Ungbo indgår samarbejde med ØsterBO. UngBO flytter ind i ØsterBOs administration. Læs om : Boligforeningen Østerbo årgang nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungbo indgår samarbejde med ØsterBO. UngBO flytter ind i ØsterBOs administration. Læs om : Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr."

Transkript

1 Boligforeningen Østerbo årgang nr. 2 Ungbo indgår samarbejde med ØsterBO UngBO flytter ind i ØsterBOs administration. Læs mere på side 5 Læs om : Ungbo Bestyrelsens beretning Hjemmeside

2 Treschowsgade Vejle tlf: Åbningstider Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Telefontider Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Håndværksafdelingen tlf Mandag til torsdag kl Fredag kl Redaktion Karin Mortensen (ansv.) Bodil Ørum Ulrik Faarup Sørensen Søren Ahle Hansen Indleveringsfrist til næste udgave af er den 1. september 2006 Velkommen Velkommen til nr. 2 af ØsterBO Som alle har kunnet læse i avisen, har vi indgået en aftale med Boligforeningen Ungbo-Vejle om en sammenlægning. Derfor vil vi gerne i dette nummer beskrive aftalen lidt nærmere. Vi er helt overbeviste om, at aftalen er positivt for ØsterBO, og vi glæder os til de fremtidige udfordringer. Der er to emner, som diskuteres meget i boligkredse, og det er god almen ledelse, som vi også har beskrevet i dette nummer. Det andet emne er BLs debatoplæg om den almene sektors fonde og finansiering, som blev rundsendt med sidste nummer af Boligen. Dette emne vil vi skrive lidt om i næste nummer af ØsterBO. Husk at komme med indlæg til næste udgave, der skal være administrationen i hænde senest den 1. september Rigtig god sommer og god læselyst.

3 Organisationsbestyrelsen Beretning God almen ledelse BL og KL har i 2005 kørt et projekt omkring God ledelse af almene boliger hvor man har sat fokus på de styrings og ledelsesmæssige udfordringer, som vi står overfor. Man kan så spørge sig selv, om det nu også var nødvendigt. I BLs forretningsudvalg var vi ikke i tvivl. Det var også her, tanken blev født foranlediget af de uheldige sager, som man har kunnet læse om i medierne. Det ene uheldige tiltag fra bestyrelser til afdelingsbestyrelser blev afløst af det andet. Når det kom til bestyrelsernes egen kreativitet, var der næsten ingen grænser. Derfor var det af stor betydning at få projektet igangsat. En million mennesker bor i almene boliger. Den almene boligsektor omsætter for mia. kr. om året i bygningsvedligeholdelse, drift og nybyggeri. Mere end 700 selvstændige boligorganisationer med ca organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer fungerer som små og store virksomheder. Virksomheder, der beskæftiger mere end ansatte. Der er en massiv offentlig interesse i driften af almene boliger og mange forskellige aktører med hver deres interesser, kompetencer og ansvar opererer i sektoren. Desuden står vi over for mange nye udfordringer. Der er stigende fokus på sparsommelighed, effektivitet, fleksibilitet og udvikling. Samtidig skal vi agere inden for de rammer, lovgivningen sætter. Denne virkelighed skaber mange daglige dilemmaer, og derfor giver det mening at rejse diskussionen om god ledelse af de almene boliger. Læs mere i folderen God ledelse af almene boliger. Du finder den på side 3

4 Organisationsbestyrelsen Beretning - fortsat I november 2004 blev der nedsat en tænketank, der fik til opgave at være primus motor for diskussionen om god ledelse i den almene boligsektor. Tænketanken består af repræsentanter fra de almene boligorganisationer, kommunerne, staten og revisorerne. Resultatet af diskussionerne og en spørgeskemaundersøgelse resulterede i et skrift med en række konkrete anbefalinger blandt andet et værdisæt gående på Troværdighed Åbenhed Helhed og Samarbejde. Dette er rummelige men også vigtige værdier, men de får først betydning, når de omsættes til konkret handling. Her er vi godt med i ØsterBO, idet vi har målsætningsprogram og forretningsordener samt beskrevet alle forretningsgange. Vi mangler nogle konkrete politikker og handlingsplaner, som kan binde det hele sammen. Der er ingen tvivl om, at vi skal lægge gamle vaner fra os og arbejde som en professionel virksomhed og være meget bevidste om vore handlinger. Langt hen ad vejen er vi enig i anbefalingerne, og vi vil forsøge at leve op til intentionerne i tænketankens arbejde. side 4

5 Ungbo Flytter ind Vi har helt i tråd med vores målsætningsprogram og de ønsker, vi har haft for indgåelse af samarbejdsaftaler om administration af andre boligforeninger, indgået en aftale med Ungbo. Den 1. januar 2007 går boligforeningerne Ungbo og ØsterBO sammen, og bliver Vejles største boligadministration af ungdomsboliger med 408 boliger til unge. Den overordnede model er at samle de seks velfungerende afdelinger i Ungbo med de 2 ungdomsboligafdelinger i ØsterBO til en ny ung- domsboligafdeling med navnet Ungbo under Boligforeningen ØsterBO. Ungdomsboligafdelingen i Grejsdalen forbliver en selvstændig afdeling, men nu under ØsterBO, dog med fælles afdelingsbestyrelse sammen med den nye afdeling Ungbo, indtil Grejsdalsafdelingen er velfungerende. Processen med sammenlægningen af de seks afdelinger i Ungbo forventes afsluttet i Ligeledes forventes de to ungdomsboligafdelinger i ØsterBO også at være sammenlagt i Vi har i fællesskab gennemgået de problemstillinger, som Ungbo har, og vi har gennemgået forskellige løsningsmodeller. Det er helt klart, at ungdomsboligmarkedet er under stærkt pres generelt og selvfølgelig også i Vejle. Det er ligeledes klart, at dette vil fortsætte i den nærmeste fremtid, det vil sige de næste 5-10 år. De unge mennesker bruger ungdomsboligerne som et springbræt til en større bolig, og tidsperioden i ungdomsboligen bliver kortere. Derfor skal der ombygges, nedlægges og/eller ændres anvendelse på flere ungdomsboliger i fremtiden, og dette vil koste ekstra ressourcer hos boligforeningen. Ligeledes vil markedsføringen og IT-løsningerne kræve ekstra ressourcer for at tiltrække og fastholde de unge mennesker i et presset marked. Samtidig er huslejeniveauet meget følsom i ungdomsboligerne, så der er ikke basis for huslejestigninger. Da vi samtidig er underlagt et stramt lovgrundlag for samarbejde mellem 2 selvstændige boligforeninger, kan vi ikke skabe det økonomiske råderum, der er behov for ved et samarbejde på enkelte områder. Derfor er vores løsningsmodel en egentlig sammenlægning af de 2 selvstændige boligforeninger Ungbo og ØsterBO. side 5

6 Ungbo Flytter ind - fortsat Dermed opnår vi en stor og stærk afdeling, som kan bære de huslejetab, der vil komme på grund af tomgang, idet der allerede er henlagte midler til huslejetab i en sådan ny afdeling, og de fremtidige henlæggelser vil have en fornuftig størrelse set i forhold til, hvad huslejen kan bære. Rent organisatorisk er der enighed om, at den nye afdelingsbestyrelse skal være en fællesbestyrelse for både den nye store ungdomsboligafdeling Ungbo og ungdomsboligafdelingen Grejsdalen. Denne fællesbestyrelse skal bestå af 5 personer, hvoraf de 3 er valgt af beboerne i de 2 afdelinger i fællesskab. Derudover udpeges en person med særlig interesse for ungdomsboliger, og der udpeges en person fra Vejle Byråd. Den samlede bestyrelse konstituerer sig selv efter årets afdelingsmøde, hvor alle 3 beboere er på valg, og der udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Desuden vil den person, som Vejle Byråd udpeger, være tilknyttet ØsterBOs bestyrelse som observatør i primært alle sager af interesse for ungdomsboligerne, men i en overgangsfase indtil udgangen af 2009 i alle bestyrelsesmøder. Herefter vil den faste deltagelse i bestyrelsesmøderne blive taget op til fornyet overvejelse. Dermed sikres en kontinuitet i ungdomsboligafdelingen Ungbo samtidig med, at man også får et langsigtet perspektiv i en afdeling med mange flytninger og korte lejemål. Desuden sikres Vejle Byråds interesse i ungdomsboligmarkedet direkte. Medarbejderne i Ungbo overflyttes til ØsterBO efter nærmere aftale, således at Finn Lodahl placeres i ØsterBOs administration. Gunner Bohsen og Palle Jensen placeres i Østerbos gårdmandsgruppe Byparken. Medarbejdernes nuværende ansættelse fortsætter hos Ungbo frem til den 1. januar 2007, hvorefter de overflyttes i henhold til reglerne for virksomhedsoverdragelse til ØsterBO. Line Bank Harrestrup blev ansat i ØsterBO fra den 1. juni 2006 med udlejning af Ungbos ungdomsboliger som det primære ansættelsesområde. Beboerne i de 2 boligforeningers ungdomsboliger opnår mange fordele ved sammenlægningen. Der vil være en større effektivitet, lavere priser, en stærkere konsolidering og styrket mulighed for udvikling og dynamik. Vi forventer ligeledes, at sammenlægningen vil være en fordel for hele ØsterBO, således at intentionerne i målsætningsprogrammet kan blive opfyldt. side 6

7 Ny hjemmeside Administration har gennem den sidste tid arbejdet på at udskifte administrationssystemet. Som følge af udskiftningen af administrationssystemet er der også kommet nye funktioner på vores hjemmeside. ØsterBOs IT-politik er helt klar. Internet og website skal bruges så meget som overhovedet muligt alle steder, hvor det gør hverdagen nemmere. Ingen skal ringe eller gå forgæves. Alt kan fortsat løses også ved personlig eller telefonisk henvendelse. har åbent 24 timer i døgnet 7 dage om ugen Her kan du direkte Søge en anden af vores boliger Selv lave ændringer til de ønsker du har til din fremtidige bolig og se, hvor på ventelisten du er placeret Men også følge De økonomiske transaktioner vedrørende din nuværende bolig.(huslejeudviklingen og forbrugsregnskaber) Rette personlige oplysninger. (adresse, telefon, m.v.) Hjemmesiden kan fortsat findes på I forbindelse med etableringen af denne nye hjemmeside skal alle tidligere brugere have et nyt login. Du kan få dette login ved at besøge Du finder en genvej til skemaet på forsiden af side 7

8 Rundt i ØsterBO Sommerfest i Østbyparken Så er aktivitetsudvalget på banen med en god gammeldags sommerfest for beboerne i Østbyparken. Sæt kryds i kalenderen: Lørdag den 19. august 2006 kl. 14 (opstart sportsaktiviteter) Diverse grill er klar kl. 19! Kom og vær med til årets sommerfest på tværs af hele Østbyparken vi afslører ikke det hele her, MEN vi lægger ud i sportens verden og håber at kunne stille hold i: Fodbold Basketball Rundbold Petanque For tilmelding til sportsaktiviteter kontaktes udvalgets formand: Leif Norup tlf.: , mobil Tilmeldingsfrist til sportsaktiviteter: senest 13. august! OBS! Der er sportsaktiviteter for alle aldersgrupper. side 8

9 Nyt om navne i ØsterBO Line Bank Harrestrup Line Bank Harrestrup er pr blevet ansat som assistent i udlejning samt sekretær for ledelsen i Boligforeningen ØsterBO. Line er fra 1981 og bor i Give, hvor hun er født og opvokset. Hun blev i 2003 udlært advokatsekretær hos Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll i Herning, hvor hun efter endt uddannelse var ansat i 2 år. Arbejdsopgaverne i forbindelse hermed var i overvejende grad inkasso samt konkurs- og retssagsbehandling. Line har således arbejdet som udlært advokatsekretær i 3 år, senest hos Advokatfirmaet Juncker, Dahl-Nielsen & Schrøder i Vejle, hvor hun har forestået administration og udlejning af ungdomsboliger i Ungbo-Vejle. Line er kæreste med Rasmus, der er udlært elektriker. Rasmus påbegynder i august 2006 videreuddannelsen som elinstallatør i Hadsten, hvorfor Line og Rasmus flytter til Hørning, hvor de har købt en ejerlejlighed. Fritiden bruges ikke på nogen konkret fritidsinteresse, men Line har længe overvejet at begynde at spille golf, hvilket dog endnu ikke er blevet realiseret, men hun satser på, at dette sker inden for nærmeste fremtid. Som led i sammenlægningen med Ungbo indtræder bestyrelsesformand for Ungbo Anders Sørensen i ØsterBOs bestyrelse som observatør fra den 1. januar Anders vil dog allerede nu deltage i bestyrelsesarbejdet for at få sammenlægningen til at falde på plads. side 9

10 Nyt om navne i ØsterBO Med virkning fra 1. februar 2006 har vi fastansat Leo Laursen som ejendomsfunktionær i Moldeparken. Leo har de seneste 2 år virket som afløser i Østbyparken, Skovbrynet og Moldeparken. Vi ønsker Leo tillykke med fastansættelsen og håber på et fortsat godt samarbejde til gavn og glæde for alle. side 10

