EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED"

Transkript

1 EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende ordentligt arbejde, rummelige arbejdsforhold og social mobilitet for unge arbejdstagere i EFFAT-sektorerne Den Europæiske Føderation af Fødevare-, Landbrugs- og Turismeforbund (EFFAT), som repræsenterer 120 nationale fagforbund i 35 lande i Europa og varetager interesserne for alle arbejdstagere i EU s fødevare-, landbrugs- og turismesektorer, SOM ERKENDER, at Ungdomsarbejdsløsheden har nået uholdbare niveauer i næsten alle EU s medlemsstater og derved underminerer den sociale samhørighed samt de økonomiske, produktionsmæssige og socialsikringsmæssige systemer og modvirker fremme af EU s integrationsprojekt og dets levedygtighed. Unge arbejdstagere specielt kvinder og indvandrere er unormalt og uacceptabelt koncentreret i usikre former for beskæftigelse og ofte fanges i en ond cirkel af udsigtsløst, lavt betalt og dårligt sikret arbejde. Unge arbejdstagere og nye på arbejdsmarkedet ofte mødes med uacceptabel diskrimination baseret på alder, manglende erhvervserfaring og/eller manglende kompetencer. Unges adgang til arbejdsmarkedet ofte vanskeliggøres af manglende gennemsigtighed i rekrutteringsprocessen, begrænset adgang til elektroniske jobsøgningsværktøjer samt dårlige, ineffektive og uhensigtsmæssige oplysningssystemer og serviceydelser på beskæftigelsesområdet. Ubetalte, ubehagelige og utilstrækkelige lære- og praktikpladser for unge, der forlader skolen, i stigende grad bruges til at opfylde faste arbejdspladser i virksomheder og institutioner, hvorved unge mennesker udnyttes og fratages deres udviklingsmuligheder, hvilket medfører langvarig belastning af deres karriereforløb og sandsynligvis vil forhindre dem i at finde ordentligt og produktivt fast arbejde. Unge påvirkes i særlig høj grad af krisen og de deraf følgende opstramninger i form af de budgetnedskæringer på uddannelsesområdet, den udsættelse af pensionsalderen og de manglende arbejdspladser, der er forbundet med et fald i efterspørgslen i nedgangsperioder forårsaget af besparelser. Udelukkelsen af unge fra arbejdsmarkedet og deres koncentration i dårlig, marginaliseret og skiftende beskæftigelse er en væsentlig forhindring for organisering i fagforeninger og en betydelig trussel mod arbejderbevægelsens fremtid. De økonomiske udgifter og sociale byrder, der knytter sig til en tabt generation, hvor et hidtil uset anset unge i EU ikke er i beskæftigelse, under uddannelse eller under oplæring (NEET) og udvandrer fra EU, er enorme og til skade for vækst, innovationspotentiale, offentlige socialsikringssystemer, sygesikringsordninger, den offentlige sektors evne til at levere varer og tilbyde tjenesteydelser af høj kvalitet samt for Europas talentmasse.

2 BESLUTTER at: Sætte ungdomsarbejdsløshed højt på dagsordenen i organisationen og medtage emnet i kollektive overenskomstforhandlinger på alle niveauer, herunder i europæiske samarbejdsudvalg (ESU), og stræbe efter at få iværksat ungdomsspecifikke foranstaltninger vedrørende ordentlige faglige uddannelses- og lærlingeordninger og udskiftning af ældre medarbejdere samt efter at få indføjet betingelser, der fremmer adgang til fast produktiv fuldtidsbeskæftigelse. Prioritere opsøgende arbejde over for unge arbejdstagere samt organisere, repræsentere og forsvare dem, også ved at identificere unge ledere gennem hele organisationsprocessen. Bruge deres politiske indflydelse over for statslige myndigheder, internationale institutioner og civilsamfundet til at kræve iværksættelse af en aktiv arbejdsmarkedspolitik rettet mod unge arbejdstagere samt en økonomisk politik, der skaber vækst (vækstpolitik, som fremmer beskæftigelsen blandt unge), og udarbejde målrettede forslag i den henseende, som er specielt rettet mod de specifikke muligheder og specifikke forhold i den enkelte EFFAT-sektor. Rette op på den gængse opfattelse af fagforeninger og deres image blandt unge arbejdstagere og i samfundet generelt som værende forstyrrende, forældede, mandsdominerede og medlemskabsbaserede etablissementer og i stedet fremstille fagforeninger som organisationer, der arbejder for progressive forandringer på arbejdspladserne og i samfundet, forsvarer arbejdstageres og udsatte gruppers rettigheder og velfærd samt er i stand til at fremsætte forslag til positive og innovative løsninger. Dette gøres ved at udbrede positive budskaber gennem presse, direkte opsøgning af unge arbejdstagere gennem særlige websider, sociale medier, målrettede brochurer, informationsmateriale, filialkontorer på universiteter, besøg på ungdomsuddannelser og arbejdspladser samt ved at indføre fagforenings- og arbejdsmarkedsforhold som emner på uddannelsernes pensum. Sikre at der er unge fagforeningsledere i fagforeningernes beslutningstagningsstruktur ved at iværksætte særlige initiativer til at finde og opmuntre unge fagforeningsledere og herunder fremme deres engelskkundskaber med henblik på at sikre internationalt fagforeningssamarbejde og planlægge gode generationsskifteforløb. Skabe hensigtsmæssige strukturer inden for organisationen til viderekanalisering og formidling af de meninger og interesser, der gør sig gældende blandt unge i EFFATsektorerne, og afsætte tilstrækkelige ressourcer til at sikre, at disse strukturer er effektive og har politisk indflydelse (f.eks. ungdomsudvalg). Udarbejde en særlig ungdomspolitik for fagforeninger i samarbejde og samråd med organisationens ungdomsorganer og inkorporere den i alle organisationens øvrige politikker som en gennemgående prioritet. EFFAT s ungdomsudvalg beder EFFAT s forretningsudvalg om at godkende dette mandat og opfordrer EFFAT s medlemsorganisationer om at støtte og implementere indholdet i dette dokument samt den tilhørende køreplan på alle niveauer i deres organisationer og lande. Wien, 14. december 2012

3 KØREPLAN FOR IMPLEMENTERING AF EFFAT S CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende ordentligt arbejde, rummelige arbejdsforhold og social mobilitet for unge arbejdstagere i EFFAT-sektorerne EFFAT s medlemsorganisationer anerkender betydningen af den nuværende ungdomsarbejdsløshedskrise og vigtigheden af at gøre noget ved den. De beslutter derfor at skride til hurtig, specifik handling på alle relevante planer og støtte hinanden i at tage denne udfordring op i alle EFFAT-sektorer i overensstemmelse med EFFAT s charter om ungdomsarbejdsløshed. Fagforbundene under EFFAT beslutter derfor at iværksætte nedenstående. Interne tiltag Indføre kvoter for optagelse af unge i EFFAT s ledende organer samt afsætte tilstrækkelige personalemæssige og andre ressourcer til at arbejde med ungdomsarbejdsløshedsproblemet. Oprette passende strukturer til at formidle unges interesser i fagforeningen (f.eks. et ungdomsudvalg). Stræbe efter at rette op på den traditionelle opfattelse af fagforeninger, der gør sig gældende blandt uorganiserede unge, således at fagforeningerne får et positivt og professionelt image (f.eks. ved hjælp af kommunikationskanaler som SIPTU s avis Liberty i Irland). Sikre positiv anerkendelse af virksomheder, der overholder kollektive overenskomster og tilbyder rimelige forhold samt uddanner og ansætter unge (f.eks. gennem ordninger, hvor disse virksomheder får tildelt et mærke, kommer med på offentliggjorte lister, tildeles priser eller nævnes på hjemmesider). Starte en dedikeret portal/hjemmeside om unge arbejdstageres rettigheder, som er tilgængelig via organisationens overordnede hjemmeside. Eksterne tiltag Udarbejde særlige planer og foranstaltninger med henblik på at organisere unge arbejdstagere, herunder unge i usikre ansættelsesforhold, og tiltrække dem til fagforeningerne samt i samarbejde med andre EFFAT-organisationer at udvikle, udveksle og samordne organisatorisk materiale og kampagnemateriale rettet mod unge. Medtage ungdomsarbejdsløshed på fagforeningsdagsordenen på nationalt niveau, sektorniveau, virksomhedsniveau og ESU-niveau. Fremme vedtagelsen af proaktive foranstaltninger (f.eks. mål og virkemidler vedrørende ansættelse, stabilisering, lære- og praktikpladser) på alle planer.

4 Indføre bestemmelser om beskyttelse og ligebehandling af unge arbejdstagere i kollektive overenskomster. Indgå samarbejdsaftaler med skoler, universiteter og erhvervsskoler om at informere og bevidstgøre unge kommende arbejdstagere om beskæftigelsesmuligheder, rettigheder, gode lære- og praktikpladser, beskæftigelse og fagforeningernes rolle, inden de kommer ind på arbejdsmarkedet. Etablere ordninger, der gør det muligt at fastholde sit medlemskab i hele EU, for at sikre, at unge arbejdstagere (som er meget mobile) vil fortsætte med at være fagforeningsmedlemmer og ved, hvilke fagforeninger de skal henvende sig til, selvom de flytter rundt mellem EU-landene. Oprette gode uddannelsesprogrammer for unge arbejdstagere om arbejderrettigheder, arbejdspladsforhold, arbejdsmiljø osv., således at unge arbejdstagere informeres om deres rettigheder og om, hvordan de håndhæves. EFFAT s sekretariat og EFFAT s ungdomsudvalg Gennem sin repræsentant i EFFAT s beslutningstagende organer være med til at arrangere den formelle lancering af EFFAT s ungdomsudvalg og fremme dets arbejde i overensstemmelse med EFFAT s vedtægter. EFFAT s ungdomsudvalgs mandat skal omfatte at føre tilsyn med implementeringen og opdateringen af den nuværende køreplan samt at spille en ledende rolle i EFFAT s strategi for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden i EFFAT-sektorerne. Medtage spørgsmålet om ungdomsarbejdsløshed i alle EFFAT s aktiviteter i samarbejde med EFFAT s ungdomsudvalg. Gøre opmærksom på de ungdomsarbejdsløshedsrelaterede udfordringer, der er særlige for EFFAT-sektorerne, samt i samarbejde med EFFAT s ungdomsudvalg indsamle og dele god praksis i medlemsorganisationerne gennem en fælles kommunikationsstrategi og et fælles kommunikationsværktøj. Have ungdomsarbejdsløshed som et fast punkt på dagsordenen for forretningsudvalg og ledelse. Arbejde på at få ungdomsarbejdsløshed medtaget i arbejdsprogrammer i EFFATsektorerne i tilknytning til EU s sociale dialog. Opsøge og fremme dialog og samarbejde med organisationer, som varetager unges interesser (f.eks. Youth Forum) i samarbejde med EFFAT s ungdomsudvalg. Udvikle EU-finansierede projekter med henblik på at øge EFFAT s muligheder for effektivt og hensigtsmæssigt at implementere denne køreplan. Opfordre EFFAT s ungdomsudvalg til at deltage aktivt i EU s dagsorden vedrørende ungdomsarbejdsløshed og til at handle hensigtsmæssigt og rettidigt. Prioritere ungdomsarbejdsløshed på EU s politiske dagsorden og i EU s institutioner.

5 Samarbejde med ungdomsudvalgene i de nationale medlemsorganisationer, EFS og andre europæiske fagforbund og skabe synergi i ungdomsaktiviteterne. EFFAT s medlemsorganisationer vil desuden bruge deres indflydelse og implementere passende strategier for at få følgende aktører til at iværksætte særlige tiltag: 1. EU OG NATIONALE REGERINGER Fremme en aktiv arbejdsmarkedspolitik for unge ud over en økonomisk politik, som skaber vækst (vækstpolitik, der fremmer beskæftigelsen af unge), herunder: o Incitamenter for virksomheder til at ansætte lærlinge og tilbyde unge arbejdstagere ordentligt arbejde. o Solidaritetspagter mellem flere generationer samt generationsskifteplaner. o Begrænsning af overdreven skat på arbejdskraft. o Incitamenter for virksomheder til at investere i vækst og skabe arbejdspladser. o Forenkling af administrative forløb i forbindelse med unges beskæftigelse, afskaffelse af bureaukrati og tilvejebringelse af klare, gennemsigtige og let tilgængelige indfaldsveje til beskæftigelse. o Fokus på både kvalitet og kvantitet i beskæftigelsen, da kvalitet er meget vigtig for at sikre social inklusion af unge. Garantere unge lige rettigheder og ligebehandling ved at bringe den diskrimination, unge udsættes for mht. minimumsløn, ansættelseskontrakter og arbejdsforhold, til ophør. Forenkle og rationalisere arbejdsmarkedsforhold. Standarden bør være direkte fast fuldtidsarbejde for erfarne arbejdstagere og unge. Udvikle en strategisk erhvervspolitik, der satser på at fremme og forbedre gode grønne og jobskabende produktionsaktiviteter (f.eks. muligheder forbundet med forsyningskæder inden for landbrug og fødevareproduktion). Iværksætte foranstaltninger, som sikrer øget jobparathed og øgede kompetencer, som letter overgangen fra uddannelse til beskæftigelse. o Kortlægge demografiske tendenser og kønsfordelingen i specifikke brancher, områder med mangel på arbejdskraft, generationsforhold samt muligheder for at få unge arbejdstagere ind. o Analysere, overvåge og forudsige kompetencebehov på arbejdsmarkedet. o Gøre sektorer og fag mere attraktive, f.eks. inden for fødevareproduktion, hotelog restaurationsbranchen og landbrug. o Iværksætte løbende kommunikation, samarbejde, stabile partnerskaber og overgangsforløb mellem universiteter, erhvervsskoler, fagforeninger og virksomheder/arbejdsgivere. o Formalisere uformel uddannelse og udvikle gensidige anerkendelsesordninger samt terminologi med henblik på at sikre anerkendelse og påskønnelse af opnået arbejdsmarkedsuddannelse på tværs af landegrænser og virksomheder (f.eks. ESCO-systemer, uddannelsespas osv.).

6 Udvikle og implementere en ungdomsgarantiordning 1 og en ordning for erhvervsrettede vekseluddannelser (VET) for at lette overgangen fra uddannelse til beskæftigelse og sikre, at ingen unge lades i stikken: o baseret på eksempler og erfaringer fra visse EU-medlemsstater (f.eks. Finland, Østrig, Schweiz, Tyskland og Sverige), o o o under hensyntagen til EU's 2 og ILO s 3 retningslinjer, med tilpasning og optimering af disse retningslinjer i henhold til de faktiske omstændigheder på de lokale og nationale markeder samt på sektormarkederne, udformet i tæt samarbejde og samråd med arbejdsmarkedets parter og organisationer, der varetager unges interesser. Fremme iværksætteraktiviteter blandt unge samt uddannelsesordninger for selvstændige i samarbejde med eksisterende virksomheder og med adgang til supplerende foranstaltninger som f.eks.: o Adgang til kreditordninger specielt beregnet for unge. o Incitamenter til succesrige små og mellemstore virksomheder til at hjælpe unge iværksættere og videregive iværksætterrelateret viden til dem. o Afskaffelse af bureaukratiske foranstaltninger samt iværksættelse af tiltag for at gøre det lettere og hurtige at etablere en virksomhed. Modernisere socialsikringssystemer, således at de bliver tilgængelige for unge og sikrer, at de unges særlige behov er godt og effektivt dækket. Sætte spørgsmålstegn ved formodningen om, at familien eller fællesskabet vil sørge for dem. Modernisere, opgradere og effektivisere offentlige jobformidlingsydelser med henblik på at lette adgangen til EU s arbejdsmarked og sikre gennemsigtighed og relevant formidling på det. Involvere arbejdsmarkedets parter (dvs. arbejdsgivere og fagforeninger) samt ungdomsorganisationer i udformningen af økonomisk politik og beskæftigelsespolitik, som sigter mod at løse ungdomsarbejdsløshedskrisen. 2. VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSGIVERORGANISATIONER Udvikle og implementere gode lære- og praktikpladsordninger i overensstemmelse med nationale retningslinjer samt EU s og ILO s retningslinjer. o Kortlægge og monitorere arbejdsstyrkens alder og kønsfordelingen i virksomhederne samt identificere mangler, generationsproblemer og muligheder for at få unge arbejdstagere ind. o Opstille mål for det antal lære- og praktikpladser, virksomhederne kan have, samt udvikle mentorordninger og overgangsplaner på tværs af generationer. 1 Den europæiske ungdomsgaranti er en garanti, som sikrer, at alle unge i Europa tilbydes et job, videreuddannelse eller en praktikplads senest fire måneder efter at have afsluttet deres uddannelse eller efter at være blevet arbejdsløse. Læs mere på 2 EU-tiltag på ungdomsarbejdsløshedsportalen 3 ILO, ungdomsgarantier: en reaktion på ungdomsarbejdsløshedskrisen

7 o Anvende både EU s og nationale faciliteter og værktøjer til at opstille rammer for gode lære- og uddannelsespladser i virksomhederne (f.eks. Europa- Kommissionens helpdesk med råd om lærepladser og praktikophold. 4 ) o Sikre gode uddannelses- og kvalifikationsordninger for de undervisere og mentorer, der deltager i lære- og praktikpladsaktiviteter. o Inddrage fagforeninger i udformningen af sådanne ordninger og i informationsmøder ved at involvere fagforeningsfolk i uddannelsespensum samt i mentorteam for unge i lære- eller praktikpladser. o Formalisere kvalifikations- og kompetencecertificeringsordninger, som kan anerkendes gensidigt inden for samme sektor/branche på linje med EU s ordninger (f.eks. uddannelsespasset), og som eventuelt kan modsvares af løntillæg. Være en attraktiv arbejdsgiver for unge o Sørge for gode arbejdsforhold, et godt arbejdsmiljø, anstændig løn og en arbejdsplads uden diskrimination, også for unge. o Tilpasse arbejdskravene til arbejdsstyrkens behov, så der sikres god balance mellem arbejdsliv og privatliv på forskellige stadier i livet (f.eks. småbørnsfamilier, 45+ osv.). o Investere i opgradering af arbejdsstyrkens kvalifikationer og dens langsigtede jobparathed og arbejde hen imod formel godkendelse og gensidig anerkendelse af certifikater. Gøre virksomheden/branchen mere attraktiv for unge o Holde informationsmøder og åbent hus for studerende og elever på alle niveauer. o Sørge for ordentlige arbejdsforhold og karriereforløb, som sikrer langsigtet jobparathed. o Formidle oplysninger om karriereforløb, muligheder og betingelser i en bestemt sektor samt udvikle sektorspecifikke karriereforløb og jobsøgningsportaler (som f.eks. de smagfulde karrierehjemmesider i fødevarebranchen i Storbritannien 5 og Finland, den belgiske landbrugsportal 6 og Sveriges portal for alle sektorer 7 ). o Maksimere potentialet for forandring ved at samarbejde med arbejdsmarkedets parter og interessenter i nærsamfundet. Indgå i partnerskaber med skoler, erhvervsskoler og universiteter for at udbrede kendskabet til beskæftigelsesmulighederne på arbejdspladsen eller i sektoren samt gøre visse fag mere attraktive, involvere lærere, instruktører og undervisere i processen samt sponsere særlige kvalifikations- og kompetencefremmende aktiviteter. Anvende de muligheder, der gives i forbindelse med EU s portal om job- og uddannelsesmuligheder i udlandet (EURES 8 ) samt klassifikationssystemet ESCO for at komme så bredt ud som muligt og matche jobtilbud med jobsøgende. 4 Europa-Kommissionens helpdesk med råd om lærepladser og praktikophold er aktiv frem til januar Tasty Careers in Food and Drink UK: 6 Futuragro-portalen:

8 3. ARBEJDSMARKEDETS PARTER Nationalt niveau Udvikle og implementere fælles forslag vedrørende ungdomsgaranti og vekseluddannelser sammen med statslige og lokale institutioner og i samråd med repræsentative ungdomsorganisationer samt føre tilsyn med og overvåge resultaterne for at sikre, at de afspejler de faktiske forhold på arbejdsmarkedet og reelt er anvendelige i praksis. Medtage ungdomsarbejdsløshed som et fokusområde i kollektive overenskomstforhandlinger på alle niveauer (nationale, lokale og sektorbaserede) samt udarbejde bestemmelser til indsættelse i overenskomsterne, som er gunstige for unge (f.eks. garantere stabilitet, adgang til permanent beskæftigelser, initiativer til at sikre uddannelse og jobparathed, lære- og praktikpladsordninger, beskæftigelsesmål, regler om generationsskifte osv.). Etablere nye eller anvende eksisterende fælles udvalg (f.eks. kvalifikationsobservatorier, enti bilaterali i Italien osv.) til at vurdere, i hvor høj grad nationale eller lokale arbejdsmarkeder er velegnede for unge samt tilpasse dem eller iværksætte nye initiativer, hvor det er nødvendigt. EU Medtage ungdomsarbejdsløshed i arbejdsprogrammerne vedrørende EU s sociale dialog inden for EFFAT-sektorerne. Være opsøgende og fremme dialog og fælles samarbejde med organisationer, som varetager unges interesser (f.eks. Youth Forum) i samarbejde med EFFAT s ungdomsudvalg. Udarbejde fælles EU-støttede tiltag med henblik på at implementere de beslutninger, arbejdsmarkedets parter har truffet vedrørende beskæftigelse af unge (f.eks. udarbejdelse af retningslinjer, indsamling og formidling af oplysninger om god praksis, kvalifikationsmatchende ydelser, herunder Agripass 9 i landbruget og kvalifikationspasset i HORECA 10 ). Sætte ungdomsarbejdsløshed højt på EU s og EU-institutionernes dagsorden. Samarbejde tæt med det europæiske klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer og fag (ESCO) samt EU s portal om job- og uddannelsesmuligheder i udlandet (EURES) effat_hotrec_joint_statement_on_european_qualifications_passport.pdf

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12354/15 SOC 539 EMPL 354 SAN 297 FØLGESKRIVELSE fra: til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) EPSCO-Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor.

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor. 5DPPHDIWDOHRPWHOHDUEHMGH 9HMOHGHQGHRYHUV WWHOVHDI'$RJ/2 *HQHUHOOHEHWUDJWQLQJHU I forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi har Det Europæiske Råd opfordret arbejdsmarkedets parter til at forhandle

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren

Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren I. Indledning Mere end ti år efter de europæiske arbejdsmarkedsparter indgik rammeaftalen om distancearbejde

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 30. januar 2012 (OR. en) ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 PÅ VEJ MOD VÆKSTFREMMENDE KONSOLIDERING OG BESKÆFTIGELSESFREMMENDE VÆKST

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked Erklæring om fælles mål for EU s arbejdsmarked til regeringen, Folketinget, politiske partier og kommende medlemmer af Europa-Parlamentet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 35 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTE fra: til: Vedr.:

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. august 2010 Grønbog

Læs mere

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 19.3.2012 2012/2003(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en social investeringspagt - som svar på krisen (2012/2003(INI)) Udvalget

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Politisk struktur og ansvarsfordeling

Politisk struktur og ansvarsfordeling November 2014 Politisk struktur og ansvarsfordeling Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Når forandringen blev sat i gang... 3 Det politiske fokus... 3 De politiske udvalg... 4 De stående

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Efter ønske fra Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aalborg Kommune var der arrangeret studietur til Berlin d. 23. 24. oktober 2012. Formålet

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa INDLEDNING Uanset om du er leder, sidder i din første stilling, er akademisk kandidat eller stadig er studerende, kan du være med til at fremme

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

15071/15 bh 1 DG B 3A

15071/15 bh 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2015 (OR. en) 15071/15 SOC 711 EMPL 464 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: den 7. december til: delegationerne

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere