Socialministeriet. Mindre sektoranalyse om førtidspensionsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialministeriet. Mindre sektoranalyse om førtidspensionsområdet"

Transkript

1 STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Socialministeriet. Mindre sektoranalyse om førtidspensionsområdet Det er helt centralt for succes en med at opfylde de politiske målsætninger, at ansvaret for opgavevaretagelsen er klar og entydig, således at det er indsatsen i forhold til borgeren, som er i centrum og at opgaven kan varetages på en måde, der tilgodeser helhedsindsatsen. Det vurderes derfor, at opgaverne på førtidspensionsområdet mest hensigtsmæssigt vil kunne varetages af kommuner på indbyggere. 1. Indledning Spørgsmålet om hvorvidt store eller små administrative enheder er mest velegnede til at varetage de forskellige opgaver, kan beskues fra mange vinkler. Det er især relevant at se på en eventuel sammenlægning af kommuner ud fra ønsket om, at Opnå en sammenhængende indsats Undgå barriereproblemer Sikre en effektiv administration Sikre klarhed i ansvarsfordelingen Sikre effekten af indsatsen Sikre kvalitet i afgørelserne Nærhedsprincippet Inden disse forhold nærmere belyses, gives en beskrivelse af førtidspensionsreformen Beskrivelsen skal bidrage til forståelsen af, at der er tale om et ganske kompleks og omfattende system, hvor kommunen er den centrale aktør, der står for al sagsbehandling. 2. Førtidspensionsreformen Den 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen i kraft, og med den blev der indført nye tildelingskriterier for førtidspension. Målsætningen med reformen er, at flest muligt finder beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked i ustøttede stillinger. Det vil samtidig sige, at de forebyggende initiativer har fået større betydning. Derudover var formålet med reformen at styrke retssikkerheden, og til det formål indførtes en ny sagsbehandlingsmetode; arbejdsevnemetoden 1. Det er et krav ved anvendelsen af metoden, at borgeren medinddrages, således at hele processen med afdækning af den enkeltes mulighed for at udnytte arbejdsevnen sker i tæt samarbejde med borgeren. Med reformen og indførelsen af arbejdsevnemetoden udvides kravene til sagsbehandlingen i kommunerne. Metoden kræver, at sagsbehandleren har et mangefacetteret kendskab til arbejdsmarkedsforhold, kontakt til virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger m.v., samt at sagsbehandleren evner at kombinere den indsamlede viden med borgerens konkrete situation. 1 Det var således ikke længere i samme grad de helbredsmæssige forhold, som blev afgørende for, om en person får tilkendt førtidspension

2 - 2 - Udviklingen i indholdet og omfanget af de opgaver, kommunerne skal løse i forbindelse med førtidspensionssager, er således øget. Det er derfor af stor betydning at se på forvaltningernes organisation, med henblik på sikre den optimale opgaveløsning, herunder om kommunens størrelse kan tillægges betydning. Med henblik på at opfylde de politiske intentioner er der således lagt op til en samorganisering af den forebyggende indsats og den tilkendende instans, der kan opfylde målene om styrkelse af det rummelige arbejdsmarked, herunder oprettelse af flere fleks- og skånejob, og færre tilkendelser af førtidspension. Antallet af opgaver, det er pålagt kommunerne at løse, er ganske omfangsrigt. Der stilles nye og skærpede krav til sagsbehandlingen og til koordinering af indsatsen. Uanset om det drejer sig om udarbejdelse af handle- eller erhvervsplaner, sagsopfølgning, arbejdsevnemetoden, kontakt til virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger m.v., er det kommunen, der er den primære myndighed. 3. Kommunernes organisation Ingen er vel i tvivl om, at kommunens organisation derfor har stor betydning. En undersøgelse 2, der udelukkende beskæftiger sig med tilkendelser af førtidspension og betydningen af forvaltningens organisation viser, at forvaltninger med en handlingsorienteret tilgang til sagerne fører til færre tilkendelser, mens en regelorienteret forvaltning fører til flere. Handlingsorienteret betyder i denne forbindelse, at det tværfaglige samarbejde bredt forstået prioriteres højt, mens en regelorienteret forvaltning er kendetegnet ved, at faggrupper i organisationen isoleres, og mål og normer bliver formuleret i en lukket verden. Spørgsmålet er herefter, om kommunens størrelse i forhold til at være en regelorienteret/handlingsorienteret organisation, også har betydning. I Socialforskningsinstituttets undersøgelse er dette aspekt ikke belyst, og der vil derfor til brug for kommissionens arbejde blive gennemført en supplerende undersøgelse, der inddrager betydningen af forskelle i kommunestørrelser. Ud fra de foreløbige resultater, ses en tendens til at større kommuner tilkender færre førtidspensioner, og at de helt små kommuner fungerer anderledes end de større. Det skal pointeres, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sige noget mere konkret. Afslutningsvis kan det konkluderes, at det er helt centralt for succesen med at opfylde de politiske målsætninger, at ansvaret for opgavevaretagelsen er klar og entydig, som det er tilfældet i dag, hvor kommunen styrer processen og opgavevaretagelsen. Opgavefordelingen indebærer endvidere, at der er et vedvarende behov for at sikre den nødvendige sammenhæng mellem tilbuddene, således at indsatsen i forhold til borgeren er i centrum, og at opgaven varetages på en hensigtsmæssig måde, der tilgodeser helhedsindsatsen. 2 Bestemmer forvaltningen om du får førtidspension? kommunens forvaltningspraksis og tilkendelsespraksis af førtidspension. Steen Bengtsson, SFI 2002.

3 Effekt, effektivitet og kvalitet Et mål for effektiviteten på førtidspensionsområdet kan være, hvor gode kommunerne er til at undgå, at borgerne kommer i en situation, hvor de får behov for førtidspension. I tabel 4.1 er vist, hvor mange sager, der blev rejst i 2001 i forhold til, hvor mange årige, der boede i kommunen. Som det ses, er der ikke nogen systematisk forskel på store og små kommuner i denne forbindelse. Der kan således ikke heraf konstateres nogen sammenhæng mellem kommunestørrelse og antal nye førtidspensionssager. Tabel 4.1. Antal sager for nye førtidspensionister fordelt på antal årige i kommunen, 2001 Antal årige Antal kommuner Antal nye sager Pct. af nye sager i alt Sager pr årige ,7 4, ,3 4, ,3 4, ,4 5, ,5 5, ,1 4, ,5 4, ,6 4, ,7 2, ,0 5, ,3 3, ,9 4, ,2 5, ,4 6, ,1 2,7 I alt ,0 4,6 1 Vamdrup Kommune har ingen indberettede sager for 2001 Antallet af nye førtidspensionister i en kommune afhænger af en lang række faktorer, og man er nødt til at tage højde for de særlige befolkningsmæssige, økonomiske og sociale forhold, der kendetegner den enkelte kommune. Den Sociale Ankestyrelse producerer hvert år en afgørelsesstatistik over førtidspensionssager, og der er hertil udviklet en statistisk regressionsmodel, der med udgangspunkt i statistikken belyser de lokale afgørelser i sammenhæng med forskellene i kommunernes befolkningsmæssige og sociale forhold. Regressionsanalysen resulterer i et forventet antal tilkendelser for hver kommune beregnet på grundlag af den samlede tilkendelseshyppighed for kommunerne under ét og efter korrektion for den enkelte kommunes særlige forhold. En eventuel stor uoverensstemmelse mellem det faktiske og forventede antal tilkendelser kan være udtryk for, at andre forhold end de variable, der indgår i analysen, har betydning for kommunens tilkendelseshyppighed. Et eksempel er arbejdsmiljøet på de arbejdspladser, som personer bosat i kommunen arbejder på. Endvidere kan kommunens adfærd have betydning, hvis den enkelte kommune for eksempel fører en anden afgørelsespraksis enten lempeligere eller mere restriktiv end kommunerne gør som helhed.

4 - 4 - Nedenfor er opført de 20 kommuner, hvor forskellen er mest udpræget, dvs. de kommuner, hvor der er observeret den største afvigelse mellem det forventede antal tilkendelser i 2001 og det faktiske antal tilkendelser korrigeret for kommunens sociale struktur. Det ses, at de 20 kommuner rent størrelsesmæssigt udgør en blandet skare, og heller ikke efter korrektion for de sociale forhold tyder det derfor på, at der er sammenhæng mellem kommunestørrelse og forebyggelse af førtidspension. 10 kommuner, der måtte forventes at tilkende relativt mange førtidspensioner, men som har tilkendt relativt få førtidspensioner i perioden årige pr. Kommune 1. januar kommuner, der måtte forventes at tilkende relativt få førtidspensioner, men som har tilkendt relativt mange førtidspensioner i perioden årige pr. Kommune 1. januar 2001 Nørre-Djurs Hashøj Højer Dianalund Egebjerg Holmsland Sydfalster Lunderskov Ishøj Fredensborg- Humlebæk Græsted-Gilleleje Aulum-Haderup Allinge-Gudhjem Fladså Frederikshavn Ølstykke Rudkøbing Hørning Horsens Børkop Tager man højde for kommunernes ressourceforbrug til aktivering og revalidering i forbindelse med at forebygge førtidspensionering, bliver der imidlertid en lidt mere systematisk forskel på større og mindre kommuner. Socialforskningsinstituttet har ved en såkaldt DEA-analyse målt forholdet mellem på den ene side udgifter til blandt andet aktivering og revalidering, og på den anden side hvor mange førtidspensioner, der bliver tilkendt i kommunen. Analysen viser, at de effektive kommuner oftest er store og mellemstore kommuner, medens de mindst effektive kommuner ofte er små kommuner. En mulig forklaring på dette kan være, at jobmulighederne er mere begrænsede i de små kommuner på grund af færre virksomheder og en mindre variation i branchesammensætningen. Større kommuner ville med andre ord alt andet lige indebære en forbedring af forholdene for forebyggelsesindsatsen mod førtidspension. Til belysning af om der er sammenhæng mellem effektivitet og kvalitet og kommunestørrelse, kan som et eksempel nævnes rapporten 3 om kommunernes tildeling af personlige tillæg, der viste, at kommunernes udgifter til personlige tillæg faldt, selv om der var lovgivningsinitiativer, der skulle sikre, at flere kunne få del i de personlige tillæg. Rapporten pegede på, at der tilsyneladende var en bedre regelimplementering i hovedstadskommunerne end i by- og landkommunerne. Hovedstadskommunernes 3 Personlige tillæg til pensionister kommunernes praksis for tildeling af personlige tillæg efter pensionslovens 17, stk.2. Den Sociale Ankestyrelse, juni 2002

5 - 5 - udgifter til personlige tillæg steg nemlig i overensstemmelse med, hvad politikerne havde taget initiativ til og givet penge til, mens udgifterne faldt markant i byog landkommunerne. Der er ingen tvivl om, at effektivitet og kvalitet har betydning for sagsbehandlingstiden, udøvelse af skønnet i forbindelse med tilkendelser m.v. Hvis konklusionen i rapporten om, at store kommuner er bedre til regelimplementering, er rigtig, leder det hen til en konklusion om, at store enheder træffer afgørelser af høj den ønskede kvalitet. Konklusionen er derfor, at de større kommuner ikke er mere effektive i forhold til outputtet (antal førtidspensionister). Større kommuner får mere forebyggelse for pengene, har en bedre regelimplementering, mens der ses en tendens til manglende fleksibilitet i opgaveløsningen. 5. Faglig bæredygtighed Vidensudveksling og vidensdeling medarbejdere imellem må endvidere formodes at være større i forvaltninger med flere medarbejdere. Dette leder således hen til en antagelse om, at store enheder lettere kan håndtere store sagsmængder træffer afgørelser af høj kvalitet bedre til at holde på de dygtige medarbejdere Omvendt kunne det forholde sig således, at små kommuner har en mere helhedsorienteret forvaltning med større beslutningskompetence hos den enkelte medarbejder, og hvor forvaltningen derfor er mere effektiv. En undersøgelse fra AKF 4 om faglig bæredygtighed i det sociale arbejde i små kommuner peger netop i den retning og konkluderer, at små kommuner netop har mulighed for at give plads for improviserede løsninger, og skabe en mere intensiv dialog mellem politiske målsætninger og professionelle handlemuligheder. Faglig bæredygtighed forstås i undersøgelsen som resultatet af et samspil mellem de faglige og lokale politiske normer, de handlemuligheder socialrådgiverne har lokalt, og de kompetencer medarbejderne har. Undersøgelsen fokuserer på muligheden for at opnå succes i opgavevaretagelsen, det vil sige om medarbejderne oplever at de får skabt tilfredsstillende løsninger på de problemer, de sættes til at løse. Undersøgelsen viste blandt andet, at små kommuner havde det problem, at de ikke havde særlig mange tilbud i lokalområdet, hvilket ikke havde noget med kommunes størrelse at gøre - men derimod skyldtes de små kommuners placering i tyndt befolkede områder. Det vil sige, at faglig bæredygtighed forstået som evnen til at løse sociale problemer tilfredsstillende, er betinget af udbudet og ikke nødvendigvis af kommunestørrelse. Prøver man at belyse den faglige bæredygtighed på førtidspensionsområdet rent statistisk, kan det antal sager, som ankeinstanserne omgør, anvendes som et mål for den kommunale fejlprocent. I det omfang et relativt lavt antal sager omgøres 4 Faglig bæredygtighed i det sociale arbejde. Frank Ebsen, CFSA og Kjeld Høgsbro, AKF, 2001.

6 - 6 - i forhold til, hvor mange sager, der behandles om førtidspension i alt i kommunen 5, vil det kunne være en indikator for, at der er en høj faglighed på førtidspensionsområdet i kommunen. I tabel 5.1 er vist antal omgjorte sager i kommunerne i 2001 i forhold til, hvor mange sager, der i alt blev behandlet i 2001, fordelt på hvor mange årige, der var i kommunen. Tabellen skal fortolkes med varsomhed, da den kun omfatter sager i Dette giver en vis usikkerhed - dels da det samlede antal sager derved ikke er så stort, som hvis analysen omfattede flere år, og dels da omgjorte sager ofte vedrører afgørelser truffet i tidligere år, hvorved sammenligningsgrundlaget kan blive forskudt. Sammenligningen kan dog give et foreløbigt fingerpeg om, hvorvidt der er store og systematiske forskelle på små og store kommuners omgørelsesprocenter. Tabel 5.1 Antal omgørelser i procent af antal sager i alt, fordelt på antal årige i kommunen, 2001 Antal årige Antal kommuner Omgørelsespct , , , , , , , , , , , , , , ,1 I alt ,8 1 Vamdrup Kommune har ingen indberettede sager for 2001 Umiddelbart kunne man forvente, at sagsbehandlerne i større kommuner med flere førtidspensionssager totalt set bliver mere rutinerede end sagsbehandlerne i mindre kommuner, og derfor kan opbygge et mere bredt fagligt fællesskab, med faglig sparring af hinanden. Tallene i tabel 5.1 tyder imidlertid ikke på, at omgørelsesprocenterne falder systematisk med kommunestørrelsen. I bedste fald er sammenhængen meget svag. 5 Omgørelsesprocenten udregnes i det følgende i forhold til sager i alt i kommunen i stedet for som normalt i forhold til antal ankesager. Dette skyldes, at der kan være forskelle i borgernes tærskel for, hvornår de anker en førtidspensionssag. Herved introduceres dog andre metodiske problemer, men formålet er ikke at præsentere en videnskabelig analyse her, men blot at give et indtryk af sammenhængene.

7 - 7 - Tabel 5.2. Antal omgørelser i procent af antal sager i alt, fordelt på antal sager pr årige i kommunen, 2001 Sager pr årige Antal kommuner Omgørelsespct , , , , , , , , , , , , , , , ,5 I alt ,8 1 Vamdrup Kommune har ingen indberettede sager for 2001 Ser man derimod på omgørelsesprocenten i forhold til antal sager pr årig, er der en klar tendens til, at kommuner med et lille antal sager i forhold til personkredsen af årige får omgjort relativt flere sager, end kommuner med et større antal sager, jf. tabel 5.2 Det kan skyldes, at det faglige samspil mellem sagsbehandlerne er mere omfattende og mere struktureret i de større kommuner. På den anden side kunne man måske forvente, at der i kommuner med et relativt meget stort antal sager er en fare for, at afgørelserne i en vis grad bliver præget af automatik, og at dette fører til flere omgørelser. Tager man udgangspunkt i sådanne antagelser, er det muligt at forklare en del af forskellene i kommunernes omgørelsesprocenter. En af svaghederne ved analysen er dog, at det ikke er muligt at inddrage antallet af sagsbehandlere på førtidspensionsområdet, da sådanne statistiske oplysninger ikke findes for hele landet. I givet fald kunne man måske komme lidt nærmere et svar på, om et vist antal sager pr. sagsbehandler er mere hensigtsmæssigt end andre, og på, hvor mange sagsbehandlere, der skal være i en administrativ enhed, for at man kan få et udbytterigt fagligt samspil på førtidspensionsområdet. At der eksisterer en vis sammenhæng mellem sagsmængde og omgørelsesprocenter peger dog i retning af, at hvis antallet af sager totalt set bliver meget småt, så går det ud over kvaliteten i sagsbehandlingen. Dette taler for, at der er en vis minimumsgrænse for, hvor små kommunerne skal være, hvis man ønsker en høj faglig standard på førtidspensionsområdet. Samlet må det konkluderes, at større kommuner er bedre til regelimplementering, ligesom der eksisterer en sammenhæng mellem sagsmængde og omgørelsespro-

8 - 8 - center. Såfremt opgaveløsningen skal løftes med succes, er det derfor vigtigt, at kommunen har en størrelse, som sikrer et vist flow af sager. 6. Rekruttering og sikring af kvalificeret arbejdskraft På førtidspensionsområdet stilles der nye krav til offentlig service. En øget individualisering i service over for den enkelte betyder mere kompleksitet i opgaveløsningen og stiller således stadig højere krav til de kommunale medarbejdere. Dette skal ses i sammenhæng med vigende rekrutteringsmuligheder. Spørgsmålet er, om rekrutteringsproblemet lettes, såfremt kommunestørrelserne ændres. Udviklingen i de krav der stilles til medarbejderne i forvaltningen, medfører et øget behov for, at den enkelte medarbejder har adgang til faglig sparring og vidensudveksling. Dette taler for, at det kan være lettere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft i store kommuner. Der er ikke fundet undersøgelser, der kan underbygge en antagelse om, at rekruttering er nemmere i store kommuner. 7. Nærhedsprincippet Siden kommunalreformen har det været grundlæggende på det sociale område, at kommunen er det samlende led i forhold til borgerne. For det store tal af sociale opgaver er nærhedsprincippet og den lokale forankring afgørende. I AKF s undersøgelse 6 om faglig bæredygtighed i det sociale arbejde, konkluderes det, at udmøntningen af nærhedsprincippet, giver små kommuner nogle fordele: Flere af de små kommuner havde en meget smidig beslutningsstruktur, når det gjaldt en tillempning af indsatsen til lokale forhold. Der var et direkte og tæt samarbejde mellem ledelse, sagsbehandlere og politikere i udviklingen af indsatsen. I de små kommuner havde sagsbehandlerne ofte en stor beslutningskompetence og et indgående kendskab til klienterne. Den faglige bæredygtighed synes således ikke at være truet af de små kommuners ringe størrelse. Tværtimod har nogle kommuner netop udnyttet de små enheder til at skabe en sagsbehandling, som giver plads til improviserede løsninger og skaber en mere intensiv dialog mellem politiske målsætninger og professionelle handlemuligheder. 8. Digitalisering Den stadig mere omfattende kompleksitet i arbejdsopgaverne, og de nye krav, jf. fx indførelse af arbejdsevnemetoden i sagsbehandlingen, der skal opfyldes øger behovet for at finde nye og mere effektive metoder til at forbedre sagsbehandlingen. Med Førtidspensionsreformen blev der gennemført en efteruddannelsesindsats i samarbejde med eksterne konsulenter. Efteruddannelsen blev understøttet af lærebogsmateriale samt materiale til PC-brug. 6 Faglig bæredygtighed i det sociale arbejde. Frank Ebsen, CFSA og Kjeld Høgsbro, AKF, 2001.

9 - 9 - Udover uddannelses- og efteruddannelsesindsatser, er det relevant at se på, om sagsbehandlingen kan understøttes yderligere med standardiserede IT-løsninger. Det lægges til grund, at opgavevaretagelsen kunne effektiviseres yderligere ved, at staten pålægger kommunerne at bruge samme standardiserede IT-system over hele landet. IT-systemet kan udformes, så det understøtter arbejdsevnemetoden og de grundlæggende forvaltningsretlige principper. Dette vil bidrage til en højnelse af kvaliteten i sagsbehandlingen, samt lette udvekslingen af sager såvel internt i kommunen som mellem kommuner. Konklusionen er, at en sådan opkvalificering af de kommunale IT-systemer, til at kunne anvendes på tværs af kommunegrænser formodes at være lettere gennemført, såfremt der er færre kommunale forvaltningsled. Dog bør der tages højde for de kendte problemer, der allerede har været i forbindelse med store IT-løsninger, jf. fx Arbejdsmarkedsstyrelsen og Amanda. 9. Konsekvenser af ændringer i kommunestørrelse og forvaltningsniveau De opgaver der ligger på førtidspensionsområdet, er opgaver, der varetages af kommunerne, og det er således kommunerne, der er den primære forvaltningsmyndighed. Det vil sige, at al sagsoplysning og sagsbehandling, alle tilkendelser af ydelser og andre administrative opgaver i den forbindelse er kommunale opgaver. Det vurderes, at opgaverne mest hensigtsmæssigt vil kunne varetages af kommuner med indbyggere. Spørgsmålet om nedlæggelse af amtskommuner er ikke relevant for førtidspensionsområdet, idet ingen af kontantydelsesopgaverne varetages i amtskommunerne. Med hensyn til ankestrukturen på førtidspensionsområdet er det kommunerne, der behandler sagerne i 1. instans, og borgerne har mulighed for at påklage en afgørelse til de sociale nævn, der administrativt er placeret i statsamterne. Statsamterne er selvstændige regionale institutioner, der organisatorisk hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Statsamterne har således ingen relevans for belysningen af fordele/ulemper ved sammenlægning af kommuner. Dog skal det bemærkes, at det forudsættes, at kommunale afgørelser kan prøves ved en instans uafhængig af det kommunale forvaltningsled. I det omfang opgaverne løses i samarbejde med andre dele af den kommunale forvaltning, som eventuelt i forbindelse med en strukturreform placeres på et andet administrativt niveau, kan dette have konsekvenser for den kommunale opgavevaretagelse. På førtidspensionsområdet er der ressortmæssig adskillelse mellem det forebyggende arbejde, der sker, forinden der tilkendes førtidspension, og så selve tilkendelsen. Lovgrundlaget for det forebyggende arbejde over for personer med nedsat arbejdsevne er forankret i Beskæftigelsesministeriet, mens lovgrundlaget for personer, overfor hvem den forebyggende indsats ikke lykkes, er forankret i Socialministeriet.

10 Førtidspensionister er en gruppe, der modtager offentlig forsørgelse, fordi de ikke er i stand til at forsørge sig selv via arbejde. Mange i gruppen har ofte brug for andre sociale foranstaltninger, og det er derfor en fordel, at førtidspensionsområdet er placeret i og spiller sammen med det øvrige sociale system.

Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen

Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 2 16 København K Tlf. 35 28 81 ams@ams.dk www.ams.dk Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003. J.nr.: 601-11. Socialministeriets. strukturanalyse

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003. J.nr.: 601-11. Socialministeriets. strukturanalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003 J.nr.: 601-11 Socialministeriets strukturanalyse Indholdsfortegnelse Indledning... 7 1. Hovedtrækkene i udviklingen i sektoren fra 1970

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen CASA Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen Center

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

RUMMELIGHEDENS R AMMER

RUMMELIGHEDENS R AMMER RUMMELIGHEDENS R AMMER Ansættelsesmuligheder for personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning A F M AJA ROSENSTOCK / K A R EN T INGG A A R D / HELLE HOLT / SØR EN JENSEN 04:22 RUMMELIGHEDENS

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Februar 2012 Samlet rapport Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2. Formål 5 1.3. Tilgang og metode 6 1.4. Operationalisering

Læs mere