EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED"

Transkript

1 EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende ordentligt arbejde, rummelige arbejdsforhold og social mobilitet for unge arbejdstagere i EFFAT-sektorerne Den Europæiske Føderation af Fødevare-, Landbrugs- og Turismeforbund (EFFAT), som repræsenterer 120 nationale fagforbund i 35 lande i Europa og varetager interesserne for alle arbejdstagere i EU s fødevare-, landbrugs- og turismesektorer, SOM ERKENDER, at Ungdomsarbejdsløsheden har nået uholdbare niveauer i næsten alle EU s medlemsstater og derved underminerer den sociale samhørighed samt de økonomiske, produktionsmæssige og socialsikringsmæssige systemer og modvirker fremme af EU s integrationsprojekt og dets levedygtighed. Unge arbejdstagere specielt kvinder og indvandrere er unormalt og uacceptabelt koncentreret i usikre former for beskæftigelse og ofte fanges i en ond cirkel af udsigtsløst, lavt betalt og dårligt sikret arbejde. Unge arbejdstagere og nye på arbejdsmarkedet ofte mødes med uacceptabel diskrimination baseret på alder, manglende erhvervserfaring og/eller manglende kompetencer. Unges adgang til arbejdsmarkedet ofte vanskeliggøres af manglende gennemsigtighed i rekrutteringsprocessen, begrænset adgang til elektroniske jobsøgningsværktøjer samt dårlige, ineffektive og uhensigtsmæssige oplysningssystemer og serviceydelser på beskæftigelsesområdet. Ubetalte, ubehagelige og utilstrækkelige lære- og praktikpladser for unge, der forlader skolen, i stigende grad bruges til at opfylde faste arbejdspladser i virksomheder og institutioner, hvorved unge mennesker udnyttes og fratages deres udviklingsmuligheder, hvilket medfører langvarig belastning af deres karriereforløb og sandsynligvis vil forhindre dem i at finde ordentligt og produktivt fast arbejde. Unge påvirkes i særlig høj grad af krisen og de deraf følgende opstramninger i form af de budgetnedskæringer på uddannelsesområdet, den udsættelse af pensionsalderen og de manglende arbejdspladser, der er forbundet med et fald i efterspørgslen i nedgangsperioder forårsaget af besparelser. Udelukkelsen af unge fra arbejdsmarkedet og deres koncentration i dårlig, marginaliseret og skiftende beskæftigelse er en væsentlig forhindring for organisering i fagforeninger og en betydelig trussel mod arbejderbevægelsens fremtid. De økonomiske udgifter og sociale byrder, der knytter sig til en tabt generation, hvor et hidtil uset anset unge i EU ikke er i beskæftigelse, under uddannelse eller under oplæring (NEET) og udvandrer fra EU, er enorme og til skade for vækst, innovationspotentiale, offentlige socialsikringssystemer, sygesikringsordninger, den offentlige sektors evne til at levere varer og tilbyde tjenesteydelser af høj kvalitet samt for Europas talentmasse.

2 BESLUTTER at: Sætte ungdomsarbejdsløshed højt på dagsordenen i organisationen og medtage emnet i kollektive overenskomstforhandlinger på alle niveauer, herunder i europæiske samarbejdsudvalg (ESU), og stræbe efter at få iværksat ungdomsspecifikke foranstaltninger vedrørende ordentlige faglige uddannelses- og lærlingeordninger og udskiftning af ældre medarbejdere samt efter at få indføjet betingelser, der fremmer adgang til fast produktiv fuldtidsbeskæftigelse. Prioritere opsøgende arbejde over for unge arbejdstagere samt organisere, repræsentere og forsvare dem, også ved at identificere unge ledere gennem hele organisationsprocessen. Bruge deres politiske indflydelse over for statslige myndigheder, internationale institutioner og civilsamfundet til at kræve iværksættelse af en aktiv arbejdsmarkedspolitik rettet mod unge arbejdstagere samt en økonomisk politik, der skaber vækst (vækstpolitik, som fremmer beskæftigelsen blandt unge), og udarbejde målrettede forslag i den henseende, som er specielt rettet mod de specifikke muligheder og specifikke forhold i den enkelte EFFAT-sektor. Rette op på den gængse opfattelse af fagforeninger og deres image blandt unge arbejdstagere og i samfundet generelt som værende forstyrrende, forældede, mandsdominerede og medlemskabsbaserede etablissementer og i stedet fremstille fagforeninger som organisationer, der arbejder for progressive forandringer på arbejdspladserne og i samfundet, forsvarer arbejdstageres og udsatte gruppers rettigheder og velfærd samt er i stand til at fremsætte forslag til positive og innovative løsninger. Dette gøres ved at udbrede positive budskaber gennem presse, direkte opsøgning af unge arbejdstagere gennem særlige websider, sociale medier, målrettede brochurer, informationsmateriale, filialkontorer på universiteter, besøg på ungdomsuddannelser og arbejdspladser samt ved at indføre fagforenings- og arbejdsmarkedsforhold som emner på uddannelsernes pensum. Sikre at der er unge fagforeningsledere i fagforeningernes beslutningstagningsstruktur ved at iværksætte særlige initiativer til at finde og opmuntre unge fagforeningsledere og herunder fremme deres engelskkundskaber med henblik på at sikre internationalt fagforeningssamarbejde og planlægge gode generationsskifteforløb. Skabe hensigtsmæssige strukturer inden for organisationen til viderekanalisering og formidling af de meninger og interesser, der gør sig gældende blandt unge i EFFATsektorerne, og afsætte tilstrækkelige ressourcer til at sikre, at disse strukturer er effektive og har politisk indflydelse (f.eks. ungdomsudvalg). Udarbejde en særlig ungdomspolitik for fagforeninger i samarbejde og samråd med organisationens ungdomsorganer og inkorporere den i alle organisationens øvrige politikker som en gennemgående prioritet. EFFAT s ungdomsudvalg beder EFFAT s forretningsudvalg om at godkende dette mandat og opfordrer EFFAT s medlemsorganisationer om at støtte og implementere indholdet i dette dokument samt den tilhørende køreplan på alle niveauer i deres organisationer og lande. Wien, 14. december 2012

3 KØREPLAN FOR IMPLEMENTERING AF EFFAT S CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende ordentligt arbejde, rummelige arbejdsforhold og social mobilitet for unge arbejdstagere i EFFAT-sektorerne EFFAT s medlemsorganisationer anerkender betydningen af den nuværende ungdomsarbejdsløshedskrise og vigtigheden af at gøre noget ved den. De beslutter derfor at skride til hurtig, specifik handling på alle relevante planer og støtte hinanden i at tage denne udfordring op i alle EFFAT-sektorer i overensstemmelse med EFFAT s charter om ungdomsarbejdsløshed. Fagforbundene under EFFAT beslutter derfor at iværksætte nedenstående. Interne tiltag Indføre kvoter for optagelse af unge i EFFAT s ledende organer samt afsætte tilstrækkelige personalemæssige og andre ressourcer til at arbejde med ungdomsarbejdsløshedsproblemet. Oprette passende strukturer til at formidle unges interesser i fagforeningen (f.eks. et ungdomsudvalg). Stræbe efter at rette op på den traditionelle opfattelse af fagforeninger, der gør sig gældende blandt uorganiserede unge, således at fagforeningerne får et positivt og professionelt image (f.eks. ved hjælp af kommunikationskanaler som SIPTU s avis Liberty i Irland). Sikre positiv anerkendelse af virksomheder, der overholder kollektive overenskomster og tilbyder rimelige forhold samt uddanner og ansætter unge (f.eks. gennem ordninger, hvor disse virksomheder får tildelt et mærke, kommer med på offentliggjorte lister, tildeles priser eller nævnes på hjemmesider). Starte en dedikeret portal/hjemmeside om unge arbejdstageres rettigheder, som er tilgængelig via organisationens overordnede hjemmeside. Eksterne tiltag Udarbejde særlige planer og foranstaltninger med henblik på at organisere unge arbejdstagere, herunder unge i usikre ansættelsesforhold, og tiltrække dem til fagforeningerne samt i samarbejde med andre EFFAT-organisationer at udvikle, udveksle og samordne organisatorisk materiale og kampagnemateriale rettet mod unge. Medtage ungdomsarbejdsløshed på fagforeningsdagsordenen på nationalt niveau, sektorniveau, virksomhedsniveau og ESU-niveau. Fremme vedtagelsen af proaktive foranstaltninger (f.eks. mål og virkemidler vedrørende ansættelse, stabilisering, lære- og praktikpladser) på alle planer.

4 Indføre bestemmelser om beskyttelse og ligebehandling af unge arbejdstagere i kollektive overenskomster. Indgå samarbejdsaftaler med skoler, universiteter og erhvervsskoler om at informere og bevidstgøre unge kommende arbejdstagere om beskæftigelsesmuligheder, rettigheder, gode lære- og praktikpladser, beskæftigelse og fagforeningernes rolle, inden de kommer ind på arbejdsmarkedet. Etablere ordninger, der gør det muligt at fastholde sit medlemskab i hele EU, for at sikre, at unge arbejdstagere (som er meget mobile) vil fortsætte med at være fagforeningsmedlemmer og ved, hvilke fagforeninger de skal henvende sig til, selvom de flytter rundt mellem EU-landene. Oprette gode uddannelsesprogrammer for unge arbejdstagere om arbejderrettigheder, arbejdspladsforhold, arbejdsmiljø osv., således at unge arbejdstagere informeres om deres rettigheder og om, hvordan de håndhæves. EFFAT s sekretariat og EFFAT s ungdomsudvalg Gennem sin repræsentant i EFFAT s beslutningstagende organer være med til at arrangere den formelle lancering af EFFAT s ungdomsudvalg og fremme dets arbejde i overensstemmelse med EFFAT s vedtægter. EFFAT s ungdomsudvalgs mandat skal omfatte at føre tilsyn med implementeringen og opdateringen af den nuværende køreplan samt at spille en ledende rolle i EFFAT s strategi for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden i EFFAT-sektorerne. Medtage spørgsmålet om ungdomsarbejdsløshed i alle EFFAT s aktiviteter i samarbejde med EFFAT s ungdomsudvalg. Gøre opmærksom på de ungdomsarbejdsløshedsrelaterede udfordringer, der er særlige for EFFAT-sektorerne, samt i samarbejde med EFFAT s ungdomsudvalg indsamle og dele god praksis i medlemsorganisationerne gennem en fælles kommunikationsstrategi og et fælles kommunikationsværktøj. Have ungdomsarbejdsløshed som et fast punkt på dagsordenen for forretningsudvalg og ledelse. Arbejde på at få ungdomsarbejdsløshed medtaget i arbejdsprogrammer i EFFATsektorerne i tilknytning til EU s sociale dialog. Opsøge og fremme dialog og samarbejde med organisationer, som varetager unges interesser (f.eks. Youth Forum) i samarbejde med EFFAT s ungdomsudvalg. Udvikle EU-finansierede projekter med henblik på at øge EFFAT s muligheder for effektivt og hensigtsmæssigt at implementere denne køreplan. Opfordre EFFAT s ungdomsudvalg til at deltage aktivt i EU s dagsorden vedrørende ungdomsarbejdsløshed og til at handle hensigtsmæssigt og rettidigt. Prioritere ungdomsarbejdsløshed på EU s politiske dagsorden og i EU s institutioner.

5 Samarbejde med ungdomsudvalgene i de nationale medlemsorganisationer, EFS og andre europæiske fagforbund og skabe synergi i ungdomsaktiviteterne. EFFAT s medlemsorganisationer vil desuden bruge deres indflydelse og implementere passende strategier for at få følgende aktører til at iværksætte særlige tiltag: 1. EU OG NATIONALE REGERINGER Fremme en aktiv arbejdsmarkedspolitik for unge ud over en økonomisk politik, som skaber vækst (vækstpolitik, der fremmer beskæftigelsen af unge), herunder: o Incitamenter for virksomheder til at ansætte lærlinge og tilbyde unge arbejdstagere ordentligt arbejde. o Solidaritetspagter mellem flere generationer samt generationsskifteplaner. o Begrænsning af overdreven skat på arbejdskraft. o Incitamenter for virksomheder til at investere i vækst og skabe arbejdspladser. o Forenkling af administrative forløb i forbindelse med unges beskæftigelse, afskaffelse af bureaukrati og tilvejebringelse af klare, gennemsigtige og let tilgængelige indfaldsveje til beskæftigelse. o Fokus på både kvalitet og kvantitet i beskæftigelsen, da kvalitet er meget vigtig for at sikre social inklusion af unge. Garantere unge lige rettigheder og ligebehandling ved at bringe den diskrimination, unge udsættes for mht. minimumsløn, ansættelseskontrakter og arbejdsforhold, til ophør. Forenkle og rationalisere arbejdsmarkedsforhold. Standarden bør være direkte fast fuldtidsarbejde for erfarne arbejdstagere og unge. Udvikle en strategisk erhvervspolitik, der satser på at fremme og forbedre gode grønne og jobskabende produktionsaktiviteter (f.eks. muligheder forbundet med forsyningskæder inden for landbrug og fødevareproduktion). Iværksætte foranstaltninger, som sikrer øget jobparathed og øgede kompetencer, som letter overgangen fra uddannelse til beskæftigelse. o Kortlægge demografiske tendenser og kønsfordelingen i specifikke brancher, områder med mangel på arbejdskraft, generationsforhold samt muligheder for at få unge arbejdstagere ind. o Analysere, overvåge og forudsige kompetencebehov på arbejdsmarkedet. o Gøre sektorer og fag mere attraktive, f.eks. inden for fødevareproduktion, hotelog restaurationsbranchen og landbrug. o Iværksætte løbende kommunikation, samarbejde, stabile partnerskaber og overgangsforløb mellem universiteter, erhvervsskoler, fagforeninger og virksomheder/arbejdsgivere. o Formalisere uformel uddannelse og udvikle gensidige anerkendelsesordninger samt terminologi med henblik på at sikre anerkendelse og påskønnelse af opnået arbejdsmarkedsuddannelse på tværs af landegrænser og virksomheder (f.eks. ESCO-systemer, uddannelsespas osv.).

6 Udvikle og implementere en ungdomsgarantiordning 1 og en ordning for erhvervsrettede vekseluddannelser (VET) for at lette overgangen fra uddannelse til beskæftigelse og sikre, at ingen unge lades i stikken: o baseret på eksempler og erfaringer fra visse EU-medlemsstater (f.eks. Finland, Østrig, Schweiz, Tyskland og Sverige), o o o under hensyntagen til EU's 2 og ILO s 3 retningslinjer, med tilpasning og optimering af disse retningslinjer i henhold til de faktiske omstændigheder på de lokale og nationale markeder samt på sektormarkederne, udformet i tæt samarbejde og samråd med arbejdsmarkedets parter og organisationer, der varetager unges interesser. Fremme iværksætteraktiviteter blandt unge samt uddannelsesordninger for selvstændige i samarbejde med eksisterende virksomheder og med adgang til supplerende foranstaltninger som f.eks.: o Adgang til kreditordninger specielt beregnet for unge. o Incitamenter til succesrige små og mellemstore virksomheder til at hjælpe unge iværksættere og videregive iværksætterrelateret viden til dem. o Afskaffelse af bureaukratiske foranstaltninger samt iværksættelse af tiltag for at gøre det lettere og hurtige at etablere en virksomhed. Modernisere socialsikringssystemer, således at de bliver tilgængelige for unge og sikrer, at de unges særlige behov er godt og effektivt dækket. Sætte spørgsmålstegn ved formodningen om, at familien eller fællesskabet vil sørge for dem. Modernisere, opgradere og effektivisere offentlige jobformidlingsydelser med henblik på at lette adgangen til EU s arbejdsmarked og sikre gennemsigtighed og relevant formidling på det. Involvere arbejdsmarkedets parter (dvs. arbejdsgivere og fagforeninger) samt ungdomsorganisationer i udformningen af økonomisk politik og beskæftigelsespolitik, som sigter mod at løse ungdomsarbejdsløshedskrisen. 2. VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSGIVERORGANISATIONER Udvikle og implementere gode lære- og praktikpladsordninger i overensstemmelse med nationale retningslinjer samt EU s og ILO s retningslinjer. o Kortlægge og monitorere arbejdsstyrkens alder og kønsfordelingen i virksomhederne samt identificere mangler, generationsproblemer og muligheder for at få unge arbejdstagere ind. o Opstille mål for det antal lære- og praktikpladser, virksomhederne kan have, samt udvikle mentorordninger og overgangsplaner på tværs af generationer. 1 Den europæiske ungdomsgaranti er en garanti, som sikrer, at alle unge i Europa tilbydes et job, videreuddannelse eller en praktikplads senest fire måneder efter at have afsluttet deres uddannelse eller efter at være blevet arbejdsløse. Læs mere på 2 EU-tiltag på ungdomsarbejdsløshedsportalen 3 ILO, ungdomsgarantier: en reaktion på ungdomsarbejdsløshedskrisen

7 o Anvende både EU s og nationale faciliteter og værktøjer til at opstille rammer for gode lære- og uddannelsespladser i virksomhederne (f.eks. Europa- Kommissionens helpdesk med råd om lærepladser og praktikophold. 4 ) o Sikre gode uddannelses- og kvalifikationsordninger for de undervisere og mentorer, der deltager i lære- og praktikpladsaktiviteter. o Inddrage fagforeninger i udformningen af sådanne ordninger og i informationsmøder ved at involvere fagforeningsfolk i uddannelsespensum samt i mentorteam for unge i lære- eller praktikpladser. o Formalisere kvalifikations- og kompetencecertificeringsordninger, som kan anerkendes gensidigt inden for samme sektor/branche på linje med EU s ordninger (f.eks. uddannelsespasset), og som eventuelt kan modsvares af løntillæg. Være en attraktiv arbejdsgiver for unge o Sørge for gode arbejdsforhold, et godt arbejdsmiljø, anstændig løn og en arbejdsplads uden diskrimination, også for unge. o Tilpasse arbejdskravene til arbejdsstyrkens behov, så der sikres god balance mellem arbejdsliv og privatliv på forskellige stadier i livet (f.eks. småbørnsfamilier, 45+ osv.). o Investere i opgradering af arbejdsstyrkens kvalifikationer og dens langsigtede jobparathed og arbejde hen imod formel godkendelse og gensidig anerkendelse af certifikater. Gøre virksomheden/branchen mere attraktiv for unge o Holde informationsmøder og åbent hus for studerende og elever på alle niveauer. o Sørge for ordentlige arbejdsforhold og karriereforløb, som sikrer langsigtet jobparathed. o Formidle oplysninger om karriereforløb, muligheder og betingelser i en bestemt sektor samt udvikle sektorspecifikke karriereforløb og jobsøgningsportaler (som f.eks. de smagfulde karrierehjemmesider i fødevarebranchen i Storbritannien 5 og Finland, den belgiske landbrugsportal 6 og Sveriges portal for alle sektorer 7 ). o Maksimere potentialet for forandring ved at samarbejde med arbejdsmarkedets parter og interessenter i nærsamfundet. Indgå i partnerskaber med skoler, erhvervsskoler og universiteter for at udbrede kendskabet til beskæftigelsesmulighederne på arbejdspladsen eller i sektoren samt gøre visse fag mere attraktive, involvere lærere, instruktører og undervisere i processen samt sponsere særlige kvalifikations- og kompetencefremmende aktiviteter. Anvende de muligheder, der gives i forbindelse med EU s portal om job- og uddannelsesmuligheder i udlandet (EURES 8 ) samt klassifikationssystemet ESCO for at komme så bredt ud som muligt og matche jobtilbud med jobsøgende. 4 Europa-Kommissionens helpdesk med råd om lærepladser og praktikophold er aktiv frem til januar Tasty Careers in Food and Drink UK: 6 Futuragro-portalen:

8 3. ARBEJDSMARKEDETS PARTER Nationalt niveau Udvikle og implementere fælles forslag vedrørende ungdomsgaranti og vekseluddannelser sammen med statslige og lokale institutioner og i samråd med repræsentative ungdomsorganisationer samt føre tilsyn med og overvåge resultaterne for at sikre, at de afspejler de faktiske forhold på arbejdsmarkedet og reelt er anvendelige i praksis. Medtage ungdomsarbejdsløshed som et fokusområde i kollektive overenskomstforhandlinger på alle niveauer (nationale, lokale og sektorbaserede) samt udarbejde bestemmelser til indsættelse i overenskomsterne, som er gunstige for unge (f.eks. garantere stabilitet, adgang til permanent beskæftigelser, initiativer til at sikre uddannelse og jobparathed, lære- og praktikpladsordninger, beskæftigelsesmål, regler om generationsskifte osv.). Etablere nye eller anvende eksisterende fælles udvalg (f.eks. kvalifikationsobservatorier, enti bilaterali i Italien osv.) til at vurdere, i hvor høj grad nationale eller lokale arbejdsmarkeder er velegnede for unge samt tilpasse dem eller iværksætte nye initiativer, hvor det er nødvendigt. EU Medtage ungdomsarbejdsløshed i arbejdsprogrammerne vedrørende EU s sociale dialog inden for EFFAT-sektorerne. Være opsøgende og fremme dialog og fælles samarbejde med organisationer, som varetager unges interesser (f.eks. Youth Forum) i samarbejde med EFFAT s ungdomsudvalg. Udarbejde fælles EU-støttede tiltag med henblik på at implementere de beslutninger, arbejdsmarkedets parter har truffet vedrørende beskæftigelse af unge (f.eks. udarbejdelse af retningslinjer, indsamling og formidling af oplysninger om god praksis, kvalifikationsmatchende ydelser, herunder Agripass 9 i landbruget og kvalifikationspasset i HORECA 10 ). Sætte ungdomsarbejdsløshed højt på EU s og EU-institutionernes dagsorden. Samarbejde tæt med det europæiske klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer og fag (ESCO) samt EU s portal om job- og uddannelsesmuligheder i udlandet (EURES) effat_hotrec_joint_statement_on_european_qualifications_passport.pdf

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa INDLEDNING Uanset om du er leder, sidder i din første stilling, er akademisk kandidat eller stadig er studerende, kan du være med til at fremme

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil. Henstilling nr. 193 vedrørende fremme af kooperativer Generalkonferencen for den Internationale Arbejdsorganisation, der er blevet sammenkaldt i Genève af Styrelsesrådet for Det Internationale Arbejdsbureau,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5302 E-mail

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET MAJ 2012 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/16598-4 Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca. 4.300 elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere