LØNSTATISTIK Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012"

Transkript

1 LØNSTATISTIK 2013 Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAUNIVEAU Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for det pågældende område MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau KONTOR- OG KUNDESERVICEARBEJDE Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 76 SERVICE- OG SALGSARBEJDE 92 Ledelse 119 Elever 125 Unge under 18 år 126 Typiske titler (arbejdsfunktioner) 136 Statistiske mål

2 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE LØNBEGREBER SIDE 2 LØNBEGREBER ØVRIGE MEDARBEJDEROMKOSTNINGER Omkostninger som ikke kan henføres direkte til lønmodtageren kaldes øvrige medarbejderomkostninger. De består af 1) beløb til og fra offentlige kasser, 2) lovpligtige omkostninger, 3) aftalebestemte omkostninger, 4) uddannelsesomkostninger og 5) andre personaleomkostninger. Bemærk, at øvrige medarbejderomkostninger som følge af refusioner kan reducere virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger (f.eks. i form af offentlige løntilskud eller refusioner for udgifter til barsel). GENETILLÆG Genetillæg er tillægsbetalinger for arbejde udført uden for normal arbejdstid (f.eks. overtidstillæg eller skifteholdstillæg) eller under 'generende' vilkår (f.eks. smudstillæg eller varskotillæg). LØN UNDER SYGDOM MV. Løn under sygdom er de betalinger, arbejdsgiveren yder lønmodtageren, når lønmodtageren er fraværende på grund af egen sygdom, børns sygdom, barsel, ulykke eller andet betalt fravær (f.eks. feriefridage). UREGELMÆSSIGE BETALINGER Uregelmæssige betalinger er karakteriseret ved, at de ikke vedrører en enkelt lønperiode. Betalingerne omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikke-afholdte feriefridage mv. PENSION Løndelen pension omfatter lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt bidrag til. en omfatter både arbejdsmarkedspension og andre pensionsordninger, der administreres af arbejdsgiver. sbidraget til de fleste arbejdsmarkedspensionsordninger består af et lønmodtager- og arbejdsgiverbidrag, der typisk udgør henholdsvis 1/3 og 2/3 af det samlede bidrag. Arbejdsgiverbidraget betales ud over den løn, der er aftalt med lønmodtageren. En privat ordning omfatter kun bidrag fra lønmodtageren. FERIE-, FRITVALGS- OG SH-BETALING Ferie-, fritvalgs- og SH-betaling er de udgifter, som arbejdsgiveren afholder i forbindelse med lønmodtagerens ferie- og søgnehelligdagsrettigheder samt udbetalinger fra fritvalgs- og særlig opsparingsordninger. Bemærk, at afholdte feriefridage ikke medregnes som en del af ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger, men derimod indgår i løndelen løn under sygdom mv. Nogle fritvalgsordninger åbner mulighed for, at lønmodtager kan overføre feriefridage til fritvalgskontoen og derved sælge dagene til en i overenskomsten fastsat værdi. Ferie-, fritvalgs- og SHbetalinger kan på denne måde omfatte værdi af solgte feriefridage. SAMLET MÅNEDSLØN EKSKL. GENETILLÆG Samlet månedsløn ekskl. genetillæg er således omtrent sammenlignelig med en månedsløn på en lønseddel. Dog indgår personalegoder, eget og arbejdsgivers bidrag til pension samt ferietillægget for lønmodtagere, der optjener ret til ferie med løn, i fortjeneste ekskl. genetillæg pr. måned. Beregningen af månedslønningerne i statistikken er baseret på lønbegrebet Direkte løn ekskl. pension. I beregningerne af månedslønningerne anvendes pension og personalegoder opgjort pr. måned. Endelig anvendes mulige arbejdsdage pr. måned. Se bagsiden. PERSONALEGODER er opgjort som værdien af A-skattepligtige personalegoder, dvs. fri bil samt værdien af fri kost og logi. Fra og med 2010 indgår den skattepligtige værdi af multimedier også i personalegoder.

3 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 3 SÅDAN BRUGES LØNSTATISTIKKEN STATISTIK FOR KNAP LØNMODTAGERE På DI s medlemsvirksomheder er der knap lønmodtagere, som er med i statistikken for teknisk og administrativt arbejde. I den trykte statistik vises alene lønninger for de hyppigst forekommende arbejdsfunktioner for denne gruppe af lønmodtagere. Flere og mere detaljerede oplysninger kan hentes i NetStat Løn DI s online lønstatistik. DI S ONLINE STATISTIK NETSTAT LØN DI.DK/PERSONALE/LOEN/NETSTAT NetStat Løn er et værktøj, som gør det muligt for dig at se, hvordan din virksomhed aflønner medarbejderne i forhold til andre og skræddersy udtræk, der matcher dine behov. Under fanen Bag Statistikken i NetStat Løn kan du læse mere detaljeret om lønbegreber samt beregningerne af præsteret arbejdstid og månedsopgørelser i DI s lønstatistikker. Se mere om NetStat Løn på side 135. DEN TYPISKE LØN Hverken denne eller andre statistikker kan give et håndfast svar på, hvad den enkelte medarbejder bør have i løn. I mange lønstatistikker vises alene lønniveauer beregnet som et gennemsnit af lønningerne for de, som er omfattet af statistikken. Sådanne gennemsnit dækker over store variationer mellem de enkelte medarbejderes lønninger. Der er stort set ingen, der netop får gennemsnitslønnen hovedreglen er, at ⅔ af lønmodtagerne får mindre end gennemsnittet, ⅓ får mere. Statistikkernes gennemsnitlige lønniveauer er således et alt for ufuldstændigt grundlag, når den enkelte medarbejders løn skal tages op til vurdering. I DI s lønstatistikker fokuseres på spredningen i lønningerne ved konsekvent at vise median samt nedre og øvre. En god tommelfingerregel er, at den typiske løn forstået som den løn, flest oppebærer ligger et sted imellem medianen og nedre. Bemærk, at forekomsten af selv ganske få relativt høje lønninger vil kunne trække gennemsnittet op over medianen og dermed et pænt stykke over den typiske løn. som f.eks. er aftalt ved lokale lønforhandlinger. Derfor skal man passe på med at sammenligne lønniveauerne i dette års statistik med statistikken fra sidste år. Udviklingen fra år til år i lønniveauet for en given arbejdsfunktion er et resultat af følgende forhold: > Ændringer i de individuelle lønninger aftalt ved lokale lønforhandlinger > Overenskomstmæssigt aftalte ændringer i pensionsbidrag mv. > Ændringer i indtjening ved produktivitetsfremmende lønsystemer herunder bonus > Ansættelser og afskedigelser på de virksomheder, som er med i statistikken > Til- og afgang af virksomheder, som deltager i statistikken. Eksemplet viser, hvorledes ændringer fra et år til næste år i antallet af virksomheder og ansatte, som indgår i statistikgrundlaget, kan påvirke udviklingen i statistikkens lønniveauer. I eksemplet har der været en generel timelønsstigning på 3,0 pct. fra 2012 til 2013, men statistikken er også påvirket af, at der er kommet en ny virksomhed med i statistikken for Oveni kommer, at der er sket ændringer i beskæftigelsen på de virksomheder, som også var med i statistikken for Den nytilkomne virksomhed har et relativt højt lønniveau, og det er med til at trække den samlede statistikstigning op på 4,1 pct. Eksempel: Hvordan 3 pct. bliver til 4,1 pct. ANSATTE LØN ANSATTE LØN Virksomhed , ,35 3,0 Virksomhed , ,50 3,0 Virksomhed , ,20 3,0 Ny virksomhed i ,00 Statistiktal , ,84 4,1 BEGYNDELSESLØNNINGER Lønnen for forskellige grupper af medarbejdere kan variere stærkt afhængigt af, om der er tale om en helt nyuddannet medarbejder eller om en medarbejder med mange års erhvervserfaring bag sig. Derfor vises lønningerne i denne statistik opdelt efter medarbejdernes erhvervserfaring. VÆR VARSOM MED SELV AT BEREGNE STIGNINGER Vær opmærksom på, at statistikkens lønniveauer kan bevæge sig op og ned af flere andre årsager end de ændringer,

4 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 4 Regioner REGION HOVEDSTADEN København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Bornholm: Bornholms Regionskommune REGION SJÆLLAND Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg REGION SYDDANMARK Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa REGIONER I statistikken vises lønninger opdelt på følgende fem regioner: > Region Hovedstaden > Region Sjælland > Region Syddanmark > Region Midtjylland > Region Nordjylland REGION MIDTJYLLAND Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg REGION NORDJYLLAND Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem.

5 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE MÅNEDS- OG TIMELØNNINGER SIDE 5 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Fordeling Andel af lønninger i pct. Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger region 2 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Samlede medarbejderomkostninger Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg kalenderåret 2011 Løn under sygefravær mv. Kroner pr. time Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Direkte løn pension mv. Direkte løn Hele landet 384,97 8,62 1,40 374,94 7,60 46,20 3,21 49,81 310,95 278,36 Region Hovedstaden 405,24 8,70 1,56 394,98 7,85 48,56 3,48 53,01 327,83 292,51 Region Midtjylland 358,16 8,44 1,05 348,67 6,51 43,22 2,72 45,18 289,93 262,29 Region Nordjylland 332,75 8,53 0,92 323,30 5,92 40,95 2,84 38,61 268,49 242,70 Region Sjælland 368,51 9,31 1,22 357,98 8,99 44,38 3,62 48,32 295,28 267,28 Region Syddanmark 365,12 8,50 1,49 355,14 8,31 43,61 2,98 47,45 292,78 260,70

6 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE MÅNEDSLØNNINGER SIDE 6 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn pension m.v. 2 Højt kvalifikationsniveau 21 Arb. naturvidens. og ing.virk. Baneingeniør, luftfartsingeniør, skibsbygningsingeniør, skibskonstruktør, skibstegner, svejseingeniør 211 Arb. fysik og geol. Direkte månedsløn pension mv., fremregnet til 3. kvartal 2012 Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

7 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE MÅNEDSLØNNINGER SIDE 7 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn pension m.v Arb. kemi Arbejde inden for kemi, kemiker, proceskemiker 212 Arb. mat., aktua., stat. metode og teori Direkte månedsløn pension mv., fremregnet til 3. kvartal Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

8 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE MÅNEDSLØNNINGER SIDE 8 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn pension m.v Arb. mat., aktua., stat. metode og teori Aktuar, arbejde med matematiske aktuariske-statistiske metoder og teorier, forsikringsmatematiker, matematiker, statistiker 213 Arb. biovidens. Arbejde inden for biovidenskab, bakteriolog, farmakolog 2131 Arb. biokemi, biologi, botanik mv. Direkte månedsløn pension mv., fremregnet til 3. kvartal Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

9 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE MÅNEDSLØNNINGER SIDE 9 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn pension m.v Arb. biokemi Direkte månedsløn pension mv., fremregnet til 3. kvartal Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arb. biologi, botanik, zoologi mv. Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder, biolog, botaniker, fiskeribiolog, fiskerikonsulent, havbiolog, marinebiolog, mikrobiolog, ornitolog, statsbiolog, vildtforvalter, zoolog, økolog Rådgivn. landbrug, skovbrug og fiskeri Agrartekniker, agronom, agronomkonsulent, agronomtekniker, agrotekniker, avlskontrollør, cand.silv., civilhortonom, dambrugskonsulent, forstfuldmægtig, forstinspektør, forstkandidat, forstkonsulent, frøavlskonsulent, fåreavlskonsulent, havebrugskandidat, havebrugskonsulent, hortonom, husdyrbrugstekniker, husdyrsbrugskonsulent, kvægavlskonsulent, kvægbrugskonsulent, kvægbrugstekniker, landbrugskandidat, landbrugskonsulent, landbrugstekniker, lic.agro., planteavlskonsulent, rådgivning inden for landbrug - skovbrug og fiskeri, skadedyrskonsulent, skovbrugskandidat, skovbrugskonsulent, skovrider, statsskovrider, svineavlskonsulent, vildtkonsulent Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

10 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE MÅNEDSLØNNINGER SIDE 10 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn pension m.v. 214 Ing.arb., undt. elektroteknologi Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi) Ing.arb. i industri og prod. Ingeniørarbejde i industri og produktion, produktionsingeniør Direkte månedsløn pension mv., fremregnet til 3. kvartal Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

11 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE MÅNEDSLØNNINGER SIDE 11 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn pension m.v Ing.arb. vedr. bygninger og anlæg Anlægsingeniør, bygningsingeniør, bygningskonsulent, civilingeniør - infrastruktur, distriktsvejingeniør, havneingeniør, ingeniør - infrastruktur, ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg, vejingeniør, vvs-ingeniør Ing.arb. miljø Direkte månedsløn pension mv., fremregnet til 3. kvartal Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ingeniørarbejde inden for miljø Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

12 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE MÅNEDSLØNNINGER SIDE 12 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn pension m.v Ing.arb. mekaniske systemer Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer, køleingeniør, maskiningeniør, skibsingeniør Ing.arb. kemi Betoningeniør, ingeniør - kemi, ingeniørarbejde inden for kemi, kemiingeniør, mud engineer (offshore) Direkte månedsløn pension mv., fremregnet til 3. kvartal Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

13 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE MÅNEDSLØNNINGER SIDE 13 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn pension m.v. Direkte månedsløn pension mv., fremregnet til 3. kvartal Ing.arb. mined., metallurgi mv Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland And. ing.arb., undt. elektroteknologi Agroingeniør, andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi), arbejdsstudieingeniør, beredskabsingeniør, brandingeniør, bryggeringeniør, brygmester, kvalitetsingeniør, landbrugsingeniør, mejeribrugskandidat, mejeriingeniør, metodeingeniør, patentingeniør, støberiingeniør Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

14 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE MÅNEDSLØNNINGER SIDE 14 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn pension m.v. 215 Ing.arb. elektroteknologi Ing.arb. el Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi Civilingeniør - stærkstrøm, elingeniør, elektroingeniør, ingeniør - stærkstrøm, ingeniørarbejde inden for elektricitet, stærkstrømsingeniør Direkte månedsløn pension mv., fremregnet til 3. kvartal Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

15 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE MÅNEDSLØNNINGER SIDE 15 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn pension m.v Ing.arb. elektronik Civilingeniør - svagstrøm, elektronikingeniør, ingeniør - svagstrøm, ingeniørarbejde inden for elektronik, motoringeniør, radioingeniør, røntgeningeniør, sikringsingeniør, svagstrømsingeniør Ing.arb. telekomm. Ingeniørarbejde inden for telekommunikation, telefoningeniør, telegrafingeniør, teleingeniør 216 Arb. arkitektur, infrastruktur og design Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design, arkitekt, blanketkunstner, tegner - illustrationer, vandløbsingeniør Direkte månedsløn pension mv., fremregnet til 3. kvartal Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

16 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE MÅNEDSLØNNINGER SIDE 16 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn pension m.v Arb. produkt- og tøjdesign Arbejde med produkt- og tøjdesign, beklædningsdesigner, designer, grafisk designer, grafisk formgiver, industridesigner, kostumearkitekt, kostumier - beklædningsdesigner, kunstformer, kunsthåndværker, modedesigner, modeldesigner, multimediedesigner, møbelarkitekt, møbeldesigner, reklamedesigner, reklametegner, tekstildesigner, tekstiltegner - design, arbejde med produkt- og tøjdesign, beklædningsdesigner, designer, grafisk designer, grafisk formgiverindustridesigner, kostumearkitekt, kostumier - beklædningsdesigner, kunstformer, kunsthåndværker, modedesigner, modeldesigner, multimediedesigner, møbelarkitekt, møbeldesigner, reklamedesigner, reklametegner, tekstildesigner, tekstiltegner - design 22 Arb. sundh.omr. 226 Andet sundh.arb. Direkte månedsløn pension mv., fremregnet til 3. kvartal Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

17 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE MÅNEDSLØNNINGER SIDE 17 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn pension m.v Farmac.arb. Apoteker, farmaceut, farmaceutarbejde, lic.pharm., sygehusapoteker 2269 Sundh.arb. ej klass. andetsteds 23 Undervisn. og pæd. arb. Autofaglærer, daghøjskolelærer, dramalærer, dramapædagog, dramatiklærer, edb-lærer, faglærer, friskolelærer, gartnerfaglærer, handelsfaglærer, handelslærer, handelsskolelærer, havebrugslærer, højskolelærer, it-lærer, kokkelærer, kursusforstander, kursusleder, kursusvejleder, landbrugslærer, malerfaglærer, manuduktør, maskinlærer, mejerilærer, murerfaglærer, musikpædagog, navigationslærer, overlærer, skovbrugslærer, smedefaglærer, snedkerfaglærer Direkte månedsløn pension mv., fremregnet til 3. kvartal Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

18 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE MÅNEDSLØNNINGER SIDE 18 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn pension m.v. 235 Andet underv.- og pæd. arb. Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde, blindekonsulent, døvekonsulent, døvelærer, døvetolk, faginspektør, fagkonsulent, fagleder, hørekonsulent, hørepædagog, hørepædagog, hørepædagog, hørevejleder, idrætsinspektør, idrætskonsulentlæsepædagog, ordblindepædagog, pædagogisk konsulent, pædagogkonsulent, skolevejleder, sprogpædagog, studievejleder, støttepædagog, tale- hørekonsulent, tale- hørelærer, tale- hørepædagog, talekonsulent, talelærer, talepædagog, tegnsprogstolk, uddannelsesinspektør, uddannelseskonsulent, uddannelsespædagog, undervisningskonsulent Direkte månedsløn pension mv., fremregnet til 3. kvartal Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Underv.- og pæd. arb. ej klass. andets Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Underv.arb. ej klass. and., undt. medhj. Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp) Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

19 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE MÅNEDSLØNNINGER SIDE 19 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn pension m.v. 24 Arb. økon., adm. og salg Arbejde inden for økonomi (administration og salg), bankprokurist, byggesagkyndig, ejendomsadministrator, finansieringskonsulent, finanskonsulent, finansplanlægger, finansrådgiver, kundeadministrator, ledelseskonsulent, LO konsulent, markedsanalytiker, marketingkonsulent, marketingskonsulent, organisationskonsulent, rationaliseringskonsulentrådg. økonom, specialrådgiver, udviklingskoordinator, ulandskonsulent, økonomikoordinator, økonomirådgiver 241 Arb. finans og økon. Arbejde inden for finans og økonomi Revisions- og regnskabscontrollerarb. Accountant, aut. revisor, intern revisor, ligningsrevisor, reg. revisor, registreret revisor, regnskabscontroller, revisions- og regnskabscontrollerarbejde, skatterevisor, statsaut. revisor, statsrevisor Direkte månedsløn pension mv., fremregnet til 3. kvartal 2012 Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

20 DI LØNSTATISTIK TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE MÅNEDSLØNNINGER SIDE 20 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn pension m.v. Direkte månedsløn pension mv., fremregnet til 3. kvartal Arb. analyse, produktudv. mv. finans Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Analytikerarb. finans og forsikr. Analytikerarbejde inden for finans og forsikring, børsanalytiker, finansanalytiker, fondsanalytiker, quantitative analyst (finans) Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland 2014 Rapporten er udarbejdet af stud. Scient. pol., Cecilie Carlsen Boll, Aarhus Universitet, i samarbejde med overtandlæge Marianne Blegvad og overtandlæge

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Juni 2012 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.: Henning Gade Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: Juni 2012 Indhold

Læs mere

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024 Tænk demens ind i plejeboligen Analyse og investeringsbehov 2014-2024 2014 Indhold 3 Byg godt til demente mennesker 4 Ældre Sagens ønsker 4 Demensindretning bør være et lovkrav 5 Demenssikring og GPS 5

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.05. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Udviklingen 1995-2012, samt 1. halvår 2013 Sted for voldsudøvelse, voldsmekanisme og voldsskader blandt mænd og kvinder Bjarne Laursen, Knud

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Autorisation & Produktion Juni 2014 Kolofon Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Autorisation & Produktion Denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere