FLYTNING TIL NY ADRESSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLYTNING TIL NY ADRESSE"

Transkript

1 FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre Station eller med bus 200S.

2 Telefonstandens Pensionistforening af 1950 : Telefon- & adresseliste på bestyrelse m.fl maj 2015 Navn Adresse Telefon Mobil Mailadresse Formand : Lis Bennie Kyllesbech Nielsen Næstformand: Lillian Jeppesen Kasserer : Tenna Rask Sekretær: Rita Johansen Bestyrelsesmedlem: Lili Antonisen Bestyrelsessuppleant + hushovmestrer : Inge Rørhøj Mich.Beringsvang 11 st.04, 2650 Hvidovre Mariehøj 36, 2.th Rødovre Hyacintgården 1, st.th., 2300 S Vanløse Allé 51, 2.tv Vanløse Engvej 17, 1. tv Kbh. S Voldumvej 19, 2610 Rødovre

3 Foreløbigt program for efterår 2015 PF 50 Ret til ændringer forbeholdes! September: Den 8. mødes vi første gang efter ferien Vi har sikkert meget at fortælle hinanden, så vi underholder os selv, og tager afsked med Gl.Jernbanevej d.15. extra mødedag og d.22. har vi været nødt til at aflyse Bestyrelsen skal pakke vores ting sammen så de er klar til flytning Oktober Den 13. Tager vi på Løvfaldstur til Hertadalen ved Lejre. Vi bliver samlet op af bussen på Immerkær 42 Den 27. Spiller vi banko. November Den 10. d.24. December Den 8. Kommer Per Spillemand, med sjov, musik og sange, det kan vi glæde os til. Drikker vi gløgg og spiser æbleskiver Skal vi have vores sædvanlige hyggelige julefrokost, igen siger vi: Mød mig på Cassiopeia

4 3 medlemmer. Al afstemning afgøres ved simpelt flertal. (se 19 og 20). 18 Ekstraordinær generalforsamling afholdes: 1. Når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 2. Når mindst 25 medlemmer forlanger det, heraf skal de 20 medlemmer være til stede ved generalforsamlingen, og der skal samtidig med anordningen om generalforsamlingen gives skriftlig meddelelse til formanden om, hvilke emner der ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal i det punkt 2 nævnte tilfælde afholdes senest 2 måneder efter begæringens modtagelse. Indvarslingen sker på samme måde som til ordinær generalforsamling. Vedtægter for Telefonstandens Pensionistforening af 1950 stiftet 26. februar Til vedtagelse af ændringer i foreningens vedtægter kræves, at forslaget opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 20 Ophævelse af foreningen kan kun ske, når det vedtages på en generalforsamling, og 2/3 af medlemmerne derefter ved en urafstemning stemmer derfor. Vedtages ophævelsen, skal senere indkaldt generalforsamling afgøre, hvad der skal ske med foreningens eventuelle formue, aktiver og ejendele. 21 På den årlige generalforsamling trækkes et ferielotteri med 8 gevinster à kr. 500,00 blandt de tilstedeværende medlemmer. Har man vundet i lotteriet i et år, kan man ikke udtrækkes de følgende 2 år. Således vedtaget. (Senest ændret på generalforsamlingen: april 2013, tilbagerettet sept. 2014) 1 Foreningens formål er at virke for fællesskab, selskabeligt samvær og samarbejde med andre pensionistforeninger. 2 Alle, der har været ansat i det tidligere KTAS, Tele Danmark eller TDC, kan blive medlem. Desuden kan ægtefæller eller samlevere efter ønske, blive optaget som ekstraordinært medlem. 3 Indmeldelse sker til formanden eller et bestyrelsesmedlem. Ved indmeldelsen opgives fulde navn, adresse, telefonnummer og eventuelle pensionskassenummer. Hvert medlem får udleveret et medlemskort samt foreningens vedtægter. 4 Et medlems ægtefælle eller samlever, som ønsker at fortsætte medlemskabet efter ægtefællens død, skal meddele dette til formanden eller et bestyrelsesmedlem senest 3 måneder efter dødsfaldet. 5 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

5 6 Udmeldelse kan kun ske med 6 måneders varsel. 7 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og består af formand, næstformand, sekretær, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 2 bestyrelsessuppleanter. Valgene gælder for 2 år ad gangen. Således at: I lige år vælges særskilt - formand, sekretær og 1 bestyrelsessuppleant. I ulige år vælges - næstformand, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 bestyrelsessuppleant. Næstformanden leder foreningen under formandens forfald. Generalforsamlingen vælger ligeledes 2 bilagskontrollanter samt 2 bilagskontrollantsuppleanter. Valgene gælder for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollantsuppleant. 8 Formanden leder foreningens bestyrelsesmøder og indkalder til disse, når det findes nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 2 på hinanden følgende møder, indtræder 1 bestyrelsessuppleant som bestyrelsesmedlem. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 9 Kassereren fører og aflægger foreningens regnskab. Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal være afsluttet og bilagskontrolleret, så det kan fremlægges for bestyrelsen i april. 10 Sekretæren fører ved alle møder foreningens forhandlingsprotokol, og den skal indeholde alle de på mødet behandlede forslag og tagne beslutninger. Protokollen skal, for at være gyldig, oplæses og godkendes på førstkommende møde. 11 Foreningens bilag, aktiver, kassebeholdning og bankbøger gennemgås af de valgte bilagskontrollanter. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen. 12 Alle indtægter, der indgår til foreningen og som ikke skal anvendes til løbende udgifter, skal indsættes i bank eller på en eller flere konti i foreningens navn. Indtil halvdelen af foreningens formue kan, efter bestyrelsesbeslutning, anbringes i værdipapirer. Kassereren kan hæve det for de løbende udgifter nødvendige beløb. Under normale forhold må kassereren ikke have større kontantbeholdning end nødvendigt. Kassereren kan med formandens underskrift hæve beløb i banken til dækning af større udgifter ud over de løbende udgifter, som der er truffet beslutning om på generalforsamlingen eller i bestyrelsen. Ved kassererens fravær kan formanden hæve det for de løbende udgifter nødvendige beløb i banken. 13 Lønninger udbetales ikke, men der kan ydes tilskud til administration, telefon og internetforbindelse, sådanne må ikke overstige ligningsrådets regler. Bestyrelsesmedlemmer, bilagskontrollanter eller andre, der i henhold til formandens tilsigelse eller anden vedtagelse foretager rejser eller deltager i møder i foreningsanliggender, får dækning for fortæring og rejseudgifter. 14 Ordinær generalforsamling, der indkaldes af bestyrelsen, skal med oplysning om dagsorden afholdes i april eller maj. Bestyrelsen bestemmer tid og sted. 15 På den ordinære generalforsamling oplæses protokollen fra sidste generalforsamling. Der aflægges beretning om foreningens virke i det forløbne år. 16 På en generalforsamling kan der kun tages beslutning om de på dagsordenen stående sager. Alle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Ændringsforslag kan stilles af et eller flere medlemmer på generalforsamlingen. 17 Generalforsamlingen er højeste myndighed og er beslutningsdygtig under hensyn til deltagernes antal. Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede generalforsamlingen. Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, men skal foretages skriftligt, hvis det forlanges af mindst

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK Stiftet den 17. juni 1984. Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og hjemsted...side 2 2 Foreningens formål....side 2 3 Medlemmer og deltagelse i klubbens arrangementer...side

Læs mere