Ankeprocesskrift 1. J.nr i Højesteretssag nr. 48/2016. AB Engskoven Engskovvænget Skødstrup v/advokat Thomas Schioldan Sørensen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankeprocesskrift 1. J.nr i Højesteretssag nr. 48/2016. AB Engskoven Engskovvænget Skødstrup v/advokat Thomas Schioldan Sørensen."

Transkript

1 Thomas Schioldan Sørensen Advokat (H), Partner E: T: Sekretær Helle Lundstrøm E: T: J.nr Ankeprocesskrift 1 i Højesteretssag nr. 48/2016 AB Engskoven Engskovvænget Skødstrup v/advokat Thomas Schioldan Sørensen mod Jyske Bank Vestergade Silkeborg v/advokat Philip Baruch 1. Påstande 1.1. Principalt Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at den med Engskoven indgåede aftale om renteswap med tilknyttet serviceaftale er uforbindende for Engskoven.

2 1.2. Subsidiært Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at Engskoven d. 22. juni 2016 berettiget har ophævet aftale om renteswap med tilknyttet serviceaftale, og at retsvirkningen af ophævelsen er, at Engskoven er blevet frigjort for aftalen, og de udvekslede rentebetalinger som konsekvens af ophævelsen skal tilbageføres mellem parterne Mere subsidiært Jyske Bank tilpligtes at betale erstatning til Engskoven, hvilken erstatningspåstand i nedenstående prioriterede rækkefølge kan opgøres til, A. kr ,08 med tillæg af procesrente fra stævningens indlevering og til betaling sker, subsidiært procesrente fra d. 23. juni 2016 og til betaling sker, og således at den realiserede markedsværdi bortfalder uden økonomiske og retlige forpligtelser parterne imellem. subsidiært B. kr med tillæg af procesrente fra stævningens indlevering og til betaling sker, subsidiært procesrente fra d. 23. juni 2016 og til betaling sker. subsidiært C. kr ,64 med tillæg af procesrente fra stævningens indlevering og til betaling sker, subsidiært procesrente fra d. 23. juni 2016 og til betaling sker, og således at den realiserede markedsværdi bortfalder uden økonomiske og retlige forpligtelser parterne imellem, subsidiært kr med tillæg af procesrente fra stævningens indlevering og til betaling sker, subsidiært procesrente fra d. 23. juni 2016 og til betaling sker. subsidiært D. kr ,64 med tillæg af procesrente fra stævningens indlevering og til betaling sker, subsidiært procesrente fra d. 23. juni 2016 og til betaling sker, og således at den realiserede markedsværdi bortfalder uden økonomiske og retlige forpligtelser parterne imellem, subsidiært kr ,64 med tillæg af procesrente fra stævningens indlevering og til betaling sker, subsidiært procesrente fra d. 23. juni 2016 og til betaling sker. subsidiært E. kr. 0,00 og således at den realiserede markedsværdi bortfalder uden økonomiske og retlige forpligtelser parterne imellem, subsidiært kr ,64 med tillæg af procesrente fra stævningens indlevering og til betaling sker, subsidiært procesrente fra d. 23. juni 2016 og til betaling sker. eller efter Højesterets skøn. 2

3 Der tages forbehold om at ændre påstanden, når skønserklæringen vedrørende tabsopgørelse foreligger, eller Jyske Bank måtte have erklæret sig enig i opgørelserne, jf. opfordring H-4, og at markedsværdien på ophørstidspunktet er kendt. 2. Jyske Banks afvisningspåstande Jyske Bank har påstået afvisning af Engskovens subsidiære og mere subsidiære påstand. Påstandene fastholdes. For så vidt angår ændringen i den subsidiære påstand, er ændringen en konsekvens af den anførte ændring i retsforholdet, idet Engskoven har ophævet aftalen. Den tidligere påstand kan ikke opretholdes, idet den ikke længere afspejler parternes retsforhold, idet aftalen er ophævet. En opretholdelse ville derfor ikke tjene et formål. Det gøres gældende, at på grund af ændringerne i retsforholdet, så er det en naturlig følge, at der sker en tilpasning af den subsidiære påstand, hvormed påstanden skal tages under realitetsbehandling. Videre gøres gældende, at grundlaget for ophævelse var under pådømmelse ved Vestre Landsret, hvormed påstanden ligeledes på dette grundlag skal realitetsbehandles i Højesteret, idet Jyske Bank allerede har forholdt sig til synspunktet om ophævelse. Hvad angår den mere subsidiære påstand, gøres det gældende, at Engskoven for både byretten og Vestre Landsret har opgjort et økonomisk tab, men Vestre Landsret fandt, at der ikke var lidt et økonomisk tab. Det gøres gældende, at bevisførelsen er fri, og at der ikke foreligger konkrete omstændigheder, der skulle nægte Engskoven at føre bevis for et økonomisk tab. Der henvises til ankereplikkens afsnit 2.3, herunder navnlig U H. For det tilfælde, at den ændrede påstand mod forventning ikke måtte blive admitteret, vil de i ankestævningen nedlagte påstande blive fastholdt. 3. Udvekslede nettorenter mellem parterne Det er Engskovens synspunkt, at konsekvensen ved den principale og subsidiære påstand vil være, at de mellem parterne udvekslede rentebetalinger (nettorenter) skal tilbagebetales. De samlede nettorenter i medfør af bilag Æ, der skal tilbagebetales udgør: 3

4 År Modtaget Betalt Netto 2007 kr ,57 kr ,93 kr , kr ,96 kr ,34 kr , kr ,19 kr ,91 kr , kr ,45 kr ,91 kr , kr ,23 kr ,91 kr , kr ,37 kr ,77 kr , kr ,33 kr ,20 kr , kr ,70 kr ,91 kr ,21 kr ,08 4. Ophævelsen og den subsidiære opsigelse Jyske Bank har anført, at Jyske Bank ikke anerkender ophævelsen. Om der var retligt grundlag for ophævelsen, må overlades til Højesterets pådømmelse. Ved brev af 22. juni 2016 har Engskoven subsidiært opsagt aftalen, jf. bilag 65. Jyske Bank har under ad ophævelse af renteswapaftalen i ankeduplikken anført: Da renteswapaftalen udløber den 30. december 2036 kan A/B Engskoven kun i øvrigt opsige renteswapaftalen ved samtidig indbetaling af nettomarkedsværdi. Denne bemærkning må forstås således, at Jyske Bank anerkender, at Engskoven kan opsige aftalen, men at en retmæssig opsigelse er betinget af en samtidig betaling af markedsværdien. Det bestrides. Det gøres gældende, at opsigelsen er et påbud og allerede på det grundlag, kan Jyske Bank ikke stille betingelser for opsigelsen. Der er ikke i aftalegrundlaget hjemmel for at gøre en opsigelse betinget af en samtidig betaling. Såfremt en opsigelse er betinget af en samtidig betaling af markedsværdien, vil det reelt indebære, at aftalen var uopsigelig for Engskoven, idet Engskoven end ikke havde - og fortsat ikke har - økonomisk formåen til at betale den negative startværdi (markedsværdien) på kr ,00, jf. bilag H. Såfremt Jyske Bank måtte få medhold i sit synspunkt herom, vil det have vidtrækkende konsekvenser, idet det reelt vil indebære, at eksempelvis en lejer af en bolig ikke kan opsige sit lejemål, såfremt lejeren ved opsigelsen vil blive mødt med et økonomisk krav på istandsættelse af lejemålet, som lejeren ikke måtte være i stand til at betale. Det bemærkes, at en videreførelse af renteswap en, eller såfremt Engskoven ikke får fuld medhold i sagen vil medføre, at Engskoven bliver økonomisk nødlidende med en forventelig konkurs til følge. 5. Jyske Banks protest mod nyt anbringende om væsentlig misligholdelse 4

5 Engskoven har både for byretten og landsretten gjort væsentlig misligholdelse gældende. Der henvises til påstandsdokumenterne for begge instanser, hvor det er blevet gjort gældende, at der foreligger væsentlige mangler ved rådgivningen og selve derivatet. Der er således ikke i sagens natur tale om et nyt anbringende, hvilket nødvendigvis også må stå Jyske Bank klart. 6. Anbringender 6.1. Renteswap ens kompleksitet, jf. besvarelsen af opfordring H5 A og B Jyske Bank har nu oplyst, at det er markedets forventning til CIBOR 12 måneder på renteswapaftalens cashflow i restløbetiden, der er bestemmende for ændringer i markedsværdien. Hvis man ser på ændringerne i CIBOR 12-renten og sammenholder disse ændringer med ændringerne i markedsværdien på samme tidspunkter, kan man konstatere, at markedsværdiens udvikling ikke følger ændringerne i CIBOR12 renten, jf. nedenfor: År * Markedsværdi (MV ) kr ,00 kr ,00 kr ,92 kr ,81 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Cibor 12 mdr- rente, jf. opfordring H5 2,4150% 5,0056% 3,7085% 4,1353% 3,6339% 2,4800% 2,2429% 2,6888% 1,7863% 2,0256% Renteændring år til år 2,5906% - 1,2971% 0,4268% - 0,5014% - 1,1539% - 0,2371% 0,4459% - 0,9025% 0,2393% Markedsværdiændring år til år kr ,00 kr ,92 kr ,11 kr ,19 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 *Byggeregnskab TS: C12-rente: 2,4150% MV: kr TS: C12-rente: 3,7085% MV: kr ,9 Tabellen viser, at CIBOR 12-renten ultimo 2006 var på 2,415%, mens markedsværdien på samme tidspunkt var kr Ultimo 2007 var CIBOR 12-renten steget med 2,5906%-point, mens markedsværdien var positiv med kr Ultimo 2008 var CIBOR 12-renten faldet med -1,2971%-point, men markedsværdien var på dette tidspunkt kr ,92. Men faldet i CIBOR 12-renten medførte, at CIBOR 12-renten fortsat var 1,2935%-point højere, end CIBOR 12-renten i 2006, hvor markedsværdien alene var på kr , men ved en stigning på 1,2935%-point frem til ultimo 2008 blev markedsværdien alligevel negativ Ovenikøbet med en markedsværdiændring på hele kr ,92, svarende til en markedsværdi på kr ,92. Disse oplysninger understøtter Engskovens synspunkt om, at renteswap en er uigennemskuelig for en andelsboligforening med en beboersammensat bestyrelse. Besvarelsen af opfordring H5 viser, at det end ikke ville have været tilstrækkeligt for Engskoven at følge udviklingen i den variable rente med henblik følge og vurdere markedsværdiens udvikling, idet markedsværdiens betydelige rentefølsomhed til økonomisk skade for Engskoven er ulogisk og uforståelig, navnlig for en almindelig kunde med forbrugerstatus. 5

6 Det fastholdes derfor, at Jyske Bank ikke har rådgivet på en fyldestgørende, relevant og retvisende måde omkring renteswap ens økonomiske struktur og betydning, navnlig markedsværdien asymmetriske udvikling ved renteændringer Ingen passivitet eller manglende reklamation Med henvisning til ovennævnte afsnit 6.1. fastholdes ligeledes på samme grundlag, at den blotte oplysning omkring markedsværdien ikke kan medføre, at Engskoven har udvist retsfortabende passivitet eller egen skyld. 7. Mere subsidiære påstand - Tabsopgørelsen 7.1. Principale synspunkt (A): Tilbageførelse (erstatning) svarende til de udvekslede ydelser (nettorenter) og den realiserede markedsværdi bortfalder uden økonomiske og retlige forpligtelser mellem partne Den i replikken anførte tabsopgørelse beror på en lapsus, idet Engskoven havde medregnet nettorenter for Disse nettorenter blev imidlertid ikke udvekslet. Det indebærer en reduktion af betalingskravet, hvorefter tilbagebetalingskravet fremkommer som følger: År Modtaget Betalt Netto 2007 kr ,57 kr ,93 kr , kr ,96 kr ,34 kr , kr ,19 kr ,91 kr , kr ,45 kr ,91 kr , kr ,23 kr ,91 kr , kr ,37 kr ,77 kr , kr ,33 kr ,20 kr , kr ,70 kr ,91 kr ,21 kr ,08 Der henvises i øvrigt til replikkens afsnit Subsidiære synspunkt (B): Tilbageførelse (erstatning) svarende til de udvekslede ydelser (nettorenter) og erstatning svarende til den realiserede markedsværdi Engskoven fremsatte i replikken følgende opfordring: Jyske Bank opfordres (H-6) derfor til at fremlægge: a. Alle opkrævninger vedrørende rentebetalinger på renteswap en b. Markedsværdiopgørelse ved terminering Ved besvarelsen af litra b. har Jyske Bank fremlagt bilag Ø, hvor markedsværdien d. 22. juni 2016 er anført til kr ,80. Det er anført, at markedsværdien er urealiseret, ligesom det fremgår: 6

7 Vi bemærkes, at der udelukkende er tale om en beregnet markedsværdi og at renteswappen ikke er lukket ned. Jyske Bank opfordres (H-7) til oplyse, om der i kr./øre er forskel på en beregnet markedsværdi, og den markedsværdi, der opstår ved en terminering. I bekræftende fald bedes Jyske Bank redegøre nærmere for forskellen og oplyse markedsværdien pr. 22. juni 2016 ved terminering. Som konsekvens af det under afsnit 7.1. anførte og med henvisning til bilag Ø fremkommer påstanden således: År Modtaget Betalt Netto 2007 kr ,57 kr ,93 kr , kr ,96 kr ,34 kr , kr ,19 kr ,91 kr , kr ,45 kr ,91 kr , kr ,23 kr ,91 kr , kr ,37 kr ,77 kr , kr ,33 kr ,20 kr , kr ,70 kr ,91 kr ,21 kr ,08 MV d. 22. juni 2016 kr ,80 kr ,88 Der henvises i øvrigt til replikkens afsnit Mere subsidiære synspunkt (C - E): Jyske Bank har svaret benægtende på opfordring H-4, idet Jyske Bank ikke er enig i de udarbejdede erstatningsopgørelser, ligesom Jyske Bank bestrider de anvendte forudsætninger og metodevalg. Det fastholdes derfor, at der er behov for syn og skøn med henblik på dokumentation af det økonomiske tab. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Engskoven ikke er uenig med Jyske Bank i, at det er en retlig vurdering, om forudsætningerne for tabsopgørelsen må anses for dokumenteret, men det fastholdes, at det kan overlades til en skønsmand at udtale sig om, hvornår man generelt ville have konverteret sine lån i henhold til dagældende vejledninger og anbefalinger samt udarbejde tabsopgørelsen, jf. f.eks. spørgsmål 3. Endelig bemærkes, at Procesbevillingsnævnet har meddelt tilladelse til anke til Højesteret med henblik på prøvelse af bl.a. erstatningsopgørelsen, og det vil derfor forekomme noget inkonsekvent, såfremt Engskoven ikke måtte få mulighed for at dokumentere sit synspunkt om et økonomisk tab. 8. Syn og skøn 7

8 Anmodning om syn og skøn fastholdes, jf. ovenfor pkt. 7. Syn og skøn har i sagens natur ikke til formål at validere den af Engskoven udarbejdede tabsopgørelse, idet det er skønsmandens sagkyndige bedømmelse af konverteringstidspunkt etc., der har betydning for besvarelsen af skønstemaet. Jyske Bank har anført: Henset til at A/B Engskoven tillige er fremkommet med opgørelser over det påståede tab, er der ikke grundlag for at lade en skønsmand fremkomme med opgørelser over det påståede tab. Det bestrides, at dette synspunkt skal hindre syn og skøn, idet syn og skøn netop er nødvendiggjort ved, at Jyske Bank har bestridt tabsopgørelsen, herunder f.eks. tidspunktet for konvertering etc. Endelig gøres det gældende, at hensynet til at opnå den materiel korrekte dom understøtter, at der skal tillades syn og skøn, ligesom hensynet til Engskovens retssikkerhed i øvrigt understøtter dette synspunkt. Endelig bemærkes, at Jyske Bank ikke er fremkommet med bemærkninger til selve spørgsmålene, hvormed det må lægges til grund, at skønstemaet i øvrigt må være godkendt af Jyske Bank. 9. Sagkyndig erklæring Jyske Bank har nu gjort gældende, at rekvirering af en sagkyndig erklæring skal nægtes under henvisning til, at der er rekvireret et responsum fra Finansrådets juridiske udvalg. Dertil bemærkes, at et responsum fra en brancheorganisation adskiller sig fra en sagkyndig erklæring, idet Finansrådets juridiske udvalg alene kan udtale sig om, hvorvidt der kan konstateres en praksis omkring visse forhold. Dertil kommer, at besvarelsen af spørgsmålene har betydning for Højesterets bedømmelse af, hvorvidt Engskoven var i utilregnelig uvidenhed om grundlaget for indsigelserne, herunder erstatningskravet. Der henvises bl.a. til det i ankestævningen punkt 4.1. anførte. Spørgsmålene med sin nuværende formulering fastholdes i øvrigt. Aarhus, den 9. september 2016 Thomas Schioldan Sørensen 8

Processkrift vedr. erstatningsfastsættelsen

Processkrift vedr. erstatningsfastsættelsen Thomas Schioldan Sørensen Advokat (H), Partner E: ts@rodstenen.dk T: + 45 42 42 26 00 Sekretær Helle Lundstrøm/TS E: HL@rodstenen.dk T: +45 87 31 42 03 J.nr. 10955-4 28. juli 2017 Processkrift vedr. erstatningsfastsættelsen

Læs mere

Overfor A/B Engskovens subsidiære påstand nedlægges påstand om afvisning, subsidiært fr i- findelse.

Overfor A/B Engskovens subsidiære påstand nedlægges påstand om afvisning, subsidiært fr i- findelse. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 Philip Baruch Partner, advokat (H) pb@lundelmersandager.dk

Læs mere

Ved kendelse af 12. maj 2015 besluttede Sø- og Handelsretten, at sagen skulle henvises til Københavns Byret, hvor sagen nu verserer.

Ved kendelse af 12. maj 2015 besluttede Sø- og Handelsretten, at sagen skulle henvises til Københavns Byret, hvor sagen nu verserer. Andelsboligforeningen Hostrups Have c/o Qvortrup Administration Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Ulrik Kjeldsen Thomas Schioldan Sørensen Advokat (H), Partner E: ts@rodstenen.dk T: + 45 42

Læs mere

Ankereplik. J.nr i Højesteretssag nr. 48/2016. AB Engskoven Engskovvænget Skødstrup v/advokat Thomas Schioldan Sørensen.

Ankereplik. J.nr i Højesteretssag nr. 48/2016. AB Engskoven Engskovvænget Skødstrup v/advokat Thomas Schioldan Sørensen. Thomas Schioldan Sørensen Advokat (H), Partner E: ts@rodstenen.dk T: + 45 42 42 26 00 Sekretær Helle Lundstrøm/TS E: HL@rodstenen.dk T: +45 87 31 42 03 J.nr. 10955-4 Ankereplik i Højesteretssag nr. 48/2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. september 2017 Sag 48/2016 (1. afdeling) A/B Engskoven (advokat Thomas Schioldan Sørensen, beskikket) mod Jyske Bank A/S (advokat Philip Baruch) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

Duplik. Kammeradvokaten. I j.nr. 4. afd. B-3159-11: mod. Til Østre Landsret

Duplik. Kammeradvokaten. I j.nr. 4. afd. B-3159-11: mod. Til Østre Landsret 7501978 SFS/JNO Duplik Til Østre Landsret I j.nr. 4. afd. B-3159-11: Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens BOulevard 45 1553 København V (v/advokat Morten Samuelsson) mod Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

Overfor A/B Engskovens principale påstand og mere subsidiære påstand nedlægges påstand om frifindelse.

Overfor A/B Engskovens principale påstand og mere subsidiære påstand nedlægges påstand om frifindelse. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 Philip Baruch Partner, advokat (H) pb@lundelmersandager.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 93/2016 Ekona A/S (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Finland Plc. (advokat John Sommer Schmidt) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Skatteproces nye påstande og anbringender Vestre Landsrets kendelse af 31/3 2014, V.L. B

Skatteproces nye påstande og anbringender Vestre Landsrets kendelse af 31/3 2014, V.L. B - 1 06.11.2014-17 (20140422) Nye påstande og anbringender Skatteproces nye påstande og anbringender Vestre Landsrets kendelse af 31/3 2014, V.L. B-0510-13. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 Sag 216/2012 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jan Schneider) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Århus den 15. februar 2012

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

D O M. afsagt den 27. maj 2015 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Lis Frost, Thomas Jønler og Eva Skov (kst.)) i ankesag

D O M. afsagt den 27. maj 2015 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Lis Frost, Thomas Jønler og Eva Skov (kst.)) i ankesag D O M afsagt den 27. maj 2015 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Lis Frost, Thomas Jønler og Eva Skov (kst.)) i ankesag V.L. B 0746 12 A (advokat Frederik M. S. Barfod, København) mod B Invest A/S

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. april 2017 Sag 52/2016 (1. afdeling) A/B Trylleskovparken (advokat Thomas Schioldan Sørensen, beskikket) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere