Bilag 1: Notat om udkast til vandområdeplan 2015 til 2021 for Vandområdedistrikt Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Notat om udkast til vandområdeplan 2015 til 2021 for Vandområdedistrikt Sjælland"

Transkript

1 NOTAT Sagsbehandler: Paul Debois Oprettet: Sagsnr.: 15/3875 Dokumentnr.: 52986/15 Bilag 1: Notat om udkast til vandområdeplan 2015 til 2021 for Vandområdedistrikt Sjælland Notatets formål: Notatet har til formål, at give Teknik og Miljøudvalget en orientering om indholdet af de 2. generations vandplaner kaldet vandområdeplaner der er i høring i perioden 22. december 2014 til 23. juni Vandplaner ( ) og Vandområdeplaner ( ). Danmark er omfattet af 23 vandplaner. Heraf har Vordingborg Kommune andel i 2 (2.5 Smålandsfarvandet og Østersøen). De ny vandområdeplaner dækker større områder. Danmark er inddelt i 4 vandområdedistrikter. Vordingborg Kommune er dækket af den vandområdeplan, der omfatter vandområdedistrikt Sjælland. Forslaget til Vandområdeplan for Sjælland og det tilhørende materiale kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside. Link: I modsætning til vandplanerne for perioden , så skal vandområdeplanen ikke følges op af en kommunal vandhandleplan. Det beror på, at vandplanerne udarbejdes i henhold til Lov om Miljømål, mens vandområdeplanerne udarbejdes i henhold til en anden (nyere) lovgivning Lov om Vandplanlægning. Vandplanerne indeholder en række retningslinjer for administrationen af vandområderne (eks. målsætninger for vandløb, søer og kystvande). Vandområdeplanen indeholder ikke retningslinjer. Til gengæld udarbejdes bekendtgørelser, der skal dække målsætninger mv. De enkelte indsatsområder: Nedenfor gives en oversigt over vandområdeplanens indhold i forhold til Vordingborg Kommune som geografisk område. Oversigten er opdelt i overfladevand (vandløb, søer og kystvande), spildevand samt drikkevand. Først et resume af indsatskravene. Dernæst en uddybning af de enkelte områder. 0. Kort resume af de enkelte indsatområder: Vandløb, søer og kystvande: Indsatsen på vandløb svarer til den indsats, der blev aftalt med vandrådene og indstillet af kommunen. Der er ingen restaureringskrav i forhold til søer og kystvande. Spildevand: Der er indsatskrav til 3 regnbetingede udledninger. Et i 2016 og 2 inden udløb af 2. planperiode (2021). Der er ikke planlagt indsats i forhold til renseanlæg. Spredt

2 bebyggelse: Samtlige ejendomme, der udleder spildevand i områder med rensekrav skal gennemføre en forbedret spildevandsrensning inden udgangen af 2. planperiode. Grundvand: der er ingen indsatskrav. 1. Vandløb, søer og kystvande (overfladevand): 1.1 Vandløb Målsætninger: På vandløbsområdet opereres med to miljømål: Økologisk tilstand og kemisk tilstand. Alle målsatte vandløb i Vordingborg Kommune skal opnå god kemisk tilstand. Hoveddelen af de målsatte vandløb skal opnå god økologisk tilstand, ét vandløb skal opnå høj økologisk tilstand mens ca. 11 vandløbsstrækninger skal opnå godt økologisk potentiale, se Figur 1. En del af de målsatte vandløb er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, dvs. de får udskydelse af tidsfristen, se Figur 2. Grunden til udskydelser af indsatser i vandområdeplanen er primært begrundet i følgende to punkter: 1) Der foreligger ingen eller utilstrækkelige oplysninger om årsagen til problemet, og der kan følgelig ikke peges på en løsningsmodel. 2) Der vil være uforholdsmæssige store omkostninger forbundet med en færdiggørelse inden for tidsplanen. Figur 1 Viser målsatte vandløb i vandområdeplanen ( ). ( ----) = Høj økologisk tilstand, (----) = økologisk tilstand, (----) = t økologisk potentiale. Billede taget fra MiljøGIS. 2

3 Figur 2 Viser målsatte vandløb i vandområdeplanen ( ) der er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, dvs. de får udskydelse af tidsfristen. (----) = Udskydelse af tidsfrist, vandløb, (o) = Udskydelse af tidsfrist, spærringer. Billede taget fra MiljøGis. Forskelle mellem vandplan 1 og vandområdeplan. Med undtagelse af en enkelt vandløbsstrækning er det de samme vandløb, der er målsat i vandområdeplanen, som der var målsat i vandplanerne ( ) - i daglig tale vandplan I. Der er sket et par ændringer i målsætningerne for de enkelte vandløb. Ét vandløb er gået fra at være målsat i vandplan I med god økologisk tilstand til nu at skulle opnå høj økologisk tilstand, mens ca. 12 mindre vandløbsstrækninger er gået fra at være målsat i vandplan I med godt økologisk potentielle (stærkt modificerede vandløb) til at skulle opnå god økologisk tilstand (naturlige vandløb). I praksis ingen forskel på hvilken faunaklasse (faunaklasse 5) der skal opnås for at opfylde målsætningen. Vandløbsindsatser og vandråd. Vandområdeplanen lister dårlige fysiske forhold og spildevandspåvirkning i vandløb som de væsentligste årsager til, at vandløbene ikke har en god økologisk tilstand. For at imødekomme indsatsbehovet er der defineret et indsatsprogram. Indsatsprogrammet for vandløbene i Vandområde distrikt Sjælland består af fysiske forbedringer i form af restaureringstiltag og fjernelse af spærringer. Vandløbsindsatserne er fastlagt ud fra forslag udarbejdet af kommunerne med bistand fra vandrådene. De vandløbsindsatser der fremgår af vandområdeplanen, er de samme indsatser, der blev indsendt som forslag fra vandrådene. D.v.s., at for Vordingborg Kommunes vedkommende, så er indsatserne lig med de indsatser, der var enighed om i den lokale arbejdsgruppe. Vandløbsindsatserne kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside. I bilag 2 i Bekendtgørelsen om indsatsprogrammer uddybes indsatsprogrammernes udførelse således: Det bemærkes endvidere, at foranstaltningen eller foranstaltningerne skal gennemføres med henblik på at sikre målopfyldelse i hele vandløbsforekomsten. Det er herved dog ikke nødvendigvis en forudsætning, at foranstaltningen gennemføres i hele 3

4 vandløbsforekomsten. Dette beror på en konkret vurdering. Foranstaltningerne gennemføres af kommunerne ( ). Vandløb Ellestedrende (o3463_b og NYK2348) Keldemose bæk (NYK-872) Virkemidler 1. Udlægning af groft materiale 2. Fjernelse af fysiske spærringer Strækning 1.: 1,615 km 2.: 4 m 1. Åbning af rørlagte strækninger m. efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning 1.: 308 m Landsledgrøft (o3415) 1. Udlægning af groft materiale 2. Etablering af sandfang 1-2.: 2,180 km Tubæk (o8173_b og o3005) 1. Genslyngning 2. Udlægning af groft materiale Polmerende (o3449) Risbæk (NYK-2665) Rydsbæk (o3338 og NYK1307) 1. Udlægning af groft materiale 1.: 8,660 km + 0,705 km 2.: 8,660 km 1.: 0,506 km 1. Fjernelse af fysiske spærringer 1.: 17m 1. Udlægning af groft materiale 2. Åbning af rørlagte strækninger m. efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning 1.: 1,614 km 2.: 242 m Snertinge Vandløb (o3522_x) 1. Genslyngning komb med afv. 2. Etablering af miniådale 3. Etablering af træer 4. Etablering af sandfang 1-4.: 6,558 km T.T. Fakse bugt (o3452) Øster Egesborg Vandløb (o3471) 1. Udlægning af groft materiale 1.: 1,222 km 1. Genslyngning 2. Udl. groft mat. m. træplantning 1-2.: 2,930 km Tabel 1 (se næste side) Viser de vandløb, hvor der foreligger et indsatsprogram, hvilke virkemidler der skal bruges og på hvor lang en strækning det påvirker. Man skal være opmærksom på at strækning er et udtryk, for den vandløbsstrækning der bliver påvirket af det anførte virkemiddel og ikke den strækning, hvorpå virkemidlet udføres på. 4

5 1.2 Søer Målsætninger: I forhold til søerne opereres med to miljømål: Økologisk tilstand og kemisk tilstand. Alle målsatte søer i Vordingborg Kommune skal opnå god kemisk tilstand samt god økologisk tilstand på nær én, der kun skal opnå ringe økologisk tilstand (Hestofte Sø etableret m.h.p. kvælstoffjernelse). Der er 11 søer, der er målsat. I vandplan I var der målsat 10 søer, 9 af dem skulle opnå god økologisk tilstand og en skulle opnå høj økologisk tilstand, se Tabel 2 (næste side). Tabel 2 Viser målsatte søer i vandplan I ( ) og vandplan II ( ) og hvilken økologisk tilstand de skulle/skal opnå. Hovedvan dopland Søer 2.5 Hulemosen Aborresø Busemarke Mose Hunosø Liselund Søer 5 (Skriversøen) Maglemosen Storre Gedde Sø UgledigeLekkende Sø Hestetofte Sø Sø N. for Stege Even Vandplan I, målsætning økologisk tilstand Høj Vandplan II, målsætning økologisk tilstand Ikke målsat Ringe 8 af de søer der er målsat i vandområdeplanen, menes ikke at kunne opnå målopfyldelse inden den 22. december Disse søer er derfor omfattet af undtagelsesbestemmelserne, dvs. de får udskydelse af tidsfristen. 2 af de målsatte søer har allerede opnået målopfyldelse, mens 1 sø har ukendt tilstand, se Tabel 3. 5

6 Tabel 3 Viser målsatte søer i vandområdeplanen og deres indsatsbehov samt om de er omfattet af undtagelsebestemmelsen. Hovedvan dopland 2.5 Søer Hulemosen Aborresø Busemarke Mose Hunosø Liselund Søer 5 (Skriversøen) Maglemosen Store Gedde Sø Ugledige-Lekkende Sø Hestetofte Sø Sø N. for Stege Even Indsatsbehov kg fosfor/år Udskydelse af tidsfrist Målopfyldelse Målopfyldelse Ukendt tilstand Søindsatser: Vandområdeplanen lister tilførslen af fosfor til søerne som den væsentlige årsag til, at de ikke har god økologisk tilstand. For at imødekomme indsatsbehovet er der defineret et indsatsprogram. Indsatsprogrammet for søerne består i Vandområdedistrikt Sjælland af sørestaureringer og etablering af fosforvådområder mv. I Vordingborg Kommune er sørestaurering ikke fremsat som en indsats. For vandområde 2.5 Smålandsfarvandet er fosforvådområder listet som en indsats. Her skal der fjernes min. 260 kg fosfor/år via vådområder. Der er endnu ikke truffet afgørelser om den konkrete placering af fosforvådområderne. 1.3 Kystvande Målsætninger: Kystvandene har to miljømål: Økologisk tilstand og kemisk tilstand. Alle kystvande i Vordingborg Kommune skal opnå god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Disse miljømål er uændret fra vandplan I. Alle kystvandene omkring Vordingborg Kommune skal opnå en samlet god økologisk tilstand inden den 22. december 2021, dog mener man i vandområdeplanen, at Præstø Fjord og Stege Nor ikke kan nå målopfyldelse til 2021, og de er begge derfor omfattet af undtagelsesbestemmelserne, dvs. de får udskydelse af tidsfristen. Indsatsprogram: Vandområdeplanen lister den store tilførelse af kvælstof til kystvandene som den væsentlige årsag til, at der ikke er god økologisk tilstand i kystvandene. For vandområde 2.5 Smålandsfarvandet (flere kommuner) er indsatsbehovet opgjort til i alt 112 tons kvælstof og for vandområde Østersøen (flere kommuner) er indsatsbehovet opgjort til i alt 25 tons kvælstof. For at imødekomme indsatsbehovet er der defineret et indsatsprogram. Indsatsprogrammet for kystvandene består bl.a. af følgende to indsatser, der betegnes som de væsentlige for vores vandområdedistrikt: 6

7 Vådområder indgår som en indsats for at forbedre kystvandene. I vandområde 2.5 Smålandsfarvandet skal der fjernes ca. 4 tons kvælstof /år via etablering af vådområder og i vandområde Østersøen skal der fjernes ca. 1 tons kvælstof/år. Den konkrete placering af vådområder udvælges af Vandoplandsstyregruppen. I vandplan I skulle der via vådområder fjernes 136 kvælstof /år i vandopland 2.5 Smålandsfarvandet, og 22 tons kvælstof /år i vandopland Østersøen. Udtagning af lavbundsjorde er ligeledes en indsats for at forbedre kystvandene. Her er der i vandområdeplanerne kun angivet et omfang på landsplan og ikke på vandområdedistrikterne. På landsplan skal der udtages ca ha lavbundsjord med en effekt på ca. 150 tons kvælstof. Det fremgår ikke af vandområdeplanen, hvordan disse udtagelser konkret bliver foretaget. Der var ikke afsat et specifikt areal af lavbundsjorde til udtagelse i vandplan I. I miljørapporten til vandområdeplanen står der vedrørende udtagningen af landbrugsarealer at: udtagningen kan både være til veje, byudvikling, etablering af natur (fx overdrev eller skov), eller arealerne kan omlægges til ekstensivt drevne græsningsarealer. 2. Spildevand: 2.1 Vandområdeplan - ændringer i forhold til vandplanerne (vandplan 1): Vandområdeplanerne er ændret væsentligt i forhold til de nuværende vandplaner på spildevandsområdet. Der er langt større fokus på spildevandets negative betydning for vandmiljøet, og især er der sat fokus på spildevand fra den spredte bebyggelse. Eksempelvis vurderer Naturstyrelsen, på baggrund af basisanalysen fra 2014, at ca km vandløb, ud af km vandløb på Sjælland, ikke opfylder miljømålsætningen på grund af spildevandudledninger. Væsentligste ændring er, at indsatsten omkring forbedrede spildevandsrensning fra den spredte bebyggelse, skal være gennemført ved udgangen af 2021 for hele kommunen. I den nuværende vandplan er der ikke en egentlig fristdato, for hvornår påbuddene skal være givet, men et minimumsantal og en frekvens på mindst 5 påbud pr borger / år. I vandområdeplanen for Sjælland er det beskrevet, at spildevandsindsatsens for den spredte bebyggelse skal være gennemført i første og anden planperiode, således at effekten kan indsatsen kan ses på vandmiljøet i tredje planperiode ( ). En anden væsentlig ændring er, at indsatskravene bliver beskrevet i en bekendtgørelse om indsatskrav. Denne ændring ses som en skærpelse i forhold til kommunerne pligt til at gennemføre indsatskravet, da en bekendtgørelse er en højere retskilde end en plan. I bekendtgørelsen står der, at kommunerne skal gennemføre forbedret spildevandrensning fra ejendomme i det åbne land. Kommunen skal således sikre at alle ejendomme i det åbne land, der er beliggende i et område med rensekrav, eller der udleder spildevand til et område med rensekrav, skal have gennemført den fornødne forbedrede spildevand rensning. Kort over områder med rensekrav for hver enkelt kommune er medtaget i bekendtgørelsen. Den nye bekendtgørelse er i høring sammen 7

8 med vandområdeplanerne. Af andre ændringer kan det nævnes, at retningslinjerne i de tidligere vandplaner er bortfaldet og i nogen grad er indskrevet i selve vandområdeplanen eller bekendtgørelserne. Således er frekvensen på 5 påbud om forbedret spildevandsrensning pr borgere pr. år opretholdt. For Vordingborg betyder det minimum påbud / år. Der er nogle enkelte ændringer i områderne med rensekrav, da der bortfalder nogle områder med rensekrav på Vestmøn. Hvor mange ejendomme der er tale om, vides ikke, det antages at være omkring 130 ejendomme. Rensekravene omkring Stege Nor og Præstø Fjord opretholdes. Se nedenstående kort figur 3. I den reviderede vandplan fra 2014 er et mindre område med rensekrav, nordvest for Lundby, kommet til. Der er tale om 7 ejendomme, der nu får rensekrav. Figur 3 Ændringer i rensekrav i forhold til de gældende vandplaner. Gul markering er områder der udgår og grøn markering er områder der kommer til. Udtræk fra MiljøGIS 8

9 2.2 Indsatskrav Indsatskrav i Vandområdeplan for Sjælland er beskrevet/gengivet i MiljøGIS, som kan findes på miljøministeriets hjemmeside. Se nedenstående kort figur 4. Endvidere er indsatsen for den spredte bebyggelse beskrevet i bekendtgørelse om indsatsprogrammer. Spildevandsindsatsen bygger oven på den tidligere besluttede indsats fra 1. vandplansperiode. Renseanlæg Der er ikke planlagt nogen indsats for renseanlæg, større end 30 Pe, da den indsats der skal ske, er udført i 1. vandplansperiode. Der var tale om nedlæggelse af Skaverup Renseanlæg. Regnbetingede udledninger Der er indsatskrav for 3 regnbetingede udledninger i kommunen. Ifølge vandplan skal indsatsen for 40 % af de regnbetingede udledninger gennemføres i første vandplanperiode. I vandområdeplan er denne frist forlænget til 30. oktober Indsatsens for de sidste 60 % skal udføres i anden planperiode. Det betyder for Vordingborg, at der skal ske en indsats for 1 regnbetinget udløb inden 30. oktober 2016 og en indsats for 2 regnbetingede udløb i anden planperiode. De 3 regnbetingede udledninger ligger syd for Køng og ligger meget tæt. Vandløbet Nørremose Grøft, nord for Avnø Fjord, vil blive forbedret af indsatsen. Det vil give mening at håndtere indsatsen samtidigt, og i den nuværende spildevandsplan er området planlagt separatkloakeret efter En separatkloakering vil opfylde indsats kravet. Spredt bebyggelse Samtlige ejendomme, der udleder spildevand i områder med rensekrav, skal gennemfører en forbedret spildevandsrensning inden udgangen af anden planperiode. Det vil sige udgangen af I bilag 2, tabel 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer skal Vordingborg have gennemført forbedret spildevandsrensning for minimum 782 ejendomme inden 30. oktober Dette krav opfylder kommunen endnu ikke, da der er givet påbud eller kloakeret på 738 ejendomme. Kravet om minimum 782 påbud, skal ses i lyset af at Naturstyrelsen bruger BBR-udtræk til at kortlægge, hvem der udleder spildevand til recipienterne. Både Naturstyrelsen og vi er bekendt med, at der er meget store fejl i afløbskoderne i BBR, hvorfor ordet minimum indgår. Hvor mange påbud der reelt skal gives vides endnu ikke. Se afsnit om problem stillinger som har indflydelse på forvaltningsområdet. 9

10 Figur 4 Indsatskrav på spildevandsområdet, udtræk fra MiljøGIS 2.3 Problemstillinger som har indflydelse på forvaltningsområdet. Indsatskravet for den spredte bebyggelse er bygget på udtræk fra afløbskoderne i BBR. Det er en kendt problemstilling af disse oplysninger er kraftigt fejlbehæftede og kan ikke efter administrationens mening danne grundlag for at give påbud om forbedret spildevandsrensning. Det er derfor en nødvendighed at undersøge udledningen fra hver enkelt ejendom, så det sikres, at kun ejendomme der udleder spildevand modtager et påbud. Ifølge vandområdeplanerne skal kommunen sikre, at den samlede spildevandsindsats skal være gennemført inden udgangen af anden vandplanperiode. Der er områder i kommunen, hvor der ikke er udpeget rensekrav i MiljøGIS, men hvor udledning af spildevand, sker til vandløb der ledes gennem nedenstrømsliggende områder med rensekrav. Hvordan disse områder skal håndteres er usikkert. Ifølge side 65 i vandområdeplanen kan der være ejendomme, der ligger udenfor det angivende opland, hvor betingelserne for at meddele påbud om forbedret spildevandsrensning er opfyldt. Det er nødvendigt, at Naturstyrelsen præciserer hvordan denne problemstilling skal håndteres, da det kan betyde, at flere ejendomme skal have påbud om forbedret spildevands rensning. 2.4 Faktuelle fejl Der er en del datarester (fejlregistrerede områder) på laget med renseklasser i MiljøGIS. 10

11 Det antages at disse rester ikke er gyldige og eventuelle ejendomme beliggende i disse rester ikke skal have påbud. På MiljøGIS er der et lag med ukloakerede ejendomme for hele kommunen. Der er en del fejl i dette lag, da blandt andet området med nykloakeringer, stadig er markeret som ukloakeret. Denne fejl har dog ingen praktisk betydning for den videre sagsbehandling, da disse ejendomme vil have opfyldt kravet om forbedret spildevandsrensning, via kloakering. 3. Grundvand. 3.1 Vandområdeplan - ændringer i forhold til vandplanerne (vandplan 1): Vandområdeplan vandområdernes afgrænsning og typologi Grundvandsforekomsterne er ændrede væsentligt i forhold til vandplan 1. Der er sket store ændringer i forhold til afgrænsning af terrænnære -, regionale - og dybe grundvandsforekomster. Ændringerne er sket på baggrund af en revision af grundvandsforekomsterne, der er foretaget som forarbejde til vandplan 2. De terrænnære og de regionale grundvandsforekomster har kontakt til overfladevand, f.eks. vandløb og søer. De dybe grundvandsforekomster har ingen kontakt til overfladevand. Arealudbredelsen af de regionale grundvandsforekomster er væsentlig større end tidligere. Derfor vil der være flere vandindvindinger, der har betydning for vandløbenes tilstand. Vandområdeplan- påvirkninger og arealanvendelse Vandindvinding: Der er mange fejl i disse oplysninger. Vandindvindingen er vist som cirkler med forskellig farve angivelse og cirkelstørrelse. Jo større indvinding jo større cirkel. Fejlen består i at Naturstyrelsen har lavet et udtræk fra Jupiter (database), og det ser ud til, at boringer der er sløjfet, er taget med som aktiv vandindvinding. Det betyder f.eks., at Mørkeskov vandværk, der har en gennemsnitlig indvinding på ca m3 i perioden , og er registreret med 24 boringer i Jupiter, får vist en meget lille indvinding pr. boring på ca m3/år. Men de 17 boringer ud af de 24 er sløjfede, og der anvendes kun 7 boringer til vandindvinding. Så det reelle billede bør vise at der indvindes ca m3/boring ( m3 / 7 boringer). Udtræk fra Jupiter er lavet forkert. Fejlen er så generel, at der ikke gives høringssvar på hver enkelt boring. Naturstyrelsen bør udarbejde et nyt GIS temakort for vandindvinding. Vandområdeplan - vandområdernes tilstand Grundvand. Kemisk tilstand: Der er et nyt grundlag for vurderingen af den kemiske tilstand, idet der skal vurderes i forhold til flere kemiske parametre. Vi kan konstatere, at der er flere grundvandsforekomster i ringe kemisk tilstand end i vandplan 1. Før var der kun terrænnære grundvandsforekomster i ringe tilstand, nu er der også dybe grundvandsforekomster i ringe tilstand. En ændring i forhold til vandplan 1 er, at der er grundvandsforekomster, der ikke er 11

12 vurderet for kemisk tilstand og får udsagnet ukendt tilstand. Grundvand. Kvantitativ tilstand: Der er et nyt grundlag for vurdering af den kvantitative tilstand, idet det nu vurderes om den aktuelle indvinding er større end 30 % grundvandsdannelse. I vandplan 1 var procentsatsen 35 %. Det betyder, at der nu ikke er grundvandsforekomster i ringe kvantitativ tilstand, hvilket der var i vandplan 1. Grundvand. Samlet tilstand. Den samlede tilstand er en kombination af den kemiske tilstand og den kvantitative tilstand, og der er samlet set flere grundvandsforekomster i god samlet tilstand i forhold til vandplan 1. Grundvand, Kemisk trend. Kemisk trend er en ny tilstandsvurdering i forhold til vandplan 1. Kemisk trend viser de grundvandsforekomster, der har væsentlig opadgående trend for forurenende stoffer. Ved en væsentlig opadgående trend sker der en overskridelse på 75 % af kvalitetskravet eller tærskelværdien for det pågældende stof. Der findes ingen grundvandsforekomst med kemisk trend i kommunen. Vandområdeplan Miljømål: Målet for god kemisk tilstand for alle grundvandsforekomster er uændret. Der er suppleret med et mål for vending af en negativ trend i grundvandskvalitetsudviklingen for stoffer med kvalitetskrav og tærskelværdier. Målet for god kvantitativ tilstand for alle grundvandsforekomster er uændret og suppleret med et mål for påvirkning af de terrestriske økosystemer, som er afhængig af grundvandsforekomsten. Undtagelser for opfyldelse af målet for god kvantitativ tilstand senest 2021 forekommer ikke i kommunen og er uændret. Undtagelser for opfyldelse af god kvalitativ tilstand senest 2021 forekommer i kommunen. Undtagelsen er gældende for alle de grundvandsforekomster, hvor tilstanden er ringe, hvilket gælder for en del af de dybe og terrænnære grundvandsforekomster. Temaet vandområdernes tilstand viser, at vi ikke har områder med kemisk trend. Til trods herfor er målet god kemisk tilstand og vending af trend udpeget flere steder i kommunen. Det opfatter vi modstridende. Vandområdeplan - Beskyttede områder De udpegede drikkevandsforekomster er uændrede i forhold til vandplan 1. De udpegede nitratfølsomme indvindingsområder er uændret i forhold til vandplan 1, vi har et område på Møn nær Borre, indtil videre. 3.2 Vandområdeplan - Indsatsprogram Ingen indsatser for grundvand 12

13 3.3 Faglige problemstillinger i forhold til ændringer og indsatskrav Der er ingen planlagte indsatser på grundvandsområdet for indeværende planperiode , selvom vi har grundvandsforekomster med ringe kemisk tilstand. Grundvandsforekomster med ringe kemisk tilstand er undtaget for indsatskrav. Undtagelsen skyldes den naturlige langsomme nedsivningshastighed for grundvand, hvilket gør at virkningen af den generelle regulering af beskyttelsen af grundvandet ikke kan nå at indtræde inden Det grundvand vi pumper op til drikkevand er minimum år gammelt. Når der konstateres en kemisk trend, skal den vendes, når den når 75 % af kravværdien. Det anser vi som et problem af samme årsag som ovenfor nævnt, da der er en langsom grundvandsdannelse. Det vil være for sent et tidspunkt for en reaktion i forhold til de geologiske / hydrogeologiske forhold for kommunen. Vi vil anbefale at procentsatsen fastsættes ud fra de geologiske / hydrogeologiske forhold, og det kan betyder store regionale forskelle. Målopfyldelsen af god kvantitativ tilstand i grundvandsforekomster viser at den aktuelle vandindvinding er bæredygtig. 3.4 Problemstillinger der har indflydelse på forvaltningen af fagområdet Retningslinje 38 til 45, der omhandlede grundvand i vandplan (1) er ikke overført til denne vandområdeplan Vi mener derfor, at der mangler et administrationsgrundlag til opfyldelse af vandområdeplanen. Naturstyrelsen har udarbejdet nye bekendtgørelser som regulerer og fastlægger emnet, bl.a. OSD (drikkevandsområder) Disse bekendtgørelser omfatter ikke de nævnte retningslinjer fra vandplan 1, som danner grundlag for den nuværende administration. 13

Bilag 1 Notat om vandområdeplan

Bilag 1 Notat om vandområdeplan NOTAT Sagsbehandler: Paul Debois Oprettet: 14-07-2016 Bilag 1 Notat om vandområdeplan 2015-2021 Sagsnr.: 14/29354 Dokumentnr.: 102059/16 Notatets formål: At give Teknik og Miljøudvalget en orientering

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Mail: nst@nst.dk UDKAST Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Natur og Grønne områder Enghavevej

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Sagsbehandler: Rasmus P V Christiansen: 30-9-2015 Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Nr. Organisation Resumé Svar/vurdering Ændring i 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen (NST) bemærker

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015 Faxe Kommune Vandhandleplan 2012-2015 September 2015 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Faxe Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014

#BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014 Miljø og Energiudvalget 09-07-2014 Bilag 3: Aalborg Kommunes bemærkninger til supplerende høring

Læs mere

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Kommunernes Landsforenings udmelding. Ny muligheder for indflydelse Lidt om vandrådenes

Læs mere

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Miljø- og Fødevareministeriet Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Bo Skovmark og Thomas Rützou Naturstyrelsen Punktkilder Renseanlæg (938) Regnbetingede udledninger (ca. 19.000)

Læs mere

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabel 1: Vandplanernes indsatsbehov og program for kystvande Samlet indsatsbehov* Reduktion i N-udledning til overfladevand

Læs mere

Vandområdeplanerne er informationsredskaber uden bindende elementer. Bindende mål findes i tilhørende bekendtgørelser.

Vandområdeplanerne er informationsredskaber uden bindende elementer. Bindende mål findes i tilhørende bekendtgørelser. Side 1 af 7 Notat Vandområdeplanerne overordnet gennemgang og vurdering Vandområdeplanerne for perioden 2015-2021 blev offentliggjort den 27. juni. Forud for offentliggørelsen var gået en offentlig høring

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Vandplaner set fra kommunalt synspunkt

Vandplaner set fra kommunalt synspunkt Vandplaner set fra kommunalt synspunkt Konsulent Niels Philip Jensen 1 Disposition Vandplanerne nødvendige men mangelfulde Vandmiljø, klimatilpasning og valg af indsats Forsyning og vandplaner Kerneopgaven

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn Ringkøbing-Skjern Kommunes bemærkninger til udkast til Vandområdeplanerne 2015-2021. Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemgået udkast til vandområdeplanerne for Vandområdedistrikt I Jylland og Fyn og har

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken IDA 14. marts 2016 Peter Kaarup Hvad indeholder Fødevare og Landbrugspakken vedr. vandplanlægning og vandløb? 1. At der skal ske en revurdering

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 13 7.

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning.

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning. 0 Indhold 1. Forord... 3 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 Kolofon... 5 2. Baggrund... 7 3. Vandplanernes indsatsprogram... 10 4. Indsatser i Ringsted Kommune... 12 Vandløb... 12 Søer... 15 Fosforvådområder...

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

1. Forslag til Vandplan 2.2 stiller forslag om, at spærring ved Rye Å s udløb i Arresø fjernes.

1. Forslag til Vandplan 2.2 stiller forslag om, at spærring ved Rye Å s udløb i Arresø fjernes. Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/01015 Dato: 15-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Bemærkninger til Vandplanerne Charlotte Scheel VANDLØB Spærringer: 1. Forslag til Vandplan

Læs mere

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode 2015-2021 Aarhus Kommune har udarbejdet forslag til indsatsprogram for de fysiske forhold i vandløbene. Det er sket under inddragelse af vandrådene

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KONSEKVENSER Revision 1 Dato 2011-02-28 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet i Grøn Vækst Bilag 11 Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer version 5.0 Notat om baseline 2015 uddybning af retningslinjer

Læs mere

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - implementering af vandrammedirek4vet Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen 1 Den europæiske miljødebat miljøgaran4en Danmark fik i 1986 indført den såkaldte miljøgaran4,

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015):

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): 1.2 Hovedvandopland Limfjorden 1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfatter følgende

Læs mere

Notat om ændringer i forslag til vandplaner for første planperiode ( )

Notat om ændringer i forslag til vandplaner for første planperiode ( ) NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4201-00579 Ref. kfh/aspet Den 30. juni 2014 Notat om ændringer i forslag til vandplaner for første planperiode (2010-2015) 1. Indledning Dette notat indeholder en

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Allerød Kommune Natur og Miljø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Åbningstider Mandag til onsdag

Læs mere

Høringssvar til forslag til vandområdeplan med tilhørende bekendtgørelser

Høringssvar til forslag til vandområdeplan med tilhørende bekendtgørelser NOTAT Høringssvar til forslag til vandområdeplan 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser KL har flg. bemærkninger til planforslaget og de tilhørende bekendtgørelser. KL uddyber gerne bemærkningerne efter

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune BILAG 2 Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune ( De enkelte høringssvar ligger i acadre på jr.nr. 12/16094 ) Fra Hovedindhold Kommunens bemærkninger Patriotisk

Læs mere

Teknik og Miljø. Vandhandleplan 2010-2015

Teknik og Miljø. Vandhandleplan 2010-2015 Teknik og Miljø Vandhandleplan 2010-2015 F R O L S G A Forsidefoto Flyfoto af Lars Sørensen, Dansk Fotolab Stort forsidefoto af Lars Sørensen, Dansk Fotolab Lille forsideforo af Slagelse Kommune Kommunal

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

Vandplan med et kig frem mod planlægger Henrik Nielsen Naturstyrelsen

Vandplan med et kig frem mod planlægger Henrik Nielsen Naturstyrelsen Vandplan 2010-2015 - med et kig frem mod 2015-2021 planlægger Henrik Nielsen Naturstyrelsen 1 - jeg vil komme ind på: Et par hovedpunkter fra første generation vandplaner - pt. uden gyldighed Plancyklus

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Bilag 3: Forslag til indsatsprogram 2.6 Østersøen

Bilag 3: Forslag til indsatsprogram 2.6 Østersøen 2.18 Sandfang (i styk! ) 1.86 o8231 Faxe økologisk 2.15 Etablering af træer 1.86 o8231 Faxe økologisk bundmateriale 1.86 o8231 Faxe økologisk 2.18 Sandfang (i styk! ) 4.788 null o8224 Faxe materiale 4.788

Læs mere

Implementering af vandplanerne

Implementering af vandplanerne Temadag om vandplanernes virkemidler. SDU 7. juni 2011 Implementering af vandplanerne Harley Bundgaard Madsen, områdechef, Naturstyrelsen Odense Status for vandplanerne Grøn Vækst I og II Virkemidler og

Læs mere

Høringssvar vedr. vandplan 1.5 Randers Fjord

Høringssvar vedr. vandplan 1.5 Randers Fjord Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 591 Offentligt DET ØKOLOGISKE RÅD FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø 6. april 2011. Høringssvar vedr.

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap Vers. Februar 2017 Formålet med denne GIS-vejledning er at give en introduktion

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Den 28. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2

Læs mere

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG FORSLAG 1 Kolofon Udarbejdet januar til marts 2015 af Teknik og Kultur, Favrskov Kommune - redigeret i xxxx 2015 efter høringsperioden. Planlægningen er sket i samarbejde med nabokommunerne. Handleplanens

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner:

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende

Læs mere

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016 Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning 2017-2021 Den 29. september 2016 Peter Kaarup Nyt fra SVANA Disposition 1. Status for vandplanlægningen 2. Vandløbsindsatsen i vandområdeplaner

Læs mere

Vandområdeplanerne (2. generations vandplaner) Høringsfrist 23. juni 2015 kl. 12

Vandområdeplanerne (2. generations vandplaner) Høringsfrist 23. juni 2015 kl. 12 Vandområdeplanerne 2015-2021 (2. generations vandplaner) Høringsfrist 23. juni 2015 kl. 12 Foreløbig vejledning til høringssvar. Afgiv høringssvar Det har en effekt at afgive høringssvar, det har de tidligere

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-11-2007 Dato: 02-10-2007 Sag nr.: TMU 86 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan -Fd-L Hillerød Kommune Vandhandleplan 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE1.0 FORORD... 1 2.0 VANDPLANER... 2 2.1 Vandrammedirektivet og vandplanerne... 2 2.2 Vandplaner... 4 2.2.1 Miljømål... 4 2.2.2 Retningslinjer...

Læs mere

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode Vandhandleplan for Sorø Kommune Gældende for 1. planperiode 2009-2015 2015 1 2 Sorø Kommune Vandhandleplan 2009-15 Indholdsfortegnelse 1.0 Planens indhold... 4 2.0 Resumé af de statslige vandplaner...

Læs mere

Klikvejledning vandplaner April 2015

Klikvejledning vandplaner April 2015 Klikvejledning vandplaner April 2015 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER Seniorforsker Carsten Langtofte Larsen Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) ATV MØDE GRUNDVANDSMONITERING - TEORI, METODER

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.11 Lillebælt Jylland. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.11 Lillebælt Jylland. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.11 Lillebælt Jylland Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Indledning Miljøministeriet udsendte den 4. oktober 2010 forslag til Vand- og Naturplaner i offentlig høring frem til den 6. april 2011. Gentofte

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

Vedr.: Høringssvar til Tillæg til spildevandsplan

Vedr.: Høringssvar til Tillæg til spildevandsplan Vordingborg Kommune Postbox 200 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Askeby den: 23. august 2016. Vedr.: Høringssvar til Tillæg til spildevandsplan 2013-2024. Dette høringssvar for Tillæg til Spildevandsplan

Læs mere

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015.

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015. Egedal Kommune - forslag til vandhandleplan 2010-2015 1 Kolofon Titel: Egedal Kommune forslag til vandhandleplan 2010-2015. Udgiver: Egedal Kommune. Udgivelsesår: 2015 Copyright: Gengivelse tilladt med

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold...3 2 Resumé af den statslige vandplan 2010-2015 for Bornholm...4 3 Forord...7 4 Baggrund...9 5 Statens

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land Februar 2016 Susan Dyrting Spildevandsplan Det åbne land Spildevandsplanen 2012 2022 Lægger de overordnede rammerne for håndtering af spildevand Udgør det retslige og administrative grundlag for myndighedsbehandlingen

Læs mere