Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den juni 2015 Forelæggelse af tema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema"

Transkript

1 Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi for KANUKOKA er der gennemført en række analyser med henblik på at systematisere arbejdet. Den afgørende forskel på arbejdet fra andre strategiarbejder er, at der udover udarbejdelsen af en strategi tillige har været krav om en ændret struktur. Det har betydet at strategiarbejdet og analyserne har haft fokus på en ændret styreform i forhold til de ønsker, der har været fremsat af kommunerne og bestyrelsen. Den primære opgave har derfor været at udarbejde et forslag til en ny struktur, da udviklingen af en strategi vil afhænge af det mandat, der tillægges Landsforeningen. Forslaget til en ny struktur er sendt ud til drøftelse i kommunerne af ledelsen i KANUKOKA efter forskellige scenarier har været drøftet med kommunernes ledelser. I forbindelse med dette er der fremsendt forslag til en Vision for KANUKOKA samt underliggende Missioner til understøttelse af Visionen. Forslaget til en ny politisk struktur indeholder følgende elementer: - At KANUKOKA s formand, der vælges blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne, skal være fast, d.v.s. at formanden holder orlov fra kommunalbestyrelsen ved valg. - At bestyrelsen består at borgmestrene samt 2. viceborgmestre/gruppeformand for mindretallet i kommunalbestyrelsen. - At delegeretforsamlingen nedlægges og erstattet af et fast årligt kommunalt topmøde med deltagelse fra økonomiudvalgene. Det fremsendte forslag til Vision er: KANUKOKA skal sikre og styrke kommunernes indflydelse og handlefrihed og skabe de bedst mulige rammer for kommunernes selvstændige virke. Det er vigtigt af understrege, at Visionen er en overordnet målsætning, der samtidig er mere langtidsholdbar. De foreløbige forslag til Missioner er som følger: At styrke det kommunale virke og medvirke til dets udvikling gennem kompetenceudvikling og vidensdeling

2 At sikre kommunernes interesser og selvstændige virke i forhold til nationale initiativer. At sikre og koordinere kommunernes inddragelse omkring forhold der direkte eller indirekte har indflydelse på kommunernes daglige virke. At sikre og koordinere kommunernes forsatte digitale udvikling med henblik på effektive arbejdsgange samt borgerservice. At arbejde for bedre almen viden om kommunale sagsområder med afholdelse af konferencer, kurser og møder samt ved informationsaktiviteter. At samle og formidle informationer om kommunerne og støtte forskning på kommunale sagsområder At sikre arbejdsmetoder og effektivitet samt fleksibilitet for kommunerne i forhold til deres daglige virke og borgeservice. Forslag til Missioner kan ændre sig over tid og er værdibaserede til understøttelse af Visionen. I forbindelse med forberedelsen af en strategi har arbejdet taget udgangspunkt i det fremsendte forslag til en ny struktur med en ændret bestyrelsessammensætning samt et mere direkte mandat fra kommunalbestyrelserne. I den forbindelse skal det understreges, at strategierne ikke er godkendte, men er oplæg der tager afsæt i forslag til Vision og Missioner, der kan og skal tilrettes ud fra kommunernes ønsker og ændringer. Samtidig er der udarbejdet forslag til nye vedtægter samt forretningsorden med udgangspunkt i forslaget om ny politisk struktur (se bilag 1 og 2). De væsentligste ændringer i forhold til de nuværende vedtægter samt forretningsorden er, at forslag til Vision er indarbejdet samt at der tages højde for kommunernes selvstændighed omkring forhold, hvor KANUKOKA ikke direkte har forhandlingsret eller beslutningskompetence. Konsekvensen er derfor, at bestyrelsens beslutninger alene kan ske i enighed (konsensus) og at emner, hvor der ikke kan opnås enighed fremsendes til Kommunalbestyrelserne til afgørelse. Derved sikres Kommunalbestyrelsernes selvstændighed samtidig med at kommunernes forskellige behov og ønsker styrkes i forhold til nationale forhold. Såfremt ændringer godkendes i denne form bør det overvejes, om dette skal reflekteres i navnet på Landsforeningen (se bilag 3). Navnet Det Grønlandske Kommuners Landsforening, KANU- KOKA, angiver organisationens overordnede status som primært selvstændigt besluttende organ. Men de fremlagte forslag lægger op til et samarbejdsorgan og talerør for kommunalpolitiske områder i forbindelse med nationale tiltag. Derfor anbefales det, at man drøfter navneændring i landsforeningen. Et specifikt forslag til nyt navn er Kommunit Suleqatigiiffiat, som på dansk svarer til Kommunernes Samvirke. Det 2

3 reflekterer da også den form, som KANUKOKA har antaget i de senere år, nemlig ved omstilling fra at være et besluttende organ på vegne af kommunerne til et vejledende og rådgivende organ for kommunerne og tager opgaver op, som kommunerne kan virke sammen om. Og det er den form, som man ved det fremlagte udkast til vedtægter gerne vil bruge og udvikle. Således anbefales det sammenfattende, at deltagerne ved seminaret drøfter: o Ændringen i bestyrelsessammensætningen samt formandens position o Nedlæggelse af delegeretforsamlingen o Forslag til vedtægter (bilag 1) o Forslag til forretningsorden (bilag 2) o Hvorvidt forslaget til Visionen er dækkende for KANUKOKA s fremtidige virke o Hvorvidt forslag til Missioner er dækkende og understøttende i forhold til KANUKOKA s kommende Vision o Ændring af landsforeningens navn (notat, bilag 3) o Mål og strategier (skema, bilag 4) Det videre strategiarbejde Der er gennemført en række analyser for at systematisere den endelige udarbejdelse af en samlet strategi for KANUKOKA. Som baggrundsorientering for gruppearbejderne i dette seminar gengives i det følgende oplysninger, som er blevet skrevet ned på grundlag af disse analyser: I første omgang er de forskellige områder, som KANUKOKA beskæftiger sig med identificeret og systematiseret. Helt overordnet er det konstateret at Landsforeningens daglige virke på en lang række områder har ændret sig fra at være et besluttende organ på vegne af kommunerne til en vejledende og rådgivende organ for kommunerne. Samtidig er der sket en markant ændring i forbindelse med indgåelsen af den nye budgetsamarbejdsaftale, hvor der lægges op til en mere sammenhængende offentlig sektor. Senest er dette udtrykt ved at Naalakkersuisut har pålagt alle Departementer at tage kontakt til KANUKOKA med henblik på identificering opgaver, der kan overdrages til kommunerne samt med henblik på opstart af overdragelsesprocesser inden for de forskellige områder. Den overordnede konklusion af den såkaldte PESTEL-analyse er, at KANUKOKA s rolle har ændret sig, men at Landsforeningen samtidig er blevet en meget betydende koordinerende faktor 3

4 både politisk og administrativt i forbindelse med de reformprocesser og ændringer i den offentlige sektor. Samtidig er KANUKOKA anerkendt som aftale- og forhandlingspart af Selvstyret samt samtalepart af de tilsvarende landsdækkende organisationer, hvilket medfører at Landsorganisationen er et meget væsentligt organ i forhold til kommunernes muligheder både politisk og økonomisk. Dertil kommer, at netop anerkendelsen af KANUKOKA som repræsentant i kommunalpolitiske forhold medfører, at Landsforeningen er med til og kan i stigende grad være med til at påvirke sociokulturelle forhold, idet KANUKOKA vil være i stand til at differentiere nationale tiltag således, at der tages højde for lokale og regionale forskelle. I forbindelse med formidlingen af aftaleforhold inden for de mere teknologiske områder er KANUKOKA centralt placeret omkring udviklingen af digitale og andre teknologiske tilpasninger i fællesoffentlige projekter, men ligeledes i rådgivning omkring tekniske løsninger til gavn for kommunerne. KANUKOKA s rolle i forhold til økologiske og miljømæssige forhold er betydelig, da der sker en vidensopbygning fra kommunerne, samtidig med at KANUKOKA samordner tiltag indenfor eksempelvis affaldshåndteringsområdet. Samtidig understøtter KANUKOKA lokale og regionale aktiviteter, hvor kommunerne selvstændigt udvikler grønne profiler ved at koordinere den viden, der udvikles. I forbindelse med samarbejdsaftalen mellem kommunerne, KANUKOKA og Selvstyret er Landsforeningens rolle i forhold juridiske og lovgivningsmæssige forhold styrket, idet inddragelsen i lovforberedende arbejde ønskes systematiseret i forhold til kommunale forhold, hvor KA- NUKOKA som anerkendt samarbejds- og forhandlingspart har direkte adgang til at involvere kommunerne og kommunale synspunkter på et meget tidligt tidspunkt. Med dette udgangspunkt er der foretaget en overordnet identificering af de betydende eksterne og interne interessenter og deres relative styrke (stakeholder matrix og stakeholder mapping) til at påvirke KANUKOKA s virke og dermed det kommunale styre. Naturligvis er de interne interessenter primært kommunerne og deres administrative enheder. Hvad angår eksterne interessenter er Selvstyret som samlet politisk/administrativ organisation den mest betydende interessent for KANUKOKA. Det er dog stor forskel på det forskellige fagområder, hvorfor Selvstyrets politiske og administrative enheder er delt op i forhold til deres relative betydning for KANUKOKA og dermed kommunerne. Formandens Departement: Indenrigsafdelingen er placeret i Formandens Departement og Formanden for Naalakkersuisut er derved ansvarlig for kommunerne. Formandens Departement har derfor direkte indflydelse på de rammebetingelser, der sættes for kommunernes virke, herunder styrelsesloven, det kommunale tilsyn, koordinering af overdragelsesprocesser samt lovgivninger der direkte relaterer til kommunernes styring. Departementet for Finanser: Departementet for Finanser har en direkte indflydelse på de økonomiske rammer for kommunerne. Departementet udfører økonomisk tilsyn med kommunerne, koordinerer sektorplanlægningerne, koordinerer fællesoffentlige digitaliseringsprojekter, har ansvaret for overenskomstområdet samt er koordinerende og forhandler omkring bloktilskud samt udligning. Departementet har ligeledes ansvaret for Skattestyrelsen. 4

5 Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked samt Departementet for Familier: Begge Departementer har en direkte indflydelse på de processer og arbejdsbetingelser, der relaterer sig til hele offentlig hjælpsområdet, børne- og ungeområdet, ledighedsindsats samt arbejdsmarkedsområdet. Tiltag i disse departementer har en direkte indflydelse på arbejdsog opgavemængden hos de kommunale sagsbehandlere. Departementet for Uddannelser: Departementet har en direkte indflydelse på hele uddannelsesområdet og dermed omkring kommunernes indsats på uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet. En del af opgaverne overlapper set fra kommunernes side - med indsatser og fokusområder, der ansvarsmæssigt ligger i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked samt Departementet for Familier. Departementet har ligeledes ansvaret for tilsynet og udviklingen af folkeskolen. Departementet for Boliger og Infrastruktur: Departementets ansvarsområder har en direkte indflydelse på kommunernes beskæftigelsesmuligheder samt erhvervsmæssige udviklingsmuligheder. Departementet for Sundhed: Har mindre direkte påvirkning af kommunerne, dog er der ansvarsproblematikker vedrørende sundhedsplejen, distriktspsykiatrien samt plejepatienter. Departementet for Fangst og Fiskeri: Har kun i nogen grad direkte indflydelse på kommunernes administrative virke i forbindelse med udarbejdelse af kommunale vedtægter samt grænsefladeproblematikker omkring tildeling af jagtbeviser samt licenser. Har stor indflydelse, da kvotesætninger har afledte konsekvenser for beskæftigelsen samt indtjeningen i kommunerne. Inatsisartut: Har potentiel stor indflydelse på kommunernes virke, da medlemsforslag kan føre til ændringer i forhold, der har direkte indflydelse på kommunernes drift samt ændringsforslag til lovgivninger og økonomiske rammer kan ændre på forudsætningerne i det lovforberedende arbejde og dermed have en direkte indflydelse på ressourcebehov, kompetenceudvikling, økonomi samt daglig drift. Andre departementer: Har kun lejlighedsvis indflydelse på det kommunale virke i forbindelse med enkelte områder. Fagforeninger (generelt): Kan have stor indflydelse på de generelle økonomiske vilkår for kommunerne samt kommunernes muligheder for anvendelse af ressourcerne. Kan tillige have indflydelse i den enkelte forvaltningsenhed/afdeling i den enkelte kommune. Udledt af ovennævnte er der identificeret en række områder, der har stor indflydelse og interesse for i kommunerne samt områder, der er i fokus fra Selvstyret. Disse hovedområder er oplistet som områder i det vedlagte skema, Målområder og strategier (bilag 4), hvor der skal udarbejdes strategier. Strategierne skal overordnet angive, hvordan KA- NUKOKA skal opnå de enkelte mål. De enkelte områder indeholder en forskellige delelementer, 5

6 som udgør området. Eksempelvis vil et område som personalejura bestå af elementer omkring ansættelses- og afskedigelsesforhold, arbejdsmiljø, overenskomstforhold m.v. I forbindelse med udarbejdelsen af KANUKOKA s kommende strategi er det vigtigt at få identificeret de forskellige delelementer og løsningsmuligheder samt prioriteringer inden for de enkelte mål. Listen af mål er identificeret af KANUKOKA s administration gennem analysearbejdet, men kan ikke betragtes som fyldestgørende. Det skal derfor anbefales, at deltagerne på seminaret: o Identificerer mål, der ikke er medtaget og som er vigtige for kommuner o At deltagerne identificerer delelementer i forhold til målene o At deltagerne kommer med forslag til løsningsmuligheder af delelementerne Bilag: Bilag 1: Udkast til nye vedtægter Bilag 2: Udkast til ny forretningsorden Bilag 3: Notat: Landsforeningens navn og logo Bilag 4: Skema til brug for gruppearbejdet: Mål-områder og strategier 6

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Først vil jeg henvise til KANUKOKA-bestyrelsens beretning til delegeretmødet her i 2013, som blev rundsendt sammen med det øvrige

Læs mere

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne 9. december 2013 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 REDEGØRELSENS BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2 ANBEFALING AF NYE RAMMER FOR SAMARBEJDET... 7

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

December 2010. Strategiplan 2011 2012

December 2010. Strategiplan 2011 2012 Strategiplan 2011 2012 December 2010 Direktionen og koncernledelsen har under iagttagelse af de overordnede politiske mål og budgettet for Silkeborg Kommune redefineret direktionens vision samt arbejdet

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

REDEGØRELSE OM KOMMUNERNE 2011

REDEGØRELSE OM KOMMUNERNE 2011 28. juli 2011 EM 2011 / 40 Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø EM 2011 / 40 NNPAN sags nr.: 2010-039182 Indhold Forord.........................................................................................3

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere