Ofte Stillede Spørgsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ofte Stillede Spørgsmål"

Transkript

1 Ofte stillede spørgsmål om medlemmerne af Europa-Parlamentet og Europa-Parlamentet Parlamentets beføjelser og lovgivningsprocedurer Hvor mange medlemmer har Europa-Parlamentet? Hvordan udnævnes formanden for Kommissionen og kommissærerne? Parlamentet i tal Hvor mange sprog anvendes der i Parlamentet? Parlamentsmedlemmers vederlag og pension Oversigt over parlamentsmedlemmernes godtgørelser Personaleordninger: Parlamentariske assistenter Hvorfor flytter Parlamentet mellem Bruxelles og Strasbourg? Dannelse af politiske grupper Valgprøvelse af nye medlemmer Reduktion af Parlamentets CO 2 -fodaftryk DA

2 Parlamentets beføjelser og lovgivningsprocedurer Langt størstedelen af EU-lovgivningen vedtager Parlamentet sammen med Rådet for Den Europæiske Union. Den almindelige lovgivningsprocedure "fælles beslutningsprocedure" dækker bl.a. følgende områder: det indre marked, fri bevægelighed for arbejdstagere, tjenesteydelser, landbrug, fiskeri, energisikkerhed, visa, asyl, indvandring, retlige og indre anliggender, forbrugerpolitik, transeuropæiske net, miljø, kultur (tilskyndelsesforanstaltninger), forskning (rammeprogram), social udstødelse, folkesundhed, bekæmpelse af svig, der berører EU, incitamenter til bekæmpelse af forskelsbehandling, specifikke industrielle støtteforanstaltninger, økonomiske og sociale samhørighedstiltag samt statutten for europæiske politiske partier. På nogle få områder gælder der specifikke beslutningsprocedurer, hvor Parlamentet blot giver udtryk for sin holdning til et forslag fra Kommissionen. I disse tilfælde skal Rådet modtage Parlamentets holdning, før der stemmes om Kommissionens forslag, men det er ikke bundet af den. Det vigtigste lovgivningsområde, hvor denne høringsprocedure stadig finder anvendelse, er beskatning. Desuden kræver vedtagelse af lovgivning på disse områder enstemmighed i Rådet. I visse andre tilfælde er Parlamentets godkendelse påkrævet, for at der kan træffes en beslutning. I disse tilfælde er afstemningen et simpelt og bindende ja eller nej. Dette gælder bl.a. for optagelse af nye EU-medlemsstater og indgåelse af internationale aftaler mellem EU og tredjelande eller grupper af lande. Det samme gælder for den endelige afgørelse om udnævnelse af Europa-Kommissionen. 2/17

3 Hvor mange medlemmer har Europa-Parlamentet? Antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet valgt i juni 2009 var 736 som fastsat i Nicetraktaten. Lissabontraktaten øger antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet til 751, men først med virkning fra det næste valg i EU's medlemsstater er blevet enige om en mindre ændring til traktaten for at tillade, at de ekstra medlemmer kan indtræde i Parlamentet tidligere, men denne ændring mangler stadig at blive ratificeret af alle 27 medlemsstater. Planen er, at de tre medlemmer af Europa-Parlamentet, som Tyskland i henhold til Lissabontraktaten står til at tabe, som en overgangsforanstaltning bliver siddende indtil udgangen af valgperioden, hvilket midlertidigt øger antallet af parlamentsmedlemmer i henhold til Lissabontraktaten fra 751 til 754. De 18 yderligere medlemmer af Europa-Parlamentet ("Lissabon" 751 minus "Nice" 736 plus de tre tyske parlamentsmedlemmer, der endnu ikke er trukket fra) vil komme fra Frankrig (2), Storbritannien (1), Italien (1), Spanien (4), Polen (1), Holland (1), Sverige (2), Østrig (2), Bulgarien (1), Letland (1), Slovenien (1) og Malta (1). 3/17

