DR flytter pendlertrafik til Ørestad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DR flytter pendlertrafik til Ørestad"

Transkript

1 DR flytter pendlertrafik til Ørestad Jens Toft Wendelboe, stud. polyt. Simon Birkebæk, Via Trafik Claus Kirchoff Pedersen, Via Trafik INDLEDNING DR flytter pendlertrafik til Ørestad er et afgangsprojekt fra Ingeniørhøjskolen i København fra januar Projektet er blevet til i samarbejde med Danmarks Radio. DR planlægger at samle deres kontorer i hovedstadsområdet i et nyt domicil i Ørestad. Det er planen at udflytningen skal være gennemført inden år Formålet med udflytningen er, at skabe en fælles ånd blandt de ansatte, og at rationalisere produktionen af medieprodukter, herunder muligheden for at tilpasse de tekniske og fysiske rammer til fremtidens multimedieproduktioner. Desuden vurderer DR, at flytningen vil nedbringe udgifter til husleje og administration, samt nedbringe interne logistikproblemer og give større udnyttelsesgrad af teknisk udstyr. Flytningen får indflydelse på DR s medarbejderes transport mellem hjem og arbejdsplads. I projektet foretages derfor en undersøgelse af de ansattes nuværende transportforhold, samt en undersøgelse af de fremtidige transportmuligheder til Ørestad. Projektet er faseinddelt i en kortlægning af de ansattes nuværende transportmiddelvalg, en prognose for det fremtidige transportmiddelvalg, samt konsekvenserne af det fremtidige transportmiddelvalg. På baggrund af undersøgelserne er der udarbejdet en konsekvensvurdering, samt en pendlerplan, til brug i DR s videre planlægning. FORMÅL Formålet med projektet er at komme med forslag til, hvordan DR bedst kan håndtere de transportproblemer, der vil opstå efter flytning til det nye domicil. Her tænkes der hovedsageligt på de parkeringsbegrænsninger, der findes i lokalplanen for DR s nye byggeri i Ørestad Nord. Trafikdage på Aalborg Universitet

2 KORTLÆGNING Nuværende forhold DR i Storkøbenhavn er lokaliseret på 9 forskellige adresser. Hovedparten af de ansatte arbejder i TV-Byen (6 af medarbejderstaben) og Radiohuset (25% af medarbejderstaben), hvor der produceres tv henholdsvis radio. De øvrige afdelinger er små, hver især beskæftiger mindre end 3% af medarbejderstaben. I det følgende fokuseres der på medarbejderne i TV-Byen og Radiohuset. Ved udgangen af 1998 havde DR medarbejdere i faste stillinger (dvs. ekskl. elever, freelance-ansatte og timelønnede) af de ansatte har deres arbejdsplads i hovedstadsområdet. TV-Byen Placeringen af TV-Byen nordvest for København giver bilpendlere fra Sjælland den fordel, at de undgår kørsel gennem København City, og dermed undgår den værste køkørsel. Pendlere bosiddende i København City har fordel af, at der på Hillerødmotorvejen er lavere trafikintensitet i retning væk fra København end i retning mod København om morgenen, og omvendt om eftermiddagen. Disse forhold betyder, at risikoen for kødannelse på vejen til og fra DR minimeres. TV-Byen er altså ganske fordelagtigt placeret i forhold til det overordnede motorvejsnet, hvilket giver gode forhold for de ansatte i TV-Byen, der ønsker at køre i bil til og fra arbejde. På TV-Byens arealer er der 800 gratis parkeringspladser til fri afbenyttelse for de ca ansatte. Den kollektive trafik på Mørkhøjvej ud for TV-Byen varetages af HT-ser, der skaber forbindelse til Husum Torv, Husum S-tog st. (2 km væk), Herlev S-tog st. (3 km væk), Buddinge S-tog st. (3 km væk), Gladsaxe trafikplads (1 km væk) og Rådhuspladsen. TV-Byen betjenes af 4 linier med ca. 20 ser/time i myldretiden. Der er ingen togstationer i umiddelbar nærhed af TV-Byen. Cykelstinettet til TV-Byen består af cykelstier langs overordnede veje såsom Hillerødmotorvejen, Mørkhøjvej og Frederikssundsvej. Der er ligeledes stier ved Vestvolden og Utterslev Mose. Fodgængere er henvist til fortove langs vejene, samt enkelte separate stier. Radiohuset Radiohuset er i dag lokaliseret i det indre København på Rosenørns Allé på Frederiksberg. Vejnettet omkring Radiohuset udgøres af trafikveje med hastighedsgrænser på km/h, samt mindre ensrettede lokalveje. Der er ingen motorveje i nærheden, som kan skabe en hurtig forbindelse ud af byen. Radiohuset er placeret på Frederiksberg, hvor der er indført parkeringsrestriktioner med maksimalt 2 timers gratis parkering. Den kollektive trafik på Rosengårdsvej ud for Radiohuset varetages af ser, der skaber forbindelse til Rådhuspladsen og Vesterport S-tog st. (1 km væk). 470 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

3 Radiohuset betjenes af 9 linier på Rosenørns Allé og på den nærliggende Åboulevarden. Radiohuset betjenes af ca. 35 ser/time i myldretiden. Cykelstinettet omkring Radiohuset består af cykelstier/-ruter langs de større veje. Fodgængere er henvist til fortove langs vejene. Fremtidige forhold Ørestad Det overordnede vejnet i Ørestad består af to nord-/sydgående trafikveje og flere øst-/vestgående fordelingsveje, som giver adgang til de enkelte bydele i Ørestad. Vejsystemet skal give gode adgangsforhold til Ørestad og dens forskellige byområder. Der er lagt vægt på, at de nye veje ikke giver anledning til store trafikstigninger på vejnettet udenfor Ørestad. I dag kan pendlere fra Sjælland uden større problemer køre til henholdsvis TV-Byen og til dels Radiohuset. I fremtiden vil pendlerne skulle fortsætte ad Motorringvejen, eller køre gennem København for at komme til Ørestad. Flytningen vil altså betyde øget transportafstand, og eftersom Motorringvejen og Indre København allerede i dag er stærkt belastet, også øget transporttid. Den kollektive trafikbetjening af Ørestad er primært bygget op omkring metroen, der kommer til at betjene Rigsarkivet st. som bliver stationen nærmest DR. Metroen bliver suppleret med i de områder, der ikke dækkes af metroen. Cykelstinettet omkring Ørestad består af cykelstier/-ruter langs de større veje, samt de nye veje i Ørestad. Der er desuden planlagt et net af rekreative stier. Fodgængere er henvist til fortove langs vejene. Lokalplanen stiller krav om at parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen, og må ikke overstige, 1 parkeringsplads pr. 200 m 2 etageareal. DR planlægger at bygge ca m 2, hvilket giver DR rådighed over 600 parkeringspladser. MEDARBEJDERUNDERSØGELSE Undersøgelsen af de trafikale forhold for DR i Ørestad, er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle DR s ansatte i hovedstadsområdet, dvs. de ansatte som bliver berørt af flytningen. Spørgeskemaundersøgelsens resultater er en vigtig forudsætning for det samlede projekt. Undersøgelsen foregik via DR s Intranet, Inline, hvor de ansatte via en elektronisk formular kunne deltage. I det følgende listes nogle af de positive og negative erfaringer, der blev opnået med en elektronisk formular til spørgeskemaanalysen: Fordele: Ulemper: o De indsamlede spørgekort skal o Undersøgelser via Intra-/Internet ikke efterfølgende digitaliseres, er kun interessante i og svarene bliver opsamlet direkte i en database. virksomheder, hvor størstedelen af de ansatte har daglig adgang til en computer med Internetadgang. o I løbet af undersøgelsesperioden o Det kræves, at virksomheden/ Trafikdage på Aalborg Universitet

4 o er det nemt at få oplysninger om, hvor mange svar der er indgået i databasen. Det er større chance for at man kan fange respondenternes opmærksomhed, da man kan anvende reminder s og evt. reklamere for undersøgelsen på forsiden af de ansattes indgangsside til Intra-/Internettet. o Det er muligt at begrænse antallet af formularens brugere, eftersom der kan indføres restriktioner for adgang til siden. o o institutionen har et solidt computernetværk med en webserver, der kan håndtere databaseopsamling via Internet. For at sikre sig at det tekniske udstyr fungerer ( fx at den elektroniske formular har fået kontakt med databasen) er det nødvendigt, at lave en pilottest til en udvalgt gruppe ansatte. Testen kan være ganske tidskrævende. Det er nødvendigt at overveje konsekvensen af, at den samme ansatte kan påvirke undersøgelsen ved at svare flere gange. Den elektroniske udgave blev suppleret med en papirudgave til ansatte uden adgang til en computer. Udsendelsen af papirudgaven og i særdeleshed den elektroniske udgave af spørgeskemaet krævede en del dialog med DR s teknikere m.m. - denne del af undersøgelsesforløbet bør ikke undervurderes. Der indløb i alt 778 svar fra de personer, som havde mulighed for at besvare spørgeskemaet. Dette giver en besvarelsesprocent på 27,3. Der var 24 spørgsmål, som var opdelt i fem grupper: Generelle spørgsmål (køn, alder, stilling, arbejdssted, arbejdstider). Turen til arbejdspladsen (bopæl, mødetid, rejsetid og -længde, transportmiddel, ophold undervejs). Turen fra arbejdspladsen (fyraften, transportmiddel, ophold undervejs). Fremtid - DR flytter til Ørestad (ændring i transporttid, samkørsel, flytte bopæl, skifte job). Spørgsmål rettet mod medarbejdere, som normalt benytter personbil til arbejde (brug af tjenestebil, accept af ekstra transporttid, betalt parkering). Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen blev valideret ved en trafiktælling ved TV- Byen, samt ved en undersøgelse af om der var ansatte med bopæl i særlige områder, der havde ualmindeligt høje eller lave besvarelsesprocenter. Efter gennemførelsen af trafiktællingen ved TV-Byen blev den talte trafik sammenlignet med svarene fra spørgeskemaundersøgelsen. Sammenligningen blev foretaget udfra spørgsmål vedr. valg af transportmiddel til arbejde. Udfra trafiktællingen kunne det konkluderes, at transportmiddelvalget stort set var det samme på tælledagen som oplyst i spørgeskemaundersøgelsen. Dog var andelen af cyklister mindre på tælledagen end ved spørgeskemaundersøgelsen. Forskellen kan forklares med, at trafiktællingen blev foretaget senere på efteråret end spørgeskemaundersøgelsen, og oven i købet på en dag med regnbyger, hvor en del cyklister må formodes at have taget sen eller bilen til arbejde. Besvarelsesprocenterne for de ansatte fordelt på bopæle, viste at besvarelserne ikke havde store geografiske udsving. 472 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

5 På baggrund af disse overvejelser, blev undersøgelsen anset for at være tilstrækkelig nøjagtig til dens resultater kunne anvendes i det videre undersøgelsesforløb. Undersøgelsen viser, at 29% af de svarende bor i københavnsområdet (inkl. Frederiksberg og Amager), mens hele 45% bor i forstæderne til København. 6% bor i Roskilde Amt, mens 16% bor i Frederiksborg Amt. Resten af de svarende bor på det øvrige Sjælland, Fyn eller i Jylland. Det har vist sig, at 83% af medarbejderne maksimalt bruger 1 time på den daglige transport til arbejde, men af disse 83% bruger de 34% kun mellem 15 og 29 minutter (største enkeltgruppe). De resterende 17% bruger mere end 1 time på den daglige transport til arbejde. Den gennemsnitlige rejsetid for de svarende er på 30 minutter, hvilket stemmer godt overens med tommelfingerreglen om, at pendlere samlet bruger en time på transport hver dag, uafhængigt af transportmiddel og afstand. Længden af medarbejdernes bolig-arbejdsstedsrejse er også undersøgt. Den største enkeltgruppe, svarende til 23%, har mellem 5 og 10 kilometer til arbejde. Det har desuden vist sig, at hele 52% af de svarende har en transportafstand på mellem 0 og 15 km. Undersøgelsen har også omfattet medarbejdernes holdning til en samkørselsordning. Besvarelserne er gengivet i nedenstående. Svar Antal svar Andel af svar Vil medvirke med egen bil % Vil medvirke uden bil 71 9% Vil ikke medvirke % Har ikke svaret 31 4% Tabel 1. Interesse for samkørselordning Det bør desuden bemærkes, at 15% af medarbejderne har angivet, at de gør ophold på vej til arbejde og 36% fra arbejde. Figur 1 viser, at 47% af de ansatte der arbejder i TV-Byen kører i bil til arbejde, mens 20% cykler. 6% rejser med. Hvilket transportmiddel anvendte du på din tur til arbejdspladsen? (sæt evt. flere krydser) 2% Øvrige kombinationer af transportmiddel Motorcykel 10% PersonbilPas 3% 6% Har ikke besvaret sp. om nuværende transportmiddelvalg 1 PersonbilChauf 47% Cykel 20% Figur 1. Transportmiddelvalg for ansatte i TV-Byen Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Figur 1 viser, at 36% af de ansatte i Radiohuset kører til arbejde på cykel, mens 3 kører i bil. 4% rejser med. Hvilket transportmiddel anvendte du på din tur til arbejdspladsen? (sæt evt. flere krydser) Gang 3% Cykel Gang 3% Gang 2% Gang PersonbilChauf Anden Cykel Øvrige kombinationer af transportmiddel 10% Cykel 36% 4% Har ikke besvaret sp. om nuværende transportmiddelvalg 7% PersonbilChauf 3 Figur 2. Transportmiddelvalg for ansatte i Radiohuset Figur 2 viser, at 39% af de nuværende bilister fortsat vil køre i bil på arbejde når DR er flyttet. 30% svarer, at de vil skifte til kollektiv transport. 18% har endnu ikke besluttet om de vil blive ved med, at køre til arbejde i bil eller, om de vil skifte transportmiddel. Vil du skifte transportmiddel, når DR flytter til Ørestad? Ved ikke 18% Vil benytte kollektiv trafik 30% Vil benytte cykel/knallert 8% Vil fortsat køre bil 39% Andet 4% Vil benytte samkørsel Vil få pårørende til at køre 0% Figur 3. Skift i transportmiddelvalg efter DR s flytning til Ørestad (besvarelser fra dem som normalt kører i bil) 474 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

7 Figur 3 viser, at antallet af ture med kollektiv transport vil stige i både Frederiksborg Amt og i de Nordlige forstæder. Til gengæld er stigningen meget lille på Amager. Det kan forklares med at de fleste af de medarbejdere, der er bosat på Amager og i dag kører i bil, i fremtiden vil cykle eller køre i bil til arbejde. Stigning i antallet af kollektive ture (%) 32 til 50 (4) 28 til 32 (1) 26 til 28 (1) 24 til 26 (1) Ikke beregnet (Amager 0%) (5) Postnummerområde Antal kollektive ture i dag Antal kollektive ture i fremtid Stigning i antal ture København og Frederiksberg Amager Nordlige forstæder Nordvestlige forstæder Vestlige forstæder Frederiksborg Amt Roskilde Amt Øvrige Sjælland Figur 4. Stigning i antallet af kollektive ture (%) KONSEKVENSVURDERING OG PENDLERPLAN Vurderingen af de fremtidige transportforhold er fastlagt udfra besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen. I et af de 24 spørgsmål blev medarbejdere, som normalt benytter personbil til og fra arbejde spurgt om de vil skifte transportmiddel, når DR flytter til Ørestad. Der er en del medarbejdere (18%), som har svaret "ved ikke" på dette spørgsmål. Det er svært at vurdere, hvad denne gruppe af medarbejdere i fremtiden vil gøre, men der må være tale om en gruppe medarbejdere, der i fremtiden relativt let kan påvirkes til at vælge et andet transportmiddel end bilen. Dette skal ses i forhold til de medarbejdere som allerede i dag siger, at de også i fremtiden vil benytte bilen. For at belyse konsekvenserne af besvarelsen ved ikke i spørgeskemaundersøgelsen bruges tre scenarier for udviklingen, hvorved der opnås et spænd fra en ene yderlighed til en anden. Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Scenario 1: alle medarbejdere fra kategorien "ved ikke" kører i bil. Scenario 2: alle medarbejdere fra kategorien "ved ikke" kører kollektiv transport. Scenario 3: alle svar fra kategorien "ved ikke" vælger andet; det kunne f.eks. være personer, der i fremtiden vil køre på cykel. Undersøgelsen viser, alt afhængig af hvilket scenario der er udgangspunktet, at der er behov for etablering af parkeringspladser ved DR s nye domicil. Det skal sammenholdes med, at det kun er tilladt at etablere 600 parkeringspladser. Det betyder at der i den værste situation vil være et underskud på 400 parkeringspladser, mens der i den bedste situation vil være parkeringspladser til alle de ansatte, der ønsker at køre til arbejde i bil. Hvorvidt parkeringskapaciteten vil være tilstrækkelig afhænger af de ubeslutsomme bilister, samt spørgsmålet om hvorvidt DR s tjenestevogne skal medtages i det samlede parkeringsregnskab eller ej (det står endnu hen i det uvisse). Undersøgelsen viser at der er en tendens til, at der vil opstå et underskud af parkeringspladser, hvilket kan gå hen og blive et problem for DR og DR s medarbejdere. Parkeringsproblemerne kan evt. løses vha. af en pendlerplan. Pendlerplanen er en oversigt over en række forslag til løsning af DR s fremtidige parkeringsproblemer. Forslagene kan alle stå alene, men det er også muligt at kombinere forslagene til en samlet løsning. Overordnet set findes to mulige løsningsmodeller, der begge vil kunne medvirke til at løse parkeringsproblemerne. Den første løsningsmodel omfatter løsninger, der øger udbudet af parkeringspladser, mens den anden løsningsmodel omfatter løsninger, der reducerer efterspørgslen på parkeringspladser. Øget udbud af parkeringspladser Det vil kun være muligt, at øge udbudet af parkeringspladser ved DR, hvis der kan opnås dispensation fra lokalplanen for Ørestad Nord, der er bestemmende for antallet af parkeringspladser ved bl.a. DR. På nuværende tidspunkt er der ingen tegn på, at DR kan få dispensation fra lokalplanen, hvorfor der i pendlerplanen er set bort fra løsninger, hvis eneste mål er at øge udbuddet af parkeringspladser. Det må så være op til DR at forhandle sig frem til en evt. dispensation, såfremt det skønnes nødvendigt. Reduktion af efterspørgsel på parkeringspladser Denne gruppe af løsningsforslag giver ikke flere parkeringspladser, men forudsætter i stedet at bilisterne ændrer adfærd som følge af flytningen. Det er her pendlerplanen kommer ind i billedet. En pendlerplan kan sammensættes på mange forskellige måder, men fælles for planerne er, at de inkluderer følgende elementer: flere personer i hver bil og overflytning af trafikanter fra biler til andre transportformer. Pendlerplaner retter sig mod personer med et transportmønster, der gentages mange gange i løbet af et år. Det vil sige, at pendlerplaner i høj grad handler om at påvirke vaner. 476 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

9 Eksempler på elementer, der vil kunne indgå i en pendlerplan for DR er opstillet i skemaet nedenfor. Løsningsforslag Bemærkninger Firmacykler Kan give positiv pr-værdi for DR Forbedrede cyklistforhold Findes allerede nogle faciliteter Distancearbejde Kan være svært foreneligt med nogle arbejdsopgaver Firmafinansieret månedskort Meget kostbart Betalt arbejdstid i og tog Kan være svært foreneligt med nogle arbejdsopgaver Samkørsel Der findes allerede en samkørselsordning hos DR Lokale kampagner Foldere, annoncer, konkurrencer m.m. Parkeringsmanagement Betalt parkering er upopulært blandt DR s ansatte Tabel 2. Oversigt over løsningsforslag, der reducerer efterspørgslen på parkeringspladser. I tilfælde af at de foreslåede virkemidler ikke viser sig tilstrækkelige til at løse parkeringsproblemerne, kan det være en løsning at indføre parkeringsmanagement til regulering af parkeringsbehovet. BRUG AF PROJEKTET Projektet er meget aktuelt og DR har fra starten været meget interesseret i undersøgelsen. Undersøgelsens brug, herunder pendlerplanens anbefalinger, afhænger af den løsningsmodel DR vælger at arbejde videre med, men under alle omstændigheder er det vigtigt at de foreslåede tiltag søges indarbejdet i udformningen af byggeriet før spaden sættes i jorden. Alternativet er at lade stå til, og lade de ansatte om selv finder ud af hvordan de vil transportere sig med eller uden parkering. Trafikdage på Aalborg Universitet

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34%

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Trafikplanlægning i ét blik Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Motorvejskryds Vejle - Planlægning og udførelse Letbanen er blot et led i mobilitetskæden INDHOLD N0. 05 2014 KOLOFON ISSN

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Titel: Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Institut for Samfundsudvikling og

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

0-takst på Svendborgbanen

0-takst på Svendborgbanen Trafikministeriet 0-takst på Svendborgbanen - Effekten af at gøre brugen gratis i januar 2004 Juni 2004 Trafikministeriet 0-takst på Svendborgbanen - Effekten af at gøre brugen gratis i januar 2004 Juni

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Oktober 2001 Indhold 1. Formål side 3 2. Opbygning side 3

Læs mere

Arbejdsrapport fra arb.gr. 2

Arbejdsrapport fra arb.gr. 2 NOTAT Arbejdsrapport fra arb.gr. 2 Dato J.nr. 19. december 2012 2012-2599 - om alternativ finansiering af projekter til reduktion af trængsel Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Titel: Bilrejseplanen Forfattere: Birgitte Lomholt Woolridge, Rejseplanen. Sine Dyreborg, Vejdirektoratet Nøgleord: Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Abstract:

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen På vej mod job? En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen & Gitte Vedel August 2003 Arbejdsliv

Læs mere

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang

Læs mere