Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støttemuligheder når du har et barn med diabetes"

Transkript

1 Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1

2 Samarbejdet med kommunen 2

3 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og få dine afgørelser skriftligt. Et mundtligt afslag er svært at klage over. 2. Betal ikke på forhånd vær opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan få en bevilling på noget, som du selv har betalt på forhånd. 3. Kommunen skal vejlede dig kommunen har pligt til at vejlede dig. Det betyder, at sagsbehandleren skal fortælle dig om dine forskellige muligheder for hjælp, hvis du henvender dig. 3

4 10 gode råd 4. Kommunen skal indhente oplysninger kommunen har pligt til at indhente alle nødvendige oplysninger i din sag. Men du har også pligt til at sikre, at kommunen har de relevante oplysninger. Sagsbehandleren har ikke nødvendigvis indgående viden om diabetes. 5. Du skal høres din kommune skal som udgangspunkt partshøre dig, inden der bliver truffet en afgørelse. Det vil sige, at du skal orienteres om de oplysninger, kommunen træffer afgørelsen på baggrund af, og du skal have mulighed for at komme med bemærkninger. Sker det ikke, kan afgørelsen være ugyldig. 4

5 10 gode råd 6. Et afslag skal begrundes en afgørelse, som giver helt eller delvist afslag, skal altid begrundes med 1) kommunens konkrete vurdering 2) de oplysninger, der er lagt vægt på og 3) de juridiske regler, afgørelsen hviler på. Hvis begrundelsen ikke lever op til kravene, kan afgørelsen være ugyldig. 5

6 10 gode råd 7. Du kan klage over et afslag der skal altid følge en klagevejledning med et afslag sørg for at overholde klagefristen. Og at få en bekræftelse på, at kommunen har modtaget din klage. Vær opmærksom på klage over sagsbehandlingen eller sagsbehandleren skal rettes til kommunen klage over en afgørelse skal rettes til Ankestyrelsen 6

7 10 gode råd 8. Ydelsen kan gives, fra du søger ved bevilling gives ydelsen i mange situationer fra ansøgningstidspunktet. 9. Søg igen, hvis du flytter kommune hvis du flytter kommune, skal du søge dine bevillinger igen. Men vær opmærksom på, at ved en del bevillinger skal den kommune, du flytter til, fortsætte udbetalingen, indtil denne nye kommune har truffet en afgørelse i sagen. 10. Vær venlig vær vedholdende, men venlig og imødekommende. Et positivt samarbejde bidrager til en god sagsbehandling. 7

8 Støtte til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 8

9 Merudgifter (servicelovens 41) Målgruppe forældre, der i hjemmet forsørger et barn/ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse Betingelser at merudgifterne er nødvendige og at de er en følge af barnet diabetes det betyder, at du selv skal afholde de udgifter en familie normalt har. der er altid tale om en konkret vurdering. Det kan være vanskeligt at vurdere, idet man som regel ikke har tal på, hvad det koster at forsørge et almindeligt barn. de samlede merudgifter skal overstige kr. (2015) 9

10 Sektoransvar - specialregler Sektoransvar betyder, at den myndighed, som har ansvaret for at levere ydelser eller service til borgerne i almindelighed, har en tilsvarende forpligtelse til at sikre og finansiere, at disse ydelser eller services er tilgængelige for mennesker med en funktionsnedsættelse eller kronisk sygdom I forhold til bestemmelsen om merudgifter betyder det, at udgifter f.eks. i forbindelse med skole ikke kan bevilges efter 41 Princippet om specialregler kommunen skal normalt anvende en specialregel frem for en generel regel i forhold til bestemmelsen om merudgifter, betyder det, at søges der om noget, der er mulighed for at bevilge efter en særbestemmelse i den sociale lovgivning, kan dette ikke bevilges efter 41, f.eks. udgiften til ketonstrimler 10

11 Merudgifter skal sandsynliggøres Du skal sandsynliggøre og ikke dokumentere dine merudgifter.men den letteste måde at sandsynliggøre udgifter er ofte at dokumentere dem Kommunen har ret til at forlange dokumentation for behovet for dine merudgifter, f.eks. lægelig dokumentation for hvilken og hvor meget medicin dit barn får, samt barnets behov for kontrol dokumentation fra diætist på dit barns energiniveau 11

12 Beregning af merudgiftsydelsen der skal laves et overslag over de merudgifter, som barnet/den unge efter al sandsynlighed vil få i det kommende år udgifter, som kan dokumenteres, skal selvfølgelig også indgå både løbende udgifter og enkeltudgifter indgår kommunen skal udleveres en kopi til forældrene af den oversigt, der udfærdiges som grundlag for udmålingen af merudgiftsydelsen merudgifterne udbetales månedligt som en eller flere gange 383 kr. (2015), der rundes op eller ned til det nærmeste antal gange 383 kr. 12

13 Lovforslag om ny beregningsmåde merudgifterne skal fortsat udgøre mindst kr. pr. år, svarende til 377 kr. pr. måned (2014 tal) tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100 kommunen har kun pligt til at regulere ydelsen en gang om året, men du skal så have hjælpen med tilbagevirkende kraft, hvis der har været ændringer i årets løb foreslås at træde i kraft 1. januar

14 Eksempler på merudgifter medicin (efter fradrag af tilskud fra sundhedsloven og evt. Danmark) merudgifter til kost juice og druesukker merudgifter under barnets/den unges indlæggelse transport til behandling, fritid m.v. forældre- og pårørendekurser. listen er ikke udtømmende 14

15 Afgørelse og Merudgifter til specialvarer (kost) Forskellig vurdering ved voksne og børn specialvarer er ikke på samme måde en nødvendig merudgift for voksne som for børn, da det ikke kan forventes, at børn i samme grad vil kunne styre madindtag og foretage supplering af hurtigvirkende insulin for at kompensere for ekstra indtag af kulhydrater. 15

16 Regulering og opfølgning Der skal ske en opfølgning på, om den udmålte ydelse dækker de konkrete behov. Kommunen skal derfor med jævne mellemrum, som hovedregel mindst en gang årligt, holder et møde med dig, hvor familiens situation og behov drøftes. Det er kommunens ansvar at der følges op på merudgifterne (det samme gælder for tabt arbejdsfortjeneste), og kommunen kan ikke forlange at der søges på ny hvert år se afgørelse fra Ankestyrelsen C-8-03 Kommunen må ikke stoppe udbetalingen af hverken merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste, fordi den ikke når at følge op på ydelsen inden for et år 16

17 Tabt arbejdsfortjeneste ( 42) Målgruppe personer, der i hjemmet forsørger et barn/ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse støtten kan ydes til både lønmodtagere og selvstændige. Betingelser at det er en nødvendig konsekvens af barnets/den unges diabetes, at barnet/den unge passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det at det er nødvendigt for forælderen helt eller delvist at opgive sit arbejde for at passe barnet/den unge, og at denne derved har et indtægtstab. det vil altid bero på en konkret vurdering af familiens samlede situation om og i hvilket omfang, der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste. 17

18 T.a. til ambulant kontrol Afg fra Ankestyrelsen: En ret til tabt arbejdsfortjeneste omfattede alle kontroller og behandlinger, der var iværksat på grund af den kroniske/langvarige lidelse. Kommunen kunne således ikke foretage fradrag for de 3 første kontroller eller ambulante behandlinger. Ankestyrelsen lagde vægt på at kommunen havde truffet afgørelse om, at der var tale om et barn med betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse og at familien således var omfattet af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste 18

19 42 beregning af hjælpen Beregningsgrundlag den seneste indtægt, dog maks kr. (2015) den indtægt, som forælderen ville have kunnet opnå, i de tilfælde hvor denne endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet tillæg, som er et integreret led i lønnen, indgår i beregningsgrundlaget, hvis forælderen normalt modtager tillæggene er der problemer med at fastsætte den tidligere løn, kan beregningen tage udgangspunkt i en hjemmehjælperløn 19

20 42 regulering af hjælpen ydelsen reguleres én gang årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår (1,5% ) ydelsen reguleres ikke ved ændringer i modtagers indtægt/beskæftigelse, hverken i forhold til løn, pensionsbidrag m.m. 20

21 42 gamle/nye regler forældre, der i løbet af 2010 har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste uanset hjælpens omfang, f.eks. også på enkeltdage vil være omfattet af de gamle beregningsregler, hvor der ikke er loft over ydelsen dette gælder også for forældre, hvor den ene har modtaget ydelsen i 2010, og som efter den 1. januar 2011 vælger at dele den tabte arbejdsfortjeneste imellem sig eller lade ydelsen overgå fra den ene forælder til den anden men bliver der behov for t.a. til et andet barn i samme familie, vil denne hjælp være omfattet af de nye regler 21

22 Tabt arbejdsfortjeneste - afviklingsperiode Hovedregel (afgørelse C 24-08) Kommunen må ikke træffe afgørelse om en tidsbegrænset bevilling på tabt arbejdsfortjeneste Undtagelse Kommunen må træffe afgørelse om en tidsbegrænset bevilling, hvis du har indgået en aftale med kommunen om, at hjælpen ydes i en på forhånd fastlagt periode Det er en forudsætning, at man fra bevillingens start kan se, hvornår bevillingen skal ophøre Kommunen kan fastsætte en opfølgningsdato, og du har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for støtten Kommunen skal udbetale hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i 3 måneder efter udgangen af den måned, hvor betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet. 22

23 Afgørelse Indkøring i skole Forældre til et barn i diabetesbehandling med insulinpumpe kan i særlige tilfælde være berettigede til tabt arbejdsfortjeneste Det kan være tilfældet ved omlægning af diabetesbehandling til behandling med insulinpumpe. I forbindelse med at barnet bliver udskrevet fra hospitalet, efter at have fået indopereret en insulinpumpe til behandling af diabetes, kan der i umiddelbar forlængelse heraf være behov for en indkørings- og optimeringsperiode af behandlingen under genoptagelse af skolegangen. 23

24 Indkøring i skole. Afgørelse Det skal være en nødvendig konsekvens af barnets diabeteslidelse, at det er en af forældrene, der er med barnet på skolen i den første indkøringsperiode af behandlingen. Og det skal være mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, der er til stede på skolen, dels for at støtte barnet dels for at lære skolen de nye behandlingsprincipper. I den første indkøringsperiode af behandlingen kan der være tale om en opgave, der indebærer et ansvar, som det ikke kan pålægges skolen at overtage, og dermed en opgave, der ikke anses for at være omfattet af sektoransvaret. 24

25 Indkøring i skole. Afgørelse Forældre til et barn, der i en forudgående periode har været i diabetesbehandling med insulinpumpe, er ikke berettigede til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med barnets skolestart Når den første indkøringsperiode af behandlingen er overstået, vil det efter sektoransvarlighedsprincippet påhvile folkeskolen at varetage omsorgen for barnet, og herunder yde den fornødne støtte i forhold til barnets insulinpumpebehandling. Når barnet har været i behandling med insulinpumpe i en forudgående periode, og barnet derfor er fortrolig med behandlingen, vil der ikke være tale om et særligt tilfælde, der berettiger forældrene til at få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. 25

26 Støtte til diabeteshjælpemidler Støtte til medicin (sundhedsloven) 26

27 Diabeteshjælpemidler Der kan ydes støtte til injektions- og testmaterialer (fx sprøjter, kanyler, insulinpen, fingerprikker, teststrimler og blodsukkermåleapparatur), til insulinkrævende diabetikere og til diabetikere, som er i kombinationsbehandling med insulin og tabletter eller andet godkendt injektionspræparat Hjælpen til blodsukkermåleapparatur ydes med halvdelen af den samlede udgift. Til tabletbehandlede diabetikere, hvor lægen anser jævnlig blodsukkermåling for påkrævet, gives op til 150 stk. teststrimler og fingerprikker årligt. 27

28 Diabeteshjælpemidler frit valg Kommunen kan indgå en leverandøraftale Du kan selv frit vælge en leverandør Hvis det produkt, du ønsker at købe, er dyrere end det, kommunen tilbyder, skal du selv betale differencen Beslutter du dig for at benytte dig af din ret til frit valg, meddeler du kommunen, at de skal sende din bevilling til den nye leverandør, som fremover vil levere produkterne til dig. Leverandøren afregner selv med kommunen, og en evt. egenbetaling vil blive opkrævet dig. 28

29 Afgørelse Ketonstrimler Ketonstrimler kan være et hjælpemiddel, der ifølge servicelovens 112 i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af nedsat funktionsevne. Muligheden for at kunne måle ketoner i blodet, når man har type 1 diabetes, er så væsentlig, at ketonstrimler kan anses som er hjælpemiddel i servicelovens forstand, da formålet er at undgå risiko for alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. 29

30 Sundhedslovens tilskud til medicin Kronikertilskud lægger et loft over de årlige udgifter, så du maksimalt selv betaler kr. i tilskudsåret, svarer til at du har købt tilskudsberettigede lægemidler til dit barn for over kr. (både din egen og regionens betaling), beløbet fremgår af CTRsaldoen. mulighed for aftale med apoteket, så egenbetalingen sker ved månedlige afdrag (315 kr. pr måned i 2014). Enkelttilskud der kan søges tilskud til medicin, som der ikke er generelt tilskud til, så indgår det i kronikerbevillingen Forhøjet tilskud kan søges, hvis dit barn ikke kan tåle kopimedicin Lægen søger tilskuddene ved sundhedsstyrelsen. 30

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Det Sociale Nævn 2007 Indhold 1. Indledning...1 2. Sammenfatning....1 3.

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Socialfaglig konsulent Lotte Egebak Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet DUKH er oprettet

Læs mere

Serviceniveau på børnehandicapområdet

Serviceniveau på børnehandicapområdet Serviceniveau på børnehandicapområdet Hvidovre 2013 Børne - og Familieafdelingen Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for 41 og 42. 3 Aflastning, selvvalgt. 6 Aflastning. 7 Allergi/astma. 8 Behandling,

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE 9-9-2014 SLAGELSE KOMMUNE SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE HANDICAPOMRÅDET SEPTEMBER 2014 Indhold Indledning... 3 Merudgifter 41... 3 Formålet (166)... 3 Målgruppe (168)... 3 Omfang og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Godkendt af social- og forebyggelsesudvalget den 2. september 2014 Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere