Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen"

Transkript

1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 22/ Mere dokumentation til Kapitel 1 i ADAM bogen Resumé: Sammenligning af multiplikatorer i ADAM Okt91 og ADAM Mar95, på ens grundforløb (lang94). Det er papirets formål nærmere at dokumentere sammenhængen på kort og mellemlangt sigt mellem BNP, kontantpris og rente i offentligt varekøbseksperiment (afsnit 1.1). Endelig er der en nærmere belysning af sammenhængen mellem eksogeniseringsantagelser og kontantprisen ved offentligt varekøbseksperiment (afsnit 1.). G:\HCO\DOKUMENT\multipl.hco Nøgleord: multiplikatoregenskaber, kontantpris, rentedynamik Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.

2 2 Indledning. Det har givet store problemer at sammenligne multiplikatoregenskaber i ny og gammel ADAM fordi multiplikatorerne, især størreleseordenen, afhænger af grundforløbet. I særdeleshed er kontantpris og renterelationerne (meget) grundforløbsafhængige, samtidig med at disse relationer er overordentlig væsentlige for de samlede modelegenskaber. Ideen med papiret er derfor at sammenligne multiplikatorer på ens grundforløb, samtidig med at noget af multiplikatoranalysen i ADAM bogens kapitel 1 uddybes. Endelig skulle papiret hjælpe lidt på at multiplikatorerne i ny og gammel ADAM bog ikke umiddelbart er sammenlignelige, netop pga. forskellige grundforløb Offentligt varekøb. Figurerne nedenfor viser multiplikatoreffekterne i eksperiment med øget offentligt varekøb når grundforløbene er ens: Figur 1. Effekt på beskæftigelse (Q) Figur 2. Effekt på BNP (fy) 1 pers Figur. Effekt på rente (iwbz) Figur 4. Effekt på realkontantpris

3 (Vil man se hvor meget forskelle i grundforløb betyder kan man se bilag 1, hvor ovenstående multiplikatorer er vist men baseret på grundforløbene der er anvendt i ny og gammel ADAM bog.) Det fremgår af figur 2 at effekten på BNP i ADAM Mar95 først topper efter ca. 8 9 år i modsætning til Okt91 hvor effekten på BNP topper efter ca. år. Endvidere fremgår det at effekten på BNP de første år er noget mindre i den ny model end i den gamle model. Sammenlignes figur 2 og figur 4 er en mulig forklaring på den ændrede effekt på BNP den ændrede dynamik i kontantprisen; i modsætning til den gamle model er effekten på kontantprisen ikke positiv i hele forløbet men er negativ på kort sigt og giver først en positiv effekt på mellemlangt sigt. Endvidere viser en sammenligning af figur og 4 at en af forklaringerne på den ændrede dynamik i effekten på kontantprisen kunne være, at dynamikken i effekten på renten er væsentlig ændret. Således kommer effekten på renten nu tidligere og med større styrke end i den gamle model. Dermed bliver boligefterspørgsel og kontantpris holdt nede, indtil effekten fra en øget disponibel indkomst får tilstrækkelig styrke til at opveje den negative effekt fra en forøget rente. Nedenfor undersøges nærmere sammenhængen mellem dels effekten på BNP og kontantprisen, afsnit 1.2 og, dels effekten på kontantprisen og effekten på renten, afsnit Offentligt varekøb, eksogenisering af kontantprisen. Figur 5. Effekt på beskæftigelse (Q) (Eksogen kontantpris) Figur 6. Effekt på BNP (fy) (Eksogen kontantpris) 1 pers Det ses, ved sammenligning af figur 2 og figur 6, at den kraftige effekt på BNP på mellemlangt sigt i den ny model, er fraværende, når kontantprisen eksogeniseres. Det er således kontantprismultiplikatoren der er forklaringen på den kraftige effekt på BNP på mellemlangt sigt. Når kontantprisen har så stor effekt på BNP virker det gennem to kanaler: dels er boliginvesteringerne bestemt af forholdet mellem kontantpris og nyinvesteringspris, dels er det private forbrug via boligformuen bestemt af den reale kontantpris. I den ny model er der yderligere en kanal der virker igennem ejendomsskatterne, idet disse afhænger af vurderingsprisen der i modellen følger kontantprisen.

4 4 Nedenfor, figur 7 og 8, er vist hvilke af disse kanaler der har størst betydning. Figur 7. Effekt på BNP (fy, Okt91) Figur 8. Effekt på BNP (fy, Mar95) Eksogen kontantpris Eksogen boligformue Eksogen boliginv Eksogen kontantpris Eksogen boligformue Eksogen boliginv. Eksogen ejendomsskat Det fremgår af figur 8, at i den nye model virker kontantprisen i offentligt varekøbseksperiment særligt gennem boligformue og forbrug, idet det ikke har stor betydning for effekten på BNP, om boliginvesteringer og ejendomsskatter eksogeniseres 1. I den gamle model er der tilsyneladende ikke stor forskel på effekterne på BNP om boligformuen eller boliginvesteringerne eksogeniseres. 1.. Offentligt varekøb, eksogenisering af rente og løn. Fra figur og 4 er det nærliggende at forklare forskellen i virkningen på kontantprismultiplikatoren i de to modelversioner med en ændret virkning på renten 2. Det skal tilføjes at kontantprisrelationen ikke er grundlæggende ændret det er rentedannelsen via den ny Wfbz relation imidlertid. Således er "rentefølsomheden", dvs. rentens forøgelse ved fx. øget inflation, væsentlig forøget. Nedenfor er vist rentens betydning for kontantprisen i offentligt varekøbseksperiment: 1 Der findes ikke i modellen en egentlig eksogeniseringsmulighed for boligformuen. Eksogeniseringerne af boligformuen er derfor foretaget ved at konvertere en model hvor boligformuen er slettet i relationen for Wcp5. Samtidig er et passende j led (jwcp5) indlæst således at grundforløbet er uændret. 2 Den reale kontantpris er bestemt af forskellen mellem boligbeholdning og boligefterspørgsel. Boligbeholdningen antages på kort sigt eksogen. Boligefterspørgslen bestemmes af realindkomst og usercost, hvor usercost er et sammenvejet udtryk af inflationsforventninger og efter skat rente. Inflationsforventningerne er modelleret som et 6 års gennemsnit af lønstigningerne.

5 5 Figur 9. Effekt på realkontantpris (Eksogen rente) Figur 1. Effekt på realkontantpris (Eksogen løn og rente) Det fremgår ved sammenligning af figur 4 og 9, at dynamikken i kontantprismultiplikatoren i de to modelversioner, er meget lig hinanden når renten er eksogen. Det er endvidere bemærkelsesværdigt hvor renteafhængig kontantprisen er: Når renten er eksogen, figur 9, er effekten på kontantprisen i ny og gammel modelversion ca. 1 doblet sammenlignet med effekten på kontantprisen når renten er endogen, figur 4. Forskellen i figur 9 på størrelsesordenen af effekten på kontantprisen i de to modelversioner kan både skyldes en forskel i effekten på indkomsten og en forskel i effekten på usercost. Når renten er eksogen består forskellen i effekterne på usercost imidlertid kun af en forskellig effekt på inflationsforventningerne i de to modeller (se evt. fodnote 2). Figur 11, og 1 viser at både effekten på indkomsten og inflationsforventningerne er større i ny model sammenlignet med gammel model. Figur 11. Effekt på indkomst (Eksogen rente) Figur 12. Effekt på løn og realløn (Eksogen rente) BNP Mar95 BNP Okt91 Disp. indk. Mar95 Disp. indk. Okt91 % Løn Mar95 Løn Okt91 Realløn Mar95 Realløn Okt91

6 6 Figur 1. Effekt på inflationsforventninger (rlnae) (Eksogen rente) Først og fremmest ser dog forskellen i effekten på inflationsforventninger, figur 1, ud til at kunne forklare den større effekt på kontantprisen når renten er eksogen. Det bemærkes at effekten på lønnen i både ny og gammel model øges når renten eksogeniseres. Dette følger af at vareefterspøgselpresset ikke mere reduceres af en rentestigning hvorfor også presset på arbejdsmarkedet og dermed effekten på lønnen bliver større med eksogen rente. En af forklaringerne på den øgede effekt på lønnen med eksogen rente i ny model kan derfor være at i den ny model er "renteeffekten" større (forstået som effekten på forsyningsbalancen af en ændring i renten) end den gamle. En anden forklaring kan være at beskæftigelsens elasticitet mht. produktionen er øget i ny model hvilket bidrager til større effekter på lønnen i ny model sammenlignet med gammel model. Det fremgår af figur 1, at når både løn og rente eksogeniseres er effekten på kontantprisen helt identisk på kort og mellemlangt sigt. Bemærk at når rente og løn er eksogeniseret er usercost i kontantprisrelationen stort set eksogeniseret og kan derfor ikke give anledning til forskelle i kontantprismultiplikatorene i de to modeller. Tilbage bliver at effekten på indkomsten kunne være forskellige i de to modeller, men det er netop ikke tilfældet jf. figur 14 idet effekten på indkomsten er stort set sammenfaldene når rente og løn er eksogen. Vi kan altså slutte at kontantprismultiplikatoren dybest set er ens i de to modeller. Det er i øvrigt interessant i sig selv at når løn og rente er eksogeniseret, figur 14, er effekten på indkomsten nærmest ens i de to modeller. En nærliggende forklaring er at med løn og rente eksogeniseret så er løn-pris spiralen også meget ens i de to modeller, hvilket bl.a. fremgår af at forskellene i effekterne på reallønnen ikke er store, jf. figur 15.

7 7 Figur 14. Effekt på indkomst (Eksogen rente og løn) Figur 15. Effekt på løn og realløn (Eksogen rente og løn) BNP Mar95 BNP Okt91 Disp. indk. Mar95 Disp. indk. Okt91 % Løn Mar95 Løn Okt91 Realløn Mar95 Realløn Okt91 For fuldstændighedens skyld vises kontantprisen med eksogen løn og dermed eksogene inflationsforventninger i kontantprisen: Figur 16. Effekt på realkontantpris (Eksogen løn) Figur 17. Effekt på rente (iwbz) (Eksogen løn) Det bemærkes først og fremmest at dynamikken i kontantprismultiplikatoren ikke i samme grad er sammenfaldende, som tilfældet var ved rente eksogeniseringen. Årsagerne til denne forskel er nok især en forskel i effekten på renten, jf. figur 17.

8 8 Figur 18. Effekt på indkomst (Eksogen løn) Figur 19. Effekt på løn og realløn (Eksogen løn) BNP Mar95 BNP Okt91 Disp. indk. Mar95 Disp. indk. Okt91 % Løn Mar95 Løn Okt91 Realløn Mar95 Realløn Okt91 Det ses i figur 18, at effekten på BNP er mindre i den ny model sammenlignet med gammel model når lønnen er eksogen. Der kan være mange forklaringer på dette, herunder en større effekt på renten jf. figur 17. Forskellen i den langsigtede effekt på BNP i ny og gammel model ser især ud til at komme fra en negativ effekt på reallønnen, se figur 19. Denne effekt skyldes de nye rentefølsomme sektorpriser. Konklusionen i afsnittet må være at ændringen i kontantprisens dynamik i den ny model ikke kommer fra boligmodellen selv, men derimod fra anden dynamik i især rentemultiplikatoren: Når renten eksogeniseres er dynamikken i kontantprisen i ny og gammel model meget lig hinanden. 2. Boligmodellens (isolerede) multiplikatoregenskaber. Størrelsesordenen af kontantprismultiplikatoren i de to modelversioner kan alternativt undersøges ved at forøge disponibel indkomst hhv. sænke renten i boligmodellen isoleret:

9 9 Figur 2. Effekt på realkontantpris Disponibel indkomst stiger 1% (boligmodel isoleret) Figur 21. Effekt på realkontantpris Renten falder 1 % point (boligmodel isoleret) Det fremgår af figur 2 og 21, at boligmodellens isolerede multiplikatoregenskaber kun er marginalt ændrede: mht. rente og indkomst er kontantprisen mindre ekspansiv i den ny model. Effekten på boliginvesteringerne af at forøge hhv. sænke renten i boligmodellen isoleret, fremgår af figur 22 og 2. Figur 22. Effekt på boliginv. (fih) Disponibel indkomst stiger 1% (boligmodel isoleret) Figur 2. Effekt på boliginv. (fih) Renten falder 1 % point (boligmodel isoleret) Det fremgår meget klart af figur 22 og 2, at der overhovedet ikke er forskel på effekten på boliginvesteringerne af stød til indkomst og rente i ny og gammel boligmodel. Forklaringen må være, at samtidig med at kontantprisen er mindre indkomst og rentefølsom i ny boligmodel, figur 2 og 21, så er bolig- investeringerne mere kontantprisfølsomme; netto er effekten på boliginvesteringerne derfor uændret. Konklusionen i afsnit 2 er, at boligmodellens isolerede multiplikatoregenskaber nærmest er uændrede i ny og gammel boligmodel; kontantprismultiplikatoren

10 1 er ihvertfald ikke blevet mere ekspansiv. Samme konklusion fandt vi i den samlede model, jf. afsnit 1... Kontantprisens påvirkning af resten af modellen. Udfra figurerne i indledningen, figur 2 og 4, er det lidt besynderligt at en mindre effekt på den reale kontantpris, figur 4, i den ny model kan give anledning til en større BNP effekt, figur 2. Det er derfor interessant at få belyst om kontantprisen har fået en øget virkning i den samlede model. Effekten af et eksogent stød til kontantprisen, er vist i figur Figur 24. Effekt på forsyningsbal. Kontantprisen stiger 1% point (Okt91) Figur 25. Effekt på forsyningsbal. Kontantprisen stiger 1% point (Mar95) BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Investeringer (fi) Import (fm) Eksport (fe) BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Investeringer (fi) Import (fm) Eksport (fe) Figur 26. Effekt på investeringer Kontantprisen stiger 1% point (Okt91) Figur 27. Effekt på investeringer Kontantprisen stiger 1% point (Mar95) Boliginv. (fih) Maskininv. (fipm) Bygningsinv. (fipb) -5 Boliginv. (fih) Maskininv. (fipm) Bygningsinv. (fipb) Sammenlignes figur 24 og 25, fremgår at den maksimale effekt på BNP af en kontantpris forøgelse på 1%-point, i både ny og gammel model er nærmest

11 identisk; efter to år er BNP forøget med ca. 4 mio kr. På mellem langt sigt er effekten på BNP dog en smule større i den ny model. Den lidt større mellem langsigtede effekt på BNP kommer både fra en større effekt på forbruget og en større effekt investeringerne. Opsplitningen af investeringerne i figur 26 og 27 viser dog at en del af den større (mellem langsigtede) effekt på investeringerne kommer fra maskininvesteringerne. Den øgede effekt på maskininvesteringerne har nok ikke noget med kontantprisen at gøre men skyldes vel den ny faktorblok. Figur 26 og 27 viser også at kontantprisen har en større effekt på boliginvesteringerne i den ny model. Nedenfor er vist om forskellen i effekterne på forbrug og boliginvesteringer i de to samlede modeller kan begrundes i ændringer i forbrugs og boligmodellerne isoleret: 11 Figur 28. Effekt på forbrug (fcp) Kontantprisen stiger 1% point (forbrugsmodel isoleret) Figur 29. Effekt på boliginv. (fih) Kontantprisen siger 1% point (boligmodel isoleret) Det fremgår af figur 28, at øget kontantpris isoleret giver større effekter på forbruget i den ny model sammenlignet med den gammle. Dynamikken i figur 28 afspejler i øvrigt blot at koefficienterne til formuen i forbrugsfunktionen er ændret. Bemærk at kontantprisen først slår igennem på forbruget med en periodes forsinkelse. Årsagen er at formuen, der i ADAM opgøres ultimo, i forbrugsfunktionen er lagget en periode. Den forsinkede effekt på forbruget er nok forklaringen på, at der ikke er forskel på effekterne på forbruget på kort sigt af en kontantpris forøgelse, jf. figur 24 og 25. I figur 29 er vist effekten af et eksogent stød til kontantprisen i boligmodellen, dvs. boliginvesteringernes kontantprisfølsomhed; det fremgår, at bolig Elasticiteterne i forbruget mht. formuen er på kort sigt.51 i ny model og.12 i gammel. Elasticiteterne er på langt sigt.11 i ny model og.125 i gammel model.

12 12 investeringerne er blevet en smule mere kontantprisfølsomme i den ny model. 4 Konklusionen i afsnittet må være at der stort set ikke er forskel på effekten på BNP af en forøgelse af kontantprisen i ny og gammel model. Dog har kontantprisen har fået en smule større forbrugseffekt. Den større forbrugseffekt kommer via kortsigts koefficienten til formuen i forbrugsfunktionen Offentligt varekøb, eksogeniseringsantagelser og kontantpris. Nedenfor er vist eksogeniseringsantagelserne ved offentligt varekøbseksperiment anvendt i ny og gammel ADAM bog, på ens grundforløb: Figur. Effekt på beskæftigelse (Q) Figur 1. Effekt på beskæftigelse (Q) (Okt91) (Mar95) 1 pers Endogen løn og rente Eksogen rente Eksogen løn Eksogen løn og rente 1 pers Endogen løn og rente Eksogen rente Eksogen løn Eksogen løn og rente Figur og 1 viser at selv på ens grundforløb er der betydelige forskelle i beskæftigelsesmultiplikatorerne i de to modelversioner. Mest iøjnefaldende er forskellene på effekten på beskæftigelsen med eksogen rente i ny og gammel model. En nærliggende forklaring er, jf. figur 9, at med eksogen rente er effekten i den ny model på den reale kontantpris væsentlig større hvilket igen følger af en større effekt på indkomsten og især en større effekt på lønnen. Figur 2 og bekræfter at det især er virkninger fra kontantprisen der gør 4 Det bemærkes at formålet med figur 29, boligmodellen isoleret, udelukkende tjener til at uddybe figur 26 og 27, den samlede model, dvs. undersøge om boliginvesteringerne også reagerer kraftigere på en forøgelse af kontantprisen i boligmodellen isoleret. Da kontantprisen i begge eksperimenter er eksogen siger eksperimenterne derfor ikke noget om boliginvesteringerne i ny model reagerer kraftigere på stød til fx. indkomst og rente. Dette følger af at kontantprisen netop ikke er eksogen men bliver bestemt i boligmodellen sammen med boliginvesteringerne, med indkomst og usercost som eksogene. For at vurdere om boliginvesteringerne reagerer kraftigere i ny model ved fx. øget offentlig varekøb skal hele boligmodellen analyseres, jf. afsnit 2 figur 22 og 2. 5 Dette forklarer muligvis også hvorfor der er så stor forskel på effekten på BNP, ved offentligt varekøbseksperiment, af at eksogenisere boligformuen i ny og gammel model, jf. afsnit 1.2 figur 7 og 8.

13 1 effekterne på beskæftigelsen forskellige i de to modelversioner. Figur 2. Effekt på beskæftigelse (Q) Figur. Effekt på beskæftigelse (Q) med eksogen kontantpris (Okt91) med eksogen kontantpris (Mar95) 1 pers Endogen løn og rente Eksogen rente Eksogen løn Eksogen løn og rente 1 pers Endogen løn og rente Eksogen rente Eksogen løn Eksogen løn og rente Det er bemærkelsesværdigt at se, jf. figur 2, at rentevirkningen i den gamle model næsten udelukkende går gennem kontantprisen det har ingen effekt på beskæftigelsen af at eksogenisere renten når kontantprisen er eksogen. Det fremgår også ved sammenligning af, figur 2 og, at der er kommet mere renteeffekt, dvs. rentens effekt på forsyningsbalancen, i den ny modelversion. En sammenligning af de langsigtede egenskaber i den ny model indikerer, jf. figur 1 og, at "over crowding-out" effekten ikke har noget at gøre med kontantprisen; med eksogen kontantpris findes effekten stadig. 5. Konklusion Den kraftige effekt ved offentligt varekøb på BNP på 8-9 års sigt i den ny model skyldes forløbet af kontantprisen, jf. afsnit 1.2. Effekten på kontantprisen i ny model er væsentlig ændret i forhold til gammel model, den vigstigste forklaring på dette er at effekten på renten også er ændret, jf. afsnit 1.. Derimod er boligmodellens isolerede multiplikatoregenskaber ikke ændrede, jf. afsnit 2.

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II)

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen..9 Henrik C. Olesen Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris

Læs mere

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir 22. Marts 211 Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Resumé: I denne note sammenlignes effekten

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi

Reestimation af importpriser på energi Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 6. august 15 Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Resumé: I dette papir vises fortrængningstiden for to typer af stød

Læs mere

Boligmarkedets tilpasningstid med fremadskuende forventninger

Boligmarkedets tilpasningstid med fremadskuende forventninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 24. juni 215 Boligmarkedets tilpasningstid med fremadskuende forventninger Resumé: Betydningen af at indføre fremadskuende forventninger

Læs mere

Pinsepakken og boligmodellen

Pinsepakken og boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 18. november 1999 Pinsepakken og boligmodellen Resumé: Med pinsepakken afskaffes beskatningen af lejeværdien af egen bolig. I stedet

Læs mere

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 10. april 1997 Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Resumé: Papiret tager sit udgangspunkt i de multiplikator eksperimenter,

Læs mere

Boligforbrug på nye kapitaltal

Boligforbrug på nye kapitaltal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16. juli 1997 Lena Larsen Boligforbrug på nye kapitaltal Resumé: I papiret gives et forslag til en ny specifikation af relationen for

Læs mere

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Nina Bech Runebo & Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir* 2. februar 211 Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Resumé: I denne note sammenlignes multiplikatorer

Læs mere

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 9. November 216 Dan Knudsen Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Resumé: Dette papir sammenligner reaktionerne på et finanspolitisk

Læs mere

ADAM, August Standardmultiplikatorer

ADAM, August Standardmultiplikatorer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 7. januar 998 Henrik Olesen Martin Rasmussen ADAM, August 997. Standardmultiplikatorer Resumé: Papiret præsenterer 8 eksperimenter,

Læs mere

Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet

Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 2. januar 2014 Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet Resumé: ADAMs privatforbrug påvirkes kraftigere af husholdningers

Læs mere

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16 februar 2001 Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Resumé: Papiret giver nogle simple sammenhænge mellem nutidsværdien

Læs mere

Kvoter i ny og gammel ADAMBK

Kvoter i ny og gammel ADAMBK Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 15. februar 1999 Kvoter i ny og gammel ADAMBK Resumé: Papiret sammenligner kvoter i ny og gammel ADAMBK, hhv. ADAMBK og ADBK0797. Formålet

Læs mere

Fastkurspolitikkens betydning

Fastkurspolitikkens betydning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 1. oktober 28 Fastkurspolitikkens betydning Resumé: Vi illustrerer, at den langsigtede effekt på løn og aktivitet i ADAM er uafhængig af hældningen

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer:

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer: Bilag Bilag 1 Boligmodellen i ADAM Boligefterspørgsel: phk K D f Y, i,, infl,... pc Boligudbud: S K K 1 Boligbeholdning, ultimo: K K 1 NI Nettoinvesteringer: phk NI g IX pi D S Kontantpris: phk h K K,

Læs mere

ADAM, December analyse af parameterfølsomheder

ADAM, December analyse af parameterfølsomheder Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 22. juni 2 ADAM, December 29 - analyse af parameterfølsomheder Resumé: I papiret undersøges modellens følsomhed overfor ændringer

Læs mere

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Peter Agger Troelsen 17. juni 2015 Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Resumé: Vi modellerer ADAM med fremadrettede forventninger i løndannelsen,

Læs mere

Forbrug og selskabernes formue

Forbrug og selskabernes formue Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 5. juli 213 Dan Knudsen Forbrug og selskabernes formue Resumé: Dette papir behandler en af de udfordringer, der er opstået ved at opsætte

Læs mere

Vedr. offentlige overførsler til udlandet

Vedr. offentlige overførsler til udlandet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 15. august 2013 Vedr. offentlige overførsler til udlandet Resumé: Modelegenskaberne virker uhensigtsmæssige ved ændringer i de offentlige

Læs mere

Nye kapitaltal til forbrugsfunktionens formue

Nye kapitaltal til forbrugsfunktionens formue Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 3. december 1996 Nye kapitaltal til forbrugsfunktionens formue Resumé: Papiret er et konkret forslag til hvordan de nye tal for kapitalværdier

Læs mere

Data for boligbeholdning og afskrivninger.

Data for boligbeholdning og afskrivninger. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik C. Olesen Lena Larsen 30. september 1996 Data for boligbeholdning og afskrivninger. Resumé: Papiret gennemgår, hvordan dataserier for boligbeholdningen

Læs mere

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

Wfbz-relationen - ny modelversion

Wfbz-relationen - ny modelversion Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Pernille B. Langgaard 1. oktober 1993 Wfbz-relationen - ny modelversion Resumé: Papiret viser omskrivningen af Wfbz-relationen i absolutte ændringer fra den

Læs mere

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR.

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 7. november 1996 Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Resumé: Papiret præsenterer grafer, der sammenligner bruttoinvesteringerne

Læs mere

Analyse af forskelle mellem ADAM og SMECs rentemultiplikator

Analyse af forskelle mellem ADAM og SMECs rentemultiplikator i:\maj-2\adam-smec-sb.doc Af Steen Bocian 29. maj 2 Analyse af forskelle mellem ADAM og SMECs rentemultiplikator I den seneste vismandsrapport beregner vismændene, at en rentestigning på ½ pct.point vil

Læs mere

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 1. marts 2000 Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Resumé: Papiret reestimerer forbrugsfunktionen på 95-pris databanken (APR00)

Læs mere

ADAM, December dec99 standardmultiplikatorer

ADAM, December dec99 standardmultiplikatorer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 9. februar Martin Rasmussen Henrik C Olesen ADAM, December 999 Standardmultiplikatorer Resumé: Papiret præsenterer 8 eksperimenter,

Læs mere

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges

Læs mere

14. Multiplikatortabeller

14. Multiplikatortabeller Kapitel 4. Multiplikatortabeller 4. Multiplikatortabeller I det følgende præsenteres en række eksperimenter, der illustrerer ADAMs egenskaber i forbindelse med ændringer i forskellige centrale eksogene

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 13.03.00 Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Resumé: Papiret præsenterer reestimationen af sektorprisrelationerne til ADAM, april

Læs mere

Pensioner og disponibel indkomst i ADAM

Pensioner og disponibel indkomst i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 4. juni 1997 Pensioner og disponibel indkomst i ADAM Resumé: Virkningen på disponibel indkomst af at øge pensionsindbetalingerne undersøges.

Læs mere

Simpel pensionskassemodel

Simpel pensionskassemodel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 9. februar 15 Simpel pensionskassemodel Resumé: Vi opstiller en model, hvor udbetalingerne fra en pensionsordning bestemmes ud fra en antagelse

Læs mere

3. Modellen i hovedtræk

3. Modellen i hovedtræk 3. Modellen i hovedtræk Kapitel 3. Modellen i hovedtræk 25 ADAM er en årsmodel opbygget i den empiriske modeltradition, som især Tinbergen og Klein har præget. I overensstemmelse hermed er ADAM i høj grad

Læs mere

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Tony M. Kristensen 31 januar 1996* Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Resumé: Dette papir er en kort introduktion til kørsler med ADAM i Ib Hansens simulationsprogram

Læs mere

Reestimation af lagerligninger til Okt16

Reestimation af lagerligninger til Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* UFR 5. april 217 Reestimation af lagerligninger til Okt16 Resumé: Reestimation af lagerligninger til Okt16 er gennemført uden ændringer af estimationsmetode.

Læs mere

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem.

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Andreas Østergaard Iversen. november Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Resumé: Dette papir sammenligner resultaterne fra ARP (DLU forbrugssystem)

Læs mere

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 14. marts 2017 Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Resumé: Der samles op på ændringerne i nationalregnskabet

Læs mere

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II)

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen 13. september 13 Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Resumé: Formuleringen af personer i arbejdsmarkedsordninger ændres for at stabilisere

Læs mere

Importrelationer til ADAM oktober 2015

Importrelationer til ADAM oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 13 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 34 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Fra kapitel 33 AD-AS-diagrammet AD: Negativ hældning

Læs mere

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen:

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen: MAKROøkonomi Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken Opgaver Opgave 1 Forklar følgende figurer fra bogen: 1 Opgave 2 1. Forklar begreberne den marginale forbrugskvote og den gennemsnitlige forbrugskvote

Læs mere

Supplerende dokumentation af boligligningerne

Supplerende dokumentation af boligligningerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 13. september 2010 Supplerende dokumentation af boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation

Læs mere

Finanspolitisk reaktionsfunktion i ADAM

Finanspolitisk reaktionsfunktion i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen Dan Knudsen 27. februar 214 i ADAM Resumé: I forlængelse af papiret SOA23114 forsøges det at lave en finanspolitisk reaktionsfunktion baseret

Læs mere

Om forbrugsdannelsen i ADAM

Om forbrugsdannelsen i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 14. august 2009 Om forbrugsdannelsen i ADAM Resumé: I nærværende papir diskuteres, hvad der skaber den langsigtede forbrugstilpasning i varekøbseksperimentet.

Læs mere

Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13

Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 8. november 2013 Jacob Nørregård Rasmussen Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13 Resumé: ADAM beskriver sammenhængene i Danmark betinget

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Kursen på statens obligationsgæld

Kursen på statens obligationsgæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 21. august 2013 Kursen på statens obligationsgæld Resumé: Kursen på statens obligationsgæld beregnes i ADAM som forholdet mellem

Læs mere

En illustrativ anvendelse af modulet vedr. skat, arbejdstid og løn

En illustrativ anvendelse af modulet vedr. skat, arbejdstid og løn Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Morten Werner 6. september 2004 (UDKAST) En illustrativ anvendelse af modulet vedr. skat, arbejdstid og løn Resumé: I papiret anvendes modulet, hvor arbejdsudbud

Læs mere

Forslag til ændringer i forbrugsligningen.

Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 16. maj 2016 Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Resumé: I dette arbejdspapir fremlægges et forslag til hvilke ændringer, der

Læs mere

Introduktion. Plan for ADAM-kursus. Modelgruppen Danmarks Statistik. ADAM-kursus 1

Introduktion. Plan for ADAM-kursus. Modelgruppen Danmarks Statistik. ADAM-kursus 1 Plan for ADAM-kursus Introduktion Tirsdag d. 3. februar 9.00 Præsentation, generel introduktion Nikolaj 9.45 Øvelser (A+B) 10.50 Privat forbrug Jacob 11.10 Pause 11.20 Boligmodel Dan 11.35 Øvelser (A*+B*+C)

Læs mere

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh, Tony M. Kristensen og Dan Knudsen 12. september 2012 Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Resumé: Når man foretager et rentestød er det vigtigt

Læs mere

Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM

Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jes Asger Olsen 21. oktober 2010* UDKAST Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM Resumé: Indbetalinger på pensionsordninger kan i forskelligt omfang trækkes

Læs mere

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 2. Mankiw kapitel 3. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 2. Mankiw kapitel 3. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm MAKRO 1 2. årsprøve, forår 2007 Forelæsning 2 Mankiw kapitel 3 Peter Birch Sørensen www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm DEN GRUNDLÆGGENDE KLASSISKE MODEL: REPETITION Langsigtsmodel for en lukket økonomi.

Læs mere

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tanja Tan Quach 27. august 2008 Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Resumé: papiret sammenlignes Told & Skats prisindeksserie med Danmarks Statistiks statiske

Læs mere

Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP

Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 1. september 21 Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP 5HVXPp,

Læs mere

Eksperimenter med arbejdsudbuddet

Eksperimenter med arbejdsudbuddet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 14. maj 212 Eksperimenter med arbejdsudbuddet Resumé: I dette papir laves forskellige stød til arbejdsudbuddet. Scenarierne består enten

Læs mere

Skattemæssige afskrivninger på maskinkapital

Skattemæssige afskrivninger på maskinkapital Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 8. marts 21 Tina Saaby Hvolbøl Skattemæssige afskrivninger på maskinkapital Resumé: I papiret genberegnes profilerne for de skattemæssige

Læs mere

Vedr. ADAM, februar 2002

Vedr. ADAM, februar 2002 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN arbejdspapir* Tony M. Kristensen 23. september 2002 Vedr. ADAM, februar 2002 Resumé: I modelversionen ADAM, februar 2002, er de nye, reviderede kapitaltal i 1995- priser

Læs mere

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 9. oktober 2015 Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Resumé: Dette papir dokumenterer indførelsen af eksogen variabel i relationen

Læs mere

Estimation af ny bilmodel til ADAM

Estimation af ny bilmodel til ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir[Udkast] Peter Rørmose Jensen og Rasmus Holm Madsen 2. februar 24 Estimation af ny bilmodel til ADAM Resumé: I papiret estimeres bilkøbet med brug af de nye

Læs mere

Eksogenisering i forbrugssystemet

Eksogenisering i forbrugssystemet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Edith Madsen 7. juli 1997 Eksogenisering i forbrugssystemet Resumé: Papiret giver en metode til eksogenisering af forbrugskomponenter i det nye DLU og indeholder

Læs mere

Historiske simulationsfejl med ADAM, maj 1998

Historiske simulationsfejl med ADAM, maj 1998 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dorte Grinderslev 22. februar 1999 Tony M. Kristensen Historiske simulationsfejl med ADAM, maj 1998 Resumé: Dette papir undersøger historiske simuleringsfejl

Læs mere

Forbrugsfunktionen i BOF5

Forbrugsfunktionen i BOF5 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 9. februar 1999 Forbrugsfunktionen i BOF5 Resumé: Papiret gennemgår forbrugsfunktionen i BOF5 (Bank of Finland). Baseret på et discussion

Læs mere

Boligmodellen i AUG97

Boligmodellen i AUG97 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Edith Madsen Asger Olsen 16. april 1998 Boligmodellen i AUG97 Resumé: Dette er så sidste nye afsnit i den uendelige historie om boligmodellen. Papiret kommer

Læs mere

Arbejdsløshed og forbrugsfunktion II

Arbejdsløshed og forbrugsfunktion II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 20. november 1994 Arbejdsløshed og forbrugsfunktion II Resumé: I papiret estimeres forbrugsfunktioner hvor arbejdsløsheden (bul) indgår

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 5. oktober 2015 Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Resumé: Relationen for uddannelsessøgende reestimeres til modelversion

Læs mere

Data for arbejdstid og timeløn

Data for arbejdstid og timeløn Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen 7. februar 1994 Data for arbejdstid og timeløn Resumé: Datakonstruktionen af Hgn og lna eftergås. Hgn bør nok rettes i årene før 1966. hgn.jao

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år

Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 28. april 2010 1 Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år Resumé: Aktuelt fokus på de offentlige investeringer i kædede

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 28. marts 1996 Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Resumé: Justeringsled

Læs mere

Reestimation af ejendomsskatterelationen

Reestimation af ejendomsskatterelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jakob Jans Johansen 4. Marts 2005 Reestimation af ejendomsskatterelationen Resumé: I dette papir reestimeres ejendomsskatterelationen og lagget i relationens

Læs mere

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 22. september 1997 Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Resumé: Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde indgår

Læs mere

Eksportørgevinst i eksportrelationen

Eksportørgevinst i eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Disponibel indkomst og pensionsordninger, kort og langt sigt

Disponibel indkomst og pensionsordninger, kort og langt sigt Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen Gitte Terp Henriksen 1. December 2000 Disponibel indkomst og pensionsordninger, kort og langt sigt Resumé: I modellen er der i indkomst

Læs mere

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 10. juli 2012 Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Resumé: I dette papir gennemgås

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

En sammenligning af SMEC og ADAM

En sammenligning af SMEC og ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 27. marts 212 En sammenligning af og Resumé: Ligheder og forskelle på de to økonometriske makromodeller, og, diskuteres. Det findes

Læs mere

Om boligpriserne - En opfølgning

Om boligpriserne - En opfølgning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 18. oktober 13 Om boligpriserne - En opfølgning Resumé: Nærværende papir sammenligner ADAMs boligprisindeks, som er Danmarks Statistik

Læs mere

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 23. maj 2016 Boligpriserne Resumé: ADAMs boligprisindeks er DSTs prisindeks for 1-familiehuse. DSTs boligprisindeks, der dækker hele landet,

Læs mere

Aldersopsparing i ADAM

Aldersopsparing i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 26. marts 2014 1 Aldersopsparing i ADAM Resumé: Aldersopsparing er den nye kapitalpension, dog uden udskudt skat. Papiret beskriver

Læs mere

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 27. februar 2015 Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Resumé:

Læs mere

Indledning Virksomhederne Husholdningerne Den oentlige sektor Lukning Et udbudsstød. DREAM Workshop. April 25, 2012

Indledning Virksomhederne Husholdningerne Den oentlige sektor Lukning Et udbudsstød. DREAM Workshop. April 25, 2012 DREAM Workshop April 25, 2012 DREAM består af 4 modeller Befolkningsfremskrivning Uddannelsesfremskrivning Socio-økonomisk fremskrivning (befolkningsregnskab) Makromodel Dette foredrag handler om makromodellen

Læs mere

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 20. april 2016 Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Resumé: Lønrelationen reestimeres til Okt15 med 2012 inkluderet og

Læs mere

Titel: Justeringer i ADAM-modellen i forbindelse med FR2000 1

Titel: Justeringer i ADAM-modellen i forbindelse med FR2000 1 Arbejdspapir nr. 5/21 Titel: Justeringer i ADAM-modellen i forbindelse med FR2 1 Forfatter: Nikolaj Veje (nve@fm.dk) Resumé: I forbindelse med Finansredegørelse 2 blev foretaget nogle justeringer og anvendt

Læs mere

Skattemæssige afskrivninger på bygningskapital

Skattemæssige afskrivninger på bygningskapital Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tina Saaby Hvolbøl 14. august 21 Tony Maarsleth Kristensen Skattemæssige afskrivninger på bygningskapital 5HVXPp,SDSLUHWSU VHQWHUHVHQQ\VNLWVHIRUEHUHJQLQJHQDIGHVNDWWHP

Læs mere

Om effekten af opsparingsordninger og opsparingstilbøjelighed

Om effekten af opsparingsordninger og opsparingstilbøjelighed Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 29. april 2013 Om effekten af opsparingsordninger og opsparingstilbøjelighed Resumé: Dette papir er et oplæg til at opstille en ny forbrugsrelation.

Læs mere

Forventninger i ADAM

Forventninger i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh og Dan Knudsen 6. juni 2012 Forventninger i ADAM Resumé: Der har i 2011 været arbejdet med rationelle forventninger på boligmarkedet, jf. papirerne

Læs mere

Udbudseffekter i Adam oktober to eksempler

Udbudseffekter i Adam oktober to eksempler Udbudseffekter i Adam oktober 1 - to eksempler Tony Maarsleth Kristensen & Dawit Sisay Temere Notatet beskriver to scenarier: et scenarie med en reduktion af den strukturelle ledighed og et scenarie med

Læs mere

Sammenligning af et renteeksperiment i ADAM og SMEC

Sammenligning af et renteeksperiment i ADAM og SMEC Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen og Dan Knudsen 17. marts 214 Sammenligning af et renteeksperiment i og Resumé: Vi sammenligner effekten af en rentestigning på 1

Læs mere

Standardmultiplikatorer i EMMA

Standardmultiplikatorer i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Lund Bender 21. september 26 Standardmultiplikatorer i EMMA Resumé: Papiret dokumenterer en række standardmultiplikatorer for EMMA version 26. Multiplikatorerne

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015

Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 14. januar 2016 Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015 Resumé: I dette arbejdspapir dokumenteres reestimationen af boligligningerne

Læs mere

Boligprisudviklingen

Boligprisudviklingen Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir 17. april 2015 Boligprisudviklingen Resumé: Papiret sammenligner Danmarks Statistiks officielle boligprisindeks med et Laspeyres indeks, som sammenvejer

Læs mere

Førsteårseffekter i ADAM-December 2009 Sammenligning med Apr08 og Apr04

Førsteårseffekter i ADAM-December 2009 Sammenligning med Apr08 og Apr04 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 3. maj 2012 Førsteårseffekter i ADAM-December 2009 Sammenligning med Apr08 og Apr04 Resumé: Det er i flere tilfælde blevet konstateret

Læs mere

Fremadskuende forventninger i ADAM - nu med leadede variable

Fremadskuende forventninger i ADAM - nu med leadede variable Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen Dan Knudsen 23. januar 214 Fremadskuende forventninger i ADAM - nu med leadede variable Resumé: Fremadskuende forventninger indføres i lønrelationen,

Læs mere