Ofte Stillede Spørgsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ofte Stillede Spørgsmål"

Transkript

1 Ofte stillede spørgsmål om medlemmerne af Europa-Parlamentet og Europa-Parlamentet Parlamentets beføjelser og lovgivningsprocedurer Hvor mange medlemmer har Europa-Parlamentet? Hvordan udnævnes formanden for Kommissionen og kommissærerne? Parlamentet i tal Hvor mange sprog anvendes der i Parlamentet? Parlamentsmedlemmers vederlag og pension Oversigt over parlamentsmedlemmernes godtgørelser Personaleordninger: Parlamentariske assistenter Hvorfor flytter Parlamentet mellem Bruxelles og Strasbourg? Dannelse af politiske grupper Valgprøvelse af nye medlemmer Reduktion af Parlamentets CO 2 -fodaftryk DA

2 Parlamentets beføjelser og lovgivningsprocedurer Langt størstedelen af EU-lovgivningen vedtager Parlamentet sammen med Rådet for Den Europæiske Union. Den almindelige lovgivningsprocedure "fælles beslutningsprocedure" dækker bl.a. følgende områder: det indre marked, fri bevægelighed for arbejdstagere, tjenesteydelser, landbrug, fiskeri, energisikkerhed, visa, asyl, indvandring, retlige og indre anliggender, forbrugerpolitik, transeuropæiske net, miljø, kultur (tilskyndelsesforanstaltninger), forskning (rammeprogram), social udstødelse, folkesundhed, bekæmpelse af svig, der berører EU, incitamenter til bekæmpelse af forskelsbehandling, specifikke industrielle støtteforanstaltninger, økonomiske og sociale samhørighedstiltag samt statutten for europæiske politiske partier. På nogle få områder gælder der specifikke beslutningsprocedurer, hvor Parlamentet blot giver udtryk for sin holdning til et forslag fra Kommissionen. I disse tilfælde skal Rådet modtage Parlamentets holdning, før der stemmes om Kommissionens forslag, men det er ikke bundet af den. Det vigtigste lovgivningsområde, hvor denne høringsprocedure stadig finder anvendelse, er beskatning. Desuden kræver vedtagelse af lovgivning på disse områder enstemmighed i Rådet. I visse andre tilfælde er Parlamentets godkendelse påkrævet, for at der kan træffes en beslutning. I disse tilfælde er afstemningen et simpelt og bindende ja eller nej. Dette gælder bl.a. for optagelse af nye EU-medlemsstater og indgåelse af internationale aftaler mellem EU og tredjelande eller grupper af lande. Det samme gælder for den endelige afgørelse om udnævnelse af Europa-Kommissionen. 2/17

3 Hvor mange medlemmer har Europa-Parlamentet? Antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet valgt i juni 2009 var 736 som fastsat i Nicetraktaten. Lissabontraktaten øger antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet til 751, men først med virkning fra det næste valg i EU's medlemsstater er blevet enige om en mindre ændring til traktaten for at tillade, at de ekstra medlemmer kan indtræde i Parlamentet tidligere, men denne ændring mangler stadig at blive ratificeret af alle 27 medlemsstater. Planen er, at de tre medlemmer af Europa-Parlamentet, som Tyskland i henhold til Lissabontraktaten står til at tabe, som en overgangsforanstaltning bliver siddende indtil udgangen af valgperioden, hvilket midlertidigt øger antallet af parlamentsmedlemmer i henhold til Lissabontraktaten fra 751 til 754. De 18 yderligere medlemmer af Europa-Parlamentet ("Lissabon" 751 minus "Nice" 736 plus de tre tyske parlamentsmedlemmer, der endnu ikke er trukket fra) vil komme fra Frankrig (2), Storbritannien (1), Italien (1), Spanien (4), Polen (1), Holland (1), Sverige (2), Østrig (2), Bulgarien (1), Letland (1), Slovenien (1) og Malta (1). 3/17

4 Hvordan udnævnes formanden for Kommissionen og kommissærerne? Formanden for Kommissionen I henhold til Lissabontraktaten vil Parlamentets rolle i forbindelse med valget af formanden for Kommissionen i fremtiden blive større, fordi der nu kræves kvalificeret flertal, hvilket vil sige, at mindst halvdelen af alle parlamentsmedlemmerne skal stemme for, snarere end blot halvdelen af dem, der stemmer, sådan som det tidligere var tilfældet. Det Europæiske Råd vil med kvalificeret flertal foreslå Parlamentet en kandidat til posten som formand for Kommissionen under hensyntagen til resultaterne af valget til Europa-Parlamentet og efter passende høringer. Formanden for Kommissionen vælges derefter af et flertal af Parlamentets medlemmer. Hvis kandidaten ikke opnår det krævede flertal, vil Det Europæiske Råd, med kvalificeret flertal, have en måned til at foreslå en ny kandidat (Lissabontraktatens artikel 90, stk. 7). Kommissærer Rådet vedtager efter fælles overenskomst med den valgte formand listen over medlemmer indstillet af Kommissionen. Disse indstillede kommissærer giver først møde for Parlamentets udvalg inden for deres eventuelle fremtidige ansvarsområder. Høringerne er offentlige. De indstillede kommissærer afgiver redegørelser og besvarer spørgsmål. Den valgte formand for Kommissionen præsenterer derefter sit kollegium af kommissærer og sit program på et møde i Parlamentet. Præsentationen efterfølges af en forhandling. Formanden, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og de øvrige medlemmer af Kommissionen skal derefter godkendes samlet ved en afstemning i Europa- Parlamentet. Parlamentet kan udsætte afstemningen til næste møde (artikel 99 i Europa-Parlamentets forretningsorden). Efter at Kommissionens formand og kommissærerne er godkendt af Europa-Parlamentet, udnævnes de af Rådet med kvalificeret flertal. Hvis der sker væsentlige porteføljeændringer i Kommissionens embedsperiode, hvis en ledig plads skal besættes, eller hvis der skal udnævnes en ny kommissær efter en ny medlemsstats tiltrædelse, møder de pågældende kommissærer igen for de relevante udvalg. 4/17

5 Parlamentet i tal Europa-Parlamentet er det største demokratisk valgte parlament i verden. Nedenfor følger nogle statistikker over Parlamentets aktiviteter i valgperioden juli maj Arbejdsgang Under den fælles beslutningsprocedure vedtager Parlamentet retsakter sammen med EU's Ministerråd (som repræsenterer EU's medlemsstater), idet de to institutioner har de samme beføjelser. I valgperioden ændrede og stemte Parlamentet om 483 akter under den fælles beslutningsprocedure, heraf 351 ved førstebehandlingen, 110 ved andenbehandlingen og 22 efter forligsprocedurer. Under proceduren med samstemmende udtalelse kan Parlamentet godkende eller forkaste, men ikke foreslå ændringer til en akt. Denne procedure anvendes hovedsageligt til internationale aftaler og til godkendelse af nye medlemmer af EU. I valgperioden afholdt Parlamentet 63 sådanne afstemninger. I henhold til Lissabontraktaten gælder der nu en lignende godkendelsesprocedure for et større antal aftaler, hvor Parlamentet ikke tidligere havde noget bindende mandat. Under høringsproceduren kan Parlamentet stemme og tilkendegive sin holdning, men det er Rådet, der træffer endelig afgørelse om vedtagelse af retsakter. Denne procedure fandt under den foregående valgperiode anvendelse på afgørelser vedrørende bl.a. beskatning, landbrug og retlige anliggender, men de to sidstnævnte områder er nu omfattet af den fælles beslutningsprocedure. Mellem juli 2004 og maj 2009 afholdt Parlamentet 633 sådanne afstemninger. Parlamentet har også indflydelse på fastsættelsen af EU-budgettet og udgifter samt på godkendelsen af EU's regnskab (såkaldt "decharge") på lige fod med medlemsstaterne. I valgperioden vedtog Parlamentet 216 afgørelser herom. Ud over afgørelserne om lovgivning og budget vedtog Parlamentet 660 initiativbetænkninger og 593 beslutninger, hvori det afgav ikke-bindende udtalelser om anliggender, som det betragtede som vigtige. Derudover underskrev over halvdelen af medlemmerne 37 skriftlige erklæringer, som således blev officielt godkendt. Der blev godkendt i alt dokumenter på plenarmøder i valgperioden , hvoraf var lovgivningsdokumenter. 5/17

6 Parlamentets udvalg, de politiske grupper eller grupper af parlamentsmedlemmer stillede ændringsforslag på plenarmøderne af disse ændringsforslag, hvoraf var tekster omfattet af den fælles beslutningsprocedure, blev vedtaget. Parlamentet afholdt også 49 formelle møder, hvor fremtrædende gæster holdt taler. Den korteste formelle tale i valgperioden blev holdt af dronning Beatrix af Nederlandene den 26. oktober 2004 (19 minutter), og den længste blev holdt af den colombianske politiker Ingrid Betancourt den 8. oktober 2008 (50 minutter). 6/17

7 Personale I maj 2009 var antallet af tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der arbejder for Parlamentet (herunder dets politiske grupper) på forskellige steder som følger: I ALT Bruxelles Strasbourg Luxembourg Andre steder Størstedelen af Parlamentets personale (60 %) er kvinder. Gennemsnitsalderen for Parlamentets embedsmænd er 47 år: Gennemsnitsalderen for ansatte fra de gamle medlemsstater er 50 år, mens gennemsnitsalderen for ansatte fra de nye medlemsstater er blot 34 år. Det største generaldirektorat er Generaldirektoratet for Oversættelse, der tegner sig for 21,5 % af stillingerne i Parlamentets sekretariat. Når tolke og juridiske sprogeksperter lægges til, kommer de sprogrelaterede stillinger op på en tredjedel af det samlede personale. I maj 2009 havde parlamentsmedlemmerne akkrediterede assistenter. Privatansatte arbejdstagere arbejder i Parlamentets bygningsforvaltning samt inden for it, rengøring og kantinedrift. Journalister, gæster og lobbyister er også med til at øge det antal mennesker, der befinder sig i Parlamentets bygninger, til tider til over på de tre hovedarbejdssteder. Budget Parlamentets budget for 2011 er på omkring 1,675 mia. EUR (omkring 3,34 EUR pr. EUborger). Af dette samlede beløb bliver 320 mio. EUR anvendt til bygninger, inventar, udstyr og lignende udgifter, 563 mio. EUR til personale (fastansatte og midlertidigt ansatte), 218 mio. EUR til parlamentsmedlemmers vederlag og godtgørelser, 187 mio. EUR til deres assistenter og 135 mio. EUR til andet personale og eksterne ydelser. Bygninger Som besluttet af EU's medlemsstater (Det Europæiske Råd) har Parlamentet tre arbejdssteder - Strasbourg (officielt sæde), Bruxelles og Luxembourg. I ALT Bruxelles Strasbourg Luxembourg Antal bygninger /17

8 Areal, m Mødelokaler (herunder mødesalen) Akkrediterede lobbyister og journalister Der er lobbyister registreret i Parlamentet. Disse lobbyister repræsenterer organisationer (maj 2009). Der er desuden omkring akkrediterede journalister ved alle EU-institutionerne, og yderligere 100 er akkrediteret ved Parlamentet alene. 8/17

9 Hvor mange sprog anvendes der i Parlamentet? Medlemmer af Europa-Parlamentet har ret til at tale, lytte, læse og skrive på et hvilket som helst af EU's 23 officielle sprog. Deres indlæg på et af de officielle sprog simultantolkes til alle de andre officielle sprog. Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Unionen den 1. januar 2007 og tilføjelsen af irsk som officielt EU-sprog samme dag bragte det samlede antal officielle sprog op på 23: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. De 23 sprog kan kombineres på 506 måder (23 x 22). Generelt arbejder den enkelte tolk og oversætter på sit modersmål. For at klare alle mulige sprogkombinationer anvender Parlamentet imidlertid et system med "relæsprog". En taler eller en tekst tolkes eller oversættes først til et af de mest anvendte sprog (engelsk, fransk eller tysk) og derefter til de andre sprog. Tolkning og oversættelse er forskellige fag. Tolke oversætter mundtligt fra et sprog til et andet i realtid under møder, mens oversættere arbejder med skriftlige dokumenter og udarbejder en fuldstændig nøjagtig version af dokumentet på målsproget. Parlamentet beskæftiger omkring 430 fastansatte tolke og kan desuden trække på freelancetolke. Der er mellem 800 og tolke til rådighed til plenarmøder. Parlamentet beskæftiger omkring 700 oversættere, der oversatte sider i Parlamentets udgifter til flersprogethed beløb sig i 2008 til 484 mio. EUR, dvs. en tredjedel af dets samlede udgifter. 9/17

10 Parlamentsmedlemmers vederlag og pension Vederlag Med den fælles statut for Europa-Parlamentets medlemmer, der har været gældende siden juli 2009, modtager parlamentsmedlemmerne alle det samme vederlag. Et parlamentsmedlems månedlige vederlag før skat i henhold til den fælles statut er i 2011 på 7 956,87 EUR. Vederlaget betales fra Parlamentets budget og er underlagt en EU-skat, hvorefter vederlaget er på 6 200,72 EUR. Medlemsstaterne kan også pålægge vederlaget nationale skatter. Grundvederlaget er fastsat til 38,5 % af den grundløn, som en dommer ved EU-Domstolen oppebærer. Parlamentsmedlemmer, der var medlemmer af Parlamentet før valget i 2009, fik mulighed for at beholde det tidligere nationale system for vederlag, overgangsgodtgørelse og pension i al den tid, de er medlem af Europa-Parlamentet. Pension Medlemmerne har ret til alderspension fra det fyldte 63. år. Pensionen vil udgøre 3,5 % af vederlaget for hvert fulde år, de har udøvet et mandat, men ikke over 70 % i alt. Udgifterne til denne pension afholdes over Europa-Parlamentets budget. 10/17

11 Oversigt over parlamentsmedlemmernes godtgørelser Meget af parlamentsmedlemmernes arbejde indebærer, at de skal være væk hjemmefra, og der findes en række godtgørelser til dækning af de hermed forbundne udgifter. Rejseudgifter De fleste møder i Europa-Parlamentet såsom plenarmøder, udvalgsmøder og møder i de politiske grupper finder sted i Bruxelles eller Strasbourg. Medlemmerne får godtgjort de faktiske billetudgifter, de har i forbindelse med deltagelse i disse møder, mod forelæggelse af kvitteringer, op til et maksimumbeløb svarende til en flyrejse på business class, en togrejse på 1. klasse eller 0,50 EUR pr. km ved rejse med bil, plus faste godtgørelser, der beregnes ud fra rejsens længde og varighed, til dækning af øvrige rejseudgifter (såsom motorvejsafgift, bagageovervægt eller reservationsgebyr). Parlamentsmedlemmerne kan også få godtgjort op til EUR pr. år for andre rejser uden for deres egen medlemsstat, som de foretager som led i deres arbejde, samt få godtgjort op til 24 turreturrejser i deres hjemland. Den ordning, der var gældende før juni 2009, hvorefter der udbetaltes faste rejsedagpenge for rejser til Bruxelles og Strasbourg er blevet ophævet. Dagpenge Parlamentet udbetaler en fast godtgørelse på 304 EUR for hver dag, parlamentsmedlemmerne deltager i officielle pligter, forudsat at medlemmerne har underskrevet en tilstedeværelsesliste. Denne godtgørelse dækker hotelregninger, måltider og alle andre involverede udgifter. På dage, hvor der afholdes afstemninger på plenarmødet, halveres denne godtgørelse, hvis parlamentsmedlemmer er fraværende ved over halvdelen af de afstemninger, der holdes ved navneopråb. For møder uden for EU er dagpengene på 152 EUR (igen med forbehold af, at der skrives under på en tilstedeværelsesliste), mens hotelregninger refunderes separat. Godtgørelse for generelle udgifter Denne faste godtgørelse skal dække udgifter såsom udgifter til leje og drift af kontor, telefon- og portoudgifter samt udgifter til computere og telefoner. Godtgørelsen halveres for medlemmer, som uden behørig grund er fraværende ved halvdelen af plenarmøderne i et parlamentsår (september til august). II 2011 er denne godtgørelse på EUR pr. måned. Udgifter til lægebehandling 11/17

12 Parlamentsmedlemmerne har ret til godtgørelse af to tredjedele af deres udgifter til lægebehandling. Bortset fra godtgørelsens forholdsmæssige størrelse er de nærmere regler og procedurer i denne ordning de samme, som dem, der gælder for EU's tjenestemænd. Andre rettigheder Parlamentet stiller udstyrede kontorer til rådighed for sine medlemmer i både Bruxelles og Strasbourg. Parlamentsmedlemmerne kan gøre brug af Parlamentets tjenestebiler i forbindelse med officielle pligter, når de opholder sig i Bruxelles eller Strasbourg. 12/17

13 Personaleordninger: Parlamentariske assistenter Parlamentsmedlemmerne ansætter selv deres personale inden for et af Parlamentet fastlagt budget. Akkrediterede assistenter med tjenestested i Bruxelles (eller Luxembourg/Strasbourg) sorterer direkte under Parlamentets administration og er underlagt arbejdsvilkårene for midlertidigt ansat EUpersonale. Assistenter med tjenestested i et medlems hjemland administreres via bemyndigede betalingsagenter, der sikrer korrekte forhold med hensyn til beskatning og social sikring. Det maksimale månedlige beløb til dækning af alle udgifter forbundet med parlamentariske assistenter er fra maj 2011 på EUR pr. parlamentsmedlem. Ingen af disse midler udbetales til medlemmerne selv. Op mod en fjerdedel af dette budget kan anvendes til tjenesteydelser fra udbydere, som medlemmet vælger, f.eks. til bestilling af ekspertundersøgelser vedrørende bestemte emner. Generelt kan parlamentsmedlemmerne ikke længere ansætte nære slægtninge som personale, om end der er en overgangsperiode for dem, der blev ansat i den forgangne valgperiode. 13/17

14 Hvorfor flytter Parlamentet mellem Bruxelles og Strasbourg? EU's nationale regeringer besluttede i 1992 enstemmigt at fastsætte EU-institutionernes hjemsteder permanent. Denne beslutning omfattede arbejdsordningerne for Parlamentet: at dets officielle sæde og mødested for de fleste af plenarmøderne er Strasbourg, at Parlamentets udvalg afholder deres møder i Bruxelles, og at Parlamentets sekretariat (det administrative personale) har hovedkvarter i Luxembourg. I 1997 blev hele denne ordning inkorporeret i EU-traktaten. Enhver ændring af den nuværende ordning vil skulle foretages som led i en ny traktat vedtaget enstemmigt af alle 27 medlemsstater og ratificeret af hvert enkelt af deres nationale parlamenter. Hvor meget koster det? De ekstra udgifter, der er forbundet med at opdele Parlamentets politiske virksomhed mellem Bruxelles og Strasbourg, beløber sig til omkring 10 mio. EUR for hvert af de 12 plenarmøder, der årligt afholdes i Strasbourg. Hvordan er denne situation opstået? Beslutningen i 1992 formaliserede den situation, som allerede eksisterede på daværende tidspunkt. Situationen var i sig selv et kompromis, som var opstået over en årrække. Da Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab blev oprettet i 1952, blev dets institutioner placeret i Luxembourg. Europarådet (det mellemstatslige organ, der blev oprettet i perioden lige efter Anden Verdenskrig) havde allerede hovedkvarter i Strasbourg og tilbød sin mødesal til møder i EKSF's "Fælles Forsamling", som skulle udvikle sig til Europa-Parlamentet. Strasbourg blev etableret som hovedsted for Parlamentets plenarmøder, om end der også blev afholdt ekstraordinære møder i Luxembourg i 1960'erne og 1970'erne. Efter oprettelsen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab i 1958 begyndte en stor del af Kommissionens og Ministerrådets aktiviteter at blive koncentreret i Bruxelles. Eftersom Parlamentets arbejde omfatter nøje overvågning og samarbejde med begge disse institutioner, besluttede medlemmerne med tiden at tilrettelægge mere af deres arbejde i Bruxelles. I begyndelsen af 1990'erne var den nuværende ordning mere eller mindre på plads, således at udvalg og politiske grupper holdt møder i Bruxelles, og de vigtigste plenarmøder fandt sted i Strasbourg. En stor del af Parlamentets administrative personale er placeret i Luxembourg. I 1990'erne bakkede de belgiske myndigheder op om bygning af en mødesal og kontorer til Europa- Parlamentet i Bruxelles, samtidig med at de franske myndigheder opførte en ny bygning i Strasbourg. I begyndelsen lejede Parlamentet disse faciliteter, men har siden købt dem, hvilket betyder lavere løbende omkostninger. 14/17

15 Dannelse af politiske grupper Medlemmerne kan danne politiske grupper efter tilhørsforhold. En politisk gruppe skal bestå af mindst 25 parlamentsmedlemmer valgt i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne (dvs. mindst syv). Ingen medlemmer kan tilhøre mere end én politisk gruppe. Stiftelsen af en politisk gruppe meddeles formanden i en erklæring med angivelse af navnet på gruppen, navnene på medlemmerne og navnene på bestyrelsesmedlemmerne. Normalt er det ikke nødvendigt, at Parlamentet tager stilling til, hvorvidt medlemmerne af en gruppe har et fælles politisk tilhørsforhold. Ved dannelse af en gruppe accepterer medlemmerne pr. definition, at de har et fælles politisk tilhørsforhold. Kun når de pågældende medlemmer benægter dette, er det nødvendigt, at Parlamentet tager stilling til, om gruppen er stiftet i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelser. Politiske grupper råder over et sekretariat og administrative faciliteter, der finansieres over Parlamentets budget. Parlamentets Præsidium fastsætter reglerne for, hvordan disse midler og faciliteter forvaltes og revideres. Løsgængere" (dvs. de medlemmer, der ikke er med i en politisk gruppe) råder også over et sekretariat og har rettigheder i henhold til de regler, der fastsættes af Præsidiet. Gruppernes årsregnskaber offentliggøres her: Fordeling af pladser i mødesalen Afgørelsen om fordelingen af pladserne i mødesalen til de politiske grupper, løsgængerne og repræsentanter for EU's institutioner træffes af Formandskonferencen for de politiske grupper. 15/17

16 Valgprøvelse af nye medlemmer Der foretages valgprøvelse af nyvalgte medlemmer for at fastslå, at de ikke beklæder et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet. "Uforenelige" hverv omfatter det at være medlem af en EU-medlemsstats regering eller parlament, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Centralbanks bestyrelse, Revisionsretten eller Den Europæiske Investeringsbank. Heller ikke tjenestemænd i aktiv tjeneste i en EU-institution eller et organ, der forvalter fællesskabsmidler, kan være medlem. Efter et valg anmoder Europa-Parlamentets formand medlemsstaterne om navnene på dem, der har vundet et mandat, og anmoder dem om at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at undgå uforenelighed med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet. Nye medlemmer af Europa-Parlament, hvis valg er blevet meddelt Parlamentet, skal, før de indtager deres pladser, skriftligt erklære, at de ikke beklæder noget hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 7, stk. 1 eller 2, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet (20. september 1976). Denne erklæring skal afgives senest seks dage før Parlamentets konstituerende møde, dvs. inden den 8. juli. Valgprøvelse af nye medlemmer foretages af Parlamentets Retsudvalg, som udarbejder en betænkning baseret på meddelelser fra medlemsstaterne. Betænkningen kontrolleres af Parlamentet, som træffer afgørelse om gyldigheden af hvert enkelt nyvalgt medlems mandat og om eventuelle indsigelser i henhold til akten af 20. september 1976, men ikke om indsigelser på grundlag af de nationale valglove. Når det konstateres, at et medlem beklæder et uforeneligt hverv, "konstaterer Europa-Parlamentet, at et mandat er blevet ledigt". 16/17

17 Reduktion af Parlamentets CO 2 -fodaftryk En plan til reduktion af Parlamentets CO 2 -fodaftryk med 30 % senest i 2020 blev godkendt af Præsidiet i oktober Parlamentet reducerede sine udledninger af drivhusgasser med 17 %, da det gik over til helt "grøn elektricitet" i 2008, og er den eneste EU-institution, der er blevet tildelt EMAS-certifikater (EMAS: fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision) for at fremme effektiv anvendelse af energi, vand og papir på de tre arbejdssteder (Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg). Parlamentet har over 1 mio. m 2 bygninger at ventilere, opvarme og vedligeholde. Dets energiforbrug er fordelt som følger: energi og naturgas (32 %), passagertransport (28 %), udstyr og tjenester (20 %), anlægsaktiver såsom bygninger og it-hardware (19 %) og afkøling (1 %). Miljøvenlige bygninger Parlamentet har for nylig taget to bygninger i brug i Bruxelles - Willy Brandt- og József Antallbygningerne - som har et liter-bassin, der opsamler regnvand til udskylning af toiletter. Bygningerne har også otte roterende solpaneler til opvarmning af vand og kontorer og detektorer, der automatisk slukker lys, varme og ventilation, når et kontor er tomt. 17/17

Ofte stillede spørgsmål om medlemmerne af Europa-Parlamentet og Europa-Parlamentet

Ofte stillede spørgsmål om medlemmerne af Europa-Parlamentet og Europa-Parlamentet Ofte stillede spørgsmål om medlemmerne af Europa-Parlamentet og Europa-Parlamentet Parlamentets beføjelser og lovgivningsprocedurer Hvor mange medlemmer har Europa-Parlamentet? Hvordan udnævnes formanden

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål til Parlamentets Pressetjeneste [07-04-2014-11:34] Hvordan arbejder MEP'erne? Hvad tjener de, og hvilke udgifter har de? Svarene på disse og andre ofte stillede spørgsmål om Parlamentets

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen?

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? MEMO/0/174 Bruxelles, den 7. april 00 Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? EU har nu i to år haft 5 medlemsstater og 0 officielle sprog. De mange sprog gør EU unik i verden, og for nogle kan

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Oversættelse i Kommissionen: Hvor står vi to år efter udvidelsen?

Oversættelse i Kommissionen: Hvor står vi to år efter udvidelsen? MEMO/06/173 Bruxelles, den 27. april 2006 Oversættelse i Kommissionen: Hvor står vi to år efter udvidelsen? EU har nu i to år haft 25 medlemsstater og 20 officielle sprog og forbereder sig allerede på

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02)

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) C 197 A/6 DA Den Europæiske Unions Tidende 5.7.2012 MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

Læs mere

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning.

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning. Side 1 (af 6 sider) I det følgende gives en dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU ( Forfatningstraktaten ) betegnes og dermed er en Dokumentationen her er udformet som en

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 5. december 2002 FORELØBIG 2002/0217(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 10. juni 2005 Europaudvalgets sekretariat

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 10. juni 2005 Europaudvalgets sekretariat Europaudvalget (2. samling) Info-note - I 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 10. juni 2005 Europaudvalgets sekretariat Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Statutten for

Læs mere

AKT OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSESVILKÅR SAMT OM TILPASNING AF DE TRAKTATER, SOM DEN EUROPÆISKE UNION BYGGER PÅ

AKT OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSESVILKÅR SAMT OM TILPASNING AF DE TRAKTATER, SOM DEN EUROPÆISKE UNION BYGGER PÅ 1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - dänische Akte: Bedingungen, Anhänge (Normativer Teil) 1 von 413 AKT OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSESVILKÅR SAMT OM TILPASNING AF DE TRAKTATER,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING DET EUROPÆISKE RÅD Det Europæiske Råd, som består af medlemsstaternes stats- og regeringschefer, tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET Indhold Artikel 1: Almindelige bestemmelser...3 Artikel 2: Forskellige former for praktikophold...3

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 04 dänischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1725-2520 L 91 Dansk udgave Retsforskrifter 54. årgang

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 4.4 BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 7. SEPTEMBER 2015 EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR under henvisning til artikel 25, stk. 2,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

Din Guide til EU-lønninger

Din Guide til EU-lønninger Din Guide til EU-lønninger Denne Guide er udarbejdet for at imødekomme det behov vi jævnligt møder for oplysning om emnet "EU-lønninger". Den er senest ajourført i juli 2014. Løn og ansættelsesforhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein

Læs mere

Juvenes Translatores

Juvenes Translatores 1 of 9 2013-05-24 13:31 Juvenes Translatores download regler Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (GD for Oversættelse) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne... 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 251 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Traktat mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik,

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om ydelse af dagpenge og om godtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Den Europæiske Union (EU) Historisk udvikling EFTA

Den Europæiske Union (EU) Historisk udvikling EFTA Den Europæiske Union (EU) Historisk udvikling I dag er der i alt 27 lande medlem af EU, men i 1957 da EU blev skiftet, startede det med at der var seks medlems lande, Vesttyskland, Frankrig, Italien, Nederlandene,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne... INDHOLDSFORTEGNELSE A. Traktat mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 604 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Den Europæiske Unions deltagelse

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Spørgsmål fra Europaudvalget til europaministeren af 28. november 2011. EUU alm. del spørgsmål 24 stillet

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL..

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. 2 ADGANG TIL OPLYSNINGER. 3 REFORM AF KOMMISSIONEN. 4 PERSONALEVEDTÆGTEN

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0080/2008 af Cédric Callens, luxembourgsk statsborger, om urimelig aflønning af kontraktansatte

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontakt(er): Det Europæiske

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere