VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum Kvindemuseet i Danmark er en selvejende institution 2. Museets formål og ansvarsområde Museet skal inden for sit ansvarsområde gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for kulturhistorien. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning samt af anden forskning baseret på museets samlinger Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie. I nyere tid har urbaniseringen, industrialiseringen og globaliseringen forudsat og medført fundamentale ændringer i kvinders traditionelle virkefelt. Museet skal dokumentere og belyse kvinders hverdagsliv, virke i hjemmet og ageren i det offentlige rum på tværs af generationer - såvel i dets objektive som i dets subjektive form og udtryk. Der skal søges genstande, arkivalie-, erindrings-, foto- og billedmateriale, der dokumenterer de materielle, sociale og psykiske vilkår for den enkelte kvinde og for grupper af kvinder. Endvidere søges dokumentationsmateriale for den formning og ændring af disse vilkår, som kvinder gennem deres oplevelser, tolkning og praksis udvirker. Indsamling og formidling skal fokusere på helheder og samspillet mellem forskellige livssfærer - på sammenhængen mellem traditioner og kvalifikationer, mellem håndværksmæssig kunnen og følelsesmæssige færdigheder, mellem livshistorien og det kunstneriske produkt, mellem moderskab og arbejdsliv, mellem uddannelse og karriere - som disse ytrer sig for den enkelte kvinde og formidles kvinder imellem i netværk af slægt, generationer, venskaber, fællesskaber og aktiviteter. Denne fokusering på sammenhængen er gyldig i proveniensoptagelse for genstande, fotos etc. såvel som i de selvstændige livshistoriske undersøgelser. Fællestræk og ligheder såvel som epoke-, klasse-, generationsmæssige og etniske forskelligheder i kvinders livsmønstre og -situation bør træde frem både i samlingernes helhed og i det enkelte indsamlings- og/eller formidlingstema.

2 Kvindehistorier indsamles særskilt og fortolkes i en kønsteoretisk og praktisk kontekst Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde. Forhold for kvinder i Europa og globalt reflekteres og inddrages, hvor det giver øget forståelse af dansk kultur og udvikling Genstande, der savner en naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum. 3. Museets samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelser til samarbejde og gensidig bistand Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder Museet kan bistå centrale og lokale myndigheder med undersøgelser inden for sit ansvarsområde Museet indberetter løbende sin indsamling til det kulturhistoriske centralregister og til det centrale register over kunstværker Museet følger fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningsregler fra Kulturarvsstyrelsen. 4. Museets bestyrelse, sammensætning og valgmåde Museets bestyrelse består af 7 medlemmer. 1 medlem udpeget af Aarhus Byråd 1 medlem udpeget af Erhverv Aarhus 1 medlem udpeget af Aarhus Universitet og andre højere læreanstalter 1 medlem udpeget af mediebranchen 1 medlem udpeget af LO 1 medarbejderrepræsentant 1 medlem udpeget af Kvindemuseets Venner Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand Bestyrelsesmedlemmer udpeges/vælges for en fireårig periode med mulighed for genvalg op til sammenlagt 12 år i træk højst tre perioder.

3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede Bestyrelsen holder mindst 4 årlige ordinære møder Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes skriftligt af 3 medlemmer med 3 dages varsel Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift Museets virksomhed er underlagt gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser. 5. Museets ledelse og øvrige personale Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan Bestyrelsen skal ansætte en ledelse til at forestå museets daglige drift Museet ledelse skal have en relevant museumsfaglig baggrund Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets ansvarsområde Museets ledelse har inden for den af bestyrelse vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed Det påhviler bestyrelsen at holde Kulturarvsstyrelsen underrettet til enhver tid, om hvem der varetager den daglige ledelse af museet Museets ledelse kan ikke være medlem af bestyrelsen, men et medlem af ledelsen fungerer som sekretær for bestyrelsen Museets øvrige personale ansættes af museets daglige ledelse inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter Museets personale skal have mulighed for at efter- og videreuddanne sig Museets personale skal følge statens regler om afgang på grund af alder.

4 6. Museets lokaler, adresse og ejerforhold Museets hjemsted er Aarhus. Museet har adresse Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C. 7. Museets budget og arbejdsplan Museets regnskabsår følger kalenderåret Museets ledelse skal årligt udarbejde forslag til arbejdsplan med tilhørende budget og budgetkommentarer efter retningslinjer fastsat af Kulturarvsstyrelsen Arbejdsplan og budget med budgetkommentarer godkendes af bestyrelsen og sendes til de relevante tilskudsgivende myndigheder inden for de fastsatte frister Budget med tilhørende budgetkommentarer indsendes til Aarhus Kommune og til Kulturarvsstyrelsen I det første år af hver ny kommunal valgperiode udarbejder museets ledelse forslag til arbejdsplan efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen. Arbejdsplanforslaget skal godkendes af bestyrelsen. Den godkendte arbejdsplan sendes til Kulturarvsstyrelsen og Aarhus Kommune senest den 15. december Det skal af planen fremgå, hvilke nærmere bestemte opgaver inden for museets ansvarsområde, museet påregner at udføre de kommende år Museet skal inden for det ansvarsområde, der er fastsat i dets vedtægter, foretage indsamling, registrering, forskning og formidling Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering Museet skal ved et aktivt formidlingsarbejde gøre sin samling og viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper. 8. Museets regnskab og beretning Museets regnskab skal føres i overensstemmelse med den af Kulturarvsstyrelsen udarbejdede vejledende kontoplan.

5 8.2. Museets ledelse er ansvarlig for forvaltning af museets indtægter og udgifter. Inden for det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan og budgetkommentarer har museets ledelse dispositionsret. Museets ledelse, eller den dertil bemyndigede, skal godkende udgifts- og indtægtsbilag Årsregnskab skal afgives efter retningsliner fastsat af Kulturarvsstyrelsen Regnskabet skal være påtegnet af museets bestyrelse, museets daglige ledelse og museets revision. Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kulturministeriet fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter museumsloven Museets ledelse skal årligt udarbejde en beretning efter retningslinier fra Kulturarvsstyrelsen. Beretningen skal godkendes af bestyrelsen Regnskab og beretning indsendes årligt til Aarhus Kommune til godkendelse. Det af hovedtilskudsyder godkendte regnskab og beretning indsendes til Kulturarvsstyrelsen inden 15. juni det efterfølgende år Museets regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun ske med tilslutning fra museets hovedtilskudsgiver. 9. Udskillelse, kassation, sikring Udskillelse og kassation af genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer kan kun ske efter godkendelse af Kulturarvsstyrelsen Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen Kassation af genstande kan kun ske efter godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen.

6 9.4. Genstande eller samlinger, der er behæftet med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk Skader på samlingerne skal snarest indberettes til Kulturarvsstyrelsen. 10. Åbningstider og adgangsvilkår Museet skal være tilgængelig for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider, og åbningstiden skal stå i et rimeligt forhold til museets størrelse Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande mv. offentligt tilgængelige efter nærmere forudgående aftaler. Hvor hensynet til museets meddelere taler derfor, kan arkivalier, optegnelser, fotos, bånd m.v. undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug Museet skal vederlagsfrit give adgang til elever fra folkeskole og ungdomsuddannelser, der besøger museet som led i undervisningen, men kan kræve, at sådanne besøg forudanmeldes og eventuelt begrænses til en nærmere fastsat del af museets åbningstid. 11. Vedtægtsgodkendelse og tilsyn Vedtægter for museet kan ændres af et flertal i bestyrelsen Museets vedtægter såvel som ændringer heri skal godkendes af Aarhus Kommune. Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Kulturarvsstyrelsen Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelser i bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer.

7 12. Ophør Såfremt museet må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandlinger med Aarhus Kommune, hvorledes der skal forholdes til museets samling Det påhviler den afgående bestyrelse at træffe de nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktivitet og forpligtelser Ved museets ophør anvendes museets eventuelle egenkapital og øvrige værdier til lignende museumsformål efter indstilling fra den afgående bestyrelse og efter godkendelse af Aarhus Kommune. Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af Aarhus Byråd på byrådsmødet den 23. november 2011 jf. skrivelse af 28. november 2011 fra Aarhus Kommunes Kulturforvaltning.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere