Flytteanalyse for Bornholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011"

Transkript

1 Flytteanalyse for Bornholm November 2012

2 Flytteanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune af Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning November

3 Sammenfatning Antallet af fraflyttere har oversteget antallet af tilflyttere til Bornholm i en lang årrække. Dette gælder med undtagelse af enkelte år tilbage til Til gengæld har der været en nettoindvandring fra udlandet. Der var under 1000 tilflyttere til Bornholm pr. år i hvert af årene 2009, 2010, 2011, i modsætning til tidligere år, hvor antallet af tilflyttere har ligget på ca pr. år tilbage til Det lave antal tilflyttere i de nævnte år må tilskrives den økonomiske krise Der er flest i aldersgruppen år blandt tilflytterne. Der er forholdsvis mange blandt tilflytterne som blev gift kort før eller kort efter tilflytningen. Der er forholdsvis mange af tilflytterne til Bornholm fra andre danske kommuner, som har en anden baggrund end dansk. Der er forholdsvis mange som lige har forladt eller som forlader arbejdsmarkedet omkring tilflytningstidspunktet, hvilket også ses af, at der er en lille top i antallet af tilflyttere på år. De, der flytter til Bornholm har fået en billigere husleje. Tilflytterne havde en relativt høj indkomst allerede inden de flyttede til Bornholm, men derimod er indkomstfremgangen efter tilflytningen til Bornholm relativ lav. Der er en vis tendens til, at de, der flytter til Bornholm har fået en ny højest fuldført uddannelse indenfor få år før tilflytningen. Der er en lidt højere andel blandt tilflytterne end blandt de, der boede på Bornholm i forvejen, som er gået ind på arbejdsmarkedet i forbindelse med eller få år før tilflytningen. Tilbageflytterne udgør op til 35 % af tilflytterne. Der er en meget højere andel af unge i alderen år blandt tilbageflytterne end blandt de øvrige tilflyttere. Der er en forholdsvis høj andel af tilbageflytterne, som kommer tilbage med blot en gymnasial uddannelse. I hvilken udstrækning der er tale om unge, som påbegyndte, men ikke fuldførte, en videregående uddannelse, kræver en nærmere undersøgelse, men der kan også være tale om unge, der flytter midlertidigt tilbage til Bornholm og genoptager den videregående uddannelse på et senere tidspunkt. Der er relativt mange af tilbageflytterne, som er blevet gift, og så altså kommer tilbage for at stifte familie og opfostre børn. Der er også forholdsvis mange tilflyttere totalt set, som har helt små børn med til Bornholm. København By og Omegn tegner sig for halvdelen af tilbageflytterne såvel som af tilflytterne totalt set. Der er flest i alderen år blandt fraflytterne. Fraflytterne påbegynder typisk en uddannelse efter fraflytning, og er grundet deres lave gennemsnitsalder typisk ugifte. Deres gennemsnitsindkomst er relativt lav, men de får en høj indkomststigning i løbet af få år efter fraflytningen, og deres boligudgifter stiger ligeledes væsentligt. Der er en forholdsvis høj andel af tidligere tilflyttere blandt fraflytterne. Pendlingsniveauet stiger efter fraflytning, idet der typisk pendles mellem kommuner ovre efter fraflytningen. Man forlader typisk ikke arbejdsmarkedet, når man fraflytter Bornholm. Der er i nyere tid flere, som indvandrer til end der udvandrer fra Bornholm, men der er dog fire gange så mange tilflyttere til Bornholm fra andre danske kommuner, end der er indvandrere til Bornholm fra udlandet. De seneste år udgør tilbagevendende danskere 43 % af indvandrerne til Bornholm, mens resten er ligeligt fordelt på andre EU/EFTA lande og resten af verden. 3

4 Indhold Sammenfatning Indledning Tilflyttere til Bornholm Tilbageflyttere - til Bornholm Indvandrere - til Bornholm Fraflyttere fra Bornholm Udsatte voksne tilflyttere og fraflyttere - Bornholm Referencer

5 Liste over tabeller Tabel 1 Befolkningens udvikling efter område, nytilgang/bestand og tid... 8 Tabel 2 Tilflyttere til Bornholm opdelt på køn og 3 tidsperioder Tabel 3 Tilflyttere til Bornholm opdelt på 10-års aldersgrupper og 3 tidsperioder Tabel 4 Tilflyttere til Bornholm opdelt i 2 tidsperioder og 6 uddannelsesgrupper Tabel 5 Uddannelsesniveau for tilflyttere til Bornholm sammenlignet med alle bornholmere Tabel 6 Tilflyttere til Bornholm opdelt efter fraflytningsområde - hhv. øst og vest for Storebælt samt 3 femårs-perioder Tabel 7 Tilflyttere til Bornholm opdelt i to tidsperioder og fraflytningslandsdel Tabel 8 Tilflyttere til Bornholm sammenlignet med de, der boede på Bornholm i forvejen (2007 vs. 2002). 19 Tabel 9 Tilbageflyttere til Bornholm opdelt på køn for perioden Tabel 10 Procentvis fordeling af hhv. tilbageflyttere, øvrige tilfyttere og samtlige tilflyttere ( ) til Bornholm på 10-års aldersgrupper Tabel 11 Tilbageflyttere til Bornholm opdelt i 6 uddannelsesgrupper for perioden Tabel 12 Tilbageflyttere til Bornholm opdelt efter familietype for perioden Tabel 13 Tilbageflyttere til Bornholm pr. fraflytningslandsdel for perioden Tabel 14 Folketal på Bornholm efter oprindelsesland, køn herkomst og tid Tabel 15 Folketal på Bornholm efter oprindelseslande (inkl. efterkommere) primo Tabel 16 Folketal på Bornholm efter statsborgerskab og tid Tabel 17 Folketal på Bornholm efter oprindelsesområde ultimo 2011 sammenholdt med statsborgerskab 29 Tabel 18 Indvandrere til Bornholm fordelt på oprindelsesområde, tidsperiode og alder Tabel 19 Antal fraflyttede fra Bornholm : (1) ultimo vs. primo (CRT) og (2) sum af fraflytninger iflg. folkeregister Tabel 20 Fraflyttere fra Bornholm opdelt i 2 tidsperioder og 6 uddannelsesgrupper Tabel 21 Niveau for igangværende uddannelse for de, der fraflyttede Bornholm, gennemsnitligt antal personer pr. år pr. tidsperiode: , , , samt tilhørende procentfordelinger Tabel 22 Fraflyttere fra Bornholm sammenlignet med de, der blev boende på Bornholm (2007 vs. 2002).. 38 Tabel 23 Udsatte tilflyttere til Bornholm og udsatte fraflyttere fra Bornholm absolutte tal Tabel 24 Udsatte tilflyttere til Bornholm og udsatte fraflyttere fra Bornholm procenter

6 Liste over figurer Figur 1 Antal tilflyttede og antal fraflyttede - Bornholm gennemsnit for 6 5-årsperioder samt 2010 og iflg. folkeregisteret... 9 Figur 2 Antal tilflyttede og antal fraflyttede for Bornholm iflg. folkeregisteret... 9 Figur 3 Antal tilflyttede til Bornholm : (1) ultimo vs. primo (CRT) og (2) sum af tilflytninger iflg. folkeregister Figur 4 Antal tilflyttede til Bornholm pr. år ultimo vs. primo opdelt på køn Figur 5 Aldersfordeling for tilflyttere til Bornholm (gennemsnit) vs. aldersfordelingen for den samlede befolkning på Bornholm i den samme periode Figur 6 Aldersprofil for de, der flyttede til Bornholm, gennemsnitligt antal personer pr. år, Figur 7 Hvor flytter tilflytterne til perioden pr. postnummer på Bornholm (%) Figur 8 Hvor flytter tilflytterne til perioden pr. sogn på Bornholm (%) Figur 9 Hvor flytter tilflytterne til perioden pr. postnummer på Bornholm (%) Figur 10 Hvor flytter tilflytterne til perioden pr. sogn på Bornholm (%) Figur 11 Tilknytning til Bornholm blandt tilflyttere for de fem år , begge inkl Figur 12 Aldersfordeling blandt tilbageflyttere, øvrige tilflyttere og samtlige tilflyttere til Bornholm, Figur 13 Indvandrere til Bornholm fordelt på danskere, andre fra EU/EFTA, øvrige pr. år Figur 14 Antal fraflyttede fra Bornholm : (1) ultimo vs. primo (CRT) og (2) sum af fraflytninger iflg. folkeregister Figur 15 Antal mænd og kvinder fraflyttet Bornholm pr. år, som boede på Bornholm ved udgangen af foregående år Figur 16 Andel af tilflytterne til Bornholm i 2005 og som fortsat boede på Bornholm i hvert af de følgende år fra til og med udgangen af 2011 sammenlignet med de øvrige, der boede på Bornholm i Figur 17 Andel af tilflytterne til Bornholm i 1995, som fortsat boede på Bornholm i hvert af de følgende år fra til og med udgangen af 2011 sammenlignet med de øvrige der boede på Bornholm i Figur 18 Andel af tilflytterne til Bornholm i 1995 og i 2005, som fortsat boede på Bornholm i 1, 2, 3 år etc. efter tilflytningen Figur 19 Aldersprofil for de, der fraflyttede Bornholm, gennemsnitligt antal personer pr. år, Figur 20 Niveau for igangværende uddannelse for de, der fraflyttede Bornholm, gennemsnitligt antal personer pr. år pr. tidsperiode: , , Figur 21 Antal udsatte tilflyttere og udsatte fraflyttere Bornholm Figur 22 Andel af udsatte blandt tilflytterne til Bornholm og andel af udsatte i befolkningen på Bornholm Figur 23 Antal udsatte og antal særligt udsatte tilflyttere til Bornholm

7 1 Indledning Formålet med nærværende analyse er at belyse de følgende 6 hovedgrupper: 1. Et register-baseret portræt af alle tilflyttere til Bornholm; 2. Et registerbaseret portræt af tilbageflytterne til Bornholm (dvs. personer der tidligere har boet på øen) 3. Et portræt af de udenlandske tilflyttere (opdelt på europæiske og ikke-europæiske tilflyttere) 4. Et portræt af fraflytterne 5. Udsatte grupper blandt tilflytterne Desuden er der udarbejdet en analyse af pendlerne: udpendlere fra Bornholm og indpendlere til Bornholm. Resultaterne af denne analyse er udgivet i en særskilt rapport. Følgende variable er blevet benyttet: fraflytterkommune, køn, alder, uddannelsesniveau, indkomst og familietype. Endelig skal bemærkes at et separat notat vedrørende påvirkning af den kommunale økonomi ved forskellige scenarier for til- og fraflytningsmønstre er under udarbejdelse. 7

8 2 Tilflyttere til Bornholm Tabel 1 Befolkningens udvikling efter område, nytilgang/bestand og tid Bestand/Nytilgang Befolkningen primo Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede (CPR) Fraflyttede (CPR) Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Befolkningstilvækst Korrektioner Viede Skilte Befolkningen ultimo Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken BEV1, BEV10. Iflg. Danmarks Statistik, som medtager alle flytninger registreret i folkeregisteret, har der de seneste tre år været under 1000 tilflyttere til Bornholm pr. år, jf. Tabel 1, og der har i samme periode været en nettofraflytning på i gennemsnit ca. 200 pr. år. - Der var i øvrigt usædvanligt få, som blev gift på Bornholm i 2011, men den samme tendens gjorde sig gældende på landsplan med rekord få vielser (i al fald tilbage til og med 1999), dog i mindre udpræget grad end på Bornholm. Der har altså været en generel udsættelse af giftermål pga. den flerårige økonomiske krise i landet som helhed. 8

9 Figur 1 Antal tilflyttede og antal fraflyttede - Bornholm gennemsnit for 6 5-årsperioder samt 2010 og iflg. folkeregisteret Tilflytninger Fraflytninger Nettoflytninger Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken BEV1, BEV107, FLY5. I alle femårsperioder fra til og med var der en nettofraflytning fra Bornholm, og det samme gælder i de efterfølgende år 2010 og I 2011 steg fraflytningen samtidig med at tilflytninger faldt set i forhold til Figur 2 Antal tilflyttede og antal fraflyttede for Bornholm iflg. folkeregisteret Tilflytninger Fraflytninger Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken BEV1, BEV107, FLY5. Set over en længere tidsperiode har antallet af fraflytninger oversteget antallet af tilflytninger på Bornholm med undtagelse af nogle ganske få år (2001 og 1982). Bemærk at der i 2001 blev gennemført en 9

10 tilflytningskampagne (Nyberg 2001a og 2001b). Der er nogle få år, hvor nettofraflytningen fra Bornholm var endnu større end i 2011: 1988, 1992, 1996 og Se Figur 2. Man kan opgøre antallet af indenlandske tilflytninger til en given kommune som det antal personer, som levede i Danmark både ved afslutningen af et givet år og ved afslutningen af det foregående år, og som er flyttet til en given dansk kommune fra en anden dansk kommune. Det er den definition af indenlandske flytninger, som anvendes i det følgende. Flytninger indenfor et år er således ikke medtaget, dvs. de tilflyttere, som er fraflyttet igen inden årets udgang er ikke medtalt. Flytninger indenfor kommunen indgår ikke i opgørelsen. Ligeledes er indvandring fra udlandet til en given kommune ikke medtaget, idet det tal opgøres separat. Figur 3 Antal tilflyttede til Bornholm : (1) ultimo vs. primo (CRT) og (2) sum af tilflytninger iflg. folkeregister Tilflyttere mellem 2 år 2. Tilflytninger iflg. folkeregisteret 3. Tilflytninger indenfor året 0 Kilde: (1) Mikro-data fra Danmarks Statistik. (2) DST, Statistikbanken BEV1, BEV107, FLY5. Det lave antal tilflytninger til Bornholm i 2009, 2010 og 2011 må til dels tilskrives den vedvarende økonomiske krise. I det følgende vil der alene blive analyseret på flytninger til/fra Bornholm ultimo et år sammenhold med ultimo året før. Tabel 2 viser, at der totalt set er en meget ligelig kønsfordeling mellem mænd (inkl. drenge) og kvinder (inkl. piger), dvs. 50/50 i det første 10-år af dette årtusinde. 10

11 Tabel 2 Tilflyttere til Bornholm opdelt på køn og 3 tidsperioder Tidsrum Køn Antal pr. år Andel, køn Mænd ,4% 2 Kvinder ,6% Total % Mænd ,7% 2 Kvinder ,3% Total % Mænd ,3% 2 Kvinder ,7% Total % Kilde: Baseret på mikro-data fra Danmarks Statistik. Figur 4 Antal tilflyttede til Bornholm pr. år ultimo vs. primo opdelt på køn Mænd Kvinder

12 Tabel 3 Tilflyttere til Bornholm opdelt på 10-års aldersgrupper og 3 tidsperioder Periode Alders-gruppe Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik. Anm.: Beløb er i løbende priser. Fordeling af antal (%) Gennemsnits alder Bruttoindkomst, gennemsnit % 4, % 15, % 24, % 33, % 44, % 54, % 63, % 76, Total 100% 30, % 4, % 15, % 24, % 34, % 44, % 54, % 63, % 77, Total 100% 32, % 4, % 15, % 24, % 34, % 44, % 54, % 63, % 78, Total 100% 33, Det fremgår af tabel 3, at den gennemsnitlige alder for tilflyttere til Bornholmer steget med ca. 3 år. Det er især andelen af tilflyttere mellem år der er faldet, samtidig med at andelen af tilflyttere mellem år er steget. 12

13 Figur 5 Aldersfordeling for tilflyttere til Bornholm (gennemsnit) vs. aldersfordelingen for den samlede befolkning på Bornholm i den samme periode 3,0% 2,5% 2,0% Procent af tilflyttere Procent af pop. ult ,5% 1,0% 0,5% 0,0% Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik. Figur 5 viser, at tilflytterne i gennemsnit er yngre end den bornholmske population som helhed. Det skal bemærkes, at der pr. definition (den, som er anvendt her) ikke er nogen tilflyttere på nul år, som 12 måneder tidligere boede i en anden dansk kommune. Hvis tilflytterne til gengæld opgøres som en sum af alle tilflytninger iflg. folkeregisteret, som man gør i Danmark Statistiks officielle flyttestatistikker, så kan de 0-årige derimod godt tælles med. Der er efter den sidstnævnte opgørelsesmetode ganske mange 0-årige (ca. 22 p.a. de seneste 5 år), som flytter til Bornholm - med forældrene. Figur 6 fokuserer på perioden , men viser ellers det samme som den blå linje i Figur 5, der dog baserer sig på en længere tidsperiode. Figur 6 viser det gennemsnitlige antal tilflyttere pr. et-års-gruppe, som gennemsnit pr. år for 5-års perioden Der er en top for i tilflytningen for aldersgruppen år samt for helt små, hvilket her vil sige de 1-årige. De 0-årige indgår af tekniske årsager ikke med den her anvendte definition af tilflyttere som de, der boede i en anden dansk kommune med udgangen af foregående år. 13

14 Figur 6 Aldersprofil for de, der flyttede til Bornholm, gennemsnitligt antal personer pr. år, Tabel 4 Tilflyttere til Bornholm opdelt i 2 tidsperioder og 6 uddannelsesgrupper Periode Uddannelses-niveau antal pr. år Antal % bruttoindkomst gn.snit Kilde: Egne beregninger foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistik. brutto sum fordeling brutto index alder snit 1. Basis / ingen udd ,6% % 52 25,3 2. Gymnasial uddan. 91 8,2% % 98 29,8 3. Faglig uddannelse ,8% % ,5 4. Kort videregående 43 3,9% % ,3 5. Mellemlang vid ,6% % ,2 6. Lang videregående 54 4,8% % ,6 Total % % ,6 1. Basis / ingen udd ,6% % 54 25,9 2. Gymnasial uddan. 80 7,9% % 97 29,8 3. Faglig uddannelse ,9% % ,3 4. Kort videregående 38 3,8% % ,4 5. Mellemlang vid ,7% % ,8 6. Lang videregående 62 6,1% % ,3 Total ,0% % ,4 I tabel 4 indikerer tilflytternes uddannelsesniveau den højest gennemførte uddannelse. Gruppe 1, betegnet basis/ingen uddannelse, indikerer antallet af tilflyttere hvis højest gennemførte uddannelse var grundskolen eller ingen inkl. børn. Tabel 4 viser, at tilflytternes fordeling på uddannelsesniveau er relativt stabilt fra 2000 til Blandt tilflytterne med en videregående uddannelse faldt andelen med en mellemlang videregående dog, mens andelen med en lang videregående uddannelse steg. Dette kan dels skyldes, at tilflytternes 14

15 gennemsnitlige alder er steget, hvorved flere aldersmæssigt har mulighed for at gennemføre en lang videregående uddannelse, ligesom det kan skyldes nationale udviklingstendenser, hvorved flere får en lang videregående uddannelse. Endelig kan det skyldes lokale erhvervsstrukturer, hvor andelen af arbejdspladser der kræver en lang videregående uddannelse er steget. Tabel 5 Uddannelsesniveau for tilflyttere til Bornholm sammenlignet med alle bornholmere Antal tilflyttere per år Andel af alle Bornholmere i Uddannelsesniveau: højest (i gennemsnit i procent (beregnet på basis gennemførte uddannelse perioden ) Andel i procent af tilflyttere af år 2009) Grundskole / ingen (inkl. børn) % 53 % Gymnasial uddannelse 80 8% 3 % Erhvervsfaglig uddannelse % 30 % Kort videregående udd. (KVU) 38 4% 3 % Mellemlang vid. Udd (MVU) % 9 % Lang videregående (LVU) 62 6% 2 % I alt % 100% Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik Tabel 5 viser, at andelen af personer, hvis højest gennemførte uddannelse max. var grundskolen (inkl. børn), er lavere blandt tilflyttere end blandt hele den bornholmske population og det samme gælder for tilflyttere med en erhvervsuddannelse. Da der ikke udbydes lange videregående uddannelser (LVU) på Bornholm er det naturligt, at andelen af tilflyttere, hvis højest gennemførte uddannelse er en LVU, er en del højere end den bornholmske population som helhed. Bemærk dog, at alle der har gennemført en LVU, og som er bosat på Bornholm, har været tilflytter på et eller andet tidspunkt. Tabel 6 Tilflyttere til Bornholm opdelt efter fraflytningsområde - hhv. øst og vest for Storebælt samt 3 femårs-perioder Tidsrum Gn.snit pr. år fordeling % Øst for Storebælt % 2 Vest for Storebælt % Total % Øst for Storebælt % 2 Vest for Storebælt % Total % Øst for Storebælt % 2 Vest for Storebælt % Total % Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik. 15

16 Tabel 6 viser, at Storebælt udgør en klar skillelinje for tilflytterne til Bornholm. - Det samme gælder for udpendlere og i lidt mindre grad for indpendlere. Se særskilt rapport desangående. Tabel 7 Tilflyttere til Bornholm opdelt i to tidsperioder og fraflytningslandsdel Tidsrum Gn.snit pr. år fordeling % København by % 02 Københavns omegn % 03 Nordsjælland % 05 Østsjælland 72 6% 06 Vest- og Sydsjælland % 07 Fyn 48 4% 08 Sydjylland 61 6% 09 Østjylland 64 6% 10 Vestjylland 30 3% 11 Nordjylland 36 3% Total % København by % 02 Københavns omegn % 03 Nordsjælland % 05 Østsjælland 54 5% 06 Vest- og Sydsjælland % 07 Fyn 41 4% 08 Sydjylland 50 5% 09 Østjylland 49 5% 10 Vestjylland 26 3% 11 Nordjylland 31 3% Total % Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik. Tabel 7 viser, at tilflytterne ikke alene stammer fra øst for Storebælt, men fra København By og omegn, og at denne tendens er stigende fra 45 % i perioden til 49 % i perioden Nedenfor følger figurer, som viser hvor tilflytterne flytter hen på Bornholm. Figurerne dækker den maksimale periode, som datagrundlaget giver mulighed for, nemlig Figur 7 benytter postnumre, som den geografiske enhed, mens Figur 8 anvender den mere detaljerede geografiske enhed sogne. Der er således 9 postnumre på Bornholm, mens der er 21 sogne. Der foreligger tilsvarende figurer for perioden (5 år), som til forveksling ligner figurerne for perioden (9 år). Figurerne for perioden er indsat som Figur 9 og Figur 10 og kommentarerne dertil er de samme som for Figur 7 og Figur 8: Det fremgår af Figur 7, at postnummer 3700 Rønne modtager flest tilflyttere, nemlig 38 %. Hvis man sætter antallet af tilflyttere i forhold til antallet af fastboende, så er det dog postnummer 3740 Svaneke, som har den største tiltrækningskraft på tilflytterne til Bornholm, baseret på hele perioden Det tilsvarende 16

17 7552 Rønne 7553 Knudsker 7554 Vestermarie 7555 Nylarsker 7556 Nyker 7557 Hasle 7558 Rutsker 7559 Olsker 7560 Allinge Klemensker 7562 Rø 7563 Ibsker 7564 Svaneke 7565 Østerlarsker 7566 Gudhjem 7567 Østermarie 7569 Aaker 7570 Bodilsker 7571 Nexø 7572 Poulsker 7573 Pedersker billede tegner sig, når man vælger sogn som den geografiske enhed. Rønne sogn tegner sig for 26 % af tilflytterne, hvilket er mindre end sognets andel af fastboende. Svaneke sogn er det sogn på Bornholm, som har den største tiltrækningskraft på tilflyttere set i forhold til indbyggertallet. Indenfor postnummer 3740 Svaneke er det altså i højere grad Svaneke sogn (selve Svaneke by) end omegnen (Ibsker sogn) som drager tilflytterne til postnummer 3740 Svaneke. Figur 7 Hvor flytter tilflytterne til perioden pr. postnummer på Bornholm (%) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fastboende Tilflyt Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik. Figur 8 Hvor flytter tilflytterne til perioden pr. sogn på Bornholm (%) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fastboende Tilflyt

18 7552 Rønne 7553 Knudsker 7554 Vestermarie 7555 Nylarsker 7556 Nyker 7557 Hasle 7558 Rutsker 7559 Olsker 7560 Allinge Klemensker 7562 Rø 7563 Ibsker 7564 Svaneke 7565 Østerlarsker 7566 Gudhjem 7567 Østermarie 7569 Aaker 7570 Bodilsker 7571 Nexø 7572 Poulsker 7573 Pedersker Figur 9 Hvor flytter tilflytterne til perioden pr. postnummer på Bornholm (%) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fastboende Tilflyt Figur 10 Hvor flytter tilflytterne til perioden pr. sogn på Bornholm (%) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fastboende Tilflyt

19 Der kan som afslutning på dette afsnit om tilflyttere inddrages resultater fra en tidligere undersøgelse, som er afrapporteret separat Marcussen (2012),i bogen From One Island to Another, se Tabel 8 Tilflyttere til Bornholm sammenlignet med de, der boede på Bornholm i forvejen (2007 vs. 2002) Variabel Fastbo: 1 Tilflyt: 2 Diff (2-1) Alder (ultimo 2002) 41,7 33,8-7,9 Aldersgruppe: 0-19 år 22% 21% -1% Aldersgruppe: % 32% 20% Aldersgruppe: år 50% 42% -8% Aldersgruppe: år 16% 4% -12% Ny arbejdsstedskommune 2% 36% 33% Var pendler, % 29% 27% Er pendler, % 8% 6% Forlod arbejdsmarkedet 9% 16% 7% Gået ind på arb.markedet 9% 11% 2% Ny højest fuldført uddan. 13% 16% 2% Var gift i % 31% -15% Blev gift % 12% 8% Blevet skilt/blevet enke 5% 4% -1% Var skilt/enke (2002) 15% 14% -1% Tilbageflytter 0% 6% 6% Indvandret - før % 14% 7% Ændring i ejendomsværdi Indkomst fremgang, Bruttoindkomst, DKK, Køn: Andel af mænd 49% 50% 0,4% Antal personer Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik. Det fremgår af Tabel 8, at tilflytterne typisk har følgende karakteristika: 1. Tilflytterne har typisk skiftet arbejdsstedskommune (fra en kommune ovre til Bornholm). 2. Tilflytterne havde før de flyttede til Bornholm typisk en anden arbejdsstedskommune end bopælskommune, men de pendlede ikke nødvendigvis til Bornholm, før de flyttede til Bornholm. 3. Gennemsnitsalderen er lavere blandt tilflytterne end blandt bornholmerne, idet der er relativt få gamle blandt tilflytterne og relativt mange i aldersgruppen blandt tilflytterne sammenlignet med bornholmerne 4. Der var en relativ høj andel af dem, som efterfølgende flyttede til Bornholm, som var ugifte i sammenligningsåret, altså før de flyttede til Bornholm 5. Der er en del af dem, som flyttede til Bornholm, som tidligere havde boet på Bornholm. Når man undersøger 7 år tilbage i forhold til basisåret drejer det sig om 6%. 19

20 6. Der var forholdsvis mange af tilflytterne, som blev gift i løbet af de 5 år op til og med slutåret sammenlignet med de, der boede på Bornholm i forvejen, men giftermålet kan være indgået en kort årrække før eller efter flytningen til Bornholm. 7. Der er en høj andel af ud-pendlere blandt tilflytterne sammenlignet med dem, der boede på Bornholm i forvejen. 8. Der er en forholdsvis høj andel af tilflytterne, som har et andet oprindelsesland end Danmark. 9. Der er en forholdsvis høj andel af dem, som flytter til Bornholm fra andre danske kommuner, som indenfor få år tilbage i tid har trukket sig ud af arbejdsmarkedet. 10. Stigningen i ejendomsværdien pr. person pr. beboelsesbygning var lavere blandt tilflytterne end blandt de, der boede på Bornholm i forvejen, hvilket må betyde, at tilflytterne har kunnet imødese en besparelse på boligudgiften ved at flytte til Bornholm. 11. Tilflytterne havde en mindre indkomstfremgang i absolutte tal end dem, der boede på Bornholm i forvejen, hvilket vil sige, at udsigten til en højere løn normalt ikke er det, der får folk til at flytte til Bornholm. 12. Den gennemsnitlige indkomst i begyndelsesåret var til gengæld lidt højere blandt de, der sidenhen flyttede til Bornholm sammenlignet med dem, der var på Bornholm i forvejen. De nævnte to modsatrettede forhold (i dette og foregående punkt) gør, at indkomsten i slutåret er næsten den samme for tilflyttere til Bornholm og bornholmere. 13. Der er en lidt højere andel blandt tilflytterne end blandt bornholmerne, som i løbet af den 5 års analyseperiode har fået en ny højest fuldført uddannelse. 14. Der er en lidt højere andel blandt tilflytterne end blandt bornholmerne, som er gået ind på arbejdsmarkedet i løbet af den 5 årige analyseperiode 15. Der er lidt færre som bliver skilte blandt tilflytterne sammenlignet med bornholmerne, men ikke signifikant færre. 16. Der er en lidt lavere andel, som bliver enke/enkemand blandt tilflytterne, end blandt bornholmerne, jf. den lavere gennemsnitsalder for blandt førstnævnte, men ikke en signifikant lavere andel. 17. Kønsfordelingen er den samme blandt tilflytterne som blandt bornholmerne, nemlig ca Der var personer blandt dem som boende på Bornholm ultimo 2007, som også levede og boede i Danmark i 2002, hvoraf 3741 havde flyttet fra en af Danmarks øvrige kommuner til Bornholm i løbet af årene , begge år inkl., mens levede og boede på Bornholm ved udgangen af begge år, jf. den sidste linje i Tabel 8. De 5 mulige flytteår (2003 til og med 2007) er helt de samme som i en tredje flytteanalyse, nemlig den fra BRK i februar 2009 (Bornholms Regionskommune, 2009a), hvorfor de to undersøgelser er jævnførbare. Undersøgelsesmetoderne er dog forskellige, nemlig hhv. baseret på registerdata og surveys. 20

21 3 Tilbageflyttere - til Bornholm På det foreliggende datagrundlag, som dækker en tidsserie tilbage til og med 1994, er det muligt at afgøre, om en person, som flyttede til Bornholm i et givet år til og med 2009 tidligere har boet på Bornholm tilbage til og med Hvis man siger, at dem, som flytter tilbage til Bornholm i gennemsnit er godt 30 år, og vi kun kan gå op til 15 år tilbage, så får man altså med den foreliggende dataserie, og uden variablen fødesogn, ikke alle tilbageflytterne med. Det fremgår af Figur 11, at den faktiske andel af tilbageflyttere er på 30%+5%=35%. Tabel 9 Tilbageflyttere til Bornholm opdelt på køn for perioden Antal Gn.snit bruttoindkomst Andel, Indkomst Tilbage- Køn pr. år M/K index flyt % 1 Mænd 138, % % 2 Kvinder 126, % 92 25% Total 264, % % Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik. Tilbageflytterne omfatter kun dem, som ved udgangen af mindst et af de foregående år tilbage til og med 1994 har boet på Bornholm, altså i en periode på omtrent 12 år tilbage i tid. De 12 år fremkommer derved at tilbageflytterne kom til Bornholm i et af de fem år , lad os sige i Det seneste år med tilbageflytningschance er således 2005 og det tidligste år i målingen er 1994, altså 12 år. De, der har boet på Bornholm før 1994 og som flyttede tilbage til Bornholm er altså ikke med i dette afsnits tabeller. Da en survey (Bornholms Regionskommune 2009a) har vist, at der er 35% af tilflytterne, som er tilbageflyttere, jf. Figur 11, så mangler altså 35-26=9 procentpoint af de reale tilbageflyttere i dette afsnit, bl.a. i Tabel 9, altså ca. en fjerdedel. 21

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Uddannelsesmobilitet Region Hovedstaden Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 1.2 1.3 Formål 3 Data og metode 3 Læsevejledning

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset d. 10.11.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset I notatet beskrives, hvordan Theil-indekset kan dekomponeres, og indekset anvendes til at dekomponere

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Datagrundlag. Anvendte registre

Datagrundlag. Anvendte registre Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2016. Flytninger mellem danske

Læs mere

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2017. Flytninger mellem danske

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere