EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED"

Transkript

1 EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende ordentligt arbejde, rummelige arbejdsforhold og social mobilitet for unge arbejdstagere i EFFAT-sektorerne Den Europæiske Føderation af Fødevare-, Landbrugs- og Turismeforbund (EFFAT), som repræsenterer 120 nationale fagforbund i 35 lande i Europa og varetager interesserne for alle arbejdstagere i EU s fødevare-, landbrugs- og turismesektorer, SOM ERKENDER, at Ungdomsarbejdsløsheden har nået uholdbare niveauer i næsten alle EU s medlemsstater og derved underminerer den sociale samhørighed samt de økonomiske, produktionsmæssige og socialsikringsmæssige systemer og modvirker fremme af EU s integrationsprojekt og dets levedygtighed. Unge arbejdstagere specielt kvinder og indvandrere er unormalt og uacceptabelt koncentreret i usikre former for beskæftigelse og ofte fanges i en ond cirkel af udsigtsløst, lavt betalt og dårligt sikret arbejde. Unge arbejdstagere og nye på arbejdsmarkedet ofte mødes med uacceptabel diskrimination baseret på alder, manglende erhvervserfaring og/eller manglende kompetencer. Unges adgang til arbejdsmarkedet ofte vanskeliggøres af manglende gennemsigtighed i rekrutteringsprocessen, begrænset adgang til elektroniske jobsøgningsværktøjer samt dårlige, ineffektive og uhensigtsmæssige oplysningssystemer og serviceydelser på beskæftigelsesområdet. Ubetalte, ubehagelige og utilstrækkelige lære- og praktikpladser for unge, der forlader skolen, i stigende grad bruges til at opfylde faste arbejdspladser i virksomheder og institutioner, hvorved unge mennesker udnyttes og fratages deres udviklingsmuligheder, hvilket medfører langvarig belastning af deres karriereforløb og sandsynligvis vil forhindre dem i at finde ordentligt og produktivt fast arbejde. Unge påvirkes i særlig høj grad af krisen og de deraf følgende opstramninger i form af de budgetnedskæringer på uddannelsesområdet, den udsættelse af pensionsalderen og de manglende arbejdspladser, der er forbundet med et fald i efterspørgslen i nedgangsperioder forårsaget af besparelser. Udelukkelsen af unge fra arbejdsmarkedet og deres koncentration i dårlig, marginaliseret og skiftende beskæftigelse er en væsentlig forhindring for organisering i fagforeninger og en betydelig trussel mod arbejderbevægelsens fremtid. De økonomiske udgifter og sociale byrder, der knytter sig til en tabt generation, hvor et hidtil uset anset unge i EU ikke er i beskæftigelse, under uddannelse eller under oplæring (NEET) og udvandrer fra EU, er enorme og til skade for vækst, innovationspotentiale, offentlige socialsikringssystemer, sygesikringsordninger, den offentlige sektors evne til at levere varer og tilbyde tjenesteydelser af høj kvalitet samt for Europas talentmasse.

2 BESLUTTER at: Sætte ungdomsarbejdsløshed højt på dagsordenen i organisationen og medtage emnet i kollektive overenskomstforhandlinger på alle niveauer, herunder i europæiske samarbejdsudvalg (ESU), og stræbe efter at få iværksat ungdomsspecifikke foranstaltninger vedrørende ordentlige faglige uddannelses- og lærlingeordninger og udskiftning af ældre medarbejdere samt efter at få indføjet betingelser, der fremmer adgang til fast produktiv fuldtidsbeskæftigelse. Prioritere opsøgende arbejde over for unge arbejdstagere samt organisere, repræsentere og forsvare dem, også ved at identificere unge ledere gennem hele organisationsprocessen. Bruge deres politiske indflydelse over for statslige myndigheder, internationale institutioner og civilsamfundet til at kræve iværksættelse af en aktiv arbejdsmarkedspolitik rettet mod unge arbejdstagere samt en økonomisk politik, der skaber vækst (vækstpolitik, som fremmer beskæftigelsen blandt unge), og udarbejde målrettede forslag i den henseende, som er specielt rettet mod de specifikke muligheder og specifikke forhold i den enkelte EFFAT-sektor. Rette op på den gængse opfattelse af fagforeninger og deres image blandt unge arbejdstagere og i samfundet generelt som værende forstyrrende, forældede, mandsdominerede og medlemskabsbaserede etablissementer og i stedet fremstille fagforeninger som organisationer, der arbejder for progressive forandringer på arbejdspladserne og i samfundet, forsvarer arbejdstageres og udsatte gruppers rettigheder og velfærd samt er i stand til at fremsætte forslag til positive og innovative løsninger. Dette gøres ved at udbrede positive budskaber gennem presse, direkte opsøgning af unge arbejdstagere gennem særlige websider, sociale medier, målrettede brochurer, informationsmateriale, filialkontorer på universiteter, besøg på ungdomsuddannelser og arbejdspladser samt ved at indføre fagforenings- og arbejdsmarkedsforhold som emner på uddannelsernes pensum. Sikre at der er unge fagforeningsledere i fagforeningernes beslutningstagningsstruktur ved at iværksætte særlige initiativer til at finde og opmuntre unge fagforeningsledere og herunder fremme deres engelskkundskaber med henblik på at sikre internationalt fagforeningssamarbejde og planlægge gode generationsskifteforløb. Skabe hensigtsmæssige strukturer inden for organisationen til viderekanalisering og formidling af de meninger og interesser, der gør sig gældende blandt unge i EFFATsektorerne, og afsætte tilstrækkelige ressourcer til at sikre, at disse strukturer er effektive og har politisk indflydelse (f.eks. ungdomsudvalg). Udarbejde en særlig ungdomspolitik for fagforeninger i samarbejde og samråd med organisationens ungdomsorganer og inkorporere den i alle organisationens øvrige politikker som en gennemgående prioritet. EFFAT s ungdomsudvalg beder EFFAT s forretningsudvalg om at godkende dette mandat og opfordrer EFFAT s medlemsorganisationer om at støtte og implementere indholdet i dette dokument samt den tilhørende køreplan på alle niveauer i deres organisationer og lande. Wien, 14. december 2012

3 KØREPLAN FOR IMPLEMENTERING AF EFFAT S CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende ordentligt arbejde, rummelige arbejdsforhold og social mobilitet for unge arbejdstagere i EFFAT-sektorerne EFFAT s medlemsorganisationer anerkender betydningen af den nuværende ungdomsarbejdsløshedskrise og vigtigheden af at gøre noget ved den. De beslutter derfor at skride til hurtig, specifik handling på alle relevante planer og støtte hinanden i at tage denne udfordring op i alle EFFAT-sektorer i overensstemmelse med EFFAT s charter om ungdomsarbejdsløshed. Fagforbundene under EFFAT beslutter derfor at iværksætte nedenstående. Interne tiltag Indføre kvoter for optagelse af unge i EFFAT s ledende organer samt afsætte tilstrækkelige personalemæssige og andre ressourcer til at arbejde med ungdomsarbejdsløshedsproblemet. Oprette passende strukturer til at formidle unges interesser i fagforeningen (f.eks. et ungdomsudvalg). Stræbe efter at rette op på den traditionelle opfattelse af fagforeninger, der gør sig gældende blandt uorganiserede unge, således at fagforeningerne får et positivt og professionelt image (f.eks. ved hjælp af kommunikationskanaler som SIPTU s avis Liberty i Irland). Sikre positiv anerkendelse af virksomheder, der overholder kollektive overenskomster og tilbyder rimelige forhold samt uddanner og ansætter unge (f.eks. gennem ordninger, hvor disse virksomheder får tildelt et mærke, kommer med på offentliggjorte lister, tildeles priser eller nævnes på hjemmesider). Starte en dedikeret portal/hjemmeside om unge arbejdstageres rettigheder, som er tilgængelig via organisationens overordnede hjemmeside. Eksterne tiltag Udarbejde særlige planer og foranstaltninger med henblik på at organisere unge arbejdstagere, herunder unge i usikre ansættelsesforhold, og tiltrække dem til fagforeningerne samt i samarbejde med andre EFFAT-organisationer at udvikle, udveksle og samordne organisatorisk materiale og kampagnemateriale rettet mod unge. Medtage ungdomsarbejdsløshed på fagforeningsdagsordenen på nationalt niveau, sektorniveau, virksomhedsniveau og ESU-niveau. Fremme vedtagelsen af proaktive foranstaltninger (f.eks. mål og virkemidler vedrørende ansættelse, stabilisering, lære- og praktikpladser) på alle planer.

4 Indføre bestemmelser om beskyttelse og ligebehandling af unge arbejdstagere i kollektive overenskomster. Indgå samarbejdsaftaler med skoler, universiteter og erhvervsskoler om at informere og bevidstgøre unge kommende arbejdstagere om beskæftigelsesmuligheder, rettigheder, gode lære- og praktikpladser, beskæftigelse og fagforeningernes rolle, inden de kommer ind på arbejdsmarkedet. Etablere ordninger, der gør det muligt at fastholde sit medlemskab i hele EU, for at sikre, at unge arbejdstagere (som er meget mobile) vil fortsætte med at være fagforeningsmedlemmer og ved, hvilke fagforeninger de skal henvende sig til, selvom de flytter rundt mellem EU-landene. Oprette gode uddannelsesprogrammer for unge arbejdstagere om arbejderrettigheder, arbejdspladsforhold, arbejdsmiljø osv., således at unge arbejdstagere informeres om deres rettigheder og om, hvordan de håndhæves. EFFAT s sekretariat og EFFAT s ungdomsudvalg Gennem sin repræsentant i EFFAT s beslutningstagende organer være med til at arrangere den formelle lancering af EFFAT s ungdomsudvalg og fremme dets arbejde i overensstemmelse med EFFAT s vedtægter. EFFAT s ungdomsudvalgs mandat skal omfatte at føre tilsyn med implementeringen og opdateringen af den nuværende køreplan samt at spille en ledende rolle i EFFAT s strategi for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden i EFFAT-sektorerne. Medtage spørgsmålet om ungdomsarbejdsløshed i alle EFFAT s aktiviteter i samarbejde med EFFAT s ungdomsudvalg. Gøre opmærksom på de ungdomsarbejdsløshedsrelaterede udfordringer, der er særlige for EFFAT-sektorerne, samt i samarbejde med EFFAT s ungdomsudvalg indsamle og dele god praksis i medlemsorganisationerne gennem en fælles kommunikationsstrategi og et fælles kommunikationsværktøj. Have ungdomsarbejdsløshed som et fast punkt på dagsordenen for forretningsudvalg og ledelse. Arbejde på at få ungdomsarbejdsløshed medtaget i arbejdsprogrammer i EFFATsektorerne i tilknytning til EU s sociale dialog. Opsøge og fremme dialog og samarbejde med organisationer, som varetager unges interesser (f.eks. Youth Forum) i samarbejde med EFFAT s ungdomsudvalg. Udvikle EU-finansierede projekter med henblik på at øge EFFAT s muligheder for effektivt og hensigtsmæssigt at implementere denne køreplan. Opfordre EFFAT s ungdomsudvalg til at deltage aktivt i EU s dagsorden vedrørende ungdomsarbejdsløshed og til at handle hensigtsmæssigt og rettidigt. Prioritere ungdomsarbejdsløshed på EU s politiske dagsorden og i EU s institutioner.

5 Samarbejde med ungdomsudvalgene i de nationale medlemsorganisationer, EFS og andre europæiske fagforbund og skabe synergi i ungdomsaktiviteterne. EFFAT s medlemsorganisationer vil desuden bruge deres indflydelse og implementere passende strategier for at få følgende aktører til at iværksætte særlige tiltag: 1. EU OG NATIONALE REGERINGER Fremme en aktiv arbejdsmarkedspolitik for unge ud over en økonomisk politik, som skaber vækst (vækstpolitik, der fremmer beskæftigelsen af unge), herunder: o Incitamenter for virksomheder til at ansætte lærlinge og tilbyde unge arbejdstagere ordentligt arbejde. o Solidaritetspagter mellem flere generationer samt generationsskifteplaner. o Begrænsning af overdreven skat på arbejdskraft. o Incitamenter for virksomheder til at investere i vækst og skabe arbejdspladser. o Forenkling af administrative forløb i forbindelse med unges beskæftigelse, afskaffelse af bureaukrati og tilvejebringelse af klare, gennemsigtige og let tilgængelige indfaldsveje til beskæftigelse. o Fokus på både kvalitet og kvantitet i beskæftigelsen, da kvalitet er meget vigtig for at sikre social inklusion af unge. Garantere unge lige rettigheder og ligebehandling ved at bringe den diskrimination, unge udsættes for mht. minimumsløn, ansættelseskontrakter og arbejdsforhold, til ophør. Forenkle og rationalisere arbejdsmarkedsforhold. Standarden bør være direkte fast fuldtidsarbejde for erfarne arbejdstagere og unge. Udvikle en strategisk erhvervspolitik, der satser på at fremme og forbedre gode grønne og jobskabende produktionsaktiviteter (f.eks. muligheder forbundet med forsyningskæder inden for landbrug og fødevareproduktion). Iværksætte foranstaltninger, som sikrer øget jobparathed og øgede kompetencer, som letter overgangen fra uddannelse til beskæftigelse. o Kortlægge demografiske tendenser og kønsfordelingen i specifikke brancher, områder med mangel på arbejdskraft, generationsforhold samt muligheder for at få unge arbejdstagere ind. o Analysere, overvåge og forudsige kompetencebehov på arbejdsmarkedet. o Gøre sektorer og fag mere attraktive, f.eks. inden for fødevareproduktion, hotelog restaurationsbranchen og landbrug. o Iværksætte løbende kommunikation, samarbejde, stabile partnerskaber og overgangsforløb mellem universiteter, erhvervsskoler, fagforeninger og virksomheder/arbejdsgivere. o Formalisere uformel uddannelse og udvikle gensidige anerkendelsesordninger samt terminologi med henblik på at sikre anerkendelse og påskønnelse af opnået arbejdsmarkedsuddannelse på tværs af landegrænser og virksomheder (f.eks. ESCO-systemer, uddannelsespas osv.).

6 Udvikle og implementere en ungdomsgarantiordning 1 og en ordning for erhvervsrettede vekseluddannelser (VET) for at lette overgangen fra uddannelse til beskæftigelse og sikre, at ingen unge lades i stikken: o baseret på eksempler og erfaringer fra visse EU-medlemsstater (f.eks. Finland, Østrig, Schweiz, Tyskland og Sverige), o o o under hensyntagen til EU's 2 og ILO s 3 retningslinjer, med tilpasning og optimering af disse retningslinjer i henhold til de faktiske omstændigheder på de lokale og nationale markeder samt på sektormarkederne, udformet i tæt samarbejde og samråd med arbejdsmarkedets parter og organisationer, der varetager unges interesser. Fremme iværksætteraktiviteter blandt unge samt uddannelsesordninger for selvstændige i samarbejde med eksisterende virksomheder og med adgang til supplerende foranstaltninger som f.eks.: o Adgang til kreditordninger specielt beregnet for unge. o Incitamenter til succesrige små og mellemstore virksomheder til at hjælpe unge iværksættere og videregive iværksætterrelateret viden til dem. o Afskaffelse af bureaukratiske foranstaltninger samt iværksættelse af tiltag for at gøre det lettere og hurtige at etablere en virksomhed. Modernisere socialsikringssystemer, således at de bliver tilgængelige for unge og sikrer, at de unges særlige behov er godt og effektivt dækket. Sætte spørgsmålstegn ved formodningen om, at familien eller fællesskabet vil sørge for dem. Modernisere, opgradere og effektivisere offentlige jobformidlingsydelser med henblik på at lette adgangen til EU s arbejdsmarked og sikre gennemsigtighed og relevant formidling på det. Involvere arbejdsmarkedets parter (dvs. arbejdsgivere og fagforeninger) samt ungdomsorganisationer i udformningen af økonomisk politik og beskæftigelsespolitik, som sigter mod at løse ungdomsarbejdsløshedskrisen. 2. VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSGIVERORGANISATIONER Udvikle og implementere gode lære- og praktikpladsordninger i overensstemmelse med nationale retningslinjer samt EU s og ILO s retningslinjer. o Kortlægge og monitorere arbejdsstyrkens alder og kønsfordelingen i virksomhederne samt identificere mangler, generationsproblemer og muligheder for at få unge arbejdstagere ind. o Opstille mål for det antal lære- og praktikpladser, virksomhederne kan have, samt udvikle mentorordninger og overgangsplaner på tværs af generationer. 1 Den europæiske ungdomsgaranti er en garanti, som sikrer, at alle unge i Europa tilbydes et job, videreuddannelse eller en praktikplads senest fire måneder efter at have afsluttet deres uddannelse eller efter at være blevet arbejdsløse. Læs mere på 2 EU-tiltag på ungdomsarbejdsløshedsportalen 3 ILO, ungdomsgarantier: en reaktion på ungdomsarbejdsløshedskrisen

7 o Anvende både EU s og nationale faciliteter og værktøjer til at opstille rammer for gode lære- og uddannelsespladser i virksomhederne (f.eks. Europa- Kommissionens helpdesk med råd om lærepladser og praktikophold. 4 ) o Sikre gode uddannelses- og kvalifikationsordninger for de undervisere og mentorer, der deltager i lære- og praktikpladsaktiviteter. o Inddrage fagforeninger i udformningen af sådanne ordninger og i informationsmøder ved at involvere fagforeningsfolk i uddannelsespensum samt i mentorteam for unge i lære- eller praktikpladser. o Formalisere kvalifikations- og kompetencecertificeringsordninger, som kan anerkendes gensidigt inden for samme sektor/branche på linje med EU s ordninger (f.eks. uddannelsespasset), og som eventuelt kan modsvares af løntillæg. Være en attraktiv arbejdsgiver for unge o Sørge for gode arbejdsforhold, et godt arbejdsmiljø, anstændig løn og en arbejdsplads uden diskrimination, også for unge. o Tilpasse arbejdskravene til arbejdsstyrkens behov, så der sikres god balance mellem arbejdsliv og privatliv på forskellige stadier i livet (f.eks. småbørnsfamilier, 45+ osv.). o Investere i opgradering af arbejdsstyrkens kvalifikationer og dens langsigtede jobparathed og arbejde hen imod formel godkendelse og gensidig anerkendelse af certifikater. Gøre virksomheden/branchen mere attraktiv for unge o Holde informationsmøder og åbent hus for studerende og elever på alle niveauer. o Sørge for ordentlige arbejdsforhold og karriereforløb, som sikrer langsigtet jobparathed. o Formidle oplysninger om karriereforløb, muligheder og betingelser i en bestemt sektor samt udvikle sektorspecifikke karriereforløb og jobsøgningsportaler (som f.eks. de smagfulde karrierehjemmesider i fødevarebranchen i Storbritannien 5 og Finland, den belgiske landbrugsportal 6 og Sveriges portal for alle sektorer 7 ). o Maksimere potentialet for forandring ved at samarbejde med arbejdsmarkedets parter og interessenter i nærsamfundet. Indgå i partnerskaber med skoler, erhvervsskoler og universiteter for at udbrede kendskabet til beskæftigelsesmulighederne på arbejdspladsen eller i sektoren samt gøre visse fag mere attraktive, involvere lærere, instruktører og undervisere i processen samt sponsere særlige kvalifikations- og kompetencefremmende aktiviteter. Anvende de muligheder, der gives i forbindelse med EU s portal om job- og uddannelsesmuligheder i udlandet (EURES 8 ) samt klassifikationssystemet ESCO for at komme så bredt ud som muligt og matche jobtilbud med jobsøgende. 4 Europa-Kommissionens helpdesk med råd om lærepladser og praktikophold er aktiv frem til januar Tasty Careers in Food and Drink UK: 6 Futuragro-portalen:

8 3. ARBEJDSMARKEDETS PARTER Nationalt niveau Udvikle og implementere fælles forslag vedrørende ungdomsgaranti og vekseluddannelser sammen med statslige og lokale institutioner og i samråd med repræsentative ungdomsorganisationer samt føre tilsyn med og overvåge resultaterne for at sikre, at de afspejler de faktiske forhold på arbejdsmarkedet og reelt er anvendelige i praksis. Medtage ungdomsarbejdsløshed som et fokusområde i kollektive overenskomstforhandlinger på alle niveauer (nationale, lokale og sektorbaserede) samt udarbejde bestemmelser til indsættelse i overenskomsterne, som er gunstige for unge (f.eks. garantere stabilitet, adgang til permanent beskæftigelser, initiativer til at sikre uddannelse og jobparathed, lære- og praktikpladsordninger, beskæftigelsesmål, regler om generationsskifte osv.). Etablere nye eller anvende eksisterende fælles udvalg (f.eks. kvalifikationsobservatorier, enti bilaterali i Italien osv.) til at vurdere, i hvor høj grad nationale eller lokale arbejdsmarkeder er velegnede for unge samt tilpasse dem eller iværksætte nye initiativer, hvor det er nødvendigt. EU Medtage ungdomsarbejdsløshed i arbejdsprogrammerne vedrørende EU s sociale dialog inden for EFFAT-sektorerne. Være opsøgende og fremme dialog og fælles samarbejde med organisationer, som varetager unges interesser (f.eks. Youth Forum) i samarbejde med EFFAT s ungdomsudvalg. Udarbejde fælles EU-støttede tiltag med henblik på at implementere de beslutninger, arbejdsmarkedets parter har truffet vedrørende beskæftigelse af unge (f.eks. udarbejdelse af retningslinjer, indsamling og formidling af oplysninger om god praksis, kvalifikationsmatchende ydelser, herunder Agripass 9 i landbruget og kvalifikationspasset i HORECA 10 ). Sætte ungdomsarbejdsløshed højt på EU s og EU-institutionernes dagsorden. Samarbejde tæt med det europæiske klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer og fag (ESCO) samt EU s portal om job- og uddannelsesmuligheder i udlandet (EURES) effat_hotrec_joint_statement_on_european_qualifications_passport.pdf

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Ensuring Sustainable Employment and Competitiveness in the EU Food and Drink Industry:

Ensuring Sustainable Employment and Competitiveness in the EU Food and Drink Industry: Ensuring Sustainable Employment and Competitiveness in the EU Food and Drink Industry: Meeting the Challenges o f the Labour Market A joint initiative of the Social Partners in the EU Food and Drink Industry

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF EMCEF EL-FORBUNDET eurelect EPSU FSESP EGOD LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF Af Jane Pillinger, Dublin Hvad kan el-selskaber

Læs mere

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF EMCEF EL-FORBUNDET eurelect EPSU FSESP EGOD LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF Af Jane Pillinger, Dublin Hvad kan el-selskaber

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse UNICE s syv prioriteter UNICE Union of Industrial and Employers Confederations of Europe Rue Joseph II, 40/4 B-1000 Brussels TVA BE 536

Læs mere

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 2 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 INDHOLD Indledning 07 Værdier 09 Medlemsdemokrati 13 Afdelingerne 15 Tillidsvalgte 19 Det

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Det Europæiske Grønne Parti 10. rådsmøde Bruxelles, den 29. marts 2009 A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Den grønne bevægelse er en ung bevægelse - en bevægelse, som i høj grad opstod

Læs mere

Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide Erasmus+ Programguide I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogudgaverne har den engelske udgave forrang. Version 3 (2015): 16/12/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORKORTELSER... 5 INDLEDNING... 7 DEL A GENERELLE

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN

ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN Undersøgelsesresultater og anbefalinger fra Best Agers Projektet 2012 Arbejdsgivere bør huske på, at den ældre har meget viden. Svensk arbejdsløs

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 VERSION 4 Behandlet af hovedbestyrelsen d. 14. juni 2007. Indholdsfortegnelse: Linie 1-18 Indledning - - - - 20-45 Værdier - - - - 47-68 Medlemsdemokrati - - - - 70-105

Læs mere