11

12 Servicenumre Treschowsgade Vejle tlf: Er der problemer med Antennesignalet : kan man kontakte God tone på Internet kan man kontakte Arrownet på Den direkte kontakt til din varmemester Østbyparken Afd. : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 38 Parkvej 16 Tlf. : Nørreboparken Afd. : 8, 10, 13, 37 Elsdyrvej 16 Tlf. : Moldeparken Afd. : 18, 45 Moldevej 41 Tlf. : Opstår der uopsættelige arbejder udenfor normal arbejdstid, ring da til: Falck på telefon HUSK! Det drejer sig kun om uopsættelige arbejder. Nørrehæld Afd. : 22 Hældagervej 51 Tlf. : Byparken Afd. : 28, 31, 31a, 32, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 47 Vedelsgade 55C Tlf. : Skovbrynet Afd. : 35 Rønnen 2A Tlf. : Åbningstider : (dog ikke fredag) Telefontider : (dog ikke fredag)

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

Mange flere informationer, pr. e - mail. Læs mere på side 3. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 28 2008 nr. 2. Medlemmer der aktivt

Mange flere informationer, pr. e - mail. Læs mere på side 3. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 28 2008 nr. 2. Medlemmer der aktivt Boligforeningen ØsterBO årgang 28 2008 nr. 2 Mange flere informationer, pr. e - mail Medlemmer der aktivt søger.. Læs mere på side 3 Læs om : RSS-Feed Husdyrhold Beskyt dig selv Treschowsgade 4 7100 Vejle

Læs mere

Boliggarantibevis. Kærlighed til en ny partner og kærlighed til sommerhuset det er to stærke elementer. Læs om :

Boliggarantibevis. Kærlighed til en ny partner og kærlighed til sommerhuset det er to stærke elementer. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 2 Boliggarantibevis. Kærlighed til en ny partner og kærlighed til sommerhuset det er to stærke elementer Læs mere på side 3 Læs om : Termostatventiler Programpakker

Læs mere

Med Profiber bliver fremtid til nutid. Hurtigere www og billigere end ADSL. Læs om : Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr. 1

Med Profiber bliver fremtid til nutid. Hurtigere www og billigere end ADSL. Læs om : Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr. 1 Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr. 1 Med Profiber bliver fremtid til nutid Hurtigere www og billigere end ADSL Læs mere på side 5 Læs om : Træhusbyggeriet Bestyrelsens beretning Nyt design Treschowsgade

Læs mere

God ledelse af almene boliger

God ledelse af almene boliger God ledelse af almene boliger Indledning Det er en stadig større udfordring at arbejde med moderne ledelse af virksomheder. Det kræver langt større dynamik end tidligere at løse opgaverne i såvel den private

Læs mere

Indboforsikringen. Læs mere på side 6. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 29 2009 nr. 2

Indboforsikringen. Læs mere på side 6. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 29 2009 nr. 2 Boligforeningen ØsterBO årgang 29 2009 nr. 2 Indboforsikringen Den er ikke rar at undvære. Faktisk er den uundværlig. Det er. Læs mere på side 6 Læs om : Årets Vejlekabaret Indløbsforeningen Spar penge

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.3 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Randers får nyt boligselskab

Randers får nyt boligselskab Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Dennis Larsen Redaktion: Almen Info Media, post@almeninfo.dk Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 2. Årgang Information

Læs mere

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00 Referat 29.10-09 Klokken 18.00 19.30 Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag

Læs mere

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Vind 75.000 kroner til din afdeling Fleksibel udlejning virker Nye retningslinjer for lån og tilskud fra Dispositionsfonden Forbruget af el, vand og varme

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

hjem til dig TRYGHED UNDER TAG Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag Læs mere side 2

hjem til dig TRYGHED UNDER TAG Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag Læs mere side 2 hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 16 / juni / 2011 Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag TRYGHED UNDER TAG Læs mere side 2 TRYGHED UNDER TAG / REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 Væggelus et stigende problem Den lille blodsugende tæge bliver desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det

Læs mere

BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration -

BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration - BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration - Januar 2014 BL Danmarks almene boliger Januar 2014 1 BL Danmarks almene boliger Januar 2014 2 OM UNDERSØGELSEN Metode/Univers Undersøgelsen

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere