DR flytter pendlertrafik til Ørestad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DR flytter pendlertrafik til Ørestad"

Transkript

1 DR flytter pendlertrafik til Ørestad Jens Toft Wendelboe, stud. polyt. Simon Birkebæk, Via Trafik Claus Kirchoff Pedersen, Via Trafik INDLEDNING DR flytter pendlertrafik til Ørestad er et afgangsprojekt fra Ingeniørhøjskolen i København fra januar Projektet er blevet til i samarbejde med Danmarks Radio. DR planlægger at samle deres kontorer i hovedstadsområdet i et nyt domicil i Ørestad. Det er planen at udflytningen skal være gennemført inden år Formålet med udflytningen er, at skabe en fælles ånd blandt de ansatte, og at rationalisere produktionen af medieprodukter, herunder muligheden for at tilpasse de tekniske og fysiske rammer til fremtidens multimedieproduktioner. Desuden vurderer DR, at flytningen vil nedbringe udgifter til husleje og administration, samt nedbringe interne logistikproblemer og give større udnyttelsesgrad af teknisk udstyr. Flytningen får indflydelse på DR s medarbejderes transport mellem hjem og arbejdsplads. I projektet foretages derfor en undersøgelse af de ansattes nuværende transportforhold, samt en undersøgelse af de fremtidige transportmuligheder til Ørestad. Projektet er faseinddelt i en kortlægning af de ansattes nuværende transportmiddelvalg, en prognose for det fremtidige transportmiddelvalg, samt konsekvenserne af det fremtidige transportmiddelvalg. På baggrund af undersøgelserne er der udarbejdet en konsekvensvurdering, samt en pendlerplan, til brug i DR s videre planlægning. FORMÅL Formålet med projektet er at komme med forslag til, hvordan DR bedst kan håndtere de transportproblemer, der vil opstå efter flytning til det nye domicil. Her tænkes der hovedsageligt på de parkeringsbegrænsninger, der findes i lokalplanen for DR s nye byggeri i Ørestad Nord. Trafikdage på Aalborg Universitet

2 KORTLÆGNING Nuværende forhold DR i Storkøbenhavn er lokaliseret på 9 forskellige adresser. Hovedparten af de ansatte arbejder i TV-Byen (6 af medarbejderstaben) og Radiohuset (25% af medarbejderstaben), hvor der produceres tv henholdsvis radio. De øvrige afdelinger er små, hver især beskæftiger mindre end 3% af medarbejderstaben. I det følgende fokuseres der på medarbejderne i TV-Byen og Radiohuset. Ved udgangen af 1998 havde DR medarbejdere i faste stillinger (dvs. ekskl. elever, freelance-ansatte og timelønnede) af de ansatte har deres arbejdsplads i hovedstadsområdet. TV-Byen Placeringen af TV-Byen nordvest for København giver bilpendlere fra Sjælland den fordel, at de undgår kørsel gennem København City, og dermed undgår den værste køkørsel. Pendlere bosiddende i København City har fordel af, at der på Hillerødmotorvejen er lavere trafikintensitet i retning væk fra København end i retning mod København om morgenen, og omvendt om eftermiddagen. Disse forhold betyder, at risikoen for kødannelse på vejen til og fra DR minimeres. TV-Byen er altså ganske fordelagtigt placeret i forhold til det overordnede motorvejsnet, hvilket giver gode forhold for de ansatte i TV-Byen, der ønsker at køre i bil til og fra arbejde. På TV-Byens arealer er der 800 gratis parkeringspladser til fri afbenyttelse for de ca ansatte. Den kollektive trafik på Mørkhøjvej ud for TV-Byen varetages af HT-ser, der skaber forbindelse til Husum Torv, Husum S-tog st. (2 km væk), Herlev S-tog st. (3 km væk), Buddinge S-tog st. (3 km væk), Gladsaxe trafikplads (1 km væk) og Rådhuspladsen. TV-Byen betjenes af 4 linier med ca. 20 ser/time i myldretiden. Der er ingen togstationer i umiddelbar nærhed af TV-Byen. Cykelstinettet til TV-Byen består af cykelstier langs overordnede veje såsom Hillerødmotorvejen, Mørkhøjvej og Frederikssundsvej. Der er ligeledes stier ved Vestvolden og Utterslev Mose. Fodgængere er henvist til fortove langs vejene, samt enkelte separate stier. Radiohuset Radiohuset er i dag lokaliseret i det indre København på Rosenørns Allé på Frederiksberg. Vejnettet omkring Radiohuset udgøres af trafikveje med hastighedsgrænser på km/h, samt mindre ensrettede lokalveje. Der er ingen motorveje i nærheden, som kan skabe en hurtig forbindelse ud af byen. Radiohuset er placeret på Frederiksberg, hvor der er indført parkeringsrestriktioner med maksimalt 2 timers gratis parkering. Den kollektive trafik på Rosengårdsvej ud for Radiohuset varetages af ser, der skaber forbindelse til Rådhuspladsen og Vesterport S-tog st. (1 km væk). 470 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

3 Radiohuset betjenes af 9 linier på Rosenørns Allé og på den nærliggende Åboulevarden. Radiohuset betjenes af ca. 35 ser/time i myldretiden. Cykelstinettet omkring Radiohuset består af cykelstier/-ruter langs de større veje. Fodgængere er henvist til fortove langs vejene. Fremtidige forhold Ørestad Det overordnede vejnet i Ørestad består af to nord-/sydgående trafikveje og flere øst-/vestgående fordelingsveje, som giver adgang til de enkelte bydele i Ørestad. Vejsystemet skal give gode adgangsforhold til Ørestad og dens forskellige byområder. Der er lagt vægt på, at de nye veje ikke giver anledning til store trafikstigninger på vejnettet udenfor Ørestad. I dag kan pendlere fra Sjælland uden større problemer køre til henholdsvis TV-Byen og til dels Radiohuset. I fremtiden vil pendlerne skulle fortsætte ad Motorringvejen, eller køre gennem København for at komme til Ørestad. Flytningen vil altså betyde øget transportafstand, og eftersom Motorringvejen og Indre København allerede i dag er stærkt belastet, også øget transporttid. Den kollektive trafikbetjening af Ørestad er primært bygget op omkring metroen, der kommer til at betjene Rigsarkivet st. som bliver stationen nærmest DR. Metroen bliver suppleret med i de områder, der ikke dækkes af metroen. Cykelstinettet omkring Ørestad består af cykelstier/-ruter langs de større veje, samt de nye veje i Ørestad. Der er desuden planlagt et net af rekreative stier. Fodgængere er henvist til fortove langs vejene. Lokalplanen stiller krav om at parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen, og må ikke overstige, 1 parkeringsplads pr. 200 m 2 etageareal. DR planlægger at bygge ca m 2, hvilket giver DR rådighed over 600 parkeringspladser. MEDARBEJDERUNDERSØGELSE Undersøgelsen af de trafikale forhold for DR i Ørestad, er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle DR s ansatte i hovedstadsområdet, dvs. de ansatte som bliver berørt af flytningen. Spørgeskemaundersøgelsens resultater er en vigtig forudsætning for det samlede projekt. Undersøgelsen foregik via DR s Intranet, Inline, hvor de ansatte via en elektronisk formular kunne deltage. I det følgende listes nogle af de positive og negative erfaringer, der blev opnået med en elektronisk formular til spørgeskemaanalysen: Fordele: Ulemper: o De indsamlede spørgekort skal o Undersøgelser via Intra-/Internet ikke efterfølgende digitaliseres, er kun interessante i og svarene bliver opsamlet direkte i en database. virksomheder, hvor størstedelen af de ansatte har daglig adgang til en computer med Internetadgang. o I løbet af undersøgelsesperioden o Det kræves, at virksomheden/ Trafikdage på Aalborg Universitet

4 o er det nemt at få oplysninger om, hvor mange svar der er indgået i databasen. Det er større chance for at man kan fange respondenternes opmærksomhed, da man kan anvende reminder s og evt. reklamere for undersøgelsen på forsiden af de ansattes indgangsside til Intra-/Internettet. o Det er muligt at begrænse antallet af formularens brugere, eftersom der kan indføres restriktioner for adgang til siden. o o institutionen har et solidt computernetværk med en webserver, der kan håndtere databaseopsamling via Internet. For at sikre sig at det tekniske udstyr fungerer ( fx at den elektroniske formular har fået kontakt med databasen) er det nødvendigt, at lave en pilottest til en udvalgt gruppe ansatte. Testen kan være ganske tidskrævende. Det er nødvendigt at overveje konsekvensen af, at den samme ansatte kan påvirke undersøgelsen ved at svare flere gange. Den elektroniske udgave blev suppleret med en papirudgave til ansatte uden adgang til en computer. Udsendelsen af papirudgaven og i særdeleshed den elektroniske udgave af spørgeskemaet krævede en del dialog med DR s teknikere m.m. - denne del af undersøgelsesforløbet bør ikke undervurderes. Der indløb i alt 778 svar fra de personer, som havde mulighed for at besvare spørgeskemaet. Dette giver en besvarelsesprocent på 27,3. Der var 24 spørgsmål, som var opdelt i fem grupper: Generelle spørgsmål (køn, alder, stilling, arbejdssted, arbejdstider). Turen til arbejdspladsen (bopæl, mødetid, rejsetid og -længde, transportmiddel, ophold undervejs). Turen fra arbejdspladsen (fyraften, transportmiddel, ophold undervejs). Fremtid - DR flytter til Ørestad (ændring i transporttid, samkørsel, flytte bopæl, skifte job). Spørgsmål rettet mod medarbejdere, som normalt benytter personbil til arbejde (brug af tjenestebil, accept af ekstra transporttid, betalt parkering). Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen blev valideret ved en trafiktælling ved TV- Byen, samt ved en undersøgelse af om der var ansatte med bopæl i særlige områder, der havde ualmindeligt høje eller lave besvarelsesprocenter. Efter gennemførelsen af trafiktællingen ved TV-Byen blev den talte trafik sammenlignet med svarene fra spørgeskemaundersøgelsen. Sammenligningen blev foretaget udfra spørgsmål vedr. valg af transportmiddel til arbejde. Udfra trafiktællingen kunne det konkluderes, at transportmiddelvalget stort set var det samme på tælledagen som oplyst i spørgeskemaundersøgelsen. Dog var andelen af cyklister mindre på tælledagen end ved spørgeskemaundersøgelsen. Forskellen kan forklares med, at trafiktællingen blev foretaget senere på efteråret end spørgeskemaundersøgelsen, og oven i købet på en dag med regnbyger, hvor en del cyklister må formodes at have taget sen eller bilen til arbejde. Besvarelsesprocenterne for de ansatte fordelt på bopæle, viste at besvarelserne ikke havde store geografiske udsving. 472 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

5 På baggrund af disse overvejelser, blev undersøgelsen anset for at være tilstrækkelig nøjagtig til dens resultater kunne anvendes i det videre undersøgelsesforløb. Undersøgelsen viser, at 29% af de svarende bor i københavnsområdet (inkl. Frederiksberg og Amager), mens hele 45% bor i forstæderne til København. 6% bor i Roskilde Amt, mens 16% bor i Frederiksborg Amt. Resten af de svarende bor på det øvrige Sjælland, Fyn eller i Jylland. Det har vist sig, at 83% af medarbejderne maksimalt bruger 1 time på den daglige transport til arbejde, men af disse 83% bruger de 34% kun mellem 15 og 29 minutter (største enkeltgruppe). De resterende 17% bruger mere end 1 time på den daglige transport til arbejde. Den gennemsnitlige rejsetid for de svarende er på 30 minutter, hvilket stemmer godt overens med tommelfingerreglen om, at pendlere samlet bruger en time på transport hver dag, uafhængigt af transportmiddel og afstand. Længden af medarbejdernes bolig-arbejdsstedsrejse er også undersøgt. Den største enkeltgruppe, svarende til 23%, har mellem 5 og 10 kilometer til arbejde. Det har desuden vist sig, at hele 52% af de svarende har en transportafstand på mellem 0 og 15 km. Undersøgelsen har også omfattet medarbejdernes holdning til en samkørselsordning. Besvarelserne er gengivet i nedenstående. Svar Antal svar Andel af svar Vil medvirke med egen bil % Vil medvirke uden bil 71 9% Vil ikke medvirke % Har ikke svaret 31 4% Tabel 1. Interesse for samkørselordning Det bør desuden bemærkes, at 15% af medarbejderne har angivet, at de gør ophold på vej til arbejde og 36% fra arbejde. Figur 1 viser, at 47% af de ansatte der arbejder i TV-Byen kører i bil til arbejde, mens 20% cykler. 6% rejser med. Hvilket transportmiddel anvendte du på din tur til arbejdspladsen? (sæt evt. flere krydser) 2% Øvrige kombinationer af transportmiddel Motorcykel 10% PersonbilPas 3% 6% Har ikke besvaret sp. om nuværende transportmiddelvalg 1 PersonbilChauf 47% Cykel 20% Figur 1. Transportmiddelvalg for ansatte i TV-Byen Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Figur 1 viser, at 36% af de ansatte i Radiohuset kører til arbejde på cykel, mens 3 kører i bil. 4% rejser med. Hvilket transportmiddel anvendte du på din tur til arbejdspladsen? (sæt evt. flere krydser) Gang 3% Cykel Gang 3% Gang 2% Gang PersonbilChauf Anden Cykel Øvrige kombinationer af transportmiddel 10% Cykel 36% 4% Har ikke besvaret sp. om nuværende transportmiddelvalg 7% PersonbilChauf 3 Figur 2. Transportmiddelvalg for ansatte i Radiohuset Figur 2 viser, at 39% af de nuværende bilister fortsat vil køre i bil på arbejde når DR er flyttet. 30% svarer, at de vil skifte til kollektiv transport. 18% har endnu ikke besluttet om de vil blive ved med, at køre til arbejde i bil eller, om de vil skifte transportmiddel. Vil du skifte transportmiddel, når DR flytter til Ørestad? Ved ikke 18% Vil benytte kollektiv trafik 30% Vil benytte cykel/knallert 8% Vil fortsat køre bil 39% Andet 4% Vil benytte samkørsel Vil få pårørende til at køre 0% Figur 3. Skift i transportmiddelvalg efter DR s flytning til Ørestad (besvarelser fra dem som normalt kører i bil) 474 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

7 Figur 3 viser, at antallet af ture med kollektiv transport vil stige i både Frederiksborg Amt og i de Nordlige forstæder. Til gengæld er stigningen meget lille på Amager. Det kan forklares med at de fleste af de medarbejdere, der er bosat på Amager og i dag kører i bil, i fremtiden vil cykle eller køre i bil til arbejde. Stigning i antallet af kollektive ture (%) 32 til 50 (4) 28 til 32 (1) 26 til 28 (1) 24 til 26 (1) Ikke beregnet (Amager 0%) (5) Postnummerområde Antal kollektive ture i dag Antal kollektive ture i fremtid Stigning i antal ture København og Frederiksberg Amager Nordlige forstæder Nordvestlige forstæder Vestlige forstæder Frederiksborg Amt Roskilde Amt Øvrige Sjælland Figur 4. Stigning i antallet af kollektive ture (%) KONSEKVENSVURDERING OG PENDLERPLAN Vurderingen af de fremtidige transportforhold er fastlagt udfra besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen. I et af de 24 spørgsmål blev medarbejdere, som normalt benytter personbil til og fra arbejde spurgt om de vil skifte transportmiddel, når DR flytter til Ørestad. Der er en del medarbejdere (18%), som har svaret "ved ikke" på dette spørgsmål. Det er svært at vurdere, hvad denne gruppe af medarbejdere i fremtiden vil gøre, men der må være tale om en gruppe medarbejdere, der i fremtiden relativt let kan påvirkes til at vælge et andet transportmiddel end bilen. Dette skal ses i forhold til de medarbejdere som allerede i dag siger, at de også i fremtiden vil benytte bilen. For at belyse konsekvenserne af besvarelsen ved ikke i spørgeskemaundersøgelsen bruges tre scenarier for udviklingen, hvorved der opnås et spænd fra en ene yderlighed til en anden. Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Scenario 1: alle medarbejdere fra kategorien "ved ikke" kører i bil. Scenario 2: alle medarbejdere fra kategorien "ved ikke" kører kollektiv transport. Scenario 3: alle svar fra kategorien "ved ikke" vælger andet; det kunne f.eks. være personer, der i fremtiden vil køre på cykel. Undersøgelsen viser, alt afhængig af hvilket scenario der er udgangspunktet, at der er behov for etablering af parkeringspladser ved DR s nye domicil. Det skal sammenholdes med, at det kun er tilladt at etablere 600 parkeringspladser. Det betyder at der i den værste situation vil være et underskud på 400 parkeringspladser, mens der i den bedste situation vil være parkeringspladser til alle de ansatte, der ønsker at køre til arbejde i bil. Hvorvidt parkeringskapaciteten vil være tilstrækkelig afhænger af de ubeslutsomme bilister, samt spørgsmålet om hvorvidt DR s tjenestevogne skal medtages i det samlede parkeringsregnskab eller ej (det står endnu hen i det uvisse). Undersøgelsen viser at der er en tendens til, at der vil opstå et underskud af parkeringspladser, hvilket kan gå hen og blive et problem for DR og DR s medarbejdere. Parkeringsproblemerne kan evt. løses vha. af en pendlerplan. Pendlerplanen er en oversigt over en række forslag til løsning af DR s fremtidige parkeringsproblemer. Forslagene kan alle stå alene, men det er også muligt at kombinere forslagene til en samlet løsning. Overordnet set findes to mulige løsningsmodeller, der begge vil kunne medvirke til at løse parkeringsproblemerne. Den første løsningsmodel omfatter løsninger, der øger udbudet af parkeringspladser, mens den anden løsningsmodel omfatter løsninger, der reducerer efterspørgslen på parkeringspladser. Øget udbud af parkeringspladser Det vil kun være muligt, at øge udbudet af parkeringspladser ved DR, hvis der kan opnås dispensation fra lokalplanen for Ørestad Nord, der er bestemmende for antallet af parkeringspladser ved bl.a. DR. På nuværende tidspunkt er der ingen tegn på, at DR kan få dispensation fra lokalplanen, hvorfor der i pendlerplanen er set bort fra løsninger, hvis eneste mål er at øge udbuddet af parkeringspladser. Det må så være op til DR at forhandle sig frem til en evt. dispensation, såfremt det skønnes nødvendigt. Reduktion af efterspørgsel på parkeringspladser Denne gruppe af løsningsforslag giver ikke flere parkeringspladser, men forudsætter i stedet at bilisterne ændrer adfærd som følge af flytningen. Det er her pendlerplanen kommer ind i billedet. En pendlerplan kan sammensættes på mange forskellige måder, men fælles for planerne er, at de inkluderer følgende elementer: flere personer i hver bil og overflytning af trafikanter fra biler til andre transportformer. Pendlerplaner retter sig mod personer med et transportmønster, der gentages mange gange i løbet af et år. Det vil sige, at pendlerplaner i høj grad handler om at påvirke vaner. 476 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

9 Eksempler på elementer, der vil kunne indgå i en pendlerplan for DR er opstillet i skemaet nedenfor. Løsningsforslag Bemærkninger Firmacykler Kan give positiv pr-værdi for DR Forbedrede cyklistforhold Findes allerede nogle faciliteter Distancearbejde Kan være svært foreneligt med nogle arbejdsopgaver Firmafinansieret månedskort Meget kostbart Betalt arbejdstid i og tog Kan være svært foreneligt med nogle arbejdsopgaver Samkørsel Der findes allerede en samkørselsordning hos DR Lokale kampagner Foldere, annoncer, konkurrencer m.m. Parkeringsmanagement Betalt parkering er upopulært blandt DR s ansatte Tabel 2. Oversigt over løsningsforslag, der reducerer efterspørgslen på parkeringspladser. I tilfælde af at de foreslåede virkemidler ikke viser sig tilstrækkelige til at løse parkeringsproblemerne, kan det være en løsning at indføre parkeringsmanagement til regulering af parkeringsbehovet. BRUG AF PROJEKTET Projektet er meget aktuelt og DR har fra starten været meget interesseret i undersøgelsen. Undersøgelsens brug, herunder pendlerplanens anbefalinger, afhænger af den løsningsmodel DR vælger at arbejde videre med, men under alle omstændigheder er det vigtigt at de foreslåede tiltag søges indarbejdet i udformningen af byggeriet før spaden sættes i jorden. Alternativet er at lade stå til, og lade de ansatte om selv finder ud af hvordan de vil transportere sig med eller uden parkering. Trafikdage på Aalborg Universitet

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv

En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv Mogens Fosgerau DTU Transport 5. December 2011 Punkter Virker det? Er det godt? Hvor skal ringen ligge? Hvor stor skal taksten være? Hvordan skal den variere

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Andelen af regionale togrejser i en mono og polycentrisk byregionsstruktur Baggrund, Effekter og perspektiver Thomas Hjorth

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag.

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag. Bilag 3 Oversigt over aktiviteter under Miljøtrafikugen 2004 Bilfri Dag fysiske foranstaltninger Bilfri Dag afholdes den onsdag 22. september mellem kl. 6.00 20.00, under forudsætning af Justitsministeriets

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer, MDE og Chartered Surveyors Lejeprospekt vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Beliggende med kun 500 m til motorvejsnettet udlejes særdeles

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet Grøn Køreplan Aalborg Universitet Forord Det er vigtigt for Aalborg Universitet at bidrage til en bæredygtig fremtid. Det gør vi ved at uddanne kandidater, der mestrer bæredygtige løsninger på samfundsproblemer,

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Nye danske tidsværdier

Nye danske tidsværdier Nye danske Katrine Hjorth Danmarks TransportForskning, DTU Trafikdage 2007 Outline 1 2 3 4 Det danske tidsværdistudie har bestået af tre faser: Fase 0 Forstudie til at fastlægge metode vedr. dataindsamling

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995 Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport Udgivelsesår: 1995 Forfattere: Karen Marie Lei Krogsgaard, Civilingeniør Ole Kristoffer Jensen, Bach.oecon Puk Kristine Nilsson, Civilingeniør Lene Herrstedt.

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Nyt storsygehus i et objektivistisk perspektiv

Nyt storsygehus i et objektivistisk perspektiv Nyt storsygehus i et objektivistisk perspektiv derfor Gødstrup og ikke Herning centrum. Det kommende storsygehus skal bygges ved Herning. Først talte Cowi, så talte Regionspolitikerne og nu har også ekspertudvalget

Læs mere

Lokalrådet for Lille Næstved området

Lokalrådet for Lille Næstved området Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Dato 02-03-2012 Johanne Korchs Vej 19 4700 Næstved Tlf. +45 88277172 Mobil +45 24255057 Mail arl@ dialogbyg.dk www.lille-naestved.dk Forslag til indarbejdelse

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Dato: 14-08-2012

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hans Skov-Petersen hsp@life.ku.dk Geoscience and natural resources Jette Bredahl Jacobsen Suzanne Elisabeth Vedel Food and Resource

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Bemærkninger til udkast til CO 2 -handlingsplan for Gladsaxe Kommune:

Bemærkninger til udkast til CO 2 -handlingsplan for Gladsaxe Kommune: Foren. Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 1 af 6 Gladsaxe 28. marts 2010 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rosenkæret 39 2860 Søborg e-mail: klima@gladsaxe.dk Bemærkninger til udkast til CO 2 -handlingsplan

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Børns transportmiddelvalg på ture til skole

Børns transportmiddelvalg på ture til skole Børns transportmiddelvalg på ture til skole Af civilingeniør, seniorrådgiver suj@trafitec.dk www.trafitec.dk Indledning Danske børn går og cykler meget og har samtidig en god trafiksikkerhed. Omkring 60

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

Resource Pack. Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi. Eksempel med Bolzano/Bozen. www.trendy-travel.

Resource Pack. Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi. Eksempel med Bolzano/Bozen. www.trendy-travel. Resource Pack Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi Eksempel med Bolzano/Bozen supported by www.trendy-travel.eu Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere