Dronninggårdskolens studietur til London februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dronninggårdskolens studietur til London 24. 26. februar 2010"

Transkript

1 Dronninggårdskolens studietur til London februar 2010 Lærere, pædagoger, teknisk administrativt personale og ledelse tog til London i perioden den februar for at besøge tre skoler i og omkring London. Formålet med turen var at understøtte udviklingen af det professionelle miljø på Dronninggårdskolen, og fokuspunkterne på skolebesøgene var: Teaching and learning (læring og undervisning) Learning environments (det fysiske læringsmiljø) Ethos (Værdier) Dronninggårdskolen har de sidste år arbejdet med udviklingen af det fysiske læringsmiljø som en understøttende faktor i børns læring. Via Skoleområdets tætte samarbejde med engelske skoler i Harpenden, England, ved vi, at englænderne er langt fremme med hensyn til synliggørelse af læringsmål, undervisningsmål, læringsprocesser, resultater og skolens værdier i undervisningsmiljøet. Skoleområdet har bl.a. - inspireret af de engelske skoler - udviklet et koncept for uddannelse af undervisningsvejledere på kommunens skoler. Englænderne har i flere år arbejdet med AST (Advanced Skilled Teachers), der arbejder med at understøtte undervisning og læring på skolerne. Dels på egen skole, dels på naboskoler. En AST (Advanced Skilled Teacher) er en lærer, der: Leverer en outstanding undervisning Er villig til at støtte og coache kolleger til at tage initiativ og føre ideer ud i undervisningen Konstant reflekterer over, hvordan han/hun kan udvikle elevernes læring både i sin egen og i kollegers undervisning 1

2 Rudersdal Kommune har iværksat en proces på skolerne, hvor der uddannes undervisningsvejledere på PD-niveau: Undervisningsvejledere i dansk, matematik, engelsk og N&T er i gang eller er ved at afslutte uddannelsesforløbet. Undervisningsvejledere i idræt og undervisningsdifferentiering begynder uddannelsesforløbet til august. Udgangspunktet for denne tankegang er, at læreren er den helt centrale faktor for børnenes læring, og fokus ligger derfor på lærerens fagdidaktiske færdigheder, relationskompetence og klasserumsledelse. Undervisningsvejlederne uddannes bl.a. til at understøtte lærerne i at fastholde og udvikle disse kompetencer. Skolelederne i Rudersdal Kommune har parvis været på studiebesøg i Harpenden i løbet af de seneste måneder, og alle undervisningsvejlederne i engelsk og matematik tager på studiebesøg i Harpenden i løbet af marts og april For at give medarbejderne mulighed for på egen hånd at opleve arbejdet med fokusområderne på de engelske skoler, valgte vi derfor på Dronninggårdskolen at tage hele personalet på en studietur til England. Vi kom i efteråret via en dansk kontakt - i forbindelse med NCSL (National College for Leadership of Schools and Children s Services Limited), der på baggrund af vores ønsker om fokusområder udvalgte tre skoler, som gerne ville tage imod os. NCSL var fra starten meget interesseret i et samarbejde med os, og vi betragter fra begge sider besøget som starten på et pilotprojekt, hvor vi fortsat vil samarbejde og videndele skolerne imellem. De tre skoler, som vi besøgte var: Southfields Community College, Wandsworth, London Leigh Technology Academy, Dartford, Kent The Samworth Enterprise Academy, Leicester NCSL havde udvalgt tre meget forskellige skoler til os, men også tre skoler, der hver især betegnes som højt præsterende, idet de på næsten alle parametre i Ofsted evalueringen vurderes som outstanding. De to førstnævnte skoler er Secondary Schools (11-18 år), den sidstnævnte, The Samworth Enterprise Academy, har elever fra 3-16 år, når de i 2011 er fuldt udbygget. Skolerne rekrutterer børn med vidt forskellige baggrunde, Southfields har et stort antal elever med anden etnisk herkomst end engelsk - over 80 forskellige nationaliteter og er den største multikulturelle skole i Europa. På Samworth er over 80% af eleverne udsat for omsorgssvigt hjemmefra. Leigh Technology Academy og Samworth havde til huse i nyt spændende skolebyggeri, hvorimod Southfields stod foran en gennemgribende renovering. 2

3 Det værdimæssige udgangspunkt for alle tre skoler er, at Every Child Matters med fokus på Teaching and Learning. Skolernes værdigrundlag kendetegner hverdagen og er synligt overalt på skolerne i form af sentenser, plakater, overskrifter og ikke mindst i form af en kultur, man som besøgende ikke kan undgå at bemærke, når man bevæger sig rundt på skolerne. Skolerne emmede af en god atmosfære, ro, omsorg, glæde, fordybelse, gode relationer mellem elever, elever og lærere samt mellem personalet internt, og ikke mindst en tydelig stolthed over deres skole hos både hos elever og personale. På Samworth møder de omsorgssvigtede børn hver dag et personale, der med hver deres faglighed (lærere, assistenter, køkkenpersonale og ledelse) har skabt rammerne for en hverdag, der giver eleverne forudsætninger for at kunne lære og udvikle sig, så de bliver bedst muligt klædt på til fremtiden. 3

4 Alle tre skoler har et målrettet fokus på læring og undervisning. Southfields har synliggjort skolens mål for undervisningen overalt på skolen: Undervisningen skal være: Inspirerende Engagerende Spændende Motiverende Southfields målsætning for det fysiske læringsrum er på samme måde et meget sigende billede på det generelle indtryk, vi fik på skolerne. Det fysiske læringsrum skal: Være engagerende (iøjnefaldende) Synliggøre mål for undervisningen Kunne bruges af eleverne (nøgleord, diagrammer) Være eksemplariske med angivelse af trinmål og kommentarer Vise fejringer (certifikater, fotografier) Vise glæde (smil, glæde skoleaktiviteter er sjove ) 4

5 Ofsted Ofsted (Office for Standards in Education, Children s Services and Skills) er overordnet ansvarlig for standarder i skolerne i England og foretager regelmæssige tilsyn med skolerne. Alle skolernes resultater offentliggøres på Ofsted s hjemmeside, ligesom den enkelte skole offentliggør resultatet på egen hjemmeside. Inspektionerne foretages hvert 3. år og skolerne varsles få dage inden besøget finder sted. Management og teaching and learning er i fokus. Ud over en rating af skolen, offentliggør Ofsted en rapport på en række af skolens arbejdsområder. Skolerne foretager derudover en gennemgribende selvevaluering hvert år. 5

6 Der stilles høje krav til lærerne på skolerne, og det er i denne sammenhæng, at AST (undervisningsvejlederne) kommer på banen. Southfields (ligesom de andre skoler) evaluerer undervisningen, og lærerne evalueres efter Ofsted skalaen: 1. Outstanding 2. Good 3. Satisfactory 4. Unsatisfactory Undervisningsvejlederne samarbejder her med ledelsen om at løfte de lærere, der evalueres på trin 3 og 4. Det videre arbejde på skolen Alle deltagerne på studieturen skulle gruppevis observere særlige fokusområder med henblik på den videre udvikling af områderne på Dronninggårdskolen: Undervisningsvejlederens rolle Indretning af det fysiske læringsrum humanistiske fag Indretning af det fysiske læringsrum naturfag Indretning af det fysiske læringsrum musisk kreative fag Indretning af det fysiske læringsrum udearealer og fællesrum Relationer: Elev/elev, lærer(pædagog)/elev, lærer/lærer(pædagog) Efterfølgende har grupperne på et personalemøde den 15. marts givet en tilbagemelding til resten af personalet ud fra spørgsmålene: Almene betragtninger: Hvad har I særligt bemærket Golden Nuggets? Hvad er direkte overførbart til Dronninggårdskolen på kort sigt? Hvad kan vi udvikle på længere sigt? Tilbagemeldingerne var ledsaget af billedpræsentationer, der vil indgå som eksemplarisk materiale i det videre arbejde på skolen. Alle præsentationer er tilgængelige på personaleintra som fælles videndeling og inspiration. For at alle kan bidrage med deres Golden Nuggets på alle seks områder, har Pædagogisk Udvalg opsat plancher i personalerummet, hvor den enkelte kan byde ind med sine overvejelser: Hvad så du? Hvad kan vi nu? Hvad kan vi på sigt? Gruppernes tilbagemeldinger samt kommentarerne fra plancherne videregives til fagudvalgene, der vil inddrage materialet i udviklingen af de faglige miljøer. Der fremkom mange refleksioner, ideer og overvejelser på mødet. Her er et uddrag i vilkårlig rækkefølge: Man havde klare regler for adfærd eleverne imellem og arbejdede kontinuerligt med relationer og adfærd. På Southfields oplevedes en ro og rar stemning eleverne imellem i deres fælleslokale. Fælleslokalet var ikke spændende indrettet, men eleverne sad i grupper, spillede bordtennis og hvad de nu ellers foretog sig. Stole og borde stod 6

7 pænt, der var ingen bøger, affald eller lignende spredt rundt på gulvet. Er det værdierne? Masser af værdiudsagn remindere til alle - på væggene overalt på især 1. og 3. skole om adfærd og trivsel. Automatisk en smule mere respekt omkring læreren pga. miss og sir. Ikke fordi det ønskes men signalet er godt! Lærerne og ledelse viste generelt megen respekt for eleverne (Talte meget høfligt til dem). På skole 1 og i høj grad på skole 3 blev eleverne i meget høj grad inddraget i alt, hvad der forgik på skolen. Ikke mindst vores besøg. De var med. Man oplevede, at lærerne generelt var meget tæt på eleverne og meget engagerede i den enkelte elev. Igen især på skole 1 og 3. Gensidig respekt mellem lærere, ledelse og elever. Er det denne respekt, der også kommer til udtryk i stoltheden og i, at alle tager ansvar for, at der er pænt? Man uddannede faglige vejledere, som ikke bare vejledte i det faglige indhold inden for et givent fag, men også i, hvordan man bedst kunne formidle denne faglighed. Man uddannede også vejledere, som kunne sparre og undervise de andre lærere omkring deres relationer til eleverne, og hvordan de kunne gribe konflikter og problemer an.. Meget på linje med vores AKT lærere. Tæt fagkollegialt samarbejde i de faglige afdelinger, som også ses tydeligt i det fysiske læringsmiljø. Klasselokalerne/undervisningslokalerne i de faglige afdelinger ejes af en eller et par lærere. God ide med lærernes navne/foto på døren ind til lokalet, det giver eleverne et indtryk af, at der er bestemte lærere bag indretning af lokalet. Det kan måske være medvirkende til, at alle passer bedre på det? Skoleuniformer Der er på en eller anden måde noget tiltalende ved dette Eleverne er med i processen, når der ansættes lærere! Fagenes mål (trinmål) tydelige i de faglige miljøer Masser af opslagstavler! Hvad er en undervisningsvejleder? o En lærer der til hver en tid leverer en enestående undervisning o En, der er interesseret i at at understøtte og coache kolleger og vil tage ansvar for, at nye initiativer og idéer bliver implementeret o En, der konstant reflekterer over, hvordan han/hun kan udvikle elevernes læring i eget klasserum og på hele skolen Læringsomgivelser det fysiske læringsmiljø: o Engagerende o Anvendeligt nøgleord, diagrammer o Tydelige del- og slutmålsbeskrivelser o Særlige lejligheder ses på foto o Vis glæde skoleaktiviteter hvor børn viser glæde Kvalitetsmål for en undervisningslektion på Dronninggårdskolen kunne være: o Sjove o Engagerende o Undervisningsdifferentieret o Tydelige udviklingsmål o Wow momenter o Relevant o Eleverne ved hvordan de kan forbedre sig o Udfordrende 7

8 o Vi skal selvfølgelig finde vore egne kvalitetsmål ϑ Anvendelsen/synliggørelsen af både elev- og lærerproducerede plancher Elevernes produkter anerkendes og påskønnes ved at blive hængt op (skal elever eller lærere redigere dem?) Lærerne husker at tage billeder af eleverne i arbejdsprocessen, hvorefter disse også udstilles Udstillinger ændres inden for en periode af 1-2 måneder Bedre IT-dækning i alle lokaler ønskes Vi skal arbejde på at ændre skolens kultur Medarbejdere i form af AV-medarbejdere / servicemedarbejdere ønskes Vi skal overveje hvad lærerne skal bruge deres tid på, og om dette kan rationaliseres Skal lærerne i fremtiden bruge tid på: Oprydning, opdragelse, konfliktløsning, skemalægning, sørge for AV-udstyr m.m..? Afsluttende bemærkninger Efter personalemødet, hvor alle var samlet til den første efterbehandling blev vi kun bekræftet i, at besøgene på de tre engelske skoler har givet hele personalet på Dronninggårdskolen en enestående mulighed for at udvikle det professionelle miljø ud fra et fælles grundlag og med fælles billeder. Vi har fået en sjælden mulighed for nu med udgangspunkt i de fælles billeder og fælles oplevelser at tale et fælles sprog og have et fælles fokus, når vi udvikler læring og undervisning på Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen marts 2010 Suzanne Henningsen Skoleleder 8

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Indsatsområder. Vedbæk Skole & Kulturcenter 2014-2015. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger. August 2014 Endelig

Indsatsområder. Vedbæk Skole & Kulturcenter 2014-2015. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger. August 2014 Endelig Indsatsområder 2014-2015 Folkeskole Fritidsordning Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Vedbæk Skole & Kulturcenter August 2014 Endelig 1 Indsatsområder for Vedbæk Skole 2014-2015 Skoleområdet

Læs mere

Specialundervisning i Europa. (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN. Temapublikation

Specialundervisning i Europa. (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN. Temapublikation Specialundervisning i Europa (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN Temapublikation European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forside. s. 1 2. Indholdsfortegnelse s. 2 3. Præsentation af skolen.. s. 3 2. Perioden der gik 2012 2013. s. 5 3. Årets indsatsområder.

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Tjørnelyskolen for dygtige børn

Tjørnelyskolen for dygtige børn Tjørnelyskolen for dygtige børn Et udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-2010 1 Tjørnelyskolen for dygtige børn Udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-10 Oktober 2010 Redaktionsudvalg: Vinie Hansen, pædagogisk

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere