Fra sundhedskartel til sundhedsforbund? - et oplæg til debat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra sundhedskartel til sundhedsforbund? - et oplæg til debat"

Transkript

1 HB Fra sundhedskartel til sundhedsforbund? - et oplæg til debat Oktober 2010, Torben Jensen 1

2 1. INDLEDNING 3 2. FAGFORENINGENS STYRKE 4 Antal medlemmer og organisationsgrad 4 Faglighed 5 Indgåelse af overenskomster og målrettet rådgivning i ansættelsesspørgsmål 6 Organisatorisk sammenhæng 6 3. OPLÆG TIL DEBAT: SKAL DER DANNES ET SUNDHEDSFORBUND? 7 Sikre en stærk bioanalytisk faglig profil 8 Sikre bioanalytikerne arbejdspladser, der giver arbejdsglæde 10 Sikre bioanalytikerne en løn, der svarer til uddannelse, ansvar og kompetence? 10 Udøve synlig indflydelse på de sundhedspolitiske beslutninger til gavn for bioanalytikerne? 12 Sætte dialog, service og synlighed i centrum? AFSLUTNING 14 2

3 1. Indledning I 1997 blev sundhedskartellet dannet. Det skete ovenpå mange års debat om organiseringen af samarbejdet mellem organisationerne på sundhedsområdet. Et af elementerne i denne debat var det organisatoriske fremtidsprojekt LaH år 2000, som i blev gennemført i Landssammenslutningen af Hospitalslaboranter. Projektet blev styret af en central projektgruppe, som i 1992 fremlagde projektets resultater i rapporten Forskud på fremtiden. Projektgruppen så tre forskellige fremtidsmuligheder: LaH som en lokal fagforening, et selvstændigt LaH som en del af et sundhedskartel eller et fælles sundhedsforbund. Projektgruppen endte med at anbefale et selvstændigt LaH som en del af et sundhedskartel. Dermed ligger den senere dannelse af sundhedskartellet i fin forlængelse af projektgruppens anbefalinger, selvom Danske Bioanalytikere i den nuværende struktur også har satset på elementer af lokalfagforeningsmodellen med styrkelse af den regionale struktur og på elementer af sundhedsforbundsmodellen med fælles overenskomster i kartellet. Udover hovedsigtet mod en styrkelse af organisationerne i forhold til overenskomstforhandlingerne ønskede kartellet allerede fra sin dannelse, også at udvikle samarbejdet om uddannelse, arbejdsmiljø, organisatorisk uddannelse, sundhedspolitik og det lokale samarbejde mellem grupperne. Især på områderne uddannelsespolitik og sundhedspolitik betød karteldannelsen en væsentlig udvikling af mulighederne for indflydelse. I de første år efter sundhedskartellets dannelse var det fortsat i regi af KTO-samarbejdet, at kartellet forsøgte at gøre sin indflydelse gældende. Men i forhandlingerne i 1999 og 2002 var det, ligesom inden kartellets dannelse, vanskeligt at sikre en begyndende opretning af det lønefterslæb, som de mellemlange videregående uddannede på sundhedsområdet havde. På denne baggrund valgte Sundhedskartellet med udgangen af 2003 at forlade KTO samarbejde og ved forhandlingerne i 2005 forhandlede Sundhedskartellet for sig selv. I 2008 betød en opslidende konflikt, at Sundhedskartellet i sidste omgang faktisk fik en samlet ramme for overenskomstresultatet, som var bedre end KTO s. På forhandlingsområdet er samarbejdet mellem Sundhedskartellets organisationer således støt udbygget, så der nu er fællesoverenskomst, fælles arbejdstidsregler og fælles lederoverenskomst på regionernes område. På de øvrige arbejdsområder har der især været en stærk udvikling på uddannelsesområdet med en stærk og tæt koordinering i forhold til uddannelsesrevisioner, og Sundhedskartellet er også blevet en stærk spiller på det sundhedspolitiske område. På det organisatoriske område er der på mange felter blevet et 3

4 tættere samarbejde mellem sundhedskartellets organisationer, men der er også punkter, hvor det ikke er lykkedes at få etableres et tættere samarbejde, ex på organisatorisk uddannelse. Det lokale samarbejde mellem organisationerne er også blevet udbygget, men med varierende styrke i de forskellige regioner. På Danske Bioanalytikeres kongres i 2008 blev der fremsat et beslutningsforslag, som igen åbnede debatten om fremtidens organisation. Kongressen vedtog beslutningsforslaget, som fastslår, at Hovedbestyrelsen inden næste kongres skal igangsætte en debat om udviklingen af samarbejdet mellem sundhedsorganisationerne og det langsigtede mål for dette samarbejde. Denne debat skal afklare hovedbestyrelsens og regionsbestyrelsernes holdning til dannelsen af et Sundhedsforbund med andre sundhedsfaglige organisationer. På den baggrund har der i Danske Bioanalytikeres forretningsudvalg været en drøftelse af mulighederne for at løse denne opgave og med udgangspunkt i et oplæg fra forretningsudvalget har Hovedbestyrelsen godkendt, at opgaven løses ved, at Hovedbestyrelsen indledningsvis præsenteres for et debatoplæg, som kan danne grundlag for en holdningsdebat i hovedbestyrelsen over 1-2 HB-møder. Med udgangspunkt i debatoplægget samt debatten i HB er det herefter regionsformændenes opgave at initiere en regional / lokal debat og samle debattens resultater. Endelig vil sekretariatet præsentere HB for et notat, der indeholder de væsentligste pointer fra den centrale og regionale debat og som kan danne udgangspunkt for en indstilling til kongressen i Fagforeningens styrke I dette afsnit tages der hul på det egentlige spørgsmål om dannelsen af et sundhedsforbund. Det diskuteres, hvilke elementer, der har betydning for en fagforenings styrke. Afsnittet danner baggrund for selve oplægget til debat, som findes i afsnit 3, og som tager udgangspunkt i Danske Bioanalytikeres visioner. Følgende elementer vurderes at have betydning for Danske Bioanalytikeres styrke som fagforening: Antal medlemmer og organisationsgrad, faglighed, indgåelse af overenskomster og specifik rådgivning i ansættelsesspørgsmål, samt organisatorisk sammenhæng Antal medlemmer og organisationsgrad Når en fagforening organiserer mange lønmodtagere, er organisationen potentielt i stand til at mobilisere en række magtressourcer med henblik på at sikre, at organisationens synspunkter og interesser vinder gehør. En høj organisationsgrad er forudsætningen for, at organisationen 4

5 tages alvorlig som forhandlingspartner og som talerør. Tre mekanismer er på spil i denne sammenhæng. Den første mekaniske er lige ud ad landevejen: Jo flere, jo stærkere: En stor sammenlagt organisation vil som udgangspunkt stå stærkt pga. de mange medlemmer. Spørgsmålet er imidlertid om den enkelte (tidligere) organisations medlemsskare vil stå stærkere end før fusionen eller, om styrken blot fordeles proportionalt på medlemmerne. Det centrale spørgsmål er derfor: Stiger en fagforenings styrke mere end proportionalt med antallet af medlemmer? Den anden mekanisme handler om stordriftsfordelenes indflydelse på medlemstallet og organisationsgraden: Det er muligt, at en organisationssammenlægning vil medføre stordriftsfordele (se dog senere afsnit), som igen vil medføre besparelser på driften og dermed give luft i budgettet, som fx kan bruges til at nedsætte kontingentet. En kontingentnedsættelse vil, i hvert fald teoretisk, gøre medlemskab mere attraktivt og dermed øge organisationsgraden og foreningens styrke. Det er således muligt, at en fusioneret organisation via stordriftsfordele og kontingentnedsættelser vil få flere medlemmer og større styrke end summen af de nuværende organisationers medlemmer og styrke. En tredje mekanisme handler om den indre organisation: Det er muligt, at en fusion kun vil være en fordel for en del af de nuværende organisationer og måske ligefrem en ulempe for andre. Der kan argumenteres for, at de små organisationer vil lukrere uforholdsmæssigt meget på det at blive flere medlemmer, idet det forholdsmæssigt simpelthen vil være en større omvæltning for de små organisationer end for de store og, idet der findes magtressourcer, som kun kan sættes i anvendelse, hvis en organisation har en vis størrelse. Fx eksisterer der visse mindstekrav til organisationernes medlemstal for at opnå repræsentation i diverse indflydelsesfora (fx FTF). Det er således rimeligt at antage, at de små organisationer umiddelbart vil opleve en direkte eller indirekte styrkeforøgelse alene som følge af at være blevet en del at noget større (med flere medlemmer), mens samme styrkeforøgelse ikke vil tilfalde de i forvejen store organisationer. Et sidste og for bioanalytikerne mere problematisk element kan være at en større og fusioneret organisation kan have sværere ved at fastholde fagligheden og dermed organisationsgraden (dette uddybes i næste afsnit). Faglighed Graden af faglighed måler i hvilken grad fagforeningen er i besiddelse af specialviden, som gør foreningen i stand til at beskæftige sig med udviklingen af faget, medlemmernes faglige kompetenceudvikling og grænsedragningen til andre fagområder. Når en række fagforeninger fusionerer, vil det som udgangspunkt være vanskeligt at have samme fokus på hver enkelt fag, som man havde i den enkelte fagforening før fusionen - simpelthen fordi fokus bliver meget bredere og mindre specifik. Hvis man vælger en fusionsmodel, hvor de nuværende organisationer viderefører deres faglige afdelinger i den nye 5

6 organisation i en eller anden form, kan fagligheden muligvis fortsættes. I så fald er der dog risiko for, at det vil være på bekostning af den nye organisations styrke og gennemslagskraft, idet styrken netop er afhængig af, at forskellene udviskes og, at den fusionerede organisation fremstår som en samlet enhed. En reduceret faglighed er ikke kun et fagligt problem. Som kort nævnt i forrige afsnit kan det have konsekvenser for organisationsgraden. Især fagforeninger, der fokuserer meget på faglighed, udvikling af faget og professionen vil risikere delvist at miste medlemmernes interesse, når man fusionerer ind i en større enhed, hvor faglighederne ikke kan plejes i samme grad. For fagforeninger med mindre fokus på faglighed og profession, vil dette selvsagt være et mindre problem. En forudsætning for høj faglighed er desuden manøvredygtighed / beslutningsdygtighed, dvs., at organisationen kan manøvrere hurtigt og smidigt i forhold til de ændringer, der sker i omgivelserne (i samfundet og hos medlemmerne). Her har en lille autonom organisation (så længe den har tilstrækkelige ressourcer) sandsynligvis en fordel frem for en stor organisation med mange interesser. Indgåelse af overenskomster og målrettet rådgivning i ansættelsesspørgsmål En af fagforeningens centrale kilder til styrke og magt er muligheden for at indgå overenskomster og muligheden for at yde målrettet rådgivning med udgangspunkt i medlemmernes fag, arbejdsvilkår og specifikke livs- og arbejdssituation. Med en fusion med andre foreninger forsvinder retten til at indgå selvstændige overenskomster, selvom man naturligvis stadig kan forestille sig et setup, hvor der kan indgås særlige aftaler for særlige medlemsgrupper. Retten til overenskomstmæssigt at træde i karakter alene for fagets medarbejdere svækkes. Det kan endvidere hævdes, at muligheden for målrettet rådgivning (til fagets medarbejdere) svækkes, når fagets afgrænsning organisationsmæssigt forsvinder. Man kan dog forestille sig, at udviklingen, alt andet lige, på længere sigt vil resultere i en harmonisering af løn- og arbejdsvilkår for den sammenlagte organisations medlemmer. Spørgsmålet er så om behovet for at indgå særlige overenskomster med tiden forsvinder, og forståelsen af at rådgive målrettet med tiden ændres? Organisatorisk sammenhæng Organisationens kompetencer, herunder faglighed og rådgivning, kan ikke bringes i spil uden en velsmurt organisation, som kan sikre den interne og eksterne sammenhæng mellem forskellige beslutningsfora. Ikke mindst en effektiv niveaudeling og en effektiv kommunikation mellem niveauerne, fra hovedbestyrelse og hele vejen til tillidsrepræsentanter og medlemmer er vital i forhold til at kunne udnytte organisationens potentialer. 6

7 Når organisationer fusionerer, medfører det umiddelbart stordriftsfordele i administrationen via effektivisering og strømlining af arbejdsgangene. Det kan resultere i en smidig og velsmurt organisation. Hvorvidt det endelige resultat af en fusion vil resultere i en mere effektiv og dermed billigere administration, er dog et åbent spørgsmål. Det skyldes dels, at det er svært at forudsige størrelsen af stordriftsfordelene og dels, at der sandsynligvis også vil optræde stordriftsulemper i form af fx koordinationsproblemer og øget fejlinformation. En ting er imidlertid stordriftsfordele i den indre organisation, noget andet er den politiske sammenhæng og kommunikationen mellem niveauerne (fra HB til TR/medlemmer). En forudsætning for et problemfrit informationsflow og en frugtbar niveaudeling er, at den regionale / lokale organisationsopbygning afspejler den centrale. En fusions succes forudsætter således at fusionen når hele vejen ud i organisationen. Ud fra et effektivitetssynspunkt vil en central fusion derfor (i yderste instans) skulle følges af en regional fusion og en TR-fusion, dvs., at TR er TR for alle medlemmer. Det sidste vil ganske givet være problematisk ud fra andre hensyn, herunder fagligt kendskab. Den organisatoriske sammenhæng og forskellige effektivitetshensyn kan således i visse tilfælde være i konflikt med de andre kilder til organisationens styrke (i dette tilfælde fagligheden). 3. Oplæg til debat: Skal der dannes et sundhedsforbund? En debat må nødvendigvis være struktureret ud fra nogle faste og objektive rammer. Det tætteste, vi kommer på sådanne faste rammer, er Danske Bioanalytikeres kongresvedtagne visioner. Det anbefales derfor, at den fremadrettede debat tager udgangspunkt i at besvare følgende 5 spørgsmål. I hvilken grad giver et sundhedsforbund mulighed for at sikre en stærk bioanalytikerfaglig profil? I hvilken grad kan et sundhedsforbund sikre bioanalytikerne arbejdspladser, der giver arbejdsglæde? I hvilken grad kan et sundhedsforbund sikre bioanalytikerne en løn, der svarer til uddannelse, ansvar og kompetence? I hvilken grad kan et sundhedsforbund udøve synlig indflydelse på de sundhedspolitiske beslutninger til gavn for bioanalytikerne I hvilken grad kan et sundhedsforbund sætte dialog, service og synlighed i centrum I det følgende vil visionerne blive gennemgået og centrale konklusioner og spørgsmål fra baggrundsanalysen vil blive trukket ind. I slutningen af hvert afsnit fremhæves en række delspørgsmål. Det er spørgsmål, der kan tjene til inspiration til såvel den centrale som den 7

8 regionale debat. Når begrebet Sundhedsforbund tages i brug, er der ikke implicit taget stilling til, hvilke organisationer, der vil være medlem af forbundet, hvis det virkeliggøres. Man kan tænke sig et smalt forbund bestående af få sundhedsorganisationer, et meget bredt forbund med samtlige eller næsten alle sundhedsorganisationer og endeligt et forbund bestående af de organisationer, der i dag indgår i Sundhedskartellet. Når ikke andet nævnes, er der i dette debatoplæg taget udgangspunkt i det sidste. Sikre en stærk bioanalytisk faglig profil Umiddelbart og isoleret set vil Danske Bioanalytikeres faglighed blive sat under pres i et Sundhedsforbund af de simple årsager, der er nævnt i afsnittet om faglighed herover. Hvis organisationens styrke og gennemslagskraft øges, som følge af andre mekanismer i fusionen, kan dette imidlertid i nogen grad kompensere for reduktionen i fagligheden. Hvis man vælger en model, hvor en slags faglig afdeling (for hvert fag) bibeholdes, kan man argumentere for, at frigjorte ressourcer (som frigøres pga. fusionen) kan anvendes til at pleje fagligheden yderligere. Det er imidlertid tvivlsomt, om disse potentielt positive mekanismer helt vil fjerne presset på fagligheden: Der vil være risiko for, at bioanalytikerne som udgangspunkt bliver mindre synlige i organisationen, simpelthen fordi bioanalytikerne udgør så lille en del af det store fællesskab. Det bliver derfor en udfordring at fastholde organisationens specifikke faglighed. Hertil kommer, at der er risiko for, at en eventuel svagere organisatorisk faglighed vil resultere i en svagere professionsidentitet på arbejdspladserne og dermed vil udvikle sig til en trussel for faget som sådan. Endelig er der risiko for, at en reduceret faglighed vil medføre en vigende interesse fra bioanalytikernes side, fordi deres identifikation med et forbund med en lavere grad af bioanalytisk faglighed vil være reduceret. I Sverige har man en to-delt organisation (to selvstændige organisationer), hvor IBL (Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap) varetager bioanalytikernes faglighed og faglige udvikling og Vårdförbundet (som organiserer bioanalytikere, jordemødre, radiografer og sygeplejersker) varetager de fagforeningsmæssige (organisatoriske og forhandlingsmæssige) opgaver for bioanalytikerne. Erfaringerne fra Sverige viser, at det er afgørende, at det fællesskab, man som organisation vælger at være en del af, består af organisationer, der repræsenterer professioner med stærke 8

9 faglige, uddannelsesmæssige og historiske ligheder. Desuden er det afgørende, at disse ligheder er synlige for medlemmerne. De svenske erfaringer viser således, at de forskellige fags viden kan gå op i en højere enhed, når man står sammen fagforeningsmæssigt men, at gevinsten kun kan høstes, hvis organisationernes forskellighed er begrænset. På den anden side kan det i Sverige være forvirrende og uhensigtsmæssigt for medlemmerne at være medlem af to forskellige organisationer, med hver sin kontingentopkrævning, ligesom man i den fagforeningsmæssige del (Vårdförbundet) i visse tilfælde kan savne den helhed, det ville give, at have én samlet organisation. Inspirationsspørgsmål: Kan alle fagområderne plejes lige meget i et sundhedsforbund? Vil bioanalytikernes faglighed skulle vige for DSR s interesser? Vil pleje af det ene områdes faglighed automatisk være en pleje af de andre fagområder? Vil de enkelte professioner blive ved med at have særinteresser ude på arbejdspladserne i samme omfang som i dag, selvom man etablerer et sundhedsforbund? Kan bioanalytikernes professionsidentitet beskyttes i et sundhedsforbund uden, at denne beskyttelse har negative konsekvenser for de andre faggrupper i forbundet? Kan bioanalytikernes synlighed sikres i et sundhedsforbund? Gør et sundhedsforbund det mere eller mindre vigtigt at sikre bioanalytikernes synlighed? Hvordan påvirkes bioanalytikerfagets udviklingsmuligheder og dermed professionen af etableringen af et sundhedsforbund? Vil bioanalytikernes mulighed for at være en del af ledelsesstrukturen blive påvirket af etableringen af et sundhedsforbund? Vil et sundhedsforbund kunne have tilstrækkelig fokus på uddannelse af bioanalytikere og rekruttering til faget? Kan man ved at lade sig inspirere af Sverige forestille sig, at forbundet organisatorisk slipper fagligheden (faglighederne) og faciliterer oprettelsen af en række uafhængige videnskabelige komiteer / faglige selskaber, der kan varetage fagligheden og udviklingen af faget? Hvad vil en sådan afgivelse af fagligheden betyde for sundhedsforbundets organisationsprocent? Vil et sundhedsforbund resultere i dalende faglighed og vil dalende faglighed få medlemsgrundlaget til at smulre? 9

10 Sikre bioanalytikerne arbejdspladser, der giver arbejdsglæde Arbejdsglæde handler bl.a. om at have gode forhold på arbejdspladsen og om at kunne se en mening med sit arbejde. Et sundhedsforbund har måske gode muligheder for at arbejde for at sikre bioanalytikernes rolle i hele det diagnostiske forløb, idet integrationen med øvrige faggrupper er naturligt. Det kan give større helhed i arbejdet og dermed tilfredshed. Omvendt vil det være vanskeligt at arbejde særskilt for større arbejdsglæde på laboratorierne / bioanalytikernes arbejdssteder. Inspirationsspørgsmål: Hver enkelt faggruppe, herunder bioanalytikerne, har nogle helt særegne krav og forventninger til det fysiske arbejdsmiljø og sikkerheden på arbejdspladsen. Hvorledes kan et sundhedsforbund sikre, at der er tilstrækkeligt fokus på kravene hos hver enkelt faggruppe? Vil bioanalytikere have samme muligheder for at deltage i medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen, når et sundhedsforbund er en realitet? Hvorledes kan et sundhedsforbund gebærde sig i skismaet mellem konkurrence og solidaritet fagområderne imellem? Repræsentanterne er med til at sikre ordentlige vilkår og arbejdsglæde på arbejdspladserne. Hvordan vil repræsentanternes vilkår og organisering blive påvirket af etableringen af et sundhedsforbund? Vil et sundhedsforbund kunne opretholde det niveau af kurser og efteruddannelsesmuligheder til bioanalytikere, som på nuværende tidspunkt udbydes af Danske Bioanalytikere? Vil der være mulighed for stordriftsfordele på kursus / efteruddannelsessiden ved at slå udbud sammen på tværs af fagområder? Vil et sundhedsforbund på lang sigt resultere i en harmonisering af interesser på tværs af sundhedssektoren, som i sidste ende vil være medvirkende til at nedbryde barrierer, bastioner og fordomme og afvikle magtkampe på sygehusene, således at der udvikles et mere frugtbart samarbejde på tværs af hospitalernes afdelinger? Sikre bioanalytikerne en løn, der svarer til uddannelse, ansvar og kompetence? Umiddelbart har Danske Bioanalytikere, via sin deltagelse i Sundhedskartellet, mobiliseret den forhandlingsstyrke, der er at hente i et fællesskab. På nær overenskomsterne på det private område, som kun dækker en lille del af medlemmerne, forhandler Danske Bioanalytikere sammen med Sundhedskartellet (og CO10) og danner fælles front i overenskomstforhandlingerne. Hvis medlemmerne af Sundhedsforbundet er identiske med de nuværende medlemmer af Sundhedskartellet, kan det derfor være vanskeligt at se, hvad Danske Bioanalytikere forhandlingsmæssigt skulle få ud af at fusionere ind i et 10

11 Sundhedsforbund. Hertil kommer, at Kartellet faktisk allerede har demonstreret succes i forhandlingerne. Der kan imidlertid argumenteres for, at nogle af de forhold, som man normalt fremhæver som værende styrker ved Sundhedskartellet, i visse sammenhænge (sammenlignet med et forbund) kan være svagheder set fra omverdenens side. Her tænkes særligt på to forhold: Det første forhold har at gøre med, at den enkelte organisation i kartellet har mulighed for at undgå en konflikt ved at benytte sig af kattelemmen. Selvom dette kan være en styrke internt og være med til smidiggøre samarbejdet, kan det give modparten et indtryk af, at samarbejdet i Kartellet er af løsere karakter og, at organisationerne ikke nødvendigvis vil stå last og brast. Det andet forhold kan give omgivelserne samme indtryk og skyldes, at hver organisation i kartellet stadig har sin egen organisation at falde tilbage på, hvis man ikke længere ønsker at være en del af fællesskabet. Igen er det med til at facilitere et trygt samarbejde, men kan give indtrykket af, at man ikke vil gå hele vejen. Fraværet af disse muligheder i et Sundhedsforbund kan, i hvert fald teoretisk, være med til at øge forhandlingsstyrken ved at vise enhed og sammenhold på en tydeligere måde end i Kartellet. I et sundhedsforbund vil der desuden være mulighed for, at etablere en fællesrådgivning bestående af et relativt stort antal rådgivere, som vil kunne servicere medlemmerne bedre, simpelthen fordi der i en stor afdeling er bedre mulighed for at afløse / aflaste hinanden og, fordi man kan trække på specialviden fra flere sider. Tilsvarende vil forbundets fællesøkonomi sikre et mere solidt fundament under organisationen, hvilket kan højne incitamentet til at føre relevante sager til faglig voldgift i medlemmernes interesse. I et forbund bliver der imidlertid længere fra medlem til hovedbestyrelse. Større afstand kan medføre, at bioanalytikernes krav vanskeligere forankres i toppen af de politiske forhandlinger. I de specifikke forhandlinger om løn- og arbejdsvilkår for bioanalytikere er det derfor ikke givet, at bioanalytikerne kan trække på en større forhandlingskraft end de kunne før dannelsen af sundhedsforbundet. Inspirationsspørgsmål: Vil et Sundhedsforbund give omgivelserne indtryk af en større grad af samhørighed i forhandlingerne (en for alle, alle for en)? 11

12 Hvorledes vil den lokale løndannelse for bioanalytikere blive påvirket af etableringen af et sundhedsforbund? Hvordan vil den nuværende uenighed om fagenes afgræsninger på hospitalerne komme til udtryk i en forhandlingssituation i et sundhedsforbund? Vil de små organisationer i endnu højere grad end nu blive styret forhandlingsmæssigt af de store? I et sundhedsforbund vil også det regionale / lokale niveau være fusioneret. Vil det medføre, at bioanalytikerne vil have sværere ved at kanalisere krav op igennem systemet? Vil dannelsen af et Sundhedsforbund medføre stordriftsfordele, der kan frigøre ressourcer, der enten kan anvendes til serviceforbedringer eller kontingentnedsættelse? Udøve synlig indflydelse på de sundhedspolitiske beslutninger til gavn for bioanalytikerne? Der findes en række brede sundhedspolitiske spørgsmål, hvortil de tiltrædende organisationer har sammenfaldende holdninger: Fx flere ressourcer til det offentlige sundhedsvæsen. Et stort forbund vil, alt andet lige, have bedre mulighed for at øve indflydelse på sundhedspolitiske beslutninger, hvor de tiltrædende organisationer er enige, via andre organisationer og direkte gennem lobbyarbejde og høringssvar. Tilsvarende vil et forbund have større gennemslagskraft i medierne, hvilket igen vil øge styrken til at kæmpe for et bedre offentligt sundhedsvæsen. Den større gennemslagskraft vil bunde i såvel det store medlemstal som i muligheden for at drive en større kommunikationsafdeling med flere fastansatte journalister. Omvendt vil der muligvis være nogle sundhedspolitiske beslutninger til gavn for bioanalytikere, som forbundet slet ikke kan kæmpe for, fordi der ikke er flertal herfor. Også her er det skismaet mellem fælles interesser og særinteresser, der er udfordringen. Inspirationsspørgsmål: Vil et sundhedsforbund på lang sigt have den effekt, at interesserne på tværs af fagene harmoniseres i højere grad end i dag, således at der vil være flere områder, hvor man kan høste gevinsten ved at stå sammen og færre områder, hvor særinteressernes manglende varetagelse er et problem? Vil sundhedsforbundets relativt moderate indsigt i de enkelte fagområder bevirke, at forbundet vil have svært ved at vide, om såkaldte fælles holdninger faktisk er til gavn for alle eller næsten alle medlemmer i forbundet? Hvordan vil muligheden være for, at sundhedspolitiske temaer, som kun vedrører bioanalytikerne, bliver behandlet grundigt i et sundhedsforbund? 12

13 Sætte dialog, service og synlighed i centrum? På visse områder vil det være lettere for et sundhedsforbund at servicere medlemmerne medlemsservice kan integreres, effektiviseres og optimeres, og medlemmerne vil kunne opleve et mere smidigt og teknisk moderne forbund. Disse fordele kan især virkeliggøres, hvis der opstår nogle positive læringsmekanismer i organisationen, så forbundet vil blive klogere og bedre end summen af organisationerne (produkteffekt). På den anden side kan det blive sværere at igangsætte en fagspecifik dialog med medlemmerne, idet denne kun vil være relevant for en meget lille del af forbundets medlemmer. Tilsvarende vil forbundet nok være synligt, men ikke synligt med udgangspunkt i netop bioanalytikernes særlige hverdag. For nogle bioanalytikerne vil dette sandsynligvis føles som en serviceforringelse, selvom den objektive service faktisk er forbedret. For at imødegå dette, kan et forbund vælge at bibeholde særlige afdelinger af forbundet, som kan servicere de respektive medlemsgrupper og italesætte de respektive medlemsgruppers problemer og hverdag. Det vil dog være sådan, at det er enighed og sammenslutning, der sikrer forbundets gennemslagskraft, og jo flere ressourcer, der anvendes til de særlige afdelinger, og jo mere fokus, der rettes mod sådanne særlige afdelinger, des mindre gennemslagskraft vil forbundet have som samlet forbund. De positive effekter af et forbund reduceres, hvis man higer om forskelligheden, og der er risiko for, at projektet ender som hverken fugl eller fisk. Både mht. dialog, service og synlighed spiller tillidsrepræsentanterne en afgørende rolle. Organiseringen af tillidsrepræsentanterne, deres vilkår og deres kontaktflade til medlemmerne er derfor vitale for sundhedsforbundets muligheder. Det er således afgørende, at man bibeholder den tætte forbindelse mellem medlem og tillidsrepræsentant og mellem tillidsrepræsentanter og konsulenter i organisationen. Det nuværende relativt tætte forhold mellem tillidsrepræsentanter og konsulenter i sekretariatet spiller sandsynligvis en positiv rolle for Danske Bioanalytikeres mulighed for at sætte dialog, service og synlighed i centrum. Ser man på erfaringerne fra det svenske Vårdförbund, kan synlighed overfor de respektive medlemsgrupper samt omverdenen være et problem. For organisationerne i det svenske forbund er udfordringen konstant at søge styrken i fællesskabet samtidig med at fastholde det unikke for at bibeholde synligheden. Vil et Sundhedsforbund øge eller forringe muligheden for at føre en fagspecifik dialog med de af forbundets medlemmer, der er bioanalytikere? Erfaringerne fra Sverige viser, at det er vigtigt, at medlemmerne har en repræsentant fra deres egen faggruppe både som TR og i bestyrelsen. Vil bioanalytikere i et sundhedsforbund kunne sikres en bioanalytiker som tillidsrepræsentant? Hvilke konsekvenser vil det have, hvis tillidsrepræsentanter fra forskellige faggrupper skal servicere bioanalytikerne? 13

14 Står Danske Bioanalytikere for nuværende i en situation, hvor organisationen, pga. dens relativt lille størrelse, har svært ved at igangsætte nødvendige forbedringer af servicen til medlemmerne? Er Danske Bioanalytikeres fagblad en så integreret del af dialogen med medlemmerne, at det skal overleve som fagblad i et sundhedsforbund? Eller vil bioanalytikerne have nok i et fælles forbundsblad? Herover er Danske Bioanalytikeres visioner gennemgået med henblik på at vurdere betydningen af et sundhedsforbund for visionernes virkeliggørelse. Spørgsmålet omkring eventuelle stordriftsfordele og de heraf følgende muligheder for kontingentnedsættelse er ikke behandlet i dybden. Årsagen til, at en kontingentnedsættelse ikke uddybes, er at kontingentets størrelse ikke nævnes direkte i visionerne. Anvendes eventuelle stordriftsfordele til serviceforbedringer vil det (isoleret set) kunne få positiv betydning på snart sagt alle områder af organisationens virke og behøver dermed ikke yderligere uddybning her. 4. Afslutning Da Sundhedskartellet blev dannet i 1997, skete det på baggrund af flere års debat om organiseringen. Der er nu gået 13 år. Spørgsmålet er, om det er tid til at overveje yderlige organisatorisk integration. Suverænitet er ikke en kvalitet i sig selv - kun for så vidt, at suveræniteten har positiv indvirkning på Danske Bioanalytikeres medlemsservice og på medlemmernes vilkår. Tilsvarende er en fusion og dermed suverænitetsafgivelse - kun et gode, hvis den bidrager positivt til at opfylde foreningens visioner. Her er der gjort et forsøg på at opridse kilderne til fagforeningens styrker og svagheder og derefter at sætte scenen for en debat om etablering af et sundhedsforbund. Der er taget udgangspunkt i et valg mellem to modeller: Status quo eller Sundhedsforbund. I virkelighedens verden har sundhedskartellet (som skitseret indledningsvist) udviklet sig i årenes løb. En tredje model kunne derfor være, at kartellet udvikler sig endnu mere, både i dybden med et mere intensivt samarbejde og i bredden med samarbejde på endnu flere områder. Tilsvarende kunne man forestille sig, at en del af de nuværende organisationer i Kartellet, som har et naturligt fagligt tilhørsforhold, intensiverer det politiske interessesamarbejde for bedre at kunne påvirke den sundhedspolitiske dagsorden. Endelig kan man forsøge en yderligere integration på sekretariatssiden, men bibeholde den autonome politiske struktur. En administrativ integration (øget samarbejde) mellem de sundhedspolitiske organisationer, der fysisk (i Kvæsthuset) eller professionsmæssigt (på 14

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat Forhandlingskonference, 4. juni 2009 På vej mod OK-11 Referat 3 Velkomst ved Anders Bondo Christensen, formand for KTO KTO s formand Anders Bondo Christensen bød velkommen til konferencen, hvor fokus

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Hvis fusioner skal lykkes...

Hvis fusioner skal lykkes... Hvis fusioner skal lykkes... Om betydningen af tid, tillid og fælles erfaringer i skabelsen af nye faglige organisationer Af Henning Brok, Per Lange og Malene Lind Indledning Denne artikel er blevet til

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig Anna Ilsøe Den danske model til eksamen et casestudie af CSC-konflikten Antallet af konflikter på det danske arbejdsmarked har vist en faldende tendens over de seneste 15 år. Imidlertid begynder vi nu

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt

Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt Kvalifikationsbehov og ønsker til uddannelse Udarbejdet for Det faglige udvalg for vagt og sikkerhedsservice Birgit Hjermov Kubix Per Bruhn Juli 2004 Kubix

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere April 2014 Forord Udbudsportalen.dk 1 Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Denne vejledning omhandler

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid?

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? En analyse baseret på interview med centrale beslutningstagere i det offentlige forhandlingssystem, udarbejdet for Lønkommissionen. Af Steen Scheuer

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere