Ofte Stillede Spørgsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ofte Stillede Spørgsmål"

Transkript

1 Ofte stillede spørgsmål om medlemmerne af Europa-Parlamentet og Europa-Parlamentet Parlamentets beføjelser og lovgivningsprocedurer Hvor mange medlemmer har Europa-Parlamentet? Hvordan udnævnes formanden for Kommissionen og kommissærerne? Parlamentet i tal Hvor mange sprog anvendes der i Parlamentet? Parlamentsmedlemmers vederlag og pension Oversigt over parlamentsmedlemmernes godtgørelser Personaleordninger: Parlamentariske assistenter Hvorfor flytter Parlamentet mellem Bruxelles og Strasbourg? Dannelse af politiske grupper Valgprøvelse af nye medlemmer Reduktion af Parlamentets CO 2 -fodaftryk DA

2 Parlamentets beføjelser og lovgivningsprocedurer Langt størstedelen af EU-lovgivningen vedtager Parlamentet sammen med Rådet for Den Europæiske Union. Den almindelige lovgivningsprocedure "fælles beslutningsprocedure" dækker bl.a. følgende områder: det indre marked, fri bevægelighed for arbejdstagere, tjenesteydelser, landbrug, fiskeri, energisikkerhed, visa, asyl, indvandring, retlige og indre anliggender, forbrugerpolitik, transeuropæiske net, miljø, kultur (tilskyndelsesforanstaltninger), forskning (rammeprogram), social udstødelse, folkesundhed, bekæmpelse af svig, der berører EU, incitamenter til bekæmpelse af forskelsbehandling, specifikke industrielle støtteforanstaltninger, økonomiske og sociale samhørighedstiltag samt statutten for europæiske politiske partier. På nogle få områder gælder der specifikke beslutningsprocedurer, hvor Parlamentet blot giver udtryk for sin holdning til et forslag fra Kommissionen. I disse tilfælde skal Rådet modtage Parlamentets holdning, før der stemmes om Kommissionens forslag, men det er ikke bundet af den. Det vigtigste lovgivningsområde, hvor denne høringsprocedure stadig finder anvendelse, er beskatning. Desuden kræver vedtagelse af lovgivning på disse områder enstemmighed i Rådet. I visse andre tilfælde er Parlamentets godkendelse påkrævet, for at der kan træffes en beslutning. I disse tilfælde er afstemningen et simpelt og bindende ja eller nej. Dette gælder bl.a. for optagelse af nye EU-medlemsstater og indgåelse af internationale aftaler mellem EU og tredjelande eller grupper af lande. Det samme gælder for den endelige afgørelse om udnævnelse af Europa-Kommissionen. 2/17

3 Hvor mange medlemmer har Europa-Parlamentet? Antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet valgt i juni 2009 var 736 som fastsat i Nicetraktaten. Lissabontraktaten øger antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet til 751, men først med virkning fra det næste valg i EU's medlemsstater er blevet enige om en mindre ændring til traktaten for at tillade, at de ekstra medlemmer kan indtræde i Parlamentet tidligere, men denne ændring mangler stadig at blive ratificeret af alle 27 medlemsstater. Planen er, at de tre medlemmer af Europa-Parlamentet, som Tyskland i henhold til Lissabontraktaten står til at tabe, som en overgangsforanstaltning bliver siddende indtil udgangen af valgperioden, hvilket midlertidigt øger antallet af parlamentsmedlemmer i henhold til Lissabontraktaten fra 751 til 754. De 18 yderligere medlemmer af Europa-Parlamentet ("Lissabon" 751 minus "Nice" 736 plus de tre tyske parlamentsmedlemmer, der endnu ikke er trukket fra) vil komme fra Frankrig (2), Storbritannien (1), Italien (1), Spanien (4), Polen (1), Holland (1), Sverige (2), Østrig (2), Bulgarien (1), Letland (1), Slovenien (1) og Malta (1). 3/17

4 Hvordan udnævnes formanden for Kommissionen og kommissærerne? Formanden for Kommissionen I henhold til Lissabontraktaten vil Parlamentets rolle i forbindelse med valget af formanden for Kommissionen i fremtiden blive større, fordi der nu kræves kvalificeret flertal, hvilket vil sige, at mindst halvdelen af alle parlamentsmedlemmerne skal stemme for, snarere end blot halvdelen af dem, der stemmer, sådan som det tidligere var tilfældet. Det Europæiske Råd vil med kvalificeret flertal foreslå Parlamentet en kandidat til posten som formand for Kommissionen under hensyntagen til resultaterne af valget til Europa-Parlamentet og efter passende høringer. Formanden for Kommissionen vælges derefter af et flertal af Parlamentets medlemmer. Hvis kandidaten ikke opnår det krævede flertal, vil Det Europæiske Råd, med kvalificeret flertal, have en måned til at foreslå en ny kandidat (Lissabontraktatens artikel 90, stk. 7). Kommissærer Rådet vedtager efter fælles overenskomst med den valgte formand listen over medlemmer indstillet af Kommissionen. Disse indstillede kommissærer giver først møde for Parlamentets udvalg inden for deres eventuelle fremtidige ansvarsområder. Høringerne er offentlige. De indstillede kommissærer afgiver redegørelser og besvarer spørgsmål. Den valgte formand for Kommissionen præsenterer derefter sit kollegium af kommissærer og sit program på et møde i Parlamentet. Præsentationen efterfølges af en forhandling. Formanden, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og de øvrige medlemmer af Kommissionen skal derefter godkendes samlet ved en afstemning i Europa- Parlamentet. Parlamentet kan udsætte afstemningen til næste møde (artikel 99 i Europa-Parlamentets forretningsorden). Efter at Kommissionens formand og kommissærerne er godkendt af Europa-Parlamentet, udnævnes de af Rådet med kvalificeret flertal. Hvis der sker væsentlige porteføljeændringer i Kommissionens embedsperiode, hvis en ledig plads skal besættes, eller hvis der skal udnævnes en ny kommissær efter en ny medlemsstats tiltrædelse, møder de pågældende kommissærer igen for de relevante udvalg. 4/17

5 Parlamentet i tal Europa-Parlamentet er det største demokratisk valgte parlament i verden. Nedenfor følger nogle statistikker over Parlamentets aktiviteter i valgperioden juli maj Arbejdsgang Under den fælles beslutningsprocedure vedtager Parlamentet retsakter sammen med EU's Ministerråd (som repræsenterer EU's medlemsstater), idet de to institutioner har de samme beføjelser. I valgperioden ændrede og stemte Parlamentet om 483 akter under den fælles beslutningsprocedure, heraf 351 ved førstebehandlingen, 110 ved andenbehandlingen og 22 efter forligsprocedurer. Under proceduren med samstemmende udtalelse kan Parlamentet godkende eller forkaste, men ikke foreslå ændringer til en akt. Denne procedure anvendes hovedsageligt til internationale aftaler og til godkendelse af nye medlemmer af EU. I valgperioden afholdt Parlamentet 63 sådanne afstemninger. I henhold til Lissabontraktaten gælder der nu en lignende godkendelsesprocedure for et større antal aftaler, hvor Parlamentet ikke tidligere havde noget bindende mandat. Under høringsproceduren kan Parlamentet stemme og tilkendegive sin holdning, men det er Rådet, der træffer endelig afgørelse om vedtagelse af retsakter. Denne procedure fandt under den foregående valgperiode anvendelse på afgørelser vedrørende bl.a. beskatning, landbrug og retlige anliggender, men de to sidstnævnte områder er nu omfattet af den fælles beslutningsprocedure. Mellem juli 2004 og maj 2009 afholdt Parlamentet 633 sådanne afstemninger. Parlamentet har også indflydelse på fastsættelsen af EU-budgettet og udgifter samt på godkendelsen af EU's regnskab (såkaldt "decharge") på lige fod med medlemsstaterne. I valgperioden vedtog Parlamentet 216 afgørelser herom. Ud over afgørelserne om lovgivning og budget vedtog Parlamentet 660 initiativbetænkninger og 593 beslutninger, hvori det afgav ikke-bindende udtalelser om anliggender, som det betragtede som vigtige. Derudover underskrev over halvdelen af medlemmerne 37 skriftlige erklæringer, som således blev officielt godkendt. Der blev godkendt i alt dokumenter på plenarmøder i valgperioden , hvoraf var lovgivningsdokumenter. 5/17

6 Parlamentets udvalg, de politiske grupper eller grupper af parlamentsmedlemmer stillede ændringsforslag på plenarmøderne af disse ændringsforslag, hvoraf var tekster omfattet af den fælles beslutningsprocedure, blev vedtaget. Parlamentet afholdt også 49 formelle møder, hvor fremtrædende gæster holdt taler. Den korteste formelle tale i valgperioden blev holdt af dronning Beatrix af Nederlandene den 26. oktober 2004 (19 minutter), og den længste blev holdt af den colombianske politiker Ingrid Betancourt den 8. oktober 2008 (50 minutter). 6/17

7 Personale I maj 2009 var antallet af tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der arbejder for Parlamentet (herunder dets politiske grupper) på forskellige steder som følger: I ALT Bruxelles Strasbourg Luxembourg Andre steder Størstedelen af Parlamentets personale (60 %) er kvinder. Gennemsnitsalderen for Parlamentets embedsmænd er 47 år: Gennemsnitsalderen for ansatte fra de gamle medlemsstater er 50 år, mens gennemsnitsalderen for ansatte fra de nye medlemsstater er blot 34 år. Det største generaldirektorat er Generaldirektoratet for Oversættelse, der tegner sig for 21,5 % af stillingerne i Parlamentets sekretariat. Når tolke og juridiske sprogeksperter lægges til, kommer de sprogrelaterede stillinger op på en tredjedel af det samlede personale. I maj 2009 havde parlamentsmedlemmerne akkrediterede assistenter. Privatansatte arbejdstagere arbejder i Parlamentets bygningsforvaltning samt inden for it, rengøring og kantinedrift. Journalister, gæster og lobbyister er også med til at øge det antal mennesker, der befinder sig i Parlamentets bygninger, til tider til over på de tre hovedarbejdssteder. Budget Parlamentets budget for 2011 er på omkring 1,675 mia. EUR (omkring 3,34 EUR pr. EUborger). Af dette samlede beløb bliver 320 mio. EUR anvendt til bygninger, inventar, udstyr og lignende udgifter, 563 mio. EUR til personale (fastansatte og midlertidigt ansatte), 218 mio. EUR til parlamentsmedlemmers vederlag og godtgørelser, 187 mio. EUR til deres assistenter og 135 mio. EUR til andet personale og eksterne ydelser. Bygninger Som besluttet af EU's medlemsstater (Det Europæiske Råd) har Parlamentet tre arbejdssteder - Strasbourg (officielt sæde), Bruxelles og Luxembourg. I ALT Bruxelles Strasbourg Luxembourg Antal bygninger /17

8 Areal, m Mødelokaler (herunder mødesalen) Akkrediterede lobbyister og journalister Der er lobbyister registreret i Parlamentet. Disse lobbyister repræsenterer organisationer (maj 2009). Der er desuden omkring akkrediterede journalister ved alle EU-institutionerne, og yderligere 100 er akkrediteret ved Parlamentet alene. 8/17

9 Hvor mange sprog anvendes der i Parlamentet? Medlemmer af Europa-Parlamentet har ret til at tale, lytte, læse og skrive på et hvilket som helst af EU's 23 officielle sprog. Deres indlæg på et af de officielle sprog simultantolkes til alle de andre officielle sprog. Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Unionen den 1. januar 2007 og tilføjelsen af irsk som officielt EU-sprog samme dag bragte det samlede antal officielle sprog op på 23: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. De 23 sprog kan kombineres på 506 måder (23 x 22). Generelt arbejder den enkelte tolk og oversætter på sit modersmål. For at klare alle mulige sprogkombinationer anvender Parlamentet imidlertid et system med "relæsprog". En taler eller en tekst tolkes eller oversættes først til et af de mest anvendte sprog (engelsk, fransk eller tysk) og derefter til de andre sprog. Tolkning og oversættelse er forskellige fag. Tolke oversætter mundtligt fra et sprog til et andet i realtid under møder, mens oversættere arbejder med skriftlige dokumenter og udarbejder en fuldstændig nøjagtig version af dokumentet på målsproget. Parlamentet beskæftiger omkring 430 fastansatte tolke og kan desuden trække på freelancetolke. Der er mellem 800 og tolke til rådighed til plenarmøder. Parlamentet beskæftiger omkring 700 oversættere, der oversatte sider i Parlamentets udgifter til flersprogethed beløb sig i 2008 til 484 mio. EUR, dvs. en tredjedel af dets samlede udgifter. 9/17

10 Parlamentsmedlemmers vederlag og pension Vederlag Med den fælles statut for Europa-Parlamentets medlemmer, der har været gældende siden juli 2009, modtager parlamentsmedlemmerne alle det samme vederlag. Et parlamentsmedlems månedlige vederlag før skat i henhold til den fælles statut er i 2011 på 7 956,87 EUR. Vederlaget betales fra Parlamentets budget og er underlagt en EU-skat, hvorefter vederlaget er på 6 200,72 EUR. Medlemsstaterne kan også pålægge vederlaget nationale skatter. Grundvederlaget er fastsat til 38,5 % af den grundløn, som en dommer ved EU-Domstolen oppebærer. Parlamentsmedlemmer, der var medlemmer af Parlamentet før valget i 2009, fik mulighed for at beholde det tidligere nationale system for vederlag, overgangsgodtgørelse og pension i al den tid, de er medlem af Europa-Parlamentet. Pension Medlemmerne har ret til alderspension fra det fyldte 63. år. Pensionen vil udgøre 3,5 % af vederlaget for hvert fulde år, de har udøvet et mandat, men ikke over 70 % i alt. Udgifterne til denne pension afholdes over Europa-Parlamentets budget. 10/17

11 Oversigt over parlamentsmedlemmernes godtgørelser Meget af parlamentsmedlemmernes arbejde indebærer, at de skal være væk hjemmefra, og der findes en række godtgørelser til dækning af de hermed forbundne udgifter. Rejseudgifter De fleste møder i Europa-Parlamentet såsom plenarmøder, udvalgsmøder og møder i de politiske grupper finder sted i Bruxelles eller Strasbourg. Medlemmerne får godtgjort de faktiske billetudgifter, de har i forbindelse med deltagelse i disse møder, mod forelæggelse af kvitteringer, op til et maksimumbeløb svarende til en flyrejse på business class, en togrejse på 1. klasse eller 0,50 EUR pr. km ved rejse med bil, plus faste godtgørelser, der beregnes ud fra rejsens længde og varighed, til dækning af øvrige rejseudgifter (såsom motorvejsafgift, bagageovervægt eller reservationsgebyr). Parlamentsmedlemmerne kan også få godtgjort op til EUR pr. år for andre rejser uden for deres egen medlemsstat, som de foretager som led i deres arbejde, samt få godtgjort op til 24 turreturrejser i deres hjemland. Den ordning, der var gældende før juni 2009, hvorefter der udbetaltes faste rejsedagpenge for rejser til Bruxelles og Strasbourg er blevet ophævet. Dagpenge Parlamentet udbetaler en fast godtgørelse på 304 EUR for hver dag, parlamentsmedlemmerne deltager i officielle pligter, forudsat at medlemmerne har underskrevet en tilstedeværelsesliste. Denne godtgørelse dækker hotelregninger, måltider og alle andre involverede udgifter. På dage, hvor der afholdes afstemninger på plenarmødet, halveres denne godtgørelse, hvis parlamentsmedlemmer er fraværende ved over halvdelen af de afstemninger, der holdes ved navneopråb. For møder uden for EU er dagpengene på 152 EUR (igen med forbehold af, at der skrives under på en tilstedeværelsesliste), mens hotelregninger refunderes separat. Godtgørelse for generelle udgifter Denne faste godtgørelse skal dække udgifter såsom udgifter til leje og drift af kontor, telefon- og portoudgifter samt udgifter til computere og telefoner. Godtgørelsen halveres for medlemmer, som uden behørig grund er fraværende ved halvdelen af plenarmøderne i et parlamentsår (september til august). II 2011 er denne godtgørelse på EUR pr. måned. Udgifter til lægebehandling 11/17

12 Parlamentsmedlemmerne har ret til godtgørelse af to tredjedele af deres udgifter til lægebehandling. Bortset fra godtgørelsens forholdsmæssige størrelse er de nærmere regler og procedurer i denne ordning de samme, som dem, der gælder for EU's tjenestemænd. Andre rettigheder Parlamentet stiller udstyrede kontorer til rådighed for sine medlemmer i både Bruxelles og Strasbourg. Parlamentsmedlemmerne kan gøre brug af Parlamentets tjenestebiler i forbindelse med officielle pligter, når de opholder sig i Bruxelles eller Strasbourg. 12/17

13 Personaleordninger: Parlamentariske assistenter Parlamentsmedlemmerne ansætter selv deres personale inden for et af Parlamentet fastlagt budget. Akkrediterede assistenter med tjenestested i Bruxelles (eller Luxembourg/Strasbourg) sorterer direkte under Parlamentets administration og er underlagt arbejdsvilkårene for midlertidigt ansat EUpersonale. Assistenter med tjenestested i et medlems hjemland administreres via bemyndigede betalingsagenter, der sikrer korrekte forhold med hensyn til beskatning og social sikring. Det maksimale månedlige beløb til dækning af alle udgifter forbundet med parlamentariske assistenter er fra maj 2011 på EUR pr. parlamentsmedlem. Ingen af disse midler udbetales til medlemmerne selv. Op mod en fjerdedel af dette budget kan anvendes til tjenesteydelser fra udbydere, som medlemmet vælger, f.eks. til bestilling af ekspertundersøgelser vedrørende bestemte emner. Generelt kan parlamentsmedlemmerne ikke længere ansætte nære slægtninge som personale, om end der er en overgangsperiode for dem, der blev ansat i den forgangne valgperiode. 13/17

14 Hvorfor flytter Parlamentet mellem Bruxelles og Strasbourg? EU's nationale regeringer besluttede i 1992 enstemmigt at fastsætte EU-institutionernes hjemsteder permanent. Denne beslutning omfattede arbejdsordningerne for Parlamentet: at dets officielle sæde og mødested for de fleste af plenarmøderne er Strasbourg, at Parlamentets udvalg afholder deres møder i Bruxelles, og at Parlamentets sekretariat (det administrative personale) har hovedkvarter i Luxembourg. I 1997 blev hele denne ordning inkorporeret i EU-traktaten. Enhver ændring af den nuværende ordning vil skulle foretages som led i en ny traktat vedtaget enstemmigt af alle 27 medlemsstater og ratificeret af hvert enkelt af deres nationale parlamenter. Hvor meget koster det? De ekstra udgifter, der er forbundet med at opdele Parlamentets politiske virksomhed mellem Bruxelles og Strasbourg, beløber sig til omkring 10 mio. EUR for hvert af de 12 plenarmøder, der årligt afholdes i Strasbourg. Hvordan er denne situation opstået? Beslutningen i 1992 formaliserede den situation, som allerede eksisterede på daværende tidspunkt. Situationen var i sig selv et kompromis, som var opstået over en årrække. Da Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab blev oprettet i 1952, blev dets institutioner placeret i Luxembourg. Europarådet (det mellemstatslige organ, der blev oprettet i perioden lige efter Anden Verdenskrig) havde allerede hovedkvarter i Strasbourg og tilbød sin mødesal til møder i EKSF's "Fælles Forsamling", som skulle udvikle sig til Europa-Parlamentet. Strasbourg blev etableret som hovedsted for Parlamentets plenarmøder, om end der også blev afholdt ekstraordinære møder i Luxembourg i 1960'erne og 1970'erne. Efter oprettelsen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab i 1958 begyndte en stor del af Kommissionens og Ministerrådets aktiviteter at blive koncentreret i Bruxelles. Eftersom Parlamentets arbejde omfatter nøje overvågning og samarbejde med begge disse institutioner, besluttede medlemmerne med tiden at tilrettelægge mere af deres arbejde i Bruxelles. I begyndelsen af 1990'erne var den nuværende ordning mere eller mindre på plads, således at udvalg og politiske grupper holdt møder i Bruxelles, og de vigtigste plenarmøder fandt sted i Strasbourg. En stor del af Parlamentets administrative personale er placeret i Luxembourg. I 1990'erne bakkede de belgiske myndigheder op om bygning af en mødesal og kontorer til Europa- Parlamentet i Bruxelles, samtidig med at de franske myndigheder opførte en ny bygning i Strasbourg. I begyndelsen lejede Parlamentet disse faciliteter, men har siden købt dem, hvilket betyder lavere løbende omkostninger. 14/17

15 Dannelse af politiske grupper Medlemmerne kan danne politiske grupper efter tilhørsforhold. En politisk gruppe skal bestå af mindst 25 parlamentsmedlemmer valgt i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne (dvs. mindst syv). Ingen medlemmer kan tilhøre mere end én politisk gruppe. Stiftelsen af en politisk gruppe meddeles formanden i en erklæring med angivelse af navnet på gruppen, navnene på medlemmerne og navnene på bestyrelsesmedlemmerne. Normalt er det ikke nødvendigt, at Parlamentet tager stilling til, hvorvidt medlemmerne af en gruppe har et fælles politisk tilhørsforhold. Ved dannelse af en gruppe accepterer medlemmerne pr. definition, at de har et fælles politisk tilhørsforhold. Kun når de pågældende medlemmer benægter dette, er det nødvendigt, at Parlamentet tager stilling til, om gruppen er stiftet i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelser. Politiske grupper råder over et sekretariat og administrative faciliteter, der finansieres over Parlamentets budget. Parlamentets Præsidium fastsætter reglerne for, hvordan disse midler og faciliteter forvaltes og revideres. Løsgængere" (dvs. de medlemmer, der ikke er med i en politisk gruppe) råder også over et sekretariat og har rettigheder i henhold til de regler, der fastsættes af Præsidiet. Gruppernes årsregnskaber offentliggøres her: Fordeling af pladser i mødesalen Afgørelsen om fordelingen af pladserne i mødesalen til de politiske grupper, løsgængerne og repræsentanter for EU's institutioner træffes af Formandskonferencen for de politiske grupper. 15/17

16 Valgprøvelse af nye medlemmer Der foretages valgprøvelse af nyvalgte medlemmer for at fastslå, at de ikke beklæder et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet. "Uforenelige" hverv omfatter det at være medlem af en EU-medlemsstats regering eller parlament, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Centralbanks bestyrelse, Revisionsretten eller Den Europæiske Investeringsbank. Heller ikke tjenestemænd i aktiv tjeneste i en EU-institution eller et organ, der forvalter fællesskabsmidler, kan være medlem. Efter et valg anmoder Europa-Parlamentets formand medlemsstaterne om navnene på dem, der har vundet et mandat, og anmoder dem om at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at undgå uforenelighed med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet. Nye medlemmer af Europa-Parlament, hvis valg er blevet meddelt Parlamentet, skal, før de indtager deres pladser, skriftligt erklære, at de ikke beklæder noget hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 7, stk. 1 eller 2, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet (20. september 1976). Denne erklæring skal afgives senest seks dage før Parlamentets konstituerende møde, dvs. inden den 8. juli. Valgprøvelse af nye medlemmer foretages af Parlamentets Retsudvalg, som udarbejder en betænkning baseret på meddelelser fra medlemsstaterne. Betænkningen kontrolleres af Parlamentet, som træffer afgørelse om gyldigheden af hvert enkelt nyvalgt medlems mandat og om eventuelle indsigelser i henhold til akten af 20. september 1976, men ikke om indsigelser på grundlag af de nationale valglove. Når det konstateres, at et medlem beklæder et uforeneligt hverv, "konstaterer Europa-Parlamentet, at et mandat er blevet ledigt". 16/17

17 Reduktion af Parlamentets CO 2 -fodaftryk En plan til reduktion af Parlamentets CO 2 -fodaftryk med 30 % senest i 2020 blev godkendt af Præsidiet i oktober Parlamentet reducerede sine udledninger af drivhusgasser med 17 %, da det gik over til helt "grøn elektricitet" i 2008, og er den eneste EU-institution, der er blevet tildelt EMAS-certifikater (EMAS: fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision) for at fremme effektiv anvendelse af energi, vand og papir på de tre arbejdssteder (Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg). Parlamentet har over 1 mio. m 2 bygninger at ventilere, opvarme og vedligeholde. Dets energiforbrug er fordelt som følger: energi og naturgas (32 %), passagertransport (28 %), udstyr og tjenester (20 %), anlægsaktiver såsom bygninger og it-hardware (19 %) og afkøling (1 %). Miljøvenlige bygninger Parlamentet har for nylig taget to bygninger i brug i Bruxelles - Willy Brandt- og József Antallbygningerne - som har et liter-bassin, der opsamler regnvand til udskylning af toiletter. Bygningerne har også otte roterende solpaneler til opvarmning af vand og kontorer og detektorer, der automatisk slukker lys, varme og ventilation, når et kontor er tomt. 17/17

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Europa Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Indholdsfortegnelse Forord Starten Traktaterne 5 1. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1952) 6 2. Romtraktaten

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og Internationale forhold Den 6. november 2014 FVM 337 Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk.

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketinget Europaudvalget København, den 21. februar 2006 Sagsnr.: 3604 FVM 338 Folketingets Europaudvalg har d. 23. januar 2006 anmodet om besvarelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 4 Regnskabsåret

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Frankiske Rige 700-800. Frankrig, Tyskland og Norditalien. Kejser som leder Støttes af katolske kirke

Frankiske Rige 700-800. Frankrig, Tyskland og Norditalien. Kejser som leder Støttes af katolske kirke Kalmar-unionen 1397-1523 Nordiske lande samlet under én hersker Margrete, der ønsker en stærk centralmagt: fælles konge, fælles udenrigspolitik og holde fred. Jugoslavien 1918-1995 Sovjetunionen 1917-1991

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO)

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) 15.9.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende C 248 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AD/192-197/10

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk 1 EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD - Forord - Historie - Arbejdsopgaver - Økonomi - Medlemslande - Demokrati - Quiz - Spørgsmål og Afstemning FORORD EU er gået i Stand by og holder

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

H ver eneste dag informeres vi om

H ver eneste dag informeres vi om 130 Danmark - et sted i verden H ver eneste dag informeres vi om begivenheder, der foregår uden for Danmarks grænser. Når vi tænder for tv eller radio eller åbner en avis, bombarderes vi med nyheder fra

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

dansk i eu.indd 113 07/10/09 14.24 d a n s k i e u 113

dansk i eu.indd 113 07/10/09 14.24 d a n s k i e u 113 D A N S K I E U R E D I G E R E T A F G R E T E P A G T E R M O R T E N S E N eu s kommissær for flersprogethed, Leonard Orban, siger, at når man taler et fremmedsprog, siger man, hvad man kan, og når

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere