern låneoptagelse, når stø r- re vedligeholdelsesarbejder skal iværksættes. Henlæggelsen til istandsættelse ved fraflytning skal budgetteres ud fra kendskabet til lejernes boanciennitet og den forventede fraflytningsfrekvens samt kendskabet til istandsættelsesudgiften. Henlæggelsen fastsættes normalt med et årligt beløb pr. m². Konto Henlæggelse til tab ved fraflytning I henhold til reglerne i driftsbekendtgørelsens 41 for dækning af tab ved fraflytninger, skal afdelingerne forlods dække tab på op til kr. 319 pr. lejemålsenhed af egne henlagte midler i det kommende regnskabsår. Som det fremgår af oversigten over afdelingernes henlæggelser, henstår der således i en række afdelinger en større henlæggelse til tab ved fraflytning end der er behov for. Det er overfor os oplyst, at henlæggelsen i disse afdelinger vil blive søgt nedbragt i forbindelse med fremtidige budgetlægninger. Tilsynets krav til revisionsprotokollen I henhold til skrivelse af fra kommunens tilsyn til boligorganisationen skal følgende oplyses: 1. Kursgevinster og tab på obligationsbeholdningen fremgår af noter i regnskabet. 2. Vi har ved en stikprøvevis gennemgang kontrolleret, at lejligheder tildeles kommunen i henhold til reglerne herom. Vi har ikke bemærkninger til denne gennemgang. 3. Resumé over forhold, der kræver aktive ændringer eller indgreb fra bestyrelsen: Vi har ikke konstateret sådanne forhold ved vor revision. 122

15 Afdelinger i drift - specifikke forhold Idet der henvises til protokollen i øvrigt og afdelingernes regnskaber skal vi anføre følgende bemærkninger vedrørende de enkelte afdelinger: Afdeling 1 - Paludan Müllersvej m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Afdeling 2 - Haugesundsvej 1-23 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Af årets tilgang udgør kr udgifter til individuel etablering af gulvvarme, medens kr vedrører udgifter til udskiftning af 3 køkkener. Udgifterne forventes finansieret ved optagelse af realkreditlån i det kommende regnskabsår. Konto Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er midlertidigt blevet finansieret af afdelingens mellemregningskonto. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Konto 418 Gæld til boligorganisationen Vi skal bemærke, at der ikke sker forrentning af det ydede lån fra boligorganisationen. Afdeling 3 - Viggo Stuckenbergs Vej m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen 123

16 Afdeling 4 - H.V. Kaalunds Vej 1-5 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Årets tilgang specificeres således: Etablering af 2-strenget varmesystem Udskiftning af køkkener Låneomkostninger og kurstab ved konvertering af lån Udskiftning af køkkener er delvist finansieret ved optagelse af banklån på kr , medens etablering af 2-strenget varmesystem er finansieret ved optagelse af realkreditlån. Konto Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler. Endvidere har afdelingen bundet relativt store beløb i tilgodehavender. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Afdeling 5 - Viggo Stuckenbergs Vej m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen 124

17 Afdeling 6 - Risvang Allé 46-74, Bethesdavej Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Afdelingens forbedringsarbejde vedrørende renovering af kloak, indretning af bad, brandsikring, isolering og renovering af el er afsluttet i regnskabsåret. Arbejdets endelige anskaffelsessum kr er finansieret således: Realkreditlån Tilskud fra egen trækningsret Tilskud fra dispositionsfonden Energisparetilskud Dækket af tidligere henlæggelser Konto Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Afdeling 7 - Vestre Ringgade Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen 125

18 Afdeling 8 - Vilhelm Bergsøes Vej m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Afdelingens forbedringsarbejde vedrørende renovering af kloak, indretning af bad, brandsikring, isolering og renovering af el er afsluttet i regnskabsåret. Arbejdets endelige anskaffelsessum kr er finansieret således: 30 årigt realkreditlån Tilskud fra egen trækningsret Forbrug af tidligere henlæggelser Afdeling 9 - Trøjborgvej 58 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Afdeling 10 - Dalstien 1-19, Hardangergade 1-9 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Konto Almindelig vedligeholdelse Afdelingen har i regnskabsåret fået udskiftet indgangsdøre, kr Der er hertil modtaget et tilskud fra egen trækningsret på kr Den resterende del, kr er udgiftsført på konto Almindelig vedligeholdelse. Konto Henlæggelse til tab ved fraflytninger Der har ikke været henlagt tilstrækkeligt til at dække kr. 316 pr. lejemålsenhed i henhold til driftsbekendtgørelsens 41, af årets forbrug på konto Tab ved fraflytninger m.v. 126

19 Afdeling 11 - Helge Rodes Vej Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Af årets nettotilgang udgør kr udgifter til etablering af 2-strenget varmesystem, medens kr vedrører udgifter til udskiftning af køkken. De samlede udgifter til etablering af 2-strenget varmesystem, kr er finansieret således: Realkreditlån Tilskud fra egen trækningsret Energisparetilskud Dækket af tidligere henlæggelser Konto Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Afdeling 12 - Majdalen 1-13 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen 127

20 Afdeling 13 - Hammershusvej Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Af årets nettotilgang udgør kr udgifter til etablering af 2-strenget varmesystem, medens kr vedrører låneomkostninger og kurstab ved konvertering af lån. De samlede udgifter til etablering af 2-strenget varmesystem, kr er finansieret således: Realkreditlån Tilskud fra egen trækningsret Energisparetilskud Dækket af tidligere henlæggelser Afdeling 14 - Aldersrovej Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Afdeling 15 - Otto Benzons Vej 1-13 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Afdelingens forbedringsarbejde vedrørende udskiftning af tagvinduer er afsluttet i regnskabsåret. Arbejdets endelige anskaffelsessum kr er finansieret ved optagelse af realkreditlån. Herudover er der i afdelingen påbegyndt et projekt vedrørende lukning af kulkældre. De foreløbige udgifter til dette udgør pr. 31. december 2014 kr Projektet er budgetteret til kr Der er hjemtaget lån på kr Den resterende del forventes dækket af tidligere henlæggelser. Projektet er således overfinansieret med kr pr. 31. december

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. marts 2015 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 9. april 2015, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 27. marts 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 3. april 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

DJURSBO REVISIONSPROTOKOLLAT. af 13. maj 2015, side 120-159 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg

DJURSBO REVISIONSPROTOKOLLAT. af 13. maj 2015, side 120-159 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg DJURSBO REVISIONSPROTOKOLLAT af 13. maj 2015, side 120-159 vedrørende årsregnskab for 2014 Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg Tel: +45 43 50 50 50 Fax: +45 43 50 50 00 CVR nr. 53 37 19 14 www.ri.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halsnæs Boligselskab

Halsnæs Boligselskab Halsnæs Boligselskab Revisionsprotokollat om udkast til årsregnskab 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Ahlgade 63, 4300 Holbæk T: 5158 4300, F: 5158

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 410.380 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 252.260. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2011/12 2011/12

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 106.632. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 538.833 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende Kommune. Boligselskabsnr.: Administrator-nr.: Kommunenr.: 981. Oldenburg Allé 3.

Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende Kommune. Boligselskabsnr.: Administrator-nr.: Kommunenr.: 981. Oldenburg Allé 3. Almene boligorganisationer Regnskab for boligorganisationen 11900 - Skanderborg ÆB Regnskabsperiode 01.04.2014-31.03.2015 Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende Kommune Boligselskabsnr.: Administrator-nr.:

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 202 Glentevej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 202 Glentevej. Regnskab for året 2014 202 Boligkontoret Fredericia Afd. 202 Glentevej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation: Navn:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 63.103. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig Boligorganisation Rådhusvænget 4, Lemvig ÅRSREGNSKAB 2014 O P L Y S N I N G E R O M BO L I G S E L S K A B E T A l m e n e b o l i g o r g a n i s a t i o n e r Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation

Læs mere

Morbærhaven 17-41, 2620 Albertslund Telefon/Fax. Bruttoetageareal antal m henlagte midler 0,00% 2. driftsmidler 0,00%

Morbærhaven 17-41, 2620 Albertslund Telefon/Fax. Bruttoetageareal antal m henlagte midler 0,00% 2. driftsmidler 0,00% Regnskabsår Almene boligorganisationer 2012 1(11) Regnskab for boligorganisation Regnskabsperiode fra 1/1-31/12 2012 Regnskabsperiode til Regnskab for afdeling Boligorganisation Evt forretningsfører Tilsynsførende

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014 402 Boligkontoret Fredericia Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 101 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 5 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 5 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 5 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014 219 Boligkontoret Fredericia Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

ORGANISATIONENS REGNSKAB

ORGANISATIONENS REGNSKAB ORGANISATIONENS REGNSKAB 2014 BOLIGSELSKAB TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox 32 8260 Viby J 8000 Aarhus

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo

Boligforeningen Fredensbo vedrørende Årsregnskab for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg

Læs mere

BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 933-983 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013/2014

BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 933-983 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013/2014 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800)

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 119-129 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014/2015

SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 119-129 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014/2015 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 29.585 29.698 30.083 2. Nybyggeri

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1401 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 4. oktober 2017 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Frederikshavn Boligforening Frederikshavn kommune Harald Lunds Gade 15 Rådhusalle 100

Frederikshavn Boligforening Frederikshavn kommune Harald Lunds Gade 15 Rådhusalle 100 Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode 01.01.2011-31.12.2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0157 Kommunenr. 813 CVR-nr. 44839016 Frederikshavn Boligforening Frederikshavn

Læs mere

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 1 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 2 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Revisionspåtegning og protokol Konklusion Revisionen har ikke

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 14 Vejlbygade/Vikærsvej Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2015

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00800 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

DEN ALMENE BOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN

DEN ALMENE BOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN Afdeling 1 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til bestyrelsen i Den almene boligorganisation Grønnevangen Vi har revideret årsregnskabet for Den almene boligorganisation Grønnevangen, afdeling

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

boligorganisationer (12) Regnskabsperiode fra

boligorganisationer (12) Regnskabsperiode fra Side 1 af 12 Almene Regnskabsår boligorganisationer 2011 1(12) Regnskabsperiode fra Regnskab for boligorganisation 1/1-31/12 2011 Regnskabsperiode til Regnskab for afdeling Boligorganisation Evt forretningsfører

Læs mere

FællesBo Afd. 112 Fenrisvej, Herning Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

FællesBo Afd. 112 Fenrisvej, Herning Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10 FællesBo Afd. 112 Fenrisvej, Herning Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10 2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1. Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard

Læs mere

De Vanføres Boligselskab, Stenløse

De Vanføres Boligselskab, Stenløse Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 399 Kommune nr. 240 De Vanføres Boligselskab, Stenløse Boligkontoret Danmark Egedal Kommune v/boligkontoret

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk. HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB (selskab 2500) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 226-247

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk. HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB (selskab 2500) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 226-247 IB DO Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V CVR nr. 20 22 26 70 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB (selskab 2500) UDSKRIFT AF

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017 96159 - Galgebakken Budget for perioden Adresse: Galgebakken Torv m.fl., 2620 Albertslund Tilsynsførende kommune: Administrator: Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen

Læs mere

Boligforeningen AAB. Afdeling 20 Årsregnskab for 2009. LBF-nr. 0049 LBF-nr: 02000 Kommunenr.: 101

Boligforeningen AAB. Afdeling 20 Årsregnskab for 2009. LBF-nr. 0049 LBF-nr: 02000 Kommunenr.: 101 Boligforeningen AAB Afdeling 20 Årsregnskab for 2009 LBF-nr. 0049 LBF-nr: 02000 Kommunenr.: 101 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 20 Tilsynsførende: Havnegade 29 Tjørnevangen 16 Københavns Kommune

Læs mere