4 Hvordan udnævnes formanden for Kommissionen og kommissærerne? Formanden for Kommissionen I henhold til Lissabontraktaten vil Parlamentets rolle i forbindelse med valget af formanden for Kommissionen i fremtiden blive større, fordi der nu kræves kvalificeret flertal, hvilket vil sige, at mindst halvdelen af alle parlamentsmedlemmerne skal stemme for, snarere end blot halvdelen af dem, der stemmer, sådan som det tidligere var tilfældet. Det Europæiske Råd vil med kvalificeret flertal foreslå Parlamentet en kandidat til posten som formand for Kommissionen under hensyntagen til resultaterne af valget til Europa-Parlamentet og efter passende høringer. Formanden for Kommissionen vælges derefter af et flertal af Parlamentets medlemmer. Hvis kandidaten ikke opnår det krævede flertal, vil Det Europæiske Råd, med kvalificeret flertal, have en måned til at foreslå en ny kandidat (Lissabontraktatens artikel 90, stk. 7). Kommissærer Rådet vedtager efter fælles overenskomst med den valgte formand listen over medlemmer indstillet af Kommissionen. Disse indstillede kommissærer giver først møde for Parlamentets udvalg inden for deres eventuelle fremtidige ansvarsområder. Høringerne er offentlige. De indstillede kommissærer afgiver redegørelser og besvarer spørgsmål. Den valgte formand for Kommissionen præsenterer derefter sit kollegium af kommissærer og sit program på et møde i Parlamentet. Præsentationen efterfølges af en forhandling. Formanden, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og de øvrige medlemmer af Kommissionen skal derefter godkendes samlet ved en afstemning i Europa- Parlamentet. Parlamentet kan udsætte afstemningen til næste møde (artikel 99 i Europa-Parlamentets forretningsorden). Efter at Kommissionens formand og kommissærerne er godkendt af Europa-Parlamentet, udnævnes de af Rådet med kvalificeret flertal. Hvis der sker væsentlige porteføljeændringer i Kommissionens embedsperiode, hvis en ledig plads skal besættes, eller hvis der skal udnævnes en ny kommissær efter en ny medlemsstats tiltrædelse, møder de pågældende kommissærer igen for de relevante udvalg. 4/17

5 Parlamentet i tal Europa-Parlamentet er det største demokratisk valgte parlament i verden. Nedenfor følger nogle statistikker over Parlamentets aktiviteter i valgperioden juli maj Arbejdsgang Under den fælles beslutningsprocedure vedtager Parlamentet retsakter sammen med EU's Ministerråd (som repræsenterer EU's medlemsstater), idet de to institutioner har de samme beføjelser. I valgperioden ændrede og stemte Parlamentet om 483 akter under den fælles beslutningsprocedure, heraf 351 ved førstebehandlingen, 110 ved andenbehandlingen og 22 efter forligsprocedurer. Under proceduren med samstemmende udtalelse kan Parlamentet godkende eller forkaste, men ikke foreslå ændringer til en akt. Denne procedure anvendes hovedsageligt til internationale aftaler og til godkendelse af nye medlemmer af EU. I valgperioden afholdt Parlamentet 63 sådanne afstemninger. I henhold til Lissabontraktaten gælder der nu en lignende godkendelsesprocedure for et større antal aftaler, hvor Parlamentet ikke tidligere havde noget bindende mandat. Under høringsproceduren kan Parlamentet stemme og tilkendegive sin holdning, men det er Rådet, der træffer endelig afgørelse om vedtagelse af retsakter. Denne procedure fandt under den foregående valgperiode anvendelse på afgørelser vedrørende bl.a. beskatning, landbrug og retlige anliggender, men de to sidstnævnte områder er nu omfattet af den fælles beslutningsprocedure. Mellem juli 2004 og maj 2009 afholdt Parlamentet 633 sådanne afstemninger. Parlamentet har også indflydelse på fastsættelsen af EU-budgettet og udgifter samt på godkendelsen af EU's regnskab (såkaldt "decharge") på lige fod med medlemsstaterne. I valgperioden vedtog Parlamentet 216 afgørelser herom. Ud over afgørelserne om lovgivning og budget vedtog Parlamentet 660 initiativbetænkninger og 593 beslutninger, hvori det afgav ikke-bindende udtalelser om anliggender, som det betragtede som vigtige. Derudover underskrev over halvdelen af medlemmerne 37 skriftlige erklæringer, som således blev officielt godkendt. Der blev godkendt i alt dokumenter på plenarmøder i valgperioden , hvoraf var lovgivningsdokumenter. 5/17

6 Parlamentets udvalg, de politiske grupper eller grupper af parlamentsmedlemmer stillede ændringsforslag på plenarmøderne af disse ændringsforslag, hvoraf var tekster omfattet af den fælles beslutningsprocedure, blev vedtaget. Parlamentet afholdt også 49 formelle møder, hvor fremtrædende gæster holdt taler. Den korteste formelle tale i valgperioden blev holdt af dronning Beatrix af Nederlandene den 26. oktober 2004 (19 minutter), og den længste blev holdt af den colombianske politiker Ingrid Betancourt den 8. oktober 2008 (50 minutter). 6/17

7 Personale I maj 2009 var antallet af tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der arbejder for Parlamentet (herunder dets politiske grupper) på forskellige steder som følger: I ALT Bruxelles Strasbourg Luxembourg Andre steder Størstedelen af Parlamentets personale (60 %) er kvinder. Gennemsnitsalderen for Parlamentets embedsmænd er 47 år: Gennemsnitsalderen for ansatte fra de gamle medlemsstater er 50 år, mens gennemsnitsalderen for ansatte fra de nye medlemsstater er blot 34 år. Det største generaldirektorat er Generaldirektoratet for Oversættelse, der tegner sig for 21,5 % af stillingerne i Parlamentets sekretariat. Når tolke og juridiske sprogeksperter lægges til, kommer de sprogrelaterede stillinger op på en tredjedel af det samlede personale. I maj 2009 havde parlamentsmedlemmerne akkrediterede assistenter. Privatansatte arbejdstagere arbejder i Parlamentets bygningsforvaltning samt inden for it, rengøring og kantinedrift. Journalister, gæster og lobbyister er også med til at øge det antal mennesker, der befinder sig i Parlamentets bygninger, til tider til over på de tre hovedarbejdssteder. Budget Parlamentets budget for 2011 er på omkring 1,675 mia. EUR (omkring 3,34 EUR pr. EUborger). Af dette samlede beløb bliver 320 mio. EUR anvendt til bygninger, inventar, udstyr og lignende udgifter, 563 mio. EUR til personale (fastansatte og midlertidigt ansatte), 218 mio. EUR til parlamentsmedlemmers vederlag og godtgørelser, 187 mio. EUR til deres assistenter og 135 mio. EUR til andet personale og eksterne ydelser. Bygninger Som besluttet af EU's medlemsstater (Det Europæiske Råd) har Parlamentet tre arbejdssteder - Strasbourg (officielt sæde), Bruxelles og Luxembourg. I ALT Bruxelles Strasbourg Luxembourg Antal bygninger /17

8 Areal, m Mødelokaler (herunder mødesalen) Akkrediterede lobbyister og journalister Der er lobbyister registreret i Parlamentet. Disse lobbyister repræsenterer organisationer (maj 2009). Der er desuden omkring akkrediterede journalister ved alle EU-institutionerne, og yderligere 100 er akkrediteret ved Parlamentet alene. 8/17

9 Hvor mange sprog anvendes der i Parlamentet? Medlemmer af Europa-Parlamentet har ret til at tale, lytte, læse og skrive på et hvilket som helst af EU's 23 officielle sprog. Deres indlæg på et af de officielle sprog simultantolkes til alle de andre officielle sprog. Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Unionen den 1. januar 2007 og tilføjelsen af irsk som officielt EU-sprog samme dag bragte det samlede antal officielle sprog op på 23: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. De 23 sprog kan kombineres på 506 måder (23 x 22). Generelt arbejder den enkelte tolk og oversætter på sit modersmål. For at klare alle mulige sprogkombinationer anvender Parlamentet imidlertid et system med "relæsprog". En taler eller en tekst tolkes eller oversættes først til et af de mest anvendte sprog (engelsk, fransk eller tysk) og derefter til de andre sprog. Tolkning og oversættelse er forskellige fag. Tolke oversætter mundtligt fra et sprog til et andet i realtid under møder, mens oversættere arbejder med skriftlige dokumenter og udarbejder en fuldstændig nøjagtig version af dokumentet på målsproget. Parlamentet beskæftiger omkring 430 fastansatte tolke og kan desuden trække på freelancetolke. Der er mellem 800 og tolke til rådighed til plenarmøder. Parlamentet beskæftiger omkring 700 oversættere, der oversatte sider i Parlamentets udgifter til flersprogethed beløb sig i 2008 til 484 mio. EUR, dvs. en tredjedel af dets samlede udgifter. 9/17

10 Parlamentsmedlemmers vederlag og pension Vederlag Med den fælles statut for Europa-Parlamentets medlemmer, der har været gældende siden juli 2009, modtager parlamentsmedlemmerne alle det samme vederlag. Et parlamentsmedlems månedlige vederlag før skat i henhold til den fælles statut er i 2011 på 7 956,87 EUR. Vederlaget betales fra Parlamentets budget og er underlagt en EU-skat, hvorefter vederlaget er på 6 200,72 EUR. Medlemsstaterne kan også pålægge vederlaget nationale skatter. Grundvederlaget er fastsat til 38,5 % af den grundløn, som en dommer ved EU-Domstolen oppebærer. Parlamentsmedlemmer, der var medlemmer af Parlamentet før valget i 2009, fik mulighed for at beholde det tidligere nationale system for vederlag, overgangsgodtgørelse og pension i al den tid, de er medlem af Europa-Parlamentet. Pension Medlemmerne har ret til alderspension fra det fyldte 63. år. Pensionen vil udgøre 3,5 % af vederlaget for hvert fulde år, de har udøvet et mandat, men ikke over 70 % i alt. Udgifterne til denne pension afholdes over Europa-Parlamentets budget. 10/17

11 Oversigt over parlamentsmedlemmernes godtgørelser Meget af parlamentsmedlemmernes arbejde indebærer, at de skal være væk hjemmefra, og der findes en række godtgørelser til dækning af de hermed forbundne udgifter. Rejseudgifter De fleste møder i Europa-Parlamentet såsom plenarmøder, udvalgsmøder og møder i de politiske grupper finder sted i Bruxelles eller Strasbourg. Medlemmerne får godtgjort de faktiske billetudgifter, de har i forbindelse med deltagelse i disse møder, mod forelæggelse af kvitteringer, op til et maksimumbeløb svarende til en flyrejse på business class, en togrejse på 1. klasse eller 0,50 EUR pr. km ved rejse med bil, plus faste godtgørelser, der beregnes ud fra rejsens længde og varighed, til dækning af øvrige rejseudgifter (såsom motorvejsafgift, bagageovervægt eller reservationsgebyr). Parlamentsmedlemmerne kan også få godtgjort op til EUR pr. år for andre rejser uden for deres egen medlemsstat, som de foretager som led i deres arbejde, samt få godtgjort op til 24 turreturrejser i deres hjemland. Den ordning, der var gældende før juni 2009, hvorefter der udbetaltes faste rejsedagpenge for rejser til Bruxelles og Strasbourg er blevet ophævet. Dagpenge Parlamentet udbetaler en fast godtgørelse på 304 EUR for hver dag, parlamentsmedlemmerne deltager i officielle pligter, forudsat at medlemmerne har underskrevet en tilstedeværelsesliste. Denne godtgørelse dækker hotelregninger, måltider og alle andre involverede udgifter. På dage, hvor der afholdes afstemninger på plenarmødet, halveres denne godtgørelse, hvis parlamentsmedlemmer er fraværende ved over halvdelen af de afstemninger, der holdes ved navneopråb. For møder uden for EU er dagpengene på 152 EUR (igen med forbehold af, at der skrives under på en tilstedeværelsesliste), mens hotelregninger refunderes separat. Godtgørelse for generelle udgifter Denne faste godtgørelse skal dække udgifter såsom udgifter til leje og drift af kontor, telefon- og portoudgifter samt udgifter til computere og telefoner. Godtgørelsen halveres for medlemmer, som uden behørig grund er fraværende ved halvdelen af plenarmøderne i et parlamentsår (september til august). II 2011 er denne godtgørelse på EUR pr. måned. Udgifter til lægebehandling 11/17

12 Parlamentsmedlemmerne har ret til godtgørelse af to tredjedele af deres udgifter til lægebehandling. Bortset fra godtgørelsens forholdsmæssige størrelse er de nærmere regler og procedurer i denne ordning de samme, som dem, der gælder for EU's tjenestemænd. Andre rettigheder Parlamentet stiller udstyrede kontorer til rådighed for sine medlemmer i både Bruxelles og Strasbourg. Parlamentsmedlemmerne kan gøre brug af Parlamentets tjenestebiler i forbindelse med officielle pligter, når de opholder sig i Bruxelles eller Strasbourg. 12/17

13 Personaleordninger: Parlamentariske assistenter Parlamentsmedlemmerne ansætter selv deres personale inden for et af Parlamentet fastlagt budget. Akkrediterede assistenter med tjenestested i Bruxelles (eller Luxembourg/Strasbourg) sorterer direkte under Parlamentets administration og er underlagt arbejdsvilkårene for midlertidigt ansat EUpersonale. Assistenter med tjenestested i et medlems hjemland administreres via bemyndigede betalingsagenter, der sikrer korrekte forhold med hensyn til beskatning og social sikring. Det maksimale månedlige beløb til dækning af alle udgifter forbundet med parlamentariske assistenter er fra maj 2011 på EUR pr. parlamentsmedlem. Ingen af disse midler udbetales til medlemmerne selv. Op mod en fjerdedel af dette budget kan anvendes til tjenesteydelser fra udbydere, som medlemmet vælger, f.eks. til bestilling af ekspertundersøgelser vedrørende bestemte emner. Generelt kan parlamentsmedlemmerne ikke længere ansætte nære slægtninge som personale, om end der er en overgangsperiode for dem, der blev ansat i den forgangne valgperiode. 13/17

14 Hvorfor flytter Parlamentet mellem Bruxelles og Strasbourg? EU's nationale regeringer besluttede i 1992 enstemmigt at fastsætte EU-institutionernes hjemsteder permanent. Denne beslutning omfattede arbejdsordningerne for Parlamentet: at dets officielle sæde og mødested for de fleste af plenarmøderne er Strasbourg, at Parlamentets udvalg afholder deres møder i Bruxelles, og at Parlamentets sekretariat (det administrative personale) har hovedkvarter i Luxembourg. I 1997 blev hele denne ordning inkorporeret i EU-traktaten. Enhver ændring af den nuværende ordning vil skulle foretages som led i en ny traktat vedtaget enstemmigt af alle 27 medlemsstater og ratificeret af hvert enkelt af deres nationale parlamenter. Hvor meget koster det? De ekstra udgifter, der er forbundet med at opdele Parlamentets politiske virksomhed mellem Bruxelles og Strasbourg, beløber sig til omkring 10 mio. EUR for hvert af de 12 plenarmøder, der årligt afholdes i Strasbourg. Hvordan er denne situation opstået? Beslutningen i 1992 formaliserede den situation, som allerede eksisterede på daværende tidspunkt. Situationen var i sig selv et kompromis, som var opstået over en årrække. Da Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab blev oprettet i 1952, blev dets institutioner placeret i Luxembourg. Europarådet (det mellemstatslige organ, der blev oprettet i perioden lige efter Anden Verdenskrig) havde allerede hovedkvarter i Strasbourg og tilbød sin mødesal til møder i EKSF's "Fælles Forsamling", som skulle udvikle sig til Europa-Parlamentet. Strasbourg blev etableret som hovedsted for Parlamentets plenarmøder, om end der også blev afholdt ekstraordinære møder i Luxembourg i 1960'erne og 1970'erne. Efter oprettelsen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab i 1958 begyndte en stor del af Kommissionens og Ministerrådets aktiviteter at blive koncentreret i Bruxelles. Eftersom Parlamentets arbejde omfatter nøje overvågning og samarbejde med begge disse institutioner, besluttede medlemmerne med tiden at tilrettelægge mere af deres arbejde i Bruxelles. I begyndelsen af 1990'erne var den nuværende ordning mere eller mindre på plads, således at udvalg og politiske grupper holdt møder i Bruxelles, og de vigtigste plenarmøder fandt sted i Strasbourg. En stor del af Parlamentets administrative personale er placeret i Luxembourg. I 1990'erne bakkede de belgiske myndigheder op om bygning af en mødesal og kontorer til Europa- Parlamentet i Bruxelles, samtidig med at de franske myndigheder opførte en ny bygning i Strasbourg. I begyndelsen lejede Parlamentet disse faciliteter, men har siden købt dem, hvilket betyder lavere løbende omkostninger. 14/17

15 Dannelse af politiske grupper Medlemmerne kan danne politiske grupper efter tilhørsforhold. En politisk gruppe skal bestå af mindst 25 parlamentsmedlemmer valgt i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne (dvs. mindst syv). Ingen medlemmer kan tilhøre mere end én politisk gruppe. Stiftelsen af en politisk gruppe meddeles formanden i en erklæring med angivelse af navnet på gruppen, navnene på medlemmerne og navnene på bestyrelsesmedlemmerne. Normalt er det ikke nødvendigt, at Parlamentet tager stilling til, hvorvidt medlemmerne af en gruppe har et fælles politisk tilhørsforhold. Ved dannelse af en gruppe accepterer medlemmerne pr. definition, at de har et fælles politisk tilhørsforhold. Kun når de pågældende medlemmer benægter dette, er det nødvendigt, at Parlamentet tager stilling til, om gruppen er stiftet i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelser. Politiske grupper råder over et sekretariat og administrative faciliteter, der finansieres over Parlamentets budget. Parlamentets Præsidium fastsætter reglerne for, hvordan disse midler og faciliteter forvaltes og revideres. Løsgængere" (dvs. de medlemmer, der ikke er med i en politisk gruppe) råder også over et sekretariat og har rettigheder i henhold til de regler, der fastsættes af Præsidiet. Gruppernes årsregnskaber offentliggøres her: Fordeling af pladser i mødesalen Afgørelsen om fordelingen af pladserne i mødesalen til de politiske grupper, løsgængerne og repræsentanter for EU's institutioner træffes af Formandskonferencen for de politiske grupper. 15/17

16 Valgprøvelse af nye medlemmer Der foretages valgprøvelse af nyvalgte medlemmer for at fastslå, at de ikke beklæder et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet. "Uforenelige" hverv omfatter det at være medlem af en EU-medlemsstats regering eller parlament, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Centralbanks bestyrelse, Revisionsretten eller Den Europæiske Investeringsbank. Heller ikke tjenestemænd i aktiv tjeneste i en EU-institution eller et organ, der forvalter fællesskabsmidler, kan være medlem. Efter et valg anmoder Europa-Parlamentets formand medlemsstaterne om navnene på dem, der har vundet et mandat, og anmoder dem om at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at undgå uforenelighed med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet. Nye medlemmer af Europa-Parlament, hvis valg er blevet meddelt Parlamentet, skal, før de indtager deres pladser, skriftligt erklære, at de ikke beklæder noget hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 7, stk. 1 eller 2, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet (20. september 1976). Denne erklæring skal afgives senest seks dage før Parlamentets konstituerende møde, dvs. inden den 8. juli. Valgprøvelse af nye medlemmer foretages af Parlamentets Retsudvalg, som udarbejder en betænkning baseret på meddelelser fra medlemsstaterne. Betænkningen kontrolleres af Parlamentet, som træffer afgørelse om gyldigheden af hvert enkelt nyvalgt medlems mandat og om eventuelle indsigelser i henhold til akten af 20. september 1976, men ikke om indsigelser på grundlag af de nationale valglove. Når det konstateres, at et medlem beklæder et uforeneligt hverv, "konstaterer Europa-Parlamentet, at et mandat er blevet ledigt". 16/17

17 Reduktion af Parlamentets CO 2 -fodaftryk En plan til reduktion af Parlamentets CO 2 -fodaftryk med 30 % senest i 2020 blev godkendt af Præsidiet i oktober Parlamentet reducerede sine udledninger af drivhusgasser med 17 %, da det gik over til helt "grøn elektricitet" i 2008, og er den eneste EU-institution, der er blevet tildelt EMAS-certifikater (EMAS: fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision) for at fremme effektiv anvendelse af energi, vand og papir på de tre arbejdssteder (Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg). Parlamentet har over 1 mio. m 2 bygninger at ventilere, opvarme og vedligeholde. Dets energiforbrug er fordelt som følger: energi og naturgas (32 %), passagertransport (28 %), udstyr og tjenester (20 %), anlægsaktiver såsom bygninger og it-hardware (19 %) og afkøling (1 %). Miljøvenlige bygninger Parlamentet har for nylig taget to bygninger i brug i Bruxelles - Willy Brandt- og József Antallbygningerne - som har et liter-bassin, der opsamler regnvand til udskylning af toiletter. Bygningerne har også otte roterende solpaneler til opvarmning af vand og kontorer og detektorer, der automatisk slukker lys, varme og ventilation, når et kontor er tomt. 17/17

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

Forfatning for Europa Den læservenlige udgave

Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Traktat om en Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Få flere gratis eksemplarer af denne bog hos Folketingets EU-Oplysning på tlf. 33 37 33 37 Brug den eller download den gratis fra www.euabc.dk

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen Europa fra A til Å Håndbog i europæisk integration Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik Europa Kommissionen 2 Indholdsfortegnelse Forord Europa i opbrud Vejledning til Europa

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 Sag 336/2009 (1. afdeling) Niels Hausgaard, Hans Henningsen, Annelise Ebbe, Ib Spang Olsen, Andreas Åbling Petersen, Sven Skovmand, Hedvig Vestergaard,

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december 2011 Indholdsfortegnelse: Forstærket

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER bes, at enhver arbejdsduelig borger ing eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. r betrygger hans tilværelse., der stemmer med deres overbevisning,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. marts 2011 J. nr. 2011-936 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere