BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT. af 9. april 2015, side vedrørende årsregnskab for Stenvej 21 B, 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT. af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1."

Transkript

1 BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT af 9. april 2015, side vedrørende årsregnskab for 2014 Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg Tel: Fax: CVR nr

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger og anbefalinger vedrørende årsregnskabet Bemærkninger og anbefalinger vedrørende forvaltningen Revision af årsregnskaberne for Omtale af revision af de enkelte regnskabsposter Udlåns- og tilskudsudløsende faktorer Boligorganisationen Afdelinger i drift - generelle forhold Afdelinger i drift - specifikke forhold Boligorganisationens, afdelingernes og dispositionsfondens likviditet Kommentarer til forvaltningen Baggrund Opsummering af forvaltningsrevisionens stade Målsætninger Forretningsgangsbeskrivelser Rapportering Revisors redegørelse for den udførte forvaltningsrevision Revisors konklusion på forvaltningsrevisionen Assistance og rådgivning m.m Gengivelse af forbehold, konklusion og supplerende oplysninger i påtegningen på årsregnskabet samt revisionens formål, udførsel og omfang samt revisors ansvar Gengivelse af forbehold, konklusion og supplerende oplysninger i påtegningen på årsregnskabet Revisionens formål, udførsel og omfang samt revisors ansvar Spørgeskema Særlige udtalelser jf. revisionsinstruksen Revisors erklæringer Bestyrelsens underskrifter 154

3 1. Indledning Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for Boligkontoret Århus for året 2014 omfattende: Boligorganisationen Afdelingerne (1-91) Sideaktivitetsafdeling 94 Årsregnskabet for boligorganisationen udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat Aktiver Arbejdskapital Dispositionsfond Dispositionsfond, disponibel del Årets overskud er overført til arbejdskapitalen. 2. Bemærkninger og anbefalinger Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller vedrørende forvaltningen. Vi henviser til vore yderligere kommentarer i de efterfølgende afsnit, som efter vor opfattelse bør indgå i ledelsens vurdering og godkendelse af årsregnskabet samt i vurderingen af forvaltningen. 2.1 Bemærkninger og anbefalinger vedrørende årsregnskabet I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold/fejl, som ikke er korrigeret i det foreliggende udkast til årsregnskab, fordi ledelsen har vurderet dem som værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Denne oplysning skal gives med henblik på at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig den af ledelsen foretagne vurdering. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen er der ikke konstateret ikke-korrigerede fejlinformationer i det foreliggende årsregnskab. 2.2 Bemærkninger og anbefalinger vedrørende forvaltningen Vi har ingen bemærkninger eller anbefalinger til den af boligorganisationen foretagne forvaltningsrevision. Vi henviser til vore kommentarer i afsnit

4 3. Revision af årsregnskaberne for 2014 Som valgte revisorer har vi foretaget revision af årsregnskaberne for Såfremt årsregnskaberne vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af regnskaberne fremkommer yderligere væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskaberne med en revisionspåtegning uden forbehold, men med en generel supplerende oplysning vedrørende ikke reviderede budgettal. Revisionen er udført i overensstemmelse med Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Revisionen er udført ved stikprøver på bilagsmateriale m.v. samt ved afstemninger og andre sådanne revisionsarbejder, som vi har anset for nødvendige ved vores undersøgelse og bedømmelse af, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler. Der er foretaget uanmeldt beholdningseftersyn den 18. september Vore bemærkninger til dette eftersyn er omtalt i protokollen, side Som et led i vores revision har vi gennemgået de regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger på udvalgte områder med henblik på en vurdering af disses tilrettelæggelse og hensigtsmæssighed til sikring af en god og pålidelig økonomistyring samt et pålideligt grundlag for udarbejdelse af boligorganisationens årsregnskaber. Vi har herunder foretaget en gennemgang af de generelle IT-kontroller. Vi har gennemlæst organisationsbestyrelsens referater til og med den 5. februar Den daglige ledelse har over for os oplyst, at ledelsen ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser. Bestyrelsens medlemmer bekræfter med sin underskrift på nærværende revisionsprotokollat, at bestyrelsen ikke har kendskab til konstaterede, formodede eller påståede besvigelser, der påvirker boligorganisationen inkl. afdelinger. I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi hos direktøren og administrationschefen indhentet sædvanlig bekræftelse af regnskabets fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætninger, garantistillelse, retssager, begivenheder efter balancedagen, eventualforpligtelser samt om der er taget skyld i- ge økonomiske hensyn Omtale af revision af de enkelte regnskabsposter Under henvisning til årsregnskaberne kan vi supplere med nedenstående kommentarer og oplysninger. De øvrige regnskabsposter som ikke er nævnt nedenfor, har ikke givet anledning til kommentarer. 112

5 Udlåns- og tilskudsudløsende faktorer Under vor revision er vi ikke stødt på forhold, som efter vor opfattelse strider mod gældende lovgivning og foreliggende tilskudspraksis. Vi har vurderet, om midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne vilkår og formål, herunder om der er dispositioner udenfor boligorganisationens formål. Vi har ikke bemærkninger hertil Boligorganisationen Til belysning af udviklingen i 2014 i boligorganisationens drift/indtjening gives følgende oversigt: Regnskab Budget Budget Regnskab Afvigelse t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer m.v Byggesagshonorarer Ekstraordinære/diverse indtægter Indtægter i alt Bestyrelsesvederlag m.v Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Kontorlokaleudgifter Afskrivninger, driftsmidler Revision Bruttoadministrationsudgifter Ekstraordinære udgifter Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Tilskud til afdelinger Nettorenter og tilskud i alt Resultat Afvigelserne mellem regnskab og budget fremgår af oversigten, hvoraf det ses, at boligorganisationens indtægter før renter blev t.kr. 554 højere end budgetteret, og bruttoadministrationsudgifterne blev t.kr. 176 mindre end budgetteret. Boligorganisationen realiserer således et overskud på t.kr. 730, før renter, idet der var budgetteret med et overskud før renter på t.kr

6 Overskuddet på nettorenter og tilskud t.kr. 643 bevirker, at boligorganisationen samlet får et overskud på t.kr , mod et budgetteret resultat på t.kr. 0. Reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 50, kræver, at afdelingsmidler skal forre n- tes med en procentsats, der svarer til det faktisk opnåede afkast på de fællesforvaltede midler. Boligorganisationen har - i henhold til ovennævnte regler - forrentet afdelingernes mellemregninger med 2,705%. Idet der i øvrigt henvises til regnskabet har vi valgt at give følgende oplysninger: Konto Administrationsbidrag - egne afdelinger i drift Det variable administrationsbidrag for afdelinger i drift er fastsat til kr pr. lejemålsenhed mod kr foregående regnskabsår. Nettoadministrationsomkostningerne pr. lejemålsenhed er opgjort til kr mod kr i foregående regnskabsår. Der henvises til noten til konto 601. Vi skal bemærke, at administrationsbidraget for institutionerne i afdelingerne 89, 90 og 91, i alt kr , er beregnet i henhold til lejeaftale med Aarhus Kommune, og således ikke i henhold til bekendtgørelsens 30, stk. 4. Konto Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Posten vedrører udgifter til rådgiverhonorarer i forbindelse med påtænkt etablering af 27 ungdomsboliger som taglejligheder bygget ovenpå den eksisterende ejendom i afdeling 61. Der er endnu ikke udarbejdet skema A, og der er således ikke opstillet byggebalance for projektet. Det er overfor os oplyst, at byggeriet vil kunne opstartes primo 2016, såfremt myndighedsgodkendelser m.m. forløber planmæssigt. Konto Dispositionsfonden Den disponible del af dispositionsfonden udgør pr. 31. december 2014 kr pr. lejemålsenhed. Indskud i Aarhusbolig og sideaktivitetsafdeling kr har hidtil været opført som en bunden del af dispositionsfonden. I regnskabsåret er indskuddene - i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens anvisninger - overført til den bundne del af arbejdskapitalen. Afdelingerne skal indbetale til fonden når denne udgør mindre end kr pr. lejemålsenhed. Den i noten til regnskabsposten anførte tilgang på kr vedrører afdrag på lån fra afdeling 6. Lånet til afdelingen er ikke opført som tilgodehavende i boligorganisationen. 114

7 Konto Arbejdskapital Det er besluttet, at driftstilskud til afdelinger i 2014 dækkes af arbejdskapitalen. Tilskuddene specificeres således: Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling

8 Afdelinger i drift - generelle forhold Afdelingernes resultater Årets resultat og det opsamlede resultat specificeres således: Afdeling Årets overskud Årets underskud Opsamlet resultat Opsamlet resultat (konto 140) (konto 210) (Negative beløb = pr. lejemålsunderskud) (konto 407) 1 Paludan Müllersvej m.fl Haugesundsvej 1-23 m.fl Viggo Stuckenbergs Vej m.fl H.V. Kaalunds Vej 1-5 m.fl Viggo Stuckenbergs Vej m.fl Risvang Allé 46-74, Bethesdavej Vestre Ringgade Vilhelm Bergsøes Vej m.fl Trøjborgvej Dalstien 1-19, Hardangergade 1-9 m.fl Helge Rodes Vej Majdalen Hammershusvej Aldersrovej Otto Benzons Vej 1-13 m.fl Hammershusvej Uffesvej 1-21, Rosenvangs Allé Trøjborgvej Tamperdalsvej Randersvej 73-83, Stockholmsgade m.fl Paludan-Müllers Vej 28 m.fl Illerupvej Vorregårds Allé m.fl Kirkedammen Reginehøjvej enhed 116

9 Afdeling Årets overskud Årets underskud Opsamlet resultat Opsamlet resultat (konto 140) (konto 210) (Negative beløb = pr. lejemålsunderskud) (konto 407) 26 V. Ringgade m.fl Høgevej 29-45, Fuglebakkevej Lindholmvej 2-30, Kalmargade 28-63, Nørreskovvej Rydevænget Nørreskovvej Gustav Wiedsvej 7-9 m.fl Salonikivej Skelagervej Hallssti Istedgade Visbjerg Hegn Attikavej Fredensgade Virupvej Hjelmagerparken Mosevænget 1-21, Hjulby Hegn Torpevænget 63-89, Kappelvænget Vistoftparken Julsøvej 2A-36B Skæring Parkvej Fredensgade 30C+D Brendstrupvej Fredericiagade Viborgvej Julsøvej Norsgade Skæring Parkvej , Katrinebjergvej Åvænget 52-68, Ranunkelvej Høegh Guldbergsgade enhed 117

10 Afdeling Årets overskud Årets underskud Opsamlet resultat Opsamlet resultat (konto 140) (konto 210) (Negative beløb = pr. lejemålsunderskud) (konto 407) 60 Paludan Müllersvej 46 A-C Paludan Müllersvej 44 A-C Skejbyparken Skæring Parkvej 3-5 (A-H) Bethesdavej Hørretløkken , Østergade Ryttervej Ranunkelvej B Damgårdstoften Rønnevangen Virup Skovvej 51A Hørretvej 14 B Herningvej Finlandsgade Poul Martin Møllervej Kornbakke Allé Lindholmvej 2A I alt enhed Afdelingernes resultater er bl.a. positivt påvirket af, at der samlet set er opnået et renteafkast, som blev kr større end budgetteret. Det samlede nettoresultat i afdelingerne svarer til 3,70% af de samlede boligafgifter og lejer i afdelingerne. Det er overfor os oplyst, at man i forbindelse med fremtidige budgetlægninger i afdelingerne, vil søge at nedbringe de realiserede overskud. De i indeværende regnskabsår konstaterede driftsover-/underskud skal budgetteres afviklet over højest 3 år. Det er overfor os oplyst, at afvikling af de i indeværende regnskabsår konstaterede over-/underskud vil blive indarbejdet i budgettet for Vi har påset, at tidligere års resultater bliver afviklet i løbet af 1-3 år. Konto Renholdelse Vi har på stikprøvebasis foretaget en gennemgang af lønningerne til ejendomsfunktionærer. Vi har i den forbindelse konstateret, at lønningerne for de enkelte ansatte fordeles i henhold til forudbestemte fordelingsnøgler, baseret på erfaringsmæssigt vurderede overslag over forbrugte timer. 118

11 Det er vores opfattelse, at der løbende skal foregå en evaluering af de fastsatte fordelingsnøgler med henblik på, at kunne konstatere, at de er i overensstemmelse med det faktiske forbrug af ejendomsfunktionærtimer. Ledelsen har oplyst, at fordelingsnøgler evalueres løbende, og der vil blive foretaget en ny gennemgang i efteråret Feriepengeforpligtelsen er i forbindelse hermed beregnet på grundlag af de udbetalte lønninger og fordelt efter samme fordelingsnøgle som lønningerne. Forpligtelsen er anført som kortfristet gæld i afdelingerne. I en række afdelinger er det vedtaget, at beboerne kan få udført individuelle forbedringsarbejder mod en forøgelse af boligafgiften til forrentning og afskrivning på forbedringsarbejderne. Det er i hver af disse afdelinger besluttet, hvor stor en andel af de individuelle forbedringsarbejder som kan finansieres ved lån af afdelingens egne midler. Såfremt denne grænse overskrides vil kommende arbejder skulle finansieres eksternt. Det er overfor os oplyst, at disse grænser er fastlagt, så der til enhver tid er tilstrækkelig likviditet i afdelingerne til at udføre de i vedligeholdelsesplanerne budgetterede arbejder. I afdelinger med ovennævnte ordning er forbedringsarbejder derfor finansieret via afdelingernes mellemregninger. Som følge heraf er afdelingernes henlæggelser ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Konto Lån til finansiering af forbedringsarbejder I flere afdelinger er forbedringsarbejder finansieret med realkreditlån med variabel rente. Vi skal bemærke, at ydelser på lån til forbedringsarbejder vil blive forøget, såfremt renteniveauet senere stiger. 119

12 Konto Afdelingernes henlæggelser Tab v.fraflytning kr./lejemålsenh. Afdeling Lejemåls enheder Heraf beboelse Etage-areal kvm. Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser (kto. 401) Fornyelser kr./ kvm Istands. v.fraflytning (kto. 402, 403 og 404) Istands. v.fraflytning pr. lejligh. Tab v.fraflytning Andre henlæggelser (kto. 406) Henlæggelser ialt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 Afdeling Lejemåls enheder Heraf beboelse Etage-areal kvm. Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser (kto. 401) Fornyelser kr./ kvm Istands. v.fraflytning (kto. 402) Istands. v.fraflytning pr. lejligh. Tab v.fraflytning Tab v.fraflytning kr./lejemålsenh. Andre henlæggelser (kto. 406) Henlæggelser ialt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I alt , Den gennemsnitlige henlæggelse på konto 401 andrager kr. 361 pr. m² mod kr. 370 ved årets begyndelse. 121

14 De årlige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser skal budgetteres i henhold til drifts- og vedligeholdelsesplanen. Disse henlæggelsesmidler kan efterfølgende kun anvendes i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen. Det er dog tilladt, at revurdere anvendelsesplanen i årets løb. Ofte kan forbrug af henlæggelserne til konkrete arbejder fastsat i vedligeholdelsesplanerne ikke umiddelbart sammenholdes med afdelingsbudgetterne, idet igangsætning af arbejderne kan variere over årene. Vi finder, at dette er i overensstemmelse med gældende regler. Det er tillige et generelt indtryk, at henlæggelserne skal suppleres med ekstern låneoptagelse, når stø r- re vedligeholdelsesarbejder skal iværksættes. Henlæggelsen til istandsættelse ved fraflytning skal budgetteres ud fra kendskabet til lejernes boanciennitet og den forventede fraflytningsfrekvens samt kendskabet til istandsættelsesudgiften. Henlæggelsen fastsættes normalt med et årligt beløb pr. m². Konto Henlæggelse til tab ved fraflytning I henhold til reglerne i driftsbekendtgørelsens 41 for dækning af tab ved fraflytninger, skal afdelingerne forlods dække tab på op til kr. 319 pr. lejemålsenhed af egne henlagte midler i det kommende regnskabsår. Som det fremgår af oversigten over afdelingernes henlæggelser, henstår der således i en række afdelinger en større henlæggelse til tab ved fraflytning end der er behov for. Det er overfor os oplyst, at henlæggelsen i disse afdelinger vil blive søgt nedbragt i forbindelse med fremtidige budgetlægninger. Tilsynets krav til revisionsprotokollen I henhold til skrivelse af fra kommunens tilsyn til boligorganisationen skal følgende oplyses: 1. Kursgevinster og tab på obligationsbeholdningen fremgår af noter i regnskabet. 2. Vi har ved en stikprøvevis gennemgang kontrolleret, at lejligheder tildeles kommunen i henhold til reglerne herom. Vi har ikke bemærkninger til denne gennemgang. 3. Resumé over forhold, der kræver aktive ændringer eller indgreb fra bestyrelsen: Vi har ikke konstateret sådanne forhold ved vor revision. 122

15 Afdelinger i drift - specifikke forhold Idet der henvises til protokollen i øvrigt og afdelingernes regnskaber skal vi anføre følgende bemærkninger vedrørende de enkelte afdelinger: Afdeling 1 - Paludan Müllersvej m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Afdeling 2 - Haugesundsvej 1-23 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Af årets tilgang udgør kr udgifter til individuel etablering af gulvvarme, medens kr vedrører udgifter til udskiftning af 3 køkkener. Udgifterne forventes finansieret ved optagelse af realkreditlån i det kommende regnskabsår. Konto Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er midlertidigt blevet finansieret af afdelingens mellemregningskonto. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Konto 418 Gæld til boligorganisationen Vi skal bemærke, at der ikke sker forrentning af det ydede lån fra boligorganisationen. Afdeling 3 - Viggo Stuckenbergs Vej m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen 123

16 Afdeling 4 - H.V. Kaalunds Vej 1-5 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Årets tilgang specificeres således: Etablering af 2-strenget varmesystem Udskiftning af køkkener Låneomkostninger og kurstab ved konvertering af lån Udskiftning af køkkener er delvist finansieret ved optagelse af banklån på kr , medens etablering af 2-strenget varmesystem er finansieret ved optagelse af realkreditlån. Konto Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler. Endvidere har afdelingen bundet relativt store beløb i tilgodehavender. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Afdeling 5 - Viggo Stuckenbergs Vej m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen 124

17 Afdeling 6 - Risvang Allé 46-74, Bethesdavej Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Afdelingens forbedringsarbejde vedrørende renovering af kloak, indretning af bad, brandsikring, isolering og renovering af el er afsluttet i regnskabsåret. Arbejdets endelige anskaffelsessum kr er finansieret således: Realkreditlån Tilskud fra egen trækningsret Tilskud fra dispositionsfonden Energisparetilskud Dækket af tidligere henlæggelser Konto Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Afdeling 7 - Vestre Ringgade Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen 125

18 Afdeling 8 - Vilhelm Bergsøes Vej m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Afdelingens forbedringsarbejde vedrørende renovering af kloak, indretning af bad, brandsikring, isolering og renovering af el er afsluttet i regnskabsåret. Arbejdets endelige anskaffelsessum kr er finansieret således: 30 årigt realkreditlån Tilskud fra egen trækningsret Forbrug af tidligere henlæggelser Afdeling 9 - Trøjborgvej 58 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Afdeling 10 - Dalstien 1-19, Hardangergade 1-9 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Konto Almindelig vedligeholdelse Afdelingen har i regnskabsåret fået udskiftet indgangsdøre, kr Der er hertil modtaget et tilskud fra egen trækningsret på kr Den resterende del, kr er udgiftsført på konto Almindelig vedligeholdelse. Konto Henlæggelse til tab ved fraflytninger Der har ikke været henlagt tilstrækkeligt til at dække kr. 316 pr. lejemålsenhed i henhold til driftsbekendtgørelsens 41, af årets forbrug på konto Tab ved fraflytninger m.v. 126

DJURSBO REVISIONSPROTOKOLLAT. af 13. maj 2015, side 120-159 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg

DJURSBO REVISIONSPROTOKOLLAT. af 13. maj 2015, side 120-159 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg DJURSBO REVISIONSPROTOKOLLAT af 13. maj 2015, side 120-159 vedrørende årsregnskab for 2014 Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg Tel: +45 43 50 50 50 Fax: +45 43 50 50 00 CVR nr. 53 37 19 14 www.ri.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 29. april 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Økonomi (kl. 18.00-18.30)

Læs mere

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn Boligkontoret Danmark Faaborg-Midtfyn Kommune v/boligkontoret

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Møllevænget Køge Kommune v. Køge Boligselskab, Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 23/03-2010 200.175

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 23/03-2010 200.175 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 6. maj 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. maj 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk orientering

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger

Udkast til. Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger Udkast til Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger I medfør af 65, 88 og 92 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som ændret ved 1 i lov nr. 527 af

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010 Boligforeningen Møllevænget Afdeling: Møllevænget Regnskab pr. 31/12-2010 Regnskabsår og periode. regnskab 01-01-2010 31-12-2010 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Boligforeningen

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB udvikle TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB udvikle TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB Beretning 2014 Bestyrelsen: Formand: Børge Rossen Frilandsvej 21 Telefon nr. 31590920 Ansvarsafdelinger: Næstformand: Leif Nielsen Frilandsvej

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten 113 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet 113 1.2 Konklusion

